MASARYKOVA UNIVERZITA. Využití cizích slov v učebnicích vlastivědy a jejich porozumění žáky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Využití cizích slov v učebnicích vlastivědy a jejich porozumění žáky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce."

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Využití cizích slov v učebnicích vlastivědy a jejich porozumění žáky Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Ivana Kolářová, CSc. Vypracovala: Lenka Doležalová

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.... podpis 2

3 Ráda bych poděkovala PhDr. Ivaně Kolářové, CSc. za obětavou a velmi užitečnou pomoc, kterou mi poskytovala při zpracovávání této diplomové práce. 3

4 OBSAH ÚVOD SLOVO A SLOVNÍ ZÁSOBA Slovo jako jednotka slovní zásoby Původ a trvalost slov Slovní zásoba Vrstvy slovní zásoby CIZÍ SLOVA Vrstva slov cizích Přizpůsobení slovům domácím Stáří přejetí Prameny přejetí Funkce cizích pojmenování Příčiny přejímání cizích slov Zásady používání cizích slov Pravopis přejatých slov CIZÍ SLOVA V UČEBNICÍCH VLASTIVĚDY PRO 4. A 5. ROČNÍK Zjištění výskytu cizích slov v učebnicích různých nakladatelství Učebnice vlastivědy nakladatelství PRODOS Učebnice vlastivědy nakladatelství NOVÁ ŠKOLA Učebnice vlastivědy nakladatelství SPN Učebnice vlastivědy nakladatelství FORTUNA Učebnice vlastivědy nakladatelství PRÁCE Výzkum porozumění konkrétním cizím slovům v učebnicích Výzkum mezi žáky Cíl výzkumu Sestavení otázek v dotazníku pro 4. třídu Znění otázek v dotazníku pro 4. třídu Stanovení předpokladů výsledků výzkumného šetření Vyhodnocení dotazníků žáků 4. tříd Sestavení otázek v dotazníku pro 5. třídu..45 4

5 Znění otázek v dotazníku pro 5. třídu Stanovení předpokladů výsledků výzkumného šetření Vyhodnocení dotazníků žáků 5. tříd Zhodnocení výsledků výzkumu Výzkum mezi učiteli Cíl výzkumu Znění otázek v dotazníku Vyhodnocení dotazníku pro učitele Zhodnocení výsledků dotazníku pro učitele ZÁVĚR...67 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 68 RESUMÉ 71 SEZNAM PŘÍLOH 72 PŘÍLOHY

6 ÚVOD V poslední době se neustále setkáváme s přílivem nových slov přejatých z cizích jazyků. S rozvojem společnosti roste i počet slov, které přejímáme z jiných jazyků. Tato slova se používají především ve vědě a technice. Slouží k lepšímu dorozumění mezi různými národnostmi. Nejpočetnější skupinu cizích slov tvoří slova anglického původu. S těmito slovy se setkáváme v komunikaci jak v naší těsné blízkosti, tak například v médiích. Slova cizího původu často používají i děti, mohou se s nimi setkat v počítačových hrách, v médiích nebo si je mohou osvojit i z různých časopisů. Cizí slova se vyskytují v hojné míře i v učebnicích pro 1. stupeň. Děti je užívají, ale ne všem dobře rozumějí. Protože si myslím, že by děti měly znát význam slov, která se vyskytují v učebnicích, zvolila jsem si pro svou diplomovou práci téma Využití cizích slov v učebnicích vlastivědy a jejich porozumění žáky. Cílem této diplomové práce je zjistit, jak žáci 4. a 5. tříd základní školy rozumějí výrazům cizího původu užívaným v učebnicích vlastivědy vydaných v nakladatelstvích Prodos, Práce, Nová škola, Fortuna a SPN. Východiskem výzkumu je zjištění frekvence užívání cizích slov v učebnicích vlastivědy pro 4. a 5. ročník. Schopnost žáků porozumět jim byla ověřována plněním konkrétních úkolů zadaných formou dotazníku. Vyhodnocení těchto dotazníků bylo provedeno statisticky a výsledky jsou zachyceny v tabulkách i grafech. Součástí průzkumu je i dotazník pro učitele. Ten má sloužit k tomu, jaký postoj zaujímají učitelé k užívání slov cizího původu v učebnicích vlastivědy. 6

7 1. SLOVO A SLOVNÍ ZÁSOBA 1.1 Slovo jako jednotka slovní zásoby Základní jednotkou slovní zásoby je slovo. Je to spojení několika hlásek, které má určitý význam. Hlavním rysem každého slova je jeho samostatnost. Každé slovo má svůj význam. Souhrn slov každého jazyka tvoří slovní zásobu. Slovo je jazykový útvar komplexní povahy - má stránku zvukovou a grafickou (Hauser, 1980: 9). Slovo lze označit i jako nejčastější prostředek pojmenování. Slovo a pojmenování však nemůžeme ztotožňovat; pojmenování může být vyjádřeno nejen jedním slovem (les, orba, malý, jít, i, aby), ale také souslovím (vysoká škola) a frazeologickým spojením (frazémem nechat na holičkách, tichý jako pěna, komu se nelení, tomu se zelení apod.). Slovo je jazykovým vyjádřením pojmu; má význam obecný a může být polysémní (hlava). Teprve při konkrétním užití nabývá aktuální platnosti, tj. stává se pojmenováním. Přitom si může zachovat svůj význam obecný, nebo nabýt významu jedinečného (srov. Pes je věrné zvíře x náš pes nekouše). (Hubáček, 1998: 58) Vymezení slova z různých hledisek podle Marie Čechové (2000: 75): a) z hlediska sémantického je slovo jednotka slovní zásoby mající věcný, lexikální význam. U slov ohebných je taková jednotka tvořena celým souborem tvarů. Některá slova takový význam nemají nebo mají význam tak neurčitý a všeobecný, že je velmi obtížné ho popsat (zvukomalebná citoslovce; některé spojky, např. že). b) z hlediska grafického za slovo považujeme útvar tvořený několika grafémy spojenými v celek (nebo jen jedním grafémem), oddělený od ostatních slov mezerou. c) z hlediska fonetického jde o útvar složený z fonémů (několika i jednoho), sjednocený přízvukem a oddělený od ostatních slov potenciálními pauzami (s jedním hlavním slovním přízvukem). Ovšem jsou i slova bezpřízvučná, tzv. příklonky a předklonky, která se v proudu řeči přiklánějí k slovu přízvučnému. d) z hlediska morfologického tvar slova může obsahovat i několik slov grafických, např. složené analytické tvary slovesné (byl bych býval poslouchal, byl jsem poslán). 7

8 e) slova z hlediska větného mají funkci větných členů nebo jsou větnými ekvivalenty, ovšem tuto funkci plní pouze slova plnovýznamová, předložky jen ve spojení se jmény, ostatní slova větnými členy nejsou, ale podílejí se na výstavbě a pragmatickém významu výpovědí a komunikátů. f) slova z hlediska kontextu mívají určitý význam, ať jde o slova jednoznačná, nebo mnohoznačná. 1.2 Původ a trvalost slov Podle Hausera (1980:14) tvoří jádro české slovní zásoby podle původu: 1) slova prajazyková, doložená s určitými hláskovými obměnami i v jiných jazycích indoevropských, např. matka, bratr, sestra, syn, ovce, dům, moře, víno, sůl; 2) slova praslovanská nebo jen západoslovanská: pole, řeka, stůl, kůň, pes, sad, les, dřevo, železo, nevěsta, žito, pšenice, ječmen, muž, lid, ryba, medvěd, mír; 3) slova pračeská: hebký, hejno, pouhý, nádoba, obloha, stín, trpaslík, povaha; 4) slova přejatá z jiných jazyků ve staré době a zdomácnělá: růže, škola, křída, tabule, kostel, páv, papír, kabát, klobouk, sobota, mistr; 5) slova přejatá později a později vzniklá: vzduch, příroda, socialismus, republika, automobil, elektřina, časopis, noviny. 1.3 Slovní zásoba Slovní zásoba představuje soubor všech slov (lexémů, lexikálních jednotek) vyskytujících se v jazyce, a která člověk zná (individuální slovní zásoba). Slovní zásoba našeho jazyka je velice rozsáhlá. Skládá se asi z hesel zachycených v příručce slovníku jazyka českého, tento počet je neustále rozšiřován o lexikální jednotky. Podle Hausera (1980: 13) rozlišujeme slovní zásobu na aktivní a pasivní. Aktivní slovní zásoba zahrnuje slova užívaná v běžné komunikaci (ústní i písemné). Do pasivní 8

9 slovní zásoby patří slova, jimž běžný uživatel sice rozumí, ale kterých sám nepoužívá. Zjištění aktivní zásoby je důležité pro učení cizím jazykům. Počet slov v slovní zásobě se liší mezi jazyky i mezi lidmi. V češtině tvoří aktivní slovní zásobu u dospělého člověka asi až slov. Pasivní slovní zásoba je obvykle 3x až 6x vyšší. (www.wikipedia.cz) Z aktivního a pasivního užívání slovní zásoby vyplývá také její členění na jádro a proměnlivou část. Jádrem slovní zásoby je základní slovní fond každého jazyka. Slov náležejících do této základní slovní zásoby je relativně málo, ale zato jsou užívána často. Jejich frekvence činí asi 90 % celého počtu užívaných slov. Jádro české slovní zásoby je charakterizováno: a) Původem slov, která tvoří historický základ. Patří sem domácí slova stará, tj. např. matka, sestra, pole, řeka, a slova přejatá z cizích jazyků velmi dávno a zdomácnělá (škola, tabule, kostel) nebo přejatá později, nicméně frekventovaně užívaná (republika, banka). b) Strukturou - jádro tvoří slova, která se sama stávají základem pro další tvoření (odvozování, skládání), obvykle to jsou slova kořenná (les, voda, město, dřevo). c) Významem jsou to slova označující nejdůležitější skutečnosti spjaté se životem společnosti, tj. příbuzenské vztahy, obydlí, jejich části a zařízení, části lidského a zvířecího těla, zvířata, rostliny, základní lidské výrobky (nástroje, oděv, jídlo) apod. d) Užíváním, které je velmi časté slova jsou nepostradatelná pro běžnou komunikaci. Větší část slovní zásoby je proměnlivá a neustále se vyvíjí tím, že některá slova vycházejí z užívání, zastarávají, a naopak jiná slova jsou nově tvořena, získávají nové významy nebo jsou nově přejímána z cizích jazyků. Hranice mezi jádrem a proměnlivou částí jsou plynulé, mění se s vývojem potřeb pojmenování. (http://www.osu.cz) 9

10 1.4 Vrstvy slovní zásoby Slova naší slovní zásoby se člení do několika vrstev podle různých kritérií: 1) podle příslušnosti k útvarům národního jazyka - slova nářeční (např. homolka, pučálka, fěrtoch) - slova slangová (např. čenina, zemák, stavař) a argotická (např. udělat káču, jít bručet) 2) podle slohových příznaků - slova hovorová (např. Václavák, záchranka) a knižní (např. praviti) - slova umělecká (např. ručej, luna, jeseň) - slova odborná (např. rovnice, kysličník uhličitý, skok do dálky) 3) podle dobových příznaků - slova stará (např. kolomazník, svícník, bělidlo) - slova nová ( např. samoobsluha, dálnice, majitel) 4) podle citového příznaku - slova s kladným citovým příznakem (deminutiva chlapeček, srdíčko; eufemismy zesnul) - slova se záporným citovým příznakem (augmentativa chlapisko, babina; zhrubělá slova žvanit, kecat; vulgární žrádlo, scípnout) 5) podle původu - slova domácí (např. pes, dům, strom) - slova cizí (např. sport, majonéza, univerzita) 6) podle frekvence - slova řidší - slova řídká 10

11 2. CIZÍ SLOVA 2.1 Vrstva slov cizích Cizí slova, jinak řečeno slova přejatá z cizích jazyků, tvoří bezpochyby podstatnou součást každého jazyka, a tedy i jazyka českého. Přejímání cizích slov provází češtinu už od jejího samého vývoje. Během dlouhého vývoje naší slovní zásoby se měnily zdroje přejímání. Ivana Svobodová (1996: 97) uvádí, že v raném období se přejímalo především z latiny a němčiny. Později k nim přibyly i jazyky románské. Ve vojenské terminologii se např. od 17. století ujala slova francouzského a španělského původu, jako armáda, kapitán, admirál, termíny z oblasti obchodu, módy a hudby k nám přešly z prostředí italského. V období národního obrození se pro přejímání začaly využívat spíše slovanské jazyky. Mezi slovanské jazyky, ze kterých čeština přejímala slova, patří především polština (např. tklivý, vzor) a ruština (např. vějíř). Nejrozsáhlejší vrstvu slovní zásoby tvoří vrstva slov domácích. Vedle slov domácího původu se v českém jazyce vyskytují i slova původu cizího. Tato slova tvoří samostatnou vrstvu. Vrstvu cizích slov dělíme podle: a) míry přizpůsobení slovům domácím b) stáří přejetí c) jazyka, ze kterého bylo slovo přejato d) funkce Přizpůsobení slovům domácím Od konce 18. století si můžeme všímat snahy nahrazovat cizí slova slovy domácími. Zejména jejich doslovným překládáním, kalkováním. Kalky (překladová pojmenování) tvoří velkou část odborného názvosloví všech kulturních jazyků (srov. české okamžik vedle něm. Augenblick ) a mají značný vliv na rozvoj pojmenovacích prostředků těchto jazyků. (Dokulil, 1962: 20) Svobodová (1996: 98) cituje, že místo slova abstraktní, konkrétní jsme měli doslovný překlad odtažitý a srostilý, místo izolátoru samotič, elektromotoru elektrobudič. Tato slova se ale v praxi neujala. Některá cizí slova se zcela přizpůsobila našemu jazyku, 11

12 říkáme jim slova zdomácnělá. Jedná se o slova, která užíváme v běžné mluvě, aniž bychom si uvědomovali jejich původ, považujeme je za slova domácí, např. škola, cihla, kalendář. Tato slova čeština přejala především z latiny a němčiny. Němec (1968: 14) uvádí 2 stránky zdomácňování cizích slov: významová a formální. Zdomácňování cizích slov po stránce významové znamená významové začleňování do domácího jazyka beze změny formy. Můžeme to považovat za základní etapu přejímání cizích slov. Jde o to, že se při pronikání znalosti celých okruhů cizokrajných skutečností do domácího prostředí začleňují některá cizí pojmenování více, jiná méně a některá se vůbec nahrazují pojmenováním domácího původu, takže pak i příslušná cizí slova formálně nezačleněná (zvláště nesklonná) mají již své místo v domácím jazyce na základě svého významového vztahu k oněm slovům formálně začleněným zdomácnělým i k domácím slovům téhož významového okruhu. Zdomácňování cizích slov po stránce formální vidíme v přizpůsobování jejich hláskovému skladu zvukové struktuře domácích slov. Týká se to ovšem především cizích slov s nečeskými hláskovými skupinami. Ještě výraznějším případem formálního přizpůsobování cizích slov slovům domácím je počešťování tzv. lidovou etymologií. V našem jazyce se dále objevují ještě slova, která také běžně užíváme, ale u kterých je patrný rys cizosti. Cizost slov se projevuje především ve zvukové a grafické podobě. Ve zvukové podobě se vyskytují hlásky, které se v neutrálních českých slovech nevyskytují (Hauser, 1980:52): g guma, generál, sága, gymnázium; f fyzika, fráze, asfalt, nafta; x praxe, box, existence, taxa, xylofon. V grafické podobě je psaní i/y odlišné pro česká slova: kritika, rival, diktát, politika; psaní ú uprostřed slova a na konci: ragú, skútr, kúra; psaní ó: chór, sólo, nivó. Mluvnická stránka se vyznačuje deklinačními odchylkami. Například slovo datum se ve druhém pádě skloňuje data, slovo téma se ve druhém pádě skloňuje tématu. V českém jazyce se vyskytují slova považována stále za slova cizí, která ani zčásti nezdomácněla. Jsou to slova, která pojmenovávají reálie, citátová slova apod.: - cizí měny: rubl, kopejka, forint, dinar, šilink, marka, libra, dolar, peso, gulden, cruzeiro - oděvu a jeho částí: kimono, sarí, poncho, sarong, sombrero - jídel, nápojů apod.: saké, maté, sorma, čevabčiči, šašlik, boršč, šči, grog, calvados, 12

13 curacao, rakija, whisky - zbraní: bumerang, asagaj, tomahavk, jatagan, bolaso, mačeta, kris, handžár, nahajka, kinžál - titulů, postavení: sir, lord, lady, madam, markýz, abé, samuraj, ajatoláh, láma, radža, emir, paša, ataman - zvyklostí: ramadán, rodeo, fetiš - lodí: katamaran, džunka, piroga, gondola - příbytků: bungalov, iglú, típí, wigwam, zemljanka - větrů: monsun, cyklón, tornádo, blizard, bóra, mistral, jugo, samun, fén - zeměpisných jevů: katarakt, tundra, tajga, savana, pampa, buš, džungle. Ve skupině cizích reálií tvoří zvláštní skupinu vlastní jména (Hauser, 1980: 53): - zeměpisná: Himaláj, Dillí, Džakarta, Tokio, New York, Guam, Srí Lanka, Bangladéš, Hollywood, Glasgow, Karl-Marx-Stadt - osobní rodná: Ingeborg, Pietro, Daisy, Sergej, Miriam, Mary příjmení: Watson, Nelson, Rousseau, Goethe, Mickiewicz, Tolstoj, Dimitrov, Petöfi - např. odrůd jablek: Jonathan, Idared, Jonadel, Red Delicious, Bancroft, Starking, Gold spur, Staymared. Druhou skupinu tvoří slova citátová. Jsou to cizí lexikální prvky, které si uchovaly svou původní podobu a do slovní zásoby se zpravidla vůbec nevčleňují. Částečné přizpůsobení některých z nich se projevuje v tom, že se skloňují: happy end happy endem. Hauser dělí citátová slova do těchto tematických skupin: - právní termíny: de iure, de facto, ex offo, status quo, corpus delicti - výrazy charakterizační: wehrmacht, luftwaffe, gestapo, comandos, greenhorn, yankee - obraty konverzační a ustálené formule: pardon, merci, faux pas, dixi, probatur, imprimatur, vidi - jiné výrazy: happy end, hobby, show, esprit, parvenu, kismet. Citátová slova se používají pro výraznost, ozvláštnění, zajímavost mluveného i psaného projevu. Slova jsou přejímána z různých jazyků: - z latiny: modus vivendi, conditio sine dua non, lapsus linguae, curriculum vitae, cum 13

14 grano salis aj. - z řečtiny: zoon politikon, kat exochen, hapax legomenon - z angličtiny: fair play, sex appeal aj. - z italštiny: fata morgana - z francouzštiny: enfant terrible, en gros, en face a další Stáří přejetí Slova, která byla přejata před dlouhou dobou (několika staletími), již zdomácněla. Mezi zdomácnělá slova patří například slova: škola, křída, kalamář, sobota, kostel aj. Oproti tomu nově přejatá slova ještě nezdomácněla a jejich odlišnost od českého jazyka je stále patrná. Do skupiny těchto slov patří: angína, injekce, pacient a další. Vrstva nejnovějších cizích slov se přejímá s novými skutečnostmi nebo s celými obory zájmovými a vědeckými: make up, džínsy, riffle; kombajn, dispečer, laser. (Hauser, 1980:54) Prameny přejetí Počet přejatých slov souvisí s rozvojem slovní zásoby po celá staletí. Slova byla a jsou přejímána z různých jazyků. Mezi jazyky, ze kterých se přejímají slova, uvádí Hauser (1980: 55): Jazyky klasické: - řečtina: atlet, bibliotéka, katar, patos, typ, tyran, varhany, zefýr, demokracie, parabola, hyperbola - latina: alibi, amulet, aparát, civilizace, cirkus, cyklus, doktor, existence, forma, genius, gesto, inteligent, kancelář, kapitál, kapsa, kmín, kvalita, komora, konvalinka, koruna, košile, kurs, lilie, linie, magnet, manifest, milión, mistr, ministr, nota, nula, oliva, opera, palma, park, páv, pódium, profesor, puls, regál, revoluce, satira, scéna, seminář, student, švestka, titul, tribuna, univerzita, urna, vavřín, verš, vila, zinek. Z evropských jazyků byla přejata slova z: - němčiny: bál, brak, brýle, cihla, cíl, cín, clo, couvat, čapka, fermež, flétna, fůra, halda, 14

15 haléř, helma, hřbitov, jarmark, kamzík, kašna, klempíř, knedlík, kněz, knoflík, koule, krychle, lán, mašle, mince, mosaz, nudle, obr, ortel, pánev, parma, peníz, plachta, plán, plech, plotna, pluk, policie, punčocha, rám, ranec, ras, rošt, roura, sál, smalt, smirek, sporák, šachta, šindel, špalek, špatný, špejle, špendlík, špice, šroub, šunka, švagr, talíř, taška, trám, trefit, váha, valčík, žold, žumpa; - z francouzštiny: alarm, alej, baret, baterie, bazén, blok, blůza, bonbón, demižón, droga, , fanfára, fazóna, flanel, garáž, gáže, hotel, inženýr, kampaň, kanón, krinolína, kuráž, livrej, manévr, manžeta, omeleta, paráda, paštika, perón, platina, popelín, rande, rebel, reklama, rokoko, sabotáž, salón, spirála, terén, toaleta, túra, vesta, volant, žaket, žampión, želatina; - z angličtiny: doga, farma, film, džez, džúz, žokej, klub, koks, mahagon, mohér, rekord, revolver, snob, sport, standard, tenis, test, tramp, tramvaj, trénink, trust, vagón, zip; - z italštiny: artyčok, baldachýn, banka, banket, basa, bašta, brokát, bruto, činel, dukát, facka, festival, galeje, kalhoty, kapitán, karneval, kartel, kasino, klarinet, kompas, loterie, mandolína, merenda, oleandr, paruka, pasta, piškot, pláž, salám, sardinka, safír, soprán, tempo, tenor, trombón, viola, virtuos, zázvor; - ze španělštiny: armáda, barák, eldorádo, kanibal, kokos, laso, silo - z portugalštiny: zebra, marmeláda - z maďarštiny: čabraka, baganče, čižma, gazda, husar, kočí, palačinka, šišák. Za slovanských jazyků má čeština nejvíce výpůjček: - z ruštiny:babočka, bodrý, bohatýr, borec, hvozdík, chrabrý, kormidlo, kytovec, paluba, lyže, maják, mys, náčelník, náčrt, nora, pestík, slída, sloh, sobol, soustava, sovět, svět, treska, tuleň, úroveň, velmož, vesmír, vesna, vid, vzduch, žertva; - z polštiny: ohon, ochota, okres, selanka, svišť, tklivý, vzor, závoj, kořalka, mazurka, sleď; - ze srbštiny a chorvatštiny: junák, lastura, opánky, snacha, zora, žatva; - ze slovenštiny: zástava, znoj, zbojník, škára, výdobytek, namyšlený, nárokovat. Další jazyky, ze kterých byla přejata slova (někdy nazývaná exotismy): 15

16 - turečtina: klobouk, paša, salaš, tasemnice, jogurt, kaftan, čakan; - arabština: otoman, talisman, trafika, algebra, alkohol, admirál, káva, harém, mameluk, mat; - hebrejština: amen, sobota, rabín, rámus, mana; - perština: bazar, divan, kabát, karavana, sandál, šach; - indické jazyky: džungle, juta, karafiát, pyžama; - čínština: čaj, kaolín, sója; - malajština: gutaperča, orangutan; - indiánské jazyky: kánoe, vigvam, totem, tomahavk, mokasín, skalp, apač, tabák, čokoláda, kakao, kondor, jaguár, kaučuk; - eskymáčtina: iglú, kajak. Za zmínku ještě stojí uvést slova mezinárodní, která se do českého jazyka přejímají. Jde o taková slova, která se používají ještě v několika jazycích, v každém z nich jsou mírně upravena, aby se přizpůsobila domácím slovům. Jsou to slova společná několika národům. Jsou přejímána především z jazyků klasických (latina, řečtina), např. atom, atletika, fyzika, filozofie, diskuze, ideologie, informace, investice, historie, hymna a další. Do mezinárodních slov patří ještě některá slova přejatá z francouzštiny (Hauser (1980: 56) uvádí slova: prezident, revoluce, miliarda), z italštiny (Hauser (1980: 56) uvádí slova: banka, konto, kontrabas, tenor, soprán, alt, čelo, mandolína) a dále pak z angličtiny (Hauser (1980: 56) uvádí slova: sport, start, fotbal, basketbal, hokej, box, kombajn, dispečer, telerekording, buldozer, traktor, bagr). Mezi cizí slova, která ještě nezdomácněla, řadíme slova nespisovná, přejatá především z němčiny (např. flaška, kšeft) Funkce cizích pojmenování Cizí pojmenování se ponechává u odborných termínů. Jde o slova mezinárodní, užívaná především odborníky k lepšímu dorozumění. Podle Hausera (1980:57) existují dva případy fungování cizích názvů ve slovní zásobě češtiny: 16

17 a) Cizí slovo nemá domácí ekvivalent. V tom případě je jeho používání nezbytné, a pokud slovo označuje skutečnosti rozšířené a běžně užívané, brzy zdomácňuje: automobil, elektřina, sport. Cizím zůstává tehdy, označuje-li cizí reálie: bráhma, kuli, rikša, jurta, minaret, mešita, karavanseraj, anebo citátové: par example, nota bene, via facti atp. b) Cizí slovo má domácí ekvivalent. Existují-li vedle sebe výraz domácí a cizí jako synonyma, mívají stejný význam i vcelku stejné užití, např. mluvnice gramatika, hvězdář astronom, opis parafráze aj., nebo se různí. Odlišnosti bývají častější v příznacích slohových, např. rozhlas (běžný a neutrální název) rádio (výraz hovorový), geometrie (neutrální) měřictví (zastarávající) atp. 2.2 Příčiny přejímání cizích slov Nejčastější příčinou přejímání cizích slov do českého jazyka můžeme spatřovat v celkovém rozvoji společnosti, s růstem vzdělanosti obyvatelstva, rozvojem techniky a kultury. Lidé pociťovali potřebu pojmenovat nové věci a jevy (kulturní aj.). Dalším možným důvodem, proč náš národ přijímal slova z různých jazyků, mohl být ten, že si lidé různých národností zcela nerozuměli. Internetový server uvádí jako další příčinu přejímání cizích slov fakt, že někdy cizí výraz zmírňuje trapné pocity například při rozhovoru, projevu apod. (např. korpulentní místo tlustá). 2.3 Zásady používání cizích slov Cizí slova by se měla vždy používat v přesném znění a s přesnou znalostí významu slova. V mluveném nebo psaném projevu by se měla slova objevovat v přiměřeném množství, neměla by být užívána bezúčelně. V projevu by měla sloužit k obohacení sdělení mluvčího. Používání slov cizího původu bylo mělo směřovat k vzájemné mezinárodní srozumitelnosti. 17

18 2.4 Pravopis přejatých slov Psaní přejatých slov se řídí stupněm jejich zdomácnění. Odborné termíny se většinou píší původním pravopisem (to znamená pravopisem jazyka, ze kterého byly přejaty). Slova více zdomácnělá se řídí pravidly pravopisu českého jazyka. Pravidla psaní přejatých slov, jak uvádí A. Slova obecná I. Slova psaná pravopisem původním 1. Slova omezená na úzký okruh uživatelů, slova úzce odborná nebo knižní, slova mající povahu mezinárodních značek (např. v chemii), slova, která označují skutečnosti týkající se pouze cizích zemí, a slova, která si zachovávají vztah k zemím svého původu, se píší pravopisem původním, popř. mezinárodně vžitým. Např. abbé, enjambement, lemma, rendez-vous, scirocco, vaudeville, brutto, netto, watt, joule, wolfram, ytterbium. 2. Původním pravopisem se také píší některá slova (většinou anglická a francouzská), která jsou sice částečně zdomácnělá, avšak u nichž se výslovnost od psané podoby podstatně liší. Např. bulletin, causerie, interview, outsider, résumé (i resumé), revue. Pozn. Protože zdomácňování slov probíhá postupně, píšou se některá slova dvojím způsobem: rallye i rely, runway i ranvej, trust i trast aj. 3. Důsledně pravopisem původním se píšou citátové výrazy z jazyků užívajících latinky. Např. ad hoc, curriculum vitae, status quo, de iure, via facti; pour féliciter; anno dazumal; výrazy hudební, např. adagio, allegro, arpeggio, crescendo, pianissimo atd. II. Slova pravopisně počeštěná Slova zdomácnělá, tedy obecně v jazyce rozšířená, a běžné výrazy odborné se píší podle zásad českého pravopisu; způsob psaní zpravidla odpovídá jejich české spisovné výslovnosti (s některými odchylkami, viz dále). 18

19 1. Odstraňuje se psaní skupin ae, ai, oe, pokud se vyslovují jako [e], [é], a některých dalších skupin samohlásek. Např. aféra, etiologie, gynekologie, prémie, sféra, pré-/pre- (prézens, prehistorický,...), paleo- (paleologie,...), hema- (hematit,...), peda- (pedagog,...), eko- (ekologie, ekonomie), rentgen. Psaní samohláskových skupin zůstává však tam, kde se jejich samohlásky vyslovují (kánoe, aeroplán, aerobní atp.). 2. Písmeno c vyslovované jako [k] se píše jako k (ať jde o slova přejatá z latiny, nebo z jiných jazyků); qu jako kv, gu jako gv; w jako v; i/y vyslovované jako [j] se píše jako j; rh se zjednodušuje v r; ck vyslovované jako [k] se zjednodušuje v k. Např. abstraktum, kakao, kaňon, streptokok; kvóta, kvinta; lingvista, sangvinik; tramvaj, bonsaj, bojkot, jachta, konvoj, loajální, rajon; rododendron; hokej, šok. 3. Skupina th v slovech řeckého původu nebo utvořených z řeckého základu se píše jako t. Např. antologie, ateizmus//ateismus, antropolog, autochtonní, estetika, éter, etika, étos, etnografie, etan, metyl, metoda, mýtus, mytologie, patos, teologie, teorie, terapie, téma, teze, -lit (monolit,...), -téka (kartotéka,...), -téza (syntéza,...). Psaní th se zachovává ve slovech úzce odborných a jejich odvozeninách (dithyramb, paramythie). V úzce odborných textech lze užít podoby s th i u termínů běžných (ethan, methyl, methylalkohol). 4. Zjednodušují se písmena zdvojená (ss, ll, nn, mm, dd apod.). Např. adresa, agrese, expres, glosa, komise, mise, stres; alergie, bula, buldozer, ilegální, pulovr; inovace, tenis; dilema; mezanin; puding//pudink; iracionální; fotbal, basketbal. 5. Psaní s a z a) Ve slovech zdomácnělých se původní s vyslovované v češtině jako [z] píše z. Např. analýza, azyl, báze, bazilika, buržoazie, dezerce, dezert, dimenze, emulze, epizoda, exploze, expozice, filozofie, fúze, gnozeologie, gymnázium, iluze, intenzita, invaze, izobara, izolace, kazeta, koroze, lyzol, nervóza, oáza, organizace, organizovat, pauza, penze, plazma, poezie, prézens, prezentace, prezident, provize, próza, revize, rezignace, rezistence, rezoluce, rezonátor, rezultát, senzace, torzo, tranzistor, trezor, univerzita, uzuální, verzálka apod. 19

20 b) Podle výslovnosti v nepřímých pádech se píše z v slovech, jako dispenz, exkurz, impulz, komparz, konkurz, kurz, pulz, rekurz, reverz aj. a ve slovech od nich odvozených, např. dispenzární, impulzivní, komparzista, konkurzní, kurzovné, pulzovat, reverzibilní aj. c) V některých slovech se píše s i z ve shodě s dvojí spisovnou výslovností, např. buzola i busola, dezén i desén, diskuze i diskuse, dizertace i disertace, kazematy i kasematy, plizé i plisé, renezance i renesance, rezort i resort, režizér i režisér aj. d) Vyslovované [z] se píše jako z i s v příponě [-izmus] a v ostatních slovech zakončených na [-zmus]: romantizmus i romantismus, pluralizmus i pluralismus, mechanizmus i mechanismus, spazmus i spasmus, tenezmus i tenesmus aj. e) Po předponě lat. původu kon- v slovech zdomácnělých, v nichž se počáteční konv češtině jako předpona nepociťuje, se píše z. Např. konzerva, konzervativní, konzervatoř, konziliární, konzistence, konzistoř, konzul, konzulát, konzultace, konzum, konzument, konzumpce. Jinak se píše s (ve shodě se spisovnou výslovností), např. v slovech konsekvence, konsenzus, konsonant, a v slovech od nich odvozených, např. konsekventní, konsonantický aj. f) Při psaní slov s původními předponami des- a de- a v slovech od nich odvozených se řídíme spisovnou výslovností. Např. dezaktivace, deziderát, deziluze, dezinfekce, dezorientace; ale desant, paradesantní, designovat, designovaný, desublimace aj. g) Jen s se píše v slovech s původní latinskou předponou dis-. Např. disharmonie, disident, disimilace, disociovat, disoluce, disonance, diskrepance aj. h) Pouze s se píše v slovech pravopisně nepočeštěných, jako cirrhosis, laser. 6. Označování délky samohlásek Délka samohlásky se označuje zpravidla tam, kde se ve spisovné výslovnosti vyslovuje dlouhá samohláska, bez většího kolísání. 20

21 a) Délka se označuje aa) v základech slov: např. akvárium, anémie, anténa, árie, islám, konkrétní, kostým, malárie, móda, oáza, panoráma, plénum, pól, rádio, tón, fúze, túra, kúra, série, sérum, schéma, téma; ab)v zakončení slov: -é: filé, resumé (i résumé), paré,...; -ém: emblém, ekzém, parfém, problém,...; -én: bazén, refrén, suterén, terén, marokén,...; -ér: guvernér, instalatér, startér,...; ale bojler, boxer, dribler, kontejner, manažer, revolver aj.; -éza: protéza, polonéza, syntéza, vegetarián,...; -iér: ateliér, interiér, hoteliér, konferenciér,...; -iéra: bonboniéra, kariéra, voliéra ; -ín: rubín, karmín, margarín, albín, delfín, cherubín, rabín, ; -ína: angína, disciplína, doktrína, drezína, limuzína, pelerína, vakcína, vazelína, vitrína,...; - má: angažmá, apartmá, aranžmá,...; -oár: budoár, repertoár, rezervoár,...; -óza: celulóza, nervóza, tuberkulóza,... a též -ózní: nervózní, tuberkulózní, kuriózní,...; - ózový: celulózový,...; -ýn: blondýn, harlekýn, manekýn, dyftýn, trikotýn, terpentýn,...; - ýza: dialýza, analýza. U přídavných jmen odvozených od slov, v jejichž základě je samohláska dlouhá, se někdy tato samohláska krátí, jindy zůstává dlouhá. Dlouhá samohláska zůstává zachována, a proto se také označuje, u přídavných jmen s příponou -ový: kostýmový, materiálový, ekzémový, sériový, prémiový,... a -ský: diktátorský, instalatérský, partyzánský,...; u přídavných jmen s příponami -ní a -ný zůstává délka v základu rovněž obvykle zachována (instruktážní, efemérní, módní, monotónní,...). U přídavných jmen odvozených jinými příponami se dlouhá samohláska základového slova většinou krátí, např.: -ární: plenární, polární,...; -ický: efemerický, schematický (avšak sférický, múzický). b) Délka se neoznačuje ba) v zakončení odborných názvů -- chemických prvků, sloučenin, názvů biologických a lékařských -- na -en: acetylen, benzen, karoten, molybden, naftalen, selen, toluen,...; - gen: analgen, fosgen,... a na -in: albumin, amin, anilin, globulin, glycerin, morfin, papaverin, penicilin, pepsin, stearin, streptomycin, vitamin apod.; 21

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA. Pravopis přejatých slov závisí na míře zdomácnění:

SLOVNÍ ZÁSOBA. Pravopis přejatých slov závisí na míře zdomácnění: Název: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_15_BAL Vypracovala: Andrea Balaštíková Vytvořeno v projektu EU peníze středním školám SLOVNÍ ZÁSOBA Slovní zásoba češtiny je převážně slovanského původu. Čeština a příbuzná

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.18 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Jana Jízdná Vytvořeno: září 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: pravopis a výslovnost slov

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_15 Název materiálu: Pololetní písemná práce 1 Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Portál o češtině nechybujte.cz

Portál o češtině nechybujte.cz Portál o češtině nechybujte.cz Čtyři jedinečná a zcela aktuální lexikografická díla jsou výsledkem 17 let intenzivní práce autorského týmu LINGEA. Jedná se o první komplexní portál tohoto druhu u nás.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN

SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 SKLOŇOVÁNÍ

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2-CJ-II-01-7.r Charakteristika Mgr. Daniela Červová

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2-CJ-II-01-7.r Charakteristika Mgr. Daniela Červová III-2-CJ-II-01-7.r Charakteristika III-2-CJ-II-02-8.r Slovanské jazyky III-2-CJ-II-03-7.r Pravopis I. III-2-CJ-II-04-6.r Druhy podstatných jmen III-2-CJ-II-05-6.r Životopis Kolomaznik, Charakteristika,

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více