DTP1. Čeština a typografie. Zdroje informací. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Hladká sazba podruhé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DTP1. Čeština a typografie. Zdroje informací. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Hladká sazba podruhé"

Transkript

1 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Hladká sazba podruhé Petr Lobaz, Čeština a typografie jazyková pravidla nadřazena typografickým typografická pravidla často přísnější (jednotné užívání dublet, mezerování apod.) sazeč je odborník, ale pravdu má zákazník DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ² /29 Zdroje informací Pravidla českého pravopisu Slovník spisovné češtiny Slovník cizích slov, oborové normy Příruční mluvnice češtiny Tezaurus jazyka českého Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ³ /29

2 PRAVOPIS důležitý, ale ne nejdůležitější jazyková korektura Skici pana Máci s barevnými táci. Skici pana Máci s barevnými tácy. Skici pana Mácy s barevnými táci. Skici pana Mácy s barevnými tácy. Skicy pana Máci s barevnými táci. Skicy pana Máci s barevnými tácy. Skicy pana Mácy s barevnými táci. Skicy pana Mácy s barevnými tácy. DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ⁴ /29 PSANÍ SLOV viz Pravidla českého pravopisu časté chyby výjimka vyjímat, tip typ, dceřiný přídavná jména účelová a procesuální kropicí kropící dublety řádek i řádka SKLOŇOVÁNÍ časté chyby mě mně, ji jí, abych abys (aby ses) abyste abychom, DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ⁵ /29 ODVOZOVÁNÍ PŘÍPONAMI -ovský vyhrazeno pro odvozeniny z vlastních jmen psaní s malým písmenem euklidovská geometrie Euklidova geometrie -ový běžné odvozování (webový prohlížeč) PŘÍDAVNÁ JMÉNA Z ČÍSLOVEK 32bitový mikroprocesor (ale 32 bitů) jiný správný způsob zápisu neexistuje DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ⁶ /29

3 ČÁRKA změna významu věty Chaplinův první film, se známou postavou tuláka, byl pochopitelně němý. Chaplinův první film se známou postavou tuláka byl pochopitelně němý. oddělování vedlejších vět Myslím, že toho mám dost a že půjdu pryč. spojení slučovací a jiné Půjdeme do kina nebo do divadla? Půjdeme do kina, nebo do divadla? častá chyba: Fidlovačka aneb píšeme bez čárky DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ⁷ /29 VELKÁ PÍSMENA respektujeme pravidla českého pravopisu rozlišujeme mezi vlastním jménem a obecnou vlastností jidáš Jidáš CIZÍ SLOVA respektujeme význam, nepřetváříme, užíváme střídmě nejoptimálnější vystavený exponát, fullservisové služby odprezentovat compiler = překladač, interface = rozhraní DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ⁸ /29 VOLBA SLOV spisovná nespisovná (abychom aby jsme) knižní hovorová (kupuji kupuju) domácí přejatá (banking bankovnictví) slang odborná (štancna výseková forma) volba závisí na poslání textu a typickém čtenáři omyl přejatý z angličtiny slova dlouhá = méně srozumitelná DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ⁹ /29

4 SLOVOSLED zdůraznění části věty postupujeme od známého k neznámému Předmětům a službám, které uspokojují lidské potřeby, říkáme statky. Směna spočívá ve výměně statků za jiné statky. Předmětům a službám, které uspokojují lidské potřeby, říkáme statky. Výměna statků za statky jiné se nazývá směna. odstranění zeugmatu Smí se nastupovat a vystupovat z tramvaje. Smí se nastupovat do tramvaje a vystupovat z ní. DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ¹⁰ /29 VAZBY Nezaměstnanost hrozí především lidem s nízkou kvalifikací a vzděláním. Nezaměstnanost hrozí především lidem s nízkou kvalifikací a nízkým vzděláním. ČNB je odpovědná za monetární politiku, kterou ovlivňuje množství peněz v oběhu.? ČNB je odpovědná za monetární politiku, pomocí které ovlivňuje množství peněz v oběhu.? ČNB je odpovědná za monetární politiku. Tu ovlivňuje množství peněz v oběhu. DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ¹¹ /29 DÉLKA VĚT A ODSTAVCŮ dlouhé úseky ztráta pozornosti krátké úseky tříštění soustředení STYL jednoduché konstrukce, významová slovesa, české vazby provádět úklid = uklízet objekt mající vlastnosti = objekt s vlastnostmi z tohoto důvodu = proto DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ¹² /29

5 Sazba cizích jazyků DĚLENÍ JAZYKŮ z hlediska typografie dělíme podle písma: latinková písma nelatinková písma pravosměrná (slovanská, řecká) nelatinková písma levosměrná (orientální) exotická písma rozdíly podle jazyka i oblasti (španělská latinskoamerická typografie) DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ¹³ /29 Sazba cizích jazyků AKCENTY druhy i tvar dané jazykem některé běžné akcenty: á čárka (acute) à obrácená čárka (grave) â stříška (circumflex) ä přehláska (dieresis) ā vodorovná čárka (macron) ă oblouček (breve) å kroužek (ring) ã tilda (tilde) ű dvě čárky (hungarumlaut) č háček (caron) ť klička (caron) ķ klička (commaaccent) ġ tečka (dotaccent) ø šikmá čára (slash) ę obrácený háček (ogonek) ç sedila (cedille) DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ¹⁴ /29 Sazba cizích jazyků SPECIÁLNÍ ZNAKY jazykové: ß, ſ, Þ, þ, Ð, ð, Æ, æ, Œ, œ znaky pro měny: $,,,, INTERPUNKCE podobná pravidla sazby jako v češtině rozdíly v používání pomlček španělština Porque? uvozovky rozdíly v tvaru a umístění DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ¹⁵ /29

6 Sazba cizích jazyků DĚLENÍ SLOV vždy podle pravidel příslušného jazyka ZÁPIS ČÍSEL např. 1, , , ,50 DALŠÍ ZVYKLOSTI volba písma vyznačování, zápis zkratek volba formátu papíru abecední řazení DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ¹⁶ /29 Sazba cizích jazyků FONETICKÁ ABECEDA zápis výslovnosti mezinárodní abeceda IPA font Trubetzkoy, některé Unicode fonty DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ¹⁷ /29 Sazba angličtiny pravopis britský a americký často se objevují akcentované znaky z francouzštiny àà ââ çç èè êê ëë îî ïï ôô œœ ùù ûû verzálky I první písmeno velké u názvů dnů a měsíců, v nadpisech u všech slov vyjma členů, předložek, spojek, citoslovcí apostrof sazba těsně k předchozímu písmenu DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ¹⁸ /29

7 Sazba angličtiny interpunkce sazba většinou jako v češtině pomlčka (en-dash) ve významu až, jako interpunkce oddělená mezerami pomlčka (em-dash) zvláště americká typografie, interpunkce, bez mezer This is a way how to typeset it at least in America. uvozovky dvojité, jednoduché sazba jako v češtině DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ¹⁹ /29 Sazba angličtiny spojovník sazba těsně ke slovu při řádkovém zlomu se neopakuje dělení slov snažíme se mu vyhýbat referenční slovníky (English Spelling Dictionary, New Webster Spelling Dictionary) DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ²⁰ /29 Sazba angličtiny číslovky oddělení řádů čárkou, desetinná tečka 1,234, řadové číslovky jednotně: 1st, 2nd, 3rd, 4th nebo 1 st, 2 nd, 3 rd, 4 th zkratky obvykle s tečkou oslovení Mr., Mrs. s tečkou i bez tečky některé zkratky s tečkami bez mezer (U.S.A.), jiné zcela bez teček (NASA) jednoznakové slova (I, a) se z konců řádek většinou neodstraňují DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ²¹ /29

8 Sazba němčiny velmi podobné češtině speciální znaky ß použití dle pravopisu (původní, reformovaný) ve verzálkách se nahrazuje Saßnitz, SASSNITZ přehláska dvě tečky ää öö üü verzálky podstatná jména Sie ve smyslu vykání vlastní jména DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ²² /29 Sazba němčiny spojovník sazba bez mezer při řádkovém zlomu se neopakuje zkratky iniciálová slova bez teček (DIN) DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ²³ /29 Příprava rukopisu rukopis téměř výhradně v elektronické podobě konkrétní technická podoba po dohodě s nakladatelstvím nejčastější (a nejméně problémový) čistý ASCII (Unicode) text používáme automatické korektory, ale nespoléháme na ně dodržujeme běžné mezery (čárka, mezera), speciální mezery přenecháme sazeči nesnažíme se o napodobení zarovnané sazby vkládáním mezer nedělíme slova DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ²⁴ /29

9 Příprava rukopisu používáme správné znaky (1 l I, O 0) řádky neukončujeme znakem Enter je-li to nutné, musíme odstavce oddělovat dvěma znaky Enter pro speciální účely používáme dohodnuté náhrady (-- místo pomlčky, označení míst pro speciální sazbu) používání silnějších formátů textu (rtf, doc) vyžaduje disciplínu na straně autora používáme při členitém textu maximálně používáme odstavcové styly k vyznačení struktury dokumentu jen po dohodě se sazečem (ne s nakladatelstvím!) DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ²⁵ /29 Příprava rukopisu tabulky text oddělený tabulátory za žádnou cenu nesimulujeme více mezerami/tabulátory vzhled přípravu obrázků, grafů apod. necháváme na grafikovi DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ²⁶ /29 Příprava rukopisu HROMADNÉ ZÁMĚNY typicky pro odstranění vícenásobných mezera apod. příklad:,, funguje vcelku dobře, až na desetinnou čárku používáme s rozmyslem řešení pravých odborníků: skriptovatelné editory textu (sed, perl) DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ²⁷ /29

10 Korektura zásadně používáme dohodnuté značky korekturu neděláme tužkou (osvědčený je zelený fix) při opravách zaškrtáváme provedené změny (možno tužkou) v nestandardních situacích podrobně popíšeme, co máme na mysli každé čtení sníží počet chyb na polovinu imprimatur co je psáno, to je dáno DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ²⁸ /29 Korektura Příklad vzsazeného textu s n2kterými značkami. Takto se vynechává písmmeno či slovo slovo. Dvě slova prohozená. Složitější slov změna pořádku. Někde jsou mezery na víc, někde jejich málo. Totéž funguje i u řádků Občas se musí spojit odstavec. Občas se musí rozdělit. DTP1, přednáška č. 3 hladká sazba podruhé ²⁹ /29

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 14. 3. 2007

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 14. 3. 2007 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 5 / Hladká sazba podruhé Petr Lobaz, 14. 3. 2007 Čeština a typografie jazyková pravidla nadřazena typografickým typografická pravidla často přísnější (jednotné

Více

LATEX, sazba a typografie

LATEX, sazba a typografie L A TEX, sazba a typografie představení aplikace pro sazbu textu, pravidla sazby a typografie 13. května 2010, sazba a typografie Obsah I 1 L A TEX Co je L A TEX Principy a rozdíly oproti WYSIWYG editorům

Více

Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu

Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu Závěrečné otázky, se kterými souvisí: 7a Typografická měrná soustava Historie a definice Základní jednotky Použití (rozměry písma) Relativní měrné jednotky

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

Obsah. Obecný popis 4

Obsah. Obecný popis 4 Obsah Obecný popis 4 1 Hladká sazba 5 1.1 Typografické míry................................ 5 1.2 Knižní písmo.................................. 6 1.3 Fonty a jejich vlastnosti............................

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

Užitečné rady pro psaní odborného textu

Užitečné rady pro psaní odborného textu Užitečné rady pro psaní odborného textu Dříve než začneme Abychom mohli napsat odborný text jasně a srozumitelně, musíme splnit několik základních předpokladů: Musíme mít co říci. Nejdůležitějším předpokladem

Více

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty Seminární práce Jak psát správně dokumenty ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PSANÍ TEXTU...3 LÁMÁNÍ ODSTAVCŮ...3 LÁMÁNÍ ŘÁDEK...3 NEODDĚLITELNÉ PRVKY...4 DĚLENÍ SLOV...4 SPECIALITY...5 SPOJOVNÍK» - «...5 POMLČKA»

Více

Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ. Eduard Polách

Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ. Eduard Polách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Eduard Polách České Budějovice 1998 PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Eduard Polách Jihočeská univerzita

Více

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP)

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) 1 JSME UVÁDĚNI DO TAJŮ PŘÍRUČKY...1 2 DOZVÍDÁME SE NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE...2 3 SÁZÍME TEXT...2 3.1 ROZVRHUJEME STRÁNKY...2 3.2 DÁVÁME SI

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Pravidla pro tvorbu textů

Pravidla pro tvorbu textů Pravidla pro tvorbu textů aneb Jaké podklady a překlady bychom rádi dostávali Úvodem Následující dokument dáváme k dispozici všem našim současným i budoucím zákazníkům, ale i autorům, externím překladatelům,

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

TEX pro pragmatiky TEX plaintex CSplain OPmac Petr Olšák

TEX pro pragmatiky TEX plaintex CSplain OPmac Petr Olšák TEX pro pragmatiky TEX plaintex CSplain OPmac Petr Olšák c Petr Olšák, 2013, 2014 Verze textu: 23. 4. 2015 URL: http://petr.olsak.net/tpp.html Předmluva TEX (vyslovujeme tech) je volně dostupný systém

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Roman Lang ZNAMÉNKA A ZNAČKY V TEXTU

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Roman Lang ZNAMÉNKA A ZNAČKY V TEXTU Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav českého jazyka a teorie komunikace Roman Lang ZNAMÉNKA A ZNAČKY V TEXTU diplomová práce studijní obor: český jazyk a literatura vedoucí práce: doc.

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma DTP - Typografie písma Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma Rukopis a zásady jeho tvorby Zásady pro rozumnou komunikaci

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4 OBSAH 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word................. 2 1.2 Písmo...................................... 4 1.2.1 Nastavení písma............................ 4 1.2.2

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více