Přednáška č.10 DOPRAVA JAKO MĚSTOTVORNÝ PRVEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška č.10 DOPRAVA JAKO MĚSTOTVORNÝ PRVEK"

Transkript

1 Doprava jako městotvorný prvek Přednáška č.10 DOPRAVA JAKO MĚSTOTVORNÝ PRVEK 1. FUNKCE MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPECIFIKA 1.1 POJMY Extravilán mimo zastavěné území Intravilán zastavěné území, popř. zastavitelné Komunikace ve volné trati v extravilánu Městská komunikace - v intravilánu 1.2 FUNKCE MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Dopravní (funkční požadavky): - umožnit přístup ke každé budově - jedna komunikace k více budovám = ulice Architektonická (estetické požadavky): - příznivé působení vedení trasy, doplňkové zeleně, mostů na obyvatele Životní prostředí (hygienické a zdravotní požadavky) - omezit: - nebezpečí střetu pěších s vozidly - hluk z dopravy - emise výfukových plynů - znečištění půdy (ropné látky, solení) - vibrace (vliv na zdraví lidí i statiku budov) Prostor pro umístění inženýrských sítí (technické požadavky): - odvádění splašků (historicky první) - vodovod - elektrická energie - plyn - zásobování teplem - sdělovací kabely (telefon, kabelová TV) 1.3 ZVLÁŠTNOSTI MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ - menší jízdní rychlost vozidel - pestřejší složení dopravního proudu - větší intenzita ruchu - větší hustota sítě - větší počet křižovatek - přítomnost většího počtu chodů Alespoň některé z těchto zvláštností jsou u všech MK. Např. na rychlostních místních komunikacích je vysoká rychlost a vyloučená pěší doprava, ale jsou menší vzdálenosti mezi křižovatkami než u rychlostních silnic ve volné trati. 1.4 DALŠÍ SPECIFIKA MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ - blízkost zástavby a časté vjezdy do domů nebo dvorů - odvodnění mezi obrubníky přes uliční vpustě do kanalizace - noční osvětlení ulic - velké množství inženýrských sítí v ulicích a nutnost jejich oprav - velký počet vstupů ve vozovkách a chodnících pro inženýrské sítě (poklopy šachet, hydranty, uzávěry plynu, vody,...) - odvodnění pláně trativody (nelze do příkopů) - čištění a kropení vozovek, solení v zimě - zvýšené nároky na bezhlučnost a bezpečnost - zvýšené opotřebení vozovek v zastávkách MHD a na světelných křižovatkách bržděním a rozjezdy těžkých vozidel 1

2 Doprava jako městotvorný prvek 2. VZNIK A VÝVOJ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ, KOMUNIKAČNÍ SÍŤ 2.1 VZNIK MĚST: a) živelný - na křižovatkách obchodních cest (stezek) - na přirozených brodech obch. cest přes řeky b) plánovité (urbanistické) zakládání 2.2 KOMUNIKAČNÍ SÍŤ: - radiální ulice do středu města k trhu - okružně radiální (Vídeň, Moskva) okruh v místě původních hradeb - vějířovitá (Kostroma, Karlsruhe) ulice k trhu na břehu řeky - pravoúhlá (Milétos, New York) plánovité řešení - hvězdicová (Paříž, Washington) např. z důvodu obrany měst. center - zcela nepravidelná (Vällingby ve Švédsku) např. podle konfigurace terénu - různé kombinace Okružně radiální uliční síť Vídeňský Ring Praha - Staroměstský polookruh Moskva okružně radiální síť 2

3 Doprava jako městotvorný prvek Vějířovitá uliční síť Kostroma (živelné) Karlsruhe (plánovité) Pravoúhlá uliční síť (šachovnicová, roštová, hyppodamická podle starověkého urbanisty Hippodama) Starořecká kolonie Milétos New York ulice číslovány, delší avenue, kratší street 3

4 Doprava jako městotvorný prvek Hvězdicová uliční síť Paříž síť bulvárů Nepravidelná uliční síť Washington hvězdicová síť s více jádry Kombinovaná uliční síť Vällingby satelit Stockholmu (ovlivněn konfigurací terénu) Jevíčko oválný půdorys s pravoúhlou sítí 4

5 3. VLIV DOPRAVY NA ROZVOJ MĚSTA Doprava jako městotvorný prvek 3.1 VNĚJŠÍ DOPRAVNÍ SÍŤ A VLIV NA VELIKOST MĚSTA Historicky vzniklá města byla brzy nesoběstačná v produkci potravin a začala být závislá na dopravě zemědělských produktů z okolí. Limitujícím faktorem velikosti starověkých měst byla doprava potravin z vnějšku: - při použití povozů a nosítek do obyvatel - přístavní města větší velikost Růst města závisel na vnější dopravní síti. I tehdy však už byla regulována vnitřní doprava: - v Římě zákaz povozů od 6-16 hod a z toho pak noční hluk od zásobování - v Pompejích vymezené pěší zóny (obrubníky před náměstím) a kamenné šlapáky v křižovatkách Vynález železnice větší přepravní výkon závislost velikosti města na vnější dopravní síti je překonána. 3.2 VNITŘNÍ DOPRAVNÍ SÍŤ A VLIV NA VELIKOST MĚSTA Hranice města jsou omezeny časem stráveným občany na cestě do a z práce. Za optimální čas se považuje 1/2 hodiny pro jednu cestu. Na typu používaného dopravního prostředku pak závisí dostupná vzdálenost. dopravní průměr. vzdál. za dostupná plocha počet obyvatel označení poznámka prostředek rychlost 1/2 hod - pěší 4 km/h 2 km 12,5 km město chodců starověk, - koňka - parní omnibus - tramvaj - městská železnice - rychlodráha - metro 12 km/h 6 km teoret. 113 km 2 1,5 1,7 mil. tramvajové město prakticky 25% = 28 km 2 20 km/h 10 km využita 1/6 plochy 3 miliony rychlodrážní t.j. 314 km 2 město - automobil 30 km/h 15 km teoret. 700 km 2 celá plocha prakticky 33% teoret. 42 mil. prakt. 14 mil. automobilové město Počítá se průměrná hustota 600 obyvatel na 1 hektar. Největší města nyní kolem 10 mil. obyv. středověk malá hustota tratí ještě menší hustota linek limit - kapacita komunikací a parkovišť 3.3 DRUHY DOPRAVY OVLIVŇUJÍCÍ MĚSTSKOU DOPRAVNÍ SÍŤ Dopravní síť města ovlivňují nejvýznamněji následující druhy městské dopravy: Vnitřní a) osobní - městská hromadná doprava - individuální automobilová doprava = IAD - pěší provoz b) nákladní - doprava zásobovací (hl. rozvážková) Vnější - veřejná doprava - autobusová a železniční - IAD (o víkendech, konání mimořádných akcí) 5

6 Regulace a organizace dopravy 3.4 VÝVOJ VNITŘNÍ DOPRAVNÍ SÍTĚ MĚSTA: Faktory ovlivňující vývoj vnitřní dopravní sítě: - Trasování a prostorové uspořádání místních komunikací v určité době odpovídá parametrům aktuálně používaných dopravních prostředků. - Na komunikace navazuje městská zástavba. - Životnost staveb 50 až 100 let (i více). - Zdokonalování dopravních prostředků a obměna vozového parku je rychlejší. - S růstem měst rostou přepravní potřeby. (Vliv růstu rychlosti přepravy a migrace obyvatel z venkova). - Zdokonalování dopravní sítě měst zaostává za přepravní potřebou. - Růst přepravních potřeb je funkce spojitá. - Výstavba nových dopravních sítí je funkce diskrétní a probíhá ve skocích. - Navrhování městských komunikací je trvalý dynamický proces vyžadující pravidelnou aktualizaci územních plánů (růst nových sídlišť a nákupních center, krach průmyslového komplexu) - Nutnost prognózovat a plánovat komunikace v nové zástavbě s rezervou na 15 až 20 let. - Přestavba komunikace začíná, když její kapacita již nedostačuje. - Po přestavbě na prognózovaný stav dopravy je při uvedení komunikace do provozu dlouho velká rezerva využití kapacity. - Potřeba komplexní přestavby celé dopravní sítě historicky vzniklých měst. 3.5 STANOVENÍ ROZSAHU SÍTĚ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ: Zhruba - podle zkušeností z územního plánování: - jako procentní podíl ploch komunikací z celkové plochy města uvádí se % (z toho 17-21% vozovky a 6-8% chodníky) - jako hustota komunikační sítě: v km/km 2 plochy města (v Praze r bylo 8,55 km/km 2 ) nebo v km/1000 obyvatel (v Praze r bylo 2,149 km/1000 obyvatel) Přesněji s přihlédnutím k: - počtu obyvatel - velikosti centra - počtu pracovních příležitostí - stupni automobilizace (počet obyvatel na 1 auto) - dělbě přepravní práce (IAD : ostatní) - používaným dopravním prostředkům a jejich obsazenosti - cestovní rychlosti a prům. délce cesty 1) Zanedbává se vliv nákl. dopravy ve městě v ranní špičce převažuje doprava osob do zaměstnání. Existují vzorce pro určení potřeb. plochy komunikací podle výše uvedených vstupních údajů. 1) Ostrava a její okolí akceptuje až 1 hodinu na cestu do práce. Např. z Hranic n.m. za prací do úřadu v Ostravě a opačně z Ostravy za prací do komplexu Philips. 6

7 Regulace a organizace dopravy 4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZSAH MĚSTSKÉ DOPRAVY 4.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK MĚSTSKÉ DOPRAVY - Demografické charakteristiky obyvatelstva - Vnitřní struktura města - Vztahy města k okolí - Dopravní vybavení města - Možnosti a zvyklosti využívání volného času 4.2 DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA: a) celkový počet obyvatel b) rozdělení obyvatel do jednotlivých dopravních oblastí: - má to být oblast s významnou komunikací v centrální ose - vzdálenost od hranice oblasti k nejbližším osám má být zhruba stejná c) věkové složení obyvatel alespoň v členění: - předškoláci a školáci - středoškoláci a učni - vysokoškoláci - osoby v produktivním věku a podíl nezaměstnaných - důchodci d) počet domácností e) průměrná skladba domácnosti - počet členů - věkové složení - výše příjmů (ovlivňuje možnosti použití IAD) 4.3 VNITŘNÍ STRUKTURA MĚSTA: a) rozložení hlavních funkčních ploch - bydlení - těžba surovin - výroba - zemědělství, zahradnictví - centrální oblasti (úřady, obchod, školy) - doprava (nádraží, garáže) - rekreace, sport. zařízení b) velikost ploch c) funkční určení - funkční jednoznačnost - smíšení funkcí d) vzájemné vazby ploch e) jejich vzájemné vzdálenost - koncentrovanost - plošné rozvolnění (Ostrava je trojměstí) f) plošné rozložení pracovních příležitostí včetně směnnosti (vliv na ranní špičku) g) údaje o dojíždějících pracovnících - jejich množství - směr a způsob dopravy (IAD, veřejná - z malých měst odjíždějí, do velkých přijíždějí) h) konfigurace území města - členitost terénu - přítomnost vodních ploch - základové poměry (omezení výšky budov) 7

8 Regulace a organizace dopravy i) existence chráněných lokalit - historické památky a centra - zelené plochy j) údaje o rozšiřování těžby 4.4 VZTAHY MĚSTA K OKOLÍ: Okolí je zdrojem vnější městské dopravy z důvodu ve městě existujících: - nabídky pracov. příležitostí (přebytek nebo nedostatek) - územně vyšších orgánů (správní úřady, soudy, nemocnice) - středních a vysokých škol a učilišť - služeb, nákupních center, specializovaných prodejen - kulturních či sportovních zařízení - průmyslové výroby (dovozí surovin, odvoz produkce a odpadu) - těžebního průmyslu (dovoz provozního materiálu, odvoz vytěžené produkce) - výkupen a sběren zemědělské produkce, opraven zeměď. strojů,... Rozsah městské dopravy ovlivňuje také: - plošná velikost a lidnatost tzv. zájmového (spádového) území - rozsah a kvalita přístupových komunikací z okolí k městu 4.5 DOPRAVNÍ VYBAVENÍ MĚSTA: - nedostatečná kapacita sítě (opožďování výstavby) odrazuje od cesty a vede k omezování městské dopravy - rezerva kapacity komunikací (po dokončení úpravy na prognózovaný stav) poskytuje komfort a produkuje novou dopravu navíc - záměrné omezení dopravy (např. parkování v centru) snižuje podíl IAD a posiluje využití MHD. Jde o přesun v dělbě přepravní práce. 4.6 MOŽNOSTI A ZVYKLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU: v pracovních dnech krátkodobá odpolední rekreace (sport a kultura) uvnitř města s rostoucí životní úrovní získává na významu o víkendech a) velká města - rekreace mimo město - návštěvy nákupních center uvnitř města b) menší města - návštěvy nákupních center mimo města 8

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE 3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje Harmonický rozvoj hlavního města Prahy, s optimálním uspokojováním materiálních,

Více

Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha /

Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha / Hodnoty a problémy IPR PRaha uap Praha / 2014 Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2014 00 / pořizovatel Odbor stavební a územního plánu MHMP Jungmannova 29/35, Praha 1 zpracovatel Institut plánování

Více

hospodářství a související faktory

hospodářství a související faktory D hospodářství a související faktory D HOSPODÁŘSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ FAKTORY D1 EKONOMIKA, PRÁCE, FINANCE Ekonomika Z hlediska výkonnosti ekonomiky regionu má hl. m. Praha v rámci celé ČR zcela výsadní postavení.

Více

a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město

a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město dopravní a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město Praha chce modernizovat, rozvíjet a provozovat dopravní a technickou infrastrukturu tak, aby podporovala dobré fungování a ekonomiku města,

Více

Doprava a životní prostředí v Hradci Králové

Doprava a životní prostředí v Hradci Králové Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DI-DC), st. skupina 2C Stuchlík Jakub, Skýpala Daniel pracovní skupina 3 Prohlášení: Prohlašujeme, že předložená práce je naším původním

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

D HOSPODÁŘSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ FAKTORY

D HOSPODÁŘSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ FAKTORY D HOSPODÁŘSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ FAKTORY D1 EKONOMIKA, PRÁCE, FINANCE EKONOMIKA D1 Z hlediska výkonnosti ekonomiky regionu má hl. m. Praha v rámci celé ČR zcela výsadní postavení. Přesto i v Praze, která je

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

1.1 ÚVOD: ZÁKLADNÍ POJMY

1.1 ÚVOD: ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 ÚVOD: ZÁKLADNÍ POJMY 1.1.1 DOPRAVA, MĚSTSKÁ AGLOMERACE A DOPRAVNÍ SOUSTAVA MĚSTSKÉ AGLOMERACE Nejprve si objasníme tři základní pojmy této publikace. Jsou jimi: doprava, městská aglomerace a dopravní

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

tel: 221 184 305 fax: 224 922 072 e-mail: doprava@cityplan.cz www.cityplan.cz CityPlan spol. s r.o. Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1

tel: 221 184 305 fax: 224 922 072 e-mail: doprava@cityplan.cz www.cityplan.cz CityPlan spol. s r.o. Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 CityPlan spol. s r.o. Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 tel: 221 184 305 fax: 224 922 072 e-mail: doprava@cityplan.cz www.cityplan.cz MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A.

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A. Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka 7. INFRASTRUKTURA VNITŘNÍHO OBCHODU Cíl Podstatou infrastruktury vnitřního obchodu je vyjádření její potenciální poptávkové a nabídkové síly v prostorovém uspořádání. V současném rozšiřování tržních prostorů

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace city logistiky na město Brno Radek Přikryl Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Aplikace city logistiky

Více