Průvodce konkursním řízením: Přezkumné jednání aincidenční spory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce konkursním řízením: Přezkumné jednání aincidenční spory"

Transkript

1 Průvodce konkursním řízením: Přezkumné jednání aincidenční spory Mgr. Jan Kozák Kapitoly otištěné v březnovém čísle Právního rádce se věnovaly návrhu na prohlášení konkursu apřihlášky pohledávky. Na tyto kroky věřitele činěné v rámci probíhajícího konkursního řízení mohou, jako důsledek úkonů učiněných jinými účastníky konkursního řízení či úkony ze strany správce konkursní podstaty, navázat další. Jde především oobranu věřitele v případě, že přihlášená pohledávka byla popřena. Další část textu se věnuje odlišné problematice. Zabývá se otázkou excindačních neboli vylučovacích žalob. Snaží se tak naznačit postup v případě, kdy subjekt hodlá zpochybnit a zvrátit postup správce konkursní podstaty při sestavování soupisu konkursní podstaty úpadce. 1. Přezkumné jednání ii 2. Incidenční spory iv 3. Vzory IX Incidenční žaloba u nevykonatelné pohledávky Incidenční žaloba u vykonatelné pohledávky popřené správcem konkursní podstaty 4. Vylučovací (excindační) žaloba xi 5. Vzory XIV Vylučovací žaloba I

2 M O N I T O R P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A 1. PŘEZKUMNÉ JEDNÁNÍ Kpřezkoumání přihlášených pohledávek soud v souladu s 21 odst. 1 věta první zákona č. 328/91 Sb., okonkursu a vyrovnání v posledním znění (dále jen zákon okonkursu a vyrovnání) nařizuje přezkumné jednání. Kjednání soud účastníky předvolá obsílkou doručovanou do vlastních rukou s poučením onezbytnosti jejich účasti. Přezkoumání se děje podle seznamu sestaveného správcem konkursní podstaty. PŘÍPRAVA PŘEZKUMNÉHO JEDNÁNÍ Správce konkursní podstaty poté, co převezme přihlášky pohledávek od konkursního soudu, je povinen přezkoumat přihlášky s ohledem na jejich úplnost adále především podle úpadcových obchodních knih. Správcovou povinností je dbát nejen na úplnost podané přihlášky po stránce obsahové, tj. zda přihlášené pohledávky jsou skutečnými pohledávkami za úpadcem, ale také z hlediska formálních náležitostí přihlášky. Zde by měl správce konkursní podstaty zkoumat otázku řádného označení věřitele, podpisu osoby podávající přihlášku, popř. jednající za věřitele, respektive za něj udělující plnou moc, řádného označení úpadce, připojení všech listin či jiných důkazů, na které je v přihlášce pohledávky odkazováno apod. Správce v rámci výzev na odstranění vad přihlášek, které zasílá věřitelům, musí uvést, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Má jít o zcela konkrétní návod, který by věřiteli umožnil podanou přihlášku uvést do dokonalé podoby. Na jasnost správcem učiněné výzvy je třeba klást důraz i ztoho důvodu, že neodstranění vad přihlášky podle učiněné výzvy může mít pro přihlášeného konkursního věřitele za následek nepřihlížení kpodané přihlášce. Vpřípadě, že by šlo opřihlášku zařazenou do druhého, tzv. zvláštního přezkumného jednání, byl by tímto způsobem věřitel připraven omožnost domoci se poměrného uspokojení své pohledávky v rámci konkursního řízení na majetek úpadce. Výzvy činěné správcem konkursní podstaty vůči věřitelům by měly být realizovány formou dopisu s náležitostmi danými v 20 odst. 3 zákona okonkursu a vyrovnání. Lhůta kopravě přihlášky pohledávky vsouladu s 20 odst. 3 zákona okonkursu a vyrovnání může být pouze patnáctidenní. Správce konkursní podstaty je povinen vyzývaného věřitele upozornit na následky nesplnění učiněné výzvy. Vtéto souvislosti je na místě upozornit na fakt, že správce konkursní podstaty nemůže užívat žádnou z forem rozhodnutí užívaných soudem v rámci o. s. ř., tj. např. usnesení. Správce je sice osobou ustavenou soudem, ovšem toto postavení nelze zaměňovat bez dalšího s pozicí soudu, pro který je o. s. ř. závazným procesním předpisem, byť v rámci konkursního řízení užívaného pouze přiměřeně. Pro případ, že správce konkursní podstaty uvede při přezkumném jednání, že kpodané přihlášce se z důvodu nedoplnění nebo neprovedení opravy nepřihlíží, je nutné, aby bylo jednoznačně prokazatelné, že výzva kopravě či doplnění přihlášky od správce konkursní podstaty byla konkursnímu věřiteli skutečně doručena akdy se tak stalo. Vopačném případě by postup podle 20 odst. 3 zákona okonkursu a vyrovnání nebylo možné aplikovat. Další povinností správce konkursní podstaty je sestavení seznamu přihlášek pro účely přezkumného jednání. Do sestaveného seznamu se nezařazují přihlášky, ke kterým se z důvodů výše zmiňovaného 20 odst. 3 zákona okonkursu a vyrovnání nepřihlíží nebo přihlášky pohledávek doručené konkursnímu soudu více jak dva měsíce po prvním přezkumném jednání. Dále předložený seznam nebude obsahovat pohledávky, ke kterým nebude přihlíženo v souladu s 33 zákona okonkursu a vyrovnání. Jde otyto pohledávky: a) úroky z pohledávek věřitelů vzniklých před prohlášením konkursu, jestliže přirostly v době od prohlášení konkursu, b) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí na konkursním řízení, c) nároky věřitelů z darovacích smluv, d) mimosmluvní sankce postihující majetek úpadce, svýjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistného na veřejné zdravotní pojištění včas a ve správné výši, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před prohlášením konkursu, e) smluvní pokuty, pokud by nárok na ně vznikl až po prohlášení konkursu. Do seznamu pro přezkumné jednání dále správce nezařazuje pohledávky za podstatou vymezené 31 odst. 2 a pracovní nároky. Vrámci 20 odst. 5 zákona okonkursu a vyrovnání se zákonodárce dopustil nepřesnosti tím, že odkázal pouze na 31 odst. 3 zákona okonkursu a vyrovnání a pominul citovat 31 odst. 4 zákona okonkursu a vyrovnání, které vymezuje okruh pracovních nároků z hlediska časového. Pokud by správce konkursní podstaty při zpracovávání seznamu pro přezkumné jednání nevzal tuto skutečnost na vědomí, mohl by tím způsobit nenapravitelná pochybení spočívající ve faktu, že některé přihlášky pohledávek by nebyly podrobeny režimu přezkumného jednání, přestože by mu podrobeny být měly. Konkursní věřitelé by tak byli zbaveni možnosti participovat na rozvrhovém usnesení. Pochybení tohoto rázu by bylo možné napravit teprve v rámci rozhodování ořádném opravném prostředku proti rozvrhovému usnesení. Vpředloženém seznamu správce rozlišuje skupinu oddělených věřitelů, pohledávky první třídy apohledávky druhé třídy. Ustanovení 20 odst. 5 zákona okonkursu a vyrovnání správci výslovně ukládá označit vseznamu přihlášek předměty, které jsou předmětem uplatněného práva na oddělené uspokojení atakto zajištěnou pohledávku. Vrámci přípravy přezkumného jednání je správce konkursní podstaty povinen v souladu s 20 odst. 6 věta první zákona okonkursu a vyrovnání předložit zpracovaný seznam přihlášek úpadci k vyjádření. Přestože zákon okonkursu a vyrovnání výslovně nestanoví povinnost úpadce vyjádřit se kpřihlášeným pohledávkám, je v zájmu samotného úpadce, aby se prostřednictvím svých statutárních zástupců, nebo sám kpřihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je nutno mít na mysli možnost, že dojde-li ke zrušení konkursu vsouladu s 44 zákona okonkursu a vyrovnání, může se potom bývalý úpadce snadno dostat do situace, kdy věřitelé, jejichž pohledávky byly v rámci pře- II

3 zkumných jednání zjištěny (nebyly popřeny správcem ani žádným z konkursních věřitelů) anebyly současně výslovně popřeny úpadcem, budou mít v rukou tituly pro návrh na výkon rozhodnutí proti úpadci. Úpadce, kterému se podaří odvrátit již prohlášený konkurs, by se tak snadno mohl opět ocitnout na pokraji úpadkové situace. Na druhé straně při ukončení konkursního řízení na majetek právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku rozvrhovým usnesením stanovisko úpadce ztrácí na významu. Popření přihlášených pohledávek úpadcem do výše, právního důvodu nebo pořadí nemá vliv na jejich zjištění atím izařazení do rozvrhového usnesení ( 23 odst. 1 zákona okonkursu a vyrovnání). Vdůsledku zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, stejně jako při zrušení konkursu pro nedostatek majetku, dochází u zmíněných subjektů k jejich zrušení, následnému výmazu z obchodního rejstříku a tím jejich faktickému zániku. PRŮBĚH PŘEZKUMNÉHO JEDNÁNÍ Termín přezkumného jednání stanoví soud především sohledem na lhůtu, kterou v usnesení oprohlášení konkursu na majetek úpadce stanovil pro podání přihlášek. Lhůtu může soud určit v rozmezí třiceti dnů až tří měsíců od vyvěšení usnesení na úřední desce soudu. Soud by měl dále zohlednit povinnost správce konkursní podstaty vyzvat věřitele kodstranění vad podaných přihlášek. Rozhodnutí soudu o nařízení přezkumného jednání musí být doručeno správci aúpadci do vlastních rukou. Stejné ustanovení současně určuje povinnost soudu poučit správce iúpadce onezbytnosti jejich účasti. Zatímco v případě správce konkursní podstaty je toto poučení zcela na místě, u úpadce již lze v této otázce úspěšně pochybovat. Jak vyplývá izdalších ustanovení zákona okonkursu a vyrovnání (vliv stanoviska správce na zjištění pohledávky podle 24 odst. 1 zákona okonkursu a vyrovnání) účast správce konkursní podstaty při přezkumném jednání je zcela nezbytná anení možno uvažovat ani ojeho nahrazení osobou vybavenou řádnou plnou mocí. Správcova nepřítomnost při přezkumném jednání je jednoznačným důvodem pro jeho zrušení aodročení. Úpadcova nepřítomnost tyto následky sebou nepřináší, neboť, jak již bylo shora uvedeno, neovlivňuje jeho pasivita ve vztahu k přihláškám pohledávek cíl přezkumného jednání spočívající v řádném zjištění přihlášených apřezkoumávaných pohledávek. Opakovaně je nutné připomínat, že po krátkém období od , kdy nabyla účinnosti novela zákona o konkursu, provedená zákonem č. 105/2000 Sb., kterou byly konkursní soudy zbaveny možnosti využívat pro doručování Obchodního věstníku a úřední desky, do , kdy nabyla účinnosti další novela zákona okonkursu a vyrovnání provedená zákonem č. 214/2000 Sb., je nyní tato možnost soudům vrácena. Přihlášení věřitelé nemohou s rukama v klíně očekávat obsílku soudu o nařízeném přezkumném jednání, ale musejí sami iniciativně sledovat úřední desku konkursního soudu popř. Obchodní věstník, kde jsou předvolání ktěmto soudním krokům zveřejňována. Vopačném případě se připraví omožnost účastnit se tohoto jednání aaktivně ovlivnit osud vlastní přihlášené pohledávky či pohledávek přihlášených dalšími věřiteli. Do prvního neboli řádného přezkumného jednání by správce měl zařadit všechny přihlášky pohledávek došlé soudu ve stanoveném časovém období. Tento názor je možné opřít o 22 odst. 1 zákona okonkursu a vyrovnání, podle kterého konkursní věřitelé pohledávek přezkoumávaných při zvláštním přezkumném jednání nemohou popřít pravost, výši nebo pořadí pohledávek přezkoumaných při předchozích (tedy i při prvním) přezkumných jednáních. Vpřípadě, že některý z věřitelů, jenž ve lhůtě určené v souladu s 13 odst. 2 písm. c) zákona okonkursu a vyrovnání soudem pro podání přihlášek pohledávek (třicet dnů až tři měsíce) podá řádnou přihlášku pohledávek anebude zařazen do prvního přezkumného jednání, bude tak zbaven možnosti popřít přihlášky pohledávek ostatních věřitelů, kterých se první přezkumné jednání bude týkat. Konkursní věřitel, který dbal pokynů soudu, by tak mohl být oslaben ve svém procesním postavení vůči ostatním konkursním věřitelům, jejichž přihlášky byly do prvního přezkumného jednání zařazeny. Druhé, tzv. zvláštní přezkumné jednání, by mělo být posledním přezkumným jednáním ve věci. Jeho nařízení přichází do úvahy nejdříve po uplynutí dvou měsíců od prvního přezkumného jednání, neboť teprve v tomto okamžiku mohou být soudu doručeny bezpečně všechny přihlášky, jež mohou být předmětem druhého jednání anespadnou do propadné lhůty dané 22 odst. 2 zákona okonkursu a vyrovnání. Také vpřípadě druhého přezkumného jednání by měl soud při určení termínu vzít do úvahy povinnost správce konkursní podstaty doplnit došlé přihlášky na základě výzev zaslaných konkursním věřitelům. Při samotném jednání vyjádří své stanovisko kpřihlášeným pohledávkám správce konkursní podstaty apřítomní konkursní věřitelé, popř. úpadce. Ozjištěné pohledávce lze hovořit pouze tehdy, nebyla-li popřena správcem ani žádným z konkursních věřitelů. Ostanovisku úpadce jsme se zmínili již výše. Konkursní věřitelé přítomní přezkumnému jednání mají možnost popírat pravost, výši apořadí přihlášených pohledávek. Na otázku, který z uvedených účastníků je povinen se kpřihlášeným pohledávkám vyjádřit aukterého jde opouhou možnost, lze opět nalézt odpověď v platné judikatuře Nejvyššího soudu ČR: Správce konkursní podstaty je povinen již v seznamu uvést, které pohledávky uznává akteré z nich popírá (a vjakém směru je popírá); své stanovisko je oprávněn při přezkumném jednání změnit. Právo popřít přihlášené pohledávky má rovněž každý konkursní věřitel; na rozdíl od správce, který se musí u každé pohledávky výslovně vyjádřit, zda ji uznává nebo popírá (a vjakém směru ji popírá), se konkursní věřitel kuznání pohledávky nevyslovuje; z ustanovení 23 odst. 1 věta první zákona okonkursu a vyrovnání plyne, že ke zjištění pohledávky postačuje, že nebyla žádným z konkursních věřitelů popřena. (stanovisko Nejvyššího soudu ČR č. R 52/1998, bod XXXI, odůvodnění, str. 201 /377/). Kotázce popření jednotlivých prvků přihlášených pohledávek zaujal názor Nejvyšší soud ČR ve svém stanovisku č. R 52/1998, bodu XXXI., odst. 5 odůvodnění, str. 201 (377): O popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka III

4 M O N I T O R P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A tu nikdy nebyla (tedy že přihlášená pohledávka ve skutečnosti nikdy nevznikla) nebo že již zanikla (např. splněním, započtením, prekluzí) anebo že se zcela promlčela. Výše pohledávky je popřena tehdy, tvrdí-li se, že tu pohledávka sice je, avšak úpadce dluží méně, než kolik bylo v přihlášce uvedeno (tvrzení, že úpadce nedluží nic, představuje popření pravosti pohledávky). Pořadí pohledávky popírá ten, kdo tvrdí, že pohledávka nemá při rozvrhu přednostní pořadí uváděné přihlašovatelem, popřípadě že má jiné (méně výhodnější) než přihlašovatelem uváděné přednostní pořadí. Vrámci popírání pořadí lze popřít také přihlašovatelem uplatněné právo na oddělené uspokojení pohledávky. Ten, kdo popírá výši pohledávky nebo její pořadí (včetně práva na oddělené uspokojení), musí současně tvrdit, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky, popřípadě v jakém pořadí má být pohledávka při rozvrhu uspokojena. Popření co do výše nebo pořadí, popřípadě co do odděleného uspokojení, lze uplatnit též jen eventuálně; správce podstaty (konkursní věřitel) může například popřít pravost pohledávky a pro případ, že toto popření nebude shledáno důvodným, popřít též výši pohledávky, přihlašovatelem uplatněné pořadí nebo právo na oddělené uspokojení. Přestože text zákona o konkursu a vyrovnání v 24 odst. 1 zákona okonkursu a vyrovnání hovoří omožnosti správce konkursní podstaty popírat pouze výši nároku nebo jeho právní důvod anikoli pořadí přihlášené pohledávky, ve skutečnosti správce konkursní podstaty v případě, že přihlášenou pohledávku zařadí do jiné třídy, než požadoval věřitel (logicky může jít pouze osituace, kdy správce pohledávku zařadí do druhé třídy, přestože věřitel požadoval zařazení do třídy první), fakticky tak pořadí pohledávky popře, čímž vytvoří podmínky pro případný incidenční spor. Za popření pořadí přihlášené pohledávky je nutné považovat i popření práva na oddělené uspokojení uplatněné konkursním věřitelem v přihlášce pohledávky. Argumentačně lze tento názor opřít o stanovisko Nejvyššího soudu ČR vyjádřené v rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 503/98: Správce konkursní podstaty popírá -stejně jako konkursní věřitelé -pravost, výši nebo pořadí pohledávky. Vtěchto případech je povinností správce konkursní podstaty při přezkumném jednání na takovou situaci upozornit. Je pak pouze na vůli dotčeného věřitele, zda popře v souladu s 21 odst. 2 zákona okonkursu a vyrovnání pořadí své vlastní pohledávky určené správcem anásledně podá u příslušného soudu incidenční žalobu. Kobsahu učiněných popření realizovaných správcem nebo konkursním věřitelem musí být uvedeno, že jde opodání v rámci soudního jednání amusí tedy být jasné, určité asrozumitelné. Není-li tomu tak, musel by soud konstatovat, že ktakovémuto popření nemůže přihlížet. Obsah popření je základem pro příp. incidenční žalobu. Nejasné aneurčité popření pohledávky může zmařit vyřešení řízení opopřenou pohledávku. Kotázce popření pohledávky při přezkumném jednání se ve svém rozhodnutí sp. zn. 32 Cdo 1726/2001 ze dne vyjádřil inejvyšší soud ČR: Popření pohledávky přihlášené do konkursu je procesním úkonem, pro nějž přiměřeně platí ustanovení 42 odst. 4 o. s. ř. Popírá-li konkursní věřitel nebo správce konkursní podstaty výši pohledávky nebo její pořadí, musí uvést, jak vysoká je podle něj přihlášená pohledávka, popřípadě jaké pořadí má pohledávka v konkursu mít, jinak popření pohledávky nemůže vyvolat zamýšlené účinky. Popřít pravost, výši nebo pořadí pohledávky lze eventuálním procesním úkonem. Popření pravosti pohledávky umožňuje soudu ve sporu o určení pravosti pohledávky zkoumat pouze základ nároku, nikoli jeho výši nebo pořadí. Pro závěr o tom, zda byla popřena nejen pravost, nýbrž i výše případně pořadí pohledávky, je určující obsah popření (jeho důvody) podobě zachycené v protokolu o přezkumném jednání nebo v seznamu přihlášených pohledávek, který tvoří součást tohoto protokolu. Součástí právního posouzení věci soudem ve sporu o pravost, výši nebo pořadí do konkursu přihlášené asprávcem konkursní podstaty nebo některým z věřitelů popřené pohledávky, vždy musí být závěr osplnění předpokladů, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat. Zjistí-li soud, který rozhoduje opravosti, výši nebo pořadí nevykonatelné pohledávky, že přihláška pohledávky měla v části, okteré má v incidenčním sporu rozhodnout, vady bránící přezkumu přihlášené pohledávky, musí žalobu pro předčasnost zamítnout. Na základě takového rozsudku je třeba v konkursním řízení přistoupit zákonem stanoveným způsobem kodstraňování vad přihlášky a knovému přezkumu přihlášené pohledávky. Vuvedeném rozhodnutí je tak řešena nejen otázka samotného popření přihlášené pohledávky u přezkumného jednání, ale také následky nesprávného postupu správce konkursní podstaty při odstraňování vad podaných přihlášek. Význam popěrného úkonu při přezkumném jednání je podtržen dále skutečností, že jde oúkon neodvolatelný. Vtomto směru se již také vyjádřil ve svém rozhodnutí ze dne č. j. 6 Cmo 8/ Vrchní soud v Olomouci: Uznání pohledávky správcem konkursní podstaty u přezkumného jednání je procesním úkonem. Procesní úkon jako takový nemůže být učiněn podmíněně, rovněž v procesním úkonu nemá právní význam omyl. Nestanoví-li zákon jinak, učiněný procesní úkon nelze odvolat. Občanský soudní řád ve znění platném do , ani zákon okonkursu avyrovnání v rozhodném znění možnost odvolat již učiněné uznání pohledávky správcem konkursní podstaty nepřipouští. Vpřezkoumávaném případě skončením přezkumného jednání dne byl uzavřen seznam přihlášek jakýmkoliv změnám co do svého výsledku a není již možné při dalších přezkumných jednáních, natož pak v průběhu následného incidenčního sporu, tento upravený seznam přihlášek revidovat či měnit. 2. INCIDENČNÍ SPORY AKTIVNÍ LEGITIMACE PRO PODÁNÍ INCIDENČNÍ ŽALOBY Při popření pořadí přihlášené pohledávky je aktivně legitimován konkursní věřitel bez ohledu na skutečnost, zda se na přihlášenou pohledávku hledí jako na vykonatelnou nebo nevykonatelnou. Vtomto duchu hovoří ijudikatura vytvořená Nejvyšším soudem ČR: Bylo-li popřeno pořadí pohledávky nebo právo na od- IV

5 dělené uspokojení, podává žalobu vždy přihlašovatel (stanovisko NS ČR číslo R 52/98, bod XXXI, odst. 14 věta první odůvodnění, str. 203 /379/). Upohledávek nepřiznaných pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného státního orgánu (tzv. nevykonatelné pohledávky) je aktivně legitimovaným, vpřípadě popření pravosti čí výše přihlášené pohledávky, kpodání incidenční žaloby věřitel, jehož pohledávka byla popřena. Žalovanou stranou se stává vždy popírající správce konkursní podstaty, popř. ikonkursní věřitel, který pohledávku popřel. Upohledávek pravomocně přiznaných rozhodnutím soudu nebo jiného státního orgánu (např. pohledávky správce daně), za předpokladu, že konkursní věřitel nejpozději při přezkumném jednání doložil vykonatelnost uplatněné pohledávky předložením rozhodnutí svyznačenou doložkou právní moci (viz 20 odst. 2 poslední věta zákona okonkursu a vyrovnání), je pro podání incidenční žaloby aktivně legitimován popírající správce konkursní podstaty nebo popírající konkursní věřitel. Pasivně legitimován je konkursní věřitel, jenž přihlášku podal. LHŮTY PRO PODÁNÍ INCIDENČNÍ ŽALOBY Možnost podat incidenční žalobu je omezena lhůtami danými 23 odst. 4 a5 zákona okonkursu a vyrovnání (pro případ popření pohledávky konkursním věřitelem) a 24 odst. 1 a2 zákona okonkursu a vyrovnání (pro případ popření pohledávky ze strany správce konkursní podstaty). Ve všech případech je lhůta třicetidenní. Rozdíl je pouze v určení okamžiku, od kterého lhůta počíná běžet. Upohledávek nevykonatelných popřených konkursním věřitelem či správcem konkursní podstaty je povinností správce konkursní podstaty vyrozumět konkursního věřitele, jenž popřenou pohledávku přihlásil, resp. je aktuálně veden jako konkursní věřitel (stal se konkursním věřitelem ve smyslu 107a o. s. ř.), otom, která z jeho přihlášených pohledávek byla správcem popřena, zda její právní důvod označený vpřihlášce, výše nebo pořadí azjakého důvodu. Současně správce konkursní podstaty vyzve konkursního věřitele kpodání incidenční žaloby ve výše zmíněné lhůtě, jež počíná běžet právě ode dne doručení výzvy od správce konkursní podstaty. Zákon okonkursu a vyrovnání nemá vlastní úpravu počítání lhůt s jedinou výjimkou, kterou je 66b odst. 4. Podle tohoto ustanovení není prominutí zmeškání lhůt přípustné. Proto je třeba, s přihlédnutím k 66a odst. 1 zákona okonkursu a vyrovnání, použít ustanovení občanského soudního řádu, konkrétně 55 až 58 tohoto právního předpisu. Lhůta tedy počíná běžet den následující poté, co byla výzva adresátovi doručena. Uvykonatelných pohledávek popřených konkursním věřitelem je opět povinností správce konkursní podstaty vyzvat popírajícího konkursního věřitele (jako subjekt aktivně legitimovaný k zahájení incidečního řízení) kpodání příslušné žaloby. Počátek běhu lhůty se řídí obdobnými pravidly jako v případě nevykonatelných pohledávek. Sohledem na možné následky spojené s opožděným podáním incidenční žaloby, je nezbytné věnovat pozornost také charakteru lhůty pro podání tohoto druhu žalob. Vtomto směru se právní názory ustálily na stanovisku, že lhůta daná 23 a 24 zákona okonkursu a vyrovnání, je lhůtou hmotněprávní. VÝZVA KPODÁNÍ INCIDENČNÍ ŽALOBY Ukonkursních věřitelů přítomných přezkumnému jednání může správce konkursní podstaty vyrozumění opopření pohledávky a výzvu k podání incidenční žaloby učinit ústně při jednání. Zákon okonkursu a vyrovnání v 24 odst. 1 nestanovil obligatorně pro tento procesní krok písemnou formu. Vtakovém případě je dokladem ořádnosti úkonů správce konkursní podstaty protokol opříslušném soudním jednání. Povinnost správce konkursní podstaty vyrozumět opopření přihlášené pohledávky a vyzvat k podání incidenční žaloby nelze v žádném případě nahrazovat činností soudu v rámci jeho poučovací povinnosti při soudním jednání. Vostatních případech je jedinou přijatelnou formou výzva písemná. Ať je vyrozumění avýzva konkursnímu věřiteli činěna jednou či druhou formou, musí vždy respektovat nejen již výše zmíněná ustanovení o. s. ř. azákona okonkursu a vyrovnání, ale i 34b vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/92 Sb. ojednacím řádu pro okresní akrajské soudy v posledním znění, jenž stanoví náležitosti těchto úkonů. Jednací řád dává správci konkursní podstaty v případě, že doručuje písemnosti týkající se konkursního řízení, postavení soudního doručovatele ( 34e odst. 1 jednacího řádu). Včasnost podané žaloby je jedním z atributů, jenž soud při rozhodování oincidenční žalobě posuzuje. Vsouladu s 34e odst. 2 jednacího řádu je proto při využívání služeb držitelů poštovní licence touto právní normou vyžadováno, aby vyrozumění avýzva kpodání incidenční žaloby byly správcem konkursní podstaty zasílány doporučenou zásilkou s dodejkou a poznámkou do vlastních rukou. Není vyloučeno, aby v případech, kdy se takový postup jeví vhodným se zřetelem kprocesní ekonomii, poskytl věřitelům potřebné poučení přímo konkursní soud. Bude žádoucí, aby se konkursním věřitelům přítomným u přezkumného jednání, u nějž popřeli vykonatelnou pohledávku, nebo u kterého byla popřena jejich nevykonatelná pohledávka, dostalo příslušného poučení ústně na závěr přezkumného jednání (s tím, že provedení těchto úkonů zaznamená soud v protokole opřezkumném jednání). Věřitelům, kteří se přezkumného jednání nezúčastnili, musí správce potřebné poučení poskytnout písemně bezprostředně po skončení přezkumného jednání. Bude na správci, aby v řízení opravost, výši nebo pořadí pohledávky doložil soudu, kdy a jakým způsobem se konkursnímu věřiteli dostalo příslušného poučení (kdy mu bylo písemné poučení doručeno ajaký byl jeho obsah). Bez součinnosti správce v uvedeném směru se soud neobejde ani v případě, že správce nebude účastníkem incidenčního sporu (tak tomu bude, popře-li věřitelovu vykonatelnou pohledávku jiný konkursní věřitel anikoli již správce). Nebude-li prokázáno, kdy byl konkursní věřitel poučen aže byl poučen V

6 M O N I T O R P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A řádně, je vyloučeno mít žalobu o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky za opožděnou. 1) NÁSLEDKY NEPODÁNÍ INCIDENČNÍ ŽALOBY Následky neuplatnění práva formou incidenční žaloby jsou různé s ohledem na charakter popřené pohledávky, tj. zda jde opohledávku, na níž se nahlíží jako na vykonatelnou, či nevykonatelnou. Vustanoveních zákona okonkursu a vyrovnání jsou tyto otázky upraveny v 23 odst. 4 a5 (popření pohledávek ze strany konkursního věřitele) a 24 odst. 1 a2 (popření pohledávky ze strany správce konkursní podstaty). Upohledávek nevykonatelných při nepodání incidenční žaloby v propadné lhůtě třiceti dnů nelze kpopřené pohledávce nebo její části přihlížet a nelze ji ani zařadit do rozvrhového usnesení. Upohledávek vykonatelných je následek zcela opačný. Popřená pohledávka se stává bez dalšího zjištěnou a může být poměrně uspokojena v rámci rozvrhového usnesení. Nepodá-li včas žalobu věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena co do pravosti, pak platí, že kpohledávce se nadále v konkursu nepřihlíží. Zmeškání lhůty k podání žaloby při popření výše nevykonatelné pohledávky má za následek, že pohledávka se pokládá za zjištěnou pouze co do částky, která nebyla popřením zpochybněna. Nepodá-li včas žalobu věřitel, který popřel vykonatelnou pohledávku co do pravosti, platí, že tato pohledávka se pokládá za zjištěnou. Zmeškání žaloby věřitelem, který popřel vykonatelnou pohledávku co do výše, znamená, že pohledávka se pokládá za zjištěnou v plné výši. Nepodá-li včas žalobu věřitel, jehož pohledávka (lhostejno, zda vykonatelná, či nikoli) byla popřena co do pořadí, platí, že pohledávka má pořadí uvedené v popření, popř. věřitel ztratí právo na oddělené uspokojení v rozsahu jeho popření ze strany správce konkursní podstaty či konkursního věřitele. PŘÍSLUŠNOST SOUDU AOBECNÉ NÁLEŽITOSTI INCIDENČNÍ ŽALOBY Přímou odpověď na otázku místní avěcné příslušnosti soudu k rozhodování oincidenčních sporech lze nalézt v 23 odst. 3 zákona okonkursu a vyrovnání: Kdo popřel vykonatelnou pohledávku, uplatní své popření u soudu, který prohlásil konkurs. Tímto ustanovením zákona okonkursu a vyrovnání je jasně vymezena nejen věcná příslušnost, jenž je dána v prvním stupni krajským soudům, ale ipříslušnost místní. Krozhodování oincidenčním sporu je příslušný z krajských soudů ten, jenž konkurs na majetek příslušného úpadce prohlásil. Vtomto duchu hovoří iustanovení obecné právní normy, občanského soudního řádu v 9 odst. 3 písm. t), jde-li ověcnou příslušnost a 88 písm. i), jde-li opříslušnost místní. FORMA PODÁNÍ INCIDENČNÍ ŽALOBY Incidenční žalobu lze podat jakoukoli formou uznávanou o. s. ř.: a) žaloba v písemné podobě, b) žaloba v elektronické podobě (žaloba podávaná vtéto podobě musí být podepsána elektronicky formou vyžadovanou zákonem č. 227/2000 Sb., oelektronickém podpisu), c) telegraficky nebo telefaxem. Podání učiněné telegraficky je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem nebo v elektronické podobě, je třeba je vtéže lhůtě doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění, jinak knim soud nebude vůbec přihlížet ( 42 odst. 3 věta první adruhá o. s. ř.). ové adresy podatelen jednotlivých krajských soudů je možné získat na webové stránce ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz). Incidenční žalobu nelze podat ústně do protokolu. Občanský soudní řád sice s takovou formou podání počítá, ovšem pro jiné druhy řízení než jsou incidenční spory, což vyplývá z dikce 42 odst. 1 o. s. ř. OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI NÁVRHU Mezi obecné náležitosti každého návrhu na zahájení řízení, tedy i incidenční žaloby, patří: a) označení soudu, jemuž je určen, b) označení navrhovatele nebo navrhovatelů (pro potřeby konkursního řízení je vhodnější termín věřitel nebo věřitelé) příp. dalších účastníků řízení (v případě konkursního řízení půjde ooznačení dlužníka), c) uvedení věci, které se týká, d) co sleduje (petit návrhu), e) datum apodpis osob oprávněných jednat za navrhovatele. Tak hovoří 42 odst. 4 věta první o. s. ř. Autoři žalob nesmějí zapomínat na 79 odst. 1 o. s. ř., jenž upravuje náležitosti žaloby, tedy návrhu na zahájení sporného řízení. Mezi taková řízení se řadí bezpochyby i řízení oincidenční žalobě. Účastníci řízení (věřitel či věřitelé adlužník) musejí být přesně označeni (obchodní firma či jméno apříjmení asídlo nebo bydliště) včetně identifikačního čísla asvých případných právních zástupců. Nezbytné je vylíčení rozhodujících skutečností aoznačení důkazů, které je třeba také knávrhu připojit. SPECIFIKA OBSAHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ INCIDENČNÍ ŽALOBY Specifika skutkových tvrzení u incidenční žaloby vyplývají z charakteru tohoto druhu žalob ajejich velmi úzké vazby na probíhající konkursní řízení. Přestože je incidenční žaloba žalobou svým charakterem určovací, není povinností žalobce svůj právní zájem na určení pravosti pohledávky prokazovat. Tento běžně uznávaný právní názor byl potvrzen NS ČR v jeho již několikrát citovaném stanovisku č. R 52/98 v bodu XXXI, str. 200 (376). Ve svých skutkových tvrzeních musí žalobce poukázat na prvním místě na probíhající konkursní řízení aoznačit důkazy k prokázání svých tvrzení. Druhým specifikem, oproti běžným žalobám na plnění, či na určení, je obligatornost skutkových tvrzení adůkazů (doložení nebo označení) kotázce včas- VI

7 nosti podané žaloby. Rozhodujícím důkazem v této otázce bude protokol opřezkumném jednání spolu sprezenční listinou účastníků (při vyrozumění avýzvě věřitele učiněné ústně při soudním roku), resp. písemné vyrozumění avýzva od správce konkursní podstaty adodejka ktéto výzvě, jenž bude v dispozici soudu či správce konkursní podstaty. Jde-li omnohem četnější popření nevykonatelných pohledávek, je nutné zdůraznit omezení vyplývající pro žalobce z 23 odst. 2 zákona okonkursu a vyrovnání. Konkursní věřitel se smí dovolávat jen právního důvodu uvedeného v přihlášce nebo při přezkumném jednání amůže se domáhat určení pravosti jen u částky v přihlášce uvedené. Případnou změnou právní kvalifikace oproti přihlášce pohledávky se věřitel diskvalifikuje pro celé jednání. Soud změněnou argumentaci nemůže přijmout a často mu nezbude než takovouto žalobu zamítnout. Stejná situace je ivpřípadě uplatňované částky. Kupřesnění výkladu tohoto ustanovení lze užít citaci zrozhodnutí publikovaného v časopisu Soudní judikatura č. 2/2003 uveřejněném pod číslem 35: Obsahuje-li přihláška pohledávky do konkursu údaje, jež nezaměnitelným způsobem identifikují skutek (skutkový děj), na jehož základě věřitel přihlašuje svůj nárok (vpeněžité formě) do konkursu, ale konkursní věřitel (přihlašovatel pohledávky) ani do skončení přezkumného jednání nevylíčil všechny skutečnosti významné pro posouzení, zda jde opohledávku pravou, uplatněnou ve správné výši ave správném pořadí, je to důvodem kpopření pohledávky, nikoli důvodem kodstraňování vad přihlášky. Jestliže konkursní věřitel (přihlašovatel pohledávky) ve včas podané žalobě ourčení pravosti, výše nebo pořadí nevykonatelné pohledávky (nebo v pozdějších fázích řízení otéto žalobě) popřené správcem konkursní podstaty nebo některým zkonkursních věřitelů, uvede vedle rozhodujících skutečností, jež obsahovala již přihláška, idalší potřebná tvrzení, významná podle hmotného práva pro jeho úspěch v incidenčním sporu (pro doložení toho, že jde opohledávku pravou, že jde opohledávku uplatněnou ve správné výši nebo opohledávku uplatněnou ve správném pořadí), pak tím nevybočuje z mezí kladených jeho žalobním tvrzením 23 odst. 2, věty první zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vylíčení rozhodujících skutečností může mít zprostředkovaně původ ivodkazu na listinu, kterou žalobce připojí kžalobě. Petit podané incidenční žaloby musí odpovídat charakteru a smyslu incidenčního řízení. Není smyslem řízení dosáhnout vykonatelného titulu, ale pouze určení pravosti pohledávky popřené v rámci jiného soudního jednání (přezkumná jednání). Petit incidenční žaloby může mít např. tuto podobu: Určuje se, že pohledávka žalobce uplatněná vrámci konkursního řízení vedeného u Krajského obchodního soudu v pod spisovou značkou.. K na majetek úpadce., IČ: ve výši.. z titulu je po právu jako pohledávka první (druhé) třídy bez práva na oddělené uspokojení. Důvod pro takto podrobný popis přihlášené pohledávky v petitu incidenční žaloby lze hledat v 25 odst. 1 zákona okonkursu a vyrovnání: Rozhodnutí soudu o pravosti, výši nebo pořadí popřených pohledávek jsou účinná proti všem věřitelům. Apředevším vodstavci 3 téhož ustanovení: Účastník, který měl ve sporu o pravost, výši nebo pořadí ve věci úspěch, uplatní bez zbytečného odkladu výsledek tohoto sporu u správce. Správce po předložení vykonatelného rozhodnutí opraví upravený seznam přihlášek ( 21 odst. 3) podle výsledku sporu. Pouze jednoznačný žalobní petit převzatý soudem do výrokové části meritorního rozhodnutí může být podkladem pro opravu v seznamu přihlášených pohledávek. SPECIFIKA SOUDNÍHO ŘÍZENÍ OINCIDENČNÍ ŽALOBĚ Spory vyvolané konkursem (tedy i incidenční žaloby) jsou zmíněny v 118b odst. 1 o. s. ř., jenž hovoří ozásadě koncentrace řízení. Vtěchto řízeních mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti ověci samé aoznačit důkazy k jejich prokázání nejpozději do skončení prvního jednání, které se v nich konalo. Kpozději uvedeným skutečnostem adůkazům se nepřihlíží. Koncentrace řízení vyjádřená v 118b odst. 1 o. s. ř. naopak vylučuje použití 114b o.s. ř., tj. kvalifikované výzvy žalovanému k vyjádření se k podané žalobě. Nereagování na kvalifikovanou výzvu vede v souladu s 114b odst. 5 o. s. ř. kvydání rozsudku pro uznání. Přes výše zmíněná specifika je řízení oincidenčních žalobách klasickým sporným řízením, kde platí, tentokrát již bez omezení, ustanovení o. s. ř. Účastníci řízení mají proto povinnost mimo jiné přispět k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení zejména tím, že pravdivě aúplně vylíčí všechny potřebné skutečnosti. Soud poté rozhodne, které z navrhovaných důkazů provede. Aplikace o. s. ř. dává však imožnosti, jak dosáhnout poměrně snadno uspokojivého výsledku ve sporu. NÁKLADY INCIDENČNÍCH SPORŮ Náklady řízení v rámci incidenčních sporů jsou jednou zotázek, kde zákon okonkursu a vyrovnání vystupuje téměř absolutně jako lex specialis vůči standardní úpravě nákladů řízení v ustanoveních o. s. ř. ( 142 o. s. ř. anásl.). Opět lze argumentovat již vydaným rozhodnutím jednoho z odvolacích soudů: Ustanovení 25a a 25b zákona okonkursu a vyrovnání, která jsou ustanoveními speciálními, s účinností od 1. května 2000 vylučují, aby v řízení opravost, výši nebo pořadí popřených pohledávek byla na náklady řízení zcela aplikována ustanovení občanského soudního řádu. Občanský soudní řád se v řízení okonkursu a vyrovnání aplikuje pouze přiměřeně, aje tedy ve vztahu kzákonu o konkursu a vyrovnání předpisem subsidiárním. Podpůrné užití pravidel občanského soudního řádu se uplatní tehdy, pokud zákon okonkursu a vyrovnání jako zvláštní procesní předpis neupravuje určitý institut jinak nebo v tom případě, pokud zákon okonkursu a vyrovnání obsah určitého institutu zcela nebo zčásti neupravuje vůbec. V souzené věci vzniklo právo na náhradu nákladů řízení správci konkursní podstaty podle 25a odst. 1 zákona okonkursu a vyrovnání. Ktomuto závěru dospěl odvolací soud na základě skutečností vyplývajících z obsahu spisu, jež svědčí otom, že náklady vynaložené správcem VII

8 M O N I T O R P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A nelze charakterizovat jako náklady vzniklé zaviněním správce, ani jako náklady vzniklé následkem náhody, která se správci přihodila apoužití 25 odst. 3 zákona okonkursu a vyrovnání na daný případ vztáhnout nelze. Zákonem okonkursu a vyrovnání však není vyloučena přiměřená aplikace zmírňujícího 150 občanského soudního řádu. (Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č. j. 6 Cmo 68/ ze dne ). Úskalím právní úpravy incidenčních sporů v rámci zákona okonkursu a vyrovnání jsou 25 odst. 2 a 25a a 25b řešící otázku nákladů účastníků incidenčních sporů. Způvodní právní úpravy účinné před (to je před novelou provedenou zákonem č. 105/2000 Sb.) bylo do nového znění zákona okonkursu a vyrovnání převzato z původního textu 25 odst. 2, podle kterého se náklady sporu o pravost, výši či pořadí popřených pohledávek pokládají za náklady podstaty, zúčastnil-li se sporu správce. Naproti tomu nová právní úprava v 25a a 25b odňala účastníkům možnost dosáhnout ve sporech proti správci opravost výše nebo pořadí popřených pohledávek přiznání úhrady nákladů řízení. Správce konkursní podstaty v případě úspěchu převyšujícího jeho neúspěch ve sporu má právo na procentuální část svých nákladů odpovídající procentu rozdílu mezi úspěchem aneúspěchem. Vzniklý konflikt dvou rozporných právních úprav v jedné otázce je nutno řešit ve prospěch novější právní úpravy v 25a a 25b zákona okonkursu a vyrovnání. Ktomuto názoru se přiklání isoudce NS ČR JUDr. Zdeněk Krčmář: Nová ustanovení 25a a 25b jsou komplexně věnována problematice náhrady nákladů incidenčních sporů. Přitom dochází křešení některých otázek, které byly sporné buď pro nedostatečnost úpravy nebo pro rozdíly ve výkladu. Ve světle nové úpravy nemůže obstát dosavadní (novelou nedotčené) znění 25 odst. 2 zákona okonkursu a vyrovnání. Ustanovení, podle něhož se náklady sporu o pravost, výši či pořadí popřených pohledávek pokládají za náklady podstaty, zúčastnil-li se takového sporu správce ( 25 odst. 2 věta první zákona okonkursu a vyrovnání), je v rozporu s úpravou, která stanoví, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí popřených pohledávek nemá žádný z účastníků proti správci právo na náhradu nákladů řízení ( 25a odst. 1 zákona okonkursu a vyrovnání), aza náklady podstaty se v takovém sporu pokládají jen náklady vzniklé správci ( 25a odst. 2 zákona okonkursu a vyrovnání). Je rovněž zásadní významový rozdíl mezi úpravou, jež ve sporu, kterého se správce nezúčastnil, přiznává popírajícím věřitelům nárok na náhradu nákladů z podstaty jen potud, pokud se podstatě dostalo nějakého prospěchu z vedení sporu ( 25 odst. 2 věta druhá zákona okonkursu a vyrovnání), austanovením, které popírajícím věřitelům přiznává právo, aby jim byly z podstaty nahrazeny jejich náklady řízení, jestliže podle rozhodnutí ve sporu vznikl podstatě prospěch ( 25b odst. 1 věta první zákona okonkursu a vyrovnání), ato jen tehdy, nenahradil-li jim náklady řízení ten, komu tato povinnosti byla v incidenčním sporu uložena ( 25b odst. 1 věta druhá zákona okonkursu a vyrovnání). Vpřípadě takto založeného konfliktu je nutno dát přednost novější úpravě, to jest 25a zákona okonkursu a vyrovnání a 25b zákona okonkursu a vyrovnání (poměr ustanovení 25 odst. 2 k 25a zákona okonkursu a vyrovnání a 25b zákona okonkursu avyrovnání lze interpretovat též jako poměr úpravy obecné azvláštní). 2) Zpreferovaných 25a a 25b zákona okonkursu avyrovnání mohou výkladové problémy způsobovat 25b zákona okonkursu a vyrovnání. Ktěmto ustanovením JUDr. Zdeněk Krčmář uvádí: Prospěchem, který podle 25b odst. 1 věta první zákona okonkursu a vyrovnání vznikl podstatě podle rozhodnutí vincidenčním sporu, se rozumí prospěch získaný tím, že z konkursní podstaty nebude muset být při rozvrhu (nebo idříve) vyplacena částka připadající na úspěšně popřenou pohledávku. Obratem, podle kterého do výše plnění poskytnutého věřiteli z podstaty podle 25b odst. 1 zákona okonkursu a vyrovnání»přechází jeho právo na podstatu«, není v 25b odst. 2 zákona okonkursu a vyrovnání zakládána způsobilost podstaty být účastníkem exekučního řízení, v němž bude částka přiznaná věřiteli případně vymáhána. Jde toliko ovyjádření skutečnosti, že uvedená pohledávka se takto stává součástí majetku podstaty. 3) UPLATNĚNÍ VÝSLEDKU INCIDENČNÍCH SPORŮ ADODATEČNÉ UZNÁNÍ POHLEDÁVKY SPRÁVCEM KONKURSNÍ PODSTATY Nově zavedeným 25 odst. 3 zákona okonkursu avyrovnání byla upřesněna povinnost konkursních věřitelů uplatnit u správce konkursní podstaty výsledky incidenčního sporu tak, aby mohly být zachyceny vseznamu přihlášených pohledávek. Další podstatnou novinkou zákona okonkursu a vyrovnání se stala možnost správce konkursní podstaty uznat dodatečně po skončení přezkumného jednání popřenou pohledávku. Uznání pohledávky činí správce konkursní podstaty písemně vůči konkursnímu soudu. Podmínkou pro tento postup je nepopření stejné pohledávky některým z konkursních věřitelů a dále skutečnost, že kuznání došlo před uplynutím lhůty pro podání incidenční žaloby nebo po uplynutí propadné třicetidenní lhůty v případě, že incidenční žaloba byla konkursním věřitelem podána. Za situace, kdy by konkursní věřitel řádnou žalobu ve lhůtě nepodal, se dále kjeho pohledávce bez dalšího nepřihlíží aučiněné uznání by směřovalo vůči neexistující pohledávce. Uznání podle 24 odst. 3 zákona o konkursu a vyrovnání je třeba důsledně rozlišovat od uznání podle 153a o. s. ř. Každý z těchto institutů má jiné procesní následky. Vprvním případě je vydáno usnesení soudu, jehož právní mocí je popřená pohledávka dál považována za zjištěnou a příp. incidenční žaloba se stává bezpředmětnou, tzn. je meritorním rozhodnutím zamítnuta. Vdruhém případě je výsledkem rozsudek pro uznání, tzn. úplné vyhovění podané incidenční žalobě. Vobou případech je však pro konkursního věřitele acelé konkursní řízení dopad tentýž. Pohledávka je považována za zjištěnou v rozsahu učiněného uznání (ať již jde ouznání ve smyslu 24 odst. 3 zákona okonkursu a vyrovnání či uznání podle 153a o. s. ř.) abudou v případném rozvrhu uspokojována. VIII

9 3. VZORY Krajský soud v Brně pracoviště Husova Brno 4) INCIDENČNÍ ŽALOBA Žalobce: INCIDENČNÍ ŽALOBA UNEVYKONATELNÉ POHLEDÁVKY, 23 ODST. 2 ZÁKONA OKONKURSU AVYROVNÁNÍ Brno dne Křemílek avochomůrka, a. s., se sídlem Tovačovská ulice 10, Olomouc, IČ: , právně zastoupen JUDr. Janem Novákem, advokátem, AK Tovačovská ulice 12, Olomouc Žalovaný 5) : JUDr. Pavel Kostka, advokát, AK Králova 10, Břeclav jako správce konkursní podstaty úpadce Rumcajs a Manka, s. r. o., se sídlem Krátká 1, Brno, IČ: I. Krajským soudem v Brně byl dne usnesením č. j. 2 K 45/ prohlášen konkurs na majetek úpadce Rumcajs a Manka, s. r. o., se sídlem Krátká 1, Brno, IČ: Žalobce ve lhůtě 30 dnů od prohlášení konkursu přihlásil u Krajského soudu v Brně přihláškou pohledávky svou pohledávku za úpadcem v celkové výši korun z titulu neuhrazené kupní ceny za dodaný materiál ve výši korun apříslušenství ve výši korun. Žalobce přihlásil svou pohledávku ve II. třídě bez práva na oddělené uspokojení. Pohledávka byla přihlášena jako nevykonatelná. - kopie usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 2 K 45/ ze dne přihláška pohledávky zaslaná soudu nechť připojí soud. II. Při přezkumném jednání konaném dne popřel pohledávku žalobce správce konkursní podstaty. Pohledávku popřel co do důvodu i výše s tím, že nemá za osvědčené, že smlouvu za žalobce podepsal pan Karel Vrána, jenž nebyl oprávněn za úpadce vrozhodné době podle výpisu z obchodního rejstříku jednat a dále, že za úpadce od žalobce zboží řádně nepřevzal, neboť dodací listy za úpadce podepsal apřevzetí zboží tak potvrdil Jan Sláma, stavbyvedoucí, jenž nebyl v rozhodné době osobou oprávněnou jednat za úpadce navenek. Pohledávka žalobce nebyla popřena žádným z konkursních věřitelů. Žalovaný sdělil žalobci výsledek přezkumného jednání asoučasně jej vyzval kpodání incidenční žaloby dopisem ze dne , který byl žalobci doručen dne Tato žaloba byla na podatelnu výše označeného soudu doručena žalobcem dne , tj. v zákonné lhůtě třiceti dnů aje tedy podána včas. - protokol opřezkumném jednání ze dne nechť připojí soud ze spisu sp. zn. 2 K 45/ přezkumný list k přihlášce pohledávky žalobce nechť připojí soud ze spisu sp. zn. 2 K 45/ dopis správce konkursní podstaty (žalovaného) ze dne dodejka kdopisu ze dne nechť předloží žalovaný nebo nechť připojí soud ze spisu sp. zn. 2 K 45/2001. III. Žalobce je obchodní společností, která je zapsána uobchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu vostravě od Předmětem činnosti navrhovatele je stavební činnost avýroba stavebních materiálů. Úpadce je obchodní společností, která je zapsána uobchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu vbrně od Předmětem činnosti navrhovatele je stavební arealitní činnost. Závazkový vztah popsaný vbodě IV. této žaloby vznikl při podnikatelské činnosti žalobce aúpadce a řídí se tedy platnými ustanoveními zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku. - úplný výpis zobchodního rejstříku žalobce aúpadce. IV. Úpadce uzavřel s městem Tovačov smlouvu na stavbu sportovního areálu. Vsouvislosti s výstavbou téhož sportovního areálu pro město Tovačov uzavřel žalobce s úpadcem dne kupní smlouvu č. 22/99, kterou se žalobce jako prodávající zavázal dodat úpadci jako kupujícímu stavební materiál, který byl přesně specifikován vbodě I. této smlouvy včetně dohodnutého množství aceny. Vbodě III. byla určena sankce při včasném neuhrazení kupní ceny ve výši pěti procent za každý, byť i jen započatý měsíc prodlení s úhradou kupní ceny. Za žalobce skutečně smlouvu podepsal pan Karel Vrána na základě plné moci, jež je ktextu smlouvy připojena aúpadci byla předána, jak konečně vyplývá z bodu XII. smlouvy. Plná moc byla za žalobce udělena tehdejším předsedou představenstva. Vbodě VII. smlouvy bylo stranami dohodnuto, že zboží budou při dodávce přebírat stavbyvedoucí přítomní na stavbě v okamžiku dodávky zboží. Ve druhém odstavci tohoto bodu smlouvy byla uvedena jména stavbyvedoucích amezi nimi ijana Slámy, který převzetí zboží za úpadce potvrdil. Mělo být dodáno dle smlouvy do Žalobce požadované zboží-stavební materiál v termínu dodal, úpadce je řádně převzal v souladu s výše zmíněným ustanovením bodu VII. zmíněné smlouvy. Kupní cena ve výši korun měla být uhrazena úpadcem do Úpadce kupní cenu nikdy neuhradil. 6) IX

10 T É M A P R Á V O R U B R I K A - smlouva ovýstavbě sportovního areálu uzavřená mezi úpadcem aměstem Tovačov dne kupní smlouva ze dne č. 22/99 včetně kopie plné moci pro pana Karla Vránu ze dne úplný výpis z obchodního rejstříku žalobce - dodací listy ke smlouvě č. 22/99. V. Žalobce má tedy za úpadcem splatnou pohledávku, která v jistině dosahuje částky korun, na příslušenství pak představuje částku korun (duben 1999 až leden 2002, tj. 34 měsíců x 5 % =170 % ceny), celkem tedy korun. 7) Žalobce má za to, že popření pohledávky ze strany žalovaného je v rozporu s textem uzavřené kupní smlouvy. Žalovaný řádně neposoudil text uzavřené smlouvy. Smlouva byla za obě strany řádně podepsána oprávněnými osobami (jak je uvedeno výše) azboží bylo úpadcem řádně převzato, neboť k převzetí dodávaného zboží stavebního materiálu došlo v souladu s výše zmíněným bodem VII. smlouvy. VI. Sohledem na výše uvedené skutečnosti žalobce navrhuje, aby soud vydal tento rozsudek: Pohledávka žalobce přihlášená do konkursního řízení na majetek úpadce Rumcajs a Manka, s. r. o., se sídlem Krátká 1, Brno, IČ: vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 2 K45/2001 ve výši korun z titulu neuhrazené kupní ceny na základě kupní smlouvy č. 22/99 ze dne včetně příslušenství je po právu jako pohledávka II. třídy bez práva na oddělené uspokojení. 8) JUDr. Jan Novák, na základě plné moci, která je knávrhu připojena 9) M O N I T O R P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A INCIDENČNÍ ŽALOBA UVYKONATELNÉ POHLEDÁVKY POPŘENÉ SPRÁVCEM KONKURSNÍ PODSTATY, 24 ODST. 2 ZÁKONA OKONKURSU AVYROVNÁNÍ Krajský soud v Brně pracoviště Husova Brno 10) INCIDENČNÍ ŽALOBA Žalobce: Brno dne JUDr. Pavel Kostka, advokát, AK Králova 10, Břeclav jako správce konkursní podstaty úpadce Rumcajs amanka, s. r. o, se sídlem Krátká 1, Brno, IČ: Žalovaný: 11) Křemílek avochomůrka, a. s., se sídlem Tovačovská ulice 10, Olomouc, IČ: právně zastoupen JUDr. Janem Novákem, advokátem, AK Tovačovská ulice 12, Olomouc I. Krajským soudem v Brně byl dne usnesením č. j. 2 K 45/ prohlášen konkurs na majetek úpadce Rumcajs a Manka, s. r. o., se sídlem Krátká 1, Brno, IČ: Žalovaný ve lhůtě třiceti dnů od prohlášení konkursu přihlásil u Krajského soudu v Brně přihláškou pohledávky svou pohledávku za úpadcem ve výši korun z titulu neuhrazené kupní ceny za dodaný materiál včetně příslušenství. Žalobce přihlásil svou pohledávku ve II. třídě bez práva na oddělené uspokojení. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná. Vykonatelnost pohledávky byla žalovaným doložena pravomocným platebním rozkazem Krajského soudu v Brně ze dne č. j. 35 Cm 120/ kopie usnesení Krajského soudu vbrně č. j. 2 K45/ ze dne přihláška pohledávky zaslaná soudu nechť připojí soud. II. Při přezkumném jednání konaném dne popřel žalobce jako správce konkursní podstaty pohledávku žalovaného co do výše v částce korun představované příslušenstvím přihlášené pohledávky s tím, že příslušenství pohledávky není představováno částkou korun, jak uvedl žalovaný ve své přihlášce pohledávky, ale pouze částkou korun. Pohledávka žalovaného nebyla popřena žádným z konkursních věřitelů. Zpřihlášené pohledávky tak byla zjištěna částka korun. Tato žaloba byla na podatelnu výše označeného soudu doručena žalobcem dne , tj. v zákonné lhůtě třiceti dnů a je tedy podána včas. - protokol opřezkumném jednání ze dne nechť připojí soud ze spisu sp. zn. 2 K 45/ přezkumný list k přihlášce pohledávky žalobce nechť připojí soud ze spisu sp. zn. 2 K 45/2001. III. Žalovaný je obchodní společností, která je zapsána uobchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu vostravě od Předmětem činnosti navrhovatele je stavební činnost avýroba stavebních materiálů. Úpadce je obchodní společností, která je zapsána uobchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu vbrně od Předmětem činnosti navrhovatele je stavební arealitní činnost. Závazkový vztah popsaný v bodě IV. této žaloby vznikl při podnikatelské činnosti žalobce aúpadce a řídí se tedy platnými ustanoveními zákona č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku. - úplný výpis z obchodního rejstříku žalobce aúpadce. IV. Úpadce uzavřel s městem Tovačov smlouvu na stavbu sportovního areálu. Vsouvislosti X

11 svýstavbou téhož sportovního areálu pro město Tovačov uzavřel žalovaný s úpadcem dne kupní smlouvu č. 22/99, kterou se žalovaný jako prodávající zavázal dodat úpadci jako kupujícímu stavební materiál, který byl přesně specifikován v bodě I. této smlouvy a to včetně dohodnutého množství aceny. Vbodě III. byla určena sankce při včasném neuhrazení kupní ceny ve výši pěti procent za každý byť i jen započatý měsíc prodlení s úhradou kupní ceny. Zboží mělo být dodáno dle smlouvy do Žalobce požadované zboží-stavební materiál v termínu dodal, úpadce je také řádně převzal v souladu s výše zmíněnou smlouvou. Kupní cena ve výši korun měla být uhrazena úpadcem do Úpadce kupní cenu nikdy neuhradil. - smlouva ovýstavbě sportovního areálu uzavřená mezi úpadcem aměstem Tovačov dne kupní smlouva ze dne č. 22/99 - dodací listy ke smlouvě č. 22/99. V. Žalovaný má tedy za úpadcem splatnou pohledávku, která v jistině dosahuje částky korun a na příslušenství pak představuje částku korun (duben 1999 až leden 2002, 4. VYLUČOVACÍ (EXCINDAČNÍ) ŽALOBA Institut vylučovací žaloby, upravený 19 zákona okonkursu a vyrovnání, slouží především kochraně třetích osob před dopady konkursního řízení na majetek, oněmž se domnívají, že je jejich vlastnictvím. Předmětem řízení ovylučovací žalobě je rozhodnutí, zda postup správce konkursní podstaty při sestavování soupisu konkursní podstaty úpadce byl správný, zda věci práva či jiné majetkové hodnoty uvedené vsoupisu konkursní podstaty byly oprávněně či nikoliv. Tento postoj zaujal ijeden z vrchních soudů a Nejvyšší soud ČR: Účelem vylučovací žaloby je přezkoumání správnosti postupu správce, který do konkursní podstaty přes předchozí či následný nesouhlas určité osoby sepíše určitou věc, právo nebo jinou majetkovou hodnotu. Jak dovodil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 2086/2000 ze dne , uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí astanovisek pod číslem 27/ ) PŘEDPOKLADY ALHŮTA PRO PODÁNÍ VYLUČOVACÍ ŽALOBY celkem 34 měsíců x 5 %=170 % ceny, to je korun), celkem tedy korun. Žalovaný již ve sporném řízení vedeném u Krajského soudu v Brně apak ivpřihlášce pohledávky uplatnil příslušenství ve dvojnásobné výši (v částce korun) než mu však umožňovala uzavřená kupní smlouva. VI. Sohledem na výše uvedené skutečnosti žalobce navrhuje, aby soud vydal tento rozsudek: Pohledávka žalovaného přihlášená do konkursního řízení na majetek úpadce Rumcajs a Manka, s. r. o., se sídlem Krátká 1, Brno, IČ: vedeného u Krajského soudu vbrně pod sp. zn. 2 K 45/2001 ve výši korun představované neuhrazenou kupní cenou ve výši korun s příslušenstvím ve výši korun ztitulu kupní smlouvy č. 22/99 ze dne není v částce korun představované částí uplatněného příslušenství po právu jako pohledávka II. třídy bez práva na oddělené uspokojení. 12) JUDr. Pavel Kostka, správce konkursní podstaty 13) Předpokladem pro podání vylučovací žaloby je existence řádného soupisu konkursní podstaty sestaveného správcem konkursní podstaty, jenž tímto plní své povinnosti vyplývající z 18 odst. 1 a2 zákona okonkursu a vyrovnání: Soupis podstaty (dále jen soupis ) provede správce podle pokynů soudu za použití seznamu předloženého úpadcem aza součinnosti věřitelského výboru. Soupis je listinou, která správce konkursní podstaty opravňuje ke zpeněžení sepsaného majetku. Do soupisu se zapisují ivěci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, které nenáležejí úpadci ( 6 odst. 3), ale mají být zpeněženy. Povinností správce konkursní podstaty je při sestavování soupisu dbát práv třetích osob. Pokud správce zjistí, že kmajetku, který pojal do soupisu konkursní podstaty, uplatňuje právo jiná osoba než úpadce, je povinen tuto skutečnost do soupisu konkursní podstaty zaznačit. Jsou-li pochybnosti, zda věc, právo nebo jiná majetková hodnota náleží do podstaty, zapíše se do soupisu podstaty s poznámkou o nárocích uplatněných jinými osobami anebo s poznámkou o jiných důvodech, které zpochybňují zařazení věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty do soupisu. ( 19 odst. 1 zákona okonkursu a vyrovnání). Důvodem pro sepsání majetku třetí osoby do soupisu konkursní podstaty může být především: a) neúčinný právní úkon úpadce, kterým byl majetek zcizen ve prospěch třetí osoby; důvody, které mohou vést správce konkursní podstaty k takovému postupu, jsou popsány v 15 odst. 1 zákona okonkursu a vyrovnání, b) postup správce konkursní podstaty podle 27 odst. 5 zákona okonkursu a vyrovnání, tj. situace, kdy třetí osoba svým majetkem zajišťuje pohledávku věřitele za úpadcem azástavce na výzvu správce konkursní podstaty ve lhůtě třiceti dnů nezaplatil ve prospěch konkursní podstaty zajištěnou pohledávku nebo hodnotu zástavy, c) jiný důvod, např. převod majetku úpadce na třetí osobu smlouvou, jež je podle názoru správce konkursní podstaty absolutně neplatná pro rozpor s právní úpravou; zde může správce konkursní podstaty aplikovat i 4a odst. 1 písm. a) zákona okonkursu a vyrovnání. Má-li třetí osoba za to, že soupis věci, práva či jiné majetkové hodnoty do soupisu konkursní podstaty je neoprávněný, má v zásadě dvě možnosti postupu: XI

12 M O N I T O R P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A a) bez předchozích kroků podat vylučovací žalobu ukonkursního soudu, b) své námitky proti postupu správce konkursní podstaty uplatnit např. formou dopisu u konkursního soudu a současně u správce konkursní podstaty a vyčkat výzvy soudu k podání vylučovací žaloby a na jejím základě ave lhůtě určené soudem žalobu ke konkursnímu soudu podat. Vpraxi nelze vyloučit ani situaci, kdy subjekt obdrží výzvu soudu, aniž by byl dříve informován oskutečnosti, že věc, právo či jiná majetková hodnota v jeho vlastnictví byla sepsána do soupisu konkursní podstaty. Jde nepochybně onásledek nesprávného postupu správce konkursní podstaty, ovšem v tomto případě snásledky odvratitelnými právě včasným podáním vylučovací žaloby. Rozhodně nelze doporučit vyčkávání adotazování po důvodech takového postupu správce konkursní podstaty či soudu, popř. stížnosti na nesprávný postup správce konkursní podstaty (byť pravděpodobně vtomto případě oprávněné). Lhůta daná soudem pro podání žaloby je totiž lhůtou propadnou a následky jejího nedodržení jsou jednoznačně popsány v 19 odst. 2 věta druhá zákona okonkursu a vyrovnání: Vpřípadě, že žaloba není včas podána, má se za to, že věc, právo nebo jiná majetková hodnota je do soupisu pojata oprávněně. Připočteme-li ktomu dikci 66a odst. 4 zákona okonkursu a vyrovnání (prominutí zmeškání lhůty není přípustné), pak důvod výše zmíněné rady je jasný. Jakákoliv opožděná žaloba, byť se sebesprávnějšími důvody, by musela být soudem zamítnuta. Otázka lhůty se týká situace, kdy soud na základě poznámky správce konkursní podstaty v soupisu konkursní podstaty nebo na základě jiných zjištěných skutečností realizuje výzvu ve smyslu 19 odst. 2 věta první zákona okonkursu a vyrovnání. Délku lhůty určuje soud ve svém rozhodnutí výzvě kpodání žaloby. Její délka se běžně pohybuje mezi 15 až 30 dny. Je otázkou, zda v případě takové lhůty, kterou určuje soud, lze ivzákoně okonkursu a vyrovnání (stejně jako v jiných občanskoprávních řízeních) užít 55 o. s. ř. aurčenou lhůtu rozhodnutím soudu prodloužit. Někteří z odborníků takovou možnost připouštějí. 15) Ikdyž vezmeme v úvahu tento názor, nelze počítat s tím, že soud návrhu ve smyslu 55 o. s. ř. musí vyhovět. Kcharakteru lhůty se jednoznačně vyjadřuje NS ČR ve svém stanovisku R 52/98, bod XXIX, str. 199 (375). Lhůta, kterou konkursní soud určil kpodání vylučovací žaloby ( 19 odst. 2 zákona okonkursu avyrovnání), je lhůtou hmotněprávní. Ktomu, aby byla zachována, je tedy nutné, aby vylučovací žaloba byla nejpozději v poslední den lhůty podána již u soudu (anikoliv např. kpoštovní přepravě). NÁLEŽITOSTI VYLUČOVACÍ ŽALOBY Specifika, především pokud jde oskutková tvrzení adůkazy, musejí korespondovat s předpoklady, které mají být naplněny pro případ úspěšné vylučovací žaloby: 16) 1. Majetková hodnota byla správcem konkursní podstaty příslušného úpadce vskutku pojata do soupisu majetku konkursní podstaty. Vyjádření ktomuto bodu je uvedeno již výše. Žalobce fakt, že soudu je skutečnost sepsání věci, práva či jiné majetkové hodnoty známa z konkursního řízení, nemůže vést k závěru, že tvrzení adůkazy jsou v tomto směru nadbytečné. 2. Excindační žaloba podaná osobou odlišnou od úpadce došla soudu nejpozději posledního dne lhůty určené této osobě kpodání žaloby výzvou soudu, který prohlásil konkurs. Zatímco otázce nezbytnosti respektovat lhůtu k podání vylučovací žaloby panuje vprávní veřejnosti jednota, v otázce, kdo může žalobu úspěšně podat už tak zcela nikoliv. Některé z výkladů připouštějí aktivní legitimaci (rozuměj úspěšnou aktivní legitimaci) nejen osobám odlišným od úpadce, ale iúpadci samotnému ohledně té části majetku, jehož se nemůže týkat výkon rozhodnutí, neboť jinou procesní obranu proti event. nesprávnému postupu správce konkursní podstaty ani nemá. 17) 3. Žalovaným je správce konkursní podstaty ( 19 odst. 2 věta první zákona okonkursu a vyrovnání). Správce konkursní podstaty je jediným subjektem, jenž je v případě vylučovací žaloby pasivně legitimován. Soudní praxe nepřipouští pasivní legitimaci ani ve formě vedlejšího účastenství. Dokladem je právní názor Vrchního soudu v Olomouci vyjádřený v rozhodnutí č. j. 6 Cmo 63/ ze dne : Právní zájem na výsledku řízení by byl dán v případě, že kvěcem, které mají být podle návrhu z podstaty vyloučeny, by vedlejší účastník měl existující právo na oddělené uspokojení ( 28 odst. 1 zákona okonkursu a vyrovnání), které by mu umožňovalo, aby jeho zajištěná pohledávka byla uspokojena během konkursního řízení přímo z věcí, které jsou uvedeny jako předmět vyloučení. Vtakovém případě by vyloučením věcí z konkursní podstaty bylo právní postavení vedlejšího účastníka přímo dotčeno z hlediska jeho postavení věřitele v konkursním řízení. Hmotný zájem vedlejšího účastníka»na co největším poměrném uspokojení své pohledávky z podstaty«nevyjadřuje podmínku právního zájmu na výsledku sporu, která je kritériem rozhodování přípustnosti vedlejšího účastníka. Podmínka právního zájmu vedlejšího účastníka na výsledku tohoto sporu není dána ani tím, že vedlejší účastník je podle svého tvrzení»vážným zájemcem omajetek úpadce«. Zájem, byť projevený vážně, nedokládá žádný existující právní vztah, neboť není podložen právem uznaným titulem, který by vedlejšímu účastníkovi zakládal konkrétní právo kvěcem, které mají být podle návrhu z podstaty vyloučeny. 4. Vdobě, kdy soud rozhoduje ovyloučení majetkové hodnoty, trvají účinky konkursu a věc je nadále sepsána v konkursní podstatě (nebyla v mezidobí ze soupisu majetku konkursní podstaty vyloučena správcem). Žalobce si při vedení vylučovací žaloby musí být neustále vědom skutečnosti, že pro meritorní rozhodnutí soudu je rozhodující stav v době jeho vyhlášení (viz 154 odst. 1 o. s. ř.). Aten se může od okamžiku zahájení řízení měnit. Správce může předmět žaloby (věc, právo nebo jinou majetkovou hodnotu) v průběhu řízení vyloučit ze soupisu konkursní podstaty dobrovolně např. na základě posouzení svých vyhlídek ve vedeném řízení ovylučovací žalobě, může dojít k vyloučení předmětu žaloby v souladu s 27 odst. 6 zákona okonkur- XII

13 su a vyrovnání pro jeho neprodejnost (i když půjde zřejmě omálo četné případy), popř. může dojít k naplnění dikce 19 odst. 3 zákona o konkursu a vyrovnání, to je ke zpeněžení předmětu žaloby z důvodu odvracení hrozící škody (věci podléhající zkáze apod.). Vprvních dvou případech zůstává na zvážení žalobce, zda bude iza těchto okolností trvat na žalobě s tím, že jediným možným výsledkem řízení je zamítnutí žaloby, nebo zda vezme podanou žalobu zpět ve smyslu 96 o. s. ř. Zpětvzetí žaloby může mít pozitivní dopad na rozhodnutí soudu o nákladech řízení. Vpřípadě zpětvzetí žaloby by soud při rozhodování onákladech řízení (které mohou být nemalé) postupoval podle 146 odst. 2 o. s. ř. amusel by zohlednit důvody tohoto procesního postupu žalobce (za předpokladu, že je žalobce v učiněném zpětvzetí popíše adoloží). Vposlední z popsaných situací musí žalobce, má-li být úspěšný, reagovat návrhem na změnu žalobního petitu v souladu s 95 odst. 1 o. s. ř. Novým žalobním petitem se bude žalobce domáhat nikoliv vyloučení věci, ale vydání výtěžku z prodeje věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, jen pokud byly předmětem původního žalobního petitu. Takový návrh na změnu žaloby by soud měl bez dalšího připustit, neboť podmínky pro změnu žaloby popsané v 95 odst. 2 o. s. ř. budou beze zbytku naplněny (výsledky dosavadního řízení mohou být podkladem pro řízení ozměněném návrhu). 5.Osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu, prokázala nejen to, že majetková hodnota neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetkové hodnoty do soupisu majetku konkursní podstaty, svědčí jí. Vylučovací žalobu nelze zaměňovat se žalobou na vydání věci nebo žalobou na určení, kdo je vlastníkem věci. Tyto žaloby mohou ovlivnit výsledek vylučovací žaloby v tom směru, že pomohou jednoznačně ukázat na subjekt, jenž je v rozhodné době, to je v době vydání meritorního rozhodnutí ovylučovací žalobě, v řízení aktivně legitimovaným. Vpraxi tak může docházet k situacím, kdy soud bude muset odložit rozhodnutí ovylučovací žalobě do doby, než bude rozhodnuto např. ožalobě na určení vlastníka věci. KPETITU VYLUČOVACÍ ŽALOBY Praxe se v mnoha případech potýká s potíží, jak formulovat žalobní petit vylučovací žaloby. Napovědět vtomto směru může odpověď na otázku, jaký charakter má vylučovací žaloba. Základem pro takovou úvahu je 80 o. s. ř. obsahující výčet jednotlivých druhů žalob v občanskosoudním řízení. Samotné ustanovení, bez dostatečného výkladu však úplnou odpověď nedává. Především je nutno připomenout, že výčet druhů návrhu na zahájení řízení (žalobce) uvedených v 80 o. s. ř. je výčtem pouze demonstrativním. Předmětnou procesní žalobou (dle jejího obsahu) se žalobce zcela evidentně ve smyslu 19 odst. 2 zákona okonkursu avyrovnání domáhá vůči žalovanému vyloučení věcí zkonkursní podstaty, tj. vydání konstitutivního rozhodnutí, kterým by byly sporné nemovitosti z konkursní podstaty konkrétního úpadce vyloučeny. Takové rozhodnutí není exekučním titulem. Pokud by bylo žalobě v tomto smyslu vyhověno, právní mocí tohoto rozhodnutí budou sporné nemovitosti z konkursní podstaty úpadce definitivně vyloučeny a pravomocným rozhodnutím by byl žalovaný vázán. Pokud by se žalovaný tomuto pravomocnému rozhodnutí nepodrobil anemovitosti přesto zpeněžil (aniž by odvracel hrozící škodu ve smyslu 19 odst. 3 zákona okonkursu a vyrovnání), nesl by plnou odpovědnost za vzniklou škodu ( 8 odst. 2 zákona okonkursu a vyrovnání). Žalobce však svůj návrh na rozsudečný výrok (žalobní petit) formuloval nesprávně (když navrhoval, aby žalovanému byla stanovena povinnost vyloučit sporné nemovitosti z konkursní podstaty úpadce), v rozporu s tím, čeho se domáhá podle dalšího obsahu žaloby. Jde ologický rozpor z hlediska projednatelnosti žaloby, aproto byl namístě postup ze strany soudu dle 43 o. s. ř. 18) SOUDNÍ POPLATEK APŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ Otázkou soudních poplatků se zabývá zákon č. 549/91 Sb., osoudních poplatcích v platném znění. Pro vylučovací žaloby je z právní úpravy rozhodující položka 1 sazebníku soudních poplatků včetně poznámek ktomuto bodu, které jednoznačně určují, že právě v této položce lze nalézt žádanou odpověď na výši soudního poplatku. Pominout nelze ani poznámky kcelému sazebníku, jež uvozují tuto část zákona č. 549/91 Sb. Jde především ovymezení pojmu nemovitost (všechny nemovitosti na jednom listu vlastnictví) apojmu podnik (podnik nebo organizační složka ve smyslu 5 a 7 obchodního zákoníku), tak jsou pro účely výpočtu soudního poplatku pojímány. Současná právní úprava se značně odlišuje od právní úpravy před , před účinností zákona č. 255/2000 Sb., kterým byl zákon č. 549/91 Sb. novelizován. Uřízení zahájených do tohoto data byl soudní poplatek stanovován podle položky 15 a12 písm. a) sazebníku vtehdejším znění, tj. ve výši čtyř procent zceny předmětu řízení. Bylo-li soudní řízení ovylučovací žalobě zahájeno do , byl soudní poplatek vybírán dle tehdy platné aúčinné právní úpravy. Vpřípadě odvolání či dovolání podaného po je však již aplikován zákon č. 549/91 Sb. v současném znění (viz bod 1 čl. II zákona č. 255/2000 Sb.). Vsouvislosti s podanou vylučovací žalobou se žalobci v některých případech domáhají současně vydání předběžného opatření, jímž požadují ve vztahu kža- lovanému (správci konkursní podstaty) zamezení nakládání s předmětem žaloby. Návrhy tohoto druhu lze označit za nadbytečné. Zákonný zákaz nakládání s věcí, okterou se vede spor ovyloučení z konkursní podstaty, uvedený v 19 odst. 3 zákona okonkursu avyrovnání, totiž zabraňuje nejen tomu, aby správce konkursní podstaty sta- kovou věcí nakládal, případně ji zpeněžil (vyjma případů, kdy by odvracel hrozící škodu na majetku, který je předmětem žaloby), ale itomu, aby případným předběžným opatřením se taková dispozice s věcí správci konkursní podstaty nad rámec zákonného zákazu, tedy nadbytečně, zakazovala. 19) XIII

14 M O N I T O R P O R A D N A F Ó R U M P R A K T I C K Á P Ř Í R U Č K A P R Á V O R U B R I K A T É M A 5. VZORY Brno dne Krajský soud v Brně pracoviště Husova Brno 20) ŽALOBA NA VYLOUČENÍ VĚCI ZKONKURSNÍ PODSTATY Žalobce: Křemílek avochomůrka, a. s., se sídlem Tovačovská ulice 10, Olomouc, IČ: právně zastoupen JUDr. Janem Novákem, advokátem, AK Tovačovská ulice 12, Olomouc Žalovaný: JUDr. Pavel Kostka, advokát AK Králova 10, Břeclav jako správce konkursní podstaty úpadce Rumcajs a Manka, s. r. o., se sídlem Krátká 1, Brno, IČ: I. Krajským soudem v Brně byl dne usnesením č. j. 2 K 45/ prohlášen konkurs na majetek úpadce Rumcajs a Manka, s. r. o., se sídlem Krátká 1, Brno, IČ: kopie usnesení Krajského soudu vbrně č. j. 2 K45/ ze dne II. Dopisem ze dne sdělil žalovaný žalobci, že zahrnul do konkursní podstaty úpadce Rumcajs amanka, s. r. o., se sídlem Krátká 1, Brno, IČ: (dále jen úpadce ) tři kusy svářecích souprav typu S 52, výrobní čísla , a121316, výrobce firma HACKL, GmbH, Rakousko. Současně žalovaný sdělil žalobci, že soupis konkursní podstaty je založen v soudním spise sp. zn. 2 K45/2001. Žalovaný žalobci sdělil, že oznámení činí na základě sdělení pracovníka úpadce, Jana Slámy, jenž provoz svářecích souprav uúpadce zajišťoval ažalovanému sdělil, že předmětné věci zřejmě patří žalobci. Dopisem ze dne sdělil žalobce žalovanému a výše označenému soudu, že s tímto postupem nesouhlasí, neboť předmětné věci považuje za svůj majetek avyzval žalovaného kučinění poznámky do soupisu konkursní podstaty úpadce. - dopis správce konkursní podstaty (žalovaného) ze dne soupis konkursní podstaty nechť předloží žalovaný nebo připojí soud ze spisu sp. zn. 2 K 45/ dopis žalobce žalovanému ze dne VYLUČOVACÍ ŽALOBA, 19 ZÁKONA OKONKURSU AVYROVNÁNÍ III. Usnesením ze dne č. j. 2 K 45/ vyzval soud žalobce, aby ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení tohoto usnesení podal k soudu žalobu na vyloučení výše označených věcí ze soupisu konkursní podstaty úpadce. Toto usnesení bylo žalobci doručeno do vlastních rukou dne Žalobce doručil tuto žalobu na podatelnu soudu dne , tedy ve lhůtě určené soudem. - usnesení podepsaného soudu ze dne č. j. 2 K 45/ včetně dodejky nechť připojí soud ze spisu sp. zn. 2 K 45/ první list žaloby opatřený podacím razítkem soudu. IV. Výše označené svářecí soupravy zakoupil žalobce vroce 2000 od firmy HACKL GmbH, Rakousko. Nájemní smlouvou ze dne číslo NS 2/2000 pronajal předmětné věci úpadci na dobu tří let, neboť pro ně při své vlastní výrobě neměl využití. Vpodepsané smlouvě úpadce potvrdil převzetí předmětu nájmu. Nájemné ve výši 5000 korun měsíčně hradil úpadce žalobci až do února Zbylé částky nájmu úpadce žalobci nikdy neuhradil. Stěmito nároky se žalobce přihlásil formou přihlášky pohledávky do konkursního řízení na majetek úpadce. - nájemní smlouva ze dne č. NS 2/2000 včetně dokladů oúhradě nájemného za dobu od května 2000 do února přihláška pohledávky žalobce z titulu neuhrazených částí nájmu - nechť soud připojí ze spisu sp. zn. 2 K 45/2001. V. Žalobce má tedy za to, že výše označené věci nemohou být zahrnuty do soupisu konkursní podstaty úpadce, neboť nejde ověci, jež by v souladu s 6 zákona č. 328/91 Sb., okonkursu a vyrovnání, měly být do takového seznamu zahrnuty. Nejde ani omajetek úpadce či příslušenství kmajetku úpadce, ani osituaci ve smyslu 15 odst. 1 zákona okonkursu a vyrovnání či 27 odst. 5 zákona okonkursu a vyrovnání (věci nesloužily jako zajištění za pohledávku věřitele za úpadcem ve smyslu 28 zákona okonkursu a vyrovnání). Předmětné věci doposud nebyly žalovaným zpeněženy ani vyloučeny zkonkursní podstaty úpadce. - soudní spis sp. zn. 2 K 45/2001. VI. Sohledem na výše uvedené skutečnosti žalobce navrhuje, aby soud vydal tento rozsudek: Ze soupisu konkursní podstaty úpadce Rumcajs amanka, s. r. o., se sídlem Krátká 1, Brno, IČ: se vylučují čtyři kusy svářecích souprav typu S 52, výrobní čísla , a121316, výrobce firma HACKL, GmbH, Rakousko. 21) JUDr. Jan Novák, na základě plné moci, která je knávrhu připojena 22) XIV

15 POZNÁMKY: 1) Krčmář, Zd.: Zákon okonkursu a vyrovnání ve znění zákona č. 105/2000 Sb. s poznámkami ajudikaturou, IFEC, s. r. o., Praha, 2000, poznámky k 23, bod 4 věta druhá. 2) Krčmář, Zd.: Zákon okonkursu a vyrovnání ve znění zákona č. 105/2000 Sb. s poznámkami ajudikaturou, IFEC, s. r. o., Praha, 2000, poznámky k 25b, bod 1. 3) Krčmář, Zd.: Zákon okonkursu a vyrovnání ve znění zákona č. 105/2000 Sb. s poznámkami ajudikaturou, IFEC, s. r. o., Praha, 2000, poznámky k 25b, bod 2. 4) Podle 9 odst. 3 písm. t) o. s. ř. je věcně příslušný k rozhodování v prvním stupni krajský soud, místní příslušnost se řídí 88 písm. i) o. s. ř. příslušný je krajský soud, uněhož je prováděn konkurs na majetek příslušného úpadce. 5) Vzor odpovídá v praxi nejčastěji se vyskytujícímu případu, kdy je přihlášená pohledávka popřena při přezkumném jednání správcem konkursní podstaty; pokud by přihlášenou pohledávku popřel jiný konkursní věřitel nebo správce konkursní podstaty a současně jiný konkursní věřitel, na straně žalované by byly jak popírající konkursní věřitel, tak isprávce konkursní podstaty (viz. 23 odst. 2 zákona okonkursu a vyrovnání). 6) Právní důvod, tj. skutečnosti na kterých je pohledávka konkursního věřitele postavena, musí v souladu s 23 odst. 2 zákona okonkursu a vyrovnání korespondovat spřihláškou pohledávky; není tedy možné aby např. v přihlášce pohledávky svůj nárok konkursní věřitel koncipoval jako nárok z kupní smlouvy a vincidenční žalobě jako nárok z bezdůvodného obohacení. 7) Výše pohledávky, u které se konkursní věřitel žalobce domáhá určení pravosti, musí v souladu s 23 odst. 2 zákona okonkursu a vyrovnání korespondovat s přihláškou pohledávky; žaloba by se měla týkat pouze té části pohledávky, jež byla ze strany správce konkursní podstaty nebo jiného věřitele popřena. 8) Jak je také uvedeno výše, je z důvodu jasnosti aurčitosti výroku soudního rozhodnutí nutné pohledávku, ojejíž pravost se soudní spor vede, jasně vymezit všemi znaky, které činí příslušnou pohledávku nezaměnitelnou. 9) Vedle uvedení přesného jména afunkce osoby, která za žalobce žalobu podepisuje, musí být žaloba opatřena ivlastnoručním podpisem této osoby; podpis osoby nemusí být úředně ověřen. Pokud za žalobce jedná jeho právní zástupce, pak knávrhu musí být připojena od samého počátku; plnou moc musí za žalobce udělit osoba oprávněná za něj jednat navenek ke dni, kdy byla plná moc udělena; podpisy na plné moci musí být úředně ověřeny jen tehdy, požadujeli to zákon nebo soudce (viz 28 odst. 4 o. s. ř.). 10) Viz pozn. č ) Pokud by přihlášenou vykonatelnou pohledávku popřel jiný konkursní věřitel nebo správce konkursní podstaty asoučasně jiný konkursní věřitel, na straně žalobce by byly jak popírající konkursní věřitel, tak isprávce konkursní podstaty (viz. 23 odst. 3 a 24 odst. 2 zákona okonkursu a vyrovnání). 12) Viz pozn. č ) Pokud by správce konkursní podstaty nejednal sám, ale udělil plnou moc pro jednání jiné osobě, musela by tato osoba mít od správce konkursní podstaty řádnou plnou moc aplatila by zde zcela věta druhá z poznámky 9. Ktakovému zastupování by musel mít správce konkursní podstaty souhlas věřitelského orgánu v souladu s 8 odst. 3 poslední věta zákona okonkursu a vyrovnání. 14) Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. 6 Cmo 84/ ze dne ) Maršíková, J., Zelenka, J.: Zákon okonkursu a vyrovnání skomentářem 2. přepracované vydání, LINDE PRAHA, a. s., Praha 2002, str ) Viz pozn. č ) Maršíková, J., Zelenka, J.: Zákon okonkursu a vyrovnání skomentářem 2. přepracované vydání, LINDE PRAHA, a.s., Praha 2002, str ) Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne č. j. 3 Cmo 19/ ) Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. 3 Cmo 12/ ze dne ) Viz pozn. č ) Petit vylučovací žaloby musí být jasný, určitý a srozumitelný, je proto nezbytné, aby z něj bylo jasné, kterých věcí se má vyloučení věcí týkat, je tedy třeba je jasně popsat, byť je jejich označení uvedeno také ve skutkových tvrzeních. Vžalobním petitu není nutné se zabývat otázkou nákladů řízení, které žalobci vznikly; o otázce nákladů řízení soud vsouladu s 142 o. s. ř. rozhoduje ex offo. 22) Viz pozn. č. 9. KALENDÁŘ SEMINÁŘŮ konferenčního aseminárního servisu a. s. ECONOMIA, které se konají v budově vydavatelství v Dobrovského ulici 25, Praha 7 (stanice Letenské náměstí, tramvaje č. 1, 8, 15, 25 a26 od stanic metra Hradčanská nebo Vltavská). Začínají, pokud není uvedeno jinak, vždy v 9,30 hodin, od 9,00 hodin prezentace. Předplatitelé HN a týdeníku Ekonom mají patnáctiprocentní slevu Prezentace firmy, jejích produktů a služeb zahraničním partnerům. (v německém ačeském jazyce). (Ing. Dušan Jílek lektor komunikačních aprodejních dovedností) Cena: 2900 korun (2465 korun se slevou) bez DPH Zákon o zadávání veřejných zakázek ( Ing. Radek Havlan - specialista akonzultant v oblasti zadávání veřejných zakázek) Cena: 2900 korun (2465 korun se slevou) bez DPH Novinky v celním řízení (Hana Jursíková specialista na celní problematiku) Cena: 2500 korun (2125 korun se slevou) bez DPH Pracovní motivace (Ing. Patrik Janda trenér, Training Centrum) Cena: 2900 korun (2465 korun se slevou) bez DPH Psychologické vymáhání pohledávek (PhDr. Ivana Hospodářová - konzultantka v oblasti komunikace řešení konfliktů, mediace afacilitace) Cena: 2900 korun (2465 korun se slevou) bez DPH Bližší informace obdržíte na telefonních číslech: , ; faxové číslo: ; XV

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku Příloha k Čj.: MF-32 613/2014/39-3903 Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA Zákon o místních poplatcích neobsahuje procesní ustanovení k problematice

Více

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í Zastoupení judikáty Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 28.04.2005 Typ rozhodnutí: Usnesení Heslo: Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb. Kategorie rozhodnutí:e NEJVYŠŠÍ SOUD

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení 4 1.1 Správní řízení 4 ČÁST A 2 5 1.2 Účastníci řízení 5 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů 5 1.2.2 Právní nástupnictví 6 1.3 Zastupování

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Exekuční řízení. metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady

Exekuční řízení. metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady Exekuční řízení dle 103-129 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady Postup správních orgánů při správní exekuci

Více

Obsah PATITUL TITUL VZOR CITACE. Úvod. Seznam zkratek. Část I Text občanského zákoníku č. 89/20 Sb. Část II Judikatura. 1. Postoupení pohledávky

Obsah PATITUL TITUL VZOR CITACE. Úvod. Seznam zkratek. Část I Text občanského zákoníku č. 89/20 Sb. Část II Judikatura. 1. Postoupení pohledávky Obsah PATITUL TITUL VZOR CITACE Úvod Seznam zkratek Část I Text občanského zákoníku č. 89/20 Sb. Část II Judikatura 1. Postoupení pohledávky 1.1. Základní otázky 1. Náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky

Více

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2003 sp.zn. 21 Cdo 58/2003

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2003 sp.zn. 21 Cdo 58/2003 Na určení, že je neplatná zástavní smlouva, podle níž bylo vloženo do katastru nemovitostí zástavní právo, není naléhavý právní zájem ( 80 písm. c/ o. s. ř.). K odstranění nejistoty v právním postavení

Více

Daňová kontrola územních finančních orgánů

Daňová kontrola územních finančních orgánů APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 BLANKA ERNEGROVÁ Daňová kontrola územních finančních orgánů Právní úprava Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky III.ÚS 562/12 ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 24. října 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra podle právního

Více

1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení...

1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení... ISSN-0322-9653 28. 1. 2015 Ročník XLIX Cena 60 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb.... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení... 3. Pokyn GFŘ č. D-20 Stanovení jednotných

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce 2 - Řízení správy daní Odbor 23 Odbor vymáhání Č.j. 6379/11-2310-602525 Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

komorní listy » Exekutorské zástavní právo « časopis soudních exekutorů » Úvaha o smluvních exekučních titulech «

komorní listy » Exekutorské zástavní právo « časopis soudních exekutorů » Úvaha o smluvních exekučních titulech « komorní listy časopis soudních exekutorů červen 2010 třetí číslo vydává Exekutorská komora České republiky» Exekutorské zástavní právo Úvaha o smluvních exekučních titulech Představení nových soudních

Více

3.1 Vymezení právnické osoby, pojem spolek

3.1 Vymezení právnické osoby, pojem spolek 3 SPOLKY 3.1 Vymezení právnické osoby, pojem spolek Spolek je samosprávným dobrovolným (účelově univerzálním) svazkem fyzických a právnických osob, založený k naplňování společného zájmu svých členů. Alespoň

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 54/2012-236 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU Dalibor Fadrný 2005 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 61/2008-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta. 21 Cdo 2898/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. P.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 180/2006-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více