PARAI\,IETRY BYTU. POPIS OBALO\ryCH KONSTRUKCJ BYTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARAI\,IETRY BYTU. POPIS OBALO\ryCH KONSTRUKCJ BYTU"

Transkript

1

2 Pro Stavebni bj,,tov6 dru:stuo Dob6tice v ostinad Labem jsme v prtbdhu letodniho roku posuzovali technichf stav vdech konstrukci a zpracoviivali projeldovou dokumentaci pro rekonstrukci obvodov6ho pldstd a stiechy. Celkem se jednalo o fi panelovd bytov6 domy typov6 soustaw OP 1.21, postaven6 na pfelomu osmdesei\ich a devadesiitych let 20. stoleti Souddsti posudku bylo tak6 m6feni povrchowch teplotermovizni kamerou na fasddiich vsech tii dom0. Visledkem bylo doporudeni zatepleni stiechy a obvodovdho pld5t6, jehoz souddsti byla takd Wm6na staryich oken za okna novd. V tdto frii se naskytla piilditost pro stanovenivlivu vlimdny oken na t6snost objektu (byti). Pro tento idel byl \,ybftin vzorow byt o dispozici 4+kk, u kterdho jsme provedli mdieni tesnosti, tzv. blower-door test, pied o po Wm6n6 oken. Bli:Siinformace o m6ieni blower-door test jsou napr.v[7]a[8]. PARAI\,IETRY BYTU Vnilini obiem: 222,1 m3 Podlahove plocha: 84,1 m, Plocha obiilky bytu:268,3 m, Vdtraci syst6m: piirozen6 vdlriini Vytdpdni: radiitory Zpr:sob ipravy v-zduchu: bez f pravy POPIS OBALO\ryCH KONSTRUKCJ BYTU Obvodov6 sl6ny (od inieridru) vnitini povrchovii prava stdnovy Zelezobetonow panel 150mm tepelnai izolace z p6nov6ho polystyrenu 80mm betonovd moni6rka s povrchovou Upravou Stlecha (od interi6ru) vnitini povrchovii prava :elezobetonow stropni panel 150mm tepelnd izolace ze sklen6nich vliiken mm!-zduchovzi vrsiva -:ebirkow panel (tlouslka :ebirek 250 mm) 30 mm hydroizola6ni souvrstvi z oxidovanych asfalto\ rch pdst 12mm Stropnikonstrukce skladba podlahy Zelezobetonow stropni panel 150mm vniir'ni povrchove dprava Okna, dveie, vtplnd otvori stare okna: zdvojene, ftim diev6ny nov6 okna: rdm plasiovy, zaskleni izoladnim dvojsklem vstupni dveie: diev6n6, pln6 Cile mdieni byly niisledujici:. stanovenit6snosti bytu v Provoznim stavu pfed Wm6nou oken. stanovenit6snosti bytu v Provoznim stavu po Wm6n6 oken a na ziikladd porovndni s nam6ien]tmi hodnoiami pied WmEnou oken stanovenizmdny stavu. stanovenit6snosti piipojovacich sp.ir oken jako kontrola spriivndhosazeni oken provdddcilirmou. stanovenivlivu v6tracich klapek nebo proiezan6ho tdsndni oken na celkovou t6snost bytu V prtbdhu m6ieni potom byly stanoveny dildi cile, kter6 jsou rozvedeny ddle. Schdma mdien6ho bytu je na obr /01/. Byt se nachdziv 7. NP (posledni nadzemni podla:t a tvoiijej jedna qrtdp6nd, resp. v6tran.i zdna. Obvodovd stdny anistfecha je6t6 nebyly v dobd m6ienizatepleny. SLEDOVANE PARAMETRY souvrsejici s wmenou VZDUCHU V PROSTORU kuchyiskli kout obyvacr pokoj CSN [2] doporuduje a rovn6: poiaduje spln6ni ndktedch hodnot z hlediskawmdny \.zduchu

3 v prostoru. Ddlejsou vyps.iny hodnoty, kterd nesouvisi pouze s energetikou, ale tak6 s hygieniclqtmi pozadavky pro obltvan)t prostor Zdvdrem je uvedena i po:adovand hodnotawmdny \rzduchu v souvislostis prostorem, kde je umistbn plyno\ l spotiebid. DOPORUCENA HODNOTA CELKOVE INTENZITY WMENY vzduchu DLE dsn 7s O54O 2l2l Celkovd pfllvzdu6nost obdlky budovy nebo jeji ucelen6 ddsti se ovdluje celkovou intenzitou \1imdny vzduchu n5o piitlakovdm rozdilu 50 Pa mezi interi6rem a exteri6rem. M6ienise prov.idi podle CSN EN ISO [s]. Pro budovy (prostory) s piirozenlim vdtriinim se doporuduje spln6ni hodnoty n5o<4,5h r. PO2ADOVANA HoDNoTA SPAROVE PROVZDUSNoST FUNKENicH SPAR DLE esn I2l Soudinitel spdrovd pr0vzdusnosti funkdnich spdr Wplni otuor0, stanoven)i podle CSN [3], musibjtt u Wplni otvori a lehkvch obvodowch pldsfi ilv<0,30x 10 a (m3/(s.m.pao6,)). Hodnota plati pro funkdni spdry Wplni otvor& umistdn6 ve WSce od 2(Jm oo 3um vcelne- DOPORU.ENA INTENZITA WMENY VZDUCHU V NEUZIVANE IVISTNOSTI DLE CSN [2] V dob6, kdy mistnost neni uziv.ina, se doporuduje nejnizsi intenzita Wm6ny vzduchu v mistnosti nmi=0,1 hl pil pnrozendm tlakovdm rozdilu 4 Pa mezi interi6rem a e)deri6rem- POZADoVANA ] NTENZITA VYMENY VZDUCHU V UZIVANE [IISTNOSTI DLE CSN [2] 011 ZaiizenibloweFdoof lesl osazen6 ve vslupnich dveii b\,tu 02 l\46reni pdvzdusnosti ventila6nich ot/or0 031 Veniiladni otvor a siropnisvdllo v koupelna utdsnen6 lepici peskou 041 Prelepen6 lunkt ni spiiry okna 051 Pielepen6 Iu nkdnr a pnpojovacispiry okna V dob6, kdy mistnost je uzfviina, se pozaduje intenzita Wm6ny vzd.uchu v mistnosti pii piirozendm tlakovdm rozdilu mezi interi6rem a exteri6rem takovd, aby splriovala pii zimnich ndvrhovich podmink.ichl nn< n < f,5nn kde nn [hr] je pozadovanii intenzita vim6ny vzduchu v uzivan6 mistnosti

4 pii piirozen6m tlakov6m rozdilu mezi interidrem a exteri6rem piepoditanii z minimiilnich mnozstvi Metodou B se provddi mdieni obdlky budovy nebo prostoru s tim, Ze se pied m6ienim uzavfou Vlimdna oken prob6hla do tydne po prvnim mdieni. Pfi montii:i oken byl pouiit syst6m potiebn6ho derstudho vzduchu.. a utdsni vdechny otvory kter6 dvou tdsnicich piisek foto 09/ Pro ob).tn6 a obdobnd budovy nemaji ovlivnit Wsledky m6ieni. v pnpojovacich spdrdch, lezi pozadovand intenzita v\im6ny Obvykle se jedne o ventildtory parot6snici z interi6rov6 strany vzduchu, piepoditand z minimdlnich digestoie, kominy, sifony, prostupy a difuzne otevien6 z exteri6rovd mnozstvi potiebndho derstvdho do instaladnich Sachet apod. strany. Z hlediska energetick\ich vzduchu, obvykle mezi hodnotami (spor jde o velmi ddinn6 opatieni, nn =0,3h-r az nn = 0,6hi. Zajistuje MEEENi BLowER-DooR TEsr ale z hlediska hygienickd se obdasnlim otevirdnim oken PAED WMENoU oken vlim6ny vzduchu mohou uzivatelem budovy, doplikovimi v pfipad6 pasivniho piistupu vdtracimi prvky a pr0vzdusnosti Pii m6ieni byly pouzity obd metody, uiivatele k reiimu v6triininastat funkdnich spdr Wplni otuonl. protoze cilem nebylo pouze zjistdni probl6my. V dne6ni dob6, kdy hodnoty celkov6 intenzity v)tm6ny se energie na vytdp6ni stiile POZADOVANA INTENZITA vzduchu v provoznim stavu pii je obrykl4, ie uzivatel6 WMENYVZDUcHU v rvisrnosrl tlakovdm rozdilu 50 Pa, ale tak6 byt0 v rdmci lspory energie S PLYNOWM SPOTAEBIdEN,I DLE zjist6ni vlivu jednotliwch mist, netopi a soudasnd ani nevdtraji. TPG G [6] kde dochdzi k proud6ni vzduchu Dtsledky takovdho chovdni jsou mezi interidrem a exteri6rem, zviseni relativni vlhkosti vzduchu, Pokud se v panelowch domech pouiir'd plyn, obwkle se spaluje v plynovich spotiebidich typu A, kterd odebirajivzduch z prostoru, ve kterdm jsou umisteny, a produkty spalovdnijsou odvdd6ny do tdze mistnosti. na celkovou pr0vzdusnost m6iendho prostoru (ednd se napi. o instaladni Sachty). Mdien byl cel]7 byt, tedy jedna vytdpdnd a vdtrand 26na. Zaiizeni blower'door test bylo umistdno vjiskyt povrchovd kondenzace a r0st plisni na vnitinim povrchu konstrukci. Ziistupci bytov6ho druzstva se pokouseli zajistit utitnost bytu i v piipad6, Ue uzivateld ve vstupnich dveiich foto 0'1/. nebudou v6trat. Proto piistoupili NejmenSi po:adovanli objem Mdieni t6snosti b'.tu jsme provedli na doporudeni dodavatele oken mistnosti pro bytov6 jednotky s vice v n6kolika fdzich pied a po Wm6nd a nechaliv pokojich a kuchyni, obytnymi mistnostmije 20 m3 (plati oken. Kazdd l6ze byla proved ena resp. loznici, proiezat idsndni pro plynov6 sporiiky s plynovou pii pietlaku a podtlaku v interjdru. ve funkdni spdie oken, resp. nebo elektrickou troubou nebo V jednotliwch fiizich byly postupnd nainstalovat do funkdni spdry okna vestavnou jednotku s odddlenou ut6sriovdny: v6traci klapky /foto 10/. Cilem bylo varnou deskou a plynovou zajistit minimdlni vymdnu vzduchu troubou). Pokud je nad spotiebidem. instaladni Sachta, ventiladni v nevdtrandm nebo nevyuzivandm instaloviino odvdtriivaci zaiizeni otuory v koupeln6 a na WC prostoru. Mdieni pr0vzdusnosti (napi. digestoi), snizuje se /foto 02 a 03/, stropni svdtla m6lo ukdzat, do jakd miry je toto pozadavek na nejmengiobjem v koupeln6 /ioto 03/ opatieni Jdinnd. mistnostio 25%.. funkdni spdry oken /foto 04/. piipojovaci spiiry oken /foto 05/ lvlistnost se spotiebidi v provedeni A md mit pii piirozendm tlakovdm rozdilu 4Pa \^imdnu vzduchu alespoi n= 1,0hr, a to i pii zavienich oknech a dveiich. U mistnosti o objemu odpovidajicimu alespori 1,5 ndsobku nejmensiho pozadovan6ho objemu je dostadujici Wm6na vzduchu n = 0,B hr. METODIKA MEf,ENi v CSN EN [5] se podle (delu m6ieni rozlisuji dv6 metody mdieni. Metodou A se proviidi m6ieni budovy nebo prostoru v provoznim stavu s tim, ie se pied m6fenim neprovddi Zddnd opatieni, ktere by zlepsovala t6snost oproti bdznd pouzivan6mu stavu. MEhENi BLoWER-DooR TEST Po WMENE oken Vsechny namdiend hodnoty jsou uvedeny v tabulce /01/. Po Wm6n6 oken jsme provedli stejnd idze m6ienijako pied Pro hledeni netdsnosti byly vym6nou, navic doplndn6 o m6ieni pouzity pii konstantnim podtlaku s ut6sn6nou vdtraci klapkou v interi6ru cca 50 Pa anemometr v lo:nici a ut6sndnlimi profezy spolednd s termovizni kamerou v oknech. Vltsledky vsech m6ieni /foto 06 az 08/. M6ieni bylo jsou uvedeny v tabulce /0'1/. provdddno v ldt6, kdy byla teplota vzduchu v exteri6ru vy55i nez Sprdvnost nastaveni polohy kiidla teplota vzduchu v byt6. Proto jsou okna na rdm okna a sprdvnost povrchovd teploty netdsnosti vysii vypln6ni piipojovaci spdry PUR nei povrchov6 teploty okolnich p6nou je mozn6 zjistitermovizni konstrukci. kamerou pii minimdlnim rozdilu teplot vzduchu mezi jnteri6rem WMFNA oken a exteridrem 5'C. Tato zakdzka probihala v ldt6, coi neumo:iuje Prvnim z krok0 regenerace pouziti termovizni kamery bytovdho domu byla vlimdna pro plnohodnotn6 hodnoceni starlich oken za nove plastova konstrukce. Se zastupiteli druzstva okna s lepiimi tepeln6technick)tmi je dohodnuto jestd jedno m6ieni vlastnostmi a s regulaci vdtrdni. ndhodn6 vyhrandho bltu.

5 A Pied!.ytvoienim podtlaku B Po vfvoreni podtlaku 061 Neut6snenui inslala6ni aachla 071 Okno v loinici 081 HODNOCENi MEfr ENi TESNOSTI PROSTORU N IENZITA \,YMENY VZDUCHU n.o PRI TLAKOVEM ROZD LU 50 Pa Pied vlimdnou oken Intenzita vim6ny vzduchu v provoznim stavu nso = 5,5h l (mdfeni 1 ) nespltiuje doporudenou hodnotlr celkovd intenzity vvmdny vzduchu dle CSN l2l. Intenzita \4im6ny vzduchu po zalepeni instaladni Sachty, ventiladnich otvori a svdtel v koupeln6 nso = 5,1 h I (mdfeni2) nespliuje doporudenou hodnotu celkov6 intenzity Wmdny vzduchu dle CSN [2]. Po dodatedn6m zalepeni f unkdnich spdr oken se hocinota sni:ija na n5o = 1,7 h 1 (mdieni 3). Na zdkladd porovndni obou hodnot lze konstatovat, Ze funkdnispdry pivodnich oken maji rozhodujici negativnivliv na celkovou tdsnost bytu. Intenzita WmOny vzduchu po zalepeninstaladni Sachty, ventiladnich ofvor0, svdtej v koupeln6 a funkdnich spdr oken je n5o= I,7hi (mdieni3). Po dodatedn6m zalepeni piipojovacich spdr oken se hodnota snizila na nro= 1,4h 1 (mdieni4) RozdilAnso= 0,3 hi ukazuje, Ze piipojovaci sp.iry maji negativni vliv na celkovou intenzitu Wm6ny vzduchu- Po vimdn6 oken Intenzita!1im6ny vzduchu v provoznim stavu nso = 1,1 hi (mdieni5) spliuje jak doporudenou hodnotu pro objekty s piirozenim vdtrdnim (4,5hi), tak takd pro prostory s nucenim v6trilnirn (1,5h,), viz [7]. Vimdnou oken tedy doslo k virazndmu zlepseni tdsnosti b)4u. Intenzita vl/mdny vzduchu po zalepeni instaladni Sachty, ventila6nich otvor0 a svdtel v koupejndje n5o= 0,36h i (mdieni 6). Po dodatedn6m zalepeni funkdnich spiir oken se hodnota snizila na nso=0,34h I (mdienit) Na zdklad6 porovndni obou hodnot lze konstatovat, Ze funkdnispiiry u novich oken jsou velmi tdsnd. Maji nepatrny vliv na celkovou intenzitu vimdny vzduchu v byt6. lntenzita 4im6ny vzduchu po zalepeni instaladni Sachty, ventiladnich otvor&, svdtel v koupelnd a funkdnich spiir oken je nso= 0,34h I (m6ieni7) Po dodateandrn zalepeni pfipojovacich spdr oken se hodnota nezm6nila (mdienib). Je ziqn6, ie piipojovaci spdry jsou vzduchotdsnd a proviiddcifirma je provedla sprdvne. Intenzita Wm6ny vzduchu pii pouze zalepen6 klapce v loinici a zalepen\7ch proiezech tdsndni oken oslatnich mistnostije n$ = 1,0hn (mdieni 10). Na ziiklade porovniini s hodnotou intenzity Wnr6ny vzduchu v provoznim stavu no= 1,1 hl (m6ieni5) lze konstatovat, ie klapka a proiezy tdsndnirnaji nepatrny

6 vliv na celkovou intenzitu Vymdny vzduchu v llltd. Takto mali rozdil obou hodnot pii tlakovdm rozdilu 50Pa napovidii, Ze ventiladni klapka a proiezy tdsndnioken nezajisti pii piirozendm tlakovdm rozdilu 4Pa hygienickou Wmdnu vzduchu v b!,46. IN"TENZ TA VTMENY VZDUCHU n, PRI PFIROZENEM TLAKOVEN,4 ROZD LU 4Pa Pro stanoveni hodnoty nso se oblykle provede deset mdienipii tlakovdm rozdilu mezi interidrem a exteridrem od cca 20Pa do cca 90Pa v krocich po 5Pa az 10Pa. Nameienimi hodnotami se proklddii regresni piimka, viz [7]. Intenzita vllm6ny vzduchu na pii piirozen6m tlakovdm rozdilu 4Pa se stanovuje extrapolaci na prolozend regresni piimce. Pied Wmdnou oken Intenzita Wm6ny vzduchu v provoznim stavu n4 = 1,08hi (m6ieni1) sp iuje dle ist't zg os+o-z [2] pozadovanou hodnotu intenzity Wmdny vzduchu v uiivan6 mistnosti i doporudenou hodnotu intenzity Wmdny vzduchu v neuzivan6 mistnosti, viz kapitolu,,sledovand parametry souvisejici s vimdnou vzduchu v prostoru". Po Wm6nd oken Intenzita Wm6ny lzduchu v provoznim stavu n4 = 0,22hr (mdieni5) splriuje dle CSN [2] doporudenou hodnotu intenzity Wm6ny \rzduchu v neuzivan6 mistnosti, ale jiz nespliuje po:adovanou intenzitu Wm6ny vzduchu v uzivand mistnosti, viz kapitolu,,sledovan6 parametry souvisejici s 4im6nou vzduchu v prostoru". To znamend,:e mira t6snosli fu nkdni spdry no\ lch oken, kterd je nutnd k dodrzeni maximdlni Wmdny vzduchu piitlakovdm rozdilu 50 Pa paradoxnd zpfisobuje, :e neni splnen poiadavek na minimiilni hygienickou Wmdnu lzduchu piitlakovdm rozdilu 4Pa, a to ani pii proiiznutdm t6sneni. Tento stav mi:e zmenit pouze ulivatel b),tu oteviriinim oken. Optim.ilni miru otevirdnioken z hlediska hospodaieni s energii uz ale nelze exaktn6 piedepsat. SOUE]N]TEL SPAROVE PBUVZDUSNoST iu Hodnota soudinitele spilrov6 pr0vzdugnosti okna jako Wrobku je garantovan a za hodnotu je zodpovddn)t Wrobce. V)trobek musi spliovat ziivazn6 hodnoty CSN 7305a0-2 [2]. Soudinitel spdrov6 pnilzdu6nosti pou:i\ich oken bez proiez0 je 0,16 x 1 Oa (m3/ (s m.pao 6?)) Pii porovnilni plochy tunkdnich spiir okna a plochy proiez0 lze piedpoklddat, Ze proiezy zv6tdi soudinitel spdrov6 pr0\,zdusnosti natolik, Ze okno jako Wrobek ji: nebude spliovat pozadavek CSN [2], viz kapitolu,,sledovan6 parametry souvisejici s Wmdnou vzduchu v prostoru". INTENZ]TA VYIVENY VZDUCHU V II STNOSTI S PLYNO\,YN/ SPOTAEBICE]VI DLE TPG G 70401[5] Pro posouzeni intenzity Wmdny vzduchu v mistnostis plynovlim spotiebidem je rozhodujici stav piizavienlich oknech a dveiich pii piirozen6m tlakov6m rozdilu 4Pa. Z drivodu vdtsitdsnosti a maldho objemu obivaciho pokoje s kuchyisklim koutem, na kter6 se pozadavek vztahuje, nebylo provedeno m6ieni piimo tohoto prostoru (mimo mdiici rozsah zafizen,. Pro dvahu na toto t6ma lze pou:it v)tsledky z mdfeniceldho b 4u. Pi'ed v\imdnou oken Intenzita \ im6ny vzduchu v provoznim stavu n4 = 1'0Bh 1 (mbieni 1) splriuje pozadovanou hodnotu celkovd intenzity Wmdny vzduchu dle TPG G [5] pro prostory s plynownr spotfebidem. Po Wmdnd oken Intenzita!tmdny vzduchu v provoznim stavu n4 = 0,22 hi (m6ieni 5) nespliuje poiadovanou hodnotu celkovd intenzity Wmdny vzduchu dle TPG G [5] pro prostory s plynowm spotiebidem.

7 n$ I1lhl *n4 t1lhl d. meieni n* I1/hl *n. i1lhl 5,50 1,08 5 1,10 o,2? Utdsnany instaladnisachta, ventiladniotvory a 2 5,10 1,06 6 0,36 0,07 Ut6sndny inslaladni Sachta, ventiladni otvory svdtla v koupeln6 afunkdnispdry oken ur6sn6ny inslala6nisachta ventrracnl otuory sv611a v koupe nd a lunkania piipojovacispdry 3 1,70 0,32 0,34 0,06 1,40 0,26 8 0,34 0,06 Utdsn6na pouze v6iraci klapka v loinici** 9 1,00 0,20 UGsneny klapka v lo:nici** a vsechna Wiiznuli t6sndni vsech oken * viz kapitolu,,lntenzita vimgny \zduchu n piipfiozendm tlakov6m rozdflu 4Pa" ** hodnoceni prostor lozniceje u ostainich bltl siandardn6 vyuziven jako kuchyn 10 1,00 0,20 Tabulka 01 Visledky meient pied a po Wm6nE oken 09 Ul6snovaci pesky pnpojovaci spdry 101 V6l ci klapky v okn6loinice 11 lm6ienifunkdnosl vdtracich klapek ziven Mimo hodnoceni zmdienlich disel v pfedchozi kapitole lze formulovat navic je$td ndsledujici zdv6ry: T6snici p.isky v piipojovaci spriie okna jsou ridinnim iesenim jeji t6snosti. Proiez.ln i tdsn6niu nkdni spiiry okna jako prostiedek ke zviieni intenzity piirozen6ho v6triini nelze v :ddndm piipadd doporudit. Na intenzitu vdtrdni nemii profeziini tdsn6ni praldicky vliv Proieziinim se pouze poskodi okno, co2 m0ze znemoznit uplatn6ni piipadn6 reklamace Wrobku. Po Wmdn6 oken nelze soudasnd splnit pozadavek na maximilni intenzitu Wm6ny vzduchu pil tlakov6m rozdilu 50Pa a minimdlni po:adovanou hodnotu celkovd intenzity Wm6ny \.zduchu pro prostory s plyno\ im spotfebidem. Stav lze ieiit:. instalaci rekuperadni jednotky v riimci bytu. To je ovsem finan6n6 velmi n.irodn6 a u vetsiny konstrukdnich soustav panelowch dom0 velmi obtiznd proveditelndr),. piechodem na jin]7 zdrojenergie, napi Wm6nou plynovdho spor.iku za elektricl4i. 1) problematika rekuperaanich jednotek viz DEKTIME elainek o rekupera6nich jednotkdch v rdmci b),lu piipravujeme do 6i:sla 01/2008. <Vladimir Vymdtalik> <Viktor Zwiener> Foto: Vladimir Vym6talik Viktor Zwiener archiv SBD Dobdtice, 0sti nad Laoem Pod6kovdni: D6kuje SBD Dobdtice za vstiicnli piistup pii m6ienia poskytnuti potiebnvch podkladrl. Bibljografie: [1] Vyhldska Ministerstva pro mistni rozvoj Sb.,,O obecn)tch technicklich po:adavcich na Wstavbu" [2] CSN :2007 ( ) Tepelnd ochrana budov Cdst 2: Po:adavky [3] CSN :2005 (73 O54O) Tepelnd ochrana budov idst 3: Ndvrhovd hodnoty velidin [4] CSN EN (730560) Tepeln6 chovdni budov - Kvalitativni u rden i tepelnlich nepravidelnosti v plil6tich budov - lnfradervenii metoda [5] esn EN 13a29t2OO1 \7s 0577) Tepeln6 chov.ini budov - Stanoveni privzduinosti budov - Tlakov.i metoda [6] TPG G Domovni plynovody - Odb6rnd plynovd zaiizenia spotiebi6e na plynnii paliva v budoviich [7] Zwiener V: M6fenitdsnosti budov metodou tlakovdho spddu (BloweFdoortest) Dekiime, d /2006, str [8] Zwiener V, Vymdtlik V: Mdieni t6snosti obvodovdho plddtd objektu - lvletoda, kterd se vyplati [9] Casopis Stavitel, d. 3/2007, str Hodnoceni meieni tdsnosti prostoru

spol. s r.o. Druh/úel/název objektu: Bytový dm Zadavatel:

spol. s r.o. Druh/úel/název objektu: Bytový dm Zadavatel: spol. s r.o. Prkaz energetické náronosti budovy Druh/úel/název objektu: Bytový dm Zadavatel: Družba, stavební bytové družstvo Adresa pedmtu PENB: Vedlejší 695/4, 6250 00 Brno-Bohunice Zpracovatel PENB:

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Montážní systém illbruck i3

Montážní systém illbruck i3 Montážní systém illbruck i3 Naše firma neustále sleduje moderní produkty a technologie týkající se výplní stavebních otvor a souasn se je snažíme v co nejvyšší míe uplatovat i v praxi. Nejvtším problémem,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM HAVLÍČKOVA 519 BÍLOVICE NAD SVITAVOU zpracovaný podle vyhlášky 78/2013 Sb. ING. HANA KUKLÍNKOVÁ, OPRÁVNĚNÍ MPO Č. 0060 30.11.2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01 Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 377/2 783 16 Dolany Véska akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: duben 2015. Strana 1 (celkem

Více

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 3. Konference Asociace energetických auditorů 22. 5. 23. 5. 2007. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. LEGISLATIVA PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Výpočet tepelných ztrát rodinného domku

Výpočet tepelných ztrát rodinného domku Výpočet tepelných ztrát rodinného domku Výpočet tepelných ztrát rodinného domku Výpočet tepelných zrát je vázan na normu ČSN 060210/1994 "Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápěním. K vyrovnání

Více

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Kvalita vnitřního prostředí staveb je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.627/10 Červený Kostelec akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červen 2015. Strana 1 (celkem

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST 1 Konference Energetická náročnost staveb 29. března 2011 - Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice GSM: +420 731 544 905 E-mail: viktor.zwiener@dek-cz.com 2 www.atelierdek.cz Diagnostika

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Reference typová měření

Reference typová měření Měření termovizní kamerou Reference typová měření Společnost rozšířilo portfolio nabízených služeb o termovizní měření. V rámci termovizního měření prověříme tepelně-technický stav sledovaného objektu

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing. TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ posouzení stavu obvodového pláště budovy Kabáty č.p. 44 Objednatel: Ing. Vladimír Duša V Předpolí 1464/17 100 00 Praha 10 Strašnice Zpracovatel: Ing. Jiří Süssland a Ing. Michal

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST VZDUCHOTĚSNOST DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ ATELIERU DEK V POSLEDNÍCH ČTYŘECH LETECH PROVEDLO MĚŘENÍ TĚSNOSTI METODOU BLOWER-DOOR TEST NA VÍCE NEŽ 150 OBJEKTECH. DVĚ TŘETINY MĚŘENÝCH

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová, Stavitelova 1, 111 11 Katastrální území: 234 567 Parcelní číslo: 11/1 Datum uvedení budovy do

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti

Více

I I. PRILOHA d.1 I I

I I. PRILOHA d.1 I I t al PRLOHA d. it J E L J t ll Metodikai Virobce/objednatel zkouiky: ZkouSen\i TUV sud czech sr.o. Povdien5 zkusebna MD er 23223r AC 6.00, ddst, odst.5.2. a 5.3 Zeder doo Beograd, Srbsko / Zederlock s

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831 Cvičení č. 2 ZÁKLADY VYTÁPĚNÍ Ing. Jindřich Boháč Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz http://jindrab.webnode.cz/skola/ +420-22435-2488 Místnost B1-807 1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu AKTUÁLNĚ

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

kol jsou ulozeny na kuzelikovytch loziskdch. Seiizent

kol jsou ulozeny na kuzelikovytch loziskdch. Seiizent kol jsou ulozeny na kuzelikovytch loziskdch. Seiizent vfrle lozisek po montdzi provddime tak,ie korunovou matici kola dotdhneme, az citime lehky7 odpor pfi otddeni kola, potom povolime o jednu z6vladkovou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7013/47-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7013/47-2015 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 7013/47-2015 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 57/2 v bytovém domě čp. 57 v k.ú. Záboří u Českých Budějovic, obec Záboří, okres České Budějovice, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2730-25/15 o ceně pozemku st.p.č. 76, rodinného domu č.p. 20 na st.p.č. 76, pozemky 171, 896/21, 896/22 obec Mohelnice, kú Řepová, okr. Šumperk. Pohled J kuchyně Objednavatel posudku:

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ.

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. 503 51 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 815/IV, tel. 495 485

Více

Znalecký posudek číslo 3655 325/07

Znalecký posudek číslo 3655 325/07 Znalecký posudek číslo 3655 325/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 48 Moravský Beroun katastrální území: Sedm Dvorů bývalý okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C,

Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C, PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C, Investor : ing. Luboš Frank Vypracoval : L. Sokolík

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3095/114/2014 6 NEMOVITOST: Nemovitosti z LV č. 354 a LV č. 525 Adresa nemovitosti: Mnichov 91 / 91, 793 26 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec

Více

Nástavba na bytovém domě Kpt. Jaroše 268-270 250 70 Odolena Voda. Město Odolena Voda Dolní náměstí 14 250 70 Odolena Voda IČO: 002 40 559

Nástavba na bytovém domě Kpt. Jaroše 268-270 250 70 Odolena Voda. Město Odolena Voda Dolní náměstí 14 250 70 Odolena Voda IČO: 002 40 559 Zakázka číslo: 2015-017515-ČM Odborný posudek zaměřený na stavební konstrukce nástavby na bytovém domě Nástavba na BD Kpt. Jaroše 268-270 250 70 Odolena Voda Zpracováno v období: listopad 2015 - únor 2016

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhl. č. 78/2013 Sb. Bytový dům Ke Dvoru 771, 772, 773 Enerfis s.r.o. Drtinova 557/10, Praha 5 www.enerfis.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Projekt L-31-R. Rodinný dům, jednopodlažní, s využitelným podkrovím, nepodsklepený, 4 pokoje, kuchyň, jídelna

Projekt L-31-R. Rodinný dům, jednopodlažní, s využitelným podkrovím, nepodsklepený, 4 pokoje, kuchyň, jídelna 1 Projekt L-31-R Rodinný dům, jednopodlažní, s využitelným podkrovím, nepodsklepený, 4 pokoje, kuchyň, jídelna 1.1 zádveří 4,6 m 2 1.2 jídelna 17,5 m 2 1.3 kuchyň 8,9 m 2 1.4 komora 5,3 m 2 1.5 obývací

Více

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou T-VIZE.cz speciální práce termovizní kamerou Název akce: TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Adresa měření: Voskovcova 354, 46303 Zakázka/protokol č.: IR 2014-12-01 Zhotovitel:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VE STAVEBNÍCH OBORECH. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0017

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VE STAVEBNÍCH OBORECH. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0017 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY VE STAVEBNÍCH OBORECH Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0017 Vítáme Vás na pracovním semináři k projektu Zvyšování kvality výuky ve stavebních oborech, který pořádá

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

Lidé, se kterými jsme, řešili reklamace stavby

Lidé, se kterými jsme, řešili reklamace stavby http://www.inspektor-nemovitosti-ostrava.cz/ Lidé, se kterými jsme, řešili reklamace stavby Ing. Radka Šprochová - reklamace nekvalitně provedených stavebních prací při výstavbě rodinného domku v Hošťálkovicích,

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Obr. č. 1: Rodinný dům Litoměřice, jižní fasáda, slunolam nad okny před instalací solárních panelů

Obr. č. 1: Rodinný dům Litoměřice, jižní fasáda, slunolam nad okny před instalací solárních panelů PŘÍKLAD 12 Název stavby: Návrh domu: Projekt VZT systému Atrea: Projektant/dodavatel: Rodinný dům Litoměřice ing. arch. Pavel Šmelhaus, ing. arch. Kateřina Rottová Petra Nosková Wolf System spol. s r.o.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2896-208/2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2896-208/2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2896-208/2016 o odhadu ceny obvyklé družstevního podílu (členských práv a povinností) v družstvu ORLOVAN, bytové družstvo, IČ: 26847850, spojený zejména s bytem č. 16 na ul. Ke

Více

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled

Obr. č. 1: Pasivní dům Plzeň-Božkov, jihozápadní pohled PŘÍKLAD 17 Název stavby: Autor návrhu: Investor: Zhotovitel: Pasivní dům v Plzni Božkově Ing. arch. Martin Spěváček, Plzeň SETRITE, s.r.o., Ve Višňovce 21, 326 00 Plzeň-Božkov SETRITE, s.r.o., Ve Višňovce

Více

slovo odborníka Vdne ní dobû narûstajících Posouzení spodní stavby panelového z hlediska stavební tepelné techniky 12/2008 Modelované konstrukce

slovo odborníka Vdne ní dobû narûstajících Posouzení spodní stavby panelového z hlediska stavební tepelné techniky 12/2008 Modelované konstrukce 26-30_12_08 27.11.2008 11:04 Stránka 1 Vdne ní dobû narûstajících cen energií se zaãínají klást ãím dál tím vût í po- Ïadavky na omezení úniku tepla z objektu. Jednou z moïností omezení ztrát tepla je

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3327/214/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Podlesí 454, 73911 Frýdlant nad Ostravicí Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Í ě ě ž í ě í ý ř í ř í ě ě ě ý ů ě í ě ší ř ů é ší í ř ů ý Č é í í í ší í ě í ě ší ř ů í í ě ř í í ď í í ý ů ý ů í ě ě ší ř ů ě ú í ý í ř ž Š É í ú í é ú í ě í í ř í ň í ě Í í ě í í ě í ř í í Í í ř í

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více