PARAI\,IETRY BYTU. POPIS OBALO\ryCH KONSTRUKCJ BYTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARAI\,IETRY BYTU. POPIS OBALO\ryCH KONSTRUKCJ BYTU"

Transkript

1

2 Pro Stavebni bj,,tov6 dru:stuo Dob6tice v ostinad Labem jsme v prtbdhu letodniho roku posuzovali technichf stav vdech konstrukci a zpracoviivali projeldovou dokumentaci pro rekonstrukci obvodov6ho pldstd a stiechy. Celkem se jednalo o fi panelovd bytov6 domy typov6 soustaw OP 1.21, postaven6 na pfelomu osmdesei\ich a devadesiitych let 20. stoleti Souddsti posudku bylo tak6 m6feni povrchowch teplotermovizni kamerou na fasddiich vsech tii dom0. Visledkem bylo doporudeni zatepleni stiechy a obvodovdho pld5t6, jehoz souddsti byla takd Wm6na staryich oken za okna novd. V tdto frii se naskytla piilditost pro stanovenivlivu vlimdny oken na t6snost objektu (byti). Pro tento idel byl \,ybftin vzorow byt o dispozici 4+kk, u kterdho jsme provedli mdieni tesnosti, tzv. blower-door test, pied o po Wm6n6 oken. Bli:Siinformace o m6ieni blower-door test jsou napr.v[7]a[8]. PARAI\,IETRY BYTU Vnilini obiem: 222,1 m3 Podlahove plocha: 84,1 m, Plocha obiilky bytu:268,3 m, Vdtraci syst6m: piirozen6 vdlriini Vytdpdni: radiitory Zpr:sob ipravy v-zduchu: bez f pravy POPIS OBALO\ryCH KONSTRUKCJ BYTU Obvodov6 sl6ny (od inieridru) vnitini povrchovii prava stdnovy Zelezobetonow panel 150mm tepelnai izolace z p6nov6ho polystyrenu 80mm betonovd moni6rka s povrchovou Upravou Stlecha (od interi6ru) vnitini povrchovii prava :elezobetonow stropni panel 150mm tepelnd izolace ze sklen6nich vliiken mm!-zduchovzi vrsiva -:ebirkow panel (tlouslka :ebirek 250 mm) 30 mm hydroizola6ni souvrstvi z oxidovanych asfalto\ rch pdst 12mm Stropnikonstrukce skladba podlahy Zelezobetonow stropni panel 150mm vniir'ni povrchove dprava Okna, dveie, vtplnd otvori stare okna: zdvojene, ftim diev6ny nov6 okna: rdm plasiovy, zaskleni izoladnim dvojsklem vstupni dveie: diev6n6, pln6 Cile mdieni byly niisledujici:. stanovenit6snosti bytu v Provoznim stavu pfed Wm6nou oken. stanovenit6snosti bytu v Provoznim stavu po Wm6n6 oken a na ziikladd porovndni s nam6ien]tmi hodnoiami pied WmEnou oken stanovenizmdny stavu. stanovenit6snosti piipojovacich sp.ir oken jako kontrola spriivndhosazeni oken provdddcilirmou. stanovenivlivu v6tracich klapek nebo proiezan6ho tdsndni oken na celkovou t6snost bytu V prtbdhu m6ieni potom byly stanoveny dildi cile, kter6 jsou rozvedeny ddle. Schdma mdien6ho bytu je na obr /01/. Byt se nachdziv 7. NP (posledni nadzemni podla:t a tvoiijej jedna qrtdp6nd, resp. v6tran.i zdna. Obvodovd stdny anistfecha je6t6 nebyly v dobd m6ienizatepleny. SLEDOVANE PARAMETRY souvrsejici s wmenou VZDUCHU V PROSTORU kuchyiskli kout obyvacr pokoj CSN [2] doporuduje a rovn6: poiaduje spln6ni ndktedch hodnot z hlediskawmdny \.zduchu

3 v prostoru. Ddlejsou vyps.iny hodnoty, kterd nesouvisi pouze s energetikou, ale tak6 s hygieniclqtmi pozadavky pro obltvan)t prostor Zdvdrem je uvedena i po:adovand hodnotawmdny \rzduchu v souvislostis prostorem, kde je umistbn plyno\ l spotiebid. DOPORUCENA HODNOTA CELKOVE INTENZITY WMENY vzduchu DLE dsn 7s O54O 2l2l Celkovd pfllvzdu6nost obdlky budovy nebo jeji ucelen6 ddsti se ovdluje celkovou intenzitou \1imdny vzduchu n5o piitlakovdm rozdilu 50 Pa mezi interi6rem a exteri6rem. M6ienise prov.idi podle CSN EN ISO [s]. Pro budovy (prostory) s piirozenlim vdtriinim se doporuduje spln6ni hodnoty n5o<4,5h r. PO2ADOVANA HoDNoTA SPAROVE PROVZDUSNoST FUNKENicH SPAR DLE esn I2l Soudinitel spdrovd pr0vzdusnosti funkdnich spdr Wplni otuor0, stanoven)i podle CSN [3], musibjtt u Wplni otvori a lehkvch obvodowch pldsfi ilv<0,30x 10 a (m3/(s.m.pao6,)). Hodnota plati pro funkdni spdry Wplni otvor& umistdn6 ve WSce od 2(Jm oo 3um vcelne- DOPORU.ENA INTENZITA WMENY VZDUCHU V NEUZIVANE IVISTNOSTI DLE CSN [2] V dob6, kdy mistnost neni uziv.ina, se doporuduje nejnizsi intenzita Wm6ny vzduchu v mistnosti nmi=0,1 hl pil pnrozendm tlakovdm rozdilu 4 Pa mezi interi6rem a e)deri6rem- POZADoVANA ] NTENZITA VYMENY VZDUCHU V UZIVANE [IISTNOSTI DLE CSN [2] 011 ZaiizenibloweFdoof lesl osazen6 ve vslupnich dveii b\,tu 02 l\46reni pdvzdusnosti ventila6nich ot/or0 031 Veniiladni otvor a siropnisvdllo v koupelna utdsnen6 lepici peskou 041 Prelepen6 lunkt ni spiiry okna 051 Pielepen6 Iu nkdnr a pnpojovacispiry okna V dob6, kdy mistnost je uzfviina, se pozaduje intenzita Wm6ny vzd.uchu v mistnosti pii piirozendm tlakovdm rozdilu mezi interi6rem a exteri6rem takovd, aby splriovala pii zimnich ndvrhovich podmink.ichl nn< n < f,5nn kde nn [hr] je pozadovanii intenzita vim6ny vzduchu v uzivan6 mistnosti

4 pii piirozen6m tlakov6m rozdilu mezi interidrem a exteri6rem piepoditanii z minimiilnich mnozstvi Metodou B se provddi mdieni obdlky budovy nebo prostoru s tim, Ze se pied m6ienim uzavfou Vlimdna oken prob6hla do tydne po prvnim mdieni. Pfi montii:i oken byl pouiit syst6m potiebn6ho derstudho vzduchu.. a utdsni vdechny otvory kter6 dvou tdsnicich piisek foto 09/ Pro ob).tn6 a obdobnd budovy nemaji ovlivnit Wsledky m6ieni. v pnpojovacich spdrdch, lezi pozadovand intenzita v\im6ny Obvykle se jedne o ventildtory parot6snici z interi6rov6 strany vzduchu, piepoditand z minimdlnich digestoie, kominy, sifony, prostupy a difuzne otevien6 z exteri6rovd mnozstvi potiebndho derstvdho do instaladnich Sachet apod. strany. Z hlediska energetick\ich vzduchu, obvykle mezi hodnotami (spor jde o velmi ddinn6 opatieni, nn =0,3h-r az nn = 0,6hi. Zajistuje MEEENi BLowER-DooR TEsr ale z hlediska hygienickd se obdasnlim otevirdnim oken PAED WMENoU oken vlim6ny vzduchu mohou uzivatelem budovy, doplikovimi v pfipad6 pasivniho piistupu vdtracimi prvky a pr0vzdusnosti Pii m6ieni byly pouzity obd metody, uiivatele k reiimu v6triininastat funkdnich spdr Wplni otuonl. protoze cilem nebylo pouze zjistdni probl6my. V dne6ni dob6, kdy hodnoty celkov6 intenzity v)tm6ny se energie na vytdp6ni stiile POZADOVANA INTENZITA vzduchu v provoznim stavu pii je obrykl4, ie uzivatel6 WMENYVZDUcHU v rvisrnosrl tlakovdm rozdilu 50 Pa, ale tak6 byt0 v rdmci lspory energie S PLYNOWM SPOTAEBIdEN,I DLE zjist6ni vlivu jednotliwch mist, netopi a soudasnd ani nevdtraji. TPG G [6] kde dochdzi k proud6ni vzduchu Dtsledky takovdho chovdni jsou mezi interidrem a exteri6rem, zviseni relativni vlhkosti vzduchu, Pokud se v panelowch domech pouiir'd plyn, obwkle se spaluje v plynovich spotiebidich typu A, kterd odebirajivzduch z prostoru, ve kterdm jsou umisteny, a produkty spalovdnijsou odvdd6ny do tdze mistnosti. na celkovou pr0vzdusnost m6iendho prostoru (ednd se napi. o instaladni Sachty). Mdien byl cel]7 byt, tedy jedna vytdpdnd a vdtrand 26na. Zaiizeni blower'door test bylo umistdno vjiskyt povrchovd kondenzace a r0st plisni na vnitinim povrchu konstrukci. Ziistupci bytov6ho druzstva se pokouseli zajistit utitnost bytu i v piipad6, Ue uzivateld ve vstupnich dveiich foto 0'1/. nebudou v6trat. Proto piistoupili NejmenSi po:adovanli objem Mdieni t6snosti b'.tu jsme provedli na doporudeni dodavatele oken mistnosti pro bytov6 jednotky s vice v n6kolika fdzich pied a po Wm6nd a nechaliv pokojich a kuchyni, obytnymi mistnostmije 20 m3 (plati oken. Kazdd l6ze byla proved ena resp. loznici, proiezat idsndni pro plynov6 sporiiky s plynovou pii pietlaku a podtlaku v interjdru. ve funkdni spdie oken, resp. nebo elektrickou troubou nebo V jednotliwch fiizich byly postupnd nainstalovat do funkdni spdry okna vestavnou jednotku s odddlenou ut6sriovdny: v6traci klapky /foto 10/. Cilem bylo varnou deskou a plynovou zajistit minimdlni vymdnu vzduchu troubou). Pokud je nad spotiebidem. instaladni Sachta, ventiladni v nevdtrandm nebo nevyuzivandm instaloviino odvdtriivaci zaiizeni otuory v koupeln6 a na WC prostoru. Mdieni pr0vzdusnosti (napi. digestoi), snizuje se /foto 02 a 03/, stropni svdtla m6lo ukdzat, do jakd miry je toto pozadavek na nejmengiobjem v koupeln6 /ioto 03/ opatieni Jdinnd. mistnostio 25%.. funkdni spdry oken /foto 04/. piipojovaci spiiry oken /foto 05/ lvlistnost se spotiebidi v provedeni A md mit pii piirozendm tlakovdm rozdilu 4Pa \^imdnu vzduchu alespoi n= 1,0hr, a to i pii zavienich oknech a dveiich. U mistnosti o objemu odpovidajicimu alespori 1,5 ndsobku nejmensiho pozadovan6ho objemu je dostadujici Wm6na vzduchu n = 0,B hr. METODIKA MEf,ENi v CSN EN [5] se podle (delu m6ieni rozlisuji dv6 metody mdieni. Metodou A se proviidi m6ieni budovy nebo prostoru v provoznim stavu s tim, ie se pied m6fenim neprovddi Zddnd opatieni, ktere by zlepsovala t6snost oproti bdznd pouzivan6mu stavu. MEhENi BLoWER-DooR TEST Po WMENE oken Vsechny namdiend hodnoty jsou uvedeny v tabulce /01/. Po Wm6n6 oken jsme provedli stejnd idze m6ienijako pied Pro hledeni netdsnosti byly vym6nou, navic doplndn6 o m6ieni pouzity pii konstantnim podtlaku s ut6sn6nou vdtraci klapkou v interi6ru cca 50 Pa anemometr v lo:nici a ut6sndnlimi profezy spolednd s termovizni kamerou v oknech. Vltsledky vsech m6ieni /foto 06 az 08/. M6ieni bylo jsou uvedeny v tabulce /0'1/. provdddno v ldt6, kdy byla teplota vzduchu v exteri6ru vy55i nez Sprdvnost nastaveni polohy kiidla teplota vzduchu v byt6. Proto jsou okna na rdm okna a sprdvnost povrchovd teploty netdsnosti vysii vypln6ni piipojovaci spdry PUR nei povrchov6 teploty okolnich p6nou je mozn6 zjistitermovizni konstrukci. kamerou pii minimdlnim rozdilu teplot vzduchu mezi jnteri6rem WMFNA oken a exteridrem 5'C. Tato zakdzka probihala v ldt6, coi neumo:iuje Prvnim z krok0 regenerace pouziti termovizni kamery bytovdho domu byla vlimdna pro plnohodnotn6 hodnoceni starlich oken za nove plastova konstrukce. Se zastupiteli druzstva okna s lepiimi tepeln6technick)tmi je dohodnuto jestd jedno m6ieni vlastnostmi a s regulaci vdtrdni. ndhodn6 vyhrandho bltu.

5 A Pied!.ytvoienim podtlaku B Po vfvoreni podtlaku 061 Neut6snenui inslala6ni aachla 071 Okno v loinici 081 HODNOCENi MEfr ENi TESNOSTI PROSTORU N IENZITA \,YMENY VZDUCHU n.o PRI TLAKOVEM ROZD LU 50 Pa Pied vlimdnou oken Intenzita vim6ny vzduchu v provoznim stavu nso = 5,5h l (mdfeni 1 ) nespltiuje doporudenou hodnotlr celkovd intenzity vvmdny vzduchu dle CSN l2l. Intenzita \4im6ny vzduchu po zalepeni instaladni Sachty, ventiladnich otvori a svdtel v koupeln6 nso = 5,1 h I (mdfeni2) nespliuje doporudenou hodnotu celkov6 intenzity Wmdny vzduchu dle CSN [2]. Po dodatedn6m zalepeni f unkdnich spdr oken se hocinota sni:ija na n5o = 1,7 h 1 (mdieni 3). Na zdkladd porovndni obou hodnot lze konstatovat, Ze funkdnispdry pivodnich oken maji rozhodujici negativnivliv na celkovou tdsnost bytu. Intenzita WmOny vzduchu po zalepeninstaladni Sachty, ventiladnich ofvor0, svdtej v koupeln6 a funkdnich spdr oken je n5o= I,7hi (mdieni3). Po dodatedn6m zalepeni piipojovacich spdr oken se hodnota snizila na nro= 1,4h 1 (mdieni4) RozdilAnso= 0,3 hi ukazuje, Ze piipojovaci sp.iry maji negativni vliv na celkovou intenzitu Wm6ny vzduchu- Po vimdn6 oken Intenzita!1im6ny vzduchu v provoznim stavu nso = 1,1 hi (mdieni5) spliuje jak doporudenou hodnotu pro objekty s piirozenim vdtrdnim (4,5hi), tak takd pro prostory s nucenim v6trilnirn (1,5h,), viz [7]. Vimdnou oken tedy doslo k virazndmu zlepseni tdsnosti b)4u. Intenzita vl/mdny vzduchu po zalepeni instaladni Sachty, ventila6nich otvor0 a svdtel v koupejndje n5o= 0,36h i (mdieni 6). Po dodatedn6m zalepeni funkdnich spiir oken se hodnota snizila na nso=0,34h I (mdienit) Na zdklad6 porovndni obou hodnot lze konstatovat, Ze funkdnispiiry u novich oken jsou velmi tdsnd. Maji nepatrny vliv na celkovou intenzitu vimdny vzduchu v byt6. lntenzita 4im6ny vzduchu po zalepeni instaladni Sachty, ventiladnich otvor&, svdtel v koupelnd a funkdnich spiir oken je nso= 0,34h I (m6ieni7) Po dodateandrn zalepeni pfipojovacich spdr oken se hodnota nezm6nila (mdienib). Je ziqn6, ie piipojovaci spdry jsou vzduchotdsnd a proviiddcifirma je provedla sprdvne. Intenzita Wm6ny vzduchu pii pouze zalepen6 klapce v loinici a zalepen\7ch proiezech tdsndni oken oslatnich mistnostije n$ = 1,0hn (mdieni 10). Na ziiklade porovniini s hodnotou intenzity Wnr6ny vzduchu v provoznim stavu no= 1,1 hl (m6ieni5) lze konstatovat, ie klapka a proiezy tdsndnirnaji nepatrny

6 vliv na celkovou intenzitu Vymdny vzduchu v llltd. Takto mali rozdil obou hodnot pii tlakovdm rozdilu 50Pa napovidii, Ze ventiladni klapka a proiezy tdsndnioken nezajisti pii piirozendm tlakovdm rozdilu 4Pa hygienickou Wmdnu vzduchu v b!,46. IN"TENZ TA VTMENY VZDUCHU n, PRI PFIROZENEM TLAKOVEN,4 ROZD LU 4Pa Pro stanoveni hodnoty nso se oblykle provede deset mdienipii tlakovdm rozdilu mezi interidrem a exteridrem od cca 20Pa do cca 90Pa v krocich po 5Pa az 10Pa. Nameienimi hodnotami se proklddii regresni piimka, viz [7]. Intenzita vllm6ny vzduchu na pii piirozen6m tlakovdm rozdilu 4Pa se stanovuje extrapolaci na prolozend regresni piimce. Pied Wmdnou oken Intenzita Wm6ny vzduchu v provoznim stavu n4 = 1,08hi (m6ieni1) sp iuje dle ist't zg os+o-z [2] pozadovanou hodnotu intenzity Wmdny vzduchu v uiivan6 mistnosti i doporudenou hodnotu intenzity Wmdny vzduchu v neuzivan6 mistnosti, viz kapitolu,,sledovand parametry souvisejici s vimdnou vzduchu v prostoru". Po Wm6nd oken Intenzita Wm6ny lzduchu v provoznim stavu n4 = 0,22hr (mdieni5) splriuje dle CSN [2] doporudenou hodnotu intenzity Wm6ny \rzduchu v neuzivan6 mistnosti, ale jiz nespliuje po:adovanou intenzitu Wm6ny vzduchu v uzivand mistnosti, viz kapitolu,,sledovan6 parametry souvisejici s 4im6nou vzduchu v prostoru". To znamend,:e mira t6snosli fu nkdni spdry no\ lch oken, kterd je nutnd k dodrzeni maximdlni Wmdny vzduchu piitlakovdm rozdilu 50 Pa paradoxnd zpfisobuje, :e neni splnen poiadavek na minimiilni hygienickou Wmdnu lzduchu piitlakovdm rozdilu 4Pa, a to ani pii proiiznutdm t6sneni. Tento stav mi:e zmenit pouze ulivatel b),tu oteviriinim oken. Optim.ilni miru otevirdnioken z hlediska hospodaieni s energii uz ale nelze exaktn6 piedepsat. SOUE]N]TEL SPAROVE PBUVZDUSNoST iu Hodnota soudinitele spilrov6 pr0vzdugnosti okna jako Wrobku je garantovan a za hodnotu je zodpovddn)t Wrobce. V)trobek musi spliovat ziivazn6 hodnoty CSN 7305a0-2 [2]. Soudinitel spdrov6 pnilzdu6nosti pou:i\ich oken bez proiez0 je 0,16 x 1 Oa (m3/ (s m.pao 6?)) Pii porovnilni plochy tunkdnich spiir okna a plochy proiez0 lze piedpoklddat, Ze proiezy zv6tdi soudinitel spdrov6 pr0\,zdusnosti natolik, Ze okno jako Wrobek ji: nebude spliovat pozadavek CSN [2], viz kapitolu,,sledovan6 parametry souvisejici s Wmdnou vzduchu v prostoru". INTENZ]TA VYIVENY VZDUCHU V II STNOSTI S PLYNO\,YN/ SPOTAEBICE]VI DLE TPG G 70401[5] Pro posouzeni intenzity Wmdny vzduchu v mistnostis plynovlim spotiebidem je rozhodujici stav piizavienlich oknech a dveiich pii piirozen6m tlakov6m rozdilu 4Pa. Z drivodu vdtsitdsnosti a maldho objemu obivaciho pokoje s kuchyisklim koutem, na kter6 se pozadavek vztahuje, nebylo provedeno m6ieni piimo tohoto prostoru (mimo mdiici rozsah zafizen,. Pro dvahu na toto t6ma lze pou:it v)tsledky z mdfeniceldho b 4u. Pi'ed v\imdnou oken Intenzita \ im6ny vzduchu v provoznim stavu n4 = 1'0Bh 1 (mbieni 1) splriuje pozadovanou hodnotu celkovd intenzity Wmdny vzduchu dle TPG G [5] pro prostory s plynownr spotfebidem. Po Wmdnd oken Intenzita!tmdny vzduchu v provoznim stavu n4 = 0,22 hi (m6ieni 5) nespliuje poiadovanou hodnotu celkovd intenzity Wmdny vzduchu dle TPG G [5] pro prostory s plynowm spotiebidem.

7 n$ I1lhl *n4 t1lhl d. meieni n* I1/hl *n. i1lhl 5,50 1,08 5 1,10 o,2? Utdsnany instaladnisachta, ventiladniotvory a 2 5,10 1,06 6 0,36 0,07 Ut6sndny inslaladni Sachta, ventiladni otvory svdtla v koupeln6 afunkdnispdry oken ur6sn6ny inslala6nisachta ventrracnl otuory sv611a v koupe nd a lunkania piipojovacispdry 3 1,70 0,32 0,34 0,06 1,40 0,26 8 0,34 0,06 Utdsn6na pouze v6iraci klapka v loinici** 9 1,00 0,20 UGsneny klapka v lo:nici** a vsechna Wiiznuli t6sndni vsech oken * viz kapitolu,,lntenzita vimgny \zduchu n piipfiozendm tlakov6m rozdflu 4Pa" ** hodnoceni prostor lozniceje u ostainich bltl siandardn6 vyuziven jako kuchyn 10 1,00 0,20 Tabulka 01 Visledky meient pied a po Wm6nE oken 09 Ul6snovaci pesky pnpojovaci spdry 101 V6l ci klapky v okn6loinice 11 lm6ienifunkdnosl vdtracich klapek ziven Mimo hodnoceni zmdienlich disel v pfedchozi kapitole lze formulovat navic je$td ndsledujici zdv6ry: T6snici p.isky v piipojovaci spriie okna jsou ridinnim iesenim jeji t6snosti. Proiez.ln i tdsn6niu nkdni spiiry okna jako prostiedek ke zviieni intenzity piirozen6ho v6triini nelze v :ddndm piipadd doporudit. Na intenzitu vdtrdni nemii profeziini tdsn6ni praldicky vliv Proieziinim se pouze poskodi okno, co2 m0ze znemoznit uplatn6ni piipadn6 reklamace Wrobku. Po Wmdn6 oken nelze soudasnd splnit pozadavek na maximilni intenzitu Wm6ny vzduchu pil tlakov6m rozdilu 50Pa a minimdlni po:adovanou hodnotu celkovd intenzity Wm6ny \.zduchu pro prostory s plyno\ im spotfebidem. Stav lze ieiit:. instalaci rekuperadni jednotky v riimci bytu. To je ovsem finan6n6 velmi n.irodn6 a u vetsiny konstrukdnich soustav panelowch dom0 velmi obtiznd proveditelndr),. piechodem na jin]7 zdrojenergie, napi Wm6nou plynovdho spor.iku za elektricl4i. 1) problematika rekuperaanich jednotek viz DEKTIME elainek o rekupera6nich jednotkdch v rdmci b),lu piipravujeme do 6i:sla 01/2008. <Vladimir Vymdtalik> <Viktor Zwiener> Foto: Vladimir Vym6talik Viktor Zwiener archiv SBD Dobdtice, 0sti nad Laoem Pod6kovdni: D6kuje SBD Dobdtice za vstiicnli piistup pii m6ienia poskytnuti potiebnvch podkladrl. Bibljografie: [1] Vyhldska Ministerstva pro mistni rozvoj Sb.,,O obecn)tch technicklich po:adavcich na Wstavbu" [2] CSN :2007 ( ) Tepelnd ochrana budov Cdst 2: Po:adavky [3] CSN :2005 (73 O54O) Tepelnd ochrana budov idst 3: Ndvrhovd hodnoty velidin [4] CSN EN (730560) Tepeln6 chovdni budov - Kvalitativni u rden i tepelnlich nepravidelnosti v plil6tich budov - lnfradervenii metoda [5] esn EN 13a29t2OO1 \7s 0577) Tepeln6 chov.ini budov - Stanoveni privzduinosti budov - Tlakov.i metoda [6] TPG G Domovni plynovody - Odb6rnd plynovd zaiizenia spotiebi6e na plynnii paliva v budoviich [7] Zwiener V: M6fenitdsnosti budov metodou tlakovdho spddu (BloweFdoortest) Dekiime, d /2006, str [8] Zwiener V, Vymdtlik V: Mdieni t6snosti obvodovdho plddtd objektu - lvletoda, kterd se vyplati [9] Casopis Stavitel, d. 3/2007, str Hodnoceni meieni tdsnosti prostoru

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST VZDUCHOTĚSNOST DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ ATELIERU DEK V POSLEDNÍCH ČTYŘECH LETECH PROVEDLO MĚŘENÍ TĚSNOSTI METODOU BLOWER-DOOR TEST NA VÍCE NEŽ 150 OBJEKTECH. DVĚ TŘETINY MĚŘENÝCH

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Reference typová měření

Reference typová měření Měření termovizní kamerou Reference typová měření Společnost rozšířilo portfolio nabízených služeb o termovizní měření. V rámci termovizního měření prověříme tepelně-technický stav sledovaného objektu

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA Z OSB DESEK RODINNÝ DŮM S LEHKOU OBVODOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ, KDE JE JEDNA ZE VZDUCHOTĚSNICÍCH VRSTEV TVOŘENA OSB DESKAMI. OSB DESKY ZÁROVEŇ PLNÍ FUNKCI ZTUŽENÍ STĚN PŘENÁŠEJÍCÍ VODOROVNÉ

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY S REKUPERACÍ CENTRÁLNÍ V RÁMCI BYTU Tento článek navazuje na článek Využití rekuperace pro úspory tepla z čísla DEKTIME 07 2006. V ČASOPISE

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou

T-VIZE.cz. speciální práce termovizní kamerou. TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Stráž nad Nisou T-VIZE.cz speciální práce termovizní kamerou Název akce: TERMOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BYTu č. 17 Voskovcova 354, Adresa měření: Voskovcova 354, 46303 Zakázka/protokol č.: IR 2014-12-01 Zhotovitel:

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Í ě ě ž í ě í ý ř í ř í ě ě ě ý ů ě í ě ší ř ů é ší í ř ů ý Č é í í í ší í ě í ě ší ř ů í í ě ř í í ď í í ý ů ý ů í ě ě ší ř ů ě ú í ý í ř ž Š É í ú í é ú í ě í í ř í ň í ě Í í ě í í ě í ř í í Í í ř í

Více

MLADÁ BOLESLAV - LAURINOVA II a III

MLADÁ BOLESLAV - LAURINOVA II a III VARIANTA PÁSOVÁ OKNA 3 643 245,04 V majetku družstva LAURINOVA II 1 971 883,96 1. Systém pásového okna - plastové okno běžného provedení (pětikomorové) se zasklení z izolačního dvojskla, kombinace otevíravých

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) www.ceson.org Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Vypracoval: Mgr. Radek K. Lučan PřF JU,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

ŘÍ ó Ý Ň É Ť Í ň ó Ř Í Í Ň ď ď ď Ě Í Á Ý ó Á ó ď ó Í ó Ř Č ó Ř Ř Á Š Ď ď ď Č Ý Ý Í ň Ý ň Ý Ý ň Í Ý Ó Í Ý ň Ň ď ň ó ó ó ď ň Á Á Á Ě Ě ň ň ň Á Á ó ď Í Ě ď Ď ň Ý ď ó ň Š Í Á ÁŠ Ě Š Í Á ď ď ď ď Ý ň ň Í Ž

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

MLADÁ BOLESLAV - LAURINOVA II a III

MLADÁ BOLESLAV - LAURINOVA II a III VARIANTA PÁSOVÁ OKNA 3 378 175,24 V majetku družstva LAURINOVA II 1 832 733,88 1. Systém pásového okna - plastové okno běžného provedení (pětikomorové) se zasklení z izolačního dvojskla, kombinace otevíravých

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Radek FABIAN 1, Filip ČMIEL 2 POSOUZENÍ KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ TERMOVIZNÍM

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

ď Ž ď ž ú ěž ú ú ú ě Ú š ž ú ž ě ě ž ě ú ů ě š ž ě š ž ě ů š ě ě ě ě ě ě š ž ě Í š Í Í š š ť Č ó ě ů š š ě ů ň ž ň ě š ž ň ě É Š ž ě ě ž ž ž š ž ů ů ě Ď ě š ú ó ž ň Ň ň Ě ň ň š ů š ú ě ě ž ě ž ů ě ě ě

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000 h l i n í k o v á o k n a BENEŠOV Křižíkova 1703 tel.: 773 360 015 BEROUN Plzeňská 341 tel.: 773 360 069 ČESKÝ BROD Palackého 491 tel.: 773 360 008 Vrchlabí DOBŘICHOVICE V Zahradách 1084 tel.: 773 360

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj Obsah 1. Úvod 2 2. Základní

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více