UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1. ročník = 66 hodin/ročník (2 hodiny/týden) celkem 66 hodin Datum platnosti ŠVP od: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu Cílem předmětu dějepisu je připravit žáky na to, aby rozvíjeli vlastní historické vědomí, vnímali obrazy hlavních vývojových linií, získali orientaci v historickém čase a pochopili souvislosti dějinných událostí a procesů. Předmět je úzce spjat s literaturou a občanskou naukou. 2. Charakteristika učiva Učivo dějepisu je zaměřeno na práci s časovou linkou, s historickými texty, žáci si mají osvojit historické události do té míry, aby jejich historické vědomí mohli využít jak v současnosti, tak v budoucnosti. Poznatky z historie je učí uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět současnému světu. 3. Pojetí učiva, metody a pomůcky Výuka dějepisu je založena převážně na teoretických poznatcích. Výklad nové látky je doplňován ukázkami z historických pramenů, četbou z literatury, prací s mapou a historickými atlasy. Ke shrnutí učiva je používán zápis na tabuli. Při opakování látky a k doplnění učiva žák může použít i počítače, kde si vyhledá zadaný tématický celek z historie. Forma výuky je rozdělena na frontální výuku, samostatnou práci žáka a práci zadanou ve skupinách. Pokud to výuka vyžaduje, je k žákovi uplatněn i individuální přístup. Výuka probíhá ve třídě, v učebně výpočetní techniky, popřípadě v prostorách kulturních institucí a na jiných příhodných místech související s historií. Část studijního materiálu je dispozici ve školní knihovně (historické romány, beletrie).

2 4. Hodnocení výsledků žáků Teoretické znalosti žáků jsou hodnoceny těmito způsoby: - ústním zkoušením - testy - vypracováním a zhodnocením skupinové práce - referáty

3 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 5.1 Klíčové kompetence Rozvojem klíčových kompetencí je žák připravován k tomu že: a) Kompetence k učení - se vyznačuje pozitivním vztahem k učení a vzdělávání - využívá různých technik učení - uplatňuje různé způsoby práce s textem - efektivně vyhledává informace - s porozuměním sleduje výklad učiva - využívá různé informační zdroje b) Kompetence k řešení problémů - rozumí zadanému úkolu a získává takové informace, aby problém byl řešitelný - využívá různých metod myšlení - volí vhodné prostředky pro splnění jednotlivých aktivit s využitím dříve získaných zkušeností - spolupracuje v týmu c) Komunikativní kompetence - ovládá umění vyjadřovat se v různých komunikačních situacích (v projevech mluvených i psaných) - formuluje své myšlenky srozumitelně a jazykově správně - účastní se diskusí, dovede obhájit své názory a postoje - zvládá zaznamenat podstatné údaje z textu d) Personální a sociální kompetence - stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností - přijímá radu i kritiku od jiných lidí - účastní se práce v týmu - přijímá a plní svěřené úkoly - podává vlastní návrhy v týmové práci a přijímá návrhy druhých e) Občanské kompetence a kulturní povědomí - jedná odpovědně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném - dodržuje zákony a respektuje práva jiných - přispívá k uplatňování hodnot demokracie - uznává tradice svého národa a chápe jeho minulost - nachází pozitivní vztah k hodnotám místním i národním

4 f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - uvědomuje si význam celoživotního učení g) Matematické kompetence - ovládá čtení a popis různých grafických znázornění (časová linka, grafy, tabulky, diagramy) h) Kompetence využívat prostředky ICT: - ovládá práci s počítačem - získává informace z ověřených zdrojů - uvědomuje si význam počítačové gramotnosti 5.2 Odborné kompetence Odborné kompetence se v předmětu dějepis neuplatňují.

5 5.3 Průřezová témata V předmětu dějepis se uplatňuje především průřezové téma Občan v demokratické společnosti. Spočívá ve vytvoření demokratického prostředí ve třídě a škole, žáci se učí rozumět základním pojmům jako demokracie, lidská práva, právní stát, svoboda, tolerance, národ, extrémismus a jiné. Vede žáka ke kritickému myšlení, informovanosti, zodpovědnosti, toleranci, k formování pro demokracii potřebných postojů žáka a k mediální gramotnosti. Žák se učí zodpovědět na otázky, jaké myšlenky daný text obsahuje, kdo ho napsal, pro koho, za jakým účelem, ve které době, co zamlčel, co naopak zdůraznil. Během výuky prostupují předmětem i další průřezová témata Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí. Realizace průřezových témat je řešena v přílohové části ŠVP Rozpracování průřezových témat ve vztahu k ŠVP.

6 Dějepis 1. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - osvojí si práci s časovou linkou - osvojí si základní periodizaci dějin - uvede konkrétní zdroje informací - pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány - seznámí se se způsoby obživy a soužití lidí - chápe podmínky a důsledky přechodu k zemědělství - chápe význam oddělení řemesel a vznik obchodu - uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech světa - pochopí souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem starověkých států - seznámí se s projevy náboženských představ - pochopí podstatu antické demokracie - chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj evropské kultury - uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně feudálních států - popíše s pomocí mapy územní rozsah římské říše - dovede porovnat barbarské civilizace a antiku a jejich rozdílný vývoj - osvojí si periodizaci středověku - seznámí se s uspořádáním společnosti - chápe změny politické, hospodářské, sociální a kulturní - seznámí se s rozmachem českého státu a jeho významem v Evropě - učí se charakteristice dobového životního stylu z hlediska sociálního - chápe problémy, které vedly ke kritice církve 1. Pravěk - Úvod do učiva - Historické prameny - Starší doba kamenná - Mladší doba kamenná - Doba kovů - Naše země v pravěku 6 2. Starověk - Oblasti starověkého Východu - Řecko - Řím - Naše země v době římské 3. Středověk - Raný středověk první státní útvary - křížové výpravy - románská kultura - Vrcholný středověk - rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst - český stát - vláda Lucemburků - husitství Obchodní korespondence Stavební materiály Teoreticky znát probrané učivo Vypracovat referát na dané téma Vyhledat informace z dostupné literatury Teoreticky znát učivo Vypracovat referát Ověření znalostí testem Vypracovat výtah z historického textu

7 - osvojí si periodizaci novověku - upřesní si pojmy humanismus, renesance - pochopí důvody a význam objevných plaveb - upřesní si pojem reformace - chápe podstatu pojmu absolutismus - upřesní si postavení českých zemí v habsburské monarchii - chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti - chápe pojmy parlamentarismus a konstituční monarchie - rozpozná barokní kulturu - chápe význam osvícenectví - uvědomí si rozdíl mezi projevy absolutní moci a nastupující buržuazií - chápe pojem kolonie - uvědomí si zánik středověkých struktur - uvědomí si prudký rozvoj průmyslu - chápe národní obrození a význam obrozeneckých snah - seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých národních celků - chápe pojem rasismus 4. Raný novověk - Humanismus a renesance - Objevné plavby a jejich společenské důsledky - Reformace - Počátky absolutistických monarchií - Český stát a třicetiletá válka - Občanská válka v Anglii 5. Období od druhé poloviny 17. století do konce 18. Století - Baroko - Období pobělohorské - Osvícenečtí panovníci - Vznik USA - 6. Novověk do roku Velká francouzská revoluce - Napoleonské války - Osvobozenecké hnutí - Rok Sjednocovací procesy - Občanská válka v USA 4 4 Jazyk český a literatura Stavební konstrukce Historické pojmy Opakovací test Teoreticky znát učivo Znát historické pojmy Samostatně pracovat s literaturou z období národního obrození umělecký text Vypracovat referát z období napoleonských válek Teoreticky umět srovnat sjednocovací procesy 6

8 - chápe první polovinu 20. století jako nejničivější období dvou válek - chápe okolnosti vzniku ČSR - chápe historický rozměr pojmů nacionalismus, extremismus, agrese - ujasní si politiku ČSR v období druhé republiky a protektorátu - učí se úctě k odboji - ujasní si poválečný vývoj ČSR - chápe možnost různé interpretace k historickým pojmům - seznámí se s postavením ČSR v mezinárodních souvislostech - učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti - učí se chápat postupný rozpad východního bloku - seznámí se se situací 90. let - ujasní si začlenění ČR do EU 7. Moderní doba - První světová válka léta - Počátky fašismu, vznik válečných ohnisek - Mnichov a protektorát Čechy a Morava - Druhá světová válka - Poválečný vývoj a Únor Dějiny od druhé poloviny 20. století do současnosti - Poválečný vývoj ČSR - Projevy sovětizace v ČSR - Studená válka - Rozpad koloniálního systému - Obnova demokracie ve východní Evropě - ČR na přelomu tisíciletí Informační a komunikační technologie Vypracování projektu k první světové válce Srovnávací projekt mezi první a druhou světovou válkou Teoreticky znát učivo Vypracovat referát na dané téma Samostatná práce s uměleckým textem

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více