Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup"

Transkript

1 Zakázka číslo: VP Odborný posudek Posouzení stavu a provedení střechy Zpracováno v období: červen 2015 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL FAX

2 Obsah 1. VŠEOBECNĚ Předmět odborného posudku Úkol odborného posudku Objednatel odborného posudku Zpracovatel odborného posudku Vypracoval Kontroloval Zpracováno v období NÁLEZ Podklady Průzkum objektu Problematika Stručný popis objektu a střechy Skladba střechy Střešní krytina Doplňková hydroizolační vrstva Vzduchová vrstva Tepelná izolace Parotěsnící vrstva POSUDEK Tepelnětechnické posouzení Okrajové podmínky výpočtu Tepelněvlhkostní požadavky dle ČSN (1 z roku 1994, 2 z roku 2011), Tepelná ochrana budov Výsledky tepelnětechnického posouzení Posouzení střechy KONCEPCE NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Varianta Technologický postup Varianta Technologický postup Výsledky tepelnětechnického posouzení Cenová rozvaha DOPORUČENÍ /16

3 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět odborného posudku 1.2. Úkol odborného posudku Posouzení stavu a provedení střechy 1.3. Objednatel odborného posudku Městys Sloup Zpracovatel odborného posudku 1.4. Sloup 1, Sloup Tiskařská 10/257 budova TTC TECHKOM CENTRUM , Praha 10 tel.: fax.: kontaktní osoba: Ing. Martin Mikulášek IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: /0100 KB Praha 9 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka Vypracoval Petr Vencl 1.6. Kontroloval Ing. Pavel Štajnrt 1.7. Zpracováno v období Červen /16

4 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] NÁLEZ Podklady Objednávka ze dne na základě nabídky č. D Průzkum objektu provedený dne viz kapitola 3 Fotodokumentace pořízená při průzkumu [2]. Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ČSN Navrhování střech Základní ustanovení (1999) ČSN Navrhování střech Základní ustanovení (2011) ČSN P Hydroizolace staveb Základní ustanovení ČSN P Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanovení. ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky (1994) v době projektu ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky (2011) Montážní návody renomovaných výrobců střešní krytiny asfaltové šindele Projektová dokumentace objektu v rozsahu pro stavební řízení vypracoval Ing. Arch. Martin Habina, únor 2001 U předpisů a norem platí poslední znění, včetně novelizací a změn vydaných k datu provádění opravy střechy, neníli uvedeno jinak Průzkum objektu Průzkum předmětného objektu proběhl dne Během průzkumu byla provedena obhlídka střechy ze strany interiéru, byla pořízena fotodokumentace střešního pláště a navazujících konstrukcí. Dále byly provedeny tři sondy do skladby střechy ze strany exteriéru za účelem ověření stavu jednotlivých vrstev. Průzkumu se zúčastnili: Petr Vencl Ing. Martin Mikulášek 2.3. Zástupce objednatele Problematika Ze strany interiéru dochází k lokálnímu výskytu vlhkých map na sádrokartonovém podhledu. Objednatel požaduje zjištění příčiny uvedených poruch a stanovit koncepční návrh pro nápravu současného stavu. 4/16

5 foto /1/ Vlhkostní poruchy v interiéru 2.4. foto /2/ Vlhkostní poruchy v interiéru Stručný popis objektu a střechy Jedná se o přízemní objekt mateřské školy. Stavba byla provedena cca před 10 lety. Zastřešení objektu je provedeno sedlovými střechami. Střechy jsou koncipovány jako dvouplášťové větrané se střešní krytinou z asfaltových šindelů. Odvod vody ze střechy je zajištěn podokapními žlaby. Nad rovinu střechy vystupují střešní okna a prostupy odvětrání kanalizace a VZT. Okolní terén je rovinného až mírně svažitého charakteru. Objekt se nachází v nadmořské výšce cca 471 m n.m, ve třetí sněhové oblasti (150 kg/m2) dle ČSN ENV /Z a druhé větrové oblasti (referenční rychlost větru 25 m/s) dle ČSN EN ( ). Předmětem odborného posudku je šikmá střecha objektu. foto /3/ Letecký snímek objektu 2.5. foto /4/ Celkový pohled na objekt Skladba střechy Na základě provedených sond do střešního pláště ze strany interiéru byla zjištěna následující skladba střechy. 5/16

6 Tab. 1 S1 Skladba šikmé části střechy dle provedených sond Vrstva (od exteriéru) Střešní krytina z asfaltového šindele Tloušťka [mm] Plošné bednění desky z aglomerovaného dřeva OSB 12 Latě 30/50 a cca 420 mm 30 Tepelná izolace z minerálních vláken mezi krokve (výška krokve 160 mm) 160 Tepelná izolace z minerálních vláken pod krokvemi nosná konstrukce sádrokartonového podhledu 90 Parotěsnící vrstva PE fólie bez výztužné vrstvy Sádrokartonový podhled 12,5 Dle předané projektové dokumentace byla navržena následující skladba Tab. 2 S2 Skladba šikmé části střechy dle PD Vrstva (od exteriéru) Skládaná střešní krytina Tloušťka [mm] Kontralatě 40/60 40 Latě 40/60 40 Doplňková hydroizolační fólie 2 Celoplošné bednění 25 Kontaktní difúzní fólie 2 Krokve 80/160 tepelná izolace z minerálních vláken 140 Tepelná izolace nosná konstrukce SDK podhledu 40 Parotěsnící vrstva z PE fólie Sádrokartonový podhled 12,5 6/16

7 2.6. Střešní krytina Střešní krytina je provedena z asfaltového šindele. Tvar listu šindele je pravoúhlý obdélník se čtyřmi tabulemi. Šířka jednoho pásu šindele je cca 330 mm. Hřebeny, nároží a úžlabí střechy jsou řešeny pomocí asfaltových tvarovek. Pro kotvení střešní krytiny jsou použity AL hřebíky dl. Cca 30 mm. Pod střešní krytinou nebyla zjištěna separační vrstva. Při průzkumu byly nalezeny poškozené pásy šindelové krytiny. V místě poškození jsou odtržené jednotlivé tabule. Poškození krytiny se nachází na všech střešních rovinách. Namátkovou prohlídkou střechy bylo nalezeno mnoho míst kde nebyly aktivovány termoaktivní body střešní krytiny. foto /5/ Poškození šindele foto /6/ Poškození šindele v místě držáku bleskosvodu foto /7/ Neaktivovaný termoaktivní bod foto /8/ Absence separační vrstvy 7/16

8 2.7. Doplňková hydroizolační vrstva Tato vrstva nebyla ve skladbě střechy nalezena Vzduchová vrstva Vzduchová vrstva by měla být dle [12] vymezena mezi vrstvou kontralatí a bedněním z OSB desek. Při sondách bylo zjištěno, že tepelná izolace je rozložena nerovnoměrně. Bednění je položeno na latích. Přívod vzduchu do vzduchové vrstvy zajišťuje průběžná štěrbina u okapu. Tato je kryta síťkou proti hmyzu. Po částečném odstranění mřížky bylo zjištěno, že nasávací štěrbina je zúžena provedeným podbitím a její celková tloušťka (výška) je 30 mm. Odvod vzduchu mají zajišťovat odváděcí otvory u hřebene střechy. Skrze bednění jsou proříznuty otvory, které jsou překryty větrací tvarovkou. Odváděcí otvory nejsou provedeny v každém poli mezi krokvemi. Některá pole mezi krokvemi mají větrání přerušené střešními okny. foto /9/ Pohled do vzduchové vrstvy foto /10/ Nasávací štěrbina foto /11/ Větrací otvory ve hřebeni foto /12/ Umístění větracích otvorů k poloze krokví 8/16

9 2.9. Tepelná izolace Tepelná izolace je provedena z minerálních vláken. V místě provedených sond byla změřena celková tloušťka tepelné izolace 160 mm. Tepelná izolace je položena na podhledu. Její rozložení je tedy 90 mm pod krokvemi a cca 70 mm mezi krokvemi. Tepelná izolace je ve střeše položena značně nerovnoměrně. Na tepelné izolaci byl nalezen zvířecí trus. Mezi vrstvou tepelné izolace a bedněním by měla být vymezena vzduchová vrstva. Tepelná izolace není chráněna proti pr ochlazování. foto /13/ Trus ve vrstvě tepelné izolace foto /14/ Nerovnoměrná vrstva tepelné izolace Parotěsnící vrstva Jako parotěsnící vrstva střechy je použita polyetylénová fólie lehkého typu bez výztužné tkaniny (dále jen PE fólie). PE fólie je provedena mezi SDK podhledem a jeho nosným roštem. Vzhledem ke své poloze je PE fólie perforována kotvami SDK podhledu a dále pak všemi prostupy elektroinstalace. Jedna z provedených sond byla provedena v místě pozednice. Zde bylo zjištěno netěsné provedení parotěsnící vrstvy v místě napojení na stěnu a v místě prostupu elektroinstalace. foto /15/ Druh parotěsnící vrstvy foto /16/ Parotěsnící vrstva u stěny v místě prostupu elektrokabelů 9/16

10 3. POSUDEK 3.1. Tepelnětechnické posouzení Na pozici parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvy byla nalezena PE fólie lehkého typu s výztužnou tkaninou, která je provedena nevzduchotěsně. Parotěsnící vrstvu lze vyhodnotit jako nespojitou a nevzduchotěsnou. Netěsnostmi v této vrstvě proniká do vzduchové vrstvy mezi dolním a horním pláštěm střechy vodní pára z interiéru. Ta na relativně chladných površích konstrukcí kondenzuje. Zkondenzovaná voda následně poškozuje nejen konstrukci, na které ke kondenzaci dochází, ale i přilehlé konstrukce a vrstvy jako je tepelná izolace a podhled. Vzhledem k nevzduchotěsnosti dolního pláště střechy dochází také ke zvýšení tepelných ztrát oproti projekčním předpokladům při vzduchotěsné skladbě Okrajové podmínky výpočtu Parametry prostředí (zimní období) Sloup: Výpočtová venkovní teplota Relativní vlhkost vnějšího vzduchu Nadmořská výška Teplotní oblast 17 C 84% cca 471 m n. m. 2 Návrhové parametry interiéru (Mateřská škola): Návrhová teplota vnitřního vzduchu Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu Třída vlhkosti C 55% 4. třída Tepelněvlhkostní požadavky dle ČSN (1 z roku 1994, 2 z roku 2011), Tepelná ochrana budov Posouzení konstrukční skladby bylo provedeno pomocí programu pro výpočet jednorozměrného šíření tepla aplikace Tepelná technika 1D (DEK Software). U posouzení skladby se jedná o posouzení v ploše ideálního výseku konstrukce, včetně započtení vlivu systematických tepelných mostů (kotvení skladby). Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná Okr. podmínky 1 Součinitel prostupu tepla UN [W/(m.K)] 2 2 0,32 (0,23 ) 0,24 (0,16 1)) 0,763 (13,5 ) 0763 (13,5 ) 0,1 0,1 aktivní aktivní 1) Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhové teplotě a relativní vlhkosti venkovního a vnitřního vzduchu v zimním období pro vyloučení rizika povrchové kondenzace frsi [] (odpovídající nejnižší povrchová teplota [ C]) Množství zkondenzované vodní páry Mc ve skladbě [kg/(m2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m.a)] 2 1. Hodnota doporučená 2. Hodnota 18% je limitní dlouhodobou hodnotou při hodnocení rizika napadení dřeva dřevomorkou. Tato hodnota je hodnotou bezpečnou při současném splnění požadavku na množství zkondenzované vodní páry v místě dřeva nebo materiálu na bázi dřeva při návrhové teplotě a relativní vlhkosti venkovního a vnitřního vzduchu v zimním období. Tab./6/ Tepelnětechnické požadavky 10/16

11 Výsledky tepelnětechnického posouzení Hodnocený parametr konstrukce Hodnota vypočtená Označení skladby Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)] Hodnocení Hodnota vypočtená S1 Hodnocení S2 0,37! 0,38! Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce vyloučení rizika povrchové kondenzace frsi [] (odpovídající nejnižší povrchová teplota [ C]) 0,910 (19,1) 0,908 (19,1) Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce vyloučení rizika růstu plísní frsi [] (odpovídající nejnižší povrchová teplota [ C]) Vyhovuje Vyhovuje 3,99! Bez kondenzace pasivní! aktivní Množství zkondenzované vodní páry Mc ve skladbě [kg/(m2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)] Celkové hodnocení... Vyhovuje požadavkům ČSN : 2011 xx... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN : 2011!... Nevyhovuje požadavkům ČSN : Vyhovuje požadavkům ČSN : 1994 **... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN : Nevyhovuje požadavkům ČSN : 1994!! Tab. /7/ výsledky tepelnětechnického posouzení. Ve výpočtu součinitele prostupu tepla jsou zahrnuty vlivy systematických tepelných mostů tvořených nosnými prvky krovu. Původní skladba střechy navržená v projektové dokumentaci nevyhovuje nevyhovuje na hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN (z roku 1994 platné v době výstavby). Skladba nevyhovuje na hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN z roku Skutečná skladba střechy zjištěná při průzkumu nevyhovuje požadavkům normy ČSN (z roku 1994 platné v době výstavby). Ve skladbě dochází vlivem nefunkčního větrání výpočtově k nadměrné kondenzaci vodní páry. Skladba dále nevyhovuje na hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN z roku /16

12 3.2. Posouzení střechy 1. Střešní krytina z asfaltového šindele je provedena na střeše se klonem 12. Minimální sklon pro asfaltové šindele je dle ČSN a dle renomovaných výrobců asfaltových šindelů 15. Asfaltový šindel, který je proveden na střeše se sklonem 12 je v rozporu s výše uvedeným doporučením. Na takovémto sklonu střechy může docházet k zatékání pod střešní krytinu a dále do podstřešního prostoru. 2. Na střeše byla nalezena místa, kde nebyly aktivovány termoaktivní body (nebyla slepena střešní krytina v přesazích) Dle [10] dochází k aktivaci termoaktivích bodů při teplotě 40 C a vyšší. V případě, že montáž střešní krytiny probíhá při nižších teplotách, je nutné přesahy střešní krytiny podlepovat bitumenovým tmelem, popřípadě opatrně nahřát teplovzdušnou pistolí. Realizace při teplotách nižších než 5 C se nedoporučuje. V současné době není možné určit za jakých teplot byla prováděna montáž střešní krytiny. Vzhledem k tomu že nebyly aktivovány termoaktivní body, lze předpokládat že teplota při realizaci byla nižší než připouští montážní návody renomovaných výrobců krytiny. V tomto případě nebyl použit pro spojení přesahů střešní krytiny bitumenový tmel. Takto provedená střešní krytina není odolná proti silovým účinkům větru. Dochází k destrukci (odtržení) částí střešní krytiny. Takto narušenou krytinou může docházet k zatékání pod krytinu a dále do podstřešního prostoru. 3. Při daném sklonu střechy nebyl pod střešní krytinou proveden podkladní pás. Tato skutečnost je v rozporu s montážními návody renomovaných výrobců střešní krytiny. Při zjištěném stavu střechy je možné konstatovat, že při daném sklonu byl zvolen nevhodný druh střešní krytiny. 4. Při průzkumu bylo zjištěno, že vrstva tepelné izolace není ze strany pravděpodobně slabě větrané vzduchové vrstvy chráněna další vrstvou proti usazování prachu, proti vnikání chladného vzduchu do vrstvy tepelné izolace, proti případnému proniknutí atmosferických srážek či úkapu kondenzátu z horního pláště střechy. 5. U vzduchové vrstvy, která je napojena na exteriér pomocí větracích tvarovek u hřebene a průběžnou dutinou u okapu, byla zjištěna tloušťka cca 30 mm. Dle ČSN je nutné při sklonu střešní krytiny 5 25 dodržet minimální tloušťku větrané mezery 60 mm. Tento požadavek zde není splněn. Vzhledem k tomu, že odváděcí otvory nejsou provedeny v každém poli, není větrání střechy funkční v celé ploše. Lokálně jsou větrané plochy přerušeny střešními okny. Dle montážních návodů renomovaných výrobců střešní krytiny je nutné na střeše zajistit mezi podkladním bedněním a tepelnou izolací dostatečně větranou vzduchovou vrstvu. Tento požadavek zde není splněn. 6. Jako podklad pro střešní krytinu byly použity desky z aglomerovaného dřeva OSB tl. 12 mm. Dle orientačního výpočtu dimenze dřevěného bednění dle dle ČSN EN byla stanovena minimální tl. desek 20 mm. Použitá tl. bednění je tedy nedostačující a při zvýšení nahodilého zatížení (při údržbě) může dojít k prolomení bednění. 12/16

13 ZÁVĚR Střešní konstrukce v současné době neplní svoji funkci a vhledem ke zjištěnému stavu doporučujeme její kompletní rekonstrukci. Změnou střešní krytiny a úpravou skladby střešní konstrukce oproti projektové dokumentaci došlo k výraznému pochybení ze strany zhotovitele. Nová koncepce střešní konstrukce není provedena v souladu s montážními návody renomovaných výrobců střešní krytiny. Zjištěné netěsnosti v parotěsnící vrstvě mohou mít za následek, že v objektu může být obtížné dosáhnout v zimních měsících požadované teploty. 4. KONCEPCE NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Pro zajištění bezproblémové a správné funkce střechy bude nutné doplnit funkční parotěsnící vrstvu, doplnit vrstvu tepelné izolace a pro daný sklon dále zvolit vhodný typ střešní krytiny Varianta 1 Tab. /4/ Skladba střechy Varianta 1 plechová střešní krytina Vrstva Střešní krytina např. Maxidek Střešní latě 60 x 40 Kontralatě 40 x 60 větraná vzduchová vrstva Doplňková hydroizolační vrstva např. DEKTEN MULTI PRO funkce Tloušťka [mm] Hydroizolační nosná 40 Odvětrávací, nosná 60 Hydroizolační Tepelná izolace z minerálních vláken mezi krokvemi Tepelně izolační 160 Tepelná izolace z minerálních vláken pod krokvemi nosná konstrukce SDK podhledu Tepelně izolační* 90 Parotěsnící vrstva z PE fólie mezi roštem SDK podhledu Nosná konstrukce SDK podhledu 250 parotěsnící 2,2 nosná 50 SDK konstrukce pohledová 25 * Pro splnění doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN je nutné tepelnou izolaci z minerálních vláken nahradit tepelnou izolací z PIR desek Technologický postup Provedení parotěsnící vrstvy a tepelné izolace Bude provedena demontáž stávajícího SDK podhledu a původní parotěsnící vrstvy. Po demontáži parotěsnící vrstvy bude provedena nová vrstva tepelné izolace. Po doplnění vrstvy tepelné izolace bude provedena nová parotěsnící vrstva, u které bude provedena záměna pozice oproti původnímu stavu, a to tak, že parotěsnící vrstva bude umístěna až nad SDK roštem, aby zde byl vytvořen prostor pro vedení elektroinstalace. Parotěsnící vrstvu je nutné provést spojitě v celé ploše střechy, vzduchotěsně ji spojit ve 13/16

14 spojích a vzduchotěsně napojit na všechny navazující konstrukce (prostupy elektroinstalací, prostupující příčky, půdní nadezdívka apod.). Tuto skutečnost doporučujeme ověřit před zaklopením parozábrany dalšími vrstvami např. měřením těsnosti pomocí Blowerdoor testu. Provedení střešní krytiny Před demontáží střešní krytiny je nutné provést provizorní zastřešení. Provedení demontáže střešní krytiny, podkladního bednění a laťování. Na krokve bude provedena montáž doplňkové hydroizolační vrstvy Dále pak bude provedena montáž kontralatí, které vymezí vzduchovou vrstvu min. tl. 60 mm a montáž laťování. Montáž nové střešní krytiny u hřebene bude proveden detail větraného hřebene Varianta 2 Tab. /4/ Skladba střechy Varianta 2 povlaková hydroizolace funkce Tloušťka [mm] Hydroizolační 1,5 Separační textilie z netkaných PP vláken např. FILTEK 300 separační Plošné bednění z desek z aglomerovaného dřeva OSB nosná 25 Odvětrávací, nosná 60 Hydroizolační Vrstva Hydroizolační PVCP fólie např. DEKPLAN 76 (mechanicky kotvena k podkaldu) Kontralatě 40 x 60 větraná vzduchová vrstva Doplňková hydroizolační vrstva např. DEKTEN MULTI PRO Tepelná izolace z minerálních vláken mezi krokvemi Tepelně izolační 160 Tepelná izolace z minerálních vláken pod krokvemi nosná konstrukce SDK podhledu Tepelně izolační* 90 Parotěsnící vrstva z PE fólie mezi roštem SDK podhledu Nosná konstrukce SDK podhledu 250 parotěsnící 0,25 nosná 50 SDK konstrukce pohledová 25 * Pro splnění doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN je nutné tepelnou izolaci z minerálních vláken nahradit tepelnou izolací z PIR desek. 14/16

15 Technologický postup Provedení parotěsnící vrstvy a tepelné izolace Bude provedena demontáž stávajícího SDK podhledu a původní parotěsnící vrstvy. Po demontáži parotěsnící vrstvy bude provedena nová vrstva tepelné izolace. Po doplnění vrstvy tepelné izolace bude provedena nová parotěsnící vrstva, u které bude provedena záměna pozice oproti původnímu stavu, a to tak, že parotěsnící vrstva bude umístěna až nad SDK roštem, aby zde byl vytvořen prostor pro vedení elektroinstalace. Parotěsnící vrstvu je nutné provést spojitě v celé ploše střechy, vzduchotěsně ji spojit ve spojích a vzduchotěsně napojit na všechny navazující konstrukce (prostupy elektroinstalací, prostupující příčky, půdní nadezdívka apod.). Tuto skutečnost doporučujeme ověřit před zaklopením parozábrany dalšími vrstvami např. měřením těsnosti pomocí Blowerdoor testu. Provedení střešní krytiny Před demontáží střešní krytiny je nutné provést provizorní zastřešení. Provedení demontáže střešní krytiny, podkladního bednění a laťování. Na krokve bude provedena montáž doplňkové hydroizolační vrstvy Dále pak bude provedena montáž kontralatí, které vymezí vzduchovou vrstvu min. tl. 60 mm Montáž plošného bednění z OSB desek Pokládka separační textilie Pokládka střešní krytiny z PVC fólie mechanicky kotvené k podkladu u hřebene bude proveden detail větraného hřebene. 15/16

16 Výsledky tepelnětechnického posouzení Vstupní parametry výpočtu viz a Hodnota vypočtená Hodnocený parametr konstrukce Pro skladby S1 a S2 druh tepelné izolace Hodnocení Hodnota vypočtená Pouze minerální vlákna Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)] Hodnocení S PIR 0,19 0,16 xx Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce vyloučení rizika povrchové kondenzace frsi [] (odpovídající nejnižší povrchová teplota [ C]) 0,952 (20,8) 0,961 (21,1) Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce vyloučení rizika růstu plísní frsi [] (odpovídající nejnižší povrchová teplota [ C]) Vyhovuje Vyhovuje Bez kondenzace Bez kondenzace aktivní Množství zkondenzované vodní páry Mc ve skladbě [kg/(m2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)] aktivní Celkové hodnocení... Vyhovuje požadavkům ČSN : 2011 xx... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN : 2011!... Nevyhovuje požadavkům ČSN : 2011 Tab. /7/ výsledky tepelnětechnického posouzení. Ve výpočtu součinitele prostupu tepla jsou zahrnuty vlivy systematických tepelných mostů tvořených nosnými prvky krovu Cenová rozvaha Jedná se pouze o hrubý cenový odhad. Uvedené ceny jsou uvažovány vč DPH. VÝMĚRA [m2] VARINATA Kč/m2 Celkem Varianta 1 Minerální vlákna Kč Kč Varianta 1 PIR Kč Kč Varianta 2 Minerální vlákna Kč Kč Varianta 2 PIR Kč Kč Pro přesné stanovení ceny je nutné vypracovat výkaz výměr. 5. DOPORUČENÍ Opravu střechy objektu doporučujeme realizovat na základě podrobné prováděcí projektové dokumentace (kterou tento posudek nenahrazuje) komplexně řešící potřebná nápravná opatření. Opravu střechy doporučujeme zadat zkušené realizační firmě, která disponuje zkušeným a proškoleným personálem a adekvátním vybavením. Ve Svitavách dne Za DEKRPOJEKT s.r.o. Petr Vencl /16

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Stránka 1/6 Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce Mobilní tel:

Více

Doplnění a oprava: ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU K PROBLEMATICE ZATÉKÁNÍ DO BUDOVY MŠ SLOUP

Doplnění a oprava: ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU K PROBLEMATICE ZATÉKÁNÍ DO BUDOVY MŠ SLOUP Doplnění a oprava: Na základě dostupných informací ve stavebním deníku, předání stavby byl František Vašíček ve zprávě finančního výboru ke stavu MŠ Sloup uveden jako technický dozor investora. Po schůzce

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Stránka 1/4 Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Průzkumné a přípravné práce stavebně technické posouzení šikmé střechy a koncepční návrh opravy

Průzkumné a přípravné práce stavebně technické posouzení šikmé střechy a koncepční návrh opravy Zakázka číslo: 2016-007037-HM Projekt opravy šikmé střechy Průzkumné a přípravné práce stavebně technické posouzení šikmé střechy a koncepční návrh opravy Bytový dům Na Lávce 3254/51 106 00 Praha - Záběhlice

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

Návrh fixace skladeb střech systémem mechanického kotvení

Návrh fixace skladeb střech systémem mechanického kotvení strana 1 (celkem 3) Zadání: Objednatel: Objekt: Návrh fixace skladeb střech systémem mechanického kotvení SONET Building s.r.o. IČ: 29007747 Adresa: Klicperova 1541, Hlinsko, 539 01 Osoba: Ing. Lucie Severýnová

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Akustická studie. UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc. Prostorová akustika. Zakázka číslo: RPa

Akustická studie. UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc. Prostorová akustika. Zakázka číslo: RPa Zakázka číslo: 2014-002594-RPa Prostorová akustika UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc Zpracováno v období: březen 2014 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 284-5 FAX 234 054 291

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Návrhy zateplení střechy

Návrhy zateplení střechy Návrhy zateplení střechy Vstupní údaje pro výpočet: Návrhová venkovní teplota Tae: -15 C Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu Fie: 84% 21 C Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu Fii: 50%

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Šikmé střechy. Nejzákladnější požadavky a nejčastější chyby při návrzích a realizaci šikmých střech

Šikmé střechy. Nejzákladnější požadavky a nejčastější chyby při návrzích a realizaci šikmých střech Šikmé střechy Nejzákladnější požadavky a nejčastější chyby při návrzích a realizaci šikmých střech Všichni se za domácí úkol naučíme: Souvisící ČSN EN ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb Základní ustanovení

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Pálené tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech

Pálené tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech Pálené tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech únor 2009 Kolektiv pracovníků ATELIER DEK, DEK a.s. a TONDACH Česká republika s.r.o. 1 Úvod Tato publikace

Více

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

Více

Všichni se za domácí úkol naučíme:

Všichni se za domácí úkol naučíme: Šikmé střechy 1 Všichni se za domácí úkol naučíme: Souvisící ČSN EN ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb Základní ustanovení ČSN P 73 0606 - Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace ČSN 73 0540 - Tepelná

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ČVUT V PRAZE, FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV STAVITELSTVÍ II. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST OBNOVY VYBRANÝCH HISTORICKÝCH BUDOV 20. STOLETÍ. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICAL EFFICIENCY OF RENEWAL

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Vydal: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 05/2013 Efektivní financování úspor energie Úvod Toto stanovisko ke změně

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Střešní pláště - přehled

Střešní pláště - přehled ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Střešní pláště - přehled doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 2015/16 Základní rozdělení střech pozemních staveb

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

D.1.1. a) Technická zpráva

D.1.1. a) Technická zpráva Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.1. a) Technická zpráva PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice Zpracováno v období: duben

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

RAVAL projekt v.o.s. zak. č. 163/15. Vypracoval: Ing. Jan Čechura

RAVAL projekt v.o.s. zak. č. 163/15. Vypracoval: Ing. Jan Čechura Odpovědný projektant: Vypracoval: Ing. Jan Valko OBEC: Třemošná Ing. Jan Čechura KRAJ: Plzeňský INVESTOR: Sdružení občanů EXODUS, Hlavanova 16, 326 00 Plzeň ARCHITEKT:--------- DŮM EXODUS TŘEMOŠNÁ OPRAVA

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2012-009094-NavrM Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Galerie umění Goethova stezka 6 360 01 Karlovy Vary

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Dokument vznikl za podpory SGS14/160/OHK1/2T/15 Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

VLKOSTNÍ REŽIM V PLOCHÝCH STŘECHÁCH. Petr Slanina

VLKOSTNÍ REŽIM V PLOCHÝCH STŘECHÁCH. Petr Slanina VLKOSTNÍ REŽIM V PLOCHÝCH STŘECHÁCH Petr Slanina Ing. Petr Slanina Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Česká Republika VLKOSTNÍ REŽIM V PLOCHÝCH STŘECHÁCH ABSTRAKT Při hodnocení střech podle českých a evropských

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 76/6/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 76/6/2017 Vyhotovení č.:.. ZNALECKÝ POSUDEK č. 76/6/2017 Předmět posudku: Posouzení stavebnětechnického stavu kompletní střešní konstrukce ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 Libuš /objekt GAP budova

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10. 2. 2018 Zadavatel: IČ: 00854662 Obec Levínská Olešnice č.p. 94 DIČ: CZ00854662 Uchazeč: IČ: DIČ:

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

STŘECHY PLOCHÉ. 08. Základní pojmy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony

STŘECHY PLOCHÉ. 08. Základní pojmy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony S třední škola stavební Jihlava STŘECHY PLOCHÉ 08. Základní pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev.

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Spojování a těsnění podstřešních membrán. Jan Rypl, manažer aplikací, tel.: +420 602194045, rypl@juta.cz, www.juta.cz, oficiální člen Řemeslné

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

David Svoboda. ATELIER DEK, DEKTRADE a.s. Abstrakt:

David Svoboda. ATELIER DEK, DEKTRADE a.s. Abstrakt: DOKUMENTACE ČASTÝCH VAD MEZISTŘEŠNÍCH A ZAATIKOVÝCH ŽLABŮ VYTVOŘENÝCH Z PLECHU, MOŽNÉ ZPŮSOBY JEJICH OPRAVY, ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ NOVÝCH ZAATIKOVÝCH A MEZISTŘEŠNÍCH ŽLABŮ David Svoboda ATELIER DEK, DEKTRADE

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby OPRAVA STŘECHY (její nižší levé části) ZŠ DR.M.TYRŠE JKSO Název objektu Stavební práce EČO Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA IČO DIČ Objednatel Projektant Město

Více

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA Z OSB DESEK RODINNÝ DŮM S LEHKOU OBVODOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ, KDE JE JEDNA ZE VZDUCHOTĚSNICÍCH VRSTEV TVOŘENA OSB DESKAMI. OSB DESKY ZÁROVEŇ PLNÍ FUNKCI ZTUŽENÍ STĚN PŘENÁŠEJÍCÍ VODOROVNÉ

Více

Posouzení stávajícího stavu a koncepční návrh řešení opravy balkónů

Posouzení stávajícího stavu a koncepční návrh řešení opravy balkónů Zakázka číslo: 2015014467SchP Odborný posudek Posouzení stávajícího stavu a koncepční návrh řešení opravy balkónů Bytový dům, Albrechtická 2286/39EI, Krnov Zpracováno v období: září 2015 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY KVALITA RYCHLOST ÚSPORA ENERGIÍ SYSTÉMOVÁ SKLADBA PRO ŠIKMÉ STŘECHY S TAŠKOVOU KRYTINOU PRO STŘECHY S PLECHOVOU KRYTINOU PRO MODERNÍ ODVĚTRANÉ FASÁDY PRO

Více

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží Stránka 1/3 Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží Objednatel: Název firmy: Milan Slezák IČ: 87277883 Adresa: Lošany 69, Lošany, 28002 Osoba: Milan Slezák Mobilní tel: 602 555 946 Email: mslezak@centrum.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Návrh technického řešení opravy plochých střech

Návrh technického řešení opravy plochých střech Zakázka číslo: 2011-012728-VP Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní školy, Železnická 460, 50601 Jičín-Holínské Předměstí Zpracováno v období: říjen 2011 ATELIER

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-001571-ZV D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Kulturní dům Vlčkovice, Horní Vlčkovice

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2537-38 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

09. Druhy plochých střech, návrh

09. Druhy plochých střech, návrh S třední škola stavební Jihlava STŘECHY PLOCHÉ 09. Druhy plochých střech, návrh Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém červen 2015 Zateplení mezi a pod krokvemi V tabulkách jsou uvedeny orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U, kterých lze dosáhnout s použitím postupů

Více

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH...

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH... Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 Identifikační údaje stavby... 2 3 Podklady... 2 4

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP GOTHIK

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP GOTHIK NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP GOTHIK Úvod Jednoduchá a správná pokládka živičných šindelů TEGOLA CANADESE vyžaduje spojitý, rovný, čistý a suchý podklad. Podklad je tvořen obvykle

Více

Nástavba na bytovém domě Kpt. Jaroše 268-270 250 70 Odolena Voda. Město Odolena Voda Dolní náměstí 14 250 70 Odolena Voda IČO: 002 40 559

Nástavba na bytovém domě Kpt. Jaroše 268-270 250 70 Odolena Voda. Město Odolena Voda Dolní náměstí 14 250 70 Odolena Voda IČO: 002 40 559 Zakázka číslo: 2015-017515-ČM Odborný posudek zaměřený na stavební konstrukce nástavby na bytovém domě Nástavba na BD Kpt. Jaroše 268-270 250 70 Odolena Voda Zpracováno v období: listopad 2015 - únor 2016

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Brněnská 2577-80 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015 ATELIER

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

DETAIL x 220/ , / HYDROIZOLACE +6,315 +8,195 KT1 KT1 KT2 +8,057 KT2 4,1%+7,933 4,1% +6,465 +7,854 +7,902 KT1 DETAIL 2

DETAIL x 220/ , / HYDROIZOLACE +6,315 +8,195 KT1 KT1 KT2 +8,057 KT2 4,1%+7,933 4,1% +6,465 +7,854 +7,902 KT1 DETAIL 2 B 29060 30 x 630 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 KT2 480 8525 1685 1765 B' 7900 480 7900 20080 2580 8410 V3 7600 6000 V4 0,5% 0,5%

Více

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Úvod Normy Klíčovou normou pro tepelnou ochranu budov v ČR je norma ČSN 73 0540-1 až 4 ČSN 73 0540-1 (2005) Část 1: Terminologie ČSN 73 0540-2 (2011) Část 2:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Stavebně konstrukční řešení - dřevěné konstrukce STATIKA

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ZÁŘÍ 2013 Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI Česká hydroizolační

Více

SKLADBY ŠIKMÝCH STŘECH

SKLADBY ŠIKMÝCH STŘECH Návrh DHV v souladu s požadavky: Pravidla pro navrhování a provádění střech CKPT Směrnice ČHIS 03 České hydroizolační společnosti Technické podklady výrobců Návrh DHV stanovuje projektant na základě: bezpečný

Více

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP PRESTIGE ELITE, ELITE ANTIQUE, ELITE GOLD, ELITE STAR

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP PRESTIGE ELITE, ELITE ANTIQUE, ELITE GOLD, ELITE STAR NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP PRESTIGE ELITE, ELITE ANTIQUE, ELITE GOLD, ELITE STAR Úvod Jednoduchá a správná pokládka živičných šindelů TEGOLA CANADESE vyžaduje spojitý, rovný,

Více

Stavební tepelná technika 1

Stavební tepelná technika 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební tepelná technika 1 Část B Prof.Ing.Jan Tywoniak,CSc. Praha 2011 04/11/2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 095,00 1 900-001 Odstranění stávajícího potrubí odvětrání, pod střešním pláštěm m 23,40000 25,00 585,00 Vlastní 9*2,60 23,40000 2 900-002 D+M nové odvětrávací potrubí

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Gagarinova 362-363 471 23 Zákupy Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více