ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa"

Transkript

1 NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem Česká Lípa Zpracováno: listopad 2015 Vypracoval: Ing. Jaromír Matějíček, ČKAIT

2 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ str PODKLADY str ÚKOL POSUDKU str PRŮZKUM STŘECHY OBJEKTU str PROBLEMATIKA str NÁLEZ str Stručný popis objektu 6.2. Stručný popis střechy Střecha v ploše Oplechování střechy Přístup na střechu Odvětrání splaškové kanalizace Vzduchotechnika Střešní vtoky Bleskosvodná jímací soustava Anténní stožár Strojovny výtahů 6.3. Půdorys střechy 6.4. Skladba střešního pláště 7. POSUDEK str Tepelnětechnické posouzení skladby stropu nad posledním podlažím Vstupní parametry výpočtu Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu Tepelná technika 1D) Hodnocení stávajícího tepelně technického stavu střechy 7.2. Posouzení zjištěného stavu střechy 8. KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY str Obecně 8.2. Návrh opravy střechy Návrh nove skladby střešního pláště 8.3. Postup provádění 9. TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY str Vstupní parametry výpočtu 9.2. Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Vypočtené hodnoty (vypočet proveden v programu Tepelná technika 1D) 10. SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ K VARIANTÁM str. 21 2

3 11. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ str NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ str. 22 3

4 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět odborného posudku: Plochá jednoplášťová střecha bytového domu slabě provětrávaná 1.2. Adresa posuzovaného objektu: Pod Holým vrchem Česka Lípa 1.3. Úkol odborného posudku: Odborné posouzeni stavu ploché střechy a koncepční návrh opravy 1.4. Objednatel odborného posudku: OSBD Česká Lípa Barvířská Česka Lípa kontaktní osoba: p. Marek Hammerle tel.: Zpracovatel odborného posudku: NORDARCH-Ing. Jaromír Matějíček Růžová 220, Děčín IČ: , DIČ: CZ Ateliér: Oldřichovská 14, Děčín Tel.: Vypracoval: Ing. Jaromír Matějíček 1.8. Zpracováno: listopad

5 2. PODKLADY 1. Průzkum objektu provedeny dne Fotodokumentace pořízena při průzkumu 3. Sondy do skladby střechy provedeny při průzkumu 4. ČSN Navrhovaní střech Základní ustanoveni 5. ČSN P Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanoveni 6. ČSN Tepelná ochrana budov 7. ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky 8. ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce 9. ČSN Klempířské práce stavební U předpisů a norem platí poslední zněni včetně novelizaci a změn vydaných k datu zpracováni posudku. 5

6 3. ÚKOL POSUDKU Úkolem odborného posudku je posouzení stavebně a tepelně technického stavu jednoplášťové slabě provětrávané střešní konstrukce bytového domu na adrese Pod Holým vrchem č.p viz přiložená mapa obr.1. Vyhodnocení a popis koncepčního návrhu opravy střešní konstrukce spojeného s dodatečným zateplením střešní konstrukce. 4. PRŮZKUM STŘECHY OBJEKTU obr. 1 Průzkum střechy objektu proběhl dne Střecha byla zaměřena a byla pořízena fotodokumentace střešního pláště objektu včetně všech prostupujících konstrukcí. Z pořízené fotodokumentace je patrný stavebně technický stav vrchních hydroizolačních vrstev střešního pláště včetně jejich napojení na ohraničující stavební konstrukce, klempířských konstrukcí a všech prostupujících konstrukcí. Během průzkumu střešního pláště byly provedeny dvě destrukční sondy za účelem ověření stavebně technického stavu střešní konstrukce a ověření samotné sklady střešního pláště. Dále proběhla vizuální prohlídka střešního pláště z exteriéru objektu. Skladba střešního pláště dle sondy 1 (S1): 20 mm souvrství asfaltových lepenek mm polystyren stav dobrý 50 mm heraklitová deska stav dobrý 170 mm karamzit, slabě provětrávaná vrstva stav dobrý ~50 mm spádová betonová vrstva odhad 150 mm nosná betonová deska strop odhad - ve střešní konstrukci nebyla zjištěna vlhkost napříč konstrukcí, všechny vrstvy byly suché, skladba bez zápachu a bez výskytu plísně 6

7 Skladba střešního pláště dle sondy 2 (S2): 20 mm souvrství asfaltových lepenek mm polystyren stav dobrý 50 mm heraklitová deska stav dobrý 170 mm karamzit, slabě provětrávaná vrstva stav dobrý ~50 mm spádová betonová vrstva odhad 150 mm nosná betonová deska strop odhad - ve střešní konstrukci nebyla zjištěna vlhkost napříč konstrukcí, všechny vrstvy byly suché, skladba bez zápachu a bez výskytu plísně 5. PROBLEMATIKA Objednatel požaduje zhodnotit a posoudit stav a způsob provedení střešního pláště bytového domu. Zvážit možnosti jejího dodatečného zateplení a navrhnout způsob opravy střešního pláště v jedné variantě, resp. určit minimální tloušťky izolantu pro hodnoty požadované a doporučené technickou normou ČSN NÁLEZ 6.1. Stručný popis objektu Předmětem posudku jsou je tepelně technické zhodnocení soustavy výškově oddělených střech bytového domu na adrese Pod Holým vrchem č.p , Česká Lípa. Vzájemné spojení domů je provedeno formou dilatační spáry, která je stavebně umístěna do vzájemného spojení segmentů bytového domu, nebo přiznáním dilatační spáry i ve střešním plášti krytou následným oplechováním. Objekt má čtyři vstupy, dvě až tři nadzemní podlaží a zvýšený suterén. Objekt má nepravidelný půdorysný tvar skládající se z obdélníků na sebe navazujících. Půdorysné rozměry bytového domu 74,70 m x 17,45 m (měřeno na střešním plášti). Nosnou konstrukci objektu tvoří soustava příčných a podélných panelových nosných stěn. Stropní konstrukce jsou provedeny jako betonové, přepokládané tl. stropního panelu 150 mm. Objekt se nachází na sídlišti v západní části města Česká Lípa. Přístup k objektu je veden z hlavní průtahové komunikace č.262 odbočením doprava na ulici Pod Holým vrchem. Podélná osa objektu je orientovaná vzhledem ke světovým stranám přibližně východ-západ. Hlavní vstupy do objektů jsou situovány ze severní strany objektu z ulice Pod Holým vrchem, vstup ze zpevněných ploch kolem objektu. Na vstupy do objektu navazují vnitřní chodby a komunikační prostory schodišť, z nichž jsou následně vstupu do jednotlivých bytových jednotek. Objekt není vybaven výtahy. Okolní zástavba je tvořena smíšenou zástavbou (rodinné domy, bytové domy) Celý objekt je v dobrém technickém stavu. Nově provedeno odizolování spodní stavby a suterénů spojené s úpravou okapových chodníků. 7

8 6.2. Stručný popis střechy Střecha v ploše střecha objektu byla koncipována jako plochá jednoplášťová střecha velmi slabě provětrávaná. Střešní konstrukce jsou ohraničeny betonovou atikou s výškou atiky nad hydroizolační vrstvou střechy 130 mm mm. Atika je oplechována a hydroizolační vrstva je zatažena přes náběhové klíny pod oplechování. Hydroizolační vrstva je tvořena asfaltovými pásy. Jejich stav je kritický. Na mnoha místech střešního pláště jsou viditelné bubliny (bez vodní výplně), nerovnosti, trhliny (obr.2,3,4,5) V ploše jsou asfaltové pásy na přes sebe lepené, spoj je soudržný a pevný. V blízkosti atiky tento spoj ve větší míře nesoudržný, uvolněný - místo zjevného defektu střešního pláště. Sklon střešního pláště od atik k přibližně centrálně umístěnému střešnímu vtoku. Dle vzdálenosti střešního vtoku od atiky je proměnlivý i sklon střešního pláště a pohybuje se od 1,75% do 8,9%. U střešních svodů dochází k zadržování dešťové vody a usazování nečistot. U komínových těles je střešní krytina vytažena na svislou část zdiva, v některých případech přes oplechování, jindy volně na svislou část zdiva, hydroizolační pás v obou případech nevhodně ukončen a připevněn, hrozí výrazný defekt střešního pláště. Střešním pláštěm prostupují odvětrávací komínky splaškové kanalizace a odvětrávací komínky střešního pláště. Hydroizolace u nich ukončena na tupo, v místě napojení provedeno pouze rozšpachtlování, bez vytažení na svislé části, opět místo náchylné na defekt funkčnosti hydroizolační funkce střešního pláště. obr. 2 obr. 3 Skladba střešního pláště obr. 4 obr. 5 Na betonovém stropním panelu je provedena betonová spádová vrstva (dle sondy hrubý beton), déle je provedena volně ložená vrstva Keramzitu v konstantní tloušťce 170 mm. Následuje stabilizační vrstva provedená z Heraklitových desek tl. 50 mm, na které jsou přilepeny desky tepelné izolace 8

9 (polystyren) tl mm, s následně provedenou hydroizolační vrstvou tvořenou souvrstvím asfaltových pásů v celkové tl. 20 mm. Poslední vrstvou je asfaltový pás s břidličným vsypem. Skladba střešního pláště byla ověřena provedenými sondami S1 a S2 /obr. 6, 7/ umístění provedených sond (obr. 30). obr.6 obr Oplechování střechy střechy jsou lemovány betonovou atikou, výška atiky nad střešní rovinou u atiky není konstantní a pohybuje se od 130 mm do 150 mm, hydroizolace vytaženy na svislou část atiky přes náběhové klíny. Oplechování atiky provedeno pravděpodobně ze Zn plechu opatřeno nátěrem, bez viditelné pravidelné údržby v místech většího povětrnostního namáhání již ve větší míře krycí nátěr poškozen (severozápadní strana objektu). Klempířské konstrukce jsou pevně kotveny bez volných částí. Sklon atiky směrem do střechy. Spoje jednotlivých plechů atiky provedeny na falc. Atika uzemněna kotvenou bleskosvodnou soustavou. (obr.8,9,10,11) obr.8 obr.9 obr.10 obr.11 9

10 Přístupy na střechu řešeny celkem 4 střešní vstupy, přístupné v každém vchodě bytového domu ze schodiště, přes výlezový žebřík umístěný v blízkosti (na podestě). Střešní vstupy, zabezpečeny plechovými poklopy, ty jsou provedeny pomocí zvýšeného zděného límce vystupujícího 150 mm 200 mm nad úroveň střešního pláště (řešeny cca + 50 mm nad atiky). Hydroizolační střešní vrstva je vytažena přes náběhové klíny na svislou část nadezdění střešního výlezu a ukončena pod oplechováním poklopu. Poklop je nezateplený. Plechové konstrukce v technickém stavu stejném jako klempířské konstrukce objektu. Řešení poklopů obr. 12, 13. obr.12 obr Odvětrání splaškové kanalizace vyústěno nad střešní rovinu, ukončeno větracím komínkem plechovým, nebo plastovým s malou výškou nad střešní rovinou, hydroizolační vrstva ukončena u komínku na tupo rozšpachtolováním. Možné místo náchylné na defekt střešního pláště (obr. 14,15,16,17) obr.14 obr.15 obr.16 obr.17 10

11 Vzduchotechnika vzduchotechnika objektu řešena sdružením vzduchotechnických potrubí do komínových těles viz obr. 18,19. Hydroizolace ukončena na svislém zdivu komínových těles, opláštěna dodatečným oplechováním. Špatně technologicky provedeno. obr.18 obr Střešní vtoky svislá dešťová kanalizace ukončena střešním vtokem s plastovou mřížkou, hydroizolační vrstvy napojeny na střešní vpusť těsně bez poruchy, na střeše střešní vtoky funkční, dle polohy lokálně lehce výškově nad střešní plášť což následně znamená zadržování dešťových vod v oblasti střešního vtoku a usazování sedimentů (obr.20,21,22,23) obr.20 obr.21 obr.22 obr.23 11

12 Bleskosvodná jímací soustava řešena pomocí FeZn drátu nataženého podél obvodu střechy a pomocí svorek spojeného s oplechováním atik střechy, všechny kovové části střechy uzemněny, v ploše jímací drát veden přes ocelové podpěry vedení podložené přířezy (obr.24,25) obr.24 obr Anténní stožár řešen ocelovou tyčí Ø 100 mm kotvenou do svislé obvodové stěny bytového domu, slaboproudé kabely vedeny volně ložené po střešním plášti k prostupům do objektů, stožár uzemněn (obr.20,21) obr.26 obr Žebříky přístup na jednotlivé střešní roviny bytového domu řešen pomocí fixních ocelových žebříků řešených z pásoviny a tyčoviny, kotvených do obvodových stěn bytového domu, ocelové žebříky opatřeny ochranným nátěrem, žebříky uzemněny (obr. 28,29), celkový počet žebříků 5, žebříky různé délky obr.28 obr.29 12

13 6.3. PŮDORYS STŘECHY obr.30 13

14 6.4. Skladba střešního pláště v ploše střechy byly provedeny dvě destruktivní sondy S1 a S2, polohy sond jsou patrné ze schématu půdorysu střechy objektu na obr. 30. Cílem sond bylo ověření tloušťky hydroizolačního souvrství střešního pláště bytového domu, zjištění vlhkostního stavu a způsobu provedení jednotlivých vrstev hydroizolačního souvrství a jejich vzájemná stabilizace. Při provádění byla ověřena skladba až k nosné konstrukci. Skladba střechy a tloušťky jednotlivých vrstev: Sonda 1 (S1) vrstva (v pořadí od exteriéru) stav konstrukční vrstvy tloušťka (mm) SBS modifikovaný asfaltový pás s posypem, lokální nerovnosti ~ 4,4 mm souvrství oxidovaných asfaltových pasů vzájemně svařené, s podkladem, soudržné ~ 15,6 mm s různými vložkami Polystyrenové desky suchý, pevný, soudržný mm Heraklitové desky suché, soudržné 50 mm Keramzitový zásyp suchý 170 mm Betonová spádová vrstva suchý, tl. desky neověřena ~100 mm Železobetonová stropní konstrukce tl. desky neověřena, odhad ~150 mm obr.31 Provedena destriktivní metodou až na plochu spádové betonové vrstvy. Po ohledání vytěžený materiál vrácen beze zbytku zpět do sondy, provedena oprava střešní hydroizolace přířezem (obr.32) obr.32 14

15 Sonda 2 (S2) vrstva (v pořadí od exteriéru) stav konstrukční vrstvy tloušťka (mm) SBS modifikovaný asfaltový pás s posypem, lokální nerovnosti ~ 4,4 mm souvrství oxidovaných asfaltových pasů vzájemně svařené, s podkladem, soudržné ~ 15,6 mm s různými vložkami Polystyrenové desky suchý, pevný, soudržný mm Heraklitové desky suché, soudržné 50 mm Keramzitový zásyp suchý 170 mm Betonová spádová vrstva suchý, tl. desky neověřena ~100 mm Železobetonová stropní konstrukce tl. desky neověřena, odhad ~150 mm obr.33 Provedena destruktivní metodou na Heraklitovou desku, skrz kterou byl prostrčen ostrý předmět s cílem změření tl. použitého Keramzitu ve střešní konstrukci. Po ohledání opět materiál vrácen do sondy a provedena oprava hydroizolačního souvrství přířezem asfaltového pásu (obr.34). obr.34 Na střeše byly provedeny celkem dvě sondy do hydroizolačního souvrství. Z provedených sond bylo provedeno ohledání hydroizolačního souvrství střešního pláště. Střešní souvrství nevykazovalo žádné známky poškození mechanického či výskyt vlhkosti napříč vrstvami. Střešní hydroizolační vrstvy bez hnilobného zápachu. Po ohledání sondy byla provedena vodotěsná záplata pomocí přířezu asfaltového pásu. 15

16 7. POSUDEK 7.1. Tepelnětechnické posouzení skladby stropu nad posledním podlažím Vstupní parametry výpočtu Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a). Výpočtová teplota vnitřního vzduchu 21 C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50% Výpočtová venkovní teplota Třída vnitřní vlhkosti -15 C (návrhové hodnoty venkovní relativní vlhkosti 84%, Česka Lípa) 4. třída (vysoka vlhkost) K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkosti hodnotou 5% nastaveno v rámci výpočtu v programu Tepelná technika 1D. Střecha řešena jako velmi slabě větraná. Dle provedených sond do střešního pláště nedochází k hromadění vlhkosti na spodním lící hydroizolačních vrstev ani v jednotlivých konstrukčních vrstvách. Základní parametry materiálů použité ve výpočtech: Materiálová skupina Funkce vrstvy Tloušťka vrstvy d (mm) Součinitel tepelné vodivosti ʎ d (W/(m.K)) SBS modifikovaný asfaltový pás hydroizolační 4,4 mm 0,210 souvrství oxidovaných asfaltových pásů s různými hydroizolační ~ 15,6 mm 0,210 vložkami a ochranným reflexním nátěrem polystyrenové desky tepleně izolační 45 mm 0,037 heraklitová deska stabilizační 50 mm 0,070 keramzitový zásyp tepelně izolační 170 mm 0,130 betonová vrstva Spádová 50 mm 1,230 železobetonová stropní konstrukce nosná 150 mm 1, Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná Hodnota doporučená Součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] 0,24 0,16 Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] 0,1 a nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Celoroční bilance vlhkosti M c < M ev [kg/(m 2.a)] Aktivní Vnitřní povrchová teplota požadována hodnota teplotního faktoru 0,808 (14,10) vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní [-](požadovaná nejnižší povrchová teplota [ C]) Mev... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu Tepelná technika 1D) Skladba dle vizuální prohlídky Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Posouzení povrchové teploty konstrukce teplotní faktor f Rsi [-] (nejnižší povrchová teplota θ si [ C]) Riziko růstu plísní při návrhových okrajových podmínkách Původní 0,27 (!) Aktivní (+) 0, 936 (18,7) (+)! +... Vyhovuje požadavkům ČSN x... Vyhovuje doporučene hodnotě ČSN !... Nevyhovuje požadavkům ČSN Hodnocení 16

17 Hodnocení stávajícího tepelně technického stavu střechy Posudek řeší střechu jako slabě provětrávanou jednoplášťovou střechu. Z hlediska součinitele prostupu tepla stávající střešní plášť nesplňuje požadavky ČSN a je nutné provést dodatečného zateplení střešního pláště. Ve skladě současné střechy dle výpočtu dochází ke slabé kondenzaci vodních par. Celková roční bilance zkondenzovaných par v konstrukci střešního pláště je aktivní - vyhovuje požadavkům ČSN V době provedení sond nebyla kondenzace ve střešním plášti objevena a stav jednotlivých vrstev na kondenzaci a přítomnost vlhka nenapovídal. Na základě výpočtu nehrozí u současné skladby tvorba plísní na interiérové straně střešní konstrukce v ploše (nemusí platit pro detaily) Posouzení zjištěného stavu střechy 1. Součinitel prostupu tepla střechy nevyhovuje požadavkům ČSN Střechu je nutné celoplošně zateplit. 2. Ve střešní konstrukci dochází ke slabé kondenzaci vodní páry. Sondami provedenými během průzkumu se toto neprokázalo. Bilance kondenzace vodních par je aktivní. 3. Stav vrchního asfaltového pásu s posypem je v ploše střechy je krytický. Výrazné porušení střešního pláště nebylo objeveno, ale povrchové praskliny, špatné provedení detailů ukončení hydroizolační vrstvy u prostupujících konstrukcí, netěsnosti v místech náběhových klínu u atik, boule, nerovnosti, zadržování srážkové vody a sedimentace nečistot, to vše může být příčinou následného defektu střešního pláště. Je nutné provést celoplošnou opravu hydroizolační vrstvy střešního pláště. 4. Sklon střechy v ploše je 1,75 % - 8,7 % vyhovuje doporučení normy ČSN , která doporučuje minimální sklon povlakové hydroizolace 1 (1,75%). Na hydroizolaci dochází vlivem nerovnosti ke zdržování srážek. Vlivem zvýšené hydrofyzikální expozice se zvyšuje riziko zatečení v případných místech defektu hydroizolačního systému. Drobné nerovnosti budou vyspraveny. 5. Je potřeba vyčistit naplaveniny u střešních vtoků, zkontrolovat jejich průchodnost a provést jeho úpravu spojenou se zateplením střešního pláště. 6. Oplechování atiky v dobrém technickém stavu, v rámci opravy bude provedena jeho výměna. 7. Prostupující konstrukce střechou (odvětrávací komínky, komínová tělesa), provedeno neodborné napojení hydroizolační vrstvy na svislé konstrukce. 8. Bleskosvodná soustava v dobrém technickém stavu, ocelové podpůrné body budou nahrazeny plastovými 9. Výlezy na střechu, nezateplené jinak v dobrém technickém stavu, bude dotepleno. 8. KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY 8.1. Obecně Hydroizolační plášť objektu je v krytickém technickém stavu. Předkládaný posudek neřeší střešní konstrukci z hlediska stavebně technického, ale pouze z hlediska tepelně technického z důvodu výpočtově nevyhovující zjištěné hodnoty součinitele prostupu tepla střešní skladby požadavkům ČSN Z toho důvodu jsou navrženy varianty se zateplením střechy. Varianta I pro splnění požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla a Varianta II pro splnění doporučených hodnot součinitele prostupu tepla. Střecha bude zbavena větracích komínků a budou ucpány přivětrávacím otvory ve svislých stěnách objektu. Střecha je uvažována jako jednoplášťová nevětraná. Výpočtově jsou navrženy tloušťky izolantu s ohledem na požadovanou hodnotu a doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla. 17

18 Minimální tloušťku tepelné izolace stanovená s ohledem na minimální požadovaný součinitel teplené vodivosti nelze snížit! 8.2. Návrh opravy střechy Na střeše bude provedeno: 1. Dřevěnými přířezy, nebo nadezděním z tepelně izolačních cihel (pěnosilikátových cihel) bude navýšena atika bytového domu 2. Dřevěnými přířezy bude navýšen výlez na střešní rovinu. Poklop bude dodatečně zateplen Polystyrenem EPS 100 S tl. 80 mm a s oplechováním ze strany interiéru s požitím TiZn plechu. 3. Budou opraveny komínová tělesa (na některých komínových tělesech došlo k degradaci krycí betonové hlavy) 4. Výšková úprava střešních vpustí 5. Výšková úprava odvětrání splaškových kanalizací a demontáž komínků odvětrávajících střešní konstrukce 6. Nerovnosti a místa kde se zdržuje voda, budou vyspravena asfaltem smíchaným s expandovaným kamenivem, resp. pomoci rozháněcích klínů. Původní hydroizolační povlak bude ponechán, provedou se pouze lokální opravy. Očištění, vysušení, vyspravení (puchýře proříznout a přivařit) a vyrovnání podkladu přířezy asfaltového modifikovaného pasu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Původní hydroizolační vrstva tak bude plnit funkci pojistné hydroizolace. Položeni a přilepení kompletizovaných dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100S Stabil s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pasem (přesahy vzájemně svařeny). Podklad pro lepení musí být suchý, pevný a čistý bez prachu a jiných nečistot. Typ lepidla stanový dodavatel. 7. Plnoplošné navařeni vrchního SBS modifikovaného asfaltového pasu s kombinovanou vložkou a hrubozrnným ochranným posypem. 8. Spády střešní roviny budou zachovány. 9. Zatepleni atik. Tloušťku tepelné izolace je stanovena na základě tepelnětechnického výpočtu. 10. Oprava oplechování střešních prostupujících konstrukcí. Materiál TiZn tl. 0,6 mm. 11. Oprava oplechování atik. Materiál TiZn tl. 0,6 mm. 12. Obnova bleskosvodné soustavy, spojená s výměnou současných ocelových podpůrných bodů za plastové. 13. Úprava anténního stožáru. 14. Úprava žebříků Návrh nove skladby střešního pláště Skladba Vrstva (od exteriéru) Průměrná tloušťka [mm] NOVÁ vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás s kombinovanou výztužnou vložkou sklo-polyester a 4,4 mm VRSTVA ochranným minerálním posypem (např. ELASTEK 40 COMBI), plnoplošně navařený kompletizované spádové tepelněizolační dílce z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100 S Stabil o min. pevnosti v tlaku 100 kpa při 10% deformaci, s nakašírovaným asfaltovým oxidovaným pásem s vložkou ze skleněné tkaniny min. tl. 4mm, (např. POLYDEK EPS100S G200S40), mechanicky kotvené do betonové desky * 60 mm splňuje požadovanou hodnotu 120 mm splňuje doporučenou hodnotu (např. EJOT FDD 50xdl), spád desek min. 1 % OPRAVENÁ souvrství původních asfaltových pásů vyspravené, vyrovnané přířezy asfaltového SBS 20 mm VRSTVA modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) PŮVODNI Polysytrenové desky mm VRSTVY Heraklitová deska 50 mm Keramzitový zásyp 170 mm Spádová betonová vrstva 50 mm Betonová stropní deska 150 mm 18

19 * Počet kotevních prvků bude stanoven na základě výpočtu sání větru s uvážením únosnosti podkladu. ** Tloušťka tepelné izolace vyhoví na doporučené hodnoty požadavků ČSN Postup provádění 1. Demontuje se stávající bleskosvod a stávající klempířské konstrukce 2. Vzhledem k navýšení střešního souvrství je potřeba zvětšit výšku atiky po obvodě střechy. Z důvodu eliminace tepelného mostu doporučujeme atiku navýšit tepelněizolačním zdivem (např. plynosilikát), nebo přířezem EPS / XPS a deskou OSB. Další variantou vyřešení ukončení střechy u atiky je použití plechového prvku UNIDEK. 3. Hydroizolace z plochy střechy bude na konstrukci atiky vytažena přes náběhové klíny až na korunu atiky a ukončena navařením na plechovou závětrnou lištu. Přesah lišty bude cca 30 mm směrem před fasádu objektu. Závětrná lišta bude z pozinkovaného plechu. Alternativně lze navýšit atiky. Spád koruny atiky by měl byt min. 3 (5,24%) do střešní roviny. Hydroizolační vrstva bude vytažena pod oplechování atiky. 4. Hydroizolace musí být na všechny prostupující konstrukce vytažena do výšky min. 150 mm. 5. Prořezání nerovností, vysušení a vyrovnání stávající hydroizolace natavením přířezů z asfaltového pasu s nenasákavou vložkou, odstraněni nečistot z povrchu hydroizolace (max. nerovnost 5 mm na 2 m). 6. Položení a přilepení kompletizovaných spádových tepelněizolačnich dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100S s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pasem (POLYDEK EPS 100S G200 S40). Desky se kladou na vazbu a budou lepeny na podkladovou kontaktní vrstvu. Pracovní postup dle zvoleného výrobku a pracovního postupu doporučeným výrobcem. Spád desek doporučujeme zvolit tak, aby výsledný minimální spád souvrství byl alespoň 2%. 7. Přesahy pasů kompletizovaných dílců vodotěsně svařit tak, aby mohly spolehlivě plnit funkci první vrstvy hydroizolace 8. Montáž nových klempířských konstrukci (prvky z plechu je třeba před navařením vrchního pasu napenetrovat asfaltovým lakem (např. DEKPRIMER). 9. Osazení systémových vtoků (např. GULLYDEK). Vtoky budou systémové s integrovaným límcem z asfaltového pasu. Na těleso vtoku bude napojena parozábrana stávající hydroizolační vrstva, na těleso nástavce pak hlavni hydroizolace střechy. Vtoky budou opatřeny ochrannou mřížkou zabraňující zaneseni vtoku 10. Provedou se nové komínky odvětráni splaškové kanalizace 11. Oprava komínových hlav (sanace odpadnuté betonové hlavy komínového tělesa) 12. Celoplošné navaření vrchního asfaltového SBS modifikovaného pasu min. tl. 4,4 mm s kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a s hrubozrnným břidličným posypem (např. ELASTEK 40 COMBI) 13. Montáž nových klempířských konstrukcí, materiál TiZn tl. 0,6 mm 14. Montáž hromosvodné ochrany včetně revizní zprávy, plastové patky osadit na podložky 15. Uzavření větracích otvorů v obvodových stěnách BD (např. vyplněni PUR pěnou) 16. Zateplení atikového panelu ze strany exteriéru dle zásad systému ETICS 17. Montáž nového držáku antén, ocelová trubka stejného průměru (Ø100 mm) s povrchovou úpravou žárový pozink, zachován podobný systém kotvení, trubku odsadit o 150 mm od obvodové stěny pro případné následné dodatečné zateplení obvodového pláště 18. Úprava a oprava stávajících ocelových žebříků, povrchová úprava žárový pozink, žebříky odsadit o 150 mm pro případné následné dodatečné zateplení obvodového pláště 19

20 9. TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY 9.1. Vstupní parametry výpočtu Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a). výpočtová teplota vnitřního vzduchu 21 0 C relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50% výpočtová venkovní teplota C (návrhová hodnota teploty venkovního vzduchu v České Lípě při reaktivní vlhkosti vzduchu 84%) Třída vnitřní vlhkosti 4. třída (vysoká vlhkost) K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkosti o hodnotou 5% Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Hodnocený parametr konstrukce Hodnota Hodnota Požadovaná Doporučená Součinitel prostupu tepla u N [W/(m 2.K)] 0,24 0,16 Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti M c < M ev [kg/(m 2.a)] Vnitřní povrchová teplota požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní [-](požadovaná nejnižší povrchová teplota [ C]) Tlumené vytápěni s poklesem výsledné teploty 2 až 5 C; těžká konstrukce M ev... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce 0,10 a nebo 3% plošné hmotnosti materiálu AKTIVNÍ 0,808 (14,10) Vypočtené hodnoty (vypočet proveden v programu Tepelná technika 1D) Varianta skladby Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] Množství zkondenzova né vodní páry Mc [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Posouzení povrchové teploty konstrukce teplotní faktor frsi [-] (nejnižší povrchová teplota θsi [ C]) Riziko růstu plísní při návrhových okrajových podmínkách Povrchová kondenzace vodní páry na spodní straně horního pláště při průměrných okrajových podmínkách vnitřního a vnějšího vzduchu Hodnocení tl. 60 mm 0,18 (+) 0,0 (+) aktivní (+) 0,956 (19,40) nekondenzuje (+) + tl. 120 mm 0,14 (x) 0,0 (+) aktivní (+) 0,966 (19,80) nekondenzuje (+) Vyhovuje požadavkům ČSN x... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN !... Nevyhovuje požadavkům ČSN Vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla navržených varianty I (tl. izolantu 60 mm) skladby střechy vyhovuje požadovaným hodnotám ČSN Vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla navržených varianty II (tl. izolantu 120 mm) skladby střechy vyhovuje doporučeným hodnotám ČSN Výpočtově v navržených skladbách nedochází ke kondenzaci vodní páry, roční bilance vlhkosti je výpočtově aktivní. Vnitřní povrchové teploty na spodním povrchu střechy výpočtově vyhovuji požadavku ČSN Pro zajištění bezproblémového tepelně vlhkostního režimu střech je nutné dodržet minimální tloušťku tepelné izolace navržené v tomto posudku. Pro zajištění doporučené hodnoty součinitele prostupu teplat u [W/(m 2.K)] je nutné izolovat střešní plášť izolantem tl. nad 120 mm (včetně). 20

21 10. SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ K VARIANTÁM Schéma řešení napojení asfaltové hydroizolace na vtok, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem Schéma řešení asfaltové hydroizolace při alternativě zvýšeni atiky, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem, atika nadezděna pěnosilikátovou tvárnicí Schéma řešeni asfaltové hydroizolace na prostupující stěnu (vylez, komínová tělesa, návaznost na svislou stěnu sousedního objektu), střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem 21

22 11. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ Opravu střechy objektu doporučujeme realizovat na základě prováděcí projektové dokumentace, kterou tento odborný posudek nenahrazuje. Součástí prováděcí projektové dokumentace by měla být technická zpráva s technologickým předpisem pro realizaci způsobu zateplení střešní konstrukce lepením izolantu a návod na užívání a údržbu konstrukci po realizaci oprav, výkresy skutečných detailů střechy objektu, použité detaily jsou pouze informativní. 12. NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ Střecha je koncipována jako nepochůzí, přístup na střechu může byt umožněn pouze osobám konajícím opravu konstrukcí přístupných ze střechy, nebo osobám konajícím kontrolu a údržbu střechy. Pro zajištění spolehlivé funkce střechy tedy doporučujeme: - minimálně 2x ročně provést vizuální kontrolu hydroizolace v ploše střechy - zaměřit se na odstranění mechanických nečistot, stav spojů hydroizolace a případné perforace nebo jiné deformace hydroizolační vrstvy - alespoň 1x ročně provést kontrolu stavu detailů (návaznost prostupujících konstrukcí), tmeleni, zaměřit se na riziko odtrženi tmelů od souvisejících konstrukcí, případně vznik trhlin v samotné hmotě tmelu, stav antikorozní ochrany kovových prvků apod. - alespoň 4 x ročně kontrolovat průchodnost odvodňovacích prvků 22

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Gagarinova 362-363 471 23 Zákupy Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zahradní 1738 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Hůrkou 1771-73 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Antonína Sovy 1718-1721 470 06 Česká Lípa Zpracováno: září 2015 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Výsluní 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské 2875-77 470 06 Česká Lípa Zpracováno: březen 2017 Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy č. zakázky: 2012-006278-Ná Objednatel: Adresa objektu: Ing.arch. Miloslav Tempír Postřelmovská 2 789 01, Zábřeh na Moravě Plavecký

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Stursova 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

Provedení sond. Technická pomoc. Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov. Zakázka číslo: 2014-004872-SchP. Zpracováno v období: květen 2014

Provedení sond. Technická pomoc. Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov. Zakázka číslo: 2014-004872-SchP. Zpracováno v období: květen 2014 Zakázka číslo: 2014-004872-SchP Technická pomoc Provedení sond Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 284-5 FAX 234 054 291 1 VŠEOBECNĚ

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Jižní 1835-1838 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

NÁVRH OPRAVY. : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany. : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

NÁVRH OPRAVY. : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany. : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Akce Stavebník : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Zakázkové číslo : 16-568 NÁVRH OPRAVY V Děčíně, březen 2016 Vypracovala

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Jílech 2651 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Interiér: 1. Obložení stěn z dřevěných palubek upravit tak, aby za ním mohl proudit vzduch. Toto je proveditelné tímto způsobem: Obložení stěn

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

prvky - - - - - - - - - -

prvky - - - - - - - - - - prvky - - - - - - - - - - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS - - 2 1 1 L 1 2 N 2 3 PE N 3 4 4-3 4 L N PE Ø 360 mm Ø 390 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Z ASFALTOVÉHO PÁSU VPUSTI Z ASFALTOVÉHO PÁSU min. mm

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Norská 2551-52 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, 71 751 16 Želatovice

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Svatopluka Čecha 2123-24 470 01 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4 obsah: seznam produktů hydroizolace speciální produkty lepidla popis aplikací použité piktogramy: asfaltový penetrační lak br-alp...3 asfaltový izolační lak dk-atn...3 Gumoasfaltová penetrace disper as...3

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

Nástavba na bytovém domě Kpt. Jaroše 268-270 250 70 Odolena Voda. Město Odolena Voda Dolní náměstí 14 250 70 Odolena Voda IČO: 002 40 559

Nástavba na bytovém domě Kpt. Jaroše 268-270 250 70 Odolena Voda. Město Odolena Voda Dolní náměstí 14 250 70 Odolena Voda IČO: 002 40 559 Zakázka číslo: 2015-017515-ČM Odborný posudek zaměřený na stavební konstrukce nástavby na bytovém domě Nástavba na BD Kpt. Jaroše 268-270 250 70 Odolena Voda Zpracováno v období: listopad 2015 - únor 2016

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2537-38 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

STAVEBNINY DEK ASFALTOVÉ PÁSY

STAVEBNINY DEK ASFALTOVÉ PÁSY H Y D R O I Z O L A C E STAVEBNINY DEK ASFALTOVÉ PÁSY M o n t á ž n í n á v o d kolektiv pracovníků ATELIERU DEK Leden 2016 1 2 OBSAH Obsah 1.Úvod...5 2.Přehled modifikovaných pásů stavebnin DEK...6 3.Přehled

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení)

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení) KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi (konstrukční, materiálové a technologické řešení) leden 2012 DEKTRADE a.s., 2012 ISBN 978-80-87215-12-8 2 Úvod Konstrukční a materiálový

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

Návrh technického řešení opravy plochých střech

Návrh technického řešení opravy plochých střech Zakázka číslo: 2011-012728-VP Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní školy, Železnická 460, 50601 Jičín-Holínské Předměstí Zpracováno v období: říjen 2011 ATELIER

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název stavby: Místo stavby: Investor: Předmět PD: Stupeň dokumentace: Projektant: PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ Husova 1570/23, Tábor Město

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hradecká 2658-2659 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více