Pálené tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pálené tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech"

Transkript

1 Pálené tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech únor 2009 Kolektiv pracovníků ATELIER DEK, DEK a.s. a TONDACH Česká republika s.r.o.

2 1 Úvod Tato publikace má být pomůckou pro rychlý a komplexní návrh šikmé střechy nad rodinným domem pro ty projektanty, kteří se rozhodli jako materiál krytiny zvolit některý z následujících výrobků fi rmy Tondach: Samba 11 posuvná Pálená ražená taška se spojitou vodní drážkou. Tvar tašky a umístění drážek v přesazích jsou takové, že voda proniklá do hlavové i boční drážky může vytékat na plochu tašky. Bezpečný sklon krytiny je výrobcem stanoven na 22. Francouzská 12 Pálená ražená taška s přerušovanou vodní drážkou tvarovaná tak, aby umožnila pokládku na vazbu. Drážka je položena pod úrovní plochy tašky. Zahlcení drážek vodou se předejde pokládkou tašek na vazbu. Tašky, které to umožňují, by na vazbu měly být položeny. Bezpečný sklon krytiny je výrobcem stanoven na 30. Stodo 12 posuvná Pálená ražená taška s přerušovanou vodní drážkou. Lícový tvar tašky je navržen tak, že neumožňuje kladení tašek na vazbu. S tím je třeba počítat při hodnocení povětrnostních podmínek místa stavby a při volbě sklonu. Taška je ale posuvná, lze ji tedy pokládat na laťování s odchylkami rozteče latí cca 0 mm. Bezpečný sklon krytiny je výrobcem stanoven na 30. Bezpečným sklonem krytiny se rozumí takový sklon střechy, při kterém je krytina těsná proti pronikání volně stékající vody bez dalších konstrukčních opatření. Právě na komplexnost návrhu kladli autoři velký důraz. Skladby navrhovali tak, aby bylo dosaženo optimálních parametrů z hlediska funkčnosti, spolehlivosti a trvanlivosti celé konstrukce. K tomu využili nejen znalosti parametrů všech vrstev navržených pro, ale také zkušenosti s proveditelností vrstev z jednotlivých materiálů. Skladby jsou navrženy tak, aby vyhověly požadavkům požární bezpečnosti při dodržení níže uvedených okrajových podmínek. Dalším z funkčních parametrů je hydroizolační bezpečnost. Díky tomu, že do skladeb jsou navrženy konkrétní krytiny s předem známými parametry, je možné optimalizovat každou skladbu jako celek. Krytiny jsou kombinovány s dobře proveditelnou pojistnou hydroizolační vrstvou odpovídající spolehlivosti. Je zohledněno, že krytiny s přerušovanou vodní drážkou, navíc v závislosti na způsobu pokládky, vyžadují pro zajištění hydroizolační bezpečnosti vyšší sklon střechy nebo náročnější konstrukci pojistné hydro než krytina se spojitou vodní drážkou. Pojistná hydro není ve skladbách posuzována pouze podle hydroizolační bezpečnosti. Velice důležité je její spolupůsobení s ostatními vrstvami při ovlivňování difúzního toku. To je ověřeno tepelně technickým výpočtem. Při posuzování hydroizolační bezpečnosti pojistné hydro se předpokládá, že je zatížena vodou proniklou krytinou a jejími doplňky. A proto, čím je větší členitost střechy (kromě 1

3 hřebene a větracích tvarovek obsahuje krytina úžlabí), tím je větší zatížení pojistné hydro vodou. Také větší délka střešních rovin (měřeno po spádu) může přispět k zatížení pojistné hydro vodou. Nad využívanými prostory by pod PHI neměla proniknout žádná voda a PHI musí být vždy vodotěsně napojitelná na konstrukce, které ji přerušují (střešní okna, komíny, tyčové prostupy apod.). Z pohledu ho odporu jsou navrženy ve třech variantách tak aby dosáhly požadovaného ho odporu dle ČSN :2007 nebo doporučené hodnoty ho odporu podle téže normy nebo nízkoenergetického standardu. Vzhledem k tomu, že všechny jsou skládané z lehkých materiálů, je kladen velký důraz na řešení jejich vzduchotěsnosti. Ve skladbách na stropě a nad krokvemi, kde je k dispozici souvislá konstrukce stropu, respektive nosné bednění, je vzduchotěsnost řešena provedením parozábrany ze svařitelného asfaltového pásu. Ve skladbách, kde je parozábrana z fólie lehkého typu, je pro zajištění vzduchotěsnosti nezbytná další spojitá vrstva alespoň z fólie lehkého typu, která zároveň plní funkci pojistné hydro. Skladby střech popsané v této publikaci jsou navrženy a posouzeny tak, aby v základním provedení vyhověly následujícím okrajovým podmínkám: 1. střechy pro rodinné domy se zastavěnou plochou nejvýše 200 m 2 2. objekty s nejvýše 3 nadzemními podlažími včetně obytného podkroví 3. objekty s nejvýše jedním obytným užitným podlažím nebo užitným podlažím v prostoru pod nosnou konstrukcí střechy (krovem). s výškou objektu nejvýše 9 m dle ČSN (od podlahy 1.NP k podlaze posledního užitného podlaží) 5. umístěné ve. sněhové oblasti dle ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1 3: Obecná zatížení Zatížení sněhem 6. umístěné v nadmořské výšce do 600 m n. m. 7. náročné povětrnostní podmínky (díky poloze stavby v krajině nebo zástavbě nebo náročnému charakteru krajiny a jejího klimatu je zatížení deštěm, větrem, sněhem nebo námrazou větší než je obvyklé v běžné krajině s nadmořskou výškou do 600m) 8. střechy s délkou krokví nad podkrovím do 10 m 9. střechy rozumného tvaru (nerozumný tvar = změny sklonu shora dolu z většího na menší, vikýře blíže než 2 m, zborcené plochy, odvod vody z velkých střešních ploch přes nižší střešní plochy. V případě překročení kriterií 1 je třeba provést individuální posouzení vhodnosti skladeb pro zajištění požadované požární bezpečnosti objektu. V případě překročení kriteria 5 je třeba posoudit a upravit únosnost nosné vrstvy horního střešního pláště (krytiny). V případě překročení kriteria 6 je třeba individuálně provést posouzení z pohledu vedení tepla, šíření vlhkosti, povrchových teplot a energetiky. V případě překročení kriterií 6 9 je třeba pro pojistnou hydroizolaci použít konstrukci o stupeň těsnější, než je uvedeno v oddílu katalogového listu nebo je třeba provést individuální posouzení popř. základě konzultace s autory publikace. 2 Doporučený postup návrhu nebo posouzení skladeb: Skladby jsou uvedeny v katalogových listech. Katalogové listy obsahují popis vrstev a jejich materiálové řešení, varianty řešení pojistné hydro TONDACH podle sklonu střechy 2

4 a použité krytiny, varianty vhodných krytin z výše jmenovaných podle sklonu střechy. Katalogové listy obsahují rovněž další specifi cké okrajové podmínky použití jednotlivých skladeb. Skladby je možné při dodržení společných i specifi ckých okrajových podmínek použít bez dalšího ověřování. Předpokládá se, že jsou navrhovány na nosné konstrukci, která byla navržena a posouzena pro odpovídající zatížení sněhem, větrem a provozem v místě konkrétní stavby. Předpokládá se, že ve většině případů, bude ve fázi návrhu střechy známo využití prostoru pod střechou a bude znám estetický záměr s využitím střechy ve vzhledu interiéru (rovný podhled, šikmý (nebo částečně šikmý) podhled zakrývající nosnou konstrukci, nosná konstrukce střechy viditelná v interiéru). Podle těchto kriterií je třeba z tabulky 1 vybrat příslušnou skupinu vyhovujících skladeb. S pomocí katalogového listu je třeba dokončit návrh volbou pojistné hydro, krytiny a energetického standardu. Pokud povětrnostní podmínky místa stavby, členitost a tvar střechy odpovídají výše uvedeným okrajovým podmínkám, uplatní se při návrhu hydroizolační bezpečnosti již jen sklon. Podle sklonu střechy se zkombinuje příslušné konstrukční řešení pojistně-hydroizolační vrstvy z oddílu katalogového listu a vhodná krytina z oddílu Použitelná krytina. Pokud se na střeše nad využívaným prostorem vyskytují konstrukce, které přerušují pojistnou hydroizolační vrstvu, je třeba, aby pojistná hydro kolem konstrukce byla podporována tuhým podkladem (bednění nebo tuhá tepelná ). U variant těsného a vodotěsného podstřeší je tato podmínka automaticky splněna, u varianty pro bezpečný sklon je třeba doplnit alespoň lokálně kolem prostupující konstrukce bednění (není-li tuhá tepelná ). Výběr krytin pro sklonité střechy bude široký, u nižších sklonů (zvláště v náročnějších povětrnostních podmínkách a u členitých střech bude výběr užší). Pokud by pro daný sklon vyhovělo více krytin, doporučuje se u sklonů do 5 přihlédnout k výše uvedeným specifi kacím tašek. Z hlediska zajištění hydroizolační bezpečnosti při stejném sklonu lze tašky seřadit od nejúčinnější takto: Samba 11 posuvná, Francouzská 12, Stodo 12 posuvná. Je-li požadavek na posuvnost krytiny (uplatní se u střech, kde je problematické dodržet přesnost nebo rovnoběžnost laťování, např. není-li hřeben rovnoběžný s okapem), je třeba volit krytinu Stodo 12 posuvná nebo Samba 11 posuvná (je-li pro daný sklon vhodná). U každé S1 S6 lze vybrat variantu energetického standardu (je splněn součinitel požadovaný, doporučený nebo odpovídá nízkoenergetickému standardu). Autoři publikace jsou přesvědčeni, že pro bezpečnější dosažení požadovaných funkcí jednotlivých vrstev střech (zvláště parotěsnosti a vzduchotěsnosti) při realizaci je vhodnější zvolit konstrukční varianty s vrstvami střechy nad krokvemi. Varianty s tepelnou izolací mezi krokvemi jsou do publikaci zařazeny především pro řešení rekonstrukcí střech, kdy není možné zvyšovat výšku hřebene stavby nebo měnit tvar střešní římsy. Publikace vychází ze zásad zformulovaných v KUTNAR Šikmé střechy. Skladby uvedené a posuzované v této publikaci autoři považují za optimální z hledisek odpovídajících současnému poznání problematiky navrhování a provádění šikmých střech, nikoliv za jediné možné. 3

5 Tabulka 1 pomůcka pro volbu střechy v závislosti na tvaru objektu a požadavku na vzhled střechy z interiéru: Prostor pod střechou Schéma objektu řez Materiálová báze nosné konstrukce stropu nad posledním NP Skladba splňující základní okrajové podmínky (viz úvod) Skladby pro zvýšené okrajové podmínky dřevěná S3*, S* Neobytný půdní prostor silikátová S1*, S2* S5a S5b** Krov je viditelný z interiéru Obytné podkroví S6a**** S6b** Krov není viditelný z interiéru Šikmá S7***, vodorovná S8*** Legenda k tabulce: * Tyto se liší pouze materiálovou bází, která bude mít vliv na cenu díla, řešení styku obvodové stěny a střech a na výšku stavby. ** Uplatní se v případě, kdy bude z hlediska hydroizolační bezpečnosti nutné použít pojistnou hydroizolaci z asfaltového pásu. *** Uplatní se při rekonstrukcích staveb nebo u novostaveb, kdy je ovšem nutné respektovat poznámky uvedené v úvodu a na katalogových listech skladeb. **** Uplatní se v prostorách s vyšší teplotou a vlhkostí vzduchu, např. v koupelně.

6 3 Příklady práce s publikací Tabulka 2 návrh krytiny a pojistné hydro podle tvaru a využití podkroví Rodinný dům Skladba Krytina a PHI S5a Samba 11 posuvná DELTA FOXX nebo skladba novostavba sklon střechy 15 S5b S6a Samba 11 posuvná GLASTEK 30 STICKER Stodo 12 posuvná TONDACH TUNING FOL N novostavba sklon střechy 0 S5a nebo skladba Francouzská 12 TONDACH TUNING FOL N rekonstrukce sklon střechy 30 S7 a S8 Francouzská 12 TONDACH TUNING FOL N 5

7 S1 TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU ULOŽENÁ NA SILIKÁTOVÉM STROPĚ vrstvy Pojistná hydro podle sklonu krytiny dle standardů TONDACH - je-li dodržen bezpečný sklon: TONDACH TUNING FOL N - vyžadující těsné podstřeší: TONDACH TUNING FOL S, K - vyžadující vodotěsné podstřeší: DELTA FOXX nebo asfaltový SBS modifikovaný pás Bednění OSB desky P+D, třída 3 22 Dřevěný vazník / větraná vzduchová vrstva Tepelná EPS 100 Stabil Parotěsnicí vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 0 SPECIAL MINERAL Asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER Silikátová vodorovná nosná konstrukce 200 Vnitřní omítka 15 VARIANTY ENERGETICKÉHO STANDARDU SKLADBY A TEPELNĚ-TECHNICKÉHO POSOUZENÍ 10 0, aktivní + 0,92 (18,79) ,16 x 0 + aktivní + 0,961 (19,53) + x 320 0,11 * 0 + aktivní + 0,973 (19,96) + * x... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN : 2007 *... Vyhovuje hodnotě pro nízkoenergetický standard POŽÁRNÍ ODOLNOST SKLADBY STŘECHY REI 120 DP1 Platí pro případ působení požáru z interiéru stavby. - nosná konstrukce střechy a strop musí být navrženy pro každý konkrétní objekt v závislosti na zatížení konstrukce a vzdálenosti nosných stěn - bednění je ve skladbě navrženo pro zavětrování nosné dřevěné konstrukce střechy a jako plnoplošný podklad pod pojistnou hydroizolaci. V případech, kdy bude zavětrování nosné dřevěné konstrukce zajištěno jiným způsobem a bednění nebude nezbytné z hlediska sklonu střechy a typu pojistné hydro, lze od bednění upustit - na nosnou konstrukci stropu je jako parotěsnicí vrstvu možné použít i samolepící asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER 6

8 S2 TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK ULOŽENÁ NA SILIKÁTOVÉM STROPĚ vrstvy Pojistná hydro podle sklonu krytiny dle standardů TONDACH - je-li dodržen bezpečný sklon: TONDACH TUNING FOL N - vyžadující těsné podstřeší: TONDACH TUNING FOL S, K - vyžadující vodotěsné podstřeší: DELTA FOXX nebo asfaltový SBS modifikovaný pás Bednění OSB desky P+D, třída 3 22 Dřevěný vazník / větraná vzduchová vrstva Tepelná DEKPIR TOP x 100 Parotěsnicí vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 0 SPECIAL MINERAL Asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER Vodorovná nosná konstrukce 200 Vnitřní omítka 10 VARIANTY ENERGETICKÉHO STANDARDU SKLADBY A TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ 90 0, aktivní + 0,9 (18,86) ,15 x 0 + aktivní + 0,962 (19,56) + x 2 x 100 0,11 * 0 + aktivní + 0,973 (19,97) + * x... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN : 2007 *... Vyhovuje hodnotě pro nízkoenergetický standard POŽÁRNÍ ODOLNOST SKLADBY STŘECHY REI 120 DP1 Platí pro případ působení požáru z interiéru stavby. - nosná konstrukce střechy a strop musí být navrženy pro každý konkrétní objekt v závislosti na zatížení konstrukce a vzdálenosti nosných stěn - bednění je ve skladbě navrženo pro zavětrování nosné dřevěné konstrukce střechy a jako plnoplošný podklad pod pojistnou hydroizolaci. V případech, kdy bude zavětrování nosné dřevěné konstrukce zajištěno jiným způsobem a bednění nebude nezbytné z hlediska sklonu střechy a typu pojistné hydro, lze od bednění upustit. - na nosnou konstrukci stropu je jako parotěsnicí vrstvu možné použít i samolepící asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER 7

9 S3 TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU ULOŽENÁ NA DŘEVĚNÉM STROPĚ vrstvy Pojistná hydro podle sklonu krytiny dle standardů TONDACH - je-li dodržen bezpečný sklon: TONDACH TUNING FOL N - vyžadující těsné podstřeší: TONDACH TUNING FOL S, K - vyžadující vodotěsné podstřeší: DELTA FOXX nebo asfaltový SBS modifikovaný pás Bednění OSB desky P+D, třída 3 22 Dřevěný vazník / větraná vzduchová vrstva Tepelná EPS 100 Stabil Parotěsnicí vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 0 SPECIAL MINERAL Separační pás typu V13, R13 (např. DEK R 13) 1,5 OSB deska třídy 3 18 Stropnice (60x220) / uzavřená vzduchová vrstva 220 Nosný rošt z CD profilů zavěšený na stropnice 60 Sádrokartonové desky 15 VARIANTY ENERGETICKÉHO STANDARDU A TEPELNĚ-TECHNICKÉ VARIANTY 10 0, aktivní + 0,9 (18,89) ,15 x 0 + aktivní + 0,961 (19,51) + x 320 0,11 * 0 + aktivní + 0,973 (19,99) + * x... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN : 2007 *... Vyhovuje hodnotě pro nízkoenergetický standard POŽÁRNÍ ODOLNOST SKLADBY STŘECHY REI 30 Platí pro případ působení požáru z interiéru stavby. - nosná konstrukce střechy a strop musí být navrženy pro každý konkrétní objekt v závislosti na zatížení konstrukce a vzdálenosti nosných stěn - bednění je ve skladbě navrženo pro zavětrování nosné dřevěné konstrukce střechy a jako plnoplošný podklad pod pojistnou hydroizolaci. V případech, kdy bude zavětrování nosné dřevěné konstrukce zajištěno jiným způsobem a bednění nebude nezbytné z hlediska sklonu střechy a typu pojistné hydro, lze od bednění upustit - na nosnou konstrukci stropu je možné jako parotěsnicí vrstvu použít i samolepící asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER na bednění (bez podkladního pásu) 8

10 S TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK ULOŽENÁ NA DŘEVĚNÉM STROPĚ vrstvy Pojistná hydro podle sklonu krytiny dle standardů TONDACH - je-li dodržen bezpečný sklon: TONDACH TUNING FOL N - vyžadující těsné podstřeší: TONDACH TUNING FOL S, K - vyžadující vodotěsné podstřeší: DELTA FOXX nebo asfaltový SBS modifikovaný pás Bednění OSB desky P+D, třída 3 22 Dřevěný vazník / větraná vzduchová vrstva Tepelná DEKPIR TOP x100 Parotěsnicí vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 0 SPECIAL MINERAL Separační pás typu V13, R13 (např. DEK R 13) 1,5 OSB deska třídy 3 18 Stropnice (60x220) / uzavřená vzduchová vrstva 220 Nosný rošt z CD profilů zavěšený na stropnice 60 Sádrokartonové desky 15 VARIANTY ENERGETICKÉHO STANDARTU SKLADBY A TEPELNĚ-TECHNICKÉ VARIANTY 90 0, aktivní + 0,96 (18,95) ,15 x 0 + aktivní + 0,963 (19,60) + x 2x100 0,11 * 0 + aktivní + 0,973 (19,99) + * x... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN : 2007 *... Vyhovuje hodnotě pro nízkoenergetický standard POŽÁRNÍ ODOLNOST SKLADBY STŘECHY REI 30 Platí pro případ působení požáru z interiéru stavby. - nosná konstrukce střechy a strop musí být navrženy pro každý konkrétní objekt v závislosti na zatížení konstrukce a vzdálenosti nosných stěn - bednění je ve skladbě navrženo pro zavětrování nosné dřevěné konstrukce střechy a jako plnoplošný podklad pod pojistnou hydroizolaci. V případech, kdy bude zavětrování nosné dřevěné konstrukce zajištěno jiným způsobem a bednění nebude nezbytné z hlediska sklonu střechy a typu pojistné hydro, lze od bednění upustit - na nosnou konstrukci stropu je možné jako parotěsnicí vrstvu použít i samolepící asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER na bednění (bez podkladního pásu) 9

11 S5a TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK ULOŽENÁ NAD KROKVEMI (bez podhledu) SYSTÉM TOPDEK, POJISTNÁ HYDROIZOLACE TONDACH TUNING vrstvy Pojistná hydro podle sklonu krytiny dle standardů TONDACH - je-li dodržen bezpečný sklon: TONDACH TUNING FOL N - vyžadující těsné podstřeší: TONDACH TUNING FOL S, K - vyžadující vodotěsné podstřeší: DELTA FOXX nebo asfaltový SBS modifikovaný pás (viz skladba S5b) Tepelná DEKPIR TOP x120 Parotěsnicí vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 30 SPECIAL MINERAL Separační pás typu V13, R13 (např. DEK R 13) 1,5 Dřevěný záklop (palubky) Min. 18 Krokve VARIANTY ENERGETICKÉHO STANDARDU SKLADBY A TEPELNĚ-TECHNICKÉ VARIANTY 100 0, aktivní + 0,95 (18,90) ,16 x 0 + aktivní + 0,960 (19,9) + x 2x120 0,11 * 0 + aktivní + 0,972 (19,95) + * x... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN : 2007 *... Vyhovuje hodnotě pro nízkoenergetický standard POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 15 Platí pro případ požáru v interiéru stavby. - parotěsnicí vrstvu lze na záklopu z OSB desek nebo palubek s perem a drážkou vytvořit i ze samolepícího asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER (bez podkladního pásu) 10

12 S5b TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK ULOŽENÁ NAD KROKVEMI (bez podhledu) POJISTNÁ HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÉHO PÁSU vrstvy Vodotěsné podstřeší: Pojistná hydro ze samolepícího SBS modifikovaného asfaltového pásu 3 Tepelná DEKPIR TOP x120 Parotěsnicí vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu Separační pás typu V13, R13 (např. DEK R 13) 1,5 Dřevěný záklop (palubky) Min. 18 Krokve VARIANTY ENERGETICKÉHO STANDARDU SKLADBY A TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ 100 0,23 + 0, aktivní + 0,95 (18,90) ,16 x 0, aktivní + 0,960 (19,9) + x 2x120 0,11 * 0, aktivní + 0,973 (19,97) + * x... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN : 2007 *... Vyhovuje hodnotě pro nízkoenergetický standard POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 15 Platí pro případ požáru v interiéru stavby. - tato skladba střechy s pojistnou hydroizolací tvořenou svařitelným asfaltovým pásem je vhodná pro střechy se složitým tvarem a velkým množstvím detailů krytiny a prostupů, kterými bude pronikat velké množství vody pod krytinu, a to i v případech, kdy je dodržen bezpečný sklon střechy nebo sklon vyžadující těsné podstřeší - parotěsnicí vrstvu lze na záklopu z OSB desek s perem a drážkou vytvořit i ze samolepícího asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER (bez podkladního pásu) 11

13 S6a TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK ULOŽENÁ NAD KROKVEMI (s podhledem), POJISTNÁ HYDROIZOLACE TONDACH TUNING vrstvy Pojistná hydro podle sklonu krytiny dle standardů TONDACH - je-li dodržen bezpečný sklon: TONDACH TUNING FOL N - vyžadující těsné podstřeší: TONDACH TUNING FOL S, K - vyžadující vodotěsné podstřeší: DELTA FOXX nebo asfaltový SBS modifikovaný pás (viz skladba S6b) Tepelná DEKPIR TOP x120 Parotěsnicí vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 0 SPECIAL MINERAL Separační pás typu V13, R13 (např. DEK R 13) 1,5 Deska OSB, třída Krokve + nosný rošt podhledu / vzduchová vrstva 205 Sádrokartonová deska 12,5 VARIANTY ENERGETICKÉHO STANDARDU SKLADBY A TEPELNĚ-TECHNICKÉ VARIANTY 100 0, aktivní + 0,96 (18,97) ,16 x 0 + aktivní + 0,961 (19,53) + x 2x120 0,11 * 0 + aktivní + 0,973 (19,97) + * x... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN : 2007 *... Vyhovuje hodnotě pro nízkoenergetický standard POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 30 Platí pro případ požáru z interiéru stavby. - parotěsnicí vrstvu lze na záklopu z OSB desek s perem a drážkou vytvořit i ze samolepícího asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER (bez podkladního pásu) 12

14 S6b TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PIR ULOŽENÁ NAD KROKVEMI (s podhledem), POJISTNÁ HYDROIZOLACE Z ASFALTOVĚHO PÁSU vrstvy Vodotěsné podstřeší: Pojistná hydro ze samolepícího SBS modifikovaného asfaltového pásu 3 Tepelná DEKPIR TOP x120 Parotěsnící vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 0 SPECIAL MINERAL Separační pás typu R13, V13 (např. DEK R 13) 1,5 Deska OSB, třída Krokve+nosný rošt podhledu / vzduchová vrstva 205 Sádrokartonová deska 12,5 VARIANTY ENERGETICKÉHO STANDARDU SKLADBY A TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ 100 0,22 + 0, aktivní + 0,97 (18,97) ,16 x 0, aktivní + 0,961 (19,53) + x 2x120 0,11 * 0, aktivní + 0,973 (19,97) + * x... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN : 2007 *... Vyhovuje hodnotě pro nízkoenergetický standard POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 30 Platí pro případ požáru z interiéru. - tato skladba střechy s pojistnou hydroizolací tvořenou svařitelným asfaltovým pásem je vhodná pro střechy se složitým tvarem a velkým množstvím detailů krytiny a prostupů, kterými bude pronikat velké množství vody pod krytinu, a to i v případech, kdy je dodržen bezpečný sklon střechy nebo sklon vyžadující těsné podstřeší - parotěsnicí vrstvu lze na záklopu z OSB desek s perem a drážkou vytvořit i ze samolepícího asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER (bez podkladního pásu) 13

15 S7 TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN VLOŽENÁ MEZI KROKVE A POD KROKVE vrstvy Pojistná hydro podle sklonu krytiny dle standardů TONDACH - je-li dodržen bezpečný sklon: TONDACH TUNING FOL N - vyžadující těsné podstřeší: TONDACH TUNING FOL S, K - vyžadující vodotěsné podstřeší: DELTA FOXX Tepelná z minerálních vláken uložená mezi krokve Parotěsnicí vrstva z fólie lehkého typu DEKFOL N včetně systémových spojovacích pásek DEKTAPE Tepelná z minerálních vláken vložená mezi dřevěné latě 160 Kovový profil/ uzavřená vzduchová vrstva 0 Sádrokartonová deska 12,5 0,2 60 VARIANTY ENERGETICKÉHO STANDARDU SKLADBY A TEPELNĚ-TECHNICKÁ VARIANTA 220 0, aktivní + 0,92 (22,58) + + POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 30 - tepelně-technické parametry jsou uvedeny pro krokve 120 x 160 mm s osovou vzdáleností 900 mm - tato skladba střechy je při provádění náročná na dosažení vzduchotěsnosti v přesazích a napojeních na související konstrukce parozábrany. Z těchto důvodů doporučujeme krov odspodu zaklopit tuhými deskami (např. OSB desky třídy 3 P+D, tl. alespoň 15 mm) jako spojitý podklad pro provedení vzduchotěsné vrstvy z fólie lehkého typu. 1

16 S8 TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN ULOŽENÁ MEZI KLEŠTINY A POD KLEŠTINY vrstvy Pojistná hydro podle sklonu krytiny dle standardů TONDACH - je-li dodržen bezpečný sklon: TONDACH TUNING FOL N - vyžadující těsné podstřeší: TONDACH TUNING FOL S, K - vyžadující vodotěsné podstřeší: DELTA FOXX nebo asfaltový SBS modifikovaný pás Poznámka: při požadavku na těsné a vodotěsné podstřeší se musí pojistné hydro pokládat na bednění nebo tuhou tepelnou izolaci Krokev Větraná vzduchová vrstva Dřevěné bednění nebo OSB deska P+D třídy 3 18 Tepelná z minerálních vláken uložená mezi kleštiny nesmí namáhat parotěsnicí vrstvu nebo je nutné použít těsnění (viz výše) 160 Parotěsnicí vrstva z fólie lehkého typu DEKFOL N** 0,2 Tepelná z minerálních vláken vložená mezi dřevěné latě 0 Kovový profi l / uzavřená vzduchová vrstva 0 Sádrokartonová deska 12,5 VARIANTA ENERGETICKÉHO STANDARDU A TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 200 0,27 + 0, aktivní + 0,93 (18,51) + + POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 15 Platí pro případ požáru z interiéru stavby tepelně-technické parametry jsou uvedeny pro kleštiny 120 x 60 mm z obou stran krokví s osovou vzdáleností 900 mm * doporučujeme půdní prostor provětrávat např. zřízení otvorů ve štítových stěnách ** tato skladba střechy je při provádění náročná na dosažení vzduchotěsnosti v přesazích parotěsnicí vrstvy a napojeních na související konstrukce. Z těchto důvodů důrazně doporučujeme krov odspodu zaklopit tuhými deskami (např. OSB desky třídy 3 P+D, tl. alespoň 15 mm) jako spojitý podklad pro provedení vzduchotěsné vrstvy z fólie lehkého typu a podklad pro tepelnou izolaci. půdní prostor doporučujeme větrat otvory ve štítových stěnách kleštiny s hmotnostní vlhkostí do 20 % k fólii DEK FOL a použití systémové těsnicí pásky DEKTAPE 15

17 Název publikace: Pálené střešní tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech Autoři: ATELIER DEK technické středisko společnosti DEK a.s. Ing. Jiří Tokar Ing. Luboš Káně Ing. Luboš Halfar Ing. Libor Zdeněk Ing. Jindřich Mikuška Ing. Leoš Martiš Ing. Viktor Zwiener TONDACH Česká republika s.r.o. Ing. Kamil Jeřábek Rudolf Prus Počet stran: 20 Formát: A5 Datum vydání: únor 2009 Vydal: ATELIER DEK, DEK a. s. pro společnost TONDACH Česká republika s.r.o. Smyslem údajů obsažených v této publikaci je poskytnout informace odpovídající současným technickým znalostem. Je třeba respektovat ochranná práva výrobců. Z dokumentu nelze odvozovat právní závaznost.

SKLADBY ŠIKMÝCH STŘECH

SKLADBY ŠIKMÝCH STŘECH Návrh DHV v souladu s požadavky: Pravidla pro navrhování a provádění střech CKPT Směrnice ČHIS 03 České hydroizolační společnosti Technické podklady výrobců Návrh DHV stanovuje projektant na základě: bezpečný

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic!

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Směrnice ZVDH Německý cech pokrývačů Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! P R E M I U M Směrnice pro použití a pokládku pojistných hydroizolačních

Více

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení)

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení) KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi (konstrukční, materiálové a technologické řešení) leden 2012 DEKTRADE a.s., 2012 ISBN 978-80-87215-12-8 2 Úvod Konstrukční a materiálový

Více

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev.

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Spojování a těsnění podstřešních membrán. Jan Rypl, manažer aplikací, tel.: +420 602194045, rypl@juta.cz, www.juta.cz, oficiální člen Řemeslné

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/ SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/2018-0 - O společnosti Společnost Borabela s.r.o byla založena v roce 2013 a již nyní patří mezi dodavatele lehkých ocelových konstrukcí vysoké kvality

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

STŘECHY PLOCHÉ. 08. Základní pojmy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony

STŘECHY PLOCHÉ. 08. Základní pojmy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony S třední škola stavební Jihlava STŘECHY PLOCHÉ 08. Základní pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice STAVBA: Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, 716 00 Ostrava - Radvanice DSP MÍSTO STAVBY: obec Vysočany, část obce Housko, parc. č. 9/15 STAV. OBJEKTY: SO.01,

Více

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic!

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! Směrnice ZVDH Německý cech pokrývačů Směrnice pro použití a pokládku pojistných hydroizolačních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Výpis vypočtených parametrů

Výpis vypočtených parametrů Výpis vypočtených parametrů Číslo výpočtu: RV0912115 Výrobní závod: Stod Název: RD Milenium 228 VÉ P TYP TAŠKY: Stodo 12 posuvná provedení režná (00), laťování: 350 mm plocha střechy 137,32 metrů čtverečních

Více

Děkujeme Vám, že jste si vybral na pokrytí svého objektu pálenou střešní krytinu Tondach. Na základě

Děkujeme Vám, že jste si vybral na pokrytí svého objektu pálenou střešní krytinu Tondach. Na základě Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral na pokrytí svého objektu pálenou střešní krytinu Tondach. Na základě Vámi zaslaných podkladů jsme pro Vás připravili detailní rozpis materiálů na dodávku

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

DELTA -Střešní program. Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii.

DELTA -Střešní program. Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -Střešní program Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii. Pojistné hyroizolace

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -ALPINA P R E M I U M Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Pro podstřeší s nejvyššími nároky na spolehlivost.

Více

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Stránka 1/6 Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce Mobilní tel:

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

Více

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FOXX PLUS P R E M I U M Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. Ideální jako vodotěsné podstřeší. Vodotěsné disperzní povrstvení.

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Střešní pláště - přehled

Střešní pláště - přehled ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Střešní pláště - přehled doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 2015/16 Základní rozdělení střech pozemních staveb

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA Z OSB DESEK RODINNÝ DŮM S LEHKOU OBVODOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ, KDE JE JEDNA ZE VZDUCHOTĚSNICÍCH VRSTEV TVOŘENA OSB DESKAMI. OSB DESKY ZÁROVEŇ PLNÍ FUNKCI ZTUŽENÍ STĚN PŘENÁŠEJÍCÍ VODOROVNÉ

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup

Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup Zakázka číslo: 2015009770VP Odborný posudek Posouzení stavu a provedení střechy Zpracováno v období: červen 2015 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 2845 FAX 234 054 291 Obsah 1. VŠEOBECNĚ...3

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje

Více

Dörken. DELTA Systém

Dörken. DELTA Systém Pojistná hydroizolace (PHI) a parotěsná zábrana (vzduchotěsná vrstva) - nedílné součásti šikmých střech. Návrhy. Provádění. Pochybení Proč fóliové systémy používáme? Důvodem použití pojistných hydroizolací

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

[NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM]

[NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM] 2017 Stavebniny hrou [NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM] 1. Stavební připravenost Pro zahájení montáže systému podkrokevní izolace je nutné, aby konstrukce krovu splňovala následující

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-001571-ZV D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Kulturní dům Vlčkovice, Horní Vlčkovice

Více

Šikmé střechy. Nejzákladnější požadavky a nejčastější chyby při návrzích a realizaci šikmých střech

Šikmé střechy. Nejzákladnější požadavky a nejčastější chyby při návrzích a realizaci šikmých střech Šikmé střechy Nejzákladnější požadavky a nejčastější chyby při návrzích a realizaci šikmých střech Všichni se za domácí úkol naučíme: Souvisící ČSN EN ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb Základní ustanovení

Více

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

Všichni se za domácí úkol naučíme:

Všichni se za domácí úkol naučíme: Šikmé střechy 1 Všichni se za domácí úkol naučíme: Souvisící ČSN EN ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb Základní ustanovení ČSN P 73 0606 - Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace ČSN 73 0540 - Tepelná

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

NÁVRH BUDOVY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE S INTEGROVANÝMI PRVKY ZELENĚ

NÁVRH BUDOVY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE S INTEGROVANÝMI PRVKY ZELENĚ NÁVRH BUDOVY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE S INTEGROVANÝMI PRVKY ZELENĚ AUTOR DIPLOMOVÉ PRÁCE: VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: OPONENT DIPLOMOVÉ PRÁCE: Bc. MICHAL MAČUDA Ing. MICHAL KRAUS, Ph.D. Ing. JANA HUBÁLOVSKÁ

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002160-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Zateplení objektu obecního úřadu s výměnou

Více

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP PRESTIGE ELITE, ELITE ANTIQUE, ELITE GOLD, ELITE STAR

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP PRESTIGE ELITE, ELITE ANTIQUE, ELITE GOLD, ELITE STAR NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP PRESTIGE ELITE, ELITE ANTIQUE, ELITE GOLD, ELITE STAR Úvod Jednoduchá a správná pokládka živičných šindelů TEGOLA CANADESE vyžaduje spojitý, rovný,

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

Plochá střešní taška NIBRA F 7

Plochá střešní taška NIBRA F 7 Plochá střešní taška NIBRA F 7 Technická data Plochá střešní taška NIBRA F7 Výrobce Nelskamp (D) Celková délka ~ 57, cm Celková šířka ~ 5,7 cm Střed. krycí délka Střed. krycí šířka ~ 0, cm Spotřeba na

Více

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva Akce : Stupeň : Investor : OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY stavební úpravy Dokumentace ke stavebnímu řízení Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Přednosti pálené tašky

Přednosti pálené tašky Technické informace Přednosti pálené tašky ODOLNOST Tašky jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození. Střecha z pálených tašek je pevná (pro údržbu, případnou opravu či kontrolu). Pálené tašky TONDACH

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56 3436 4 3436 7 7679955 7 obezdění klinkrem v m původní komín nový komín v 4,5 m -8,6 Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 9 mm pevnosti P 6 na MVC včetně spárování m3,675,45*,75*,675 Prefabrikovaná

Více

BRAMACTHERM 2017 Systém nadkrokevní tepelné izolace

BRAMACTHERM 2017 Systém nadkrokevní tepelné izolace BRAMACTHERM 2017 Systém nadkrokevní tepelné izolace Člen BMI Group Systém nadkrokevní tepelné izolace BramacTherm Nadkrokevní izolace BramacTherm zvyšuje komfort bydlení. V zimě zajišťuje ochranu před

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

TP101 TECHNICKÉ PARAMETRY M 1:5 OBVODOVÁ STĚNA 124 - KONTAKTNÍ FASÁDA M 1:5 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

TP101 TECHNICKÉ PARAMETRY M 1:5 OBVODOVÁ STĚNA 124 - KONTAKTNÍ FASÁDA M 1:5 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TP101 SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA ( = 0,043 W/mK; q=190 kg/m3) (STEICOprotect TYP L) STATICKÝ PRŮŘEZ MASIVNÍ STĚNY PRO DANÉ POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ JE 100 mm. 0,26 W/m2K 50 db OBVODOVÁ STĚNA

Více

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST VZDUCHOTĚSNOST DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ ATELIERU DEK V POSLEDNÍCH ČTYŘECH LETECH PROVEDLO MĚŘENÍ TĚSNOSTI METODOU BLOWER-DOOR TEST NA VÍCE NEŽ 150 OBJEKTECH. DVĚ TŘETINY MĚŘENÝCH

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Šikmé střechy - izolace v úrovni krokví CZ. září 2006. Izolace šikmých střech v úrovni krokví

Šikmé střechy - izolace v úrovni krokví CZ. září 2006. Izolace šikmých střech v úrovni krokví Šikmé střechy - izolace v úrovni krokví CZ září 2006 Izolace šikmých střech v úrovni krokví Požární ochrana Ticho Teplo od tepelné izolace, poskytuje energetickou úspornost od akustické izolace, snižuje

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 49_výkres krovu Výkres krovu rodinného

Více

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém

Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém Šikmá střecha Homeseal LDS prověřený systém červen 2015 Zateplení mezi a pod krokvemi V tabulkách jsou uvedeny orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U, kterých lze dosáhnout s použitím postupů

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

systém šikmých střech Přehled produktů

systém šikmých střech Přehled produktů systém šikmých střech Přehled produktů Leden 0 S vydáním tohoto přehledu produktů se stávají předchozí verze neplatnými. Vyhrazujeme si právo dělat změny. Obsah Systémové skladby strana Tepelně izolační

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Stránka 1/4 Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce

Více

a) Účel objektu. Rodinný dům je nepodsklepený, s přízemím a s obytným podkrovím, 4+kk, určený k bydlení jedné rodiny. Rodinný dům je osazen jako izolovaný na parcelu. b) Architektonické,funkční a dispoziční

Více

SKLADBY D.26. novostavba. PROJEKTANT Ing. arch Jana Martochová + 420 739 628 449. PROJEKT:stavební část

SKLADBY D.26. novostavba. PROJEKTANT Ing. arch Jana Martochová + 420 739 628 449. PROJEKT:stavební část PROJEKTANT Ing. arch Jana Martochová + 420 739 628 449 ZODP.PROJEKTANT Ing. Jan Alexa Ing. Jan Alexa Vajdova 1036/1 Praha - Hostivař 102 00 INVESTOR: MÍSTO: AKCE: Lukáš Kubíček, Pavel Kubíček k. ú. DOLNÍ

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Dřevěné domy a chaty - Standard

Dřevěné domy a chaty - Standard Stavebnice Stavebnice Stavebnice Dřevěné domy a chaty - Standard Dřevěné domy a chaty - Lux Roubenky Základový rám základový rám z tlakově impregnovaných KVH hranolů (smrk) Oplechování základového rámu

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO OPRAVA STŘECHY

Více

TOPDEK. montážní návod - 1 -

TOPDEK. montážní návod - 1 - TOPDEK montážní návod - 1 - - 2 - Obsah 1 ÚVOD...5 2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU TOPDEK...6 2.1 Popis...6 2.2 Navrhování...6 2.3 Materiály a výrobky v systému TOPDEK...6 3 NÁŘADÍ A NÁSTROJE...8 4 MONTÁŽ ŠIKMÉ

Více

Eternit tradiční materiál. pro střechy i fasády

Eternit tradiční materiál. pro střechy i fasády Eternit tradiční materiál pro střechy i fasády Tradice a budoucnost Název Eternit pochází z latinského slova eternitas, což znamená věčnost. Eternit je střešní krytina s více než stoletou tradicí. Díky

Více

Pálená taška tvoří střechu

Pálená taška tvoří střechu Francouzská 12 Pálená taška tvoří střechu Hlína šetří životní prostředí Přírodní hlína (jíl) představuje základní suroviny: míchá se s vodou, suší se vzduchem a vypaluje se ekologickým zemním plynem. Zbarvení

Více

TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH

TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH 1 PRINCIP SKLADBY TOPDEK TOPDEK STŘECHA PRO VÁS Potřebujete střechu pro Váš dům? Ať už se jedná o nový dům nebo o rekonstrukci,

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace BramacTherm Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více