Rizik II. důchodového pilíře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rizik II. důchodového pilíře"

Transkript

1 TÝDENÍK ČERVNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: O čem vlastně známky vypovídají? Jak k vysvědčení přistupují v zahraničí?...3 Komu jsou určeny přípravné třídy základní školy...6 Žák speciální školy napsal knihu a s pomocí svých příběhů poznal sám sebe...7 Nikomu ještě neuškodilo, byl-li zdvořilý. K. Tucholsky Krátce... Dilema budoucích důchodců zvažte pro a proti Nechcete v důchodu živořit? A je vám 35 let a více? Pak máte již necelý měsíc na vstup do druhého důchodového pilíře, takováto slova slyšíme nyní z medií neustále. Co však už nezaznívá, je, zda má tento pilíř také nějaká rizika. Proto jsme se na ně zeptali JUDr. Víta SAMKA z Českomoravské konfederace odborových svazů. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ 11. června Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky uspořádal veřejné slyšení na téma Nová maturitní zkouška. 14. června Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole. Jak toho dosáhneme? To je námět konference, kterou společně pořádá ministerstvo školství a několik organizací ke strategii vzdělávání v České republice. 15. června Na Slovensku v Kežmarských Žlabech proběhne 14. schůze předsednictva ČMOS pracovníků školství. Vedení školských odborů, předsedové KROS a předsedové profesních sekcí budou společně se zástupci slovenského Odborového svazu pracovníků školství a vědy jednat o problematice vzdělávání v obou zemích. Rizik II. důchodového pilíře je celá řada, zmíním alespoň ta hlavní. Především z důchodového spoření nelze vystoupit. Jakmile člověk uzavře smlouvu o důchodovém spoření a jakmile bude zaregistrována, stane se smlouva povinnou a nelze z ní vystoupit ani v budoucnosti. Nelze se ani vrátit do důchodového pojištění. A to ani v případě, že bude její účastník dlouhodobě nezaměstnaným, že se stane invalidním, že odejde pracovat do zahraničí, nebo že se jeho pracovní příjem podstatně sníží, takže nebude moci ze sociálních důvodů odvádět navíc požadovaná 2 procenta vyměřovacího základu. Důvodem pro vystoupení není ani to, že byl distributorem sjednávajícím smlouvu o důchodovém spoření nesprávně informován o podmínkách důchodového spoření a o svých budoucích důchodech, ale ani to, že jsou jeho důchodové úspory výrazně znehodnocovány. Dalším rizikem, o kterém se nehovoří, je skutečnost, že účast na důchodovém spoření snižuje příjmy jeho účastníka. Vstupem do důchodového spoření se člověk zavazuje přispívat další 2 procenta ze své mzdy na svůj důchod, aniž by měl zaručeno, že bude pobírat alespoň stejný důchod, jako by pobíral, pokud by do důchodového spoření nevstoupil. Zaměstnanci s průměrnou mzdou se tak jeho čistý měsíční příjem sníží přibližně o 500 korun. Budoucí důchod snižuje také neplacení pojistného na důchodové spoření. Jestliže člověk nebude moci z vážných důvodů hradit pojistné, například proto, že je na podpoře, na mateřské dovolené a podobně, jeho důchod se opět sníží. Dosavadní, tzv. ochranná lhůta, která se započítává pro výši důchodu, mu nebude kompenzována. Stát, ani penzijní společnost za něj výpadek neuhradí. O tuto ochranu tak účastník v důchodovém spoření přichází. (Pokračování na str. 4)

2 2 Zápisník Vybírejte i vy Do výtvarné soutěže nazvané Recyklované pohádky se přihlásilo 395 výtvarných prací dětí ze základních a středních škol. Deset nejúspěšnějších z nich se stane ilustracemi v připravované knížce. Vybírat je můžete i vy. Více na www. recyklovanepohadky.cz. ijk Podpora IT gramotnosti V květnu proběhlo finále druhého ročníku soutěže Office Arena, jejímž cílem je podpořit a zvýšit IT gramotnost v základních a středních školách. Žáci v ní museli prokázat své dovednosti v aplikacích Microsoft Office. Letos se soutěže zúčastnilo více než 2300 dětí. Vítězové si odnesli hodnotné ceny. mp Už jsem čtenář Pátý ročník celostátního projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka vrcholí. Kniha Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky je určena pro nejmladší žáky a byla pokřtěna poslední květnový den. Na jejím vydání se podíleli i žáci a studenti zapojení do projektu Čtení pomáhá, kteří ji podpořili částkou 100 tisíc korun. ls Soutěž Občanské sdružení PANT a Post Bellum vyhlašují soutěž zachycující příběhy 20. století. Úkolem soutěžících bude vyhledat pamětníka událostí 20. století, natočit a autorsky zpracovat jeho svědectví. Na vítěze čekají hodnotné ceny. Více na cz. sk Mýlíš se, Vonásku, slovanští věrozvěstové se rozhodně nejmenovali Müller a Thurgau! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Deset milionů korun na logopedickou prevenci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 a vyčlenilo na něj deset milionů korun. Žádosti o dotace lze podávat do 17. června Ministerstvo školství tak reaguje na stále se snižující úroveň řečových dovedností u dětí předškolního věku, což vede také k rostoucím počtům odkladů školní docházky z důvodu vad řeči u dětí. Aktuálnost zkvalitnění prevence narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku podporují i zkušenosti odborníků z OECD. V rámci projektu by mělo být proškoleno téměř tisíc učitelů pracujících s dětmi s narušenou komunikační schopností a kolem sta pracovišť bude vybaveno moderními interaktivními logopedickými pomůckami. Po absolvování kurzů zaměřených na logopedickou prevenci, které mají být v rámci projektu uskutečněny do konce roku 2013, získají pedagogičtí pracovníci základní poznatky z oblasti řečové výchovy a poruch komunikačního procesu, a dále kompetence k provádění prevence ve spolupráci s odborníky a rodiči. Kromě proškolených pedagogů by měly být výstupem projektu také příklady dobré praxe recenzované odborníky na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku. mšmt Počet studujících seniorů na univerzitách třetího věku roste Počet seniorů navštěvujících univerzity třetího věku stoupá. Podle Asociace U3V v současnosti navštěvuje školy důchodců. Studují například astronomii nebo myslivost, vyplňují testy na počítači a po dvou až tříletém studiu je čeká klasická promoce. Hlavním smyslem je ale aktivace seniorů, kteří ve škole najdou nové přátele, Rozmáhá se dovolená nebo tábory spojené se vzděláváním Prázdniny nebo dovolená spojené se vzděláváním jsou v současnosti trendem. Kromě jazykových kurzů se pořádají také třeba letní tábory na zlepšení paměti či komunikace. Podle průzkumu britského časopisu Study Travel Magazine vyjíždí do zahraničí za studiem zhruba 7000 Čechů, v tuzemsku pak organizují letní vzdělávací kurzy třeba univerzity. Pro žáky a studenty se ale konají i vzdělávací tábory v Česku. Pro středoškoláky například chystají letní kurzy také některé fakulty Univerzity Karlovy. čtk zábavu a nový styl života. Například za rok 2010/2011 evidovala Asociace 911 kurzů s studenty, o rok později už to bylo 1036 kurzů a přes studentů. Podle Petra Vavřína z Asociace se totiž změnil systém financování a univerzity, při nichž jsou kurzy pro seniory zřizovány, jsou tak víc motivovány k nabírání studentů-důchodců. Na financování studia se zhruba z třetiny podílí ministerstvo školství, z třetiny škola a třetinu si platí student. Semestr jej tak vyjde na 300 až 500 korun. Zájem ale není tak velký, jak by se zdálo. Studenti tvoří jen asi 1,5 procenta z celkového počtu důchodců a studium se soustřeďuje hlavně do větších měst. čtk

3 O čem vlastně známky vypovídají? Jak k vysvědčení přistupují v zahraničí? Zatímco někteří školáci se už těší na dvouměsíční volno, jiní s obavami očekávají chvíli, kdy dostanou do ruky vysvědčení. Co o dětech vlastně známky vypovídají a jak se k vysvědčení staví v zahraničí? Č eské školy využívají nejčastěji sumativní hodnocení v podobě klasifikace 1 až 5. Mohou však využívat i slovní hodnocení, popřípadě kombinaci obojího, říká Renata Wolfová, speciální pedagožka, pracující v pedagogicko-psychologické poradně. Většina rodičů sice očekává známkování, avšak v konečném důsledku je pro ně méně srozumitelné, co se za známkou vlastně skrývá. Zvládá dítě, co má? Posunulo se ve svých vědomostech a dovednostech? Má nějaký problém? Tato neprůhlednost se projevuje zejména při přestupech na jinou školu, doplňuje R. Wolfová a dodává: Využívání tzv. formativního hodnocení je cesta, jak pomoci dítěti podpořit jeho kognitivní a osobnostní rozvoj. Stále více škol se touto cestou začíná ubírat. Formativní hodnocení je orientované na podporu dalšího efektivního učení žáků. Poskytuje hodnotící informaci, zpětnou vazbu 3 ve chvíli, kdy se určitý výkon nebo činnost dá ještě zlepšit. Nabízí radu, vedení a poučení zaměřené na zlepšování budoucích výkonů. Bývá považováno za pedagogicky nejúčelnější hodnotící nástroj školní práce. Hodnocení žáků se ve světovém měřítku výrazně liší. Někde se skládá jen ze souboru známek, v procentuální, bodové či alfabetické podobě, zatímco jinde je větší důraz kladen i na dosažený pokrok. Zkušenosti s jiným způsobem hodnocení studentů má Paul Ingarfield, ředitel mezinárodní školy v Praze, který v rámci své pedagogické praxe působil například ve Velké Británii či Jordánsku. Věřím, že sumativní hodnocení na první pohled umožňuje například lepší porovnávání výkonů studenta s ostatními žáky. Dává však jen malou představu o tom, co je třeba udělat, aby se student dále rozvíjel. Podle mého názoru je právě rozvoj vzdělání hlavním cílem každého učebního plánu i vysvědčení. To pomůže každému studentovi pochopit nejen, ve které fázi se ve svém studiu právě nachází, ale také kam se posunout dál. V průběhu své kariéry se Paul Ingarfield setkal s několika vývojovými trendy v rozvoji hodnocení žáků. Mezi nejdůležitější účinné hodnocení zahrnuje akademický výkon měřený podle vývojových kritérií, která chápou učitelé, rodiče i žáci určitého věku. Tato kritéria by měla být použita jako základ pro známkování nebo hodnocení všemi učiteli. Například britské osnovy obsahují pro každou oblast výuky popisy jednotlivých úrovní, a jaké znalosti a dovednosti na nich má student mít. Tyto úrovně jsou široce používány k posouzení rozsahu znalostí a dovedností dosažených každým jednotlivým žákem v daném okamžiku jeho vzdělávacího procesu. Nejdůležitější je, že ve vyšších ročnících základní a všech ročnících střední školy se studenti sami učí hodnotit práci a výsledky svých spolužáků, což jim zároveň pomůže lépe rozumět hodnocení vlastní práce a pokroku. Maya KOPECKÁ I učitel má zodpovědnost za to, co žáky naučí Dítě je třeba k učení motivovat průběžně, po celé pololetí. Jsou sice typy, u kterých máme zkušenost, že dokážou na čtrnáct dní zapnout a v plném nasazení dohoní všechny resty, opraví všechny nerozhodné známky, přesto bych na tuto variantu moc nespoléhal. Když už před vysvědčením teče dítěti do bot, nevymýšlel bych sofistikované psychologické motivace. V té chvíli je třeba udělat, co je třeba rodiče by měli dítě jednoznačně podpořit a pomoct mu. Hubovat mohou až potom, a hlavně se poučit pro příští rok. Informovanost rodičů o výsledcích dítěte ze strany školy by měla být průběžná, tedy od začátku roku do jeho konce. Je neprofesionální, když se rodič čtrnáct dní před konferencí dozví, kolik špatných známek má pan učitel v notýsku. Podstatné zaměření informací od učitele by mělo posilovat kompetence žáka i jeho rodičů zvládat učební látku. Zápisy typu nepřinesl, nepracoval, nesplnil, vykřikoval tyto informace neobsahují. Jestliže se rok nepovedl v souladu s očekáváním, je na učiteli, aby dítěti i sobě FOTO: Alena TUČÍMOVÁ popřál hezké prázdniny s dostatečným množstvím odpočinku. Od září totiž čeká učitele, žáka i jeho rodiče poněkud jiný přístup. Například učitel musí s pomocí všech prostředků vymáhat intenzivnější spolupráci rodičů. Současně by také měl hledat takové formy podpory žáka, aby samotný žák chtěl dokázat podstatně víc. Na mnohé učitele vzpomínáme rádi a patří jim náš dík a chvála za to, že nás mnohé dobře naučili. Jenže zodpovědnost nelze půlit, a tak mají učitelé spoluzodpovědnost i za slabší výsledky žáka. Je jisté, že u starších žáků je samotné dítě jejich významný pomocník, nebo naopak vzdorující odpůrce. Nicméně, ať se nám to líbí nebo ne, známky odrážejí také dovednost učitele dovést dítě k odpovídajícím znalostem. Nepopírám obrovské rozdíly mezi dětmi (a rodinami), nicméně je to právě učitel, který je klíčovým činitelem učení. Dnes nemá zodpovědnost pouze za to, že bude vyučovat, ale také za to, že žáky naučí. Proto i on musí hledat způsoby podpory žáka i jeho rodičů. Václav MERTIN, psycholog

4 4 (Dokončení ze str. 1) Co se stane, pokud společnost, kterou si pro spoření do II. pilíře člověk vybere, nebude prosperovat? Důchod se mu sníží. Účastník důchodového spoření totiž nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí. To znamená za to, jakým způsobem bude penzijní společnost, kterou si zvolil, jeho důchodové úspory investovat. Pokud penzijní společnost nebude mít žádné výnosy, popřípadě malé, či dokonce prodělá, nikdo tyto ztráty účastníkovi nenahradí a důchod mu bude vyměřen z konečné (zbývající) hodnoty důchodových úspor. Bude-li taková ztráta příliš vysoká a důchod účastníka by byl příliš nízký, bude muset účastník svůj odchod do důchodu i o několik let odložit, pracovat déle, déle platit pojistné na důchodové spoření a spoléhat na to, že se penzijní společnosti podaří v té době dosáhnout podstatně vyšší výnosy. Z toho jasně vyplývá, že hodnota důchodových úspor účastníka není garantována. Penzijní společnost, ani stát účastníkovi důchodového spoření negarantují, že se hodnota odvedeného pojistného (jeho celkových důchodových úspor) nesníží. Důchodové úspory nejsou totiž ve srovnání se stávajícím systémem proti znehodnocení pojištěny a garanci za znehodnocení neposkytují ani penzijní společnosti. A důsledek? Nižší důchod než mu penzijní společnost slibovala podle modelových výpočtů při uzavírání smlouvy. Přes všechna tato rizika je alespoň garantována nějaká výše důchodu? Ta stanovena není. Výše doživotních starobních důchodů, které by měly účastníkům důchodového spoření přinejmenším kompenzovat snížení důchodu z běžného důchodového pojištění, není stanovena a bude záviset na obchodních podmínkách pojišťoven (jen pro upřesnění: jejich náklady jsou daleko vyšší než běžné). Znamená to tedy, že žádný člověk nemá zaručeno, že tři procenta, která jsou vyvedena z jeho vyměřovacího základu, mu budou nahrazena. Účastník II. důchodového pilíře by měl mít před odchodem do důchodu naspořenou určitou částku. Co se s těmito penězi stane, když zemře? Zemře-li poživatel doživotního starobního důchodu, například po vyplacení první splátky tohoto starobního důchodu, jeho důchodové úspory pozůstalým nenáleží a propadnou ve prospěch důchodců, kteří budou naopak žít velmi dlouho. Ztrátu důchodových úspor může do určité míry zmírnit tzv. pozůstalostní důchod. Ten, koho účastník důchodového spoření určil, dostane tříletý pozůstalostní důchod. Pozůstalostní penze však snižuje budoucí důchod z důchodového spoření. V podstatě jde o to, že zatímco v důchodovém pojištění nemá pozůstalostní penze vliv na vlastní důchod pojištěnce, v II. pilíři tomu tak není. Stávající důchodové pojištění je totiž založeno na solidárním charakteru, v případě pozůstalostní penze však bude příjem důchodce z běžného systému snížen přibližně o 15 procent. V případě jeho úmrtí tak bude snížen i příjem vdov, vdovců a sirotků. Dilema budoucích důchodců Snížen ale bude i starobní důchod účastníka II. pilíře, který nezemře, a to po 20 letech výplaty důchodu. Po této době bude již trvale odkázán na snížený starobní důchod z důchodového pojištění. Ten bude zpravidla o několik tisíc korun nižší než by byl, pokud by pojištěnec do důchodového spoření nevstoupil. Dvacet let není až tak dlouhá doba, zvláště ne pro ženy, které se dožívají vyššího věku. Je tedy pro ně spoření do II. pilíře výhodné? Není. Ženy díky nižším mzdám a platům, výchově Specializovaný finanční úřad, který smlouvy ve druhém pilíři registruje, podle zjištění ČTK eviduje od počátku roku do konce května žádostí o registraci smlouvy. Penzijní společnosti ale ještě na začátku roku očekávaly, že během prvního půl roku získají alespoň 500 tisíc podpisů. Na konci května se přitom pohybují jen u hranice 40 tisíc. Nenaplňuje se zatím ani naděje, že blížící se konec první půlky roku zajistí podstatný nárůst podpisů nových smluv kvůli tomu, že právě jen do poloviny roku mohou do systému vstoupit lidé starší 35 let. Aktualně.cz dětí, popřípadě péči o staré či zdravotně postižené členy domácnosti, která je v důchodovém pojištění kompenzována náhradními dobami, budou odvádět na důchodové spoření nižší pojistné než muži, zpravidla i po kratší dobu. Proto budou pobírat úměrně tomu také nižší důchody (anuity) z důchodového spoření než muži. Navíc, podle připravované právní úpravy, budou muset pojišťovny a penzijní fondy ze zákona sjednotit sazby pojištění pro ženy a muže u nově uzavíraných smluv. Pro ženy to tedy bude znamenat, že budou platit až o desítky procent vyšší pojistné na své důchody než dosud. Českomoravská konfederace odborových svazů doporučuje II. pilíř důchodového spoření zrušit. Proč? Konfederace v rámci své důchodové koncepce zavedení důchodového spoření dlouhodobě odmítá pro závažné ekonomické i sociální důvody. Především proto, že privatizuje část průběžného důchodového pojištění, které je v současné době jediným plně funkčním důchodovým systémem v České republice. Tím záměrně ohrožuje jeho finanční stabilitu a budoucí důchodové nároky. Současně může toto spoření na dlouhou dobu ohrozit i rovnováhu veřejných financí, aniž by bylo schopno vyřešit demografické a sociální problémy, které jsou vytýkány důchodovému pojištění, to znamená především zajistit vyšší důchody. Můžete tyto důvody osvětlit podrobněji? Ano. Česká republika nemá k dispozici žádnou finanční rezervu na financování mnohaletého transformačního deficitu státního rozpočtu. Ten je důsledkem vyvádění části pojistného na důchodové pojištění na osobní důchodové účty účastníků důchodového spoření. A to i přesto, že se vláda ve svých programových dokumentech zavázala tuto rezervu vytvořit. Již nyní se ukázalo, že nebylo možné pro financování tohoto deficitu z důvodu rozpočtových problémů na příjmové straně vyčlenit ani výnos některé z uvažovaných daní, například daně z přidané hodnoty. Náklady na pojistné plynoucí ze státního rozpočtu do důchodového spoření tak budou hrazeny emisemi státních dluhopisů. Česká republika tak za výdaje na důchodové spoření zaplatí vedle vyvedeného pojistného navíc ještě částky odpovídající úrokům z těchto státních dluhopisů. Nic takového by nemusela platit, pokud by důchodové spoření nebylo zavedeno. Rozsah těchto nákladů bude

5 zvažte pro a proti starobní penze K /m síc tím větší, čím více lidí do důchodového spoření vstoupí. Navíc Česká republika vyjednala spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy, které důchodová spoření provozují, příslib, že transformační deficity nebudou započítávány do tříprocentního maastrichtského kritéria pro nejvyšší přípustné schodky veřejných financí členských zemí Evropské unie. Důchodové spoření tak přispívá k zneprůhlednění veřejných financí, zakrývání skutečné výše státního dluhu a zcela znedůvěryhodňuje vládní politiku rozsáhlých restrikcí st ední délka ivota v sociální oblasti obhajovanou snahou o snížení státního dluhu a vyrovnané veřejné rozpočty. Další důvod pro zrušení důchodového spoření je tvrzení sociální demokracie, že v případě úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2014 důchodové spoření zruší. Lépe řečeno, sloučí ho s doplňkovým penzijním spořením a zruší i odvádění 3 procent vyměřovacího základu do důchodového fondu účastníka důchodového spoření. istý p ínos ú asti ve II. pilí i podle roku narození p i výnosu 2,5% p.a /3 1 1, násobek pr m rné mzdy Důvodem zavedení II. pilíře je zabezpečení dostatečného množství peněz na stáří. A to pro každého jedince. Je tomu tak? Není. Účast na důchodovém spoření mají odbory naopak snižuje míru solidarity v českém důchodovém systému a narušuje sociální soudržnost. Podmínky důchodového spoření totiž motivují k vyvádění části pojistného na osobní důchodový účet především pojištěnce s vyššími příjmy. Tím se zmenší rok narození stav i zvyšování v kové rani e so asný stav Zdroj: Propo et NB rozsah přerozdělování prostředků. To znamená, že dojde k relativnímu poklesu důchodů pojištěnců, jejichž výdělky se pohybovaly do průměrné mzdy, oproti důchodům těch, jejichž výdělky byly v průběhu celého života vyšší. Oslabování role průběžně financovaného povinného důchodového pojištění tak poškozuje současné i budoucí pojištěnce. Navíc zvyšování mzdové nerovnosti prohlubujících se rozdílů mezi nízkými a vysokými výdělky v České republice zvyšuje chudobu ve stáří, a problém stárnutí zavedení důchodového spoření tak neřeší. Pro koho je tedy vstup do II. pilíře výhodný? Vstup do důchodového spoření se může vyplatit jen bohatým. Institucí, která odpovídá za dodržování pravidel v oblasti důchodového spoření, je Česká národní banka, proto uvádím její propočet založený na dlouhodobém výnosu investování důchodových úspor ,5 procenta. Z grafu ČNB lze odvodit, že výhodné může být důchodové spoření jen pro jeho účastníky přibližně do 40 let, jejichž příjmy budou v průběhu celého života přesahovat 35 tisíc korun měsíčně. Něco odmítnout je jednoduché. Složitější je něco za to nabídnout. Máte nějaké vlastní řešení důchodové reformy? ČMKOS navrhuje vlastní důchodovou reformu, kdy po provedené parametrické reformě průběžného důchodového pilíře navrhuje dokončit reformu dnes již doplňkového penzijního spoření (III. pilíř) tak, aby se zvýšila motivace účastníků i jejich zaměstnavatelů poskytovat vyšší příspěvky na své budoucí důchody. Státní příspěvek by byl poskytován 5 například ve výši jedné třetiny příspěvku, který bude na své dobrovolné doplňkové penzijní spoření odvádět zaměstnanec. Ten by si mohl svůj příspěvek stanovit v rozmezí od 3 do 9 procent svého vyměřovacího základu. Budou tak vytvořeny výhodnější podmínky pro zaměstnanecké penzijní plány umožňující reálně předčasný odchod do starobního důchodu u zaměstnanců vykonávajících namáhavé a rizikové práce. Důležité je však prosazení některých dalších opatření k rozvoji doplňkového penzijního spoření. Zejména těchto: 0 0,5 1,0 1,5 2,0 další zvýšení motivace k účasti, zejména pokud jde o mladé zaměstnance, podporu čerpání doživotních starobních penzí, vyšší participaci zaměstnavatelů na financování doplňkových penzí zaměstnanců, posílení preventivního státního dohledu nad penzijními fondy. Protože taková opatření mohou přinést jen velmi malý prospěch pro pojištěnce s nižšími příjmy, v zájmu udržení podmínek pro jejich důstojné zabezpečení ve stáří je proto zapotřebí postarat se o zachování podmínek pro to, aby jejich důchodové potřeby byly pokryty v přiměřené míře především ze základního solidárního důchodového systému. Olga ŠEDIVÁ

6 6 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Doplnění kvalifikace Zaměstnanec může dostat výpověď pro nesplňování stanovených kvalifikačních předpokladů. Je stanovena nějaká doba, do které se zaměstnanci dává možnost si kvalifikaci doplnit? Výpovědní důvod nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce zaměstnancem je uveden v 52 písm. f) zákoníku práce. Nesplňování těchto stanovených předpokladů zákon nijak časově neomezuje. Výpovědní důvod tu může být dán různou (delší i kratší) dobou, než se zaměstnavatel rozhodne jej uplatnit. Tento důvod musí však trvat ještě v době, kdy byla výpověď z pracovního poměru zaměstnanci dána. Z hlediska podmínek dotčené výpovědi z pracovního poměru není podstatné, jak dlouhou dobu trvá stav, kdy je dán důvod výpovědi, aniž se zaměstnavatel rozhodne jej uplatnit. Vít BERKA Jak to bude s dovolenou? Zaměstnanec dal zaměstnavateli výpověď, ale v době skončení pracovního poměru mu bude zbývat ještě několik dnů dovolené. Zaměstnanec tvrdí, že se s ním musí zaměstnavatel dohodnout, zda bude dovolená vyčerpána, nebo proplacena po skončení pracovního poměru. Pokud by k dohodě nedošlo, kdo určí, jak se bude postupovat? erpání dovolené za ka- rok nezávisí na pání dovolené určuje zaměstnancem, ale toto čer- Člendářní dohodě zaměstnavatele se městnavatel a závisí na jeho zaměstnancem. Podle 217 rozhodnutí, zda bude čerpání dovolené určeno. To zákoníku práce je povinností zaměstnavatele určit dobu ovšem nevylučuje, aby došlo k dohodě mezi zaměst- čerpání dovolené podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhla- o čerpání dovolené. Jestliže navatelem a zaměstnancem sem odborové organizace v daném případě zaměstnavatel neurčí čerpání dovo- a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do čerpána do skončení pracovlené tak, aby mohla být vy- konce kalendářního roku, ního poměru, má zaměstnanec právo na poskytnutí ná- ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Z uvedeného hrady platu za nevyčerpanou ustanovení vyplývá, že čerpání dovolené není věcí doníku práce. dovolenou podle 222 zákohody zaměstnavatele se za- Vít BERKA Úrazové pojištění Je nutno platit pojistné na úrazové pojištění z dohody o provedení práce, pokud odměna z dohody nepřesáhne v měsíci částku 10 tisíc korun? Podle výkladu ministerstva financí platí zaměstnavatel pojistné na úrazové pojištění z úhrnu svých vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení. Pojistné za kalendářní čtvrtletí nemůže být nižší než 100 korun. Odměna z dohody o provedení práce, která nečiní více než 10 tisíc korun, nezakládá účast na nemocenském pojištění, a proto se nezahrnuje ani do vyměřovacího základu zaměstnavatele. Pokud odvod pojistného na úrazové pojištění z úhrnu Přípravné třídy Komu jsou určeny přípravné třídy základní školy a jaké vyměřovacích základů činí aspoň 100 korun, tak se pojistné z odměny z takové dohody o provedení práce neplatí. V případě, že by zaměstnavatel zaměstnával pouze zaměstnance, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění, například činné pouze na základě dohody o provedení práce, a odměny by nečinily více než 10 tisíc korun měsíčně, tak by zaměstnavatel neměl žádný vyměřovací základ a musel by zaplatit pojistné ve výši 100 korun za čtvrtletí. Vít BERKA Příplatky za práci ve svátek Je možné v dohodě o provedení práce sjednat poskytování příplatků za noční práci, svátek a za práci v sobotu a v neděli? Nárok zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce na příplatky k odměně nevzniká automaticky ze zákona, ale může být sjednán smluvně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud tedy k takovému ujednání v dohodě o provedení práce nedojde, zaměstnanci právo na příplatek nevzniká. Pokud dohoda takové ujednání obsahuje, vzniká zaměstnanci na příplatky vymahatelné právo. Vít BERKA jsou podmínky pro jejich zřizování? Zřizování přípravných tříd základní školy upravuje 47 školského zákona č. 561/2004 Sb. Podle tohoto ustanovení mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy obec, svazek obcí nebo kraj pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu je možno zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně sedm dětí (z tohoto počtu lze ovšem povolit výjimku v souladu s 23 odst. 4 školského zákona). O zařazení žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Přípravné třídy by tedy měly být zřizovány především tam, kde vzniká potřeba před zahájením povinné školní docházky vyrovnat rozdílnost dosavadní výchovy dětí a kde z různých příčin není nabídka a možnosti, které poskytují mateřské školy, dostačující. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Žák speciální školy napsal knihu a s pomocí svých příběhů poznal sám sebe Nabízíme pohled do Základní školy speciální v Komenského ulici v Pelhřimově, kde se stalo projektové vyučování již tradicí. Jedinečná událost ze života školy, kterou se chceme pochlubit, je také projekt, ale trochu jiného druhu. Loni v srpnu byla ve spolupráci naší školy a Domova sv. Anežky v Týně nad Vltavou vydána kniha Krádež výletu. Autorem knihy je patnáctiletý žák naší školy Miroslav Šlechta. A právě jeho příběh vám chci předat. Asistence není lék Mirek je od svých tří let v pěstounské péči. První tři roky života strávil v kojeneckém ústavu a dětském domově. Při příchodu do pěstounské rodiny byl významně opožděný ve všech oblastech. V průběhu dalších let byla u Mirka diagnostikována lehká mentální retardace a těžké zrakové postižení. Od 1. do 5. ročníku byl integrován v běžné základní škole. V tomto režimu pracoval s podporou pedagogické asistence. Do základní školy speciální přestoupil od 6. ročníku. Podstatnou změnou byla pro něj zejména změna stylu práce. Přestal pracovat s pedagogickou asistencí, byl nucen začít se starat o svoje věci sám. Na základě své zkušenosti musím říci, že asistence u dětí s mentálním postižením je ve většině případů spíše kontraproduktivní. Žáci přicházejí absolutně nesamostatní, nejsou zvyklí se sami postarat ani o ty nejzákladnější věci. Problémové chování Zpočátku měl Mirek řadu problémů. Navazoval kontakt bez ohledu na situaci, komunikoval naprosto nepřiměřeně. Jeho chování bylo často společensky nepřijatelné. Nerozuměl významu gest, nechápal smysl společenských formalit. Chyběla mu flexibilita a přizpůsobivost, těžce nesl změny, zejména neplánované. Byl extrémně kritický k vlastním nedostatkům, ale i chybám ostatních. Společenské kontakty vyhledával spíše mezi dospělými. Děti mu příliš nerozuměly, ale na druhou stranu měly vůči němu respekt a oceňovaly jeho schopnosti. Mirek má velmi vyhraněné zájmy zajímá ho elektrika, doprava a první pomoc. Má v těchto oblastech celkem hluboké znalosti, které sám neustále rozšiřuje. Jako jeho třídní učitelka jsem s Mirkem opakovaně rozebírala jeho nestandardní a nevhodné chování. Vyrušoval během hodin, neustále se smál, chodil po třídě, nedodržoval při rozhovoru patřičný odstup a podobně. Jak na to? Zapisovat příběhy Nejprve jsme si dlouho povídali, rozebírali jsme konkrétní situace. Vysvětlovali jsme si, v čem spočívá to, či ono nepřijatelné chování. Jak jinak se zachovat, aby se člověk zbavil image podivína. Vymýšleli jsme spolu jiné scénáře různých situací a podobně. V té době jsem nabídla Mirkovi, aby si zkusil zapisovat svoje nápady, příběhy. Naše společná práce se tím dostala do další dimenze. Každý den jsme společně četli jeho zápisy, rozebírali jsme děj, způsob vyjadřování, náměty, pointy. Mirek si na základě příběhů začal mnohé věci uvědomovat, mnohé situace mi také tímto způsobem předhazoval a čekal, jak na ně budu reagovat. Neustále jsme si vyjasňovali významy slov, významy situací, rituálů. 7 Obrovská sociální změna Jeho chování se začalo pozvolna zklidňovat. Mirek přestal být pro svoje spolužáky jen nevyzpytatelný podivín, začali si všímat jeho talentu, nadání a smyslu pro humor. On sám sebe začal také vnímat jinak. Stouplo mu sebevědomí. Byl rád, že jeho chování již tak často nezpůsobuje konflikty s vyučujícími a také se spolužáky. Pokud se něco takového stalo, sám si většinou uvědomil, kde se stala chyba, a sám navrhl, že příště se zachová jinak. Jak začalo příběhů přibývat, začali jsme mít potřebu je nějak archivovat. Vytvořili jsme proto internetové stránky, kam jsme příběhy zapisovali. Součástí stránek je také návštěvní kniha, prostřednictvím které žák komunikuje se čtenáři svých příspěvků. Radost z této činnosti neustále kontinuálně narůstala. Mirek byl na svoji práci hrdý, měl radost z každé pozitivní reakce. V tu dobu si i ostatní dospělí začali všímat obrovské změny v jeho sociálním chování. V této fázi již bylo jasné, že naše snažení se nutně musí opět posunout o stupeň výš. Krádež výletu Navázali jsme spolupráci s Domovem svaté Anežky v Týně nad Vltavou, kde se našel nadšený ilustrátor příběhů. Pro Mirka tak začalo vyvstávat mnoho příležitostí k tréninku sociálních dovedností, sociálních kontaktů. Naučil se přiměřeným způsobem sebeprezentovat, naučil se jednat s cizími lidmi. Navázal nová přátelství. Krásným vyvrcholením se pak stalo vydání benefiční knihy Krádež výletu. Výtěžek z jejího prodeje podporuje provoz Domova sv. Anežky. Tento příběh začal nenápadně, ale myslím, že by se mohl stát pro další děti a jejich učitele inspirací. Nella SLAVÍKOVÁ Kontakt: ZŠ Pelhřimov Komenského 1326 Tel:

To, že naše školství je dlouhodobě

To, že naše školství je dlouhodobě TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 15 16. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Mateřské školy v kolotoči rozpisu rozpočtu... 3 Učíte a nejste na Facebooku? Možná děláte chybu... 5 Ajaxův zápisník ve školách Karlovarského

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Týdeník Školství je mediálním

Týdeník Školství je mediálním TÝDENÍK 30 9. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chudoba se nikomu nevyhýbá. Hrozí i českým dětem?... 3 Virtuální škola, kde se kdokoli může naučit cokoli... 5 Ředitelé škol mají nárok na odstupné.

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Návrhy změn dvou vyhlášek,

Návrhy změn dvou vyhlášek, TÝDENÍK 38 4. PROSINCE 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Bude se pokračovat v testování žáků základních škol?... 3 Školská tripartita o novelách zákonů... 4 Výuka fyziky pomocí nových informačních

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co ukazuje letošní rozpočet pro regionální školství... 3 Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou... 5 Výměna zkušeností

Více

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 zahajujeme nový seriál o financování škol v roce 2005 STRANA 3 řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 projekt hypo může našim dětem usnadnit vstup do školy STRANA 7

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Budete upravovat své ŠVP? Víme, kde najdete pomoc... 3 Jak by se měli stravovat školáci... 5 Cestování s blechou naučilo naše žáky spolupracovat...

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování další peníze do regionálního školství podle počtu žáků na jeden kilometr čtvereční STRANA 3 bude zákon o dalším vzdělávání přínosem pro všechny občany? STRANA 5 mateřské školy o letních prázdninách (stanovisko

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

Do Prahy se svými příznivci

Do Prahy se svými příznivci TÝDENÍK 13 2. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Blýská se v technickém vzdělávání na lepší časy?... 3 Neobsazené základny EXOD 2014... 4 Tam, kde si umějí vybrat inovativní metody výuky... 7 Krátce...

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Převod peněz z ministerstva na kraje poslanecká sněmovna zamítla. Krátce... 30. října. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 33 31. ŘÍJNA 2007 XV.

Převod peněz z ministerstva na kraje poslanecká sněmovna zamítla. Krátce... 30. října. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 33 31. ŘÍJNA 2007 XV. TÝDENÍK Již potřetí se tak podařilo zabránit tomu, aby peníze určené na vzdělávání byly z úrovně státu převedeny na kraje. Zatímco nyní mohou být použity výhradně pro regionální školství, v případě převedení

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Vypadá to jako souhra ojedinělých nepříjemných incidentů, ale možná vypovídají o stavu současného českého školství víc, než jsme ochotni připustit. Učitelé jsou přetížení a zvlášť na konci školního

Více

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 9 29. ÚNORA 2012 XX. ROČNÍK Typologie žáka výhodná pomůcka ve výuce... 5 Divadlo pomáhá rozvíjet schopnosti, fantazii i kamarádství... 7 Jak bude probíhat testování žáků

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Barack Obama chce dát učitelům více peněz

Barack Obama chce dát učitelům více peněz TÝDENÍK 35 12. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Internet do škol, a nejen to... 3 Zapojovat žáky do života školy se vyplatí... 5 Sobota za školou... 7 Barack Obama chce dát učitelům více

Více

Zlatým Ámosem se stala Petra Šišková ze Sokolova

Zlatým Ámosem se stala Petra Šišková ze Sokolova TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 13 30. BŘEZNA 2011 XIX. ROČNÍK Jmenování maturitního komisaře poslední problém státní maturity?... 3 Individuální přístup? Při tolika dětech ve třídě utopie... 5 Učíme se

Více

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího,

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího, TÝDENÍK 10 12. BŘEZNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Dostanou mladí učitelé přidáno?... 3 Církevní školy nejsou jen pro věřící... 5 Projekt Šťastné dítě... 7 Odměňování mladých učitelů je spíše

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Pevný rozvrh hodin... 3 Školní bufety spokojenost i nevraživost... 5 Inspirace pro výuku fyziky... 7 1. prosince Ve Výboru pro vzdělání,

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více

Politici dávají od maturity ruce pryč

Politici dávají od maturity ruce pryč TÝDENÍK 16 21. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Bude mateřská škola povinná? Uvažované zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání je námětem dubnové přílohy Týdeníku Školství,

Více

6 14. ÚNORA 2007 XV. ROČNÍK

6 14. ÚNORA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Všichni sice chápou důležitost vzdělání, ale jak jde o peníze, je to jiná, říká Dana Kuchtová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy S první novelou pana Bartoše a dalších poslanců ODS, která

Více

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze.

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze. demoverzi školského portálu spustíme v dubnu 2005 STRANA 3 ukázky problémových úloh z mezinárodního výzkumu pro patnáctileté žáky STRANA 7 nová vyhláška ministerstva financí o stravování zaměstnanců škol

Více