VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP"

Transkript

1 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. CAREY, Peter: Data Protection : A Practical Guide to UK and EU Law. - 2nd ed. - New York : Oxford University Press, p. - ISBN Signatúra B01-95 (1903) 2. DOLEŽÍLEK, Jiři: Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. Praha:ASPI, s. ISBN Signatúra: D08-1 (255) 3. FRIDRICH, Branislav - MIHÁLIKOVÁ, Silvia - MOKRÁ, Lucia - SIMAN, Michael: Ochrana ľudských práv v Európskej únii. - Bratislava : Univerzita Komenského, s. - ISBN Signatúra B (2836) 4. GREGUŠOVÁ, Daniela - DULAK, Anton - CHLIPALA, Miroslav - SUSKO, Boris: Právo informačných a komunikačných technológií. - 1.vyd. - Bratislava : STU, s. - (Edícia vysokoškolských učebníc). - ISBN Signatúra E17-1 (695) 5. KNAP, Karel - ŠVESTKA, Jiři - JEHLIČKA, Oldřich - PAVLÍK, Pavel - PLECITÝ, Vladimír: Ochrana osobnosti podle občanského práva prepr., dopln. vyd. - Praha : Linde, s. - ISBN Signatúra B08-17 (224) 6. KUNER, Christopher: European Data Protection Law : Corporate Compliance and Regulation. - 2nd ed - New York : Oxford University Press, p. - ISBN Signatúra B (2595); B01-107a (2596) 7. MATES, Pavel: Ochrana soukromí : ve správním právu atualiz. preprac. vyd. - Praha : Linde, s. - ISBN Signatúra B (1551); B031-18a (2693) 8. MATOUŠOVÁ, Miroslava: Ochrana osobních údajů : v otázkách a odpovědích. - vyd Praha : ASPI Publishing s.r.o., s. - ISBN Signatúra E16-16a (1536); E16-16 (1336) 9. R.ADAMS, Helen F. BOCHER, Robert A.GORDON, Carol BARRY-KESSLER, Elizabeth: Privacy in the 21st Century: Issues for Public School and Academic Libraries. Westport: Libraries Unlimeted, p. ISBN Signatúra E00-25 (2278) 10. ROZENBERG, Joshua: Privacy and the Press. 1st. ed. New York: Oxford University Press, p. ISBN Signatúra B (1912)

2 11. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv : ( z pohĺadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv). 2. rozšírené vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa s.r.o., str. - ISBN Signatúra D032-3 (1178), D032-4 (1179) D032-2 (1177) 12. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 1. zväzok. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra B032-63/I (3095) 13. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 2. zväzok. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra B032-63/II (3096) 14. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 3. zväzok. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra 15. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : Príloha. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra B032-63/príloha (3098) 16. VETERNÍKOVÁ, Mária: Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. - Bratislava : Procom, s. - ISBN Signatúra B08-18 (225) 17. VOZÁR, Jozef VALKO, Ernest LAPŠANSKÝ, Lukáš: Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd.-praha: C.H.Beck, s. ISBN Signatúra C08-21 (2832) 18. Zákon o ochraně osobních údajů : Komentář / aut. koment. KUČEROVÁ, Alena ; aut. koment. BARTÍK, Václav ; aut. koment. PECA, Jaroslav ; aut. koment. NEUWIRT, Karel ; aut. koment. NEJEDLÝ, Josef. - 1.vyd. - Praha : C. H. Beck, s. - ISBN Signatúra C032-3 (129); C032-3a (130); C032-3b (2360) 19. Zásada rovnakého zaobchádzania a jej ochrana - teória a prax vybraných európskych krajín a Slovenska : Komparatívna štúdia. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, s. - ISBN Signatúra B (2972); B032-61a (2973); B032-61b (2974) 1.2 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 1. Aktuálne otázky ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike : (recenzovaný zborník) / *zostavila Anna Zachová vyd. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 2. BARTÍK, Václav JANEČKOVÁ, Eva: Ochrana osobních údajů v aplikační praxi : vybrané otázky vyd. - Praha : Linde, s. ; 21 cm. - (Praktická právnická příručka). - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva, Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

3 3. BARTÍK, Václav JANEČKOVÁ, Eva: Zákon o ochrane osobních údaju s komentářem. 1. vyd. Olomouc: Anag, s. Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 4. CIRÁK, Ján: Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve vyd. - Bratislava : Vyd. oddelenie PF UK, s. - (Studia Iuridica Bratislavensia, Nr. 2). - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity. Univerzitná knižnica v Bratislave 5. FEKETE, Imrich: Reklamné právo pre podnikateľov. - Bratislava : Epos, s. plány. Univerzitná knižnica v Bratislave 6. GERLOCH, Aleš ŠTURMA, Pavel a kol. :Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. - Praha : Auditorium, s. ; 24 cm. - ISBN (viaz.).- Knižnica Trnavskej univerzity 7. HUMENNÍK, Ivan: Ochrana osobnosti a medicínske právo vyd. - Žilina : Eurokódex ; *Vydané v spolupráci s+ Paneurópska vysoká škola, s. ; 21 cm. - ISBN (brož.).- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva. 8. HORVÁTH, Edmund- BUDINSKÁ, Lucia: Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy. IURIS LIBRI, s. ISBN HURDÍK, Jan LAVICKÝ, Petr TELEC, Ivo: Občanské právo hmotné : obecná část, ochrana osobnosti. I.. - *Bratislava+ : Bratislavská vysoká škola práva ; Žilina : Poradca Podnikateľa, s. : il. ; 21 cm. - (Eurokódex). - ISBN (brož.). Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva. 10. CHALUPKOVÁ, Helena HOLÝ, Peter: Regulace reklamy. Komentář. 1. vyd.-praha: C.H.Beck, s. Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 11. Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / *zostavil: Ivan Humeník vyd. - Bratislava : Eurokódex, s.r.o., s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 12. JAKAB, Radomír: Porovnávacia reklama z pohľadu práva vyd. - V Košiciach : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy, s. ; 21 cm. - ISBN (brož.).- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva 13. JANEČKOVÁ, Eva - BARTÍK, Václav: Kamerové systémy v praxi: právní režim z pohledu ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti.. - Praha: Linde, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 14. Judikatúra vo veciach nekalej súťaže / zostavili Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha. - Bratislava : Iura Edition, s.. Univerzitná knižnica v Bratislave.. Univerzitná knižnica v Bratislave 15. KNAP, Karel et al.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. - 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde Praha a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví

4 Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, s. - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity 16. KROUPA, Jiří: Mediální právo vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Edice učebnic MU, č. 426). - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 17. KUČEROVÁ, Alena NONNEMANN, František: Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích. 1. vyd.- Praha: BOVA Polygon, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 18. KUČEROVÁ, Alena: Zákon o ochraně osobních údajů: komentář. 1.vyd.- Praha: C.H. Beck, 2012, xvii, 516 s.- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 19. MACKOVÁ, Alena: Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů. -1. vyd.- Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, viii s.isbn Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 20. MAŠTALKA, Jiří: Osobní údaje, právo a my.- 1. vyd..- Praha: C.H. Beck, 2008, xiv s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 21. MATES, Pavel JANEČKOVÁ, Eva BARTÍK, Václav: Ochrana osobních údajů. - Praha : Leges, Knižnica UPJŠ, Košice 22. MATES, Pavel: Ochrana soukromí ve správním právu. - [1. vyd.]. - Praha : Linde Praha a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 23. MATOUŠOVÁ, Miroslava HEJLÍK, Ladislav: Osobní údaje a jejich ochrana. 2. dopl. vyd.- Praha: ASPI, s. Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 24. Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život : *zborník vedeckých príspevkov+ / Helena Barancová *editorka+. - [1. vyd.]. - Bratislava : Sprint dva, s. - (Juristika). - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity 25. MORÁVEK, Jakub BURIAN, David: Předávání osobních údajů do zahraničí: česká a evropská právní úprava, otázky a odpovědi. -Praha: Linde, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 26. Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy / zostavili Edmund Horváth, Lucia Budinská. - Bratislava : Iuris Libri, s. 20 cm. Univerzitná knižnica v Bratislave 27. Ochrana osobných údajov vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, s. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva. 28. PLECITÝ, Vladimír: Problematika ochrany osob a majetku z pohledu soukromého a veřejného práva. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 29. POLČÁK, Radim: Právo na internetu: spam a odpovědnost ISP.- Brno: Computer Press, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

5 30. Právo na ochranu osobnej slobody : zborník z celoštátneho odborného seminára s medzinárodnou účasťou ku príležitosti 60. výročia založenia Rady Európy / *z prednesených a dodaných príspevkov zostavila Anna Zachová vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 31. RAMIŠ, Vladan at al.: Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání : se souvisejícími dokumenty, formuláři, doporučenými postupy a metodickými výklady : komentář. - Praha : Linde, s. ; 21 cm. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva 32. SLAVÍKOVÁ, Nataša et al.: Vplyv nového tlačového zákona na prácu novinárov a na život slovenskej spoločnosti. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, s. tab., ukážky. Univerzitná knižnica v Bratislave 33. ŠIMÍČEK, Vojtěch: Právo na soukromí vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, s. - (Sborníky, sv. č. 50). - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 34. ŠTĚDROŇ, Bohumír - Miroslav LUDVÍK: Právo v informačních technologiích. 1.vyd.- Kralice na Hané: Computer Media, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 35. VETERNÍKOVÁ, Mária: Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. - [1. vyd.]. - Bratislava : Procom, spol. s r.o., c s. - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity 36. VIDRAN, Jan: Zaměstnanci v objektivu kamer : právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, xi, 235 s. - (Beckova edice ABC). - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 37. VOZÁR, Jozef VALKO, Erneset LAPŠANSKÝ, Lukáš: : Tlačový zákon. - Praha : C. H. Beck, s.. Univerzitná knižnica v Bratislave.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva 38. VOZÁR, Jozef: Reklama a právo vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity. Univerzitná knižnica v Bratislave 39. WILFING, Peter- KOVÁČECHOVÁ, Eva: Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti : porovnanie prístupu súdov na Slovensku, v USA a Európskeho súdu pre ľudské práva k žalobám verejných činiteľov. - [1. vyd.]. - Pezinok : Via iuris - Centrum pre práva občana, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 40. WINTER, Filip: Právo a reklama v praxi. - [1. vyd.]. - Praha : Linde Praha a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva

6 41. WINTER, Filip: Reklama a právo vyd. - Praha : Orac, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1 ČLÁNKY V ČASOPISOCH PROVENIENCIE SR 1. Babiaková, Eva et al.: Ochrana osobnosti a právo na súkromie. Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch : občianske právo. In: Zo súdnej praxe. - Roč. 15, č. 3 (2010), s X 2. Bálintová, Miroslava. In: Žaloba na ochranu osobnosti a jej využitie v intenciách ochrany ľudských práv. In: Justičná revue. - Roč. 58, č. 11 (2006), s Bálintová, Miroslava : Vyrovnanie sa s komunistickou minulosťou verzus ochrana osobnosti a ďalšie práva fyzických osôb.. In: Justičná revue. - Roč. 58, č. 5 (2006), s Bulla, Martin Švec, Marek: Ochrana súkromia zamestnancov pri prevádzkovaní kamerového systému na pracovisku (národné a európske východiská). - In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 10 (2010), s Feťková, Gabriela : Právo médií na slobodu prejavu a kritika sudcov. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 4 (2010), s Feťková, Gabriela: Rozhodovanie vo veciach ochrany osobnosti podľa OSP a jeho nesúlad s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. - In: Justičná revue. - Roč. 54, č. 12 (2002), s Hodál, Peter: Nemecký ústavný súd - a posun v ochrane osobnosti. - In: Justičná revue. - Roč. 55, č. 5 (2003), s Kerecman, Peter : Nad zmenou ustanovení o miestnej príslušnosti súdu v konaní o ochranu osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 56, č. 8-9 (2004), s Kerecman, Peter. - Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 3 (2010), s Kerecman, Peter. - Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 2 (2010), s Kerecman, Peter: K úvahám o citovej ujme, jej odškodňovaní a ochrane osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 56., č. 6-7 (2004), s

7 12. Kerecman, Peter: O náhrade imaterálnej ujmy spôsobenej pozostalým usmrtením blízkej osoby podľa ustanovení o ochrane osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 53, č. 2 (2001), s Konflikt slobody prejavu a práva na súkromie v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.- In: Justičná revue. Roč. 63, č.8-9 (2011), s Krajčo, Jaroslav : Ochrana osobnosti a vecná príslušnosť súdu. In: Zo súdnej praxe. - Č. 1 (1996), s Kupcová, Zuzana : Interpretácia 11 Občianskeho zákonníka alebo ochrana osobnosti trochu inak. - In: Justičná revue. - Roč. 56., č. 3 (2004), s Kurinec, Marián: K dôkazu pravdy ( 200i ods. 3O.s.p.) v konaní o ochranu osobnosti. - In: Justičná revue. - Roč. 48, č. 6-7 (1996), s Madliak, Jozef: Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike. - In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 2 (2004), s Matejka, Ján : Ochrana všeobecných osobnostních práv v České republice. In: Právny obzor. - Roč. 91, č. 2 (2008), s Novocký, Juraj: K niektorým aspektom uchovania a vydania počítačových údajov. - In: Justičná revue. Roč. 63, č.4 (2011), s Pirošíková, Marica : O ochrane osobnosti, zákone č. 58/1969 Zb. a ich výklade v súlade so zárukami obsiahnutými v článku 5 Dohovoru. In: Justičná revue. - Roč. 57, č. 5 (2005), s Pirošíková, Marica : Právo na život a žaloba na ochranu osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 4 (2009), s Uchovanie počítačových údajov a ochrana súkromia.- In: Justičná revue. Roč. 63, č.6-7 (2011), s Vojčík, Peter: Ochrana osobnosti a médiá Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 1 (2004), s Vozár, J. : Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 3. In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 5 (1997), s Vozár, Jozef : Ochrana osobnosti II. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 11 (1999), s Vozár, Jozef : Právo na odpoveď. In: Právny obzor. - Roč. 91, č. 3 (2008), s Vozár, Jozef : Ochrana osobnosti I.. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 10 (1999), s. 45

8 28. Vozár, Jozef, Ochrana osobnosti III. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 12 (1999), s Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače. - In: Právny obzor. - Roč. 76, č. 4 (1993), s Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače : (Pohľad na problematiku cez súdne rozhodnutia v Rakúsku). - In: Právny obzor. - Roč. 76, č. 6 (1993), s Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti IV.. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 1 (2000), s Vozár, Jozef: Posmrtná ochrana osobnostných práv. In: Právny obzor. - Roč. 90, č. 3 (2007), s Vozár, Jozef: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 3. - In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 5 (1997), s Werner, Ivan Werner Andrej: Peňažná satisfakcia v prípade ochrany osobnosti a dobrej povesti. - In: Justičná revue. - Roč. 54, č. 5 (2002), s ČLÁNKY V ČASOPISOCH PROVENIENCIE ČR 1. Cteni ove posty zamestnavatelem a ochrana soukromi / Bohumir Stedron. - In: Bulletin advokacie. -- ISSN Roc. 2004, c. 10 (2004), s K nekterym aktualnim otazkam ochrany osobnostnich prav fyzicke osoby / Jan Dvorak, Alena Mackova: In: Pravni forum. -- ISSN Roc. 2, c. 6 (2005), s K nepripustnosti provedeni dukazu v obcanskopravnim rizeni zaznamem telefonickeho hovoru porizeneho bez souhlasu ucastnika hovoru : nalez Ustavniho soudu CR ze dne , sp. zn. I. US 191/05 / Ustavni soud CR. - In: Soudni rozhledy. -- ISSN Roc. 13, c. 1 (2007), s Navrh noveho obcanskeho zakoniku z pohledu ochrany soukromi a osobnich udaju / Jiri Mastalka: In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 18, c. 10 (2010), s Nevydani zdravotnicke dokumentace zesnule blizke osoby a ochrana osobnosti : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 1701/2005 / Nejvyssi soud C:- In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 14, c. 7 (2006), s Ochrana osobnich udaju v evropskem pravu se zamerenim na aspekty bezpecnostni / Bohumil Pikna. - In: Pravnik. -- ISSN Roc. 147, c. 1 (2008), s

9 7. Ochrana osobnich udaju v Schengenskem informacnim systemu = Protection of personal data in the Schengen information system / Jiri Vlastnik. - In: Ochrana zakladnich prav a svobod v procesu europeizace trestniho prava. -- V Praze : Karolinum, (Acta Universitatis Carolinae. Iuridica ; 1/2006). -- ISSN ISBN S Ochrana osobnosti a clanky v periodickem tisku. Ochrana prava na soukromi osob, ktere maji obchodni i jine kontakty s politiky : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 2796/2005 / Nejvyssi soud. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 15, c. 3 (2007), s Ochrana soukromi a osobnich udaju v Charte zakladnich prav EU / Daniel Nova. - In: Casopis pro pravni vedu a praxi. -- ISSN Roc. 15, c. 4 (2007), s Ochrana soukromi a osobnosti mladistveho ve svetle posledni novely zakona o soudnictvi ve vecech mladeze / Helena Valko. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 14, c. 14 (2006), s. II 11. Ochrana soukromi na pracovisti / Ladislav Jouza. - In: Pravni radce. -- ISSN Roc. 11, c. 5 (2003), s Ochrana soukromi v digitalnim veku (2) : komunikace a zachovani soukromi / J. R. Smi. - In: Computerworld. -- ISSN Roc. 23, c. 17 (2012), s Ochrana soukromi v digitalnim veku : po digitalnich stopach / Pavel Krcma. - In: Computerworld. -- ISSN Roc. 23, c. 16 (2012), s Ochrana soukromi ve spravnim radu / Pavel Mates. - In: Pravni radce. -- ISSN Roc. 14, c. 2 (2006), s Osobnostni prava a prava na ochranu soukromi uzivatelu del chranenych pomoci DRM zakoupenych pres internet / Helena Hrubesov: In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 18, c. 4 (2010), s Posileni ochrany informaci v trestnim rizeni / Frantisek Pury: In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 17, c. 7 (2009), s. II 17. Poskytovani informaci o trestnim rizeni a ochrana soukromi poskozeneho / Jiri Herczeg. - In: Trestni pravo. -- ISSN Roc. 14, c. 10 (2009), s Pravo na ochranu osobnosti a smrt osoby opravnene ci povinne ze zasahu do tohoto prava : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 do 1051/2005 / Nejvyssi soud CR: In: Soudni rozhledy. -- ISSN Roc. 12, c. 5 (2006), s Pravo na soukromi a na rodinny zivot. Nezajisteni bezpecneho navratu jako poruseni cestovni smlouvy a ochrana osobnosti pozustalych : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 3577/2006 / Nejvyssi soud CR. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 17, c. 8 (2009), s Pravo na sukromie podla Ustavy Slovenskej rebubliky / Jan Drgonec. - In: Casopis pro pravni vedu a praxi. -- ISSN Roc. 8, c. II (2000), s

10 21. Prirozene pravo osobnostni a jeho statni ochrana / Ivo Telec. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 15, c. 1 (2007), s Prutahy v soudnim rizeni a ochrana osobnosti. K duvodum vylucujicim neopravnenost zasahu do osobnostnich prav : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 5352/2008 / Nejvyssi soud CR. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 17, c. 11 (2009), s Soukromi na internetu / Russel Kay, Jakub Moc. - In: Computerworld. -- Praha. -- ISSN roc. 15, c. 20 (200405), s Ustavnepravni limity monitoringu telekomunikacniho provozu: konflikt mezi bezpecnosti a svobodou / Jiri Herczeg il.. - In: Bulletin advokacie. -- ISSN Roc. 2010, c. 5 (2010), s PLNÉ TEXTY DOKUMENTOV V DATABÁZE BECKONLINE 1. BLATNÍKOVÁ, Šárka a kol.: Aktuální trendy evropské kriminologie hledání rovnováhy mezi svobodou a bezpečností. In: *Trestněprávní revue 2/2013, s MORÁVEK, Jakub : Pořizování audio záznamu (ne novinářskou) veřejností v občanském soudním řízení- In: *Právní rozhledy 12/2012, s NONNEMANN, František : Právní úprava ochrany osobnosti v novém občanském zákoníku a její vztah k ochraně osobních údajů. In: *Právní rozhledy 13-14/2012, s. 505] 4. SVOBODA, Karel: K promlčení osobnostních práv a práva uskutečnit jednostranný právní úkon. In: *Právní rozhledy 21/2012, s SÝKORA, Jan : Přípustnost důkazu zvukovými a obrazovými záznamy v civilním dokazování. In: *Právní fórum 12/2012, s PRÁVNE PREDPISY SR 1. Ústava SR Zb. č.460/ Ústavný zákon 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd 3. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 4. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník /2005 Z.z. Trestný zákonník /2005 Z.Z. Trestný poriadok /2001 Z.z. - o verejnom ochrancovi práv /200 Z. z. - o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) /2011 Z.z. - o elektronických komunikáciách /2004 Z.z. - o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých zákonov /2002 Z.z. - o ochrane osobných údajov /2003 Z.z. - autorský zákon /2010 Z.z. - o Rozhlase a televízii Slovenska

11 /2008 Z.z. - o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon /2003 Z.z. - o ochrane súkromia (o ochrane pred odpočúvaním) /2007 Z.z. - audiovizuálny zákon /2007 Z.z. - zákon o digitálnom vysielaní /2001 Z.z. - o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov /2000 Z.z. - o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikácii 4. DOKUMENTY EURÓPSKYCH ORGÁNOV 1. Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 2. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (2004)16 o právu na odpověď v prostředí nových sdělovacích prostředků 3. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (85)20 z o ochraně osobních údajů používaných pro účely přímého marketingu 4. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 5. Evropská úmluva o přeshraniční televizi z Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie níže uvedené znění: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE. 2010/C 83/02 (Beck online) 7. Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie níže uvedené znění: Ustanovení vnitřních pravidel Eurojustu pro zpracování a ochranu osobních údajů. (Znění přijaté jednomyslně kolegiem Eurojustu na zasedání dne 21. října 2004 a schválené Radou dne 24. února 2005) (2005/C 68/01) (Beck online) 8. Listina základních práv Evropské unie. 2007/C 303/01 (Beck online) 9. Listina základních práv Evropské unie. 2012/C 326/02 (Beck online) 10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů 11. Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008, o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech 12. Rezoluce (74)26 Výboru ministrů Rady Evropy o právu na odpověď a postupu jednání ve vztahu k tisku

12 13. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Beck online) 14. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 15. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (Beck online) 16. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006, o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně Směrnice 2002/58/ES 17. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání 18. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. (Beck online) 19. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání 20. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 21. Úmluva Rady Evropy č. 108 z 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 5. Z JUDIKATÚR ESĽP /05. Rozsudok. UZUN proti Nemecku /04. Rozsudok Brunet Leconte a Sari Lyon Mag proti Francii /02. Rozsudok White proti Švédsku

13 /04. Rozsudok Eremiášová proti ČR /07. Rozsudok Ťupa proti ČR /01. Rozsudok Paljic proti Nemecku 7. 13/1997/797/1000. Rozsudok. Kopp versus Švajčiarsko Použité informačné zdroje: Katalóg Knižnice JASR Súborný katalóg vybraných knižníc SR Online katalóg MU v Brne Slovenská národná bibliografia Česká národní bibliografie Beck online ASPI V Pezinku, Zostavila: PhDr. Zuzana Šimovičová Telefón:

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKE RODINNÉ PRÁVO (právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských a rodičovských veciach, vo veciach výživného a iného 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde

Více

Bulletin advokacie. Jak ochránit advokátní data v elektronických úložištích? Článek prof. Smejkala čtete na str. 15-22.

Bulletin advokacie. Jak ochránit advokátní data v elektronických úložištích? Článek prof. Smejkala čtete na str. 15-22. držitel prestižního ocenění Právnický časopis ČR 2011, 2012 a 2014 od 2014 RECENZOVANÝ ČASOPIS 3 2015 Bulletin advokacie Česká advokátní komora jednala se zástupci vlády Ochrana dat advokátů v elektronických

Více

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax. BULLETIN ADVOKACIE 5/2010 obsah Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla

Více

Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014

Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014 Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014 Název služby Cena ročního předplatného bez DPH Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy,

Více

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola Ročenka 2014 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s., za rok 2014 Brno 2015 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Právnická fakulta. Veronika Mojdlová. Ochrana soukromí zaměstnance v pracovněprávních vztazích.

Univerzita Palackého v Olomouci. Právnická fakulta. Veronika Mojdlová. Ochrana soukromí zaměstnance v pracovněprávních vztazích. Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Veronika Mojdlová Ochrana soukromí zaměstnance v pracovněprávních vztazích Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Ochrana

Více

Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert

Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert Nabídka systému ASPI platná od 1.12.2014 Název služby Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, věstníky),

Více

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax. BULLETIN ADVOKACIE 4/2010 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo našeho periodika,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Ochrana osobních práv zaměstnance 2012 Tereza Hanzalová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva

Více

Bulletin advokacie. Nový občanský zákoník a odpovědnost sportovců za sportovní úrazy článek Mgr. Michala Králíka, Ph. D., čtěte na str. 37 44.

Bulletin advokacie. Nový občanský zákoník a odpovědnost sportovců za sportovní úrazy článek Mgr. Michala Králíka, Ph. D., čtěte na str. 37 44. držitel prestižního ocenění Právnický časopis ČR 2011, 2012, 2014 a 2015 od 2014 RECENZOVANÝ ČASOPIS 7-8 2015 Bulletin advokacie XXIII. Karlovarské právnické dny Odpovědnost členů statutárních orgánů korporací

Více

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola Ročenka 2011 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. za rok 2011 Brno 2012 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. Václav Bartík JUDr. Eva Janečková OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ŽIVOTĚ PODNIKATELE 103 ŘEŠENÍ MODELOVÝCH SITUACÍ základní pojmy a výjimky z působnosti zákona omezení při práci s osobními údaji povinnosti

Více

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. z advokacie. obsah. Úvodník Jan Luhan: Zkušební komise včera, dnes a zítra... 3

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. z advokacie. obsah. Úvodník Jan Luhan: Zkušební komise včera, dnes a zítra... 3 BULLETIN ADVOKACIE 4/2012 obsah Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla

Více

Dokumentační zpravodaj

Dokumentační zpravodaj Skupina BIČ Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny v databázovém systému CDS/ISIS

Více

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. úvodník. aktuality

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. úvodník. aktuality BULLETIN ADVOKACIE 3/2009 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax. BULLETIN ADVOKACIE 5/2013 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Informace Odborné knihovny MF

Informace Odborné knihovny MF Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...2 PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ...

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...2 PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ... Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. Úvodník. Aktuality. Články. Z judikatury. Z odborné literatury

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. Úvodník. Aktuality. Články. Z judikatury. Z odborné literatury BULLETIN ADVOKACIE 7-8/2011 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Literatur- und Rechtsprechungsübersicht Tschechische Republik - Slowakische Republik eine Auswahl der aktuellen Eingänge

Literatur- und Rechtsprechungsübersicht Tschechische Republik - Slowakische Republik eine Auswahl der aktuellen Eingänge Literatur- und Rechtsprechungsübersicht Tschechische Republik - Slowakische Republik eine Auswahl der aktuellen Eingänge Beispiel für Suchschlüssel Schlüssel Nr. Quelle Zeitschrift/Ort Jahrgang Seite Verfasser

Více

POVINNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

POVINNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Bc. Jakub Michálek POVINNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Diplomová práce 2. přepracovaná a doplněná verze Vedoucí diplomové práce: Mgr. František Korbel, Ph. D. Kadedra:

Více

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Ročenka Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. 2013 Ročenka 2013 Seznam publikací

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PPREVENCE...6

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH ALKOHOL, DROGY...2 KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PPREVENCE...6 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax. BULLETIN ADVOKACIE 1-2/2014 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více