VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP"

Transkript

1 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. CAREY, Peter: Data Protection : A Practical Guide to UK and EU Law. - 2nd ed. - New York : Oxford University Press, p. - ISBN Signatúra B01-95 (1903) 2. DOLEŽÍLEK, Jiři: Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. Praha:ASPI, s. ISBN Signatúra: D08-1 (255) 3. FRIDRICH, Branislav - MIHÁLIKOVÁ, Silvia - MOKRÁ, Lucia - SIMAN, Michael: Ochrana ľudských práv v Európskej únii. - Bratislava : Univerzita Komenského, s. - ISBN Signatúra B (2836) 4. GREGUŠOVÁ, Daniela - DULAK, Anton - CHLIPALA, Miroslav - SUSKO, Boris: Právo informačných a komunikačných technológií. - 1.vyd. - Bratislava : STU, s. - (Edícia vysokoškolských učebníc). - ISBN Signatúra E17-1 (695) 5. KNAP, Karel - ŠVESTKA, Jiři - JEHLIČKA, Oldřich - PAVLÍK, Pavel - PLECITÝ, Vladimír: Ochrana osobnosti podle občanského práva prepr., dopln. vyd. - Praha : Linde, s. - ISBN Signatúra B08-17 (224) 6. KUNER, Christopher: European Data Protection Law : Corporate Compliance and Regulation. - 2nd ed - New York : Oxford University Press, p. - ISBN Signatúra B (2595); B01-107a (2596) 7. MATES, Pavel: Ochrana soukromí : ve správním právu atualiz. preprac. vyd. - Praha : Linde, s. - ISBN Signatúra B (1551); B031-18a (2693) 8. MATOUŠOVÁ, Miroslava: Ochrana osobních údajů : v otázkách a odpovědích. - vyd Praha : ASPI Publishing s.r.o., s. - ISBN Signatúra E16-16a (1536); E16-16 (1336) 9. R.ADAMS, Helen F. BOCHER, Robert A.GORDON, Carol BARRY-KESSLER, Elizabeth: Privacy in the 21st Century: Issues for Public School and Academic Libraries. Westport: Libraries Unlimeted, p. ISBN Signatúra E00-25 (2278) 10. ROZENBERG, Joshua: Privacy and the Press. 1st. ed. New York: Oxford University Press, p. ISBN Signatúra B (1912)

2 11. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv : ( z pohĺadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv). 2. rozšírené vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa s.r.o., str. - ISBN Signatúra D032-3 (1178), D032-4 (1179) D032-2 (1177) 12. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 1. zväzok. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra B032-63/I (3095) 13. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 2. zväzok. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra B032-63/II (3096) 14. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 3. zväzok. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra 15. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : Príloha. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra B032-63/príloha (3098) 16. VETERNÍKOVÁ, Mária: Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. - Bratislava : Procom, s. - ISBN Signatúra B08-18 (225) 17. VOZÁR, Jozef VALKO, Ernest LAPŠANSKÝ, Lukáš: Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd.-praha: C.H.Beck, s. ISBN Signatúra C08-21 (2832) 18. Zákon o ochraně osobních údajů : Komentář / aut. koment. KUČEROVÁ, Alena ; aut. koment. BARTÍK, Václav ; aut. koment. PECA, Jaroslav ; aut. koment. NEUWIRT, Karel ; aut. koment. NEJEDLÝ, Josef. - 1.vyd. - Praha : C. H. Beck, s. - ISBN Signatúra C032-3 (129); C032-3a (130); C032-3b (2360) 19. Zásada rovnakého zaobchádzania a jej ochrana - teória a prax vybraných európskych krajín a Slovenska : Komparatívna štúdia. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, s. - ISBN Signatúra B (2972); B032-61a (2973); B032-61b (2974) 1.2 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 1. Aktuálne otázky ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike : (recenzovaný zborník) / *zostavila Anna Zachová vyd. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 2. BARTÍK, Václav JANEČKOVÁ, Eva: Ochrana osobních údajů v aplikační praxi : vybrané otázky vyd. - Praha : Linde, s. ; 21 cm. - (Praktická právnická příručka). - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva, Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

3 3. BARTÍK, Václav JANEČKOVÁ, Eva: Zákon o ochrane osobních údaju s komentářem. 1. vyd. Olomouc: Anag, s. Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 4. CIRÁK, Ján: Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve vyd. - Bratislava : Vyd. oddelenie PF UK, s. - (Studia Iuridica Bratislavensia, Nr. 2). - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity. Univerzitná knižnica v Bratislave 5. FEKETE, Imrich: Reklamné právo pre podnikateľov. - Bratislava : Epos, s. plány. Univerzitná knižnica v Bratislave 6. GERLOCH, Aleš ŠTURMA, Pavel a kol. :Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. - Praha : Auditorium, s. ; 24 cm. - ISBN (viaz.).- Knižnica Trnavskej univerzity 7. HUMENNÍK, Ivan: Ochrana osobnosti a medicínske právo vyd. - Žilina : Eurokódex ; *Vydané v spolupráci s+ Paneurópska vysoká škola, s. ; 21 cm. - ISBN (brož.).- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva. 8. HORVÁTH, Edmund- BUDINSKÁ, Lucia: Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy. IURIS LIBRI, s. ISBN HURDÍK, Jan LAVICKÝ, Petr TELEC, Ivo: Občanské právo hmotné : obecná část, ochrana osobnosti. I.. - *Bratislava+ : Bratislavská vysoká škola práva ; Žilina : Poradca Podnikateľa, s. : il. ; 21 cm. - (Eurokódex). - ISBN (brož.). Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva. 10. CHALUPKOVÁ, Helena HOLÝ, Peter: Regulace reklamy. Komentář. 1. vyd.-praha: C.H.Beck, s. Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 11. Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / *zostavil: Ivan Humeník vyd. - Bratislava : Eurokódex, s.r.o., s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 12. JAKAB, Radomír: Porovnávacia reklama z pohľadu práva vyd. - V Košiciach : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy, s. ; 21 cm. - ISBN (brož.).- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva 13. JANEČKOVÁ, Eva - BARTÍK, Václav: Kamerové systémy v praxi: právní režim z pohledu ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti.. - Praha: Linde, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 14. Judikatúra vo veciach nekalej súťaže / zostavili Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha. - Bratislava : Iura Edition, s.. Univerzitná knižnica v Bratislave.. Univerzitná knižnica v Bratislave 15. KNAP, Karel et al.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. - 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde Praha a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví

4 Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, s. - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity 16. KROUPA, Jiří: Mediální právo vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Edice učebnic MU, č. 426). - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 17. KUČEROVÁ, Alena NONNEMANN, František: Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích. 1. vyd.- Praha: BOVA Polygon, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 18. KUČEROVÁ, Alena: Zákon o ochraně osobních údajů: komentář. 1.vyd.- Praha: C.H. Beck, 2012, xvii, 516 s.- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 19. MACKOVÁ, Alena: Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů. -1. vyd.- Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, viii s.isbn Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 20. MAŠTALKA, Jiří: Osobní údaje, právo a my.- 1. vyd..- Praha: C.H. Beck, 2008, xiv s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 21. MATES, Pavel JANEČKOVÁ, Eva BARTÍK, Václav: Ochrana osobních údajů. - Praha : Leges, Knižnica UPJŠ, Košice 22. MATES, Pavel: Ochrana soukromí ve správním právu. - [1. vyd.]. - Praha : Linde Praha a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 23. MATOUŠOVÁ, Miroslava HEJLÍK, Ladislav: Osobní údaje a jejich ochrana. 2. dopl. vyd.- Praha: ASPI, s. Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 24. Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život : *zborník vedeckých príspevkov+ / Helena Barancová *editorka+. - [1. vyd.]. - Bratislava : Sprint dva, s. - (Juristika). - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity 25. MORÁVEK, Jakub BURIAN, David: Předávání osobních údajů do zahraničí: česká a evropská právní úprava, otázky a odpovědi. -Praha: Linde, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 26. Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy / zostavili Edmund Horváth, Lucia Budinská. - Bratislava : Iuris Libri, s. 20 cm. Univerzitná knižnica v Bratislave 27. Ochrana osobných údajov vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, s. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva. 28. PLECITÝ, Vladimír: Problematika ochrany osob a majetku z pohledu soukromého a veřejného práva. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 29. POLČÁK, Radim: Právo na internetu: spam a odpovědnost ISP.- Brno: Computer Press, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

5 30. Právo na ochranu osobnej slobody : zborník z celoštátneho odborného seminára s medzinárodnou účasťou ku príležitosti 60. výročia založenia Rady Európy / *z prednesených a dodaných príspevkov zostavila Anna Zachová vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 31. RAMIŠ, Vladan at al.: Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání : se souvisejícími dokumenty, formuláři, doporučenými postupy a metodickými výklady : komentář. - Praha : Linde, s. ; 21 cm. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva 32. SLAVÍKOVÁ, Nataša et al.: Vplyv nového tlačového zákona na prácu novinárov a na život slovenskej spoločnosti. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, s. tab., ukážky. Univerzitná knižnica v Bratislave 33. ŠIMÍČEK, Vojtěch: Právo na soukromí vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, s. - (Sborníky, sv. č. 50). - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 34. ŠTĚDROŇ, Bohumír - Miroslav LUDVÍK: Právo v informačních technologiích. 1.vyd.- Kralice na Hané: Computer Media, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 35. VETERNÍKOVÁ, Mária: Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. - [1. vyd.]. - Bratislava : Procom, spol. s r.o., c s. - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity 36. VIDRAN, Jan: Zaměstnanci v objektivu kamer : právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, xi, 235 s. - (Beckova edice ABC). - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 37. VOZÁR, Jozef VALKO, Erneset LAPŠANSKÝ, Lukáš: : Tlačový zákon. - Praha : C. H. Beck, s.. Univerzitná knižnica v Bratislave.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva 38. VOZÁR, Jozef: Reklama a právo vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity. Univerzitná knižnica v Bratislave 39. WILFING, Peter- KOVÁČECHOVÁ, Eva: Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti : porovnanie prístupu súdov na Slovensku, v USA a Európskeho súdu pre ľudské práva k žalobám verejných činiteľov. - [1. vyd.]. - Pezinok : Via iuris - Centrum pre práva občana, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 40. WINTER, Filip: Právo a reklama v praxi. - [1. vyd.]. - Praha : Linde Praha a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva

6 41. WINTER, Filip: Reklama a právo vyd. - Praha : Orac, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1 ČLÁNKY V ČASOPISOCH PROVENIENCIE SR 1. Babiaková, Eva et al.: Ochrana osobnosti a právo na súkromie. Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch : občianske právo. In: Zo súdnej praxe. - Roč. 15, č. 3 (2010), s X 2. Bálintová, Miroslava. In: Žaloba na ochranu osobnosti a jej využitie v intenciách ochrany ľudských práv. In: Justičná revue. - Roč. 58, č. 11 (2006), s Bálintová, Miroslava : Vyrovnanie sa s komunistickou minulosťou verzus ochrana osobnosti a ďalšie práva fyzických osôb.. In: Justičná revue. - Roč. 58, č. 5 (2006), s Bulla, Martin Švec, Marek: Ochrana súkromia zamestnancov pri prevádzkovaní kamerového systému na pracovisku (národné a európske východiská). - In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 10 (2010), s Feťková, Gabriela : Právo médií na slobodu prejavu a kritika sudcov. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 4 (2010), s Feťková, Gabriela: Rozhodovanie vo veciach ochrany osobnosti podľa OSP a jeho nesúlad s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. - In: Justičná revue. - Roč. 54, č. 12 (2002), s Hodál, Peter: Nemecký ústavný súd - a posun v ochrane osobnosti. - In: Justičná revue. - Roč. 55, č. 5 (2003), s Kerecman, Peter : Nad zmenou ustanovení o miestnej príslušnosti súdu v konaní o ochranu osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 56, č. 8-9 (2004), s Kerecman, Peter. - Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 3 (2010), s Kerecman, Peter. - Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 2 (2010), s Kerecman, Peter: K úvahám o citovej ujme, jej odškodňovaní a ochrane osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 56., č. 6-7 (2004), s

7 12. Kerecman, Peter: O náhrade imaterálnej ujmy spôsobenej pozostalým usmrtením blízkej osoby podľa ustanovení o ochrane osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 53, č. 2 (2001), s Konflikt slobody prejavu a práva na súkromie v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.- In: Justičná revue. Roč. 63, č.8-9 (2011), s Krajčo, Jaroslav : Ochrana osobnosti a vecná príslušnosť súdu. In: Zo súdnej praxe. - Č. 1 (1996), s Kupcová, Zuzana : Interpretácia 11 Občianskeho zákonníka alebo ochrana osobnosti trochu inak. - In: Justičná revue. - Roč. 56., č. 3 (2004), s Kurinec, Marián: K dôkazu pravdy ( 200i ods. 3O.s.p.) v konaní o ochranu osobnosti. - In: Justičná revue. - Roč. 48, č. 6-7 (1996), s Madliak, Jozef: Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike. - In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 2 (2004), s Matejka, Ján : Ochrana všeobecných osobnostních práv v České republice. In: Právny obzor. - Roč. 91, č. 2 (2008), s Novocký, Juraj: K niektorým aspektom uchovania a vydania počítačových údajov. - In: Justičná revue. Roč. 63, č.4 (2011), s Pirošíková, Marica : O ochrane osobnosti, zákone č. 58/1969 Zb. a ich výklade v súlade so zárukami obsiahnutými v článku 5 Dohovoru. In: Justičná revue. - Roč. 57, č. 5 (2005), s Pirošíková, Marica : Právo na život a žaloba na ochranu osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 4 (2009), s Uchovanie počítačových údajov a ochrana súkromia.- In: Justičná revue. Roč. 63, č.6-7 (2011), s Vojčík, Peter: Ochrana osobnosti a médiá Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 1 (2004), s Vozár, J. : Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 3. In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 5 (1997), s Vozár, Jozef : Ochrana osobnosti II. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 11 (1999), s Vozár, Jozef : Právo na odpoveď. In: Právny obzor. - Roč. 91, č. 3 (2008), s Vozár, Jozef : Ochrana osobnosti I.. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 10 (1999), s. 45

8 28. Vozár, Jozef, Ochrana osobnosti III. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 12 (1999), s Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače. - In: Právny obzor. - Roč. 76, č. 4 (1993), s Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače : (Pohľad na problematiku cez súdne rozhodnutia v Rakúsku). - In: Právny obzor. - Roč. 76, č. 6 (1993), s Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti IV.. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 1 (2000), s Vozár, Jozef: Posmrtná ochrana osobnostných práv. In: Právny obzor. - Roč. 90, č. 3 (2007), s Vozár, Jozef: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 3. - In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 5 (1997), s Werner, Ivan Werner Andrej: Peňažná satisfakcia v prípade ochrany osobnosti a dobrej povesti. - In: Justičná revue. - Roč. 54, č. 5 (2002), s ČLÁNKY V ČASOPISOCH PROVENIENCIE ČR 1. Cteni ove posty zamestnavatelem a ochrana soukromi / Bohumir Stedron. - In: Bulletin advokacie. -- ISSN Roc. 2004, c. 10 (2004), s K nekterym aktualnim otazkam ochrany osobnostnich prav fyzicke osoby / Jan Dvorak, Alena Mackova: In: Pravni forum. -- ISSN Roc. 2, c. 6 (2005), s K nepripustnosti provedeni dukazu v obcanskopravnim rizeni zaznamem telefonickeho hovoru porizeneho bez souhlasu ucastnika hovoru : nalez Ustavniho soudu CR ze dne , sp. zn. I. US 191/05 / Ustavni soud CR. - In: Soudni rozhledy. -- ISSN Roc. 13, c. 1 (2007), s Navrh noveho obcanskeho zakoniku z pohledu ochrany soukromi a osobnich udaju / Jiri Mastalka: In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 18, c. 10 (2010), s Nevydani zdravotnicke dokumentace zesnule blizke osoby a ochrana osobnosti : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 1701/2005 / Nejvyssi soud C:- In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 14, c. 7 (2006), s Ochrana osobnich udaju v evropskem pravu se zamerenim na aspekty bezpecnostni / Bohumil Pikna. - In: Pravnik. -- ISSN Roc. 147, c. 1 (2008), s

9 7. Ochrana osobnich udaju v Schengenskem informacnim systemu = Protection of personal data in the Schengen information system / Jiri Vlastnik. - In: Ochrana zakladnich prav a svobod v procesu europeizace trestniho prava. -- V Praze : Karolinum, (Acta Universitatis Carolinae. Iuridica ; 1/2006). -- ISSN ISBN S Ochrana osobnosti a clanky v periodickem tisku. Ochrana prava na soukromi osob, ktere maji obchodni i jine kontakty s politiky : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 2796/2005 / Nejvyssi soud. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 15, c. 3 (2007), s Ochrana soukromi a osobnich udaju v Charte zakladnich prav EU / Daniel Nova. - In: Casopis pro pravni vedu a praxi. -- ISSN Roc. 15, c. 4 (2007), s Ochrana soukromi a osobnosti mladistveho ve svetle posledni novely zakona o soudnictvi ve vecech mladeze / Helena Valko. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 14, c. 14 (2006), s. II 11. Ochrana soukromi na pracovisti / Ladislav Jouza. - In: Pravni radce. -- ISSN Roc. 11, c. 5 (2003), s Ochrana soukromi v digitalnim veku (2) : komunikace a zachovani soukromi / J. R. Smi. - In: Computerworld. -- ISSN Roc. 23, c. 17 (2012), s Ochrana soukromi v digitalnim veku : po digitalnich stopach / Pavel Krcma. - In: Computerworld. -- ISSN Roc. 23, c. 16 (2012), s Ochrana soukromi ve spravnim radu / Pavel Mates. - In: Pravni radce. -- ISSN Roc. 14, c. 2 (2006), s Osobnostni prava a prava na ochranu soukromi uzivatelu del chranenych pomoci DRM zakoupenych pres internet / Helena Hrubesov: In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 18, c. 4 (2010), s Posileni ochrany informaci v trestnim rizeni / Frantisek Pury: In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 17, c. 7 (2009), s. II 17. Poskytovani informaci o trestnim rizeni a ochrana soukromi poskozeneho / Jiri Herczeg. - In: Trestni pravo. -- ISSN Roc. 14, c. 10 (2009), s Pravo na ochranu osobnosti a smrt osoby opravnene ci povinne ze zasahu do tohoto prava : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 do 1051/2005 / Nejvyssi soud CR: In: Soudni rozhledy. -- ISSN Roc. 12, c. 5 (2006), s Pravo na soukromi a na rodinny zivot. Nezajisteni bezpecneho navratu jako poruseni cestovni smlouvy a ochrana osobnosti pozustalych : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 3577/2006 / Nejvyssi soud CR. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 17, c. 8 (2009), s Pravo na sukromie podla Ustavy Slovenskej rebubliky / Jan Drgonec. - In: Casopis pro pravni vedu a praxi. -- ISSN Roc. 8, c. II (2000), s

10 21. Prirozene pravo osobnostni a jeho statni ochrana / Ivo Telec. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 15, c. 1 (2007), s Prutahy v soudnim rizeni a ochrana osobnosti. K duvodum vylucujicim neopravnenost zasahu do osobnostnich prav : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 5352/2008 / Nejvyssi soud CR. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 17, c. 11 (2009), s Soukromi na internetu / Russel Kay, Jakub Moc. - In: Computerworld. -- Praha. -- ISSN roc. 15, c. 20 (200405), s Ustavnepravni limity monitoringu telekomunikacniho provozu: konflikt mezi bezpecnosti a svobodou / Jiri Herczeg il.. - In: Bulletin advokacie. -- ISSN Roc. 2010, c. 5 (2010), s PLNÉ TEXTY DOKUMENTOV V DATABÁZE BECKONLINE 1. BLATNÍKOVÁ, Šárka a kol.: Aktuální trendy evropské kriminologie hledání rovnováhy mezi svobodou a bezpečností. In: *Trestněprávní revue 2/2013, s MORÁVEK, Jakub : Pořizování audio záznamu (ne novinářskou) veřejností v občanském soudním řízení- In: *Právní rozhledy 12/2012, s NONNEMANN, František : Právní úprava ochrany osobnosti v novém občanském zákoníku a její vztah k ochraně osobních údajů. In: *Právní rozhledy 13-14/2012, s. 505] 4. SVOBODA, Karel: K promlčení osobnostních práv a práva uskutečnit jednostranný právní úkon. In: *Právní rozhledy 21/2012, s SÝKORA, Jan : Přípustnost důkazu zvukovými a obrazovými záznamy v civilním dokazování. In: *Právní fórum 12/2012, s PRÁVNE PREDPISY SR 1. Ústava SR Zb. č.460/ Ústavný zákon 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd 3. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 4. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník /2005 Z.z. Trestný zákonník /2005 Z.Z. Trestný poriadok /2001 Z.z. - o verejnom ochrancovi práv /200 Z. z. - o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) /2011 Z.z. - o elektronických komunikáciách /2004 Z.z. - o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých zákonov /2002 Z.z. - o ochrane osobných údajov /2003 Z.z. - autorský zákon /2010 Z.z. - o Rozhlase a televízii Slovenska

11 /2008 Z.z. - o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon /2003 Z.z. - o ochrane súkromia (o ochrane pred odpočúvaním) /2007 Z.z. - audiovizuálny zákon /2007 Z.z. - zákon o digitálnom vysielaní /2001 Z.z. - o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov /2000 Z.z. - o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikácii 4. DOKUMENTY EURÓPSKYCH ORGÁNOV 1. Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 2. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (2004)16 o právu na odpověď v prostředí nových sdělovacích prostředků 3. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (85)20 z o ochraně osobních údajů používaných pro účely přímého marketingu 4. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 5. Evropská úmluva o přeshraniční televizi z Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie níže uvedené znění: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE. 2010/C 83/02 (Beck online) 7. Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie níže uvedené znění: Ustanovení vnitřních pravidel Eurojustu pro zpracování a ochranu osobních údajů. (Znění přijaté jednomyslně kolegiem Eurojustu na zasedání dne 21. října 2004 a schválené Radou dne 24. února 2005) (2005/C 68/01) (Beck online) 8. Listina základních práv Evropské unie. 2007/C 303/01 (Beck online) 9. Listina základních práv Evropské unie. 2012/C 326/02 (Beck online) 10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů 11. Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008, o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech 12. Rezoluce (74)26 Výboru ministrů Rady Evropy o právu na odpověď a postupu jednání ve vztahu k tisku

12 13. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Beck online) 14. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 15. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (Beck online) 16. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006, o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně Směrnice 2002/58/ES 17. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání 18. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. (Beck online) 19. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání 20. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 21. Úmluva Rady Evropy č. 108 z 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 5. Z JUDIKATÚR ESĽP /05. Rozsudok. UZUN proti Nemecku /04. Rozsudok Brunet Leconte a Sari Lyon Mag proti Francii /02. Rozsudok White proti Švédsku

13 /04. Rozsudok Eremiášová proti ČR /07. Rozsudok Ťupa proti ČR /01. Rozsudok Paljic proti Nemecku 7. 13/1997/797/1000. Rozsudok. Kopp versus Švajčiarsko Použité informačné zdroje: Katalóg Knižnice JASR Súborný katalóg vybraných knižníc SR Online katalóg MU v Brne Slovenská národná bibliografia Česká národní bibliografie Beck online ASPI V Pezinku, Zostavila: PhDr. Zuzana Šimovičová Telefón:

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKE RODINNÉ PRÁVO (právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských a rodičovských veciach, vo veciach výživného a iného 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

Právo v informačních technologiích

Právo v informačních technologiích Právo v informačních technologiích JUDr. Bohumír Štědroň, LL.M. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah 1. České právo upravující

Více

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá

Více

Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014

Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014 Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014 Název služby Cena ročního předplatného bez DPH Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

Europeizace trestního práva

Europeizace trestního práva Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Seminář : Trestní právo EU pro obhájce v trestním řízení, Praha 29.-30.11. 2013 Europeizace trestního práva Trestní právo jeden z hlavních atributů aprojevů státní

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Akciová společnost I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 10.12.2013

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva III. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006 Kód Autor Název rok vydání vydání nakladatel strany anotace EC BR01 2x PITROVÁ Markéta, FIALA Petr Evropská unie 2006 1.vydání CDS 743 obecně EC BR02 Nigrin, T.; Řiháčková, V.; Weiss, T. (eds.) Evropský

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Právo Evropské unie II

Právo Evropské unie II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Právo Evropské unie II Anglicky The Law of the European Union II Identifikace PEU II Typ předmětu Povinný ECTS kredity 5 Forma studia

Více

Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech

Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Vetešník / Eva Stránská Jaroslav Šejvl Zákon o pohřebnictví

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Zpráva o činnosti za období 2012/2013

Zpráva o činnosti za období 2012/2013 Zpráva o činnosti za období 2012/2013 Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity Centrum pro lidská práva a demokratizaci vzniklo v září 2009 jako nezávislá nezisková instituce zabývající se

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Vzdělávací akademie. Havel, Holásek & Partners. Plán expertních seminářů vzdělávací AKADEMIE Havel, Holásek & Partners - letní semestr 2015

Vzdělávací akademie. Havel, Holásek & Partners. Plán expertních seminářů vzdělávací AKADEMIE Havel, Holásek & Partners - letní semestr 2015 Vzdělávací akademie Havel, Holásek & Partners Semináře Školení na míru Expertní posudky Konzultace Plán expertních seminářů vzdělávací AKADEMIE Havel, Holásek & Partners - letní semestr 2015 Praha 1 Florentinum,

Více

Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert

Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert Nabídka systému ASPI platná od 1.12.2014 Název služby Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, věstníky),

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Jaro / Léto. Přehled autorského obsahu služby systému ASPI. www.aspi.cz. Platnost od 1. 6. 2015

Jaro / Léto. Přehled autorského obsahu služby systému ASPI. www.aspi.cz. Platnost od 1. 6. 2015 Jaro / Léto 2015 Přehled autorského obsahu služby systému ASPI www.aspi.cz Platnost od 1. 6. 2015 Obsah Sestavte si systém ASPI ASPI základ ASPI základ a autorský obsah Jak si vybrat obsah ASPI / Technické

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

AD NOTAM. Rejstřík. C. H. BECK Praha. 10. ročník. strany 1 8. Redakce časopisu Ad Notam. Obsah

AD NOTAM. Rejstřík. C. H. BECK Praha. 10. ročník. strany 1 8. Redakce časopisu Ad Notam. Obsah AD_Obalka_1 9.2.2005 19:49 Stránka 1 (notar_k plát) AD NOTAM Rejstřík Redakce časopisu Ad Notam Obsah III. Rejstřík autorů 1 II. Soudní rozhodnutí 2 III.Věcný rejstřík 2 IV. Rejstřík podle právních předpisů

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. BENÁČEK, Jiří.

BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. BENÁČEK, Jiří. BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová BENÁČEK, Jiří. Systém managementu kvality v podniku. Brno, 2011. 110 s. Diplomová BENÁČKOVÁ, Ivana. Management systému

Více

MPO. L 6035/09 Návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

MPO. L 6035/09 Návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní Výhled implementačních prací vlády na rok 2011 a další léta Gestor MD MF Druh Číslo výchozího dokumentu Rady Název návrhu předpisu ES/EU / Dopad na právní předpisy ČR L 11857/08 Návrh směrnice Evropského

Více

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie Monika Matysová Spotřebitel? zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie 70. léta 20. století Pařízský sumnit 1972: Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví Právo duševního Organizační záležitosti Prof. Vladimír Smejkal rektor VŠFS soudní znalec člen Legislativní rady vlády Způsob výuky Prezentace & literatura Vzhledem k rozsahu látky a možnostem výuky na

Více

ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRÁVNÍ RUKOVĚŤ ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Michaela Poremská Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Děkuji svým rodičům Aleně a Petru Poremským za soustavnou podporu a péči.

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Řazeno dle kódu EC PLZ

Řazeno dle kódu EC PLZ Řazeno dle kódu EC PLZ Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 01 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, 2005 743 Obecné EC PLZ 04 a, b ZAHRADNÍK, P. Vstup do : přínosy a náklady C.H. Beck, 2003

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.3 (2007) Ivo Telec, 2006

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

ÚSTAVNÍ ZÁKLADY PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

ÚSTAVNÍ ZÁKLADY PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA JUDr. Aleš ZPĚVÁK JUDr. Tereza JONÁKOVÁ Policejní akademie České republiky v Praze katedra veřejnoprávních disciplín katedra veřejné správy ÚSTAVNÍ ZÁKLADY PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA Úvod České právo prošlo v

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ Policejní akademie ČR, Praha, 9. prosince 2014 Program konference (změna programu vyhrazena) Praha, PA ČR v Praze, 9. prosince 2014 PROGRAM AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ 8:00-9:00

Více

Zástavní právo v návrhu nového občanského zákoníku

Zástavní právo v návrhu nového občanského zákoníku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra občanského práva Zástavní právo v návrhu nového občanského zákoníku Diplomová práce Jan Kocina Vedoucí práce: JUDr. Josef Pelech, Ph.D. Plzeň, 2013

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

Mohu si legálně nahrát zasedání zastupitelstva?

Mohu si legálně nahrát zasedání zastupitelstva? Mohu si legálně nahrát zasedání zastupitelstva? Je možné v souladu s platným právem České republiky pořizovat audiovizuálními prostředky záznam ze zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku a

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Konference IP CCTV kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech dne 14. listopadu 2012 Kulatý

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix Předmluva Pracovní spory projednávané civilními soudy byly po dlouhou dobu oblastí, v níž se zdálo, že všechny zásadní problémy už byly vyřešeny. Pozornost byla věnována zejména hmotnému právu, méně již

Více

Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR

Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR Mgr. et Mgr. Linda Janků Mgr. Beáta Szakácsová právničky Kanceláře veřejného ochránce práv Osnova 1) Úvod - nová procedurální a přijímací

Více

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Od teorie k praxi, od praxe k teorii Hradec Králové 7. až 8. října

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více