VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP"

Transkript

1 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. CAREY, Peter: Data Protection : A Practical Guide to UK and EU Law. - 2nd ed. - New York : Oxford University Press, p. - ISBN Signatúra B01-95 (1903) 2. DOLEŽÍLEK, Jiři: Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. Praha:ASPI, s. ISBN Signatúra: D08-1 (255) 3. FRIDRICH, Branislav - MIHÁLIKOVÁ, Silvia - MOKRÁ, Lucia - SIMAN, Michael: Ochrana ľudských práv v Európskej únii. - Bratislava : Univerzita Komenského, s. - ISBN Signatúra B (2836) 4. GREGUŠOVÁ, Daniela - DULAK, Anton - CHLIPALA, Miroslav - SUSKO, Boris: Právo informačných a komunikačných technológií. - 1.vyd. - Bratislava : STU, s. - (Edícia vysokoškolských učebníc). - ISBN Signatúra E17-1 (695) 5. KNAP, Karel - ŠVESTKA, Jiři - JEHLIČKA, Oldřich - PAVLÍK, Pavel - PLECITÝ, Vladimír: Ochrana osobnosti podle občanského práva prepr., dopln. vyd. - Praha : Linde, s. - ISBN Signatúra B08-17 (224) 6. KUNER, Christopher: European Data Protection Law : Corporate Compliance and Regulation. - 2nd ed - New York : Oxford University Press, p. - ISBN Signatúra B (2595); B01-107a (2596) 7. MATES, Pavel: Ochrana soukromí : ve správním právu atualiz. preprac. vyd. - Praha : Linde, s. - ISBN Signatúra B (1551); B031-18a (2693) 8. MATOUŠOVÁ, Miroslava: Ochrana osobních údajů : v otázkách a odpovědích. - vyd Praha : ASPI Publishing s.r.o., s. - ISBN Signatúra E16-16a (1536); E16-16 (1336) 9. R.ADAMS, Helen F. BOCHER, Robert A.GORDON, Carol BARRY-KESSLER, Elizabeth: Privacy in the 21st Century: Issues for Public School and Academic Libraries. Westport: Libraries Unlimeted, p. ISBN Signatúra E00-25 (2278) 10. ROZENBERG, Joshua: Privacy and the Press. 1st. ed. New York: Oxford University Press, p. ISBN Signatúra B (1912)

2 11. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv : ( z pohĺadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv). 2. rozšírené vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa s.r.o., str. - ISBN Signatúra D032-3 (1178), D032-4 (1179) D032-2 (1177) 12. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 1. zväzok. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra B032-63/I (3095) 13. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 2. zväzok. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra B032-63/II (3096) 14. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 3. zväzok. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra 15. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : Príloha. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra B032-63/príloha (3098) 16. VETERNÍKOVÁ, Mária: Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. - Bratislava : Procom, s. - ISBN Signatúra B08-18 (225) 17. VOZÁR, Jozef VALKO, Ernest LAPŠANSKÝ, Lukáš: Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd.-praha: C.H.Beck, s. ISBN Signatúra C08-21 (2832) 18. Zákon o ochraně osobních údajů : Komentář / aut. koment. KUČEROVÁ, Alena ; aut. koment. BARTÍK, Václav ; aut. koment. PECA, Jaroslav ; aut. koment. NEUWIRT, Karel ; aut. koment. NEJEDLÝ, Josef. - 1.vyd. - Praha : C. H. Beck, s. - ISBN Signatúra C032-3 (129); C032-3a (130); C032-3b (2360) 19. Zásada rovnakého zaobchádzania a jej ochrana - teória a prax vybraných európskych krajín a Slovenska : Komparatívna štúdia. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, s. - ISBN Signatúra B (2972); B032-61a (2973); B032-61b (2974) 1.2 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 1. Aktuálne otázky ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike : (recenzovaný zborník) / *zostavila Anna Zachová vyd. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 2. BARTÍK, Václav JANEČKOVÁ, Eva: Ochrana osobních údajů v aplikační praxi : vybrané otázky vyd. - Praha : Linde, s. ; 21 cm. - (Praktická právnická příručka). - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva, Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

3 3. BARTÍK, Václav JANEČKOVÁ, Eva: Zákon o ochrane osobních údaju s komentářem. 1. vyd. Olomouc: Anag, s. Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 4. CIRÁK, Ján: Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve vyd. - Bratislava : Vyd. oddelenie PF UK, s. - (Studia Iuridica Bratislavensia, Nr. 2). - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity. Univerzitná knižnica v Bratislave 5. FEKETE, Imrich: Reklamné právo pre podnikateľov. - Bratislava : Epos, s. plány. Univerzitná knižnica v Bratislave 6. GERLOCH, Aleš ŠTURMA, Pavel a kol. :Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. - Praha : Auditorium, s. ; 24 cm. - ISBN (viaz.).- Knižnica Trnavskej univerzity 7. HUMENNÍK, Ivan: Ochrana osobnosti a medicínske právo vyd. - Žilina : Eurokódex ; *Vydané v spolupráci s+ Paneurópska vysoká škola, s. ; 21 cm. - ISBN (brož.).- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva. 8. HORVÁTH, Edmund- BUDINSKÁ, Lucia: Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy. IURIS LIBRI, s. ISBN HURDÍK, Jan LAVICKÝ, Petr TELEC, Ivo: Občanské právo hmotné : obecná část, ochrana osobnosti. I.. - *Bratislava+ : Bratislavská vysoká škola práva ; Žilina : Poradca Podnikateľa, s. : il. ; 21 cm. - (Eurokódex). - ISBN (brož.). Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva. 10. CHALUPKOVÁ, Helena HOLÝ, Peter: Regulace reklamy. Komentář. 1. vyd.-praha: C.H.Beck, s. Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 11. Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / *zostavil: Ivan Humeník vyd. - Bratislava : Eurokódex, s.r.o., s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 12. JAKAB, Radomír: Porovnávacia reklama z pohľadu práva vyd. - V Košiciach : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy, s. ; 21 cm. - ISBN (brož.).- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva 13. JANEČKOVÁ, Eva - BARTÍK, Václav: Kamerové systémy v praxi: právní režim z pohledu ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti.. - Praha: Linde, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 14. Judikatúra vo veciach nekalej súťaže / zostavili Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha. - Bratislava : Iura Edition, s.. Univerzitná knižnica v Bratislave.. Univerzitná knižnica v Bratislave 15. KNAP, Karel et al.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. - 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde Praha a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví

4 Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, s. - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity 16. KROUPA, Jiří: Mediální právo vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Edice učebnic MU, č. 426). - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 17. KUČEROVÁ, Alena NONNEMANN, František: Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích. 1. vyd.- Praha: BOVA Polygon, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 18. KUČEROVÁ, Alena: Zákon o ochraně osobních údajů: komentář. 1.vyd.- Praha: C.H. Beck, 2012, xvii, 516 s.- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 19. MACKOVÁ, Alena: Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů. -1. vyd.- Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, viii s.isbn Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 20. MAŠTALKA, Jiří: Osobní údaje, právo a my.- 1. vyd..- Praha: C.H. Beck, 2008, xiv s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 21. MATES, Pavel JANEČKOVÁ, Eva BARTÍK, Václav: Ochrana osobních údajů. - Praha : Leges, Knižnica UPJŠ, Košice 22. MATES, Pavel: Ochrana soukromí ve správním právu. - [1. vyd.]. - Praha : Linde Praha a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 23. MATOUŠOVÁ, Miroslava HEJLÍK, Ladislav: Osobní údaje a jejich ochrana. 2. dopl. vyd.- Praha: ASPI, s. Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 24. Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život : *zborník vedeckých príspevkov+ / Helena Barancová *editorka+. - [1. vyd.]. - Bratislava : Sprint dva, s. - (Juristika). - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity 25. MORÁVEK, Jakub BURIAN, David: Předávání osobních údajů do zahraničí: česká a evropská právní úprava, otázky a odpovědi. -Praha: Linde, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 26. Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy / zostavili Edmund Horváth, Lucia Budinská. - Bratislava : Iuris Libri, s. 20 cm. Univerzitná knižnica v Bratislave 27. Ochrana osobných údajov vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, s. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva. 28. PLECITÝ, Vladimír: Problematika ochrany osob a majetku z pohledu soukromého a veřejného práva. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 29. POLČÁK, Radim: Právo na internetu: spam a odpovědnost ISP.- Brno: Computer Press, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

5 30. Právo na ochranu osobnej slobody : zborník z celoštátneho odborného seminára s medzinárodnou účasťou ku príležitosti 60. výročia založenia Rady Európy / *z prednesených a dodaných príspevkov zostavila Anna Zachová vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 31. RAMIŠ, Vladan at al.: Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání : se souvisejícími dokumenty, formuláři, doporučenými postupy a metodickými výklady : komentář. - Praha : Linde, s. ; 21 cm. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva 32. SLAVÍKOVÁ, Nataša et al.: Vplyv nového tlačového zákona na prácu novinárov a na život slovenskej spoločnosti. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, s. tab., ukážky. Univerzitná knižnica v Bratislave 33. ŠIMÍČEK, Vojtěch: Právo na soukromí vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, s. - (Sborníky, sv. č. 50). - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 34. ŠTĚDROŇ, Bohumír - Miroslav LUDVÍK: Právo v informačních technologiích. 1.vyd.- Kralice na Hané: Computer Media, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 35. VETERNÍKOVÁ, Mária: Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. - [1. vyd.]. - Bratislava : Procom, spol. s r.o., c s. - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity 36. VIDRAN, Jan: Zaměstnanci v objektivu kamer : právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, xi, 235 s. - (Beckova edice ABC). - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 37. VOZÁR, Jozef VALKO, Erneset LAPŠANSKÝ, Lukáš: : Tlačový zákon. - Praha : C. H. Beck, s.. Univerzitná knižnica v Bratislave.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva 38. VOZÁR, Jozef: Reklama a právo vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity. Univerzitná knižnica v Bratislave 39. WILFING, Peter- KOVÁČECHOVÁ, Eva: Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti : porovnanie prístupu súdov na Slovensku, v USA a Európskeho súdu pre ľudské práva k žalobám verejných činiteľov. - [1. vyd.]. - Pezinok : Via iuris - Centrum pre práva občana, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 40. WINTER, Filip: Právo a reklama v praxi. - [1. vyd.]. - Praha : Linde Praha a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva

6 41. WINTER, Filip: Reklama a právo vyd. - Praha : Orac, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1 ČLÁNKY V ČASOPISOCH PROVENIENCIE SR 1. Babiaková, Eva et al.: Ochrana osobnosti a právo na súkromie. Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch : občianske právo. In: Zo súdnej praxe. - Roč. 15, č. 3 (2010), s X 2. Bálintová, Miroslava. In: Žaloba na ochranu osobnosti a jej využitie v intenciách ochrany ľudských práv. In: Justičná revue. - Roč. 58, č. 11 (2006), s Bálintová, Miroslava : Vyrovnanie sa s komunistickou minulosťou verzus ochrana osobnosti a ďalšie práva fyzických osôb.. In: Justičná revue. - Roč. 58, č. 5 (2006), s Bulla, Martin Švec, Marek: Ochrana súkromia zamestnancov pri prevádzkovaní kamerového systému na pracovisku (národné a európske východiská). - In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 10 (2010), s Feťková, Gabriela : Právo médií na slobodu prejavu a kritika sudcov. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 4 (2010), s Feťková, Gabriela: Rozhodovanie vo veciach ochrany osobnosti podľa OSP a jeho nesúlad s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. - In: Justičná revue. - Roč. 54, č. 12 (2002), s Hodál, Peter: Nemecký ústavný súd - a posun v ochrane osobnosti. - In: Justičná revue. - Roč. 55, č. 5 (2003), s Kerecman, Peter : Nad zmenou ustanovení o miestnej príslušnosti súdu v konaní o ochranu osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 56, č. 8-9 (2004), s Kerecman, Peter. - Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 3 (2010), s Kerecman, Peter. - Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 2 (2010), s Kerecman, Peter: K úvahám o citovej ujme, jej odškodňovaní a ochrane osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 56., č. 6-7 (2004), s

7 12. Kerecman, Peter: O náhrade imaterálnej ujmy spôsobenej pozostalým usmrtením blízkej osoby podľa ustanovení o ochrane osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 53, č. 2 (2001), s Konflikt slobody prejavu a práva na súkromie v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.- In: Justičná revue. Roč. 63, č.8-9 (2011), s Krajčo, Jaroslav : Ochrana osobnosti a vecná príslušnosť súdu. In: Zo súdnej praxe. - Č. 1 (1996), s Kupcová, Zuzana : Interpretácia 11 Občianskeho zákonníka alebo ochrana osobnosti trochu inak. - In: Justičná revue. - Roč. 56., č. 3 (2004), s Kurinec, Marián: K dôkazu pravdy ( 200i ods. 3O.s.p.) v konaní o ochranu osobnosti. - In: Justičná revue. - Roč. 48, č. 6-7 (1996), s Madliak, Jozef: Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike. - In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 2 (2004), s Matejka, Ján : Ochrana všeobecných osobnostních práv v České republice. In: Právny obzor. - Roč. 91, č. 2 (2008), s Novocký, Juraj: K niektorým aspektom uchovania a vydania počítačových údajov. - In: Justičná revue. Roč. 63, č.4 (2011), s Pirošíková, Marica : O ochrane osobnosti, zákone č. 58/1969 Zb. a ich výklade v súlade so zárukami obsiahnutými v článku 5 Dohovoru. In: Justičná revue. - Roč. 57, č. 5 (2005), s Pirošíková, Marica : Právo na život a žaloba na ochranu osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 4 (2009), s Uchovanie počítačových údajov a ochrana súkromia.- In: Justičná revue. Roč. 63, č.6-7 (2011), s Vojčík, Peter: Ochrana osobnosti a médiá Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 1 (2004), s Vozár, J. : Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 3. In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 5 (1997), s Vozár, Jozef : Ochrana osobnosti II. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 11 (1999), s Vozár, Jozef : Právo na odpoveď. In: Právny obzor. - Roč. 91, č. 3 (2008), s Vozár, Jozef : Ochrana osobnosti I.. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 10 (1999), s. 45

8 28. Vozár, Jozef, Ochrana osobnosti III. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 12 (1999), s Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače. - In: Právny obzor. - Roč. 76, č. 4 (1993), s Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače : (Pohľad na problematiku cez súdne rozhodnutia v Rakúsku). - In: Právny obzor. - Roč. 76, č. 6 (1993), s Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti IV.. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 1 (2000), s Vozár, Jozef: Posmrtná ochrana osobnostných práv. In: Právny obzor. - Roč. 90, č. 3 (2007), s Vozár, Jozef: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 3. - In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 5 (1997), s Werner, Ivan Werner Andrej: Peňažná satisfakcia v prípade ochrany osobnosti a dobrej povesti. - In: Justičná revue. - Roč. 54, č. 5 (2002), s ČLÁNKY V ČASOPISOCH PROVENIENCIE ČR 1. Cteni ove posty zamestnavatelem a ochrana soukromi / Bohumir Stedron. - In: Bulletin advokacie. -- ISSN Roc. 2004, c. 10 (2004), s K nekterym aktualnim otazkam ochrany osobnostnich prav fyzicke osoby / Jan Dvorak, Alena Mackova: In: Pravni forum. -- ISSN Roc. 2, c. 6 (2005), s K nepripustnosti provedeni dukazu v obcanskopravnim rizeni zaznamem telefonickeho hovoru porizeneho bez souhlasu ucastnika hovoru : nalez Ustavniho soudu CR ze dne , sp. zn. I. US 191/05 / Ustavni soud CR. - In: Soudni rozhledy. -- ISSN Roc. 13, c. 1 (2007), s Navrh noveho obcanskeho zakoniku z pohledu ochrany soukromi a osobnich udaju / Jiri Mastalka: In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 18, c. 10 (2010), s Nevydani zdravotnicke dokumentace zesnule blizke osoby a ochrana osobnosti : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 1701/2005 / Nejvyssi soud C:- In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 14, c. 7 (2006), s Ochrana osobnich udaju v evropskem pravu se zamerenim na aspekty bezpecnostni / Bohumil Pikna. - In: Pravnik. -- ISSN Roc. 147, c. 1 (2008), s

9 7. Ochrana osobnich udaju v Schengenskem informacnim systemu = Protection of personal data in the Schengen information system / Jiri Vlastnik. - In: Ochrana zakladnich prav a svobod v procesu europeizace trestniho prava. -- V Praze : Karolinum, (Acta Universitatis Carolinae. Iuridica ; 1/2006). -- ISSN ISBN S Ochrana osobnosti a clanky v periodickem tisku. Ochrana prava na soukromi osob, ktere maji obchodni i jine kontakty s politiky : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 2796/2005 / Nejvyssi soud. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 15, c. 3 (2007), s Ochrana soukromi a osobnich udaju v Charte zakladnich prav EU / Daniel Nova. - In: Casopis pro pravni vedu a praxi. -- ISSN Roc. 15, c. 4 (2007), s Ochrana soukromi a osobnosti mladistveho ve svetle posledni novely zakona o soudnictvi ve vecech mladeze / Helena Valko. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 14, c. 14 (2006), s. II 11. Ochrana soukromi na pracovisti / Ladislav Jouza. - In: Pravni radce. -- ISSN Roc. 11, c. 5 (2003), s Ochrana soukromi v digitalnim veku (2) : komunikace a zachovani soukromi / J. R. Smi. - In: Computerworld. -- ISSN Roc. 23, c. 17 (2012), s Ochrana soukromi v digitalnim veku : po digitalnich stopach / Pavel Krcma. - In: Computerworld. -- ISSN Roc. 23, c. 16 (2012), s Ochrana soukromi ve spravnim radu / Pavel Mates. - In: Pravni radce. -- ISSN Roc. 14, c. 2 (2006), s Osobnostni prava a prava na ochranu soukromi uzivatelu del chranenych pomoci DRM zakoupenych pres internet / Helena Hrubesov: In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 18, c. 4 (2010), s Posileni ochrany informaci v trestnim rizeni / Frantisek Pury: In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 17, c. 7 (2009), s. II 17. Poskytovani informaci o trestnim rizeni a ochrana soukromi poskozeneho / Jiri Herczeg. - In: Trestni pravo. -- ISSN Roc. 14, c. 10 (2009), s Pravo na ochranu osobnosti a smrt osoby opravnene ci povinne ze zasahu do tohoto prava : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 do 1051/2005 / Nejvyssi soud CR: In: Soudni rozhledy. -- ISSN Roc. 12, c. 5 (2006), s Pravo na soukromi a na rodinny zivot. Nezajisteni bezpecneho navratu jako poruseni cestovni smlouvy a ochrana osobnosti pozustalych : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 3577/2006 / Nejvyssi soud CR. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 17, c. 8 (2009), s Pravo na sukromie podla Ustavy Slovenskej rebubliky / Jan Drgonec. - In: Casopis pro pravni vedu a praxi. -- ISSN Roc. 8, c. II (2000), s

10 21. Prirozene pravo osobnostni a jeho statni ochrana / Ivo Telec. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 15, c. 1 (2007), s Prutahy v soudnim rizeni a ochrana osobnosti. K duvodum vylucujicim neopravnenost zasahu do osobnostnich prav : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 5352/2008 / Nejvyssi soud CR. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 17, c. 11 (2009), s Soukromi na internetu / Russel Kay, Jakub Moc. - In: Computerworld. -- Praha. -- ISSN roc. 15, c. 20 (200405), s Ustavnepravni limity monitoringu telekomunikacniho provozu: konflikt mezi bezpecnosti a svobodou / Jiri Herczeg il.. - In: Bulletin advokacie. -- ISSN Roc. 2010, c. 5 (2010), s PLNÉ TEXTY DOKUMENTOV V DATABÁZE BECKONLINE 1. BLATNÍKOVÁ, Šárka a kol.: Aktuální trendy evropské kriminologie hledání rovnováhy mezi svobodou a bezpečností. In: *Trestněprávní revue 2/2013, s MORÁVEK, Jakub : Pořizování audio záznamu (ne novinářskou) veřejností v občanském soudním řízení- In: *Právní rozhledy 12/2012, s NONNEMANN, František : Právní úprava ochrany osobnosti v novém občanském zákoníku a její vztah k ochraně osobních údajů. In: *Právní rozhledy 13-14/2012, s. 505] 4. SVOBODA, Karel: K promlčení osobnostních práv a práva uskutečnit jednostranný právní úkon. In: *Právní rozhledy 21/2012, s SÝKORA, Jan : Přípustnost důkazu zvukovými a obrazovými záznamy v civilním dokazování. In: *Právní fórum 12/2012, s PRÁVNE PREDPISY SR 1. Ústava SR Zb. č.460/ Ústavný zákon 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd 3. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 4. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník /2005 Z.z. Trestný zákonník /2005 Z.Z. Trestný poriadok /2001 Z.z. - o verejnom ochrancovi práv /200 Z. z. - o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) /2011 Z.z. - o elektronických komunikáciách /2004 Z.z. - o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých zákonov /2002 Z.z. - o ochrane osobných údajov /2003 Z.z. - autorský zákon /2010 Z.z. - o Rozhlase a televízii Slovenska

11 /2008 Z.z. - o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon /2003 Z.z. - o ochrane súkromia (o ochrane pred odpočúvaním) /2007 Z.z. - audiovizuálny zákon /2007 Z.z. - zákon o digitálnom vysielaní /2001 Z.z. - o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov /2000 Z.z. - o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikácii 4. DOKUMENTY EURÓPSKYCH ORGÁNOV 1. Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 2. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (2004)16 o právu na odpověď v prostředí nových sdělovacích prostředků 3. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (85)20 z o ochraně osobních údajů používaných pro účely přímého marketingu 4. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 5. Evropská úmluva o přeshraniční televizi z Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie níže uvedené znění: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE. 2010/C 83/02 (Beck online) 7. Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie níže uvedené znění: Ustanovení vnitřních pravidel Eurojustu pro zpracování a ochranu osobních údajů. (Znění přijaté jednomyslně kolegiem Eurojustu na zasedání dne 21. října 2004 a schválené Radou dne 24. února 2005) (2005/C 68/01) (Beck online) 8. Listina základních práv Evropské unie. 2007/C 303/01 (Beck online) 9. Listina základních práv Evropské unie. 2012/C 326/02 (Beck online) 10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů 11. Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008, o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech 12. Rezoluce (74)26 Výboru ministrů Rady Evropy o právu na odpověď a postupu jednání ve vztahu k tisku

12 13. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Beck online) 14. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 15. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (Beck online) 16. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006, o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně Směrnice 2002/58/ES 17. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání 18. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. (Beck online) 19. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání 20. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 21. Úmluva Rady Evropy č. 108 z 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 5. Z JUDIKATÚR ESĽP /05. Rozsudok. UZUN proti Nemecku /04. Rozsudok Brunet Leconte a Sari Lyon Mag proti Francii /02. Rozsudok White proti Švédsku

13 /04. Rozsudok Eremiášová proti ČR /07. Rozsudok Ťupa proti ČR /01. Rozsudok Paljic proti Nemecku 7. 13/1997/797/1000. Rozsudok. Kopp versus Švajčiarsko Použité informačné zdroje: Katalóg Knižnice JASR Súborný katalóg vybraných knižníc SR Online katalóg MU v Brne Slovenská národná bibliografia Česká národní bibliografie Beck online ASPI V Pezinku, Zostavila: PhDr. Zuzana Šimovičová Telefón:

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY k problematike UZNÁVANIE ROZHODNUTÍ CUDZÍCH ŠTÁTOV NA ÚZEMÍ SR 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BOBEK, Michal ; BŘÍZA, Petr ; KOMÁREK,

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY PRIEMYSELNÉ PRÁVA, NEKALÁ SÚŤAŽ 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. HAJN, Petr: Komunitární a české právo proti nekalé soutěži :

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kúpna zmluva a zmluva o dielo podľa obchodného a občianskeho zákonníka

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kúpna zmluva a zmluva o dielo podľa obchodného a občianskeho zákonníka VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kúpna zmluva a zmluva o dielo podľa obchodného a občianskeho zákonníka Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Více

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania:

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Identifikácia, zaistenie a konfiškácia výnosov z trestnej činnosti slovenské a zahraničné skúsenosti Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej

Více

Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat

Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová výběrová rešerše) Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania:

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Právny styk s cudzinou: v kontexte nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností a spolupráce pri vykonávaní dôkazov v občianskych

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Vymožiteľnosť práva v SR, aplikačné problémy v občianskosúdnom konaní 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY ZABEZPEČOVANIE ZÁVÄZKOV, ZÁLOŽNÉ PRÁVO, ZABEZPEČOVACIE PREVODY PRÁVA 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. Judikatúra vo veciach zabezpečenia

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Ukladanie a premena trestov odňatia slobody. Uznávanie a výkon trestných sankcií v Európskej únii 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR

Více

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/1. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/1. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011 Občianske právo prednášky k predmetu Právo 2/1 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011 1 Občianske právo patrí k pilierom súkromného práva rieši právne vzťahy

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. vedoucí Katedry ústavního a evropského práva V Plzni dne 13. července 2015 Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky Státní rigorózní

Více

R e š e r š e. Smlouva o výpůjčce

R e š e r š e. Smlouva o výpůjčce R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Smlouva o výpůjčce Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálne aplikačné skúsenosti dedičského konania

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálne aplikačné skúsenosti dedičského konania VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálne aplikačné skúsenosti dedičského konania Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Ekonomická kriminalita; Daňové a colné delikty

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Ekonomická kriminalita; Daňové a colné delikty VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Ekonomická kriminalita; Daňové a colné delikty Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

Více

a mezinárodním kontextu a y.

a mezinárodním kontextu a y. OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD V PROMĚNÁCH PRÁVA NA POČÁTKU 21. STOLETÍ v českém, evropském Aks&rioch ' r Pavel Sturma a mezinárodním kontextu a y. AUDITORIUM Obsah Předmluva 11 I. Základní práva, svobody

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Rozvrhová zkratka : OPD/RDB22 Rozvrh výuky : 10 hod přednášek + 12 hodin seminářů

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE VYHĽADÁVANIE, VÝKLAD A APLIKÁCIA PRÁVA EÚ (METODOLOGICKÉ MINIMUM)

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE VYHĽADÁVANIE, VÝKLAD A APLIKÁCIA PRÁVA EÚ (METODOLOGICKÉ MINIMUM) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE VYHĽADÁVANIE, VÝKLAD A APLIKÁCIA PRÁVA EÚ (METODOLOGICKÉ MINIMUM) 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

Zkrácené řízení ( 23) Zánik platnosti licence ( 24) Hlava druhá. Licenční řízení k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného

Zkrácené řízení ( 23) Zánik platnosti licence ( 24) Hlava druhá. Licenční řízení k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného A. Text zákona B. Komentář Část první. Obecná ustanovení ( 1-3) Předmět úpravy ( 1) Základní pojmy ( 2) Působnost zákona ( 3) Předpoklady pro účast v řízení o udělení licence k provozování vysílání a v

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom

Více

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy Seznam příloh Příloha č. 1: zákony a jiné právní normy z oblasti reklamy Komerční komunikace Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKE RODINNÉ PRÁVO (právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských a rodičovských veciach, vo veciach výživného a iného 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Právo v informačních technologiích

Právo v informačních technologiích Právo v informačních technologiích JUDr. Bohumír Štědroň, LL.M. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah 1. České právo upravující

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz ::

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1. Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI INFORMÁCIA O ROZHODOVANÍ PROCEDÚROU PER ROLLAM konzultácie s Európskou komisiou 19. 3. 2015 1. 4. 2015 pripomienkové konania

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 8. 2. 2013 8:00 9:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ KONFERENCE MALÝ

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Cíl přednášky Ukázat základní parametry práce s jednotlivými právními informačními systémy (základ pro pozdější oddělenou práci s PIS) Získávání informací

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Profesní řešení - Advokát I. / II. / III./IV./ Expert. Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert

Profesní řešení - Advokát I. / II. / III./IV./ Expert. Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert Ceník systému ASPI platný od 10. 10. 2014 Název služby Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, věstníky),

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Ochrana utajovaných skutočností a ochrana osobných údajov

Ochrana utajovaných skutočností a ochrana osobných údajov VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH Kukučínova 17, 040 01 Košice, cena EBA, Londýn, 2012 dátum:... meno a priezvisko:... Skúšobné otázky LL.M ZS/2016 Ochrana utajovaných skutočností a ochrana

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2007/0248(COD) 16. 5. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 Návrh stanoviska Manolis Mavrommatis (PE404.747v01-00) Návrh směrnice Evropského parlamentu

Více

Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO. v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016

Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO. v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016 Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016 ČASŤ I OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ 1. Pojem, predmet a systém občianskeho práva 2. Občianske

Více

1. BABČÁK, Vladimír: Daňové ( exekučné ) konanie.- 1.vyd.- Bratislava: VEDA, s.- ISBN Sig.

1. BABČÁK, Vladimír: Daňové ( exekučné ) konanie.- 1.vyd.- Bratislava: VEDA, s.- ISBN Sig. VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Daňový systém a daňové konanie, aplikačná prax súdov SR a Finančného riaditeľstva SR Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 81 USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014 k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava I Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej

Více

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570. Rok 2015 BOHÁČ, Radim. Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Daně a finance. Comenius Print, 2015, č. 1, s. 4-10. ISSN 1801-6006. BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 19. 7. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 217 ZÁKON z 15. júna 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

Prameny a literatura Literatura

Prameny a literatura Literatura Použité zkratky AZ Autorský zákon Listina Listina základních práv a svobod ObchZ Obchodní zákoník OSŘ Občanský soudní řád OZ Občanský zákoník TiskZ Tiskový zákon TŘ Trestní řád TZ Trestní zákon ESLP Evropský

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. května 2011 č. 388

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. května 2011 č. 388 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. května 2011 č. 388 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. dubna do 30. dubna 2011 Vláda souhlasí 1. se změnou

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obchodní korporace a nekalá soutì Jarmila Pokorná Eva Veèerková Milan Pekárek Výklad je zpracován k právnímu stavu èerven 2015. Vzor citace: POKORNÁ,

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010

zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010 zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010 vyznačuje sa : 1. jednotou (ako celok) 2. vnútornou diferenciáciou - právne odvetvia - právne inštitúty - právne normy Základné triediace

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Vybraný podnik ROCKNET s.r.o. Sídlo Předmět podnikání Počet zaměstnanců Málkov 37, Chomutov,

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

bibliografický súpis

bibliografický súpis Povesti o Jurajovi Jánošíkovi bibliografický súpis 2013 Povesti o Jurajovi Jánošíkovi bibliografický súpis 2013 Úvod A doma povedz, že čo pán, stolica a hrom pokazí, že to valaška z ocele ponapráva na

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 10. funkční období N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dodatok číslo 1 k Smernici rektora číslo 2/2013-SR z 13. 09. 2013 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dátum: 10. 09. 2014 Slovenská

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Nekalá soutěž II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.12.2013

Více

Elektronická verejná správa v Slovenskej republike 24. október 2012 ITAPA kongres

Elektronická verejná správa v Slovenskej republike 24. október 2012 ITAPA kongres Elektronická verejná správa v Slovenskej republike 24. október 2012 ITAPA kongres Pavel Bojňanský Ministerstvo financií SR -1- -2- -3- Základné stavebné kamene slovenského egovernmentu Elektronická identifikačná

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo 2014 1 Čl.20 Ústava SR (z.č.460/1992 Zb.) (1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 09.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32 Z Á K O N zo 4. februára 2015, ktorým

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Zákony, smernice, nariadenia a štandardy, ktorými sa riadi činnosť Akademickej knižnice MTF STU

Zákony, smernice, nariadenia a štandardy, ktorými sa riadi činnosť Akademickej knižnice MTF STU Zákony, smernice, nariadenia a štandardy, ktorými sa riadi činnosť Akademickej knižnice MTF STU Z Á K O N č.183, z 12. mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb.

Více

Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o.

Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE AKADEMICKÝ SENÁT Materiál na zasadnutie Akademického senátu UK dňa 24. júna 2015 Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o. Materiál obsahuje: 1. Návrhy uznesení.

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Termín Téma Poč.hod.

Termín Téma Poč.hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ - Ošetřovatelská péče v interních oborech - kombinovaná forma Název předmětu : VYBRANÉ KPITOLY ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Rozvrhová zkratka : OSE/ODK26 Rozvrh výuky : 6 hodin

Více