VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP"

Transkript

1 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. CAREY, Peter: Data Protection : A Practical Guide to UK and EU Law. - 2nd ed. - New York : Oxford University Press, p. - ISBN Signatúra B01-95 (1903) 2. DOLEŽÍLEK, Jiři: Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. Praha:ASPI, s. ISBN Signatúra: D08-1 (255) 3. FRIDRICH, Branislav - MIHÁLIKOVÁ, Silvia - MOKRÁ, Lucia - SIMAN, Michael: Ochrana ľudských práv v Európskej únii. - Bratislava : Univerzita Komenského, s. - ISBN Signatúra B (2836) 4. GREGUŠOVÁ, Daniela - DULAK, Anton - CHLIPALA, Miroslav - SUSKO, Boris: Právo informačných a komunikačných technológií. - 1.vyd. - Bratislava : STU, s. - (Edícia vysokoškolských učebníc). - ISBN Signatúra E17-1 (695) 5. KNAP, Karel - ŠVESTKA, Jiři - JEHLIČKA, Oldřich - PAVLÍK, Pavel - PLECITÝ, Vladimír: Ochrana osobnosti podle občanského práva prepr., dopln. vyd. - Praha : Linde, s. - ISBN Signatúra B08-17 (224) 6. KUNER, Christopher: European Data Protection Law : Corporate Compliance and Regulation. - 2nd ed - New York : Oxford University Press, p. - ISBN Signatúra B (2595); B01-107a (2596) 7. MATES, Pavel: Ochrana soukromí : ve správním právu atualiz. preprac. vyd. - Praha : Linde, s. - ISBN Signatúra B (1551); B031-18a (2693) 8. MATOUŠOVÁ, Miroslava: Ochrana osobních údajů : v otázkách a odpovědích. - vyd Praha : ASPI Publishing s.r.o., s. - ISBN Signatúra E16-16a (1536); E16-16 (1336) 9. R.ADAMS, Helen F. BOCHER, Robert A.GORDON, Carol BARRY-KESSLER, Elizabeth: Privacy in the 21st Century: Issues for Public School and Academic Libraries. Westport: Libraries Unlimeted, p. ISBN Signatúra E00-25 (2278) 10. ROZENBERG, Joshua: Privacy and the Press. 1st. ed. New York: Oxford University Press, p. ISBN Signatúra B (1912)

2 11. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv : ( z pohĺadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv). 2. rozšírené vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa s.r.o., str. - ISBN Signatúra D032-3 (1178), D032-4 (1179) D032-2 (1177) 12. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 1. zväzok. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra B032-63/I (3095) 13. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 2. zväzok. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra B032-63/II (3096) 14. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 3. zväzok. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra 15. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : Príloha. - Žilina : Eurokódex, s. - ISBN Signatúra B032-63/príloha (3098) 16. VETERNÍKOVÁ, Mária: Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. - Bratislava : Procom, s. - ISBN Signatúra B08-18 (225) 17. VOZÁR, Jozef VALKO, Ernest LAPŠANSKÝ, Lukáš: Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd.-praha: C.H.Beck, s. ISBN Signatúra C08-21 (2832) 18. Zákon o ochraně osobních údajů : Komentář / aut. koment. KUČEROVÁ, Alena ; aut. koment. BARTÍK, Václav ; aut. koment. PECA, Jaroslav ; aut. koment. NEUWIRT, Karel ; aut. koment. NEJEDLÝ, Josef. - 1.vyd. - Praha : C. H. Beck, s. - ISBN Signatúra C032-3 (129); C032-3a (130); C032-3b (2360) 19. Zásada rovnakého zaobchádzania a jej ochrana - teória a prax vybraných európskych krajín a Slovenska : Komparatívna štúdia. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, s. - ISBN Signatúra B (2972); B032-61a (2973); B032-61b (2974) 1.2 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 1. Aktuálne otázky ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike : (recenzovaný zborník) / *zostavila Anna Zachová vyd. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 2. BARTÍK, Václav JANEČKOVÁ, Eva: Ochrana osobních údajů v aplikační praxi : vybrané otázky vyd. - Praha : Linde, s. ; 21 cm. - (Praktická právnická příručka). - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva, Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

3 3. BARTÍK, Václav JANEČKOVÁ, Eva: Zákon o ochrane osobních údaju s komentářem. 1. vyd. Olomouc: Anag, s. Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 4. CIRÁK, Ján: Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve vyd. - Bratislava : Vyd. oddelenie PF UK, s. - (Studia Iuridica Bratislavensia, Nr. 2). - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity. Univerzitná knižnica v Bratislave 5. FEKETE, Imrich: Reklamné právo pre podnikateľov. - Bratislava : Epos, s. plány. Univerzitná knižnica v Bratislave 6. GERLOCH, Aleš ŠTURMA, Pavel a kol. :Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. - Praha : Auditorium, s. ; 24 cm. - ISBN (viaz.).- Knižnica Trnavskej univerzity 7. HUMENNÍK, Ivan: Ochrana osobnosti a medicínske právo vyd. - Žilina : Eurokódex ; *Vydané v spolupráci s+ Paneurópska vysoká škola, s. ; 21 cm. - ISBN (brož.).- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva. 8. HORVÁTH, Edmund- BUDINSKÁ, Lucia: Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy. IURIS LIBRI, s. ISBN HURDÍK, Jan LAVICKÝ, Petr TELEC, Ivo: Občanské právo hmotné : obecná část, ochrana osobnosti. I.. - *Bratislava+ : Bratislavská vysoká škola práva ; Žilina : Poradca Podnikateľa, s. : il. ; 21 cm. - (Eurokódex). - ISBN (brož.). Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva. 10. CHALUPKOVÁ, Helena HOLÝ, Peter: Regulace reklamy. Komentář. 1. vyd.-praha: C.H.Beck, s. Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 11. Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / *zostavil: Ivan Humeník vyd. - Bratislava : Eurokódex, s.r.o., s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 12. JAKAB, Radomír: Porovnávacia reklama z pohľadu práva vyd. - V Košiciach : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy, s. ; 21 cm. - ISBN (brož.).- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva 13. JANEČKOVÁ, Eva - BARTÍK, Václav: Kamerové systémy v praxi: právní režim z pohledu ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti.. - Praha: Linde, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 14. Judikatúra vo veciach nekalej súťaže / zostavili Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha. - Bratislava : Iura Edition, s.. Univerzitná knižnica v Bratislave.. Univerzitná knižnica v Bratislave 15. KNAP, Karel et al.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. - 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde Praha a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví

4 Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, s. - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity 16. KROUPA, Jiří: Mediální právo vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Edice učebnic MU, č. 426). - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 17. KUČEROVÁ, Alena NONNEMANN, František: Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích. 1. vyd.- Praha: BOVA Polygon, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 18. KUČEROVÁ, Alena: Zákon o ochraně osobních údajů: komentář. 1.vyd.- Praha: C.H. Beck, 2012, xvii, 516 s.- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 19. MACKOVÁ, Alena: Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů. -1. vyd.- Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, viii s.isbn Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 20. MAŠTALKA, Jiří: Osobní údaje, právo a my.- 1. vyd..- Praha: C.H. Beck, 2008, xiv s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 21. MATES, Pavel JANEČKOVÁ, Eva BARTÍK, Václav: Ochrana osobních údajů. - Praha : Leges, Knižnica UPJŠ, Košice 22. MATES, Pavel: Ochrana soukromí ve správním právu. - [1. vyd.]. - Praha : Linde Praha a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 23. MATOUŠOVÁ, Miroslava HEJLÍK, Ladislav: Osobní údaje a jejich ochrana. 2. dopl. vyd.- Praha: ASPI, s. Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 24. Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život : *zborník vedeckých príspevkov+ / Helena Barancová *editorka+. - [1. vyd.]. - Bratislava : Sprint dva, s. - (Juristika). - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity 25. MORÁVEK, Jakub BURIAN, David: Předávání osobních údajů do zahraničí: česká a evropská právní úprava, otázky a odpovědi. -Praha: Linde, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 26. Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy / zostavili Edmund Horváth, Lucia Budinská. - Bratislava : Iuris Libri, s. 20 cm. Univerzitná knižnica v Bratislave 27. Ochrana osobných údajov vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, s. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva. 28. PLECITÝ, Vladimír: Problematika ochrany osob a majetku z pohledu soukromého a veřejného práva. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 29. POLČÁK, Radim: Právo na internetu: spam a odpovědnost ISP.- Brno: Computer Press, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

5 30. Právo na ochranu osobnej slobody : zborník z celoštátneho odborného seminára s medzinárodnou účasťou ku príležitosti 60. výročia založenia Rady Európy / *z prednesených a dodaných príspevkov zostavila Anna Zachová vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 31. RAMIŠ, Vladan at al.: Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání : se souvisejícími dokumenty, formuláři, doporučenými postupy a metodickými výklady : komentář. - Praha : Linde, s. ; 21 cm. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva 32. SLAVÍKOVÁ, Nataša et al.: Vplyv nového tlačového zákona na prácu novinárov a na život slovenskej spoločnosti. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, s. tab., ukážky. Univerzitná knižnica v Bratislave 33. ŠIMÍČEK, Vojtěch: Právo na soukromí vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, s. - (Sborníky, sv. č. 50). - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 34. ŠTĚDROŇ, Bohumír - Miroslav LUDVÍK: Právo v informačních technologiích. 1.vyd.- Kralice na Hané: Computer Media, s. -ISBN Knižnica Masarykovej univerzity v Brne 35. VETERNÍKOVÁ, Mária: Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. - [1. vyd.]. - Bratislava : Procom, spol. s r.o., c s. - ISBN Knižnica Trnavskej univerzity 36. VIDRAN, Jan: Zaměstnanci v objektivu kamer : právní aspekty monitoringu zaměstnanců. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, xi, 235 s. - (Beckova edice ABC). - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 37. VOZÁR, Jozef VALKO, Erneset LAPŠANSKÝ, Lukáš: : Tlačový zákon. - Praha : C. H. Beck, s.. Univerzitná knižnica v Bratislave.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva 38. VOZÁR, Jozef: Reklama a právo vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity. Univerzitná knižnica v Bratislave 39. WILFING, Peter- KOVÁČECHOVÁ, Eva: Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti : porovnanie prístupu súdov na Slovensku, v USA a Európskeho súdu pre ľudské práva k žalobám verejných činiteľov. - [1. vyd.]. - Pezinok : Via iuris - Centrum pre práva občana, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 40. WINTER, Filip: Právo a reklama v praxi. - [1. vyd.]. - Praha : Linde Praha a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva

6 41. WINTER, Filip: Reklama a právo vyd. - Praha : Orac, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1 ČLÁNKY V ČASOPISOCH PROVENIENCIE SR 1. Babiaková, Eva et al.: Ochrana osobnosti a právo na súkromie. Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch : občianske právo. In: Zo súdnej praxe. - Roč. 15, č. 3 (2010), s X 2. Bálintová, Miroslava. In: Žaloba na ochranu osobnosti a jej využitie v intenciách ochrany ľudských práv. In: Justičná revue. - Roč. 58, č. 11 (2006), s Bálintová, Miroslava : Vyrovnanie sa s komunistickou minulosťou verzus ochrana osobnosti a ďalšie práva fyzických osôb.. In: Justičná revue. - Roč. 58, č. 5 (2006), s Bulla, Martin Švec, Marek: Ochrana súkromia zamestnancov pri prevádzkovaní kamerového systému na pracovisku (národné a európske východiská). - In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 10 (2010), s Feťková, Gabriela : Právo médií na slobodu prejavu a kritika sudcov. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 4 (2010), s Feťková, Gabriela: Rozhodovanie vo veciach ochrany osobnosti podľa OSP a jeho nesúlad s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. - In: Justičná revue. - Roč. 54, č. 12 (2002), s Hodál, Peter: Nemecký ústavný súd - a posun v ochrane osobnosti. - In: Justičná revue. - Roč. 55, č. 5 (2003), s Kerecman, Peter : Nad zmenou ustanovení o miestnej príslušnosti súdu v konaní o ochranu osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 56, č. 8-9 (2004), s Kerecman, Peter. - Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 3 (2010), s Kerecman, Peter. - Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 2 (2010), s Kerecman, Peter: K úvahám o citovej ujme, jej odškodňovaní a ochrane osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 56., č. 6-7 (2004), s

7 12. Kerecman, Peter: O náhrade imaterálnej ujmy spôsobenej pozostalým usmrtením blízkej osoby podľa ustanovení o ochrane osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 53, č. 2 (2001), s Konflikt slobody prejavu a práva na súkromie v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.- In: Justičná revue. Roč. 63, č.8-9 (2011), s Krajčo, Jaroslav : Ochrana osobnosti a vecná príslušnosť súdu. In: Zo súdnej praxe. - Č. 1 (1996), s Kupcová, Zuzana : Interpretácia 11 Občianskeho zákonníka alebo ochrana osobnosti trochu inak. - In: Justičná revue. - Roč. 56., č. 3 (2004), s Kurinec, Marián: K dôkazu pravdy ( 200i ods. 3O.s.p.) v konaní o ochranu osobnosti. - In: Justičná revue. - Roč. 48, č. 6-7 (1996), s Madliak, Jozef: Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike. - In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 2 (2004), s Matejka, Ján : Ochrana všeobecných osobnostních práv v České republice. In: Právny obzor. - Roč. 91, č. 2 (2008), s Novocký, Juraj: K niektorým aspektom uchovania a vydania počítačových údajov. - In: Justičná revue. Roč. 63, č.4 (2011), s Pirošíková, Marica : O ochrane osobnosti, zákone č. 58/1969 Zb. a ich výklade v súlade so zárukami obsiahnutými v článku 5 Dohovoru. In: Justičná revue. - Roč. 57, č. 5 (2005), s Pirošíková, Marica : Právo na život a žaloba na ochranu osobnosti. In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 4 (2009), s Uchovanie počítačových údajov a ochrana súkromia.- In: Justičná revue. Roč. 63, č.6-7 (2011), s Vojčík, Peter: Ochrana osobnosti a médiá Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 1 (2004), s Vozár, J. : Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 3. In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 5 (1997), s Vozár, Jozef : Ochrana osobnosti II. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 11 (1999), s Vozár, Jozef : Právo na odpoveď. In: Právny obzor. - Roč. 91, č. 3 (2008), s Vozár, Jozef : Ochrana osobnosti I.. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 10 (1999), s. 45

8 28. Vozár, Jozef, Ochrana osobnosti III. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 12 (1999), s Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače. - In: Právny obzor. - Roč. 76, č. 4 (1993), s Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače : (Pohľad na problematiku cez súdne rozhodnutia v Rakúsku). - In: Právny obzor. - Roč. 76, č. 6 (1993), s Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti IV.. In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 1 (2000), s Vozár, Jozef: Posmrtná ochrana osobnostných práv. In: Právny obzor. - Roč. 90, č. 3 (2007), s Vozár, Jozef: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 3. - In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 5 (1997), s Werner, Ivan Werner Andrej: Peňažná satisfakcia v prípade ochrany osobnosti a dobrej povesti. - In: Justičná revue. - Roč. 54, č. 5 (2002), s ČLÁNKY V ČASOPISOCH PROVENIENCIE ČR 1. Cteni ove posty zamestnavatelem a ochrana soukromi / Bohumir Stedron. - In: Bulletin advokacie. -- ISSN Roc. 2004, c. 10 (2004), s K nekterym aktualnim otazkam ochrany osobnostnich prav fyzicke osoby / Jan Dvorak, Alena Mackova: In: Pravni forum. -- ISSN Roc. 2, c. 6 (2005), s K nepripustnosti provedeni dukazu v obcanskopravnim rizeni zaznamem telefonickeho hovoru porizeneho bez souhlasu ucastnika hovoru : nalez Ustavniho soudu CR ze dne , sp. zn. I. US 191/05 / Ustavni soud CR. - In: Soudni rozhledy. -- ISSN Roc. 13, c. 1 (2007), s Navrh noveho obcanskeho zakoniku z pohledu ochrany soukromi a osobnich udaju / Jiri Mastalka: In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 18, c. 10 (2010), s Nevydani zdravotnicke dokumentace zesnule blizke osoby a ochrana osobnosti : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 1701/2005 / Nejvyssi soud C:- In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 14, c. 7 (2006), s Ochrana osobnich udaju v evropskem pravu se zamerenim na aspekty bezpecnostni / Bohumil Pikna. - In: Pravnik. -- ISSN Roc. 147, c. 1 (2008), s

9 7. Ochrana osobnich udaju v Schengenskem informacnim systemu = Protection of personal data in the Schengen information system / Jiri Vlastnik. - In: Ochrana zakladnich prav a svobod v procesu europeizace trestniho prava. -- V Praze : Karolinum, (Acta Universitatis Carolinae. Iuridica ; 1/2006). -- ISSN ISBN S Ochrana osobnosti a clanky v periodickem tisku. Ochrana prava na soukromi osob, ktere maji obchodni i jine kontakty s politiky : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 2796/2005 / Nejvyssi soud. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 15, c. 3 (2007), s Ochrana soukromi a osobnich udaju v Charte zakladnich prav EU / Daniel Nova. - In: Casopis pro pravni vedu a praxi. -- ISSN Roc. 15, c. 4 (2007), s Ochrana soukromi a osobnosti mladistveho ve svetle posledni novely zakona o soudnictvi ve vecech mladeze / Helena Valko. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 14, c. 14 (2006), s. II 11. Ochrana soukromi na pracovisti / Ladislav Jouza. - In: Pravni radce. -- ISSN Roc. 11, c. 5 (2003), s Ochrana soukromi v digitalnim veku (2) : komunikace a zachovani soukromi / J. R. Smi. - In: Computerworld. -- ISSN Roc. 23, c. 17 (2012), s Ochrana soukromi v digitalnim veku : po digitalnich stopach / Pavel Krcma. - In: Computerworld. -- ISSN Roc. 23, c. 16 (2012), s Ochrana soukromi ve spravnim radu / Pavel Mates. - In: Pravni radce. -- ISSN Roc. 14, c. 2 (2006), s Osobnostni prava a prava na ochranu soukromi uzivatelu del chranenych pomoci DRM zakoupenych pres internet / Helena Hrubesov: In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 18, c. 4 (2010), s Posileni ochrany informaci v trestnim rizeni / Frantisek Pury: In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 17, c. 7 (2009), s. II 17. Poskytovani informaci o trestnim rizeni a ochrana soukromi poskozeneho / Jiri Herczeg. - In: Trestni pravo. -- ISSN Roc. 14, c. 10 (2009), s Pravo na ochranu osobnosti a smrt osoby opravnene ci povinne ze zasahu do tohoto prava : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 do 1051/2005 / Nejvyssi soud CR: In: Soudni rozhledy. -- ISSN Roc. 12, c. 5 (2006), s Pravo na soukromi a na rodinny zivot. Nezajisteni bezpecneho navratu jako poruseni cestovni smlouvy a ochrana osobnosti pozustalych : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 3577/2006 / Nejvyssi soud CR. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 17, c. 8 (2009), s Pravo na sukromie podla Ustavy Slovenskej rebubliky / Jan Drgonec. - In: Casopis pro pravni vedu a praxi. -- ISSN Roc. 8, c. II (2000), s

10 21. Prirozene pravo osobnostni a jeho statni ochrana / Ivo Telec. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 15, c. 1 (2007), s Prutahy v soudnim rizeni a ochrana osobnosti. K duvodum vylucujicim neopravnenost zasahu do osobnostnich prav : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne , sp. zn. 30 Cdo 5352/2008 / Nejvyssi soud CR. - In: Pravni rozhledy. -- ISSN Roc. 17, c. 11 (2009), s Soukromi na internetu / Russel Kay, Jakub Moc. - In: Computerworld. -- Praha. -- ISSN roc. 15, c. 20 (200405), s Ustavnepravni limity monitoringu telekomunikacniho provozu: konflikt mezi bezpecnosti a svobodou / Jiri Herczeg il.. - In: Bulletin advokacie. -- ISSN Roc. 2010, c. 5 (2010), s PLNÉ TEXTY DOKUMENTOV V DATABÁZE BECKONLINE 1. BLATNÍKOVÁ, Šárka a kol.: Aktuální trendy evropské kriminologie hledání rovnováhy mezi svobodou a bezpečností. In: *Trestněprávní revue 2/2013, s MORÁVEK, Jakub : Pořizování audio záznamu (ne novinářskou) veřejností v občanském soudním řízení- In: *Právní rozhledy 12/2012, s NONNEMANN, František : Právní úprava ochrany osobnosti v novém občanském zákoníku a její vztah k ochraně osobních údajů. In: *Právní rozhledy 13-14/2012, s. 505] 4. SVOBODA, Karel: K promlčení osobnostních práv a práva uskutečnit jednostranný právní úkon. In: *Právní rozhledy 21/2012, s SÝKORA, Jan : Přípustnost důkazu zvukovými a obrazovými záznamy v civilním dokazování. In: *Právní fórum 12/2012, s PRÁVNE PREDPISY SR 1. Ústava SR Zb. č.460/ Ústavný zákon 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd 3. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 4. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník /2005 Z.z. Trestný zákonník /2005 Z.Z. Trestný poriadok /2001 Z.z. - o verejnom ochrancovi práv /200 Z. z. - o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) /2011 Z.z. - o elektronických komunikáciách /2004 Z.z. - o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých zákonov /2002 Z.z. - o ochrane osobných údajov /2003 Z.z. - autorský zákon /2010 Z.z. - o Rozhlase a televízii Slovenska

11 /2008 Z.z. - o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon /2003 Z.z. - o ochrane súkromia (o ochrane pred odpočúvaním) /2007 Z.z. - audiovizuálny zákon /2007 Z.z. - zákon o digitálnom vysielaní /2001 Z.z. - o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov /2000 Z.z. - o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikácii 4. DOKUMENTY EURÓPSKYCH ORGÁNOV 1. Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 2. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (2004)16 o právu na odpověď v prostředí nových sdělovacích prostředků 3. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (85)20 z o ochraně osobních údajů používaných pro účely přímého marketingu 4. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 5. Evropská úmluva o přeshraniční televizi z Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie níže uvedené znění: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE. 2010/C 83/02 (Beck online) 7. Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie níže uvedené znění: Ustanovení vnitřních pravidel Eurojustu pro zpracování a ochranu osobních údajů. (Znění přijaté jednomyslně kolegiem Eurojustu na zasedání dne 21. října 2004 a schválené Radou dne 24. února 2005) (2005/C 68/01) (Beck online) 8. Listina základních práv Evropské unie. 2007/C 303/01 (Beck online) 9. Listina základních práv Evropské unie. 2012/C 326/02 (Beck online) 10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů 11. Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008, o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech 12. Rezoluce (74)26 Výboru ministrů Rady Evropy o právu na odpověď a postupu jednání ve vztahu k tisku

12 13. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Beck online) 14. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 15. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (Beck online) 16. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006, o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně Směrnice 2002/58/ES 17. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání 18. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. (Beck online) 19. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání 20. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 21. Úmluva Rady Evropy č. 108 z 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 5. Z JUDIKATÚR ESĽP /05. Rozsudok. UZUN proti Nemecku /04. Rozsudok Brunet Leconte a Sari Lyon Mag proti Francii /02. Rozsudok White proti Švédsku

13 /04. Rozsudok Eremiášová proti ČR /07. Rozsudok Ťupa proti ČR /01. Rozsudok Paljic proti Nemecku 7. 13/1997/797/1000. Rozsudok. Kopp versus Švajčiarsko Použité informačné zdroje: Katalóg Knižnice JASR Súborný katalóg vybraných knižníc SR Online katalóg MU v Brne Slovenská národná bibliografia Česká národní bibliografie Beck online ASPI V Pezinku, Zostavila: PhDr. Zuzana Šimovičová Telefón:

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY k problematike UZNÁVANIE ROZHODNUTÍ CUDZÍCH ŠTÁTOV NA ÚZEMÍ SR 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BOBEK, Michal ; BŘÍZA, Petr ; KOMÁREK,

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kúpna zmluva a zmluva o dielo podľa obchodného a občianskeho zákonníka

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kúpna zmluva a zmluva o dielo podľa obchodného a občianskeho zákonníka VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kúpna zmluva a zmluva o dielo podľa obchodného a občianskeho zákonníka Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY ZABEZPEČOVANIE ZÁVÄZKOV, ZÁLOŽNÉ PRÁVO, ZABEZPEČOVACIE PREVODY PRÁVA 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. Judikatúra vo veciach zabezpečenia

Více

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. vedoucí Katedry ústavního a evropského práva V Plzni dne 13. července 2015 Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky Státní rigorózní

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE VYHĽADÁVANIE, VÝKLAD A APLIKÁCIA PRÁVA EÚ (METODOLOGICKÉ MINIMUM)

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE VYHĽADÁVANIE, VÝKLAD A APLIKÁCIA PRÁVA EÚ (METODOLOGICKÉ MINIMUM) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE VYHĽADÁVANIE, VÝKLAD A APLIKÁCIA PRÁVA EÚ (METODOLOGICKÉ MINIMUM) 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra

Více

a mezinárodním kontextu a y.

a mezinárodním kontextu a y. OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD V PROMĚNÁCH PRÁVA NA POČÁTKU 21. STOLETÍ v českém, evropském Aks&rioch ' r Pavel Sturma a mezinárodním kontextu a y. AUDITORIUM Obsah Předmluva 11 I. Základní práva, svobody

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKE RODINNÉ PRÁVO (právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských a rodičovských veciach, vo veciach výživného a iného 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy Seznam příloh Příloha č. 1: zákony a jiné právní normy z oblasti reklamy Komerční komunikace Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících

Více

Právo v informačních technologiích

Právo v informačních technologiích Právo v informačních technologiích JUDr. Bohumír Štědroň, LL.M. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah 1. České právo upravující

Více

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz ::

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1. Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

Profesní řešení - Advokát I. / II. / III./IV./ Expert. Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert

Profesní řešení - Advokát I. / II. / III./IV./ Expert. Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert Ceník systému ASPI platný od 10. 10. 2014 Název služby Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, věstníky),

Více

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Cíl přednášky Ukázat základní parametry práce s jednotlivými právními informačními systémy (základ pro pozdější oddělenou práci s PIS) Získávání informací

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570. Rok 2015 BOHÁČ, Radim. Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Daně a finance. Comenius Print, 2015, č. 1, s. 4-10. ISSN 1801-6006. BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční,

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2007/0248(COD) 16. 5. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 Návrh stanoviska Manolis Mavrommatis (PE404.747v01-00) Návrh směrnice Evropského parlamentu

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014

Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014 Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014 Název služby Cena ročního předplatného bez DPH Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy,

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 195): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

PERHÁCS, Z. Sprístupnenie informácií o tajnom sledovaní osôb mocenskými zložkami štátu (s. 6 15)

PERHÁCS, Z. Sprístupnenie informácií o tajnom sledovaní osôb mocenskými zložkami štátu (s. 6 15) apríl 2015 Bulletin slovenskej advokácie roč. XXI, 4/2015 ROZHOVOR Legislatívny proces môžu skvalitniť ľudia s právnou praxou O práci v parlamente, o advokácii a názore na celkový význam rekodifikácie

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Nekalá soutěž II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.12.2013

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obchodní korporace a nekalá soutì Jarmila Pokorná Eva Veèerková Milan Pekárek Výklad je zpracován k právnímu stavu èerven 2015. Vzor citace: POKORNÁ,

Více

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Vybraný podnik ROCKNET s.r.o. Sídlo Předmět podnikání Počet zaměstnanců Málkov 37, Chomutov,

Více

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570. Rok 2014 BOHÁČ, Radim. Pojmy soukromého práva v daňovém právu. In: MRKÝVKA, Petr., ŠRAMKOVÁ, Dana, VALDHANS, Jiří (eds.). Sborník z konference Dny práva 2013: Interakce soukromého a finančního práva [online].

Více

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 2/2016/2 7. ročník 8. února 2016.

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 2/2016/2 7. ročník 8. února 2016. AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 2/2016/2 7. ročník 8. února 2016 Popeleční středa 10. února 2016 křesťané vstupují do svatopostní doby, kdy se po čtyřicet

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel Místo/Rok vydání Anotace ECCB 74 Dienstbier J., Dienstbierová J., Had M., Matějka Z., Stach S., Štouračová

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů

PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů I. Monografie - Finanční zajištění, Diplomová práce, Filip Čabart, Praha, 2008 - Harmonization of Civil and Commercial Law in Europe: A Guide to

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Informační a mediální výchova dětí na ZŠ. Využití počítačů, internetu, knih, knihoven, televize, rozhlasu, novin a časopisů (médií) ve vzdělávání

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKE SÚŤAŽNÉ PRÁVO

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKE SÚŤAŽNÉ PRÁVO VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKE SÚŤAŽNÉ PRÁVO 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BEDNÁŘ, Josef: Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi : Z rozhodnutí

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... 11. Autorský kolektiv... 15

Obsah. Seznam použitých zkratek... 11. Autorský kolektiv... 15 Seznam použitých zkratek... 11 Autorský kolektiv... 15 Úvod... 19 Rodinné právo v novém tisíciletí... 19 Stručně k rodinnému právu v NOZ a k přípravě nových předpisů procesních... 20 Proč vznikla tato

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Veřejná obchodní společnost II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Inovace motivačních systémů v ošetřovatelství

Inovace motivačních systémů v ošetřovatelství Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Sociální podpora rodin, které pečují o dítě se zdravotním postižením v kontextu jejich potřeb

Sociální podpora rodin, které pečují o dítě se zdravotním postižením v kontextu jejich potřeb Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků Časy: Program Pondělí 24. 1. 2011 Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ Kinosál VARIA 8:00 9:30 Registrace účastníků 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference 10:00 10:45 Zvaná přednáška:

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie Název předmětu: Základy práva Číslo předmětu: B01270 Typ předmětu, dotace: povinný, 30 hodin, 2+0 Zakončení předmětů: zápočet Ročník: 1. Semestr: zimní Vyučující: JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. Kontakt:

Více

Okruhy pro SBZ Školský management

Okruhy pro SBZ Školský management Okruhy pro SBZ Školský management Organizace a řízení školství Řízení výchovně vzdělávacího procesu Teorie managementu Předmět: Organizace a řízení školství 1. Organizace školství ČR v mezinárodním srovnání

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nekalé soutûïe. Sestavila DANA ONDREJOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nekalé soutûïe. Sestavila DANA ONDREJOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe Sestavila DANA ONDREJOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nekalé soutěže Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nekalé

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Knihovna Eurocentra Pardubice

Knihovna Eurocentra Pardubice Knihovna Eurocentra Pardubice Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Obecně o EU BRDEK, M., VYCHOVA, H. Evropská vzdělávací politika 2004 ASPI Publishing EC PCE 120 Nakladatelství CIHELKOVÁ, E., JAKŠ,

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala:

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Pes jako výchovný prostředek na 1. stupni ZŠ. Doplňkově vývojová psychologie dítěte mladšího školního věku. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím.

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. JUDr. Štěpán KALAMÁR, doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. Úvod Prudký nástup výpočetní techniky do všech oblastí společenského života způsobil,

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

JUDr. Daniela Kovářová - Katedra evropských studií, veřejné správy a práva, tajemník katedry

JUDr. Daniela Kovářová - Katedra evropských studií, veřejné správy a práva, tajemník katedry JUDr. Daniela Kovářová - Katedra evropských studií, veřejné správy a práva, tajemník katedry Knižní monografie: 2014 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014, 168 s.

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

VÝVOJ STAVEBNÍHO PRÁVA (poznámky z historie a současnosti)

VÝVOJ STAVEBNÍHO PRÁVA (poznámky z historie a současnosti) 20. Celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu VÝVOJ STAVEBNÍHO PRÁVA (poznámky z historie a současnosti) Ostrava, 5. 11. 2015 Z POČÁTKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA 13.století zakládání měst právní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

Presumpce poctivosti a dobré víry

Presumpce poctivosti a dobré víry Výjezdní workshop z obchodního práva Obchodní právo v roce II 10. 12. dubna 2015 Presumpce poctivosti a dobré víry Tomáš Mach 3. ročník PF UK Resumé Práce se zabývá problematikou zakotvení zásady presumpce

Více

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) : ก ก ก : ก กก...ก ก ก ก, ก ( Mgr.Magistr práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :,, E-mail : kamollanla@yahoo.com ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 171... 1 ก ก ก 368...

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více