MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA"

Transkript

1 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ ODBOR PRÁVO, ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PRÁVO 1. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY 1. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 30 P4101 Európske právo III. (Justičná spolupráca v civilných veciach EÚ / European Law III. (Judicial cooperation 5 2P/1S 1 in civil matters of the EU) P4102 Právo duševného vlastníctva / Einführung in das Recht des geistigen 5 2P/2S 1 Eigentums P4103 Trestné právo hmotné II. 5 2P/2S 1 P4109 Ochrana spotrebiteľa 5 2P/1S 1 P4105 Európske právo IV. (Súdny systém EÚ) / European Law IV.(Judicial 5 2P/1S 2 System of the EU) P4106 Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv 5 2P/1S 2 P4107 Občianske právo procesné I. 5 2P/2S 2 P4108 Trestné právo procesné I. 5 2P/2S 2 VOLIŤ MIN. 3 PREDMETY P4218 Medzinárodné hospodárske právo / International Economic Law 3 2P 1 P4201 Súčasné ústavné systémy 3 2P 1 P4202 Klinika ľudských práv 3 2S 1 P4203 Medzinárodné trestné súdnictvo / International Criminal Justice * 3 2P 1 P4204 Konkurzné právo 3 1P/1S 1 P4205 Právne postavenie národnostných menšín v Európskej únii a na 3 1P/1S 1 Slovensku P4110 Orgány ochrany práva 3 2P 1 40 ZÍSKAŤ MIN. 9 KREDITOV

2 1. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P4220 Medzinárodné a európske azylové právo 3 1P/1S 2 P4209 Mediálne právo 3 2P 2 P4211 Systém medzinárodnej bezpečnosti 3 2S 2 P4212 Právo informačných technológií 3 1P/1S 2 P4213 Kriminológia 3 1P/2S 2 P4214 Právo cenných papierov 3 2P 2 P4215 Medzinárodná obchodná arbitráž I. / International Commercial Arbitration I. 3 1P/1S 2 P4216 Trestné právo EÚ 3 2P 2 P 4217 Medicínske právo 3 2P 2 1. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY P3305 Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systém 2 2P 1 P3306 Polícia vo vývoji štátu a práva 2 2P 1 P4303 Obchodné právo v praxi I. 2 2S 1 P4308 Štatistika pre právnikov 2 2S 1 P5365 Zmluvy v praxi realitného makléra 2 2S 1 P4309 Spravodajské služby 2 2P 2 P4219 Diplomatický protokol 2 2P 2 P4314 Obchodné právo v praxi II. 2 2S 2 P5366 Klinika realitného makléra 2 1S 2 31 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

3 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA 2. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY 2. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 32 P5101 Občianske právo procesné II. 5 2P/2S 3 P5102 Trestné právo procesné II. 5 2P/2S 3 P5103 Kriminalistika 5 2P/2S 3 P5104 Európske právo V. (Vnútorný trh a súťažné právo EÚ / European Law V. (EU Internal Market 5 2P/1S 3 and Competition Law) P5105 Repetitórium z trestného práva 5 2P 4 P5106 Repetitórium z občianskeho práva 5 2P 4 P5900 Štátna skúška 20 4 VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P5201 Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II. 3 1P/1S 3 P5202 Konanie pred ústavným súdom 3 2P 3 P5204 Repetitórium z pracovného práva 3 2P 3 P5205 Repetitórium z obchodného práva 3 2P 3 P5206 Repetitórium z medzinárodného práva 3 2P 3 P5207 Repetitórium z európskeho práva 3 2P 3 P5304 Penológia 3 2P 3 50

4 2. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY P5301 Medzinárodná arbitráž investičných sporov / International arbitration of 2 1P/1S 3 investment disputes * P5302 Súdne inžinierstvo 2 2P 3 P5303 Súdne lekárstvo 2 2P 3 P5305 Ochrana medzinárodných investícií / International Investment Protection 2 2P 3 P5307 Exekučné právo 2 2S 3 P5310 Rozhodovanie v trestnom práve 2 2S 3 P5357 Jazykový kurz ERASMUS 2 1x počas štúdia ŠTÁTNA SKÚŠKA P5901 POVINNÉ PREDMETY Obhajoba diplomovej práce P5902 Trestné právo P5903 Občianske právo 1 VÝBEROVÝ PREDMET Z PONUKY P5912 Pracovné právo P5913 Obchodné právo P5914 Medzinárodné právo P5916 Európske právo vysvetlivky: P -prednáška, S -seminár, ZS -zimný semester, LS -letný semester * predmet sa vyučuje len v dennom štúdiu (externí študenti, ktorí majú záujem predmet absolvovať, môžu sa naň prihlásiť a absolvovať výučbu na základe podmienok a v termínoch výučby denného štúdia) 33 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

5 BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ - EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA: 4 ROKY ŠTUDIJNÝ ODBOR PRÁVO, ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PRÁVO 1. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY 34 P1101 Teória práva I P1102 Rímske právo I P1103 Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín I P1105 Teória práva II P1106 Rímske právo II P1107 Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín II ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY voliť min. 3 predmety, z toho aspoň jeden z predmetov P1201, P1202 P1201 Právna komunikácia v anglickom jazyku I P1202 Právna komunikácia v nemeckom jazyku I P1203 Politológia P1204 Elementy európskej právnej kultúry I P1205 Politická filozofia a filozofia práva I VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY, Z TOHO ASPOŇ JEDEN Z PREDMETOV P2209, P2210 P1207 Právna komunikácia v anglickom jazyku II P1208 Právna komunikácia v nemeckom jazyku II P1209 Cirkevné a kánonické právo P1210 Elementy európskej právnej kultúry II P1211 Politická filozofia a filozofia práva II SPOLU 1.r.Bc./EXT: 45 ECTS z toho: povinné predmety: 30 ECTS (6 x 5 ECTS) povinne voliteľné predmety: 15 ECTS (5 x 3 ECTS) 30 ZÍSKAŤ MIN. 9 KREDITOV

6 ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA: 3 ROKY 2. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY P2101 Občianske právo hmotné I P2102 Správne právo hmotné I. (Všeobecná časť) P2103 Pracovné právo I P2104 Medzinárodné právo verejné / Public International Law P2105 Občianske právo hmotné II P2106 Správne právo hmotné II. (Osobitná časť) P2108 Pracovné právo II P2107 Rodinné právo ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 3 PREDMETY, Z TOHO ASPOŇ JEDEN Z PREDMETOV P2205, P2206 P2201 Teória a prax legislatívy P2202 Psychológia pre právnikov P2203 Štylistika a rétorika * 3 2S 3 P2204 Teória a prax medzinárodných vzťahov P2205 Štylistika anglických právnych textov P2206 Štylistika nemeckých právnych textov VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY, Z TOHO ASPOŇ JEDEN Z PREDMETOV P2209, P ZÍSKAŤ MIN. 9 KREDITOV P2207 Právo sociálneho zabezpečenia P2208 Právna etika / Legal ethics * 3 1P/1S 4 P2209 Analýza anglických právnych textov P1201, P1207 P2210 Analýza nemeckých právnych textov P1202 P1208 P3208 Svetové právne systémy P3209 Právo životného prostredia BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

7 BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA 2. ROČNÍK - VÝBEROVÉ PREDMETY 36 P2301 Vzťah štátu a cirkvi / konfesijné právo P2302 Základy manažmentu P2304 Historický vývoj európskeho a amerického parlamentarizmu P2310 Základy podnikovej ekonomiky P2312 Sociológia práva P2303 Medzinárodné organizácie / International Organizations P2317 Vývoj a súčasná prax notárstva ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA: 3 ROKY 3. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY P3101 Európske právo I. (Organizácia a fungovanie EÚ) / European Law I. (Organisation and functioning of the EU) P3102 Obchodné právo I P3103 Finančné právo P3104 Správne právo procesné P3105 Európske právo II. (Aplikácia práva EÚ) / European Law II. (Application of the EU Law) P3106 Trestné právo hmotné I P3107 Medzinárodné právo súkromné / Private International Law P3108 Obchodné právo II P3900 Štátna skúška

8 3. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P3201 Spolkové a nadačné právo * 3 1P/1S 5 P2101 P3202 Medzinárodné humanitárne právo P3203 Právo finančného trhu P3204 Daňové právo P3206 P3207 European Administrative Law / Európske správne právo Medzinárodné a európske pracovné právo/ International and European Labour Law 3. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY P2108 P3310 Súťažné právo P3311 Realitná činnosť P3303 Praktické cvičenia z občianskeho práva * 2 2S 5 P3304 Úvod do mediácie / Alternatívne formy urovnávania sporov P3309 Vedecká propedeutika - špecializovaný seminár k príprave diplomových prác BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

9 BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA VÝBEROVÉ PREDMETY NEVIAŽÚCE SA NA ROČNÍK ŠTÁTNA SKÚŠKA 38 P5351 Letná škola A (obsahovo sa viaže na povinné predmety) 5 1x počas štúdia P5352 Letná škola B (obsahovo sa viaže na povinne voliteľné predmety) 3 1x počas štúdia P5353 Letná škola C (obsahovo sa viaže na výberové predvzvmety) 2 1x počas štúdia P5354 Absolvovanie odbornej praxe 2 1x počas štúdia P5355 Simulovaný súdny spor (Moot Court) národná súťaž / národné kolo 2 1x počas štúdia P5356 Simulovaný súdny spor (Moot Court) medzinárodná súťaž / 3 1x počas štúdia medzinárodné kolo P5357 Jazykový kurz ERASMUS 2 1x počas štúdia P5358 Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku I. ** 2 2S ZS 1x počas štúdia P5359 Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku II. ** 2 2S LS 1x počas štúdia P5360 Úvod do anglickej právnej štylistiky ** 2 2S ZS 1x počas štúdia P5361 Úvod do anglickej právnej analýzy ** 2 2S LS 1x počas štúdia P5362 E-learning Coursera I. *** 2 1x počas štúdia P5363 E-learning Coursera II. *** 2 1x počas štúdia P5364 E-learning Coursera III. *** 2 1x počas štúdia P3900 Štátna skúška - obhajoba bakalárskej práce a štátna záverečná skúška z predmetu Správne právo vysvetlivky: P-prednáška, S-seminár, ZS-zimný semester, LS-letný semester. * predmet sa vyučuje len v dennom štúdiu v Bratislave, (externí študenti, ktorí majú záujem predmet absolvovať, môžu sa naň prihlásiť a absolvovať výučbu na základe podmienok a v termínoch výučby denného štúdia) ** predmet sa vyučuje za osobitnú úhradu nad rámec školného *** absolvovanie kurzu Coursera ( z kategórie Law ktorý je súčasne označený ako kurz s Verified Certificates. Kredity budú študentovi priznané po predložení príslušného certifikátu.

10 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA 2,5 ROKA ŠTUDIJNÝ ODBOR PRÁVO, ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PRÁVO 1. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY P4101 Európske právo III. (Justičná spolupráca v civilných veciach EÚ / European Law III. (Judicial cooperation in civil matters of the EU) P4102 Právo duševného vlastníctva / Einführung in das Recht des geistigen Eigentums P4103 Trestné právo hmotné II P4105 Európske právo IV. (Súdny systém EÚ) / European Law IV.(Judicial System of the EU) P4107 Občianske právo procesné I P4108 Trestné právo procesné I ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P4218 Medzinárodné hospodárske právo / International Economic Law P4201 Súčasné ústavné systémy P4202 Klinika ľudských práv P4204 Konkurzné právo P4205 Právne postavenie národnostných menšín v Európskej únii a na Slovensku MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

11 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA 1. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 1. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY 40 VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P4220 Medzinárodné a európske azylové právo P4209 Mediálne právo P4211 Systém medzinárodnej bezpečnosti P4212 Právo informačných technológií P4213 Kriminológia P4214 Právo cenných papierov P3305 Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systém P4303 Obchodné právo v praxi I P4308 Štatistika pre právnikov P5365 Zmluvy v praxi realitného makléra P4309 Spravodajské služby P4219 Diplomatický protokol P4314 Obchodné právo v praxi II P5366 Klinika realitného makléra ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA 2 ROKY P5101 Občianske právo procesné II P5102 Trestné právo procesné II P5103 Kriminalistika P5104 Európske právo V. (Vnútorný trh a súťažné právo EÚ / European Law V. (EU Internal Market and Competition Law) P5105 Repetitórium z trestného práva P5106 Repetitórium z občianskeho práva P5900 Štátna skúška

12 2. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P5201 Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II P5202 Konanie pred ústavným súdom P5204 Repetitórium z pracovného práva P5205 Repetitórium z obchodného práva P5206 Repetitórium z medzinárodného práva P5207 Repetitórium z európskeho práva P5304 Penológia ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY P5301 Medzinárodná arbitráž investičných sporov / International arbitration of 2 1P/1S 3 investment disputes * P5302 Súdne inžinierstvo P5303 Súdne lekárstvo P5305 Ochrana medzinárodných investícií / International Investment Protection P5307 Exekučné právo P5310 Rozhodovanie v trestnom práve P5357 Jazykový kurz ERASMUS 2 1x počas štúdia 41 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

13 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTÁTNA SKÚŠKA 42 P5901 POVINNÉ PREDMETY P5902 P5903 Obhajoba diplomovej práce Trestné právo Občianske právo 1 VÝBEROVÝ PREDMET Z PONUKY P5912 P5913 P5914 P5916 Pracovné právo Obchodné právo Medzinárodné právo Európske právo vysvetlivky: P -prednáška, S -seminár, ZS -zimný semester, LS -letný semester * predmet sa vyučuje len v dennom štúdiu (externí študenti, ktorí majú záujem predmet absolvovať, môžu sa naň prihlásiť a absolvovať výučbu na základe podmienok a v termínoch výučby denného štúdia)

Studijní programy a dokumentace

Studijní programy a dokumentace PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010 UNINOVA o. p. s., 2010 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Tuleja, Brunda, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek Malátek, Suchoňová,

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Právnické fakulty Masarykovy univerzity

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Právnické fakulty Masarykovy univerzity VÝROČNÍ ZPRÁVA Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2009 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2009, schválená Akademickým senátem Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Více

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze JUDr. et MgA. Petra Žikovská TAJEMNICE ÚSTAVU PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A PRÁVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVNICKÉ FAKULTY, UNIVERZITY KARLOVY

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

Chci studovat kvalitní MBA studium a otevřít si cestu k úspěchu

Chci studovat kvalitní MBA studium a otevřít si cestu k úspěchu Chci studovat kvalitní MBA studium a otevřít si cestu k úspěchu V čem jsme výjimeční a proč si vybrat studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Akreditace IES a IADL Naše vzdělávací instituce je mezinárodně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Mediální výchova PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211,

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Název vzdělávacího programu Kód a název kmenového oboru Forma Sociální pedagogika Sociální práce a sociální pedagogika Denní studium Názvy

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zpracoval: doc. Ing. Josef Weigel, CSc. hlavní řešitel projektu Hodnocené studijní programy: - Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie v prezenční

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Zápisy studentů NMS 3. července 2015

Zápisy studentů NMS 3. července 2015 Zápisy studentů NMS 3. července 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka FPH Ing. Pavel Mikan SIF FPH Budovy VŠE VŠE vyučuje v následujících hlavních areálech: Žižkov Stará budova Nová budova Rajská

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie Bakalářské studium Bakalářská práce Student si vybere z témat Bakalářských prací po jejich zveřejnění v SIS. V co nejkratší

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více