MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA"

Transkript

1 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ ODBOR PRÁVO, ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PRÁVO 1. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY 1. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 30 P4101 Európske právo III. (Justičná spolupráca v civilných veciach EÚ / European Law III. (Judicial cooperation 5 2P/1S 1 in civil matters of the EU) P4102 Právo duševného vlastníctva / Einführung in das Recht des geistigen 5 2P/2S 1 Eigentums P4103 Trestné právo hmotné II. 5 2P/2S 1 P4109 Ochrana spotrebiteľa 5 2P/1S 1 P4105 Európske právo IV. (Súdny systém EÚ) / European Law IV.(Judicial 5 2P/1S 2 System of the EU) P4106 Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv 5 2P/1S 2 P4107 Občianske právo procesné I. 5 2P/2S 2 P4108 Trestné právo procesné I. 5 2P/2S 2 VOLIŤ MIN. 3 PREDMETY P4218 Medzinárodné hospodárske právo / International Economic Law 3 2P 1 P4201 Súčasné ústavné systémy 3 2P 1 P4202 Klinika ľudských práv 3 2S 1 P4203 Medzinárodné trestné súdnictvo / International Criminal Justice * 3 2P 1 P4204 Konkurzné právo 3 1P/1S 1 P4205 Právne postavenie národnostných menšín v Európskej únii a na 3 1P/1S 1 Slovensku P4110 Orgány ochrany práva 3 2P 1 40 ZÍSKAŤ MIN. 9 KREDITOV

2 1. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P4220 Medzinárodné a európske azylové právo 3 1P/1S 2 P4209 Mediálne právo 3 2P 2 P4211 Systém medzinárodnej bezpečnosti 3 2S 2 P4212 Právo informačných technológií 3 1P/1S 2 P4213 Kriminológia 3 1P/2S 2 P4214 Právo cenných papierov 3 2P 2 P4215 Medzinárodná obchodná arbitráž I. / International Commercial Arbitration I. 3 1P/1S 2 P4216 Trestné právo EÚ 3 2P 2 P 4217 Medicínske právo 3 2P 2 1. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY P3305 Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systém 2 2P 1 P3306 Polícia vo vývoji štátu a práva 2 2P 1 P4303 Obchodné právo v praxi I. 2 2S 1 P4308 Štatistika pre právnikov 2 2S 1 P5365 Zmluvy v praxi realitného makléra 2 2S 1 P4309 Spravodajské služby 2 2P 2 P4219 Diplomatický protokol 2 2P 2 P4314 Obchodné právo v praxi II. 2 2S 2 P5366 Klinika realitného makléra 2 1S 2 31 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

3 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA 2. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY 2. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 32 P5101 Občianske právo procesné II. 5 2P/2S 3 P5102 Trestné právo procesné II. 5 2P/2S 3 P5103 Kriminalistika 5 2P/2S 3 P5104 Európske právo V. (Vnútorný trh a súťažné právo EÚ / European Law V. (EU Internal Market 5 2P/1S 3 and Competition Law) P5105 Repetitórium z trestného práva 5 2P 4 P5106 Repetitórium z občianskeho práva 5 2P 4 P5900 Štátna skúška 20 4 VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P5201 Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II. 3 1P/1S 3 P5202 Konanie pred ústavným súdom 3 2P 3 P5204 Repetitórium z pracovného práva 3 2P 3 P5205 Repetitórium z obchodného práva 3 2P 3 P5206 Repetitórium z medzinárodného práva 3 2P 3 P5207 Repetitórium z európskeho práva 3 2P 3 P5304 Penológia 3 2P 3 50

4 2. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY P5301 Medzinárodná arbitráž investičných sporov / International arbitration of 2 1P/1S 3 investment disputes * P5302 Súdne inžinierstvo 2 2P 3 P5303 Súdne lekárstvo 2 2P 3 P5305 Ochrana medzinárodných investícií / International Investment Protection 2 2P 3 P5307 Exekučné právo 2 2S 3 P5310 Rozhodovanie v trestnom práve 2 2S 3 P5357 Jazykový kurz ERASMUS 2 1x počas štúdia ŠTÁTNA SKÚŠKA P5901 POVINNÉ PREDMETY Obhajoba diplomovej práce P5902 Trestné právo P5903 Občianske právo 1 VÝBEROVÝ PREDMET Z PONUKY P5912 Pracovné právo P5913 Obchodné právo P5914 Medzinárodné právo P5916 Európske právo vysvetlivky: P -prednáška, S -seminár, ZS -zimný semester, LS -letný semester * predmet sa vyučuje len v dennom štúdiu (externí študenti, ktorí majú záujem predmet absolvovať, môžu sa naň prihlásiť a absolvovať výučbu na základe podmienok a v termínoch výučby denného štúdia) 33 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

5 BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ - EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA: 4 ROKY ŠTUDIJNÝ ODBOR PRÁVO, ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PRÁVO 1. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY 34 P1101 Teória práva I P1102 Rímske právo I P1103 Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín I P1105 Teória práva II P1106 Rímske právo II P1107 Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín II ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY voliť min. 3 predmety, z toho aspoň jeden z predmetov P1201, P1202 P1201 Právna komunikácia v anglickom jazyku I P1202 Právna komunikácia v nemeckom jazyku I P1203 Politológia P1204 Elementy európskej právnej kultúry I P1205 Politická filozofia a filozofia práva I VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY, Z TOHO ASPOŇ JEDEN Z PREDMETOV P2209, P2210 P1207 Právna komunikácia v anglickom jazyku II P1208 Právna komunikácia v nemeckom jazyku II P1209 Cirkevné a kánonické právo P1210 Elementy európskej právnej kultúry II P1211 Politická filozofia a filozofia práva II SPOLU 1.r.Bc./EXT: 45 ECTS z toho: povinné predmety: 30 ECTS (6 x 5 ECTS) povinne voliteľné predmety: 15 ECTS (5 x 3 ECTS) 30 ZÍSKAŤ MIN. 9 KREDITOV

6 ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA: 3 ROKY 2. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY P2101 Občianske právo hmotné I P2102 Správne právo hmotné I. (Všeobecná časť) P2103 Pracovné právo I P2104 Medzinárodné právo verejné / Public International Law P2105 Občianske právo hmotné II P2106 Správne právo hmotné II. (Osobitná časť) P2108 Pracovné právo II P2107 Rodinné právo ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 3 PREDMETY, Z TOHO ASPOŇ JEDEN Z PREDMETOV P2205, P2206 P2201 Teória a prax legislatívy P2202 Psychológia pre právnikov P2203 Štylistika a rétorika * 3 2S 3 P2204 Teória a prax medzinárodných vzťahov P2205 Štylistika anglických právnych textov P2206 Štylistika nemeckých právnych textov VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY, Z TOHO ASPOŇ JEDEN Z PREDMETOV P2209, P ZÍSKAŤ MIN. 9 KREDITOV P2207 Právo sociálneho zabezpečenia P2208 Právna etika / Legal ethics * 3 1P/1S 4 P2209 Analýza anglických právnych textov P1201, P1207 P2210 Analýza nemeckých právnych textov P1202 P1208 P3208 Svetové právne systémy P3209 Právo životného prostredia BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

7 BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA 2. ROČNÍK - VÝBEROVÉ PREDMETY 36 P2301 Vzťah štátu a cirkvi / konfesijné právo P2302 Základy manažmentu P2304 Historický vývoj európskeho a amerického parlamentarizmu P2310 Základy podnikovej ekonomiky P2312 Sociológia práva P2303 Medzinárodné organizácie / International Organizations P2317 Vývoj a súčasná prax notárstva ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA: 3 ROKY 3. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY P3101 Európske právo I. (Organizácia a fungovanie EÚ) / European Law I. (Organisation and functioning of the EU) P3102 Obchodné právo I P3103 Finančné právo P3104 Správne právo procesné P3105 Európske právo II. (Aplikácia práva EÚ) / European Law II. (Application of the EU Law) P3106 Trestné právo hmotné I P3107 Medzinárodné právo súkromné / Private International Law P3108 Obchodné právo II P3900 Štátna skúška

8 3. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P3201 Spolkové a nadačné právo * 3 1P/1S 5 P2101 P3202 Medzinárodné humanitárne právo P3203 Právo finančného trhu P3204 Daňové právo P3206 P3207 European Administrative Law / Európske správne právo Medzinárodné a európske pracovné právo/ International and European Labour Law 3. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY P2108 P3310 Súťažné právo P3311 Realitná činnosť P3303 Praktické cvičenia z občianskeho práva * 2 2S 5 P3304 Úvod do mediácie / Alternatívne formy urovnávania sporov P3309 Vedecká propedeutika - špecializovaný seminár k príprave diplomových prác BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

9 BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA VÝBEROVÉ PREDMETY NEVIAŽÚCE SA NA ROČNÍK ŠTÁTNA SKÚŠKA 38 P5351 Letná škola A (obsahovo sa viaže na povinné predmety) 5 1x počas štúdia P5352 Letná škola B (obsahovo sa viaže na povinne voliteľné predmety) 3 1x počas štúdia P5353 Letná škola C (obsahovo sa viaže na výberové predvzvmety) 2 1x počas štúdia P5354 Absolvovanie odbornej praxe 2 1x počas štúdia P5355 Simulovaný súdny spor (Moot Court) národná súťaž / národné kolo 2 1x počas štúdia P5356 Simulovaný súdny spor (Moot Court) medzinárodná súťaž / 3 1x počas štúdia medzinárodné kolo P5357 Jazykový kurz ERASMUS 2 1x počas štúdia P5358 Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku I. ** 2 2S ZS 1x počas štúdia P5359 Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku II. ** 2 2S LS 1x počas štúdia P5360 Úvod do anglickej právnej štylistiky ** 2 2S ZS 1x počas štúdia P5361 Úvod do anglickej právnej analýzy ** 2 2S LS 1x počas štúdia P5362 E-learning Coursera I. *** 2 1x počas štúdia P5363 E-learning Coursera II. *** 2 1x počas štúdia P5364 E-learning Coursera III. *** 2 1x počas štúdia P3900 Štátna skúška - obhajoba bakalárskej práce a štátna záverečná skúška z predmetu Správne právo vysvetlivky: P-prednáška, S-seminár, ZS-zimný semester, LS-letný semester. * predmet sa vyučuje len v dennom štúdiu v Bratislave, (externí študenti, ktorí majú záujem predmet absolvovať, môžu sa naň prihlásiť a absolvovať výučbu na základe podmienok a v termínoch výučby denného štúdia) ** predmet sa vyučuje za osobitnú úhradu nad rámec školného *** absolvovanie kurzu Coursera (www.coursera.org) z kategórie Law ktorý je súčasne označený ako kurz s Verified Certificates. Kredity budú študentovi priznané po predložení príslušného certifikátu.

10 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA 2,5 ROKA ŠTUDIJNÝ ODBOR PRÁVO, ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PRÁVO 1. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY P4101 Európske právo III. (Justičná spolupráca v civilných veciach EÚ / European Law III. (Judicial cooperation in civil matters of the EU) P4102 Právo duševného vlastníctva / Einführung in das Recht des geistigen Eigentums P4103 Trestné právo hmotné II P4105 Európske právo IV. (Súdny systém EÚ) / European Law IV.(Judicial System of the EU) P4107 Občianske právo procesné I P4108 Trestné právo procesné I ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P4218 Medzinárodné hospodárske právo / International Economic Law P4201 Súčasné ústavné systémy P4202 Klinika ľudských práv P4204 Konkurzné právo P4205 Právne postavenie národnostných menšín v Európskej únii a na Slovensku MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

11 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA 1. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 1. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY 40 VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P4220 Medzinárodné a európske azylové právo P4209 Mediálne právo P4211 Systém medzinárodnej bezpečnosti P4212 Právo informačných technológií P4213 Kriminológia P4214 Právo cenných papierov P3305 Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systém P4303 Obchodné právo v praxi I P4308 Štatistika pre právnikov P5365 Zmluvy v praxi realitného makléra P4309 Spravodajské služby P4219 Diplomatický protokol P4314 Obchodné právo v praxi II P5366 Klinika realitného makléra ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA 2 ROKY P5101 Občianske právo procesné II P5102 Trestné právo procesné II P5103 Kriminalistika P5104 Európske právo V. (Vnútorný trh a súťažné právo EÚ / European Law V. (EU Internal Market and Competition Law) P5105 Repetitórium z trestného práva P5106 Repetitórium z občianskeho práva P5900 Štátna skúška

12 2. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P5201 Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II P5202 Konanie pred ústavným súdom P5204 Repetitórium z pracovného práva P5205 Repetitórium z obchodného práva P5206 Repetitórium z medzinárodného práva P5207 Repetitórium z európskeho práva P5304 Penológia ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY P5301 Medzinárodná arbitráž investičných sporov / International arbitration of 2 1P/1S 3 investment disputes * P5302 Súdne inžinierstvo P5303 Súdne lekárstvo P5305 Ochrana medzinárodných investícií / International Investment Protection P5307 Exekučné právo P5310 Rozhodovanie v trestnom práve P5357 Jazykový kurz ERASMUS 2 1x počas štúdia 41 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

13 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTÁTNA SKÚŠKA 42 P5901 POVINNÉ PREDMETY P5902 P5903 Obhajoba diplomovej práce Trestné právo Občianske právo 1 VÝBEROVÝ PREDMET Z PONUKY P5912 P5913 P5914 P5916 Pracovné právo Obchodné právo Medzinárodné právo Európske právo vysvetlivky: P -prednáška, S -seminár, ZS -zimný semester, LS -letný semester * predmet sa vyučuje len v dennom štúdiu (externí študenti, ktorí majú záujem predmet absolvovať, môžu sa naň prihlásiť a absolvovať výučbu na základe podmienok a v termínoch výučby denného štúdia)

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Paneurópska vysoká škola, 2011 Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Ešte nedozneli fanfáry slávnostných promócií zo záveru uplynulého akademického roku, pri ktorých bolo promovaných 398 bakalárov

Více

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Paneurópska vysoká škola, 2012 Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Ešte nedozneli fanfáry slávnostných promócií zo záveru uplynulého akademického roku pri ktorých bolo ku dňu 30.06.2012 promovaných

Více

Marek Tomek, DiS., učo 124298

Marek Tomek, DiS., učo 124298 Informační systém Masarykovy univerzity Moje známky Marek Tomek, DiS. (učo 124298) Studium PrF M-PPV PR [sem 8] 1 podzim +1 IS MU > Osobní administrativa > Student Marek Tomek, DiS., učo 124298 Zobrazit

Více

Studijní programy a dokumentace

Studijní programy a dokumentace PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010 UNINOVA o. p. s., 2010 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

Shrnutí WORKSHOPU na téma Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES

Shrnutí WORKSHOPU na téma Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES Shrnutí WORKSHOPU na téma Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ pod registračním

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - ZS

PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - ZS PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - ZS 1 2 3 4 5 6 7 8 8.00-09.20 9.30-10.50 11.00-12.20 12.30-13.50 14.00-15.20 15.30-16.50 17.00-18.20 18.30-19.50 po út P: Politologie I.

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY k problematike UZNÁVANIE ROZHODNUTÍ CUDZÍCH ŠTÁTOV NA ÚZEMÍ SR 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BOBEK, Michal ; BŘÍZA, Petr ; KOMÁREK,

Více

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń Celkový plán studia I. cyklus 201. Dějiny pravěku 2/- Zk 202. Neolit v ČR a SR 2/- Kv 203. Eneolit a doba bronzová v ČR a SR 3/- Kv 204. Doba

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Vysvětlivky ke studijnímu programu kombinovaná forma: P - přednášky C - cvičení nebo

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Tuleja, Brunda, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek Malátek, Suchoňová,

Více

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie (modifikace od roku 2012 2013) základní údaje, podrobnosti uvedeny ve schválené akreditaci A. Fakulta: Fakulta humanitních studií B. Typ studijního programu:

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze JUDr. et MgA. Petra Žikovská TAJEMNICE ÚSTAVU PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A PRÁVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVNICKÉ FAKULTY, UNIVERZITY KARLOVY

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2 Autoři přednášky Mgr. Zdeněk Guřan Mgr. Renáta Muchová Fyzioterapie na 1. LF UK Praha Studijní

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze UNIVERZITA. Studijní obory

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze UNIVERZITA. Studijní obory Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze UNIVERZITA Studijní obory akademický rok 2008/2009 Mezinárodní vztahy a evropská studia International Relations and European Studies Veřejná správa

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Výstup klíčové aktivity Mapování společných programů VOŠ a VŠ ekonomického a právního zaměření. Prostupnost absolventů VOŠ SOKRATES na VŠ v ČR

Výstup klíčové aktivity Mapování společných programů VOŠ a VŠ ekonomického a právního zaměření. Prostupnost absolventů VOŠ SOKRATES na VŠ v ČR Výstup klíčové aktivity Mapování společných programů VOŠ a VŠ ekonomického a právního zaměření Prostupnost absolventů VOŠ SOKRATES na VŠ v ČR Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ RNDr. Zdeněk Taussik Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Právo v podnikání Autoři: RNDr. Zdeněk

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

Krizový management řízení věcných krizí

Krizový management řízení věcných krizí 3MA321 Krizový management řízení věcných krizí Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Krizový management řízení věcných krizí Crisis Management Das Crisis Management 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Company LOGO Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Úvod do studia pro 1. ročník studentů katedry sociální geografie. Kdo je kdo? Vedoucí katedry

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo znak Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Dotazník (B 71) Vzdělávací potřeby policejních manažerů

Dotazník (B 71) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Dotazník (B 71) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Vážená (ý) paní (pane), oddělení vzdělávání a rozvoje ve spolupráci s katedrou managementu a informatiky připravilo projekt výzkumu vzdělávacích

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Název vzdělávacího programu Kód a název kmenového oboru Forma Sociální pedagogika Sociální práce a sociální pedagogika Denní studium Názvy

Více

Cc1 - Informace o vzdělávacím programu - obsah uspořádaný do modulů a vzorový učební plán - denní forma vzdělávání

Cc1 - Informace o vzdělávacím programu - obsah uspořádaný do modulů a vzorový učební plán - denní forma vzdělávání Cc1 - Informace o vzdělávacím programu - obsah uspořádaný do modulů a vzorový učební plán - denní forma vzdělávání Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělání PB - Vyšší odborná škola a

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo znak Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo Vyhláška rektora Policejní akademie ČR, kterou se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní akademii

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů)

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů) Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu modulu povinný Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Účetnictví I. česky Účetnictví I. anglicky Accounting I. Způsob ukončení * zkouška Počet kreditů 5 Forma výuky

Více

LEKTOŘI oboru CORPORATE MASTER OF LAWS

LEKTOŘI oboru CORPORATE MASTER OF LAWS LEKTOŘI oboru CORPORATE MASTER OF LAWS Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. garantka oboru Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. je univerzitní profesorkou v oboru mezinárodní právo soukromé a

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Mediální výchova PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211,

Více

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kúpna zmluva a zmluva o dielo podľa obchodného a občianskeho zákonníka

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kúpna zmluva a zmluva o dielo podľa obchodného a občianskeho zákonníka VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kúpna zmluva a zmluva o dielo podľa obchodného a občianskeho zákonníka Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Právnické fakulty Masarykovy univerzity

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Právnické fakulty Masarykovy univerzity VÝROČNÍ ZPRÁVA Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2009 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2009, schválená Akademickým senátem Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Studijní obory. akademický rok 2008/2009

Studijní obory. akademický rok 2008/2009 Studijní obory akademický rok 2008/2009 Mezinárodní vztahy a evropská studia International Relations and European Studies Veřejná správa Humanitní studia Průmyslové vlastnictví Mezinárodní obchod Anglofonní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí, co

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT, studijní obor APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA dvouoborové bakalářské studium na Katedře aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie Bakalářské studium Bakalářská práce Student si vybere z témat Bakalářských prací po jejich zveřejnění v SIS. V co nejkratší

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více