MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA"

Transkript

1 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ ODBOR PRÁVO, ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PRÁVO 1. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY 1. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 30 P4101 Európske právo III. (Justičná spolupráca v civilných veciach EÚ / European Law III. (Judicial cooperation 5 2P/1S 1 in civil matters of the EU) P4102 Právo duševného vlastníctva / Einführung in das Recht des geistigen 5 2P/2S 1 Eigentums P4103 Trestné právo hmotné II. 5 2P/2S 1 P4109 Ochrana spotrebiteľa 5 2P/1S 1 P4105 Európske právo IV. (Súdny systém EÚ) / European Law IV.(Judicial 5 2P/1S 2 System of the EU) P4106 Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv 5 2P/1S 2 P4107 Občianske právo procesné I. 5 2P/2S 2 P4108 Trestné právo procesné I. 5 2P/2S 2 VOLIŤ MIN. 3 PREDMETY P4218 Medzinárodné hospodárske právo / International Economic Law 3 2P 1 P4201 Súčasné ústavné systémy 3 2P 1 P4202 Klinika ľudských práv 3 2S 1 P4203 Medzinárodné trestné súdnictvo / International Criminal Justice * 3 2P 1 P4204 Konkurzné právo 3 1P/1S 1 P4205 Právne postavenie národnostných menšín v Európskej únii a na 3 1P/1S 1 Slovensku P4110 Orgány ochrany práva 3 2P 1 40 ZÍSKAŤ MIN. 9 KREDITOV

2 1. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P4220 Medzinárodné a európske azylové právo 3 1P/1S 2 P4209 Mediálne právo 3 2P 2 P4211 Systém medzinárodnej bezpečnosti 3 2S 2 P4212 Právo informačných technológií 3 1P/1S 2 P4213 Kriminológia 3 1P/2S 2 P4214 Právo cenných papierov 3 2P 2 P4215 Medzinárodná obchodná arbitráž I. / International Commercial Arbitration I. 3 1P/1S 2 P4216 Trestné právo EÚ 3 2P 2 P 4217 Medicínske právo 3 2P 2 1. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY P3305 Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systém 2 2P 1 P3306 Polícia vo vývoji štátu a práva 2 2P 1 P4303 Obchodné právo v praxi I. 2 2S 1 P4308 Štatistika pre právnikov 2 2S 1 P5365 Zmluvy v praxi realitného makléra 2 2S 1 P4309 Spravodajské služby 2 2P 2 P4219 Diplomatický protokol 2 2P 2 P4314 Obchodné právo v praxi II. 2 2S 2 P5366 Klinika realitného makléra 2 1S 2 31 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

3 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA 2. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY 2. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 32 P5101 Občianske právo procesné II. 5 2P/2S 3 P5102 Trestné právo procesné II. 5 2P/2S 3 P5103 Kriminalistika 5 2P/2S 3 P5104 Európske právo V. (Vnútorný trh a súťažné právo EÚ / European Law V. (EU Internal Market 5 2P/1S 3 and Competition Law) P5105 Repetitórium z trestného práva 5 2P 4 P5106 Repetitórium z občianskeho práva 5 2P 4 P5900 Štátna skúška 20 4 VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P5201 Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II. 3 1P/1S 3 P5202 Konanie pred ústavným súdom 3 2P 3 P5204 Repetitórium z pracovného práva 3 2P 3 P5205 Repetitórium z obchodného práva 3 2P 3 P5206 Repetitórium z medzinárodného práva 3 2P 3 P5207 Repetitórium z európskeho práva 3 2P 3 P5304 Penológia 3 2P 3 50

4 2. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY P5301 Medzinárodná arbitráž investičných sporov / International arbitration of 2 1P/1S 3 investment disputes * P5302 Súdne inžinierstvo 2 2P 3 P5303 Súdne lekárstvo 2 2P 3 P5305 Ochrana medzinárodných investícií / International Investment Protection 2 2P 3 P5307 Exekučné právo 2 2S 3 P5310 Rozhodovanie v trestnom práve 2 2S 3 P5357 Jazykový kurz ERASMUS 2 1x počas štúdia ŠTÁTNA SKÚŠKA P5901 POVINNÉ PREDMETY Obhajoba diplomovej práce P5902 Trestné právo P5903 Občianske právo 1 VÝBEROVÝ PREDMET Z PONUKY P5912 Pracovné právo P5913 Obchodné právo P5914 Medzinárodné právo P5916 Európske právo vysvetlivky: P -prednáška, S -seminár, ZS -zimný semester, LS -letný semester * predmet sa vyučuje len v dennom štúdiu (externí študenti, ktorí majú záujem predmet absolvovať, môžu sa naň prihlásiť a absolvovať výučbu na základe podmienok a v termínoch výučby denného štúdia) 33 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

5 BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ - EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA: 4 ROKY ŠTUDIJNÝ ODBOR PRÁVO, ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PRÁVO 1. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY 34 P1101 Teória práva I P1102 Rímske právo I P1103 Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín I P1105 Teória práva II P1106 Rímske právo II P1107 Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín II ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY voliť min. 3 predmety, z toho aspoň jeden z predmetov P1201, P1202 P1201 Právna komunikácia v anglickom jazyku I P1202 Právna komunikácia v nemeckom jazyku I P1203 Politológia P1204 Elementy európskej právnej kultúry I P1205 Politická filozofia a filozofia práva I VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY, Z TOHO ASPOŇ JEDEN Z PREDMETOV P2209, P2210 P1207 Právna komunikácia v anglickom jazyku II P1208 Právna komunikácia v nemeckom jazyku II P1209 Cirkevné a kánonické právo P1210 Elementy európskej právnej kultúry II P1211 Politická filozofia a filozofia práva II SPOLU 1.r.Bc./EXT: 45 ECTS z toho: povinné predmety: 30 ECTS (6 x 5 ECTS) povinne voliteľné predmety: 15 ECTS (5 x 3 ECTS) 30 ZÍSKAŤ MIN. 9 KREDITOV

6 ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA: 3 ROKY 2. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY P2101 Občianske právo hmotné I P2102 Správne právo hmotné I. (Všeobecná časť) P2103 Pracovné právo I P2104 Medzinárodné právo verejné / Public International Law P2105 Občianske právo hmotné II P2106 Správne právo hmotné II. (Osobitná časť) P2108 Pracovné právo II P2107 Rodinné právo ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 3 PREDMETY, Z TOHO ASPOŇ JEDEN Z PREDMETOV P2205, P2206 P2201 Teória a prax legislatívy P2202 Psychológia pre právnikov P2203 Štylistika a rétorika * 3 2S 3 P2204 Teória a prax medzinárodných vzťahov P2205 Štylistika anglických právnych textov P2206 Štylistika nemeckých právnych textov VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY, Z TOHO ASPOŇ JEDEN Z PREDMETOV P2209, P ZÍSKAŤ MIN. 9 KREDITOV P2207 Právo sociálneho zabezpečenia P2208 Právna etika / Legal ethics * 3 1P/1S 4 P2209 Analýza anglických právnych textov P1201, P1207 P2210 Analýza nemeckých právnych textov P1202 P1208 P3208 Svetové právne systémy P3209 Právo životného prostredia BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

7 BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA 2. ROČNÍK - VÝBEROVÉ PREDMETY 36 P2301 Vzťah štátu a cirkvi / konfesijné právo P2302 Základy manažmentu P2304 Historický vývoj európskeho a amerického parlamentarizmu P2310 Základy podnikovej ekonomiky P2312 Sociológia práva P2303 Medzinárodné organizácie / International Organizations P2317 Vývoj a súčasná prax notárstva ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA: 3 ROKY 3. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY P3101 Európske právo I. (Organizácia a fungovanie EÚ) / European Law I. (Organisation and functioning of the EU) P3102 Obchodné právo I P3103 Finančné právo P3104 Správne právo procesné P3105 Európske právo II. (Aplikácia práva EÚ) / European Law II. (Application of the EU Law) P3106 Trestné právo hmotné I P3107 Medzinárodné právo súkromné / Private International Law P3108 Obchodné právo II P3900 Štátna skúška

8 3. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P3201 Spolkové a nadačné právo * 3 1P/1S 5 P2101 P3202 Medzinárodné humanitárne právo P3203 Právo finančného trhu P3204 Daňové právo P3206 P3207 European Administrative Law / Európske správne právo Medzinárodné a európske pracovné právo/ International and European Labour Law 3. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY P2108 P3310 Súťažné právo P3311 Realitná činnosť P3303 Praktické cvičenia z občianskeho práva * 2 2S 5 P3304 Úvod do mediácie / Alternatívne formy urovnávania sporov P3309 Vedecká propedeutika - špecializovaný seminár k príprave diplomových prác BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

9 BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - I. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA VÝBEROVÉ PREDMETY NEVIAŽÚCE SA NA ROČNÍK ŠTÁTNA SKÚŠKA 38 P5351 Letná škola A (obsahovo sa viaže na povinné predmety) 5 1x počas štúdia P5352 Letná škola B (obsahovo sa viaže na povinne voliteľné predmety) 3 1x počas štúdia P5353 Letná škola C (obsahovo sa viaže na výberové predvzvmety) 2 1x počas štúdia P5354 Absolvovanie odbornej praxe 2 1x počas štúdia P5355 Simulovaný súdny spor (Moot Court) národná súťaž / národné kolo 2 1x počas štúdia P5356 Simulovaný súdny spor (Moot Court) medzinárodná súťaž / 3 1x počas štúdia medzinárodné kolo P5357 Jazykový kurz ERASMUS 2 1x počas štúdia P5358 Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku I. ** 2 2S ZS 1x počas štúdia P5359 Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku II. ** 2 2S LS 1x počas štúdia P5360 Úvod do anglickej právnej štylistiky ** 2 2S ZS 1x počas štúdia P5361 Úvod do anglickej právnej analýzy ** 2 2S LS 1x počas štúdia P5362 E-learning Coursera I. *** 2 1x počas štúdia P5363 E-learning Coursera II. *** 2 1x počas štúdia P5364 E-learning Coursera III. *** 2 1x počas štúdia P3900 Štátna skúška - obhajoba bakalárskej práce a štátna záverečná skúška z predmetu Správne právo vysvetlivky: P-prednáška, S-seminár, ZS-zimný semester, LS-letný semester. * predmet sa vyučuje len v dennom štúdiu v Bratislave, (externí študenti, ktorí majú záujem predmet absolvovať, môžu sa naň prihlásiť a absolvovať výučbu na základe podmienok a v termínoch výučby denného štúdia) ** predmet sa vyučuje za osobitnú úhradu nad rámec školného *** absolvovanie kurzu Coursera (www.coursera.org) z kategórie Law ktorý je súčasne označený ako kurz s Verified Certificates. Kredity budú študentovi priznané po predložení príslušného certifikátu.

10 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA 2,5 ROKA ŠTUDIJNÝ ODBOR PRÁVO, ŠTUDIJNÝ PROGRAM: PRÁVO 1. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY P4101 Európske právo III. (Justičná spolupráca v civilných veciach EÚ / European Law III. (Judicial cooperation in civil matters of the EU) P4102 Právo duševného vlastníctva / Einführung in das Recht des geistigen Eigentums P4103 Trestné právo hmotné II P4105 Európske právo IV. (Súdny systém EÚ) / European Law IV.(Judicial System of the EU) P4107 Občianske právo procesné I P4108 Trestné právo procesné I ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P4218 Medzinárodné hospodárske právo / International Economic Law P4201 Súčasné ústavné systémy P4202 Klinika ľudských práv P4204 Konkurzné právo P4205 Právne postavenie národnostných menšín v Európskej únii a na Slovensku MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

11 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA 1. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY 1. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY 40 VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P4220 Medzinárodné a európske azylové právo P4209 Mediálne právo P4211 Systém medzinárodnej bezpečnosti P4212 Právo informačných technológií P4213 Kriminológia P4214 Právo cenných papierov P3305 Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systém P4303 Obchodné právo v praxi I P4308 Štatistika pre právnikov P5365 Zmluvy v praxi realitného makléra P4309 Spravodajské služby P4219 Diplomatický protokol P4314 Obchodné právo v praxi II P5366 Klinika realitného makléra ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM - DĹŽKA ŠTÚDIA 2 ROKY P5101 Občianske právo procesné II P5102 Trestné právo procesné II P5103 Kriminalistika P5104 Európske právo V. (Vnútorný trh a súťažné právo EÚ / European Law V. (EU Internal Market and Competition Law) P5105 Repetitórium z trestného práva P5106 Repetitórium z občianskeho práva P5900 Štátna skúška

12 2. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY VOLIŤ MIN. 2 PREDMETY P5201 Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II P5202 Konanie pred ústavným súdom P5204 Repetitórium z pracovného práva P5205 Repetitórium z obchodného práva P5206 Repetitórium z medzinárodného práva P5207 Repetitórium z európskeho práva P5304 Penológia ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY P5301 Medzinárodná arbitráž investičných sporov / International arbitration of 2 1P/1S 3 investment disputes * P5302 Súdne inžinierstvo P5303 Súdne lekárstvo P5305 Ochrana medzinárodných investícií / International Investment Protection P5307 Exekučné právo P5310 Rozhodovanie v trestnom práve P5357 Jazykový kurz ERASMUS 2 1x počas štúdia 41 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

13 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTÁTNA SKÚŠKA 42 P5901 POVINNÉ PREDMETY P5902 P5903 Obhajoba diplomovej práce Trestné právo Občianske právo 1 VÝBEROVÝ PREDMET Z PONUKY P5912 P5913 P5914 P5916 Pracovné právo Obchodné právo Medzinárodné právo Európske právo vysvetlivky: P -prednáška, S -seminár, ZS -zimný semester, LS -letný semester * predmet sa vyučuje len v dennom štúdiu (externí študenti, ktorí majú záujem predmet absolvovať, môžu sa naň prihlásiť a absolvovať výučbu na základe podmienok a v termínoch výučby denného štúdia)

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Paneurópska vysoká škola, 2011 Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Ešte nedozneli fanfáry slávnostných promócií zo záveru uplynulého akademického roku, pri ktorých bolo promovaných 398 bakalárov

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Probíhá každý den podle rozvrhu od do pondělí čtvrtek

HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Probíhá každý den podle rozvrhu od do pondělí čtvrtek DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Probíhá každý den podle rozvrhu od 18. 9. 2017 do 29. 6. 2018. Den pondělí čtvrtek pátek Obsah výuka odborná praxe VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY PODLE

Více

Študijná časť Povinné predmety

Študijná časť Povinné predmety Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: mvpvsd17en - Verejná politika a verejná správa - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.7 - verejná politika a verejná

Více

Marek Tomek, DiS., učo 124298

Marek Tomek, DiS., učo 124298 Informační systém Masarykovy univerzity Moje známky Marek Tomek, DiS. (učo 124298) Studium PrF M-PPV PR [sem 8] 1 podzim +1 IS MU > Osobní administrativa > Student Marek Tomek, DiS., učo 124298 Zobrazit

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Paneurópska vysoká škola, 2012 Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia, Ešte nedozneli fanfáry slávnostných promócií zo záveru uplynulého akademického roku pri ktorých bolo ku dňu 30.06.2012 promovaných

Více

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva Prednáška č. 1 Dejiny právnej filozofie (Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD.) - Prierez najvýznamnejších etáp vývoja právno filozofického myslenia od antiky

Více

Studijní programy a dokumentace

Studijní programy a dokumentace PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010 UNINOVA o. p. s., 2010 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s Povinné predmety I. ročník Krmovinárstvo 5 2 2s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 3 0 2s Štatistika a základy výpočtovej techniky 4 1 2s Histológia a embryológia 13 2 3z 2 3s Anatómia I. * 6 2 3s Biofyzika

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V B R A T I S L A V E Študijný odbor: Sociálna práca Študijný program: Misijná a charitatívna práca Trojročné bakalárske štúdium, Bratislava Externá

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010

zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010 zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010 vyznačuje sa : 1. jednotou (ako celok) 2. vnútornou diferenciáciou - právne odvetvia - právne inštitúty - právne normy Základné triediace

Více

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Magisterský studijní program Právo a právní věda. se studijním oborem. Právo

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Magisterský studijní program Právo a právní věda. se studijním oborem. Právo Magisterský studijní program Právo a právní věda v Praze magisterský studijní program Právo a právní věda se studijním oborem Právo K této aktualizované podobě studijního programu vyjádřil souhlasné stanovisko

Více

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety Typ predmetu Hodiny spolu Hodiny / Týždeň / Semester Odp. semester Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety VP TP I. Teória politiky I. PP 2 3 5 1 Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AbpAN - anglický jazyk a kultúra v kombinácii - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.35. - prekladateľstvo

Více

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1)

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Forma štúdia: denná FILO Filozofia 5 1 1 0 S 1 PP USAJ Úvod do štúdia anglického jazyka 5 1 1 0 S 1 PP USAL Úvod do štúdia anglofónnej literatúry 5 1 1 0 S 1

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4 Študijný odbor: 8211 HUDOBNÉ UMENIE Študijný program: Interpretačné umenie Stupeň štúdia: II. (Mgr. art.) Forma štúdia: denná strunové nástroje Garant študijného programu: NIEDERDORFER Zuzana, prof. Mgr.

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Magisterský studijní program Právo a právní věda. se studijním oborem. Právo

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Magisterský studijní program Právo a právní věda. se studijním oborem. Právo Magisterský studijní program Právo a právní věda v Praze magisterský studijní program Právo a právní věda se studijním oborem Právo K této aktualizované podobě studijního programu vyjádřil souhlasné stanovisko

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

STUDIJNÍ PROGRAMY A DOKUMENTACE

STUDIJNÍ PROGRAMY A DOKUMENTACE UNINOVA, o.p.s. STUDIJNÍ PROGRAMY A DOKUMENTACE AKADEMICKÝ ROK 09/10 Praha 09 UNINOVA, o.p.s., 09 >> OBSAH Úvodní slovo...4 Kontakty...5 Harmonogramy pro rok 09/10...6 Studijní programy...8 Praha: I.,II.,

Více

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Šk. rok 2016/2017 1. Prednáška (29.9.2016) Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - Úvodné informácie k predmetu ZET - Potreby a statky

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Shrnutí WORKSHOPU na téma Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES

Shrnutí WORKSHOPU na téma Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES Shrnutí WORKSHOPU na téma Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ pod registračním

Více

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý PSb004 Psychoracionalizácia učenia a štúdia P 4 3 40:60 Ján Grác PSb002 Dejiny psychológie I. P 3 2 100:0 Alena Michalcová

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

Paneurópska Vysoká Škola

Paneurópska Vysoká Škola Paneurópska Vysoká Škola FAKULTA PRÁVA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A DOKUMENTÁCIA AKADEMICKÝ ROK 2010 / 2011 PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA Študijné programy a dokumentácia Akademický rok 2010/2011 Bratislava

Více

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z Študijný plán Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: APIN BcD15 aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijná časť Povinné predmety KAI/bd1/15 algoritmy

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Predmet Predmet 1 5BE101 Základy ekonómie P 2-2 - 0 5 1 5BE001 Základy ekonomickej teórie P 2-2 - 0 6 1 5BF101 Algebra P 2-2 - 0 5 1 5BF001 Algebra P 2-2

Více

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboFI - - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.1. - garant : doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Více

Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO. v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016

Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO. v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016 Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016 ČASŤ I OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ 1. Pojem, predmet a systém občianskeho práva 2. Občianske

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Študijný plán UKÁŽKA kombinácie slovenský jazyk a literatúra anglický jazyk a literatúra Akademický rok: 2016/2017 Študijný muansl - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity ZS LS Povinné oborové předměty Profesní vzdělávání dospělých

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Dejiny európskej hudby 1 4 3PS H 1 Z Bartová. Dejiny európskej hudby 2 4 3PS H 1 L Bartová. Dejiny európskej hudby 3 4 3PS H 2 Z Bartová

Dejiny európskej hudby 1 4 3PS H 1 Z Bartová. Dejiny európskej hudby 2 4 3PS H 1 L Bartová. Dejiny európskej hudby 3 4 3PS H 2 Z Bartová Študijný boml muzikológia (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) program: Povinné predmety Blok FiF/Povinné predmety min. 120 kreditov bohv 001 1/5E44/00 bohv 002 1/5E45/00 bohv 003 1/5E46/00

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

Termín pro konání státních zkoušek

Termín pro konání státních zkoušek Termín pro konání státních zkoušek TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2017 Termíny státních zkoušek dle harmonogramu pro akademický rok 2016/2017 2017 Státní zkoušky - lednové a únorové termíny 2017 (jen

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

Študijný plán - Schválený. Povinné predmety. file:///c:/users/zvara1/appdata/local/temp/ html. 1 z

Študijný plán - Schválený. Povinné predmety. file:///c:/users/zvara1/appdata/local/temp/ html. 1 z 1 z 9 30. 1. 2016 23:28 Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: bomls - muzikológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.17. - dejiny

Více

1. Povinné predmety gitara (PP) 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov predmetu Týždenne / Kredity Hra na hudobnom nástroji - gitara P SK 2 / 15

1. Povinné predmety gitara (PP) 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov predmetu Týždenne / Kredity Hra na hudobnom nástroji - gitara P SK 2 / 15 Študijný odbor: 8211 HUDOBNÉ UMENIE Študijný program: Interpretačné umenie Stupeň štúdia: I. (Bc.) štúdia: denná strunové nástroje Garant študijného programu: NIEDERDORFER Zuzana, prof. Mgr. art., ArtD.

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora)

Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora) Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora) Žiadateľ Právna úprava Sektor 1. Štát (Slovenská republika) resp. organizačná zložka štátu 523/2004 Z.z. Verejný 2. Územná

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - ZS

PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - ZS PRAHA - I. ročník prezenčního bakalářského studia, AR 2012/2013 - ZS 1 2 3 4 5 6 7 8 8.00-09.20 9.30-10.50 11.00-12.20 12.30-13.50 14.00-15.20 15.30-16.50 17.00-18.20 18.30-19.50 po út P: Politologie I.

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNIVERZITA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava ID: 5379 YCH-Bc D - sychológia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 Denná 1. 7701700 - YCH-Bc sychológia

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboDU - dejiny - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.17. - dejiny a teória garant : doc. PhDr.

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNVERZTA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava : 5379 FO-Bc- - Filozofia - Filozofia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 enná 1. 6107700 - FO-Bc-

Více

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Tel.: 033/5565 159, 5565 145,

Více

2012/ externé štúdium

2012/ externé štúdium bakalársky - Bc. Ročník: 1. 11.30 B-136 Úvod do politických vied B-136 Úvod do politických vied B-011 Základy informatiky II Mgr. Miroslav Šebo, PhD. B-136 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-136

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník:. Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické výchovy 0 6 z 3 Rodriguezová

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY (a) Názov študijného odboru: Klasické jazyky (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava I Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií a trénerských licencií. 1/6 Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií a trénerských licencií. 1. Trénerskú kvalifikáciu Tréner I. kvalifikačného stupňa

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

MATURITA Základné informácie

MATURITA Základné informácie MATURITA 2013 Základné informácie PLATNÁ LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. školský zákon, Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011

Více

Magisterský studijní program Právo a právní věda

Magisterský studijní program Právo a právní věda Magisterský studijní program Právo a právní věda 1. semestr kód název garant údaje o uznání MP103Zk Obecné právní dějiny L. Vojáček Od ak. roku 2012/2013 uznat, starší zkoušky případ od případu MP113Zk

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 Historická geografia doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 HISTORICKÁ GEOGRAFIA (1. roč. ZRR) Vyučujúci: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. (miestnosť B1-548),

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Min. 46 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci

Min. 46 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Študijný plán - Schválený Akademický rok: 05/06 Študijný program: AboVA - východoázijské štúdiá - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor:..0. - orientálne jazyky a literatúry

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Forma štúdia: denná/externá Profil absolventa Absolvent

Více

Kontrolné otázky k hodnoteniu poslucháčov z predmetu: PENOLÓGIA

Kontrolné otázky k hodnoteniu poslucháčov z predmetu: PENOLÓGIA Kontrolné otázky k hodnoteniu poslucháčov z predmetu: PENOLÓGIA Otázka č. 1: Kde, kedy a kým boli vydané prvé právne normy o väznení ľudí v staroveku? Otázka č. 2: Kto. kde a kedy založil systém samoväzby,

Více

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety:

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety: Učivo prvých dvoch ročníkov študijného odboru ELEKTROTECHNIKA je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z: elektrotechniky elektroniky výpočtovej techniky

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń Celkový plán studia I. cyklus 201. Dějiny pravěku 2/- Zk 202. Neolit v ČR a SR 2/- Kv 203. Eneolit a doba bronzová v ČR a SR 3/- Kv 204. Doba

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

VÍTAME VÁS V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU NA NAŠEJ OBCHODNEJ AKADÉMII

VÍTAME VÁS V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU NA NAŠEJ OBCHODNEJ AKADÉMII VÍTAME VÁS V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU NA NAŠEJ OBCHODNEJ AKADÉMII 5-ročné štúdium Anglický jazyk - hlavný cudzí jazyk od školského roku 2011/2012 2. cudzí jazyk Nemecký Ruský Francúzsky Otvárame opäť dve triedy

Více

Študijný plán pre rok 2012

Študijný plán pre rok 2012 Študijný plán pre rok 0 súkromného práva, prípravného vzdelávania čakateľov a spoločenskovedných disciplín príprava na OJ... 4. 5. Predskúškové sústredenie na jarný termín OJ (. časť) KP VÚ+PČP DP JA R

Více