Pečovatelská služba Bobrová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pečovatelská služba Bobrová"

Transkript

1 Pečovatelská služba Bobrová I. Zřizovatel: Městys Bobrová IČO: Datum zřízení služby: Identifikátor: Datum registrace: Revize: 03/

2 Metodika pro poskytování pečovatelské služby 1. Cíl a způsob poskytování služeb 2. Ochrana práv osob 3. Jednání se zájemcem o pečovatelskou službu 4. Smlouva o poskytování služby 5. Individuální plánování 6. Dokumentace o poskytování pečovatelské služby 7. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností 8. Návaznost na další dostupné služby 9. Personální a organizační zajištění služby 10. Profesní růst zaměstnanců 11. Časová a místní dostupnost 12. Informovanost o poskytované sociální službě 13. Prostředí a podmínky 14. Nouzové a havarijní situace 15. Zvyšování kvality sociální služby Vypracoval: Eva Červinková Martina Smažilová Schválil: Zdeňka Smažilová Schváleno dne: 17. května

3 I. 1. Úvod Jaký je život člověka, dlouhý či krátký? Nelze říci. Každý člověk je osobností a nelze jednoho srovnávat s někým druhým. Přece však najdeme problémy, které nám připadají podobné, dostáváme se do situací v životě, které sami nezvládneme a přece chceme být co nejvíce soběstační. Všichni si určitě chceme zachovat důstojný a slušný život, úctu svého okolí a pochopení. Přesto se vlivem stáří či nemoci můžeme dostat do nepříznivé životní situace, kdy potřebujeme pomoc, podporu a pochopení. Chceme být stále lidmi, kteří o sobě mohou rozhodovat sami, mají svá práva, povinnosti a mají odpovědnost za sebe samé. A v této chvíli potřebujeme službu, která nám pomůže v tom, co již těžko sami zvládneme a pomůže nám i pomalu naplňovat osobní cíle. Proto byla zřízena Pečovatelská služba Městyse Bobrová, aby pomohla těm, kteří pomoc potřebují

4 2. Veřejný závazek Poslání Základním posláním naší pečovatelské služby je poskytnout pomoc občanům, kteří žijí v městysi Bobrová. Pečovatelská služba je poskytována na středisku pečovatelské služby Bobrová č.150 a také v terénu, aby bylo možné uspokojit co nejlépe požadavky klientů. Posláním je zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení či omezení o tyto služby požádají. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a nemohou využít pomoci rodiny či jiných blízkých osob. Jedná se o tuto skupinu klientů: o dospělí (27 64 let) o mladší senioři (65-80 let) o starší senioři (nad 80 let) Cíl Hlavním cílem pečovatelské služby je zajistit klientům život srovnatelný s ostatními zcela soběstačnými vrstevníky v přirozeném prostředí, podpořit klienty, aby svůj život prožívali v psychické i fyzické pohodě a naplňovali alespoň částečně svoje osobní představy a hlavně, aby si sami mohli zvolit, co chtějí a potřebují pro zachování běžného chodu domácnosti. Cíle pečovatelské služby: o podporovat soběstačnost a nezávislost klientů o chránit práva klientů a zachovávat jejich důstojnost o respektovat individuální potřeby klientů o podporovat sociální začleňování klientů - 4 -

5 Dlouhodobé cíle (vize): o vybudování denního stacionáře ( Klub důchodců ) o modernizace střediska pečovatelské služby o informování široké veřejnosti o službách pečovatelské služby Pečovatelská služba nabízí klientům tyto služby: o pomoc s osobní hygienou o zajištění nákupů o dovoz obědů o doprovod k lékaři, na poštu, úřad a podobně pouze v katastru obce Bobrová o zajištění - vyzvednutí a dovoz léků z místní lékárny o praní a žehlení prádla Poskytnutou péčí přispíváme k zachování důstojnosti života klientů, úcty k jejich stáří i zdravotnímu stavu a i k nezávislosti a pocitu soběstačnosti, které si s naší podporou snaží zachovat. Zásady poskytované služby Pečovatelská služba je klientům poskytována v souladu se zásadami etického kodexu. Poslání a cíle pečovatelské služby se 1x ročně (březen) revidují

6 3. Etická pravidla pro poskytování pečovatelské služby Etický kodex stanovuje pravidla chování pracovníků pečovatelské služby a současně napomáhá informovat klienty o chování a přístupu, které mohou očekávat. Posláním organizace je zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení či omezení o tyto služby požádají, aby setrvali co možná nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí. Pracovníci jsou povinni dbát na dodržování lidských práv. Dále se řídí platnými zákony a závaznými předpisy, které se týkají výkonu jejich povolání. Pracovníci jsou povinni pomáhat všem klientům (seniorům a zdravotně postiženým), kteří o pomoc požádají bez ohledu na národnost, rasu, víru, pohlaví, věk, politické přesvědčení. Přístup ke klientům musí být zdvořilý a ke každému člověku rovný, ale i individuální, vzhledem k jeho potřebám. Člověk je bytost, která potřebuje pochopení, úctu a trpělivou reakci na jeho požadavky a potřeby. Důstojnost každého člověka je třeba respektovat, stejně jeho soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Není možné žádnou informaci bez jeho souhlasu zveřejňovat. Nesmí být zneužita důvěra klienta. Pracovníci nesmí být zatíženi žádnými předsudky. Výjimkou je pouze informace, kde by mohlo dojít k ohrožení života. Každý člověk je rovnocenný partner, který rozhoduje dle svých fyzických a duševních možností. Pracovníci nežádají dary a ostatní zvýhodnění. Nesmí být narušen profesionální přístup ke klientovi či žadateli o službu. Pracovníci přistupují odpovědně ke svým povinnostem vyplývajícím z jejich pracovního vztahu a jsou za svou práci plně odpovědni a snaží se o co možná nejvyšší kvalitu služeb. Pokud má pracovník pochybnost, zda je jeho činnost slučitelná s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svými nadřízenými. Přednost má profesionální odpovědnost a přístup před osobními zájmy. Pracovníci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů. Pracovní vztahy musí být čestné, slušné a chování musí být korektní. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace musí být řešeny pouze na pracovišti, nikdy ne před klientem či žadatelem o službu. Pracovníci dbají na udržení a zvyšování dobré pověsti svého povolání a organizace, kde jsou zaměstnáni. V mimopracovních aktivitách nesnižují důvěru veřejnosti k poskytovaným službám. Pracovníci jsou povinni se vzdělávat a rozvíjet své profesní možnosti a zvyšovat svoji kvalifikaci. Etické zásady jsou určeny pro každého pracovníka. Nedodržování by mohlo být posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi důsledky

7 4. Pracovní postupy Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: A) POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU: - Tyto služby nebyly dosud požadovány, pokud některý z klientů o služby požádá, bude celý postup zrevidován a doplněn. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití - při dovozu obědů pečovatelka přendá jídlo z jídlonosiče na talíř a podá jídlo klientovi na jím určené místo, pokud klient požaduje, pomůže s jídlem a pitím. Po ukončení jídla provede nezbytnou hygienu obličeje a rukou, umyje a uklidí nádobí. Pomoc při oblékání a svlékání - Pokud klient vyžaduje tuto službu, pečovatelka se s klientem předem domluví na určitém dni a hodině. Pečovatelka v tuto dobu klienta navštíví v jeho domácnosti, kde mu pomůže s oblékáním. Pomoc při přesunu na lůžko a vozík - Při návštěvě imobilního klienta pečovatelka pomůže za pomoci rodinného příslušníka, případně další pečovatelky přesunout klienta z lůžka na vozík. Na přání klienta je možné provést některé jiné úkony (např. hygiena, podání jídla) a poté je klient opět za pomoci druhé osoby (rodinný příslušník, druhá pečovatelka) přesunut zpět na lůžko. B) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU: Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péče o vlasy a nehty - Pokud klient požádá o pomoc při osobní hygieně, pečovatelka ochotně pomůže. Při osobní hygieně u klienta, který se hůře pohybuje, pomůže pečovatelka provést osobní hygienu v plném rozsahu nachystá koupel, pomůže se svlékáním, doprovodí klienta do koupelny, pomůže klientovi s úkony, které nezvládne sám (např. s umytím partií, na které si nedosáhnou, s umýváním vlasů, s osušením a vysušením vlasů). Následně pečovatelka pomůže klientovi s oblečením čistého oblečení. Pokud si klient přeje, ostříhá mu nehty na rukou. Vyžaduje-li klient pedikúru, potřebné vybavení si přinese pečovatelka do bytu a provede požadovaný úkon. - Pokud klient požaduje jen určité úkony např. pouze pomoc se svlékáním a oblékáním, přípravu koupele apod., pečovatelka plně respektuje přání klienta

8 Pomoc při použití WC - Na přání klienta jej pečovatelka doprovodí na WC, popř. mu pomůže s přesunem na přenosné WC, klientovi pomůže se svlékáním a posazením na WC. Po vykonání potřeby klientovi pomůže s provedením hygieny a s oblékáním. Poté klienta doprovodí zpět na lůžko, židli, C) POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování - na začátku měsíce po obdržení jídelního lístku pečovatelka obejde klienty, kteří nahlásí svoje požadavky na obědy na celý měsíc. Klienti, kteří trpí cukrovkou, neodebírají většinou sladká jídla a v tento den rodina zajistí jiné stravování. Požadavek na obědy hlásí pečovatelka vždy den předem v jídelně. Klienti mají možnost výběru jídla buď ze školní jídelny v Bobrové, nebo z firmy PROAGRO Radešínská Svratka, kde se dbá na zásady zdravého stravování. Dovoz a donáška jídla - obědů - na začátku měsíce po obdržení jídelního lístku pečovatelka obejde klienty, kteří nahlásí svoje požadavky na obědy na celý měsíc. Požadavek na obědy hlásí pečovatelka vždy den předem v jídelně. V době výdeje oběda se jídlonosiče uloží do termoboxů, ty pečovatelka přemístí do auta a přejede k jídelně. Tam se vymění prázdné jídlonosiče za plné, i tyto jídlonosiče jsou uloženy v termoboxech. Následuje rozvoz obědů po jednotlivých klientech, kde se předá plný jídlonosič a odebere se prázdný. Proto má každý klient 3 ks jídlonosičů. Po vydání všech obědů se prázdné jídlonosiče uloží na středisku pečovatelské služby. Většina klientů si přeje dávat plné jídlonosiče na jimi stanovené místo (například okno, zádveří apod.). Při rozvozu obědů nepřijde pečovatelka s většinou klientů do styku. Na konci měsíce pečovatelka navštíví každého klienta v domácnosti, kde předloží vyúčtování odebraných obědů, vybere od klientů hotovost za stravu. Pomoc při přípravě jídla a pití - na přání klienta pečovatelka přendá oběd z jídlonosičů na talíř a nachystá příbor. Pokud se klient nezvládne najíst sám, pečovatelka mu pomůže. Po obědě pečovatelka umyje a uklidí nádobí

9 D) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI Běžný úklid a údržba domácnosti - termín a rozsah požadavku na úklid domácnosti se sjednává předem s pečovatelkou. Pečovatelka navštíví domácnost klienta, provede dohodnutý rozsah úklidu např. luxování, setření prachu, mytí podlahy. Údržba domácích spotřebičů - omytí spotřebičů (např. sporák, rychlovarná konvice, lednice, mikrovlnná trouba) se provádí při běžném úklidu. Údržbu a opravu zajišťují rodinní příslušníci. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonní úklid, úklid po malování - plánuje-li klient velký úklid v domácnosti, je třeba se předem domluvit s pečovatelkou, aby měla dostatek času zajistit a obstarat vše potřebné (mycí a čistící přípravky, úklidové pomůcky, atd.). Provedení jednotlivých úkonů je na domluvě klienta a pečovatelky. Velký úklid zahrnuje mytí oken, dveří, sociální zařízení, úklid po malování. Čištění koberců a jiných podlahových materiálů (parkety) zajistí rodina pomocí odborné firmy. Donáška vody - byty klientů jsou vybaveny rozvody vody, proto není tato služba vyžadována, Pokud některý z klientů o toto požádá, bude postup zrevidován a doplněn Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení - část klientů žije v domácnosti s rodinnými příslušníky, kteří topení a přípravu topiva zajistí. Ostatní klienti mají ve svých domácnostech plynové či elektrické topení. Běžné nákupy a pochůzky, zajištění léků - při ranní návštěvě klienta se sepíší požadavky na nákup, pečovatelka přebere odpovídající obnos peněz, provede nákup, při návratu vyúčtuje klientovi peníze a předá pokladní účtenku, předá nákup, dle požadavku provede i uložení nákupu na určená místa. Nákup se provádí dle potřeby klienta. - dle požadavku pečovatelka vyzvedne klienta v domácnosti, služebním automobilem jej dopraví na potřebné místo. Dle potřeby pomůže klientovi s doprovodem. Plně respektuje soukromí klienta, pokud o to nežádá tak na klienta vyčká do vyřízení záležitostí. Potom jej opět dopraví zpět do domova. Pokud si klient běžné pochůzky nemůže zařídit sám, obstará je pečovatelka sama

10 - při návštěvě domácnosti pečovatelka zjistí požadavek klienta na zajištění léků, které klient nemá. Potřebuje-li klient pouze předepsat a vyzvednout léky, tak pečovatelka napíše seznam potřebných léků, zeptá se klienta, zda nemá nějaké požadavky na lékaře, případně zda nepotřebuje něco zakoupit ve volném prodeji, přebere odpovídající částku peněz a odjede k lékaři a do lékárny. S lékařem projedná na přání klienta případné problémy a nechá předepsat léky. Tyto i s ostatním zakoupeným materiálem odveze klientovi. Předá doklad od nákupu a vyúčtuje hotovost. Pokud je nutná kontrola u lékaře, dopraví pečovatelka klienta na zdravotní středisko. Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti - velký nákup sepisuje klient s pomocí pečovatelky. Takovéto nákupy se provádí většinou před víkendem nebo před různými svátky (vánoce, velikonoce, pouť). Přebere hotovost a obstará nákup. Po přinesení nákupu předá účtenku, vyúčtuje hotovost a pomůže na přání klienta uložit nákup na určené místo. - nákup ošacení se provádí na přání klienta, pečovatelka zjistí požadované velikosti a druh ošacení, případně požadavek na materiál či barvu. Přebere hotovost, navštíví obchod a vybere požadované oblečení. Při návratu vyúčtuje hotovost, předá pokladní účtenku. Pokud si klient přeje, provede pečovatelka doprovod do nákupního střediska, kde si klient vybere zboží sám. Nezbytné vybavení domácnosti zajišťují rodinní příslušníci. Praní a žehlení osobního a ložního prádla - na požádání klienta v určený den převezme pečovatelka prádlo určené k vyprání a uloží ho do přepravky. Prádlo odnese na středisko pečovatelské služby, tam jej zváží, roztřídí a poté uloží do automatické pračky. Po vyprání prádlo vyjme, rozvěsí na sušák. Po uschnutí prádlo posbírá, vyžehlí a uloží do přepravky k tomu určené. Takto je prádlo dopraveno zpět ke klientovi. - drobné opravy prádla provádí rodina. E) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pokud klient požádá, pečovatelka mu zajistí kontakt se společenským prostředím. Dle potřeby pomůže klientovi s oblečením, doprovodí jej na požadované místo. Dle domluvy vyčká na odchod klienta, případně se dohodnou na hodině, kdy jej vyzvedne a odveze zpět domů. Jedná se např. o návštěvu příbuzných, známých, doprovod na společenskou akci, procházku apod. Veškeré úkony jednotlivých klientů jsou zapisovány do sešitu a celkové vyúčtování služeb u jednotlivých klientů se prování vždy na konci měsíce. Klientovi je předán paragon o zaplacení služeb. U každého klienta se úkony zapisují do záznamu péče (Individuální plán)

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Provozovna : Obce Ležáků 166, 537 01 Chrudim tel.: 777 006 021 e-mail: domovsenioru4@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Informace pro uživatele služby

Informace pro uživatele služby Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: 18.4. 2007 Aktualizace:č. 7 18.9.2009

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

Práce v sociálních službách

Práce v sociálních službách Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pro obce Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín, Stavěšice, Strážovice a Nenkovice.

Více

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 Poslání pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení.

Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení. Účel Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení. Odpovědnosti a povinnosti Vedoucí je povinen seznámit s předpisem

Více

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Kontaktní údaje Charitní pečovatelská služba pracoviště Těšetice Těšetice 6, 783 46 Těšetice Tel.: +420 736 764 796 www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-sth

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby 1 Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je zajistit

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY Chvalovická 1042, 289 11 Pečky, IČ: 61883531, tel.: 321 785 468, 606/383 866, e-mail: pec.sluzba.pecky@centrum.cz, web: www.pspecky.cz PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ 1) Časové

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Město STŘÍBRO Pečovatelská služba Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, www.mustribro.cz. Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro

Město STŘÍBRO Pečovatelská služba Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, www.mustribro.cz. Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro 1 Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro Slovník pojmů: Uživatel: osoba, které je poskytována sociální služba Poskytovatel: právnická či fyzická osoba, která má oprávnění poskytovat sociální

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Adresa sídla pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou (dále DPS má 2 části starou a novou část), K Penzionu 120, 735 53 Dolní Lutyně telefon: 602 111

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více