Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500"

Transkript

1 Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až CZ cs Montážní předpisy Překlad původních pokynů

2 Montážní předpisy pro betonový piedestal pro SB ( + B), výška 400 pro SB ( + B), výška 780 pro SB ( + B), výška 1030 pro SB ( + B), výška 2050 pro ocelový piedestal pro SB ( + B), výška 380 pro SB ( + B), výška 780 pro SB ( + B), výška Sulzer si vyhrazuje právo ěnit technické paraetry v souladu s vývoje!

3 Table of contents 1 Všeobecné Úvod Příprava a instalace Typy instalace Montáž betonového piedestalu Standardní rozsah dodávky betonového piedestalu Standardní rozsah dodávky ocelového piedestalu Montáž ocelového piedestalu

4 1 Všeobecné 1.1 Úvod Tyto Montážní předpisy a příloha Bezpečnostní předpisy obsahují základní pokyny a bezpečnostní opatření, které usejí být dodrženy běhe dopravy, ontáže a uvádění do provozu. Proto je nezbytně nutné, aby si tyto pokyny důkladně prostudovali ontéři, pracovníci obsluhy a uživatelé zařízení. Tyto pokyny usí být uloženy na přístupné ístě v ístě instalace. Bezpečnostní pokyny, jejichž nedodržení ůže způsobit ohrožení života osob, jsou zvlášť zdůrazněny obecný sybole nebezpečí. c Nebezpečné g Tento napětí je označeno títo bezpečnostní sybole. sybol označuje nebezpečí výbuchu. Objevuje se u bezpečnostních pokynů, při jejichž nedodržení ůže dojít k poškození zařízení nebo ůže být ovlivněna jeho funkčnost. POZNÁMKA Podává důležité inforace. Označení obrázků: např. (3/2) - první číslice označuje číslo obrázku a druhá číslice pozici na toto obrázku. 2 Příprava a instalace Při provádění jakýchkoliv prací je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro uzavřené prostoty čistíren odpadních vod a čerpacích stanic. Dbejte na celkovou hotnost jednotky. Zvedací zařízení a řetěz usí být dienzovány na celkovou hotnost zařízení a usí odpovídat platný bezpečnostní předpisů. Rovněž usí být dodržována pravidla technické praxe. Nestůjte Výška ani nepracujte pod břeene zavěšený na zvedací zařízení! zvedacího zařízení usí být zvolena nejen s ohlede na celkovou výšku jednotky, ale i na délku zvedacího řetězu. Pro zajištění bezpečné a stabilní instalace betonového nebo ocelového piedestalu je předepsáno použití kotevních šroubů, které jsou součástí dodávky a jsou speciálně navržené pro dynaické zatížení. V případě použití jiného systéu ontáže je nutné přede kontaktovat dodavatele Sulzer. Dodavatel alternativního ontážního systéu usí dodat certifikáty a ontážní dokuentaci do Sulzer, kde je zaregistrována. Jinak je záruka neplatná. 2.1 Typy instalace Míchadla flow booster jsou dodávána pro 2 varianty instalace vždy s ožností volby betonového nebo ocelového piedestalu. Varianta A (Volně stojící instalace) Při této instalaci je vodící tyč a držák vodící tyče pevně ukotven ke konstrukci nádrže. Spojovací kus je přišroubován k piedestalu. Vodící tyč je zhotovena a upravena na ístě instalace. 4

5 Varianta B (Volně stojící instalace) U tohoto typu instalace je zaykací echanizus integrován do vodící tyče. Vodící tyč o požadované délce je vyrobena přede a je připevněna na spojovací kus. Na ístě instalace se spojovací kus s vodící tyčí přišroubuje k piedestalu. V případě potřeby je saozřejě ožné stabilizovat instalaci podle varianty B dodatečný vyztužení poocí konzol. POZNÁMKA Kroky ontáže společné pro variantu A i B jsou označeny píseny AB. Kroky, které se týkají pouze varianty A nebo B jsou označeny píseny A nebo B. Instalační délky pro instalace flow booster s tyčí čtvercového průřezu 60 x 60 x 3 : V případě větší hloubky nádrže nebo dlouhé vodící tyče existuje nebezpečí únavového lou vodící tyče nebo upevňovacích eleentů. Není ožné jednoduše vypočítat axiální ožnou volnou délku tyče pouze na základě statického zatížení (rychlost proudění), neboť veli důležité jsou síly turbulentního proudění ovlivněné tvare nádrže, aerací a nátoke. Podle podínek na ístě instalace ůže být nutné dodatečné vyztužení poocí konzol nebo jiných fixačních prvků i v případě, kdy není překročena axiálně povolená délka tyče. Varianta A : Maxiální volná délka tyče bez uchycení: 7.5 Varianta B : Maxiální délka tyče uchycené na jedno boku: 4.5 Tyto hodnoty jsou platné pro standardní výpočtovou rychlost proudění 0.3 /sec. POZNÁMKA Upevňovací prvky vodící tyče usí být schopné absorbovat dynaické zatížení. Instalace v hlubších nádržích je ožná při použití vhodných podpěr vodící tyče. V případě nejasností kontaktujte před instalací zástupce ABS. 2.2 Montáž betonového piedestalu AB 1. Nutnou podínkou pro bezpečnou instalaci betonového piedestalu je rovné dno nádrže beze spár pod základe piedestalu. Stanovte polohu betonového piedestalu a držáku tyče (viz. rozěr 67 na Obr. 5). Přito berte v úvahu sěr proudění kapaliny a to, že vodící tyč usí být ve svislé poloze (viz. šipka na Obr. 1). Pro dosažení bezporuchové činnosti spojovacího systéu se usí vodící trubka ve vedení spojovacího kusu pohybovat snadno bez jakéhokoliv zablokování. To je zvláště důležité při ontáži držáku tyče na ost nebo stěnu nádrže! Pro zajištění bezporuchové instalace např. v nádrži s nerovný dne je nutné učinit následující kroky: Po uístění betonového nebo ocelového piedestalu na ísto instalace a před jeho upevnění usí být zkontrolováno (např. poocí vodováhy) vertikální vyrovnání vodící tyče a vedení spojovacího kusu. V případě potřeby je nutné betonový nebo ocelový piedestal vyrovnat před upevnění. Pokud úplné vyrovnání není ožné, je povoleno alé naklonění od vodící tyče. V to případě usí být osa vodící tyče totožná s osou vedení spojovacího kusu! Vodící tyč a držák vodící tyče usí být instalovány takový způsobe, aby v žádné případě vodící tyč neohla blokovat vodič spojovacího kusu. Pouze tak je zajištěna bezporuchová činnost. 5

6 Při Obrázek 1 Sěr proudění použití zvedacího zařízení ABS 5 kn je nutné brát ohled na axiální povolené zatížení (viz. typový štítek na zařízení a následující tabulka). Těžký betonový piedestal ůže být zvedán a spouštěn pouze poocí vhodného dostatečně dienzovaného zvedacího zařízení! Betonový piedestal u varianty B (bez přišroubovaného spojovacího kusu) ůže být zvedán poocí 3 kruhových atic nebo jiných vhodných závěsů upevněných do otvorů pro šrouby se závite M Standardní rozsah dodávky betonového piedestalu SB 900 až 1200 SB 900 až 2000 SB 900 až 2500 SB 900 až 2500 h = 400 h = 780 h = 1030 h = Hotnost: 225 kg Hotnost: 490 kg Hotnost: 625 kg s naontovaný spojovací kuse s naontovaný spojovací kuse s naontovaný spojovací kuse Volně stojící instalace Volně stojící instalace Volně stojící instalace Hotnost: 195 kg Hotnost: 460 kg Hotnost: 595 kg x Patrona s lepidle 12 x Patrona s lepidle 4 x Kotevní tyč (M16) 6 x Kotevní tyč (M16) 4 x Speciální podložka 6 x Speciální podložka 4 x Matice 6 x Matice 1 x Upevňovací přípravek 1 x Upevňovací přípravek 6 Hotnost: 1255 kg s naontovaný spojovací kuse Volně stojící instalace Hotnost: 1225 kg

7 2.2.2 Standardní rozsah dodávky ocelového piedestalu SB 900 až 2500 SB 900 až 2500 SB 900 až 2500 h = 380 h = 780 h = Hotnost: 53 kg Hotnost: 77 kg Hotnost: 86 kg s naontovaný spojovací kuse s naontovaný spojovací kuse s naontovaný spojovací kuse Volně stojící instalace Volně stojící instalace Volně stojící instalace Hotnost: 23 kg Hotnost: 47 kg Hotnost: 56 kg x Patrona s lepidle 4 x Kotevní tyč (M16) 4 x Speciální podložka 4 x Matice 1 x Upevňovací přípravek Doporučené nářadí pro otvory pro betonový piedestal: Vrtací kladivo, vrták ø 18, délka 250 Doporučené nářadí pro otvory pro ocelový piedestal: Vrtací kladivo, vrták ø 18, délka 200 AB 2. AB 3. Zkontrolujte pevnost betonového podkladu (in. B25). Zkontrolujte, zda plocha pro uložení piedestalu je vodorovná a hladká. V případě potřeby použijte lepicí sěs pro vyrovnání povrchu v ístě instalace piedestalu. (U betonového piedestalu je ožné existující spáry vyplnit nalití kapalného lepidla do ontážních otvorů). Viz. Obr. 2 Betonový piedestal Obrázek 2 Betonový piedestal - příprava hladkého povrchu 7

8 AB 4. Je AB 5. Používejte AB 6. Vyvrtejte ontážní otvory, vyčistěte je a vyfoukejte zbývající nečistoty. Viz. Obr. 3a, b. Vrtací kladive vyvrtejte poocí vrtáku ø 18 -skrz otvory v betonové piedestalu- otvory do hloubky T = 215. Hloubka otvorů pro ocelový piedestal je T = 135 od horní hrany desky piedestalu (Viz. Obr. 4). Poté odstraňte z otvorů veškerou vodu. Nakonec otvory vyfoukejte zcela do čista. Při použití diaantového vrtáku usí být vnitřní povrch otvorů zdrsněn poocí vhodného nástroje. nutné dodržovat bezpečnostní pokyny dodané s patronai lepidla! Vložte dvě patrony lepidla (u ocelových piedestalů pouze jednu patronu) do každého čistého a suchého otvoru (viz. Obr. 3c). ochranné brýle! Poocí vrtacího kladiva zašroubujte kotevní tyče M16 dokud nedosáhnou dna a dokud lepicí sěs nepřetéká přes horní hranu otvoru v piedestalu (viz. Obr. 3d). Tak je zajištěno, že kruhový otvor je zcela zaplněný (viz. Obr. 4). Je nutné, aby kruhový otvor v piedestalu byl zcela zaplněný (viz. Obr. 4). Upevňovací nástroj uvolňujte opatrně! Kotevní šrouby zatěžujte až po uplynutí doby vytvrzení t cure (viz. následující tabulka). Nepoužívejte poškozené nebo vytékající patrony s lepidle. Nepoužívejte patrony s prošlou dobou použitelnosti! a b c d e f Obrázek 3 Instalace piedestalu Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostní pokynů a návodu na použití dodaný s kotevní systée! Teplota F Teplota C Doba vytvrzení (t cure) h AB 7. Po uplynutí doby vytvrzení podle Obr. 3e (t cure) vložte atice se speciálníi podložkai a utáhněte je (viz. Obr. 3f). Utahovací oent M16 = 80 N. 8

9 T Legenda Ø 18 Obrázek 4 Plnění kruhového otvoru 1 Betonový piedestal 5a Matice s nylonovou vložkou 2 Dno nádrže 5b Speciální podložka 3 Kotevní závitová tyč 5c Kotevní závitová tyč M16 4 Kruhový otvor (zcela vyplněný lepidle) 5d Patrona s lepidle (2 ks/otvor u betonového piedestalu, 5 Kotevní systé pro betonový piedestal 1 ks/otvor u ocelového piedestalu) Platí pouze pro Variantu A. : A 8. Určete referenční vzdálenost L (viz. Obr. 5). Zkraťte vodící tyč na potřebnou délku a řez začistěte. L R 67 L Délka vodící tyče L R je určena vzdáleností L (vzdálenost středu prostředního otvoru vyvrtaného do horního držáku od kontaktní plochy spojovacího kusu) [L R = L ] Příklad: Vypočtený rozěr L = 4550 L R = = 4360 Délka vodící tyče = 4360 ( ) 110 Obrázek 5 Stanovení délky vodící tyče L R 9

10 A 9. Do spodního konce vodící tyče je podle níže uvedených pokynů zatlučen nebo přivařen dodaný klín. Poocí ruční rozbrušovačky (kotouč o tloušťce ax. 3 ) udělejte do konce tyče štěrbiny podle Obr. (6/4a), vložte klín, zatlučte jej a důkladně upevněte podle Obr. (6/4b). Klín je rovněž ožné na konec vodící tyče přivařit podle Obr. (6/4c). Svary je pak nutné zabrousit a 2a 4b 4c Legenda Obrázek 6 Upevnění vodící tyče 1 Držák vodící tyče 4 Klín pro vodící tyč 2 Vodící tyč 4 a, b Klín pro vodící tyč zatlučený 3 Spojovací kus 4 c Klín pro vodící tyč navařený A 10. A 11. Do vodící tyče vyvrtejte tři otvory (Ø 13 ) pro držák vodící tyče. Uístění otvorů je znázorněno na Obr. (6/2a). Poocí pojistných podložek zajistěte držák tyče ve vodící tyči. Utahovací oent M12 = 56 N. 10

11 Rot Grün Rot Montážní předpisy A 12. Otáčejte šroube držící tyč doleva až na doraz (nejhořejší poloha vodící tyče), viz. Obr. (7/1). Ukazatel pera je nyní ve spodní červeně označené oblasti držáku tyče (ukazatel zatížení pružiny je v poloze unlocked - odečeno ). Délka vodící tyče je správná, pokud se vzdálenost zěřená podle Obr. 5 v poloze unlocked - odečeno pohybuje v rozezí 125 až 133 (s nasazený klíne) Rot Grün Rot Obrázek 7 Držák tyče/hák kabelu Obrázek 8 Připevnění spojovacího systéu poocí šroubů A 13. A 14. A 15. Vyvrtejte do stěny nádrže otvory pro držák tyče (7/2) a hák kabelu (7/3) -příslušenství- Poocí zvedacího zařízení spusťte vodící tyč do nádrže a zasuňte ji do spojovacího kusu. Poocí pojistných podložek nebo atic s nylonovou vložkou přišroubujte držák tyče ke stěně nádrže (do betonu použijte vhodné kotvy). A 16. Přišroubujte hák kabelu (pokud není přivařen k držáku tyče). Platí pouze pro Variantu B. Volně stojící instalace : B 8. Podle Obr. 8 přišroubujte spojovací kus s připevněnou vodící tyčí na betonový piedestal. Utahovací oent M20 = 267 N. 2.3 Montáž ocelového piedestalu Montáž ocelového piedestalu je stejná jako u betonového piedestalu. Pouze jsou používány kratší kotevní tyče a jen jedna patrona s lepidle. Hloubka otvorů Ø 18 pro kratší kotevní tyče je

12 I Sulzer Pup Solutions Gerany GbH I Scheiderhöher Straße 30-38, D Lohar, Gerany I I Tel I Fax I I

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300 PLUS

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300 PLUS MONTÁŽNÍ NÁVOD NSTLČNÍ RÁM R 5300 PLUS R 5300 PLUS NSTLČNÍ RÁM R 5300 PLUS Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte montážní návod k instalačnímu rámu R 5300 PLUS. V montážním návodu jsou použity

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Instalační příručka. Česky. Česky

Instalační příručka. Česky. Česky Instalační příručka Bezpečnostní pokyny Pro vaši bezpečnosti si přečtěte veškeré pokyny v této příručce před tím, než začnete upevňovací desku používat. Nesprávnou manipulací, která je v rozporu s pokyny

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300 MONTÁŽNÍ NÁVOD NSTLČNÍ RÁM R 5300 R 5300 NSTLČNÍ RÁM R 5300 Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte montážní návod k instalačnímu rámu R 5300. V montážním návodu jsou použity následující piktogramy.

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr.

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. NÁVOD K POUŽITÍ Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. 1) Obrázek 1 1. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

Návod k použití. Model. Lybra

Návod k použití. Model. Lybra Návod k použití Model Lybra Obsah Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů,

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Trubkový ochranný rám Bezpečnostní ochranné konstrukce Ochranná konstrukce Ochranná klec Hlavní oblouk... Přední oblouk... Boční oblouk...

Trubkový ochranný rám Bezpečnostní ochranné konstrukce Ochranná konstrukce Ochranná klec Hlavní oblouk... Přední oblouk... Boční oblouk... Trubkový ochranný rám Dnešní bezpečnostní opatření při automobilových závodech jsou na poměrně solidní úrovni. Na rozdíl od dnešní doby se dříve kolem bezpečnosti tolik rozruchu nedělalo. Jezdci zkrátka

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více