Zkušenosti s realizací projektů širokopásmových městských sítí v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti s realizací projektů širokopásmových městských sítí v ČR"

Transkript

1 Zkušenosti s realizací projektů širokopásmových městských sítí v ČR Banská Bystrica, Jan Hofman Karel Vandas

2 O společnosti :O) vydržte tento slide Název společnosti: SITEL, spol. s r.o. Jednatelé,, společníci: Miloš Fišer a Ing. Jan Novák, CSc. Datum založen ení: 31. prosince 1991 Průměrný rný obrat: 24 mil. EUR Počet zaměstnanc stnanců: 325 Hodnota majetku: Obchodní jmění: EUR 14 mil. EUR a nyní již k věci v Komplexní řešení metropolitních MAN sítís poradenská a konzultační činnost, návrh n a projektování sítí MAN inženýrsk enýrská činnost včetnv etně územně právn vního projednávání dodávka pasivních i aktivních prvků sítí MAN instalační činnost, konfigurace sítís a dohledových systémů realizace přístupu p do datových center servis sítís MAN včetnv etně havarijních zásahz sahů a zabezpečen ení další šího rozvoje sítís MAN

3 a trocha historie o podpoře e EU SROP, Opatřen ení 2.2.: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Cíle: Opatřen ení podporovalo ovalo investice v oblasti informačních a komunikačních technologií pro obyvatelstvo a pro regionáln lní a místní veřejnou ejnou správu. Jeho součást stí byla podpora aktivit, spojených s veřejným ejným přístupem p k informačním m a komunikačním technologiím, např.. v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a zajištěním m IKT pro regionáln lní a místnm stní veřejnou ejnou správu vu. Alokace SF: 22,517 mil. Euro Žadatel: obce, kraje, jimi zřizovanz izované či i zakládan dané organizace, NNO, Financování opatřen ení: 75 % ERDF, 10 % centráln lní (jen uznateln elné náklady) 5 % regionáln lní,, 10 % místnm stní,, 10 % vlastní zdroje Minimáln lní celkové uznatelné výdaje: Kč Typy podporovaných projektů: Budování míst veřejn ejného přístupup k internetu (PIAP) kriterium přijatelnostip Rozvoj veřejných ejných informačních center se zpřístupn stupněním m internetu Zavádění širokopásmového internetu Rozvoj IKT mezi úřady a občany Rozvoj regionáln lních a lokáln lních komunikačních sítís

4 a a několik n čísel k historii SROP, opatřen ení 2.2. Celkový počet předložených žádostí dle kol výzvy Opatření 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo Celkem Celkem více na :

5 a ještě čísla k historii SROP, opatřen ení 2.2. Analýza dle NUTS II - počet žádostí NUTS II 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 8. kolo Celkem Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravs koslezs ko Celkem Analýza dle NUTS II - objem požadavků EU (tis. Kč) NUTS II 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 8. kolo Celkem Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravs koslezs ko Celkem více na :

6 a také historie BROADBAND strategie 26. ledna 2005 vláda ČR R schválila na návrh n Ministerstva informatiky ČR R tzv. Národní politiku pro vysokorychlostní přístup finanční zdroj dotačního titulu na rozvoj vysokorychlostního ho přístupu p bylo 1 % výnosu z privatizace státn tního podílu v ČESKÉM M TELECOMU, a.s. spolufinancovány ny a podpořeny byly typové projekty: (1) infrastrukturní projekty z oblasti vybraných metropolitních a místnm stních sítís (A infrastruktura, cca 26 projektů) (2) projekty z oblasti obsahu a služeb pro vysokorychlostní přístup (B obsah, služby, aplikace, cca 12 projektů) (3) projekty na podporu požadavk adavků na vysokorychlostní přístup rozdílných uživatelu ivatelů (C marketing, osvěta, podpora, cca 9 projektů) duben 2006: : v souvislosti s volbami byla přerup erušena ena činnost poradního orgánu (Fórum pro vysokorychlostní přístup k internetu) v rámci r koncepce e-governmentu e v ČR R se v roce 2007 realizuje sloučen ení Ministerstva informatiky ČR R s Ministerstvem vnitra ČR více na :

7 kupředu k současnosti období zahájen jení mld. KčK pro ČR R z kohezního ho a strukturáln lních fondů (ERDF a ESF) 3 cíle: c Konvergence (8 sektorových a 7 regionáln lních OP) Regionáln lní konkurenceschopnost a zaměstnanost (2 OP pro Prahu) Evropská uzemní spolupráce (7 programů) Hlavní změny: Navýšen ení spolufinancování z EU (až 85%) Průběž ěžné financování Zvýšený objem finančních prostředk edků Regionáln lní operační programy

8 kupředu k současnosti období Integrovaný operační program navazuje na SROP Ministerstvo pro místnm stní rozvoj 7,5 % celkové alokace ERDF 1,9 mld. Euro = 54,4 mld. KčK Prioritní osa I. Modernizace veřejn ejné správy Rozšiřov ování informačních a komunikačních technologií,, budování informační infrastruktury, dostupnost služeb veřejn ejné správy všem v skupinám m obyvatel Finanční alokace cca 16,8 mld. KčK 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejn ejné správě Příjemci: organizační složky státu tu a jimi zřizovanz izované příspěvkové organizace 1.2 Zavádění ICT v územní veřejn ejné správě Příjemci: kraje a obce a jimi zřizovanz izované a zakládan dané organizace, svazky obcí

9 Ústí nad Labem 2001 založen ení Metropolnetu servisní IT společnost ností na základz kladě studie konzultační společnosti základní jmění společnosti činí 32 mil. Kč, K, město m Ústí nad Labem je 100 % vlastníkem 2002 zahájen jení činnosti společnosti zahájen jení budování metropolitní sítě v Ústí nad Labem (SITEL, spol. s r.o.) 2003 dokončen ení budování metropolitní sítě (4. etapa) 2004 rutinní provoz Metropolitní sítě,, připojenp ipojení Krajského úřadu, VědeckV decké knihovny apod., realizace infrastruktury v průmyslov myslové zóně Předlice podání žádosti o dotace SROP, opatřen ení 2.2, realizace pilotních projektů Bukov a Maková Zahájen jení činnosti kontaktního centra propojení služeben MěstskM stské policie, spolupráce při p i rekonstrukci MírovM rového náměstn stí 2005

10 Ústí nad Labem Projekt: Zavedení širokopásmového připojení internetu pro místnm stní oblast Bukov - SROP na dokončen ení aktivn cca 550 tis. KčK aktivní infrastruktury ve výši Projekt: Zpřístupnění širokopásmového internetu občan anům m města m Ústí n. L. - rozší šíření Metropolitní sítě Ústí nad Labem, V. etapa - rozší šíření bezvýkopovými technologiemi - SROP ve výši i cca 10,5 mil. Kč. K. V rámci r projektu ve 3 etapách: školy (5) a místa PIAP, zdravotnická zařízen zení (3), budovy Dopravního podniku, Divadla a kulturní zařízen zení (2), kancelářsk ské budovy a obchodní centra (3), Zimní stadion, Zoologická zahrada, MěstskM stské muzeum a další Projekt: Revitalizace městskm stského centra Ústí nad Labem - V rámci r celkov mci celkového projektu SROP cca 120 mil. Kč. K. byl realizován n městský m kabelovod systémem kabelových komor, multikanálů a mikrotrubiček za cca 8,7 mil. Kč.

11 Pardubice, Krajský úřad PROJEKT Veřejné místo přístupu p k internetu na Středn ední průmyslov myslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice (SROP, opatřen ení 2.2) Další projekty KÚK PK: Veřejn ejná místa přístupu p k internetu v sociáln lních zařízen zeních zřizovaných z Pardubickým krajem, Veřejn ejné místo přístupu p k internetu v domovech dětíd a mláde deže e zřizovaných z Pardubických krajem Cíle projektů: Strategický cíl: c rozvoj informačních a komunikačních technologií v Pardubickém m kraji Specifické cíle: zpřístupn stupnění IKT klientům m zařízen zení umožnění komunikace klientů s okolím umožnění další šího vzdělávání v oblasti IT www pro hosty informace, portál zpřístupn stupnění internetu v rámci provozních pravidel definovaných zařízen zením zpřístupn stupnění zaměstnanc stnancům m nový informační kanál l dovnitř i vně zařízen zení sociáln lní integrace klientů FILM :O) a za chvíli bude

12 Pardubice, Krajský úřad Harmonogram realizace projektu: 09/2004 Příprava projektu záříz Podání elektronické žádosti, rozpočet projektu, isprofin, územní rozhodnutí Doporučen ení Řídícímu orgánu SROP k uzavřen ení smlouvy o financování z prostředk edků Evropské unie, Regionáln lní radou soudržnosti Severovýchod Vydání rozhodnutí o účasti státn tního rozpočtu a strukturáln lních fondů EU na financování projektu, příprava p prava real.projektu jako podkladu pro stavební povolení Vydání stavebního povolení Uveřejn ejnění oznámen mení zadávac vacího řízení na centráln lní adrese Posouzení a hodnocení nabídek Rozhodnutí Rady Pardubického kraje o přidp idělení veřejn ejné zakázky zky Průběž ěžná monitorovací zpráva o realizaci projektu číslo Uzavřen ení smlouvy o dílo d s dodavatelem SITEL Zahájen jení realizace projektu Předání stavby objednateli Vydání kolaudačního rozhodnutí na Část I VMPI SPŠE E a VOŠ Pardubice Průběž ěžná monitorovací zpráva o realizaci projektu číslo Vydání kolaudačního rozhodnutí na Část II - Kabelovod Slavnostní zahájen jení provozu

13 CHOMUTOV Základem je rozhodnutí městského Zastupitelstva a městskm stské Rady na základz kladě studie proveditelnosti v roce 2006 Základním m rozhodnutím a motivem přípravy pravy MAN Chomutov bylo posílen lení podpory širokopásmového připojenp ipojení co největší šímu mu počtu občan anů města Metropolitní síť zařazena azena do tzv. projektu VIP na roky ,, příprava p prava na první výzvy na přelomu p roku Výběr r projektanta a příprava p prava veřejnopr ejnoprávního projednání,, komplexní projekt Příprava optických tras a pasivní páteřní infrastruktury včetnv etně využití tras dopravního chomutovského podniku (samonosné kabely v trasách DP), 110 veřejných ejných bodů s plánovaným novaným napojením m na MAN města m Chomutov Projednání networkingu a aktivní infrastruktury (CISCO, 3COM, HUAWEI)

14 CHOMUTOV cca 20 km optických tras dvě datová centra (v síti určit itě ještě vznikne jedno nebo několikn datových center pro potřeby nekomerčních nebo i komerčních organizací,, pro potřeby realizace nadstavbových služeb typu portály veřejn ejné správy, řízení hlasových služeb, videostreaming apod. atd.) 110 přípojných p pojných bodů: organizace města, m SŠ, S, MŠ, M, ZŠ, Z, kamery MP, ostatní veřejnopr ejnoprávní organizace, PIAP v budoucnu předpoklp edpokládaných daných cca uživatelu ivatelů v komerční části sti provozu možnost rozšiřov ování kamerového systému MěstskM stské policie minimáln lně 33 kamer MěstskM stské policie pro domácí uživatele musí být implementovatelné následující služby by: přístup do Internetu příprava pro hlasové služby, přenos hlasu přes metropolitní síť příprava pro video služby typu Video-on-Demand a IP televize, přenos video služeb přes metropolitní síť (multicast provoz)

15 Desatero úspěšného žadatele 1. Definování projektu (co chceme?) 2. Průběž ěžné konzultování projektu (stále se radit!) 3. Posouzení svých možnost ností (víme za kolik?) 4. Volba zpracovatele projektu, oddělen lení administrativy projektu a PD (s kým) 5. Začít t včas v (vše e trvá dlouho!) 6. Kontrola zpracovatele (nikdo neví všechno!) 7. Finanční krytí projektu (půjčíme si u banky?) 8. Výběr r poradce, projektanta, dodavatele (více hlav více v ví) v 9. Proplácen cení projektu, realizace v etapách (nedělat celou síťs v jednom roce) 10. Udržitelnost projektu (bude síťs fungovat ještě 5 rok?) a slovy klasika Konzultovat, konzultovat, konzultovat!!!

16 Trocha problémů ale řešitelných Vlastnictví infrastruktury, forma provozní organizace, obchodní model Výběrov rová řízení,, výše e dotace Publicita, propagace Administrace a vyúčtov tování projektu kapacita, proplácen cení nákladů,, uznatelné náklady, investice x neinvestice, přípravnp pravné náklady, klady, žadatel x místo m realizace Udržitelnost projektu dle podmínek dotace EU, udržitelnost projektu 5 let, průběž ěžné zprávy, příjmy p z projektu Rozhodnutí ÚOHS o nepřípustn pustné veřejn ejné podpoře e z ledna 2006, rizika veřejn ejné podpory, notifikace ze strany EU Městská datová síť je budována pouze pro potřeby obecního úřadu a pro organizace, které jsou obcí zřizovány (úspora( provozních nákladn kladů,, data, hlas) nebo městská datová síť je budována pro potřeby obce a ke komerčnímu mu využit ití (občan ané, ISP, telekomunikační operáto toři, telemetrie, hlas, IPTV, pronájem vláken apod.) Modernizace a zkvalitnění služeb obce (e-government)

17 Nakonec Realizovat městskou m optickou telekomunikační síť je politicko-ekonomick ekonomické rozhodnutí městského zastupitelstva Je nutné najít patrona celé akce Vyšší pořizovac izovací investiční náklady financovat za podpory fondů EU Vývoj směř ěřuje ke konvergenci do IP a FTTx? Funkční síť má hodnotu,, která se bude zvyšovat Úspora provozních nákladn kladů (data, hlas) a široká nabídka pro občany (voliče) ale ptejte se dále d

18 Děkujeme za Vaši i pozornost. Řekněte nám, n co pro Vás V s můžm ůžeme udělat? Jan Hofman, Karel Vandas, Marian Okres,

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj únor 2010 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1. Úvodní

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

II. setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina. Hotel V-Sport, 15. 11. 2007

II. setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina. Hotel V-Sport, 15. 11. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů II. setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Hotel V-Sport, 15. 11. 2007 Mgr. Jan Hanuš KB EU POINT Promotion Center Komerční

Více

PhDr. Jindřiška Gregoriniová. (stručný přehled květen 2008)

PhDr. Jindřiška Gregoriniová. (stručný přehled květen 2008) Fondy Evropské unie PhDr. Jindřiška Gregoriniová (stručný přehled květen 2008) Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.2 10. 6. 2009 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

Implementační struktura

Implementační struktura OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Regionální kancelář pro Plzeňský kraj Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: Agentura na

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS TAB 2: Využití integrovaného nástroje CLLC v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (Evropský fond pro regionální rozvoj) Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Podporované aktivity

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ing. Ondřej Kubín, MBA Praha, 26. března 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Globální cíl IROP Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ SRPEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více