GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program - gymnázium Čtyřleté všeobecné studium a Osmileté všeobecné studium Vyšší stupeň vzdělávání

2 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: čtyřleté všeobecné studium a osmileté všeobecné studium pro vyšší stupeň vzdělávání (program byl zpracován podle RVP GV) 1.2 Vzdělávací program: čtyřletý a osmiletý 1.3 Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání 1.4 Předkladatel Název školy: Gymnázium Pelhřimov Adresa: IČ: Rezortní identifikátor školy: IZO: Ředitel školy: Mgr. Stanislav Makovec Koordinátor pro tvorbu ŠVP: Mgr. Vojtěch Špička Další kontakty: telefon: fax: web: 1.5 Zřizovatel Název: Kraj Vysočina Adresa: Ţiţkova 57, Jihlava Kontakty: Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor školství, mládeţe a sportu telefon: fax: Platnost dokumentu od 1. září Mgr. Stanislav Makovec

3

4 OBSAH II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty... 5 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP ČTYŘLETÉ A OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM... 7 VYŠŠÍ STUPEŇ Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat IV. UČEBNÍ PLÁN V. UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Dějepis Základy společenských věd Informatika a výpočetní technika Hudební výchova Tělesná výchova Integrované vzdělávací obory VI. HODNOCENÍ ŢÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení ţáků Autoevaluace školy

5 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Gymnázium v Pelhřimově je nejstarší střední školou na území města i v celém pelhřimovském regionu. V roce 2006 oslavilo pelhřimovské gymnázium 135 let svého obnovení. Od zaloţení školy aţ po současnost prošly jejími branami tisíce studentů několika generací, kterým škola poskytla základy vzdělanosti a ţivotní orientace. Z absolventů pelhřimovského gymnázia vzešla řada vynikajících odborníků v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Základem vţdy byla svědomitá a poctivá práce jeho učitelů na straně jedné a vnímavost a touha studentů po vědění na straně druhé. Za dobu své existence škola ovlivňovala a ovlivňuje, formovala a formuje obecnou vzdělanost Pelhřimovska. Současná škola navazuje na bohatou gymnaziální tradici, rozvíjí ji a přizpůsobuje poţadavkům moderní doby. Výsledky výchovně vzdělávací práce ukazují, ţe se i nadále daří poskytovat našim studentům kvalitní vzdělání, které jim umoţňuje dobře se uplatnit v dalším ţivotě. Gymnázium je charakterizováno v 57 a 57 Zákona č. 561/2004 Sb. jako součást středního vzdělávání zakončené maturitní zkouškou. Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání nebo odborné vzdělávání spojené se všeobecným vzděláváním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský ţivot, samostatné získávání informací a celoţivotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. 2.1 Velikost školy Výuka je realizována v šestnácti kmenových třídách. Osm tříd je v osmiletém studijním cyklu a osm tříd je ve čtyřletém studijním cyklu. Průměrný počet ţáků ve třídě je dvacet devět. Škola je právně subjektivní příspěvkovou organizací. Dopravní dosaţitelnost naší školy z různých míst regionu je vyhovující. Ţákům z okrajových částí okresu, kteří by se obtíţněji dopravovali do Pelhřimova, je moţno zajistit ubytování v místě školy. Zájem o studium na naší škole je po celou řadu let velmi vyrovnaný a odpovídá kapacitním moţnostem školy. 2.2 Vybavení školy Personální i materiální zajištění výuky odpovídá poţadavkům kladeným na gymnaziální výuku. Škola sídlí ve vlastní budově, která zahrnuje starou část s kmenovými učebnami, tělocvičnou a jídelnou a novou část pavilon odborných učeben pro jazyky a přírodovědné předměty. Náleţitá pozornost je věnována výuce informatiky a výpočetní techniky. Škola má vnitřní počítačovou síť a je napojena na internet. Výuce slouţí dvě základní počítačové učebny. Další specializovaná počítačová učebna je zaměřena na výuku jazyků. V roce 2006 byla dána do provozu nová multimediální učebna s připojením na síť Rowanet optickým kabelem. Odborné učebny jsou vybaveny dataprojektory s moţností připojení na internet. Ţáci mají volný přístup k počítačům a internetu. Na školních pozemcích, které přiléhají k budově školy, byla zřízena hřiště pro míčové hry a tenis. Součástí sportoviště pro atletiku je běţecká dráha s umělým povrchem. Ţákům je k dispozici posilovna a umývárna. 4

6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Výuku zajišťuje zkušený pedagogický sbor s téměř 100% odbornou pedagogickou způsobilostí. Sloţení pedagogického sboru z hlediska vzdělávacího programu školy a potřebné kvalifikace i aprobací je příznivé a zcela umoţňuje plnit cíle tohoto programu učebního plánu. V pedagogickém sboru působí kromě stálých členů také externí pracovníci a učitelé s částečným úvazkem. Někteří naši učitelé působí v ústředních orgánech předmětových soutěţí (FO), pracují jako lektoři DVPP a vykonávají funkci externích examinátorů pro český jazyk v evropských školách Brusel III, Lucemburk I a Varese, které spadají pod patronaci MŠMT ČR. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naplňování školního programu výchovy a vzdělávání je doplněno řadou zájmových aktivit. Naši ţáci se pravidelně zúčastňují předmětových soutěţí a olympiád a dosahují v nich velmi dobrých výsledků na oblastní i republikové úrovni. Škola udrţuje přátelské kontakty se zahraničními školami gymnaziálního typu v Holandsku a Německu. Tyto kontakty jsou provázeny výměnnými zájezdy ţáků a dalšími akcemi. Někteří naši studenti studují v zahraničí především v USA. Pro studenty 1. ročníků jsou pořádány adaptační kurzy. Ţáci primy absolvují týdenní programy ekologické výchovy. Samozřejmou součástí školního ţivota je řada sportovních akcí včetně LVVK a sportovních kurzů. Redakční rada sloţená z ţáků školy vydává školní časopis. K dlouhodobým akcím patří i účast ţáků na projektu Praţský model OSN. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 24. listopadu 1998 bylo zaloţeno Občanské sdruţení s názvem Sdruţení rodičů a přátel Gymnázia Pelhřimov, jehoţ hlavním posláním je rozvoj osobnosti a podpora vzdělávání studentů. Sdruţení finančně zabezpečuje vzdělávací a kulturní aktivity našich studentů, přispívá na jejich zahraniční výměnné zájezdy a další činnosti, které nelze hradit z rozpočtu školy byla v souladu se zákonem ustavena šestičlenná Školská rada. Obě výše uvedené instituce zajišťují úzký kontakt školy a rodičovské veřejnosti především prostřednictvím pravidelných rodičovských schůzek a podílejí se na spolupráci školy s městem a dalšími subjekty, jako jsou humanitární organizace apod. Škola pořádá pravidelně Dny otevřených dveří a Informační odpoledne pro ţáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiče spojené s přijímacími zkouškami nanečisto. V rámci výchovného poradenství a preventivních programů spolupracujeme s OPPP v Pelhřimově a MěÚ Pelhřimov. Ke spolupráci školy, rodičovské i ostatní veřejnosti informovaností výrazně přispívají pravidelně aktualizované www. stránky školy a další informační zdroje. 5

7 6

8 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP ČTYŘLETÉ A OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM VYŠŠÍ STUPEŇ ŠVP je zpracován podle RVP GV 3.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté všeobecné studium vyšší stupeň vzdělávání je koncipován tak, aby umoţnil všem ţákům získat potřebné strategie učení a motivaci k celoţivotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet, řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své zdraví, vytvořené hodnoty a ţivotní prostředí, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, k odlišným kulturám a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné moţnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další ţivotní dráze a svém profesním uplatnění. ŠVP umoţňuje ţákům získat všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech i v předmětech, které si zvolil jako volitelné, a vytvořit tak předpoklady pro úspěšné vykonání maturitní zkoušky a úspěšné studium na vysoké škole. K základním charakteristickým znakům ŠVP patří zachování předmětové organizace výuky s důrazem na promyšlené propojení vzdělávacích oborů, rovnoměrné rozloţení náročnějšího učiva z jednotlivých vzdělávacích oblastí do vyučovacích předmětů, zachování pestré nabídky postupné profilace ţáků, kvalitní výuka jazyků se zaměřením na praktické (komunikativní) zvládnutí jazyka jako prostředku k celoţivotnímu vzdělávání při zachování současné nabídky cizích jazyků, kdy prvním jazykem pro všechny ţáky je angličtina a k ní ţáci alternativně volí němčinu, francouzštinu, případně ruštinu. 3.2 Profil absolventa Profil absolventa ŠVP Čtyřleté a Osmileté všeobecné studium vyšší stupeň Po absolvování čtvrtého ročníku zvládají ţáci znalosti a dovednosti ve všech vzdělávacích oblastech, které stanoví RVP GV. Ţáci jsou schopni volit adekvátní strategie učení, jsou motivováni k celoţivotnímu vzdělávání, osvojili si tvořivý přístup k řešení problémů, zvládají základy účinné komunikace a kooperace. Rozsah jejich nabytých znalostí a dovedností je ve všech vzdělávacích oblastech mnohem širší, neţ ukládá RVP GV, a ţáci jsou po absolvování čtvrtého ročníku niţšího a vyššího gymnázia připraveni ke studiu na VŠ dle svého zájmu. Volitelné předměty umoţňují profilaci ţáků a zkvalitňují jejich přípravu k dalšímu studiu. Během studia získávají ţáci dovednosti a návyky potřebné k práci v týmu, k práci s informacemi, k prezentaci a diskusi výsledků práce. 3.3 Organizace přijímacího řízení Platná vyhláška MŠMT ČR, která stanoví podrobnosti a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, je spolu s příslušnými ustanoveními školského zákona základním dokumentem pro organizaci přijímacího řízení. Uchazeči o studium podávají řádně a úplně vyplněnou přihlášku na předepsaném tiskopise a ve stanoveném termínu. Podmínky a kriteria přijímacího řízení pro příslušný školní rok zveřejňuje škola na adrese 7

9 . 8

10 3.4 Organizace maturitní zkoušky Studium na gymnáziu je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá z části společné a profilové. Úspěšným vykonáním obou částí maturitní zkoušky získá ţák střední vzdělání s maturitní zkouškou, jak plyne z ustanovení 77 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Společná část Společná (státní) část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek. Aby ţák vykonal společnou část, musí úspěšně sloţit všechny tři zkoušky. Naše škola připraví ţáka na následující zkoušky: - Český jazyk, - Cizí jazyk (Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk) a - volitelnou zkoušku (Matematika, Občanský základ, Přírodovědně technický základ, Informačně technologický základ). Všechny zkoušky společné části zadává podle 78 zákona č. 561/2004 Sb., Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy všem maturantům ve stejném termínu, za stejných podmínek a na stejné úrovni. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Obsah zkoušek se orientuje na základní znalosti a dovednosti, které mají význam pro budoucí ţivot ţáka. Školní vzdělávací program naší školy je koncipován tak, aby ţáky připravil k úspěšnému zvládnutí poţadavků společné části maturitní zkoušky. Některé zkoušky jsou nabízeny ve dvou úrovních obtíţnosti. Profilová část Rovněţ profilová (školní) část obsahuje dvě aţ tři zkoušky, které ţák musí úspěšně absolvovat, aby profilovou část vykonal. Škola připraví ţáka na následující zkoušky: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk), Matematika, Občanský a společenskovědní základ, Biologie, Dějepis, Chemie, Fyzika, Hudební výchova, Informační a komunikační technologie, Zeměpis. Formu zkoušek profilové části určuje ředitel školy. Podle školského zákona jí můţe být nejen tradiční ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, písemná zkouška nebo praktická zkouška, ale i vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí. Kromě těchto tří povinných zkoušek si ţák můţe zvolit podle odst zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, aţ čtyři zkoušky nepovinné. Škola pro tyto účely nabízí seznam odpovídající nabídce profilových zkoušek, navíc si můţe ţák vybrat i z nabídky ministerstvem zadávaných zkoušek. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na maturitním vysvědčení, do celkového výsledku maturitní zkoušky se však nezapočítávají. 3.5 Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy K zajištění rozvoje klíčových kompetencí ţáků uplatňuje škola následující společné metody a postupy: 1) Kompetence k učení - Učitelé vedou ţáky ve skupinách nebo individuálně k tomu, aby svou práci sami hodnotili a zaznamenávali svůj pokrok. - Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách sloţených na základě pokročilosti ve znalostech daného cizího jazyka. - Ţáci si osvojují různé formy samostudia, učí se samostatně orientovat v dané problematice a připravují se tak i na celoţivotní učení a jsou vedeni k zodpovědnosti za svůj vlastní rozvoj 9

11 - Učitelé učí ţáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.), ţáci se učí informace správně citovat a kriticky hodnotit. - Ţáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou vyuţívat školní počítače s připojením na internet i mimo výuku. - Škola organizuje tematicky zaměřené exkurze, kde si ţáci ověřují vyuţitelnost školních poznatků v praxi. - Učitelé připravují ţáky na účast v soutěţích. V rámci individuálních konzultací jim poskytují odbornou pomoc při vyhledávání doplňujících informací, a tím zvyšují i jejich zájem o daný obor. 2) Kompetence k řešení problémů Škola zavádí takové organizační formy výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení kompetencí k řešení problémů: - Ve volitelných předmětech škola organizuje výuku ve skupinách. Tím jsou zajištěny optimální podmínky pro uplatnění takových metod výuky, při kterých se ţáci učí řešit problémy. - Součástí výuky přírodovědných předmětů jsou laboratorní práce, při kterých se ţáci metodou experimentu učí aplikovat teoretické poznatky v praxi a řešit problémy. - Škola organizuje celoškolní projekty. Ţáci pracují pod vedením učitelů ve skupinách na tématech, která si sami zvolili. Skupiny jsou sloţeny z ţáků z různých tříd. Ţáci se tak učí pracovat v týmu, společně řešit daný problém a vyuţívat k tomu různé postupy. 3) Kompetence komunikativní - Škola umoţňuje ţákům vyuţívat moderní komunikační technologie. - Ţáci se účastní mezinárodních studentských výměnných návštěv. - Ţáci informují o aktivitách školy veřejnost prostřednictvím školního časopisu a školních webových stránek, na jejichţ vytváření se aktivně podílejí. - Ţáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky. 4) Kompetence sociální a personální - Škola organizuje ekologický kurz ve středisku ekologické výchovy Chaloupky pro ţáky prvního ročníku. - Škola organizuje sportovně turistické a lyţařské kurzy. - Škola nabízí řadu mimoškolních aktivit např. pěvecký sbor Géčka přičemţ k rozvoji sociálních a personálních kompetencí přispívají i doprovodné aktivity, jako jsou koncerty a soutěţe. - Kompetence sociální a personální jsou rozvíjeny i v rámci postupů, které byly uvedeny výše, např. při práci na projektech apod.. 5) Kompetence občanské - Škola podporuje činnost ţákovské organizace na škole (ţákovská samospráva). - Ţáci se účastní charitativních akcí. - Ţáci pracují na projektech tematicky zaměřených na problematiku sociální a ekologickou. - Škola organizuje účast ţáků na kulturních akcích. - Škola pořádá besedy s významnými osobnostmi. - Ţáci školy se zapojují do projektu Praţský model OSN a soutěţe Eurorebus. 6) Kompetence pracovní - Pracovní kompetence jsou rozvíjeny především v rámci výuky laboratorních prací z přírodovědných předmětů. - Ţáci se podílejí na realizaci různých mimoškolních akcí. 10

12 - Škola podporuje účast ţáků v soutěţích. Přehled hlavních činností, kterými škola cíleně rozvíjí klíčové kompetence ţáků v rámci realizace ŠVP na vyšším stupni gymnázia. Frontální výuka - je běţně pouţívanou strategií - je zařazena v kaţdém ročníku studia Pamětné učení, zvládnutí faktů - je běţné pouţívanou strategií, ţáci jsou vedeni k poznání, ţe k pochopení učiva je třeba dostatečné mnoţství znalostí Laboratorní práce - jsou zařazovány průběţně v předmětech biologie, chemie a fyzika - jsou hlavní náplní volitelných předmětů z fyziky, biologie a chemie zařazených do výuky 3. a 4. ročníku - ţáci pracují samostatně nebo ve skupinách podle povahy prováděných experimentů Srovnávací písemné práce - jsou zařazovány na konci prvního, druhého a třetího ročníku ve vybraných předmětech - výsledky jsou významnou součást klasifikace ţáků Adaptační kurz pro ţáky prvního ročníku - probíhá na začátku studia obvykle v září nebo v říjnu - trvá zpravidla tři dny - hlavním cílem je utvoření třídního kolektivu, seznámení ţáků navzájem a s vyučujícími - náplní kurzu je praktická výuka přírodovědných předmětů a environmentální výchova se zaměřením - na týmovou práci při zpracování projektů Lyţařský výcvikový kurz pro ţáky prvního ročníku - kurz trvá většinou sedm dní Exkurze a praktická výuka - pro praktickou výuku jsou vyuţívány vlastní moţnosti školy i nabídky mimoškolních institucí Ekologické centrum Chaloupky, CHKO Třeboň a další - probíhají zpravidla na konci kaţdého ročníku kompetence k učení kompetence k učení kompetence komunikativní kompetence k řešení kompetence pracovní kompetence k učení kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence komunikativní kompetence k řešení problémů kompetence občanské kompetence komunikativní kompetence k učení 11

13 Předmětové soutěţe - je podporována účast ţáků ve všech předmětových soutěţích - je veden přehled úspěchů ve všech předmětových soutěţích kompetence k učení kompetence k řešení problémů Sportovní soutěţe - škola se pravidelně zúčastňuje sportovních soutěţí vyhlašovaných pro ţáky na úrovni okresu, kraje i republiky - na konci kaţdého pololetí školního roku probíhá sportovní den školy, při kterém soutěţí jednotlivci i třídní druţstva ve vybraných sportovních disciplínách Hudební a pěvecká skupina Géčka - ţáci školy mají moţnost pracovat ve školní hudební a pěvecké skupině, která pořádá vystoupení při akcích organizovaných školou i pro veřejnost - skupina pravidelně vystupuje pro pacienty dětského oddělení Nemocnice Pelhřimov kompetence sociální kompetence personální kompetence sociální kompetence personální kompetence občanské 3.6 Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výuka ţáků se specifickými poruchami učení, jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod., je zabezpečována v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 73/2005 o vzdělávání dětí ţáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. Takto diagnostikovaní ţáci mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Kaţdý případ je řešen individuálně ve spolupráci s rodiči nebo zákonnými zástupci a Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou s cílem vytvořit příznivé podmínky pro vzdělávání těchto ţáků. 3.7 Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Péče o nadané a talentované ţáky patří k prioritám školy. Včasné rozpoznání mimořádného nadání v určitém oboru a jeho následné rozvíjení předpokládá koordinovanou spolupráci všech učitelů a respektování specifických vzdělávacích potřeb těchto ţáků. Škola vytváří podmínky pro rozvoj talentovaných ţáků mimo jiné tím, ţe jim umoţňuje nadstandardní vyuţívání výpočetní techniky, nabízí individuální konzultace, práci s odbornou literaturou, moţnost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, zapojení do předmětových olympiád a dalších soutěţí. V rámci diferenciace učiva jsou těmto ţákům zadávány náročnější samostatné úkoly např. ve formě referátů, ţáci mají moţnost vybírat z nabídky volitelných předmětů dle svého zájmu. Ţákům s uměleckým nadáním umoţňuje škola rozvoj jejich talentu jak v základních hodinách, tak v mimoškolních formách výuky 12

14 v ZUŠ a krouţcích při DDM. 3.8 Začlenění průřezových témat Všechny tematické okruhy průřezových témat jsou začleněny jako součást povinných vzdělávacích předmětů. Následující tabulka podává celkové shrnutí začlenění jednotlivých tematických okruhů všech průřezových témat. Ve sloupci Zařazení do výuky, odkaz je uvedeno, v jakém předmětu, ročníku a tematickém celku je daný tematický okruh realizován. Vyšší stupeň gymnázia (průřezová témata podle RVP GV) Průřezové téma Tematický okruh Zařazení do výuky, odkaz Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace Morálka všedního dne Spolupráce a soutěţ 13 AJ prolíná celým studiem FJ prolíná celým studiem NJ prolíná celým studiem ZSV 1. ročník, témata Člověk jako jedinec, Výchova ke zdraví Bi - 3. ročník téma Ochrana lidského zdraví Hv 1. a 2. ročník ZSV 1. ročník, témata Člověk jako jedinec, Výchova ke zdraví ČJ 1. ročník, téma Úvod do stylistiky, 4. ročník, téma Řečnický styl AJ prolíná celým studiem FJ prolíná celým studiem NJ prolíná celým studiem Hv 1. a 2. ročník IVT 1. ročník, téma Digitální technologie ČJ 3. ročník, téma Odborný styl AJ 1., 2. ročník ZSV 1. ročník, téma Výchova ke zdraví AJ 1., 2. (VI.), 3. (VII.), 4. (VIII.) ročník FJ 2., 3., 4. ročník NJ prolíná celým studiem Hv 1. a 2. ročník ZSV 2. ročník, téma Trh práce a profesní volba IVT 1. a 2. ročník, téma Digitální technologie

15 14

16 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Globalizační a rozvojové procesy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Ţijeme v Evropě Vzdělávání v Evropě a ve světě Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Z 4. ročník téma Politický zeměpis D 2. ročník téma Osvícenství, revoluce a idea svobody, Modernizace společnosti, Liberalismus a nové myšlenkové proudy, které z něj vycházejí, 3. ročník téma Moderní doba, 4. ročník téma soudobé dějiny Bi 3. ročník témata Ochrana lidského zdraví, Člověk a ţivotní prostředí Z 4. ročník téma Politický zeměpis D 4. ročník téma Soudobé dějiny ZSV 3. ročník, téma Občan a právo AJ V., 3., 4. (VIII.) ročník Z 4. ročník téma Politický zeměpis ZSV 2. ročník, téma Člověk a společnost ČJ - 1., 3., 4. ročník, literární témata AJ V., 2., 3. (VII.), 4. (VIII.) ročník FJ prolíná celým studiem NJ prolíná celým studiem Hv 1. a 2. ročník ZSV 3. ročník, téma Mezinárodní vztahy a globální svět AJ VI., 4. ročník FJ 1. ročník FJ 4. ročník NJ 4. ročník Bi 3. ročník, téma Lidské rasy Z 3. ročník, téma Socioekonomická sféra obyvatelstvo, sídla ZSV 2. ročník, téma Občan ve státě AJ VII., VIII. ročník ČJ 1. roč., téma Úvod do studia jazyka a slohu 15

17 Environmentální výchova Problematika vztahu organizmu a prostředí Člověk a ţivotní prostředí Ch 2. ročník, téma anorganická chemie Bi 1. ročník, téma Biologie rostlin, 2. ročník téma Ekologie ţivočichů AJ 2., VII., 4. (VIII.) ročník Ch 1. ročník, téma Anorganická chemie, 2. ročník, témata Organická a Anorganická chemie, 3. ročník, téma Organická chemie Bi 1. ročník, témata Biologie virů, bakterií, hub a rostlin, 2. ročník téma Ekologie ţivočichů, 3. ročník téma Člověk a ţivotní prostředí Z 4. ročník, téma Krajina Hv 1. a 2. ročník Mediální výchova Ţivotní prostředí České republiky Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Ch 2. ročník, téma Organická chemie Bi 3. ročník téma Člověk a ţivotní prostředí Z 3. ročník téma Česká republika ČJ 2. ročník, téma Publicistický styl IVT 1. ročník, témata Digitální technologie, Zpracování a prezentace informací, 2. ročník téma Zdroje vyhledání informací, komunikace ČJ 2. ročník, téma Publicistický styl Hv 1. a 2. ročník ČJ 2. ročník, téma Publicistický styl D 3. ročník, téma Moderní doba, 4. ročník téma Soudobé dějiny 16

18 IV. UČEBNÍ PLÁN Níţe uvedená tabulka udává hodinové dotace vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících vyššího gymnázia. Ve čtvrtém ročníku mají některé předměty odlišnou hodinovou dotaci v prvním a ve druhém pololetí, v takových případech se celková hodinová dotace za tento ročník chápe jako aritmetický průměr hodinových dotací za kaţdé pololetí. Přehled integrovaných vzdělávacích oborů je uveden v samostatné kapitole ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník I. pol. II. pol. celkem Český jazyk Anglický jazyk cizí jazyk Matematika v 14 Fyzika 2,5 2 2,5 2 v 8 Chemie 2,5 2,5 2 2 v 8 Biologie 3 2,5 2,5 2 v 9 Zeměpis v 6 ZSV v 7 Dějepis v 8 HV/VV 2 2 x x x 4 TV IVT 2 1 x x x 3 Konverzace x x Volitelný 1 x x Volitelný 2 x x x Volitelný 3 x x x Maturitní průprava x x x x 4 2 celkem Poznámky: x předmět se v daném období nevyučuje v předmět v uvedeném období navštěvují pouze někteří studenti v rámci 4 hodin maturitní průpravy. Kaţdý student je povinen na druhé pololetí čtvrtého ročníku zvolit nejméně dva (povinné 4 hodiny) a nejvýše šest (celkovou hodinovou dotaci můţe student přesáhnout maximálně o 8 hodin, tedy o 4 dvouhodinové předměty) z takto označených předmětů, na které bude docházet. IVT 1 hodina integrována do F, Ch, Bi. 17

19 V. UČEBNÍ OSNOVY Následující stránky zobrazují učební osnovy jednotlivých předmětů. Pro kaţdý předmět je nejdříve uvedena jeho charakteristika, následuje tabulkové zpracování osnov. V prvním sloupci kaţdé tabulky je uveden název rozsáhlejšího tematického celku. Druhý sloupec tabulky udává přehled všech očekávaných výstupů, kterých by měl ţák po absolvování daného tématického celku dosáhnout. Třetí sloupec přiřazuje k očekávaných výstupům učivo. Ve čtvrtém sloupci je uvedeno začlenění průřezových témat a integrace vzdělávacích oborů. 18

20 5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časové, obsahové a organizační vymezení ročník /1 4/2 hodinová dotace Charakteristika vyučovacího předmětu Realizuje obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, obor Český jazyk a literatura RVP GV. Rovněţ zasahuje do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Předmět je povinným maturitním předmětem ve společné části maturitní zkoušky. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěţejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci ţáci osvojují, jsou důleţité nejen pro vzdělávání v rámci oblastí český jazyk a literatura, ale umoţňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Na předmět navazuje volitelný předmět Literární seminář, a to buď jako dvouletý pro třetí a čtvrtý ročník, nebo jako jednoletý pro čtvrtý ročník. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. V jedné hodině týdně se třída dělí na skupiny. Výuka je dělená do tří oblastí: Český jazyk, Sloh a jazyková komunikace, Literatura. Ve všech sloţkách předmětu ţák samostatně pracuje s náročnějšími texty odbornými i uměleckými a prohlubuje své poznání bohatství mateřského jazyka. Předmět se stává i prostředkem esteticko výchovného působení. Ve slohu a jazykové komunikaci je ţák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Prohlubuje svou schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstiţně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných přiměřeně věku. Literární výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí estetickovýchovnou. Ţák získává přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k tomu, aby respektoval, chránil a oceňoval naše tradice a získal pozitivní postoj k umě-leckým dílům. Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a mravního profilu ţáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní ţivot. Jedním ze způsobů naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven či práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností. Výchovné a vzdělávací strategie Učitel zapojuje ţáky do předmětových soutěţí a olympiád, tím je motivuje k hlubšímu studiu jazyka kompetence k učení, kompetence komunikativní. Učitel zadává referáty, mluvní cvičení a slohové práce k aktuálnímu kulturnímu i společenskému dění, tím ţáky vede, aby vyslovili otevřeně svůj názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali s ostatními spoluţáky při rozvoji diskuse a tolerovali vzájemně své názory kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské. Učitel vybírá a předkládá ţákům vhodné texty, tím je motivuje k četbě a k následné analýze a společné diskusi kompetence k učení, sociální a personální, komunikativní. Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní 19

21 dědictví) kompetence občanské, kompetence k učení. 20

22 Učební osnovy pro předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 1. (kvinta) Český jazyk a sloh Témata Úvod do studia jazyka a slohu Hláskosloví (zvuková stránka jazyka) Ţák: Školní výstupy vysvětlí pojem jazyk a řeč, objasní vztah myšlení a jazyka charakterizuje základní etapy vývoje literárního jazyka, objasní vztah češtiny a slovanských jazyků objasní základní pojmy z fonetiky a fonologie a vysvětlí jejich praktické vyuţití na samostatných projevech prokáţe praktickou znalost zásad správné výslovnosti, vhodně vyuţívá zvukové prostředky řeči prokáţe na samostatném písemném projevu znalost zásad českého pravopisu (ověřuje se po dobu celého studia) Učivo Jazyk a řeč, jazyková komunikace, myšlení a jazyk, národní jazyk a jeho útvary, čeština a slovanské jazyky, jazyková kultura, základní vývojové tendence Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Grafémika (písemná stránka jazyka) Vznik, vývoj a druhy písma. Opakování základních principů českého pravopisu vyjmenovaná slova, velká písmena, shoda podmětu s přísudkem, pravopis přídavných jmen Úvod do stylistiky vysvětlí vztah stylistiky k ostatním lingvistickým vědám Styl - individuální, stylistika - nauka Poznámka: objasní základní pojmy stylistiky vhodně vyuţívá jazykové prostředky v závislosti na komunikační situaci (připravenost/nepřipravenost, psanost/mluvenost) pouţívá základní útvary stylu prostěsdělovacího o slohu, slohotvorní činitelé - objektivní, subjektivní Prostředí a účastníci komunikace, jejich role, funkce komunikátů, komunikační strategie, monolog a dialog, vztah otázka a odpověď Styl prostěsdělovací a jeho útvary (konverzace, dopisy, telefonické rozhovory, SMS, ová komunikace Průřezová témata Multikulturní výchova okruh Vztah k multilngvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí OSv -. mezilidská komunikace a problémy v mezilidských vztazích OSv - okruh Sociální komunikace 21

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium a Osmileté všeobecné studium Vyšší stupeň vzdělávání Gymnázium Pelhřimov, ŠVP Čtyřleté a osmileté všeobecné studium

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP G) 1.2 Vzdělávací program: čtyřletý 1.3 Studijní forma

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Niţší stupeň vzdělávání I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium Čtyřleté všeobecné studium (zpracováno podle RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Šestileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Šestileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Šestileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, ŠVP, Šestileté všeobecné studium Šestileté všeobecné

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 79-41-K/41 Čtyřleté všeobecné studium s jazykovou a etickou křesťanskou profilací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

V životě slouží všichni všem každý činí na svém místě to, co je potřebné jemu i ostatním... J. A. Komenský

V životě slouží všichni všem každý činí na svém místě to, co je potřebné jemu i ostatním... J. A. Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j. ŠVP 3/2013 V životě slouží všichni všem každý činí na svém místě to, co je potřebné jemu i ostatním... J. A. Komenský Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. o.p.s. Labská 27,625 00 Brno Školní vzdělávací program EKO Gymnázia Brno pro šestileté všeobecné studium ŠESTILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) čj. O / 123 / 09 ve znění O / 86

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA zpracovaný podle RVP G Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (CZ.1.07/1.1.10/01.0061). 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, podmínky školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) V čase a prostoru se neztratíme 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 5 Velikost školy 6 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Obsah 1. Identifikační údaje... 6 1.1 Předkladatel... 6 1.2 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Oty Pavla

Školní vzdělávací program Gymnázia Oty Pavla Školní vzdělávací program Gymnázia Oty Pavla čtyřletý Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 - Radotín 2012 Obsah OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název... 3 1.2. Vzdělávací program... 3 1.3. Studijní forma

Více

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní vzdělávací program dvojjazyčného gymnázia Ústavní Praha 8 / ŠVP DG Ústavní Praha 8 - č. j.: 17 280/2009-23/ Šestiletý vzdělávací program oboru: 79 41 K / 610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce

Více

GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 ÍSP

GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 ÍSP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje...-

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více