Veselé Velikonoce ZPRAVODAJ. obce PRŠTICE. Vychází od č. 1/2014. Budova základní školy Prštice s novou zateplenou fasádou a hodinami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veselé Velikonoce ZPRAVODAJ. obce PRŠTICE. Vychází od 1. 11. 2007 č. 1/2014. Budova základní školy Prštice s novou zateplenou fasádou a hodinami"

Transkript

1 ZPRAVODAJ obce PRŠTICE Vychází od č. 1/2014 Budova základní školy Prštice s novou zateplenou fasádou a hodinami (Foto Daněk) Veselé Velikonoce

2 Obsah Zpravodaje obce Prštice 1. Úvodní slovo starosty Ze zasedání zastupitelstva Informace z obecního úřadu Základní a mateřská škola v Pršticích Zateplení fasády budovy základní školy v Pršticích Přístavba nové mateřské školky k budově ZŠ Prštice Zvonička na ulici Hlavní- sanace sklepení Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic Poldr Stará sokolovna Cesty a silnice v Pršticích Ze společenského dění na obci a) Společenská kronika b) Jánské hody c) Co možná nevíte zpěvačka a kytaristka Lucie Dobrovodská d) Předběžný plán akcí v Pršticích e) Pozvánka na Babské hody f) Klub seniorů Prštice g) Vítání občánků h) Připomínka Vánoc a zpívání na zámku i) Pozvánka na výstavu k 69. výročí osvobození Obce Zprávy z prštického sportu a) Vzpomínka na Tělovýchovnou akademii b) Další sportovní úspěchy Poslední zprávy z Obce Inzerce Kácení nakloněných vrb Na Rybníkách. Vyčištěna byla celá pravobřežní část Prštického potoka (foto Daněk) Vydavatel Obec Prštice, Hlavní 1, Prštice, IČO , telefon , fax , přímý telefon na starostu , evidenční číslo MK ČR E 17674, vychází od Pokud Vám Zpravodaj Obce Prštice nebyl doručen, můžete si jej vyzvednout na Obecním úřadě Prštice. Veškeré materiály otištěné ve Zpravodaji Obce Prštice, jakož i forma a grafické provedení, jsou uveřejněny se souhlasem autorů. Jejich další použití třetími osobami bez souhlasu vydavatele je nepřípustné a může být stíháno podle zákona. Redakční rada: Ing. Josef Daněk, Markéta Záděrová, Mgr. Kateřina Pexová, Ing. Pavel Sedláček, Jana Kubíková

3 1. Úvodní slovo starosty Jsou před námi Velikonoce. Největší křesťanský svátek spolu s Vánoci. Svátek víry, kterou jsme jako národ a následné státní útvary převzali za dramatických okolností nadvakrát. Jednou na Moravě za Velkomoravské říše z rukou Cyrila a Metoděje po jejich příchodu k nám roku 863 a podruhé stvrzený českou šlechtou na říšském sněmu východofrancké říše v Řezně roku 895. Pro všechny ostatní je to dobrý důvod setkání rodin a přátel při oslavě svátku jara. Od jednoho z výše zmiňovaných svátků Vánoc uplynulo již čtvrt roku. Jsme proto dlužni veřejnosti představit události minulé, které se uskutečnily od vydání posledního čísla Zpravodaje. Proto je část tohoto čísla pojata také jako chronologie předešlých událostí na obci. Nastává jaro po zimě, která letos jaksi vůbec nepřišla. V očekávání tradiční zimy jsme vloni zajistili před nepříznivým počasím provedené stavební práce na zvoničce a převedli stavební činnosti do staré sokolovny. Zde probíhají průběžně stavební práce na vnitřní vestavbě sociálního zařízení, izolace proti zemní vlhkosti a rozvodech instalačních. Pro příznivé zimní počasí bylo možno pracovat na údržbě a opravách veřejného vodovodního řadu obce. Zde prověřujeme a opravujeme veškeré přípojky a uzávěry domovních přípojek. Dle provedených odečtů hlavních vodoměrů máme, vzhledem k stáří, či chcete-li mládí vodovodního řadu, vyšší ztráty vody, než jsme ochotní strpět. Pracovalo se též na opravách chodníků, úpravě obecních pozemků a prořezání křovin, včetně odstranění nakloněných a nebezpečných stromů v trati Na rybníkách. Příznivé a teplé počasí příjemné člověku má ale svůj záporný vliv v mnoha jiných oblastech. Tím je sucho a méně vody v radostických studních, odkud čerpáme vodu i pro naši obec. Zátopy loňského roku v Čechách ovlivnily kladně přidělení dotace ze SFŽP na stavbu Protierozní a protipovodňová opatření Prštice ve výši téměř pěti a půl milionu korun. Paradoxně nynější a budoucí sucha nás naopak nutí zpracovat projekt na přívod vody z již provedených posilových vrtů u zámeckých studní na Fialských loukách. Přivést vodu do veřejného řadu k potřebě veřejnosti z těchto zdrojů, pokud možno s přispěním dotačních peněz příslušných fondů, je kategorickým imperativem budoucnosti. Dobrá zpráva je, že jsme nyní, v dubnu, obdrželi dotaci čtyřsetpadesátitisíc korun na hydrogeologický vrt č. II. u Karhánku v trati zvané Na Chmelnici. To by nám společně s předešlými třemi již hotovými hydrogeologickými vrty mělo zajistit dostatek vody nezávisle na ostatních zdrojích. Vrt č. II. je očíslován z pohledu dotace. Ve skutečnosti je to čtvrtý, zřizovaný vrt a kombinace vrtů jako studní by nás v době sucha měla zbavit chmur z nedostatku vody. Hlavním a nejviditelnějším počinem závěru minulého roku je zateplení a obnova fasády budovy základní školy, včetně nových oken a vstupních dveří do budovy po celém obvodu. Záměr se, za přispění dotace SFŽP, podařilo zdárně provést a vyúčtovat. Práce probíhaly ve svém závěru za provozu školy a s prací realizační firmy a její součinnosti s novou ředitelkou školy jsem osobně spokojen. Stavby připravované a popsané v minulém čísle Zpravodaje 1/2013 nyní přicházejí k realizaci. Jedná se o novostavbu budovy mateřské školy za budovou školy základní 1

4 a výstavbu suchého poldru k zadržení přívalových vod do vesnice z prostoru za zámkem. Obě s rozpočtem kolem šesti milionů korun bez hrůzné výše sazby DPH 21%. Zde jsou již hotova výběrová řízení na dodavatele staveb a v čase, kdy dostáváte toto vydání do rukou, jsou již stavby prováděny. Více informací najdete uvnitř tohoto vydání. Stavba poldru je plně subvencována dotací SFŽP. Na novostavbu mateřské školy si Obec bere dlouhodobý úvěr. Že se ochudí investice v jiných potřebných oblastech obce, je nasnadě. Rozpočtovým faktem však zůstává, že bez dotací při současném nastavení rozpočtového určení daní pro obce nelze zbudovat žádnou rozsáhlou stavbu. Čekat na vypsání dotačního titulu, který by vyhovoval našim potřebám, je často čekáním na Godota, nemluvě o velmi svazujících podmínkách poskytnutí peněz, které se říká v dotační novořeči trvalá udržitelnost. Na místě je oprávněná námitka, že takto pořízenými penězi je možno napravit žalostný stav našich cest ve vlastnictví Obce. Vynaložili jsme mnoho snahy pro nápravu tohoto stavu věcí a položili základ pro nápravu zbudováním infrastruktury bočních ulic v minulých letech a stále v tom pokračujeme. Přeji vám všem veselé Velikonoce a pěkné jaro s tolik potřebným deštěm. Ing. Josef Daněk, starosta Obce Prštice 2. Ze zasedání zastupitelstva PŘEHLED USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PRŠTICE OD Výpis z usnesení ZO č. 18/ /2013/Z18 ZO schvaluje ověřovatelkami zápisu Mgr. Kateřinu Pexovou a paní Janu Růžičkovou. 189/2013/Z18 ZO schválilo program jednání veřejného zasedání ZO Prštice v předl. znění. 190/2013/Z18 ZO schvaluje nákup či pronájem pozemků, či jejich kombinaci pro výstavbu akce Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Prštice dle odhadu fy. Znalci a odhadci. Pověřuje starostu uzavřením příslušných nájemních a kupních smluv s majiteli pozemků dle odhadních cen. 191/2013/Z18 ZO schvaluje smlouvu s fy VZD Invest na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic. Pověřuje starostu Obce podpisem smlouvy. Smlouva je nedílnou přílohou tohoto zápisu. 192/2013/Z18 ZO schvaluje proplacení faktury dle stavebního rozpočtu fy. Bohumír Haut Zámecká 622/ Dolní Kounice IČO: Stavba je dokončena pod dozorem Ing. Beránka. Stavební rozpočet ulice Za Humny panelová cesta Prštice je nedílnou přílohou tohoto zápisu. 2

5 193/2013/Z18 194/2013/Z18 195/2013/Z18 196/2013/Z18 197/2013/Z18 198/2013/Z18 199/2013/Z18 200/2013/Z18 201/2013/Z18 202/2013/Z18 203/2013/Z18 ZO schvaluje zadání projektu Revitalizační opatření Na bažantnici v k.ú. Prštice fy VZD Invest s.r.o. Kpt. Nálepky 2332, Pardubice IČO: Po zpracování všech podkladů bude předložen návrh smlouvy s předpokladem ceny projektu ke schválení. ZO schvaluje, na základě veřejného výběrového řízení provedeného fy. Stavona Jihlava, dodavatelem stavby Zateplení ZŠ Prštice firmu Stavos Brno a.s. U Svitavy 1077/2 Brno-Černovice, IČ: Dodávka je v ceně ,80 Kč. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZO Prštice schvaluje rozšíření kapacity MŠ Prštice v budově zámku na 42 dětí a přestavbu dle projektu fy. Invente p. Předoty DiS. ZO Prštice schvaluje, na základě předchozích usnesení zastupitelstva č. 246/2009/Z23 a 221/2009/Z21, prolomení druhého otvoru pro vjezdová vrata do skladu dle projektu Ing. Vrubela. Ocelová vrata a jejich rám dodává za stejných podmínek jako v r fa. Castor Dolní Kounice. ZO neschvaluje rozšíření zasedacího sálu na svoji původní velikost a přesun obecního archivu do prostor nynějšího OÚ. Obecní úřad v rámci převzetí České pošty dle projektu Partner se přesune do prostor současných přepážkových kanceláří ČP. ZO Prštice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro fy. JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, PSČ , IČ: a pověřuje starostu podpisem smlouvy č. EKO-JMP/Prštice/584-23/12-L. Úhrada za zřízení VB ve prospěch Obce Prštice je 1.133Kč. ZO Prštice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prštice. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2, 3, 4 tak, jak bylo předloženo dle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích. ZO Prštice neschvaluje Pravidla pro udělování záštity Obce na veřejné produkce, tradiční akce Babské hody bude pořádána přímo Obcí. ZO schvaluje výpověď z nájmu parcely č. 968 do konce měsíce září Na parcele bude, usnesením zastupitelstva č. 186/2013/Z17, zřízen průzkumný hydrologický vrt prostřednictvím firmy Altec International s.r.o. Tovární 1423, Holešov a z toho vyplyne ochranné pásmo vod. ZO souhlasí s případnou změnou užívání pozemku z orné půdy na les. ZO schvaluje, aby výběrovým řízením na stavbu Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic byla pověřena fa. STAVONA JIHLA- VA, spol. s r.o. Pražská 8, Jihlava ILČ:

6 204/2013/Z18 205/2013/Z18 206/2013/Z18 207/2013/Z18 208/2013/Z18 209/2013/Z18 ZO neschvaluje finanční příspěvek společnosti Lístek o.p.s. na pečovatelskou službu v obci Prštice. ZO schvaluje smlouvu o dílu č. 10/2013 s Ing. Václavem Pelouškem na základní školu Prštice realizační projekt a pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZO schvaluje účelový příspěvek TJ Sokol Prštice z odvodu loterií a podobných her na základě žádosti TJ. Účel a užití takto účelových prostředků přišlých do rozpočtu Obce v roce 2012, 2013 na základě žádosti TJ Sokol Prštice bude schváleno zastupitelstvem. ZO Prštice schvaluje změnu užívání parcel č. 2010, 2015 v k.ú. Prštice ve vlastnictví Obce Prštice v rámci projektu podporovaného SFŽP akce Biokoridor a obnova prameniště Lejtny. ZO souhlasí s přiřazením předmětných parcel k tomuto projektu. Bude provedeno odtěžení sedimentů, terénní úpravy a výsadba zeleně. Pozemky zůstanou dále ve vlastnictví Obce Prštice a Obec Prštice se tímto usnesením nezavazuje k žádným finančním závazkům či plněním za Obec Ořechov či jakoukoliv třetí osobu. ZO pověřuje místostarostku Záděrovou zjištěním podmínek bank na získání úvěru za účelem financování výstavby na akci Přístavba MŠ k budově ZŠ na základě prováděcího projektu Ing. Pelouška. ZO pověřuje starostu zajištěním auditora na posouzení provozních nákladů ČOV v k.ú. Silůvky za období , pokud auditora neurčí soud konaný dne Výpis z usnesení ZO č. 19/ /2013/Z19 ZO schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele Ing. Sedláčka a p. Kelbla. 211/2013/Z19 ZO schválilo program jednání veřejného zasedání ZO na následovně. 212/2013/Z19 ZO schvaluje smlouvu se SFŽP číslo tak, jak byla předložena a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Smlouva se SFŽP číslo je přílohou tohoto zápisu. 213/2013/Z19 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5, 6, 7 tak, jak bylo zastupitelstvu předloženo dle zákona 128/2000 Sb. O obcích. 214/2013/Z19 ZO schvaluje odpis finanční pohledávky Obce Prštice za Union Bankou, a. s. v likvidaci ve výši ,87 Kč. 215/2013/Z19 ZO schvaluje smlouvu mezi Obcí Prštice a TJ Sokol Prštice na poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Sokol Prštice z rozpočtu Obce Prštice ve výši Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 4

7 216/2013/Z19 ZO schvaluje nákup staršího univerzálního traktoru Zetor bez předního náhonu typu Zetor 7011, 7211 či 7711 do výše pořizovací ceny Kč bez DPH. 217/2013/Z19 ZO neschvaluje změnu koeficientů pro obecně závaznou vyhlášku účinnou od 1. ledna Sazby daně z nemovitostí a koeficienty se pro rok 2014 nebudou měnit a zůstávají na základní nejnižší sazbě. 218/2013/Z19 ZO Prštice schvaluje, na základě předchozího usnesení zastupitelstva 192/2013/Z18, cenovou nabídku fy. VZD Invest s.r.o. Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, IČO: na zpracování PD na zakázku Revita lizační opatření Za humny u Horky a pověřuje starostu uzavřením smlou vy na zpracování PD. 219/2013/Z19 ZO Prštice schvaluje příspěvek na financování IDS JMK na rok 2014 v celkové výši Kč na základě usnesení zastupitelstva JMK č. 487/13/Z6. Zároveň ukládá starostovi požádat KORDIS o prodloužení spojů na zastávky Ořechov ve hod. v sobotu a neděli přes Silůvky do Prštic a Radostic. Současně se ukládá starostovi požádat u spoje č. 510 na lince Radostice-Modřice vložení mezi spoje a odjezdy v a hodin další spoj s odjezdem v hod Výpis z usnesení ZO č. 20/ /2013/Z20 221/2013/Z20 222/2013/Z20 223/2013/Z20 224/2013/Z20 225/2013/Z20 226/2013/Z20 ZO schvaluje ověřovateli zápisu zastupitelky Mgr. Pexovou a J. Růžičkovou. ZO schválilo program jednání veřejného zasedání ZO v tomto znění. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 tak, jak bylo zastupitelstvu předloženo dle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 tak, jak bylo zastupitel-stvu předloženo. Pravidla rozpočtového provizoria jsou přílohou tohoto zápisu. Prostředky obnovy infrastruktury v kalkulacích vodného a stočného pro jednotlivé roky budou vytvářeny ve výši maximálně 1/40 pořizovací ceny investice zvýšeny o míru inflace daného roku. ZO konstatuje, že nebylo možno stanovit cenu stočného, protože Obec Silůvky, jako spoluvlastník, neprojednala s 50% spoluvlastníkem Obcí Prštice, cenu odpadní vody převzaté/předané k čištění, a to i přes opakované výzvy, aby tak Obec Silůvky učinila. ZO konstatuje, že odborný zástupce, paní Ing. Kašparová, nedodala ve spolupráci s pověřeným provozovatelem, Obcí Silůvky, kalkulace pro stanovení ceny vodného a stočného pro odběratele. Ing. Kašparová nedodala ani návrh Dodatku ke smlouvě č. 7/2007 o odborném zástupci na rok Zastupitelstvo Obce bere na vědomí, že za stejných finančních podmínek ji nahradí jako odborný zástupce RNDr. Miloslava Soldánová. 5

8 227/2013/Z20 228/2013/Z20 229/2013/Z20 230/2013/Z20 231/2013/Z20 ZO ukládá starostovi vyzvat spoluvlastníka a provozovatele ČOV, Obec Silůvky k dodání a projednání podkladů kalkulace a ceny vody převzaté/předané do kanalizačního systému od jiné osoby, než je odběratel ( převzatá voda odpadní ) na ČOV v k.ú. Silůvky tak, aby bylo možno schválit cenu stočného pro Obec Prštice ještě v letošním roce. Pokud výzva k provozovateli ČOV zůstane bez odezvy, pověřuje ZO starostu a RNDr. Miloslavu Soldánovou příslušnými kroky k nápravě nedostatků v provozování ČOV u příslušných úřadů. Podněty budou podány minimálně na Specializovaný finanční úřad Praha, OŽP JMK, Mze Praha, finanční úřad na kontrolu DPH a na ŽÚ. ZO Prštice schvaluje cenu vodného na rok Vodné se stanovuje u pevné složky na 250 Kč za rok, pohyblivá složka je 30 Kč/m 3. Ceny jsou bez DPH a DPH je ve snížené sazbě 15 %. ZO Prštice schvaluje smlouvu o dílo za práce vyvolané realizací zateplení ZŠ Prštice s fy. Stavos Brno, a.s., U Svitavy 2, Brno dle přiloženého položkového rozpočtu akce Stavební úpravy na ZŠ v Pršticích tak, jak byla zastupitelstvu předložena a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Položkový rozpočet je součástí smlouvy a tohoto zápisu. ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/2013 ZŠ Prštice realizační projekt rozšířený o část přístavba MŠ k budově školy základní realizační projekt. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen na nadzemní el. vedení nn přípojky pro firmu s fy. Netdata Com, s.r.o. Troubsko, Jihlavská 2, PSČ na pozemcích 881/1, 881/3, 881/4, 494. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí. Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu Výpis z usnesení ZO č. 21/ /2014/Z21 233/2014/Z21 234/2014/Z21 ZO schvaluje ověřovateli zápisu zastupitele M. Rozbořila a Ing. P. Sedláčka. ZO schválilo program jednání veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prštice následovně. ZO schvaluje dodavatelem stavby Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic firmu Kavyl spol. s r.o. Mohelno 563, Mohelno, IČO , za cenu stavby Kč bez DPH na základě doporučení komise z veřejného výběrového řízení a jak bylo zastupitelstvu předloženo dle zákona 128/2000 Sb. O obcích. Zastupitelstvo Obce pověřuje starostu Obce podpisem smlouvy o dílo. 6

9 235/2014/Z21 236/2014/Z21 237/2014/Z21 238/2014/Z21 239/2014/Z21 240/2014/Z21 241/2014/Z21 ZO schvaluje dodavatelem stavby Přístavba mateřské školy k budově školy základní v Pršticích firmu Stavos Brno, a.s., U Svitavy 2, Brno, IČO za cenu stavby Kč bez DPH na základě doporučení komise z veřejného výběrového řízení tak, jak bylo zastupitelstvu předloženo dle zákona 128/2000 Sb. O obcích. Zastupitelstvo Obce pověřuje starostu Obce podpisem smlouvy o dílo. Současně se ruší usnesení č. 89/2012/Z8 a 129/2012/Z11. ZO schvaluje pořízení dlouhodobého investičního úvěru na stavbu Přístavba mateřské školy k budově školy základní v Pršticích. Výše úvěru bude max. 7,2 miliónu + náklady na obsluhu úvěru. Dále souhlasí, aby jištění úvěru bylo samotnou stavbou a parcelami 352 až 363 zapsanými na LV pro k.ú. Prštice. Úvěr je rovněž vázán k obsahu usnesení 225/2014/Z21. Ruší se současně usnesení zastupitelstva Obce 93/2012/Z8 a 208/2013/ Z18. ZO pověřuje starostu projednáním a předložením úvěrové smlouvy k projednání na veřejné schůzi zastupitelstva Obce Prštice. ZO schvaluje pořízení Územního plánu rozvoje obce Prštice. Pořizovatelem územního plánu bude Jihomoravský kraj prostřednictvím orgánu územního plánování ORP Šlapanice. Schvaluje pořízení doplňujících průzkumů a rozborů Doc. Ing. arch. Dr. Gabrielem Kopáčikem, Keřová 23, Brno. Pověřeným zástupcem Obce je starosta Obce Prštice. ZO pověřuje starostu Obce jednáním o založení zvláštního subjektu pro správu vodovodů a kanalizace ve společném vlastnictví Obcí Prštice a Silůvky. ZO ruší svoje usnesení č. 173/2013/Z16. ZO schvaluje pronájem p.č. 761 v k.ú. Radostice o výměře m 2 panu Zbyňku Štuklovi, ev. č. 199, , Střelice, za cenu daně z nemovitostí s uložením povinnosti se o pozemek řádně starat tak, jak je zapsáno v KN. ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s Ing. Josefem Tesařem, Neslovická 239, Tetčice, o přistavování označeného kontejneru na bioodpad tak, jak bylo zastupitelstvu Obce předloženo. Smlouva o přistavování kontejneru na bioodpad bude předložena opět zastupitelstvu Obce, bude-li žádost o dotaci na tento projekt kladně vyřízena. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí s výše uvedeným subjektem. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 tak, jak bylo zastupitelstvu předloženo dle zákona 128/2000 Sb. O obcích. 7

10 3. Informace z Obecního úřadu Prštice MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2014 Místní poplatky (úhrada svozu komunálního odpadu, poplatek za psa) jsou vybírány v nezměněné výši, tj. 500,- Kč/osobu u trvale žijících občanů, 500,- Kč/nemovitost určenou k rekreaci, 120,- Kč/psa hradí občan nepobírající důchod, 60,- Kč/psa hradí občan důchod pobírající. Přestože nová právní legislativa dává obcím možnost zvýšit poplatek za komunální odpad, v důsledku Vámi vytříděných odpadů, které snížily náklady na jeho svoz, ke zvýšení poplatku v naší obci nedochází. Místní poplatky (za psa i za svoz komunálního odpadu) jsou vybírány do konce měsíce dubna Je možné jejich úhradu provést v hotovosti přímo v kanceláři OÚ po dobu úředních hodin (pondělí, středa hod.) nebo převodem na účet číslo / 0300, var. symbol odpad číslo popisné, var. symbol pes číslo popisné. Z EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2013 Počet obyvatel k z toho dospělých žen 381 dospělých mužů 389 dětí a mladistvých do 18-ti let 158 Cizí státní příslušníci 3 Nejčastější ženské jméno Jana Nejčastější mužské jméno Jan Počet sňatků 5 Narození 7 Zesnulí 5 Přistěhovaní 15 Odstěhovaní 15 Průměrný věk 41 Žádost o spolupráci cizích státních příslušníků a rodičů nově narozených dětí Obecní úřad žádá všechny cizí státní příslušníky žijící v naší obci, aby se přihlásili k trvalému pobytu v kanceláři Obecního úřadu Prštice, s sebou doklad totožnosti a souhlas vlastníka s přihlášením na jeho nemovitost. Rodiče novorozených dětí prosíme rovněž o jejich ohlášení v kanceláři OÚ, s sebou rodný list dítěte. 8

11 Sbírka pořádaná ve spolupráci s Diakonií Broumov Obec Prštice děkuje všem občanům, kteří se zapojili do sbírky pořádané ve spolupráci s Diakonií Broumov. A jak bude dále naloženo s vámi darovanými věcmi? Dle vyjádření zástupce Diakonie Broumov jsou svezené věci následně přetříděny klienty Diakonie z okraje společnosti. Většina zachovalých a využitelných darů půjde do azylových domů a jiných sociálních prostředí dle poptávky, méně využitelné budou zpracovány pro tovární účely (materiál na lepicí pásky, čistící hadry apod.). Pokud byly darovány věci zničené, což se bohužel také stává, zajistí Diakonie jejich likvidaci na vlastní náklady ve spalovně. Jana Kubíková 4. Základní škola Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás poprvé za své působení v prštické škole pozdravila touto cestou a řekla Vám několik slov o dění v naší škole. V současné době naši ZŠ navštěvují 24 žáci rozdělení do pěti ročníků. V únoru t.r. se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy, kterého se zúčastnilo celkem 13 dětí, z nichž k nám na podzim nastoupí devět nových prvňáčků (3 děti budou mít odklad a 1 dítě nastoupí do ZŠ Ořechov). Letošní školní rok provází místní školu celá řada změn. Série změn začala nástupem nové ředitelky, pokračovala znovuotevřením 5. ročníku, zavedením některých novinek v organizaci výuky a kroužků, až přes nové opláštění budovy školy. Změny se tedy týkaly jak vnějšku školy, tak také jejího vnitřního chodu. V letošním školním roce nabízíme našim žákům celkem čtyři zájmové kroužky, a to: Angličtinu hrou, Keramiku, Tanečky a nově také kroužek nazvaný Hrátky se slovem a flétnou. V posledně zmiňovaném kroužku se děti zabývají dramatickou výchovou a zároveň se učí základům hry na flétnu. Mimo jiné jsme od letošního roku zavedli vedle kroužku angličtiny povinnou výuku tohoto cizího jazyka již od 1. ročníku. Další změnou je místo konání plaveckého výcviku. Letos jsme společně se školou v Silůvkách dali přednost před Novou Vsí bazénu v Kohoutovicích, kde lekce plavání vedou zkušení trenéři Komety Brno. Pevně doufáme, že tato změna bude mít na naše žáky a předškoláky pozitivní dopad a že se zase o krok nebo spíše o několik temp zdokonalí v plavání. Co se týče akcí, které se nám podařilo zorganizovat, ráda bych připomněla např. podzimní Drakiádu, Rozsvěcení vánočního stromu s vánočním jarmarkem, z posledního období zejm. Maškarní karneval s podtitulem Z pohádky do pohádky, který jsme spolu s Mikulášskou besídkou pořádali ve spolupráci s oddílem SPV při TJ Sokol Prštice. Na tomto místě bych chtěla velice poděkovat všem místním složkám, které nám vycházejí vstříc a spolupracují s naší školou a školkou ať již se jedná o TJ Sokol Prštice či místní Klub seniorů, jenž aktivně pomáhá zejm. naší MŠ. Na podzim jsme rovněž zahájili velmi příjemnou spolupráci s panem 9

12 revírníkem Ing. Stránským, ve které bychom chtěli v jarních měsících pokračovat a poznávat tak okolní přírodu. Dále chci poděkovat paní knihovnici Gerykové za pořádání pravidelných pohádkových střed v knihovně, jimiž přispívá ke kultur- 10

13 nímu povědomí našich dětí a nenásilnou formou vede děti útlého věku k zamyšlení a ke zvyšování v dnešní době tolik propagované čtenářské gramotnosti. Věřím, že výše zmíněnou dobrou spolupráci a kooperaci mezi školou a školkou a ostatními složkami obce budeme nadále prohlubovat, protože škola byla odjakživa institucí, která měla zejm. na vesnici upevňovat společenský život a v tomto duchu chceme pokračovat. Ráda bych také zmínila, že udržujeme velmi dobré sousedské vztahy s okolními školami. Tradičně dobře spolupracujeme se školou a školkou v Radosticích. Navázali jsme ovšem také přátelské vztahy se školou v Silůvkách, se kterou v červnu plánujeme účast na mobilním dopravním hřišti. V neposlední řadě je pro nás velice důležitá spolupráce se ZŠ Ořechov, kam zanedlouho odejdou naši páťáci. Aby naši žáci do velké ořechovské školy dobře zapadli a věděli, co je čeká, připravujeme na duben návštěvu školy v Ořechově spojenou s divadelním představením. A nyní mi dovolte pár slov k tomu, co nás v nejbližší době čeká. Jak pravděpodobně víte, zanedlouho bude započata přístavba nové mateřské školy k budově ZŠ. Na novou budovu a na to, že si budeme s naší školkou blíž, se samozřejmě těšíme, i když jsme si vědomi skutečnosti, že nás čeká nelehká cesta. Již samotné zateplování budovy školy za provozu nebylo jednoduché, ale myslím, že za zmobilizování všech sil a za pomoci zaměstnanců Obce Prštice, kteří nám vycházeli maximálně vstříc při hledání náhradních prostor pro výuku, jsme celou akci zvládli. Přístavba školky bude další nelehkou zkouškou našich nervů, ale snad překonáme i tuto etapu a podaří se nám navýšit kapacitu školky tak, abychom mohli přijmout všechny místní děti. Držte nám tedy palce, ať se vše podaří a co nejdříve můžeme uspokojit požadavky rodičů i dětí, které se budou hlásit do naší MŠ. Zápis do MŠ proběhne v úterý, dne 29. dubna od hod. Dovolte mi, abych poděkovala všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Prštice, rodičům, místním občanům a zejm. Obci Prštice, že naši ZŠ a MŠ podporují a fandí nám, protože bez Vaší pomoci by naše práce a snažení neměly smysl. S přáním krásného jara Mgr. Lenka Drábková, ředitelka ZŠ a MŠ Prštice Mateřská škola Naše školka se v poslední době stává místem klidu a pohody, kam děti rády chodí a kde se cítí dobře, dozví se a naučí spoustu nových a zajímavých věcí. Ale jsme také místem, kde se pořád něco děje. A za to mluví seznam akcí, které pro děti pořádáme, např.: Hajný je lesa pán projekt pro děti u Karhánku, Podzimní dílna pomazánkování, Vítání občánků, Vánoční besídka v MŠ, Tříkrálová koleda, Výukové programy pro děti ze SVČ Ivančice, Divadlo Barborka, Aromaterapie a Muzikoterapie, Vítání jara společně se ZŠ, divadlo v Ořechově a celá řada dalších akcí. Vše bychom ale sami nezvládli a proto si velice vážíme podpory a spolupráce s rodiči, základní školou, TJ Sokol, obcí, širokou veřejností a okolními MŠ, našimi za- 11

14 městnanci a v neposlední řadě Klubem seniorů, se kterým jsme v letošním roce navázali velkou spolupráci. Doufáme, že nám bude vše pořád takto a ještě lépe fungovat i do budoucna. Vždy je na čem pracovat, snad nás neopustí náš pozitivní duch a bude nám vždy odměnou dobře odvedená práce a úsměvy našich šťastných dětí. Zuzana Dvořáková, vedoucí učitelka MŠ Plánované akce ZŠ a MŠ Prštice: Pálení čarodějnic Den dětí a pasování prvňáčků Dopravní hřiště společně se ZŠ a MŠ Silůvky Zakončení škol.roku táborák,,indiánské léto 5. Zateplení budovy základní školy Prštice Ve zpravodaji č. 3/2013 jsme podali zprávu o výběrovém řízení a o přidělení dotace Zelená úsporám na zateplení budovy základní školy v Pršticích. Do konce měsíce října byla vyměněna okna a fasáda zateplena 15 cm silným polystyrenem. Fasáda byla opatřena akrylovým nátěrem, v barvě škole slušivým. Komplikací při provedení zateplení fasády bylo vyřešit návaznost fasády na tehdy ještě zamýšlenou přístavbu mateřské školy tak, aby to bylo bezchybné i pro donátora. Situace byla 12

15 Bourání betonového komínu bývalé kotelny na tuhá paliva byla velice obtížná a zdlouhavá práce. (Foto Daněk) Poločas bourání komína. Na jeho místě bude nová kuchyně pro školu i školku. (Foto Daněk) 13

16 Rozpracovaný kabát školní budovy. Výběr barevného vzhledu fasády jsme ponechali na rozhodnutí vedení školy a obce. Hlavní slovo mají vždy ženy. (Foto Daněk) Zde je výsledek. Dokončená fasáda fasáda základní školy a nová okna i dveře. Vše za Kč včetně DPH. (Foto Daněk) 14

17 o to složitější, že se zvláštním projektem muselo najít řešení, jak odstranit komín a kotelnu, na jejichž místo přijde vystavění kuchyně. Kotelna s kondenzačním kotlem přijde na místo dnešní kuchyně. Komín byl bourán zvlášť, mimo dotovaný projekt. Ukázalo se, že to byl pro firmu, která komín bourala, úkol nesmírně obtížný. Komín byl bourán po částech, neb byl zděn na beton a armován. Po dvou metrech výšky byl zpevněn betonovým armovaným věncem. Vše je patrno z fotografií k tomuto článku. Kotelna se starými plynovými kotli byla demontována a opatřena novým kondenzačním kotlem. Ten se podařilo opatřit ještě před devalvací koruny při hračičkování s naší měnou panem Singrem z Centrální banky. Nyní je kotel již o třicet procent dražší. Montáž byla provedena během víkendu, bez narušení výuky ve škole. Při stavebních pracích se krátký čas učilo na zámku v zasedací místnosti, což braly děti jako vítané zpestření výuky. Vedení školy nám vyšlo maximálně vstříc, při sladění potřeb výstavby a potřeb školy. Ještě nemáme účet za plyn z letošní mírné zimy, zjevné však je, že úspora bude značná, neb kondenzační kotel se spínal k činnosti velice zřídka. Staré, ale dobré české litinové kotle Protherm ze školy již mají svůj druhý domov. Jeden je instalován ve staré sokolovně a druhý nahradí italské Beretty na zámku. S těmi jsme nebyli spokojeni a byly i noční můrou pro opraváře plynových kotlů. Novým prvkem na fasádě školy, sloužícím i veřejnosti, jsou nové elektrické hodiny řízené systémem Pragotron, který jsme využili původní a osvědčený. Nechť tato nová časomíra měří žákům prštické školy jen dobrý a výukou účinně strávený čas. Josef Daněk 6. Výstavba nové budovy mateřské školy v Pršticích Ve Zpravodaji Obce Prštice č. 3/2012 bylo podrobně popsáno, jaké jsou možnosti zvýšení kapacity mateřské školy v Pršticích. Uveden byl podrobný rozbor demografie u nás v obci. Hlavní nápor na zvýšení počtu míst v mateřské škole se dá s jistotou předpokládat v roce 2014, a to je právě rok letošní. Usilovali jsme se o získání dotace od roku 2008, ale na takový účel stát, ani rozvojové fondy EU, dotace přímo neposkytují. Padlo rozhodnutí zastupitelstva Obce Prštice, že ze tří zvažovaných variant přistaví Obec budovu mateřské školky (MŠ) k budově školy základní (ZŠ). Motivem byl nejen okamžitý stav demografie, která však není primárně rozhodující. Hlavním hybatelem a činitelem příklonu k novostavbě jsou hlavně vysoké provozní náklady na provoz MŠ na zámku a převážení stravy pro děti s tím spojené. Oba faktory rozhodování působí samozřejmě společně. Přístavba tříd mateřské školy, včetně zázemí, do samostatné přízemní budovy navazující propojením na budovu základní školy směrem do školní zahrady a prostor hřiště Na loučkách je kompromisně vhodným řešením. Rekonstruována bude kuchyně a kotelna v hlavní budově základní školy. V návaznosti budou vyměněny i rozvody vody a topení, včetně radiátorů v celé budově základní školy. Potřebné hřiště pro mateřskou školu je situováno do prostor po bývalém pohostinství a bude vystavěno ná- 15

18 Půdorys přístavby MŠ včetně kuchyně a kotelny (Ing. Peloušek) sledně v dalších letech s celou konečnou úpravou prostranství bývalého pohostinství, včetně celého dopravního řešení a parkoviště. Stav věcí je zde projektově připraven. Byla vydána veškerá rozhodnutí a platná povolení. Jsou vyřešeny a projednány veškeré dopravní vazby, včetně hlukových a dopravních měření. Kuchyně v hlavní budově školy byla v roce 2007 nově rekonstruována a vybavena v hodnotě třičtvrtě milionu korun. V loňském roce byla budova základní školy opatřena novou zateplenou fasá- 16

19

20 dou s výměnou oken a dveří. Ve vydání zpravodaje 3/2012 jsme avizovali veřejnosti podání žádosti o zateplení budovy ZŠ. To se zdařilo a snaha byla úspěšná, jak je všeobecně patrno na fasádě svítící novotou. Nevýhodou této varianty je slučování staré a nové stavby, což nese vždy omezení a kompromisy v požadavcích na stavbu a její průběh. Jednoznačná výhoda je, že po opadnutí demografické vlny v počtu předškolních dětí dojde k sloučení provozu základní a mateřské školy do jednoho objektu a tím značnému snížení provozních nákladů příspěvkové organizace zřizované Obcí Prštice. MŠ bude mít kapacitu 28 dětí v samostatném provozu s kompletním zázemím a příslušenstvím. Vchod do budovy MŠ bude jak hlavním vchodem budovou ZŠ, tak i dvěma bočními vstupy. Jeden vstup bude šikmou rampou mezi školou s č.p. 13 a domem č.p. 14 a samostatný přístup bude rovněž ze strany SV, tj. z prostor po bývalém pohostinství. V roce minulém jsme byli všichni svědky povedených taškařic ve vládě a nakonec i předčasných voleb. Důsledkem bylo i to, že došlo několikráte ke změně zákona o zadávání veřejných zakázek. Dle tohoto nového zákona, na který se všeobecně čekalo, byla prostřednictvím firmy Stavona Jihlava vybrána fy. Stavos Brno, a. s., U Svitavy 2, Brno. Staveniště bylo vítězi soutěže již převzato 28. března Práce na stavbě školky započaly odstraněním všech staveb starých, včetně nepotřebných inženýrských sítí. Počátkem dubna byla stavba vytyčena, založena základová deska, včetně zemnění a dilatace. Položeny jsou nové inženýrské sítě. To je stavební ruch, se kterým se budete setkávat do podzimu, začátku nového školního roku v září letošního roku. Celá novostavba MŠ, včetně výměn rozvodů topení, elektřiny a vody ve staré budově ZŠ a stavby nové kotelny a kuchyně bude stát Kč bez DPH. Odvedeme k tomu ještě 21 % na DPH. V případě stavby mateřských školek je to sazba nejen nemravná, ale troufám si říci přímo zvrhlá. Pro informaci čtenářů, mám-li správnou informaci, předválečná republika by připočetla 3% daň z obratu, a to bylo v době, kde se stavěla opevnění proti Německu. Daň ze mzdy běžná byla při dvou vyživovaných osobách 5,16 %. Přejme si vzájemně mnoho zdaru při stavbě. Josef Daněk 7. Zvonička v obci Prštice O postupu prací při opravách a obnově zvoničky jsem psal v našem obecním zpravodaji několikrát. Budova zvonice není v naší obci nejdůležitější, ale tvoří obraz obce a nachází se na bývalé navsi, než tuto funkci přebral prostor před budovou zámku. Každý den se nám připomíná automatickým zvoněním poledne a klekání. Neradi slyšíme ovšem zvonění člověku poslední. O zvonici jsme psali ve vydáních Zpravodaje č.1/2012. Zde se psalo o historii vzniku stavby a výměně střešní konstrukce a střechy a v následujícím čísle Zpravodaje 3/2012 byla popsána obnova fasády i kamenné opěrné zídky, a to díky donátorům Ing. Zdeňkovi Čapkovi a dnes již bohužel zesnulému Ing. Pavlovi Trenzovi. Nelze opomenout přínos Ekumenického sdružení Prštice. Z historických fotografií i ústních zpráv bylo zná- 18

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni:Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Tvorba a použití peněžních fondů města

Tvorba a použití peněžních fondů města Tvorba a použití peněžních fondů města Sociální fond Příjmy (tis. Kč) RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k 1.1.2012 84 84 Příděl z rozpočtu 1620 1620 Celkem příjmy 1704 1704 501-Stravování zaměstnanců a důchodců

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ, Radek DVOŘÁK, František

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Místo: v kině, začátek zasedání: 18:00 Přítomni: A. Novák, J. Kotalík, Z. Černý, J. Vocílka, P. Šitner, J. Dvořák, A. Picka, J. Čapek, V.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e- mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více