O Z N Á M E N Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Z N Á M E N Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU"

Transkript

1 Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav Úřední hodiny: pondělí středa Číslo jednací: ŽP.221/4.9./28243/2007 V Mladé Boleslavi dne 22. října 2007 Vyřizuje: Kašík - oprávněná úřední osoba Telefon: Fax: O Z N Á M E N Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Zahájení správního řízení ve věci pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře ve smyslu ustanovení 37 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů (dále jen OSSL ), příslušný podle 48 odst. 1 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen lesní zákon ), a jako místně příslušný orgán státní správy podle ustanovení 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ) zahajuje z moci úřední správní řízení ve smyslu 144 odst. 2,3 správního řádu, ve věci p o v ě ř e n í dle 37 odst. 6 lesního zákona právnické osoby: Lesy Hluboká nad Vltavou a.s., se sídlem ul. Lesní č.p. 691, Hluboká nad Vltavou, IČ: , odpovědný zástupce za výkon činnosti odborného lesního hospodáře ing. Kamil Beneš, bytem ul. Lesní č.p. 342, Hluboká nad Vltavou, narozen dne číslo licence č.j.: ŽP-3/2004/PO telefonní spojení: detašované pracoviště ul. Husova č.p. 204/47, Mladá Boleslav telefonní spojení: , výkonem činnosti odborného lesního hospodáře (dále jen OLH ) do na lesních majetcích vlastníků do 50 ha výměry (dále jen vlastníci ), kteří si dosud nevybrali vlastního OLH; Od na dobu určitou a to na území výkonu státní správy Magistrátu města Mladá Boleslav tedy obce s obecním úřadem s rozšířenou působností, na těchto katastrálních územích v okrese Mladá Boleslav: Bakov nad Jizerou, Bechov, Bezděčín, Bítouchov, Bojetice, Bradlec, Březno, Buda, Ctiměřice, Čejetice, Dalešice, Dalovice, Debř n.j., Dlouhá Lhota, Dobšín, Dobrovice, Dolánky, Dolní Bousov, Dolní Stakory, Domousnice, Holé Vrchy, Horka u Bakova, Horní Bousov, Horní Stakory, Husí Lhota, Chloumek, Chrást u Mladé Boleslavi, Chudoplesy, Jemníky, Josefův Důl, Kolomuty, Kosmonosy, Lhotky, Libichov, Malá Bělá, Mladá Boleslav, Nepřevázka, Němčice u Luštěnic, Nová Telib, Nová Ves u Bakova, Obrubce, Obruby, Petkovy, Plazy, Podlázky, Přepeře, Rabakov, Rohatsko, Řepov, Řitonice, Semčice, Skyšice, Sýčina, Úherce, Strašnov, Sukorady, Týnec u Dobrovice, Veselice, Vinařice, Vlčí Pole, Zvířetice, Žerčice, Židněves. Tyto katastrální území jsou součástí lesního hospodářského celku (dále jen LHC ) Mladá Boleslav s platností LHO od do Strana 1 (celkem 7)

2 Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Lesy Hluboká nad Vltavou a.s., se sídlem ul. Lesní 691, Hluboká nad Vltavou, IČ: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, IČ: , Účastníci řízení dle 27 odst. 2 správního řádu: Vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa (druh pozemku č. 10) v daném území (viz. výše uvedená katastrální území) evidovaní na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, včetně dalších právnických a fyzických osob mající ve vlastnictví pozemky určené k plnění funkcí lesa, ale nejsou OSSL známy. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohou uplatnit své námitky a stanoviska podle 144 odst. 2 správního řádu, nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení, jinak na ně nebude možno vzíti zřetel. Do podkladů souvisejících s jednáním lze nahlédnout v kanceláři odboru ŽP Magistrátu města Mladá Boleslav (budova na Staroměstském náměstí č.p. 70, kancelář č. 69). Odůvodnění: OSSL veden snahou o vytvoření a zachování konkurenčního prostředí ve výkonu činnosti odborného lesního hospodáře na území obce s obecním úřadem s rozšířenou působností (magistrátu města Mladá Boleslav), na výše uvedených katastrálních územích v okrese Mladá Boleslav, se rozhodl zahájit správní řízení o pověření výkonem činnosti OLH jinou právnickou osobou Lesy Hluboká nad Vltavou a.s., se sídlem ul. Lesní 691, Hluboká nad Vltavou, IČ: (v souladu s dikcí 37 odst. 6) než vykonávala tuto činnost doposud (Lesy České republiky, s.p.). Lesy Hluboká nad Vltavou a.s., provádí činnost OLH převážně na území ORP Mnichovo Hradiště, má dostatek kvalifikovaného personálu, kompatibilní hardwarové a softwarové vybavení s OSSL, zájem a ochotu vykonávat tuto činnost dle požadavků vlastníků lesa tzn. i mimo oficielní pracovní dobu včetně pracovního volna a klidu, popř. svátků, bez nároků na finanční zvýhodnění.v neposlední řadě byly vzaty v úvahu i 1. místa Lesů Hluboká nad Vltavou, a.s., ve výběrových řízeních u Lesů ČR, s.p., (oblast Klokočka a Žehrov) na poskytování lesnických služeb. Tento regionální výkon činnosti OLH se jeví jako optimální zejména v návaznosti na dostupnost těchto služeb pro vlastníky lesa v okresním městě, nedaleko centrálních úřadů. V neposlední řadě je naplněn i požadavek OSSL na mobilitu a časovou flexibilitu při výkonu této činnosti. Za hlavního účastníka správního řízení ve smyslu 27 odst. 1 správního řízení, byla stanovena právnická osoba Lesy Hluboká nad Vltavou, a.s., protože v tomto řízení jsou v plné míře dotčena její práva a povinnosti. Lesy České republiky, s.p., na základě rozhodnutí o pověření výkonem činnosti OLH ukončí svoji dosavadní činnost OLH a předají dříve poskytnuté hospodářské knihy, mapy a LHE do 15 dnů od vydání rozhodnutí OSSL. Za vedlejší účastníky správního řízení ve smyslu 27 odst. 2 správního řízení, byli určeni vlastníci lesa jejichž práva a povinnosti nejsou dotčeny neboť v daném území nevyužili svého práva vybrat si OLH dle 37 odst. 3 lesního zákona, a toto právo zůstává nadále nedotčeno. Jediným relevantním důvodem tedy zůstává informovanost všech vlastníků lesa od o tom, kdo v daném území je pověřen výkonem OLH, aby se na něho mohli obracet s konkrétními požadavky viz. pracovní náplň OLH (příloha č. 1). Časové omezení pověření činnosti OLH bylo stanoveno na pět let a to z důvodů platnosti LHO a možnosti bezproblémového ukončení spolupráce při opakovaných závadách v zajišťování odborné úrovně hospodaření (oprávněné stížnosti vlastníků lesa), popř. konfliktní spolupráce OLH s OSSL. OSSL zastává názor, že je nutno jasně deklarovat odbornou činnost OLH v rámci dohodnuté pracovní náplně vycházející z dikce 37 odst. 1 lesního zákona, a proto předkládá pracovní náplň, která má ve svých důsledcích udržet odbornou úroveň hospodaření v lese. Z výše uvedeného vyplývá, že za předpokladu plnění pracovní náplně bude realizována úhrada nákladů na činnost OLH v maximální výši tj. v současnosti dle vyhl. č. 219/1998 Sb. k-8 pověření_olh 2.DOC7 - strana 2 (celkem 7)

3 Nadále však platí, že v případě oprávněných stížností vlastníků lesa nebo zjištění OSSL, že činnost OLH není v souladu s výše uvedenou pracovní náplní a platnou legislativou, bude platba krácena po písemném upozornění na možné minimum. Ing. Jaroslav Misík v.r. vedoucí odboru životního prostředí Kašík Luboš v.r. odborný referent státní správy lesů Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úředních deskách níže uvedených obecních a městských úřadů včetně Magistrátu města Mladá Boleslav. Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne: Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení: Obdrží: hlavní účastníci na doručenku do vlastních rukou Lesy Hluboká nad Vltavou a.s., se sídlem ul. Lesní 691, Hluboká nad Vltavou, IČ: Lesy České Republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, IČ: , vedlejší účastníci veřejnou vyhláškou viz. rozdělovník (příloha č. 2) k-8 pověření_olh 2.DOC7 - strana 3 (celkem 7)

4 k-8 pověření_olh 2.DOC7 Standardní výkon činnosti odborného lesního hospodáře (pracovní náplň): 1. sledovat průběžně stav lesa, upozorňovat vlastníka lesa na výskyt škodlivých činitelů (např. poškození zvěří, kalamitní škůdci) a na škody jimi způsobené a navrhovat provedení nezbytných opatření 2. upozorňovat vlastníka lesa na nutnost těžby nahodilé zejména kůrovcovou hmotu k asanaci 3. dohlížet na vhodnost semen a sazenic lesních dřevin používaných pro obnovu lesa a pro zalesňování (zákon č. 149/2003 Sb.) 4. vyhotovovat projekty zalesnění pro porosty určené k obnově pokud nejsou protokolárně předány lesní hospodářské osnovy (dále jen LHO ) 5. dohlížet na provedení výchovných zásahů, provádět instruktáž vyznačování těžby předmýtní úmyslné, popř. na individuelní žádost vlastníka vyznačovat umístění těžeb mýtních úmyslných 6. potvrzovat soulad s LHO a kvalitu těch činností, na které vlastník lesa žádá finanční příspěvek ve smyslu 46 lesního zákona, respektive podle Závazných pravidel o poskytování příspěvků na hospodaření v lesích 7. spolupracovat s vlastníkem lesa na vedení lesní hospodářské evidence, její správnost potvrzovat svým podpisem 8. poskytovat vlastníku lesa poradenskou pomoc při prevenci ochraně lesů, při pěstebních a těžebních činnostech, při zpracování návrhů LHO i v dalších činnostech (semenářství, meliorace, hospodaření v lesích ochranných a lesích zvláštního určení, vyřizování finančních příspěvků, certifikace, sdružování vlastníků apod.) 9. uskutečňovat kontakt s vlastníkem pokud možno osobním jednáním, není-li to možné, bude užita písemná forma (není nutné používat doporučených dopisů), ústně předaný pokyn, jehož převzetí vlastník potvrdí, např. ve služebním deníku, mající stejnou váhu jako forma písemná. Dále je OLH dle zákona o lesích a právních předpisů vydaných k jeho provedení povinen: a) vést evidenci o provedených odborných úkonech a činnostech (vyhláška č. 100/1996 Sb.) b) vyjadřovat se k žádostem o odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa (dále jen PUPFL ) ve smyslu vyhlášky č. 77/1996 Sb. c) spolupracovat s vlastníkem při zpracování projektu zalesnění pozemku určeného k prohlášení za PUPFL (vyhláška č. 139/2004 Sb.) d) vydávat souhlas s těžbou v lesích, ve kterých vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolárně převzaté LHO, vyjadřovat se k návrhu těžby oznamované orgánu státní správy lesů ( 33 odst. 3 lesního zákona). e) při výkonu své činnosti důsledně dbát ochrany lesů a řádného hospodaření v něm - informovat orgány státní správy lesů o případech, kdy vlastník přes průkazné upozornění neplní při hospodaření v lese základní povinnosti uložené mu lesním zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení, pokud konkrétní vlastník nebude znám, předá OLH informaci o lesních porostech, v nichž hrozí kalamitní stav nebo v nichž je třeba provést mimořádná opatření, přímo OSSL ( 52 lesního zákona). Strana 4 (celkem 7)

5 k-8 pověření_olh 2.DOC7 Rozdělovník k doručení veřejnou vyhláškou : Název obce Místní část obce PSČ Pošta ====================================================================== 1. Bakov n.jiz. - Bakov n. Jiz Bakov n.jiz. - Buda - Horka - Chudoplesy - Klokočka - Malá Bělá - Malý Rečkov - Brejlov - Podhrádí - Studénka - Velký Rečkov - Zájezdy - Zvířetice 2. Bítouchov - Bítouchov Bakov n.jiz. - Dalešice - Dolánky 3. Bradlec - Bradlec Kosmonosy 4. Březno - Březno Březno - Dolánky 5. Ctiměřice - Ctiměřice Semčice 6. Dalovice - Dalovice Ml. Boleslav 7. Dlouhá Lhota - Dlouhá Lhota Dlouhá Lhota 8. Dobrovice - Dobrovice Dobrovice - Bojetice - Holé Vrchy - Chloumek - Libichov - Sýčina - Týnec - Úherce 9. Dobšín - Dobšín Dolní Bousov -Kamenice Strana 5 (celkem 7)

6 Název obce Místní část obce PSČ Pošta ====================================================================== 10. Domousnice - Domousnice Domousnice -Skyšice 11. Dolní Bousov - Dolní Bousov Dolní Bousov - Bechov - Horní Bousov - Ošťovice - Střehom - Svobodín - Vlčí Pole 12. Dolní Stakory - Dolní Stakory Ml. Boleslav 13. Husí Lhota - Husí Lhota Březno 14. Josefův Důl - Josefův Důl Josefův Důl 15. Kolomuty - Kolomuty Ml.Boleslav 16. Kosmonosy - Kosmonosy Kosmonosy - Horní Stakory 17. Lhotky - Lhotky Březno - Řehnice 18. Mladá Boleslav - Mladá Boleslav Ml.Boleslav Statutární město - Bezděčín - Čejetičky - Čejetice - Debř n.jiz. - Chrást - Jemníky - Michalovice - Podchlumí - Podlázky 19. Nepřevázka - Nepřevázka Ml. Boleslav 20. Němčice - Němčice Luštěnice 21. Nová Telib - Nová Telib Březno - Kladěruby Strana 6 (celkem 7)

7 Název obce Místní část obce PSČ Pošta ====================================================================== 21. Nová Ves u Bakova - Nová Ves u Bakova Bakov n.jiz. 22. Obrubce - Obrubce Dolní Bousov - Obora 23. Obruby - Obruby Obruby 24. Petkovy - Petkovy Dolní Bousov - Čížovky Březno 25. Plazy - Plazy Ml.Boleslav - Valy 26. Přepeře - Přepeře Dolní Bousov 27. Rabakov - Rabakov Dolní Bousov 28. Rohatsko - Rohatsko Dolní Bousov 29. Řepov - Řepov Ml.Boleslav 30. Řitonice - Řitonice Dolní Bousov 31. Semčice - Semčice Semčice 32. Strašnov - Strašnov Krnsko 32. Sukorady - Sukorady Březno - Martinovice 32. Veselice - Veselice Dolní Bousov 33. Vinařice - Vinařice Dobrovice 34. Žerčice - Žerčice Semčice 35. Židněves - Židněves Březno Strana 7 (celkem 7)

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2015 Obsah: Část I. - Obecné podmínky.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Definice úkolu 1) Vyjasnit a sjednotit působení státu v péči o krajinu a

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha *crdux008xj58* CRDUX008XJ58 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0014/15-13/Lh V Praze dne 20. srpna 2015 Č. j.: DUCR-48225/15/Lh Telefon: +420

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

289/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 3. listopadu 1995. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb.

289/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 3. listopadu 1995. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb. 289/1995 Sb. ZÁKON ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna:

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 45027/2008 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více

Čl. l: Úvodní ustanovení

Čl. l: Úvodní ustanovení Organizační řád Soubor předpisů SH ČMS I/5 2006 V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační řád. Jeho účelem

Více

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 viz. rozdělovník ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í Soubor předpisů SH ČMS I / 5-2006 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPATŘENÍ LESNICTVÍ (Platné znění k 8.2. 2005) OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA... 3 3 ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ PODMÍNKY... 4 4 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov Č.j. 2005-08-13 Účinnost: 1.9.2004 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Změny: Číslo

Více

Organizační směrnice 2/2006

Organizační směrnice 2/2006 Organizační směrnice 2/2006 Poskytování informací Ve smyslu: Čl. 17 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 139/2002 Sb. ZÁKON ze dne 21. března 2002 o pozemkových

Více