Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský"

Transkript

1 Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský

2 Definice úkolu 1) Vyjasnit a sjednotit působení státu v péči o krajinu a ve vztahu k lesům, vyjasnit kompetence MZe a MŽP 2) Zpřesnit práva a povinnosti OLH, zejména v případech, kdy náklady na jeho činnost hradí stát 3) Posoudit obsah, využití a efektivitu LHO 4) Ve spolupráci s vlastníky lesů řešit postavení a dostupnost děl hospodářské úpravy lesů 5) Zkvalitnit systém celoživotního vzdělávání osob a subjektů působících v LH

3 Stav projednávání Klíčovou akci 16 (KA16) se podařilo úspěšně uzavřít po necelých dvou letech od začátku jednání na březnové koordinační radě (KR) Národního lesnického programu II. (NLP II.).

4 Návaznost na další klíčové akce KA č. 5 Podpořit spolupráci vlastníků lesů (sdružování, poradenství, arondace) 16.1., 16.2.,16.5. KA č. 12 Podporovat zlepšení sociální situace v LH (místní zaměstnanost, odborné vzdělávání a školení, nové informační technologie, nezbytná kvalifikace) 16.1.,16.2.,16.5. KA č. 14 Zlepšit slabé postavení LH v rámci veřejné správy (celoživotní lesnické vzdělávání OSSL, kvalifikační požadavky na OSSL, poradenská a osvětová činnost OSSL) 16.1.,16.5. KA č. 15 Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu lesů a potřebách LH (prezentace LH veřejnosti, komunikační schopnosti, lesní pedagogika) až 16.5.

5 Schválená opatření Státní správa lesů novelou zákona č. 289/1995 Sb. vyjmout SSL z obecného systému státní správy a vytvořit speciální státní správu lesodohlédací úřady v přímé působnosti ústředního orgánu státní správy lesů (variantní řešení SSL včetně institutu správy malolesů zajišťovaného terénními zaměstnanci SSL). Předpokládané dopady řešení na státní rozpočet posoudit samostatnou ekonomickou studií. legislativně zvýšit kvalifikační požadavky na pracovníky SSL lesnické vzdělání a odborná praxe v rozsahu podmínek pro udělení licence odborného lesního hospodáře, u krajských úřadů v rozsahu licence na zpracování LHP a LHO (alespoň jeden pracovník) pro území národních parků přenést kompetence prvního stupně SSL na krajské úřady (variantní řešení - vypustit) zvýšit účinnost SSL důsledným prováděním dozorové činnosti v rozsahu zákonem stanovených působností na jednotlivých stupních zlepšit metodické vedení nižších stupňů SSL se strany MZe i krajských úřadů

6 Schválená opatření Česká inspekce životního prostředí v ochraně lesa definovat v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, pojmy ohrožení a poškození životního prostředí inspekční činnost zaměřit významným dopadem na ŽP aplikovat zpracovanou jednotnou metodiku inspekční činnosti a sankčních opatření jednoznačně vymezit postavení a úlohu ČIŽP v soustavě dozorových orgánů v ŽP a na úseku ochrany lesů legislativně stanovit kvalifikační požadavky na pracovníky ČIŽP v ochraně lesa (vzdělání a praxe v rozsahu podmínek pro udělení licence odborného lesního hospodáře) na závažné případy s

7 Schválená opatření Vrchní státní dozor obsahově sjednotit instituty dozor vykonávaný ministerstvem a vrchní dozor ve složkových zákonech životního prostředí (variantní řešení vypustit) při zachování VSD v ŽP nadále zdůrazňovat základní smysl jeho činnosti, tj. zjišťování zásadních problémů LH ve vazbě na institucionální fungování státu a vyžadování jejich systémového řešení kompetentními orgány státu omezit výkon VSD na kontrolu dozoru SSL (variantní řešení - koordinovat dozorovou činnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy ve věcech životního prostředí) novelou zákona č. 114/1992 Sb. rozšířit kompetence VSD na oblast ochrany přírody

8 Schválená opatření Povinnosti OLH hrazeného státem 1. upozorňovat vlastníka lesa na nutnost provedení těžby nahodilé, vyznačovat zjištěnou kůrovcovou hmotu a doporučit způsob její asanace, navrhovat kontrolní a obranná opatření k zamezení šíření škodlivých organismů 2. sledovat, zda jsou v zákonné lhůtě zalesněny vytěžené plochy, navrhovat vlastníku lesa vhodný způsob obnovy lesa a doporučovat vhodný reprodukční materiál 3. udělovat vlastníkovi lesa souhlas s těžbou v lesích do 30 m3 ročně případně do 3 m3/ha za rok 4. vyjadřovat se k návrhu těžby oznamované SSL 5. na základě žádosti vlastníka lesa vyznačovat těžby mýtní úmyslné 6. doporučovat vlastníku lesa provedení výchovných zásahů a na základě žádosti vlastníka lesa zabezpečit instruktáž pro vlastníka lesa k provedení prořezávek a těžby předmýtní úmyslné 7. na žádost vlastníka lesa spolupracovat s vlastníkem lesa při vedení lesní hospodářské evidence (povinnost vedení LHE zůstává na vlastníkovi), evidence kalamitních škůdců a bilance holin 8. vést evidenci o plnění svých povinností; tuto evidenci na vyžádání předložit SSL 9. zachovávat hospodářská tajemství, o kterých se dozvěděl při výkonu své činnosti 10. oznamovat SSL ukončení výkonu činnosti OLH, a to 30 dnů předem, pokud je mu tato skutečnost známa, jinak neprodleně, jakmile se o této skutečnosti dozví 11. po ukončení činnosti OLH je tento povinen vrátit SSL veškeré podkladové materiály k činnosti OLH, které mu byly tímto orgánem předány 12. vydávat potřebná potvrzení pro získání příslušné finanční podpory

9 Schválená opatření Ve variantách byly předány oběma ministerstvům k dalšímu řešení povinnosti OLH hrazeného státem v ochraně lesa a v upozorňování vlastníka, popř. SSL, na porušení zákona. Další konsensuální závěry: 1) Pro kvalitu činnosti OLH je žádoucí dlouhodobost a stabilita v osobě OLH, přičemž obvod jeho působnosti musí respektovat katastrální hranice a doba pověření se stanoví zpravidla na dobu platnosti LHO. 2) Konkretizovat kontrolní pravomoc SSL nad činností OLH hrazeného státem tak, aby mohla být objektivizována úhrada nákladů na jeho činnost a to formou univerzálního způsobu výpočtu s každoroční úpravou výše úhrady. 3) Přiblížit dosavadní požadavky na praxi pro udělení licence OLH v závislosti na dosaženém stupni lesnického vzdělání (magisterské studium 3 roky praxe, ostatní stupně včetně střední školy 5 let). 4) Hradit činnost OLH rovněž u sdružených lesních majetků při současném zachování finančních příspěvků na sdružování vlastníků lesů. U sdružených majetků změnit poskytovatele zmíněných příspěvků z krajů na stát a upravit podmínky jejich získání. Další variantní řešení: 1) Práva OLH hrazeného státem (bezplatně obdržet od SSL pro obvod své působnosti kompletní data LHO /včetně digitálních/, obdržet průkaz s vyznačením obvodu působnosti) nebo jejich vypuštění). 2) Sankce vůči OLH (dle závažnosti pochybení pokuta do výše Kč, popř. dočasné nebo dokonce trvalé odejmutí licence, nebo jejich vypuštění).

10 Schválená opatření závazná ustanovení - maximální celková výše těžeb závazná pro všechny vlastníky, minimální podíl MZD jako doporučený s nárokem na úhradu zvýšených nákladů nebo finanční podporu (variantní řešení - zrušit všechna závazná ustanovení) zrušit protokolární přebírání LHO a vyhotovení vlastnických separátů LHO s tím, že na žádost vlastníka lesa SSL poskytne tištěný výpis dat LHO příslušného lesního majetku zachovat stávající strukturu LHO (hospodářská kniha, lesnická /barevná porostní/ mapa, plochová tabulka) zrušit plánování hospodářských opatření (pravou stranu LHO) v takovém případě adekvátně upravit pravidla pro poskytování finančních příspěvků (variantní řešení zachovat plán hospodářských opatření se zrušením vlastnických separátů) metodicky sjednotit postup zadávání, zpracování a přebírání LHO sjednotit způsob tvorby zařizovacích obvodů (ucelené obvody o minimální výměře ha lesa respektující hranice katastrálních území a přihlížející k obvodům působnosti OLH hrazených státem) zjednodušit postup zařizovacích prací LHO (využít údajů OPRL, upravit závěrečné tabulky souhrnných údajů) převést působnost k zadávání a přebírání LHO na MZe, které určí pověřenou osobu (ÚHÚL)

11 Schválená opatření zachovat současný stav v poskytování LHP podle Pravidel MZe pro přebírání a poskytování údajů schválených LHP a LHO k předcházení případným problémům s poskytováním dat LHP ze strany SSL třetím osobám doporučit vlastníkům lesa aktivní jednání v rámci schvalování LHP a v závěrečném protokolu LHP vyjádřit vůli nezveřejňovat obsah LHP zpřístupnění obsahu LHP třetím osobám nadále vázat na výslovný souhlas vlastníka lesa.

12 Schválená opatření koordinovat proces celoživotního vzdělávání v rámci odvětví lesního hospodářství (určit pověřenou osobu ÚHÚL, VÚLHM) zlepšit informovanost o vzdělávacích projektech v odborném tisku, na internetových stránkách, v masmédiích, včetně informací o evropských dotačních programech do procesu vzdělávání zapojit příslušné zaměstnavatelské svazy v rámci systému vzdělávání středních a vysokých škol doporučovat oblasti dalšího vzdělávání (nové technologie, poznatky výzkumu, dotační politika) doporučit lesnickým subjektům zavedení vlastních kvalifikačních zkoušek pro různé úrovně řízení

13 Uplatnění závěrů KA 16 v praxi Závěry týkající se povinnosti OLH byly z větší části využity při tvorbě tzv. technické novely lesního zákona z podzimu Závěry týkající se sazeb na úhradu nákladů na činnost OLH byly promítnuty do nové vyhlášky k výpočtu nákladů na tuto činnost č. 423/2011 Sb.

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků

Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků Článek 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Karlovy Vary

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v období 2007-2013 HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4886 Sbírka zákonů č. 349 / 2009 349 ZÁKON ze dne 11. září 2009, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým

Více

Ochrana lesa. Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa

Ochrana lesa. Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa 27. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana lesa Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa Ochrana lesa strana 2 Úvod Lesy představují

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ IMPLEMENTACE OPATŘENÍ NLP II

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ IMPLEMENTACE OPATŘENÍ NLP II LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ IMPLEMENTACE OPATŘENÍ NLP II Sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí Editoři Jiří Matějíček a Anton Prčina Výzkumný ústav lesního

Více

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách Verze ze dne 2.9.2011 1 s úpravami dle připomínek členů pracovní skupiny ke dni 5.9.2011 a s úpravami podle pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2009-2010 Schváleno Radou vlády pro BOZP dne 17. prosince 2008 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

289/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 3. listopadu 1995. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb.

289/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 3. listopadu 1995. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb. 289/1995 Sb. ZÁKON ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna:

Více

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 24. června 2013 Č.j.: 4469/M/12 72511/ENV/12 Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení 1.1. Název DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj P r o g r a m č i n n o s t i na rok 2014 Prosinec 2013 1 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti 2 1. Struktura

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 1. listopadu 2010 Č.j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 296/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 296/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 296/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zástupce předkladatele:

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více