TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN Vážení obchodní přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé,"

Transkript

1 TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si dovolujeme Vás informovat o dalších přijatých změnách daňových zákonů, které nabyly účinnosti v roce 2015, tentokrát v oblasti daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Přinášíme i další aktuality k novým pokynům a sdělením vydaným českou daňovou správou. Jedná se především o novelizovaný pokyn k zákonu o daních z příjmů publikovaný pod č. D-22 a další pokyny zejména k zákonu o DPH. Aktuálním tématem pro všechny je určitě nová příloha k položce 12 I. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob týkající se transakcí mezi spojenými osobami. K související problematice transferových cen pořádá naše kancelář dne seminář. Další žhavou novinkou je i problematika minimální mzdy v Německu, o níž se i dočtete v závěru těchto Tax Fresh. V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám spolu s našimi kolegy vždy a rádi k dispozici. S přátelským pozdravem Šárka Adámková Ladislav Dědeček Tax partner Tax partner * Materiál obsažený ve Zpravodaji - Tax Fresh má pouze informativní charakter. Ačkoliv jsme sestavení tohoto čísla věnovali patřičnou pozornost, mohlo by při použití těchto obecných informací v praxi dojít k jejich chybné interpretaci. Nemůžeme proto přijmout žádnou odpovědnost za případné chyby a neodpovídáme za žádné škody, které by mohly jejich použitím vzniknout. Pro řešení konkrétních záležitostí Vám doporučujeme obrátit se na pracovníky našich kanceláří.

2 2 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Nejdůležitější změny zákona o daních z příjmů (ZDP), které se týkají daně z příjmů právnických osob Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a na podporu výdajů vynaložených na studenty Ačkoliv se jedná o odpočty, které byly do zákona o daních z příjmů zavedeny již novelou účinnou od , významu nabývají až nyní. Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočet na podporu výdajů vynaložených na učně nebo studenta ( 34h 34ch ZDP) je totiž možné uplatnit poprvé v přiznání k dani z příjmů právnických osob (případně i fyzických osob) za zdaňovací období Uvedené odpočty mohou významně snížit daňovou povinnost daňových poplatníků, kteří se zapojili do odborného vzdělávání učňů a studentů. Rádi Vám pomůžeme s analýzou možností uplatnění těchto odpočtů a jejich výpočtem. Osvobození příjmů z rozpuštění rezervního fondu Nový občanský zákoník zrušil povinnost tvorby rezervního fondu. Společnosti, které ho do té doby povinně tvořily, mohou rozhodnout o jeho zrušení. Zároveň však v této souvislosti nesmí zapomenout na související úpravu společenské smlouvy, resp. stanov. Na to reaguje i novela ZDP v 19 odst. 1 písm. zf ZDP. Pokud je rozpouštěn rezervní fond (nebo obdobný fond) dceřiné společnosti, byl-li zdrojem této tvorby zisk společnosti nebo jiný fond vytvořený ze zisku, a tento příjem je vyplácen mateřské společnosti, tento příjem je na straně mateřské společnosti osvobozen. Toto ustanovení je možno použít již za zdaňovací období 2014, pokud je naplněna definice dceřiné a mateřské společnosti podle 19 ZDP. Zkrácení lhůty pro dodanění neuhrazeného dluhu poplatníka V této souvislosti je důležité zmínit úpravu definice mateřské a dceřiné společnosti podle 19 odst. 3 ZDP, který mateřskou společnost definuje jako společnost, která je daňovým rezidentem České republiky a má některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie nebo formu družstva, nebo jako společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU. Definice dceřiné společnosti je obdobně rozšířena na společnosti, které jsou daňovým rezidentem ČR nebo EU a mají některou z forem uvedených v předpisech EU nebo formu družstva. V obou případech se nezměnila podmínka nepřetržité držby mateřské společnosti alespoň 10 % podílu na základním kapitálu dceřiné společnosti po dobu minimálně 12 měsíců. Od roku 2015 se o 6 měsíců zkracuje lhůta, po jejímž uplynutí je poplatník povinen dodanit neuhrazené dluhy. Nově tedy, pokud od splatnosti neuhrazené pohledávky, která se projevila v daňově uznatelných nákladech poplatníka (dlužníka), uplynulo 30 měsíců, je povinen tento poplatník o její výši zvýšit základ daně. Naposledy za rok 2014 tedy platila lhůta 36 měsíců. Tato změna je provázána s úpravou 8a zákona o rezervách, dle které lze u pohledávek se splatností po tvořit daňově odčitatelné opravné položky po 30 měsících (před novelou po 36) od data jejich splatnosti.

3 3 Změny v oblasti bezúplatných příjmů U právnických osob jsou bezúplatné příjmy obecně příjmem zahrnovaným do základu daně. Nově je od roku 2015 předmětem daně i příjem z majetkového prospěchu u vydlužitele u bezúročné zápůjčky, u vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose. Pokud však tento majetkový prospěch od jedné osoby nepřekročí Kč, je od daně osvobozen. Pokud osvobození nemůže být uplatněno, tento příjem, o kterém nebylo účtováno ve výnosech, se do základu daně sice zahrne, ale zároveň může poplatník snížit základ daně o stejnou částku. To platí však jen za podmínky, že byl tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění, udržení příjmů. Upozorňujeme, že správce daně informace o bezúplatných příjmech vyžaduje i v nové příloze k transakcím se spojenými osobami, kterou někteří poplatníci podávají povinně poprvé s daňovým tvrzením za rok 2014 (viz informace níže). Vzhledem k absenci definice bezúplatných příjmů v ZDP může vyplnění této části přílohy činit problémy. Naši odborníci jsou Vám samozřejmě k dispozici v případě Vašich otázek. Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob spojené osoby Vybrané subjekty mají poprvé za zdaňovací období 2014 povinnost podat společně s přiznáním k dani z příjmů právnických osob i samostatnou přílohu, v níž se vyplňují údaje o transakcích se spojenými osobami definovanými v 23 odst. 7 ZDP zvlášť za každou takovou osobu. Vybranými osobami jsou ti poplatníci, kteří splní alespoň jedno z níže uvedených kritérií: a) aktiva celkem více než 40 mil. Kč, kdy se aktivy rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle 26 odst. 3 zákona o účetnictví, nebo b) roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč vypočtený podle 20 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o účetnictví, uvedený na řádku 1 tabulky K daňového přiznání, nebo c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50, kterým se rozumí údaj uvedený dle dílčích pokynů na řádku 2 tabulky K daňového přiznání,

4 4 a dále za předpokladu, že: uskuteční transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí. Přílohu vyplní pouze ve vztahu k těmto zahraničním spojeným osobám, nebo vykázali na ř. 200 daňovou ztrátu, a současně uskutečnili transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. Přílohu vyplní ve vztahu ke všem spojeným osobám, nebo jsou příjemci investiční pobídky formou slevy na dani v souladu se zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, a současně uskutečnili transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. Otázky a odpovědi k podávání této přílohy publikovala finanční správa dne na svých webových stránkách. Naše kancelář k problematice transakcí mezi spojenými osobami a tzv. transferových cen pořádá pro naše klienty seminář dne , na němž okruh přednášejících z řad naší společnosti doplní také zástupce státní správy. Jistě vás v této souvislosti potěší i informace, že naše společnost pořídila licenci na software Amadeus, který využívají správci daně při kontrolách na ceny obvyklé. Nový pokyn Generálního finančního ředitelství č. D-22 k zákonu o daních z příjmů Generální finanční ředitelství vydalo nový pokyn k jednotnému uplatňování zákona o daních z příjmů, který nahradil pokyn D-6. Tento pokyn lze uplatnit již pro zdaňovací období Pokyn Generálního finančního ředitelství č. D 21 k promíjení příslušenství daně Na stránkách finanční správy byl publikován pokyn týkající se individuálního promíjení příslušenství daně, které je umožněno s účinností od Cílem pokynu je zabezpečit jednotné a objektivizované rozhodování o žádostech o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu, tedy úroku a penále. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Druhá snížená sazba Jednou z nejdůležitějších změn v oblasti daně z přidané hodnoty ( DPH ) je zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %, která se uplatňuje na vybrané zboží, zejména počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti, vybrané mlýnské výrobky, vybrané léky a tištěné knihy, kde reklama nepřesahuje 50 %.

5 5 Trvalý a dočasný režim přenesení daňové povinnosti Další podstatnou novinkou je rozšíření seznamu zboží a služeb, u nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti mezi dvěma plátci DPH podle 92a a následujících zákona o DPH. Přenesení daňové povinnosti se dělí na kategorii trvalého použití a dočasného použití. Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti se použije nadále u zlata a při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH, tj. zejména u odpadových surovin, s nimiž se obchoduje jako s druhotnými surovinami, včetně dodání tohoto zboží ke zpracování. I nadále se uplatní trvale režim přenesení daňové povinnosti u stavebních nebo montážních pracích, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ- CPA Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti je zavedeno nově od , respektive od Tento režim se uplatní u položek, které jsou uvedeny v příloze k zákonu o DPH č. 6, pokud tak vláda ČR stanoví nařízením, kterým je nařízení vlády č. 361/2014 Sb. ze dne Do této kategorie se přesunul převod emisních povolenek, kde se režim přenesení daňové povinnosti uplatní od U dalších položek, pokud celková částka základu daně u zdanitelného plnění přesáhne Kč, se uplatní přenesení daňové povinnosti od Jedná se zejména o obilniny a technické plodiny, kovy včetně drahých kovů, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro zpracování dat a videoherní konzole. Aplikace přenesení daňové povinnosti je u cukrové řepy posunuta až na Nově bude od zavedeno přenesení daňové povinnosti u dodání nemovité věci plátci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, se rozhodne, přesto, že je toto dodání již osvobozeno, využít možnosti uplatnit daň při dodání nemovité věci jinému plátci. Zvláštní režim jednoho správního místa tzv. MOSS MOSS je zcela novým celoevropským režimem jednoho správního místa souvisejícím s přenosem místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani, který je upraven v 110a a následujících zákona o DPH. Podle nových pravidel pro stanovení místa plnění u těchto služeb vznikne obecně poskytovateli takové služby, plátci daně v jedné členské zemi, povinnost přiznat DPH ve státě příjemce takové služby podle místních předpisů (včetně lokální sazby DPH). Proto pro zjednodušení pro plátce daně existuje dobrovolná možnost registrace tzv. jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shopu, tedy zkráceně MOSS) v jednom jediném státě EU. Takto registrovaný plátce se nebude muset registrovat v každém státě, kam službu osobě nepovinné k dani poskytl, ale svou daňovou povinnost bude plnit pouze v jednom státě. Daňová správa tohoto členského státu, kde je plátce v režimu MOSS registrován, bude provádět převod vybrané daně do dotčených států. V České republice je pro režim MOSS zvolen jako jediný správce daně Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. 65

6 6 6 Nové pokyny a sdělení nejen k DPH Finanční správa zveřejnila na svých stránkách následující pokyny, sdělení a informace k DPH, které naleznete na Upozorňujeme na ty nejdůležitější. Pokyn GFŘ D-18 o ručení se týká nejen DPH, ale i ručení vyplývajícího z ostatních daňových zákonů (např. u daně z nabytí nemovitých věcí. Z hlediska DPH se týká ručení podle 108a, 109 a 109a zákona o DPH, tedy (i) ručení oprávněného příjemce, kterému vznikla povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň v souvislosti s přijetím vybraných výrobků z jiného členského státu, v případě dodání tohoto zboží třetí osobě osobou, která toto zboží pořídila z jiného členského státu, (ii) ručení příjemce zdanitelného plnění a (iii) při zvláštním zajištění daně. Dále byly na stránkách finanční správy publikovány následující informace: Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 Upozornění GFŘ k vykazování plnění vyjmenovaných v 10i zákona o DPH v daňovém přiznání Režim přenesení daňové povinnosti - změny kódů předmětu plnění ve Výpisu z evidence podle 92a zákona o DPH od a od Nespolehlivý plátce DPH Ručení za nezaplacenou DPH a bankovní účty. Minimální mzda v Německu Nakonec si dovolujeme informovat o zavedení minimální mzdy v Německu, a to v hrubé výši 8,50 EUR za hodinu. Čeští zaměstnavatelé, kteří vysílají i krátkodobě zaměstnance do Německa, mají povinnost hradit vysílaným zaměstnancům mzdu alespoň v této minimální výši, pokud samozřejmě nemají mzdu vyšší. Spolu s výplatou minimální mzdy zavedlo Německo ohlašovací a evidenční povinnosti, jejichž nesplnění podléhá také významným sankcím. Podrobně se o těchto povinnostech dozvíte na semináři Vysílání zaměstnanců do Německa a dalších států EU se zaměřením na německý zákon o minimální mzdě pořádaném společností 1. VOX a.s., který se uskuteční de , na němž přednáší i naše kolegyně Magdaléna Vyškovská.

7 7 PROXY, a.s. / PROXY AUDIT, s.r.o. PRAHA Plzeňská 3217/16, CZ Praha 5 tel.: 00420/ fax: 00420/ PROXY, a.s. / PROXY AUDIT, s.r.o. ČESKÉ BUDĚJOVICE nám. Přemysla Otakara II. / 36, CZ České Budějovice tel.: 00420/ fax: 00420/ A member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

NOVINKY V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. LEDNA 2015

NOVINKY V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. LEDNA 2015 BULLETIN leden 2015 Také v roce 2015 Vás budeme pravidelně informovat o novinkách a změnách, které mohou ovlivnit Vaši práci. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám se věnujeme těmto oblastem: Novinky

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300 prosinec 2011 V prosincovém vydání Finančních aktualit patří k nejdůležitějším informacím aktuální stav daňové reformy a novel zákonů souvisejících se zavedením Jednotného inkasního místa a dále změny,

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA. Novela zákona o daních z příjmů

D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA. Novela zákona o daních z příjmů 1 D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA 23. ročník 5. ledna 2015 č. 1 Novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015 Změny při uplatnění sazeb DPH Daň z nemovitých věcí v roce 2015 Úprava odpočtu po skončení

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení 1. Úvod Cílem tohoto příspěvku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní Novinky daně 2015 Zrušená ustanovení JIM Zachováno daň z příjmů zůstává superhrubá mzda zůstává solidární zvýšení daně zůstávají limity pro daňové odpočty úroků u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 08_2014 listopad

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela zákona o DPH od roku 2015... Strana 1 2. Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015 pokračování... Strana 3 3. Představenstvo musí

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více