VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY"

Transkript

1 VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 03 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/ Název globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji Celková částka pro tuto výzvu: ,- Kč 2. Program, prioritní osa, oblast podpory Program: Prioritní osa programu: Oblast podpory: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 Počáteční vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Cíle programu a oblasti podpory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Cílem globálního grantu je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji. 1/17

2 Specifické cíle oblasti podpory jsou: rozvoj a uplatňování pedagogických metod a forem výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér rovného přístupu; rozvoj poradenství a asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb; podpora úspěšnosti ve vzdělávání a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání; vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním; prevence rasismu a xenofobie a vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR. 4. Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1.2 V této výzvě budou podporovány pouze následující aktivity: 1. uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací 2. rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3. vybudování záchytné sítě pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit 4. včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním 5. prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání V rámci uvedené aktivity nebudou podporovány projekty zaměřené na multikulturní výchovu v předškolním vzdělávání. 6. vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR 7. podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání V rámci předkládaných projektů nebudou podporovány projekty zaměřené na zlepšování sociálního klimatu na základních školách. Předkládané projekty musí být minimálně z 80 % zaměřené na cílové skupiny dětí a žáků (ve vztahu k monitorovacímu indikátoru Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků v projektech z celkového počtu podpořených osob). Bližší specifikace aktivit je uvedena v příloze č. 1 této výzvy. 5. Cílové skupiny: děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let (např. z mateřských škol a přípravných tříd základních škol); děti (do 18 let), které předčasně opustily systém počátečního vzdělávání; žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání; děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže; rodiče dětí a žáků; děti a žáci mimořádně nadaní (ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb.); děti a žáci nadaní pracovníci škol a školských zařízení; vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 2/17

3 pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže. 6. Typy podporovaných projektů Podporovány budou grantové projekty, tzn. ucelené projektové záměry, které předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji. Grantové projekty musí být realizovány ve prospěch cílových skupin v Libereckém kraji a naplňovat specifikaci aktivit uvedených v popisu podporovaných aktivit. 7. Oprávnění předkladatelé žádostí o finanční podporu Subjektem oprávněným k předkládání žádostí o finanční podporu na grantové projekty mohou být níže vyjmenované právnické osoby, které současně splňují podmínky uvedené v Příručce pro žadatele (kapitola Oprávněnost subjektu (žadatele)): školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku); vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; sdružení a asociace škol (tj. například občanská sdružení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdružení právnických osob zřízená podle oddílu 2, 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů); právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství; organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže; města, obce a svazky obcí, podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů; nestátní neziskové organizace (založené nebo zřízené podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů. 8. Partnerství Partnerství v rámci OP VK je smluvní vztah mezi dvěma nebo více subjekty (veřejnými či soukromými), který je založen na společné odpovědnosti za realizaci projektu v průběhu celého projektového cyklu. Partneři se společně podílejí na přípravě a realizaci projektu ve fázi zpracování projektové žádosti, ve fázi jeho realizace i ve fázi ukončení projektu. Partneři se podílejí rovněž na zajištění udržitelnosti projektu, jsou-li k tomu zavázáni partnerskou smlouvou. Partnerství nesmí být založeno pouze na zabezpečení běžné administrace projektu, poskytování služeb nebo dodání zboží. Partnerem není dodavatel, který je v rámci projektů poskytovatelem služby či dodavatelem zařízení a vybavení na komerční bázi. Partner nesmí být dodavatelem běžně komerčně poskytovaných dodávek, služeb či stavebních prací. Realizace principu partnerství tak nesmí být v rozporu s příslušnými právními předpisy ČR, zejména nesmí být principu partnerství zneužito k obcházení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 3/17

4 Partnerem projektu může být pouze právnická osoba se sídlem na území ČR, která není v úpadku podle zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, není proti ní vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci a splňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám. Žadatel při předkládání projektové žádosti odevzdává Prohlášení o partnerství, v případě schválení projektu uzavře a předloží partnerskou smlouvu, a to nejpozději před uzavřením Smlouvy o realizaci grantového projektu. Rozlišujeme dva typy partnerů: 1) partner s finančním příspěvkem tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci projektových aktivit. 2) partner bez finančního příspěvku tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu, např. formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu. V případě, že příjemce uzavře pracovně právní vztah se zaměstnancem partnera na totožnou činnost jakou má partner v projektu, nemůže pak stejnou činnost vykazovat v rámci partnerství. Je-li žadatelem o podporu či partnerem grantového projektu právnická osoba zřizovaná státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, která současně vykonává činnost školy nebo školského zařízení, bude podmínkou uzavření Smlouvy o realizaci grantového projektu také doložka osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba smlouvu o partnerství uzavřela v souladu s 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 9. Forma financování a limity finanční podpory Finanční prostředky budou příjemcům pomoci poskytnuty formou dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu. Celková výše dotace: 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu Podíl EU: 85 % Podíl SR: 15 % Financování grantových projektů je zálohové. První záloha ve výši 25 % bude poskytnuta zpravidla do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu nebo do data uvedeného v této Smlouvě. Další průběžné platby budou poskytovány vždy po kontrole realizace a čerpání dotace do max. výše 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Závěrečná platba bude rozdílem celkových způsobilých výdajů projektu a dosud proplacených záloh, max. do 10 % rozpočtu. Termíny budou stanoveny ve Smlouvě o realizaci grantového projektu. Realizátor grantového projektu je povinen nejpozději při podání závěrečné žádosti o platbu odečíst od celkových způsobilých výdajů výnosy grantového projektu. Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy o ES. Limity finanční podpory 4/17

5 Celková alokace 3. výzvy: Minimální částka na jeden projekt: Maximální částka na jeden projekt 1 : Kč Kč Kč 10. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje mají formu přímých a nepřímých nákladů. Přímé náklady bez nákladů na křížové financování jsou využity jako základ pro výpočet nákladů nepřímých. Nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. Způsobilé výdaje musí splňovat následující kritéria: charakter výdaje výdaj musí být uskutečněn na typy činností, které odpovídají požadavkům stanoveným výzvou k předkládání žádostí; účel výdaje výdaj musí být vynaložen na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu; datum uskutečnění výdaje výdaj musí vzniknout a být uhrazen v průběhu realizace projektu. Výdaje prokazatelně související s realizací projektu uskutečněné až po ukončení realizace projektu např. mzdy a další výdaje projektu za poslední měsíc realizace projektu jsou způsobilé, pokud budou prokázány v závěrečné zprávě. Výdaje jsou způsobilé od okamžiku účinnosti Smlouvy o realizaci grantového projektu. prokazatelnost výdaje výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné potvrzenými účetními doklady, tzn., musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky české legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci předkladatele projektu. Výdaje musí být zaplaceny a zaplacení musí být doloženo (s výjimkou odpisů a nepřímých nákladů); přímé náklady musí být náležitě doloženy účetním dokladem a výpisem z bankovního účtu s náležitostmi dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; nepřímé náklady náklady spojené s administrací projektu, které nejsou spojeny s konkrétní klíčovou aktivitou projektu; tyto náklady není třeba prokazovat přímo jednotlivými účetními doklady a jsou způsobilé ve výši stanovené touto výzvou; pravidly nepřímých nákladů nejsou nijak dotčeny účetní postupy organizace. Druhy způsobilých výdajů a limity jednotlivých kapitol rozpočtu - osobní náklady doporučenou výši mezd a platů v místě a čase obvyklých řeší metodický dopis č. 4; - cestovní náhrady pouze zahraniční služební cesty (tuzemské cestovní náhrady jsou vykazovány v rámci nepřímých nákladů); - nákup zařízení a vybavení dlouhodobý nehmotný majetek, drobný nehmotný majetek, drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč, použitý drobný hmotný majetek, nájem, případně splátky operativního leasingu zařízení a budov, odpisy (amortizace) vlastního dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, výdaje na opravu a údržbu; podíl výdajů na pořízení zařízení a vybavení na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 25 % včetně křížového financování; - místní kancelář tyto výdaje se uplatňují v rámci nepřímých nákladů; - nákup služeb podíl nákupu služeb na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 49 % z celkových způsobilých výdajů projektu; - přímá podpora mzdové příspěvky, ubytování, stravování, doprovodné aktivity; podíl výdajů kapitoly přímá podpora na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu; 1 Výše je dána součtem křížového financování, přímých a nepřímých nákladů 5/17

6 - náklady vyplývající přímo ze Smlouvy o realizaci grantového projektu zahrnují pouze závěrečný audit; (ostatní výdaje jako např.: výdaje na publicitu projektu, zřízení a vedení bankovního účtu pro účely projektu, nezbytné správní poplatky jsou vykazovány v rámci nepřímých nákladů); - drobné stavební úpravy; - DPH. Nepřímé náklady Nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. Tyto náklady zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu. Kromě nákladů na administraci sem mohou být zařazeny také náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou, nicméně jsou vykonávány v rámci běžných činností organizace příjemce pomoci nebo partnera a nelze je proto jednoznačně přiřadit k aktivitám projektu. Podrobná specifikace nákladů, které jsou považovány za nepřímé a pravidla pro jejich uplatnění jsou stanovena v platné Příručce pro žadatele OP VK (kapitola Nepřímé náklady) a Příručce pro příjemce (kapitola Nepřímé náklady). Podíl nepřímých nákladů se stanoví jako procento z doložených přímých nákladů bez nákladů spadajících do kategorie křížového financování. Následující tabulka stanoví podíl nepřímých nákladů na výši maximálních přímých nákladů: Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do % z přímých nákladů křížového financování) Přímé náklady 4 mil. Kč 18 % nepřímých nákladů Přímé náklady > 4 mil. Kč ,80 Kč 16 % nepřímých nákladů Stanovené % nepřímých nákladů je závazné k výši přímých nákladů. Křížové financování Při financování grantových projektů je pro nákup zařízení a vybavení v hodnotě nad 40 tis. Kč a nábytku bez ohledu na výši pořizovací ceny možné využít principu křížového financování a to za těchto podmínek: výdaje na křížové financování nepřesáhnou 9 % celkových způsobilých výdajů projektu; v součtu s ostatními výdaji na zařízení a vybavení nepřesáhnou 25 % celkových způsobilých výdajů projektu; vybavení a nábytek lze z prostředků OP VK financovat v případě, že je pořízen pro potřebu cílové skupiny; je-li křížové financování využito k pořízení vybavení nebo nábytku pro potřeby realizačního/projektového týmu, je nutné takový požadavek zvlášť zdůvodnit, přičemž výše prostředků připadajících na jeden celý přepočtený pracovní úvazek členů projektového týmu činí Kč. Podrobný výčet způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu a rozdělení nákladů na přímé a nepřímé je uveden v platné Příručce pro příjemce na 11. Kritéria pro výběr projektů Obsah kritérií hodnocení projektů (subkritéria) a jejich bodové ohodnocení Maximální počet bodů 1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 18 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou Oblast podpory 10 Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu 8 2. Cílová skupina 10 Vymezení a přiměřenost cílových skupin 5 6/17

7 5 Způsob zapojení cílových skupin 5 3. Popis realizace projektu 18 Klíčové aktivity a stadia realizace 9 Připravenost na možná rizika a jejich řešení 2 Předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů 2 Publicita 2 Udržitelnost projektu po skončení financování z OP VK 3 4. Finanční řízení 20 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu 8 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu 8 Nastavení vnitřního kontrolního systému 4 5. Výsledky a výstupy 15 Kvantifikace výsledků a výstupů 5 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů 5 Monitorování projektu 5 6. Horizontální témata 4 Aktivity podporující rovné příležitosti 2 Aktivity podporující udržitelný rozvoj 2 7. Specifické požadavky 15 Vazba na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2 Dopad aktivit na územní rozsah obce s rozšířenou působností a širší 4 Uplatňování inkluzivních metod a forem vzdělávání 5 Synergie s ostatními OP 1 Celkem obecná a specifická kritéria 100 Kritérium Synergie IPRM (bonifikace) 10 % Celkem Doba trvání projektů Grantový projekt musí být ukončen nejpozději do Podle pravidel stanovených Evropským společenstvím je příjemce povinen zajistit, aby aktivity a výstupy, které budou v rámci projektu podpořeny, byly udržovány ještě pět let po skončení financování z OP VK. Bližší pravidla udržitelnosti jsou v Příručce pro žadatele v kapitole 6.4 Udržitelnost projektu. 13. Místo realizace projektů Liberecký kraj 14. Monitorování projektů Výsledky realizace grantových projektů se vyhodnocují pomocí níže uvedených monitorovacích indikátorů. Indikátory a jejich výši žadatel závazně stanovuje v žádosti. 2 Specifické kritérium hodnotí, zda grantový projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008, který je základním strategickým dokumentem v oblasti vzdělávání v Libereckém kraji a který je zpracováván na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobý záměr je členěn do jednotlivých kapitol, které stanovují cíle pro jednotlivé oblasti vzdělávání a aktivity, které vedou k naplňování těchto cílů. Maximální počet bodů získá grantový projekt, který ve svém věcném zaměření přesně koresponduje s aktivitami, jež vedou k naplňování cílů pro danou oblast. Bodové hodnocení získá i grantový projekt, který je alespoň v souladu s cíli Dlouhodobého záměru pro danou oblast. 7/17

8 Kód Indikátor Měřící jednotka Počet podpořených osob celkem počet z toho Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků v projektech z celkového počtu podpořených osob počet z toho chlapci počet dívky počet Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání počet z toho muži počet ženy počet Počet podpořených osob poskytovatelé služeb počet Počet nově vytvořených/inovovaných produktů počet z toho Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP počet Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT počet Počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami počet Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd počet 15. Způsob výběru projektů a vyrozumění žadatele o výsledku Proces hodnocení žádosti se skládá ze čtyř fází, přičemž požadavkem pro postoupení žádosti do následující fáze je splnění požadavků fáze předchozí. Následně je celý proces hodnocení ukončen fází schvalování projektů. Jednotlivé fáze hodnocení jsou: hodnocení formální ověření, zda byla žádost odevzdána dle požadavků vyhlašovatele viz níže část 17. Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání; hodnocení přijatelnosti hodnotí se zda: žadatel splňuje definici možného příjemce podpory uvedenou v dané výzvě; žadatel má sídlo na území České republiky; partner projektu splňuje podmínky pro oprávněnost partnera stanovené pro danou výzvu; projekt má dopad na území Libereckého kraje; navržené aktivity projektu jsou v souladu s vyhlášenými podporovanými aktivitami dané výzvy; požadovaná výše finanční podpory z OP VK k realizaci projektu je v souladu se stanoveným rozmezím minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy; cílové skupiny projektu jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami dané výzvy; doba trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě; podpora z OP VK je plánována výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK a respektuje finanční limity v rámci dané výzvy; požadovaná procentuální výše nepřímých nákladů je v souladu se stanovenou procentuální výší nepřímých nákladů vymezených v rámci dané výzvy; Pokud bude porušeno alespoň jedno z výše uvedených neopravitelných kritérií přijatelnosti, bude žádost z procesu hodnocení vyřazena. 8/17

9 hodnocení věcné s využitím zpravodaje zajišťují dva nezávislí hodnotitelé dle předem stanovených kritérií viz část 12. Kritéria pro výběr projektů. Maximální dosažitelný počet bodů je 110, minimální hranice pro doporučení k financování je 65 bodů. Třetí nezávislý hodnotitel tzv. zpravodaj vypracuje celkový (souhrnný) návrh hodnocení projektu včetně celkového počtu bodů. grémium zpravodajů ukončuje celý proces hodnocení. Grémium zpravodajů respektuje pořadí vzniklé při věcném hodnocení a hlasuje o celkovém doporučení nebo nedoporučení projektové žádosti ke schválení. Projekty doporučené grémiem zpravodajů schvaluje na svém nejbližším možném zasedání Zastupitelstvo Libereckého kraje. Žadatelé budou o výsledku výběru písemně vyrozuměni a seznam schválených grantových projektů bude zveřejněn na webových stránkách Popis způsobu hodnocení a schvalování projektů včetně výběrových kritérií a časové náročnosti jednotlivých fází hodnocení je podrobně popsán v Příručce pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dostupné na 16. Termíny výzvy Vyhlášení výzvy: Příjem listinných verzí žádostí: Ukončení příjmu žádostí/výzvy: ve hod. Žádosti o finanční podporu lze vyplňovat v aplikaci Benefit7 od Žádosti se doručují osobně nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doručovatelskými nebo kurýrními službami na Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat, U Jezu 642/2a, Liberec 2. Rozhodujícím je čas skutečného doručení a nikoli odeslání žádosti. Všechny žádosti doručené po termínu budou automaticky vyřazeny. 17. Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání Žádost o finanční podporu na grantový projekt včetně příloh (dále jen žádost ) se předkládá: 1. 1 x elektronicky on-line ve formě webové žádosti vyplněné v aplikaci Benefit7 (on-line vyplněná a finalizovaná žádost na x v listinné podobě originál; 3. 1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na nosiči chráněném proti přepisu (CD-R). Žádost musí být předložena ve formě webové žádosti (včetně příloh ve formátu *.pdf) vyplněné a finalizované v aplikaci Benefit7. Po finalizaci webové žádosti je jí přidělen unikátní klíč, tzv. hash, který musí být shodný s listinnou verzí žádosti, jinak bude žádost vyřazena. Písemná podoba žádosti musí být vytištěna z aplikace Benefit7 po její finalizaci a přidělení unikátního klíče; poté spolu s žádostí v elektronické podobě na CD-R (včetně příloh ve formátu *.pdf) doručena doporučeně poštou nebo osobně na adresu uvedenou v této výzvě. Jako součást webové žádosti se do aplikace Benefit7 musí vložit i elektronické verze příloh shodné s listinnými. Přílohy jsou do aplikace Benefit7 načítány v záložce přílohy projektu. 9/17

10 Velikost přílohy je omezena na 4 MB na jednu přílohu a 20 MB na celou žádost. Přílohy musí být přikládány pouze ve formátu *.pdf. Žádost vytištěná z aplikace Benefit7 se předkládá svázaná a přelepená páskou (v levém horním rohu na přední i zadní straně). Páska musí být označena z obou stran razítkem a podpisem statutárního zástupce žadatele (či jinou osobou na základě plné moci). Žádost musí být orazítkovaná a podepsaná statutárním zástupcem žadatele (či jinou osobou na základě plné moci), případně i statutárním zástupcem partnera (pokud je relevantní). Povinné přílohy žádosti: 1. Doklad o právní subjektivitě žadatele originál nebo úředně ověřené kopie; nesmí být starší 3 měsíců k datu podání žádosti; druh požadovaného dokladu dle právního statutu předkladatele stanoví aktuální Příručka pro žadatele (kapitola 4.1 Obecné náležitosti a přílohy žádosti); 2. Prohlášení o partnerství 3 je-li v projektu partner; 3. Doklad o zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje měst (IPRM) je-li projekt do IPRM zařazen a je-li IPRM schválen. Forma předkládání povinných a nepovinných příloh: svázané do druhého svazku přelepeného páskou, která musí být z obou stran orazítkovaná a podepsaná statutárním zástupcem žadatele (či jinou osobou na základě plné moci); úvodní (krycí) list svazku příloh tvoří seznam příloh; seznam příloh musí být orazítkován a podepsán statutárním zástupcem žadatele (či jinou osobou na základě plné moci); na seznamu příloh bude uveden počet listů jednotlivých příloh včetně seznamu příloh, tzn. počet fyziky doložených listů dokumentu celkem (včetně seznamu příloh), nikoli počet číslovaných stránek dokumentu; musí být dodrženo řazení příloh stanovené touto výzvou; každá příloha musí být označena pořadovým číslem podle jejího umístění v seznamu příloh; listy musí být očíslované; vícestránková příloha musí být pevně spojena; předloženy spolu se žádostí ve formátu *pdf na CD-R; elektronická verze příloh vložena ve formátu *pdf do aplikace Benefit7 Žádost se předkládá v zalepené obálce, na které musí být uvedeno: přední strana obálky: - Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat U Jezu 642/2a Liberec 2 - název a adresa žadatele - upozornění NEOTVÍRAT pod adresou žadatele zadní strana obálky: - název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - číslo prioritní osy: 1 - číslo oblasti podpory: číslo výzvy: 03 - registrační číslo globálního grantu: CZ.1.07/ název globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji 3 Vzor Prohlášení o partnerství je přílohou č. 3 Výzvy. 10/17

11 - název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - obor 4 : žadatel vyplní dle seznamu oborů - název projektu: žadatel vyplní dle projektu 18. Místo předložení Adresa vyhlašovatele: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat U Jezu 642/2a Liberec 2 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat 14. patro, kancelář č Další informace Všichni předkladatelé projektových žádostí jsou povinni seznámit se s Příručkou pro žadatele OP VK, Příručkou pro příjemce OP VK a metodickými dopisy platnými ke dni vyhlášení výzvy. Veškeré informace a aktuální řízená dokumentace jsou dostupné na adrese 4 Na obálku je nutné uvést obor, do něhož projekt spadá seznam oborů je přílohou č. 2 Výzvy. 11/17

12 20. Kontakt na vyhlašovatele: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 Kontaktní Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Ing. Chládková Věra Ing. Renáta Andělová kancelář: 1424 kancelář: projektový manažer finanční manažer Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu: Mgr. Antošová Jana kancelář: 822 projektový manažer pro globální grant Ing. Richtrová Miloslava kancelář: 822 projektový manažer pro globální grant Ing. Prokešová Petra kancelář: 919 projektový manažer pro globální grant 12/17

13 Příloha č. 1 Bližší specifikace podporovaných aktivit v 3. výzvě globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji Uvedený výčet činností v rámci jednotlivých aktivit má orientační a doporučující charakter (s výjimkou konkrétních uváděných omezení). 1. Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací Aktivita bude podporovat uplatňování vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které povedou k zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, zejména s akcentováním individuálního přístupu a respektováním individuálních vzdělávacích potřeb. Podporovány budou činnosti vedoucí k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol hlavního vzdělávacího proudu či formou skupinové integrace do třídy, která je na škole k tomuto účelu speciálně zřízena. Činnosti povedou k zajištění optimálních podmínek pro rozvíjení vnitřních předpokladů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a k vybudování tvořivé, humánní, otevřené školy, kde každý žák nalezne prostor pro uplatnění svého potenciálu. Zvýšená pozornost se zaměří na proces tvorby, naplňování a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů, včetně metodické podpory a spolupráce dalších institucí či institutů. 2. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Aktivita je zaměřena na rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednat se zpravidla bude o rozvoj personálních a organizačně-technických kapacit v pedagogicko-psychologických poradnách, speciálních pedagogických centrech a školských poradenských pracovištích, jež budou zaměřeny na školské poradenské služby pro žáky a jejich zákonné zástupce. Bude posilována spolupráce mezi jednotlivými školami a institucemi zabývajícími se poradenstvím, speciálně pedagogickými službami a asistencí, které kumulují, rozvíjejí a aplikují odborné poznatky z této oblasti, aby docházelo k úzkému provázání a souslednosti jednotlivých částí. V obsahové náplni se bude rámcově jednat o rozvoj standardizace diagnostiky a identifikaci míry podpůrných opatření, posilování metodického vedení a komunikace s jednotlivými školami, rozvoj a inovaci forem psychologické a speciálně pedagogické individuální intervence. Důraz bude kladen i na rozšiřování služeb asistentů pedagoga, které povedou ke zvýšení samostatnosti, posílení sebevědomí a začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu. 3. Vybudování "záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit 13/17

14 Aktivita se zaměří na vytvoření "záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasných odchodem ze systému vzdělávání a těch, kteří se do systému chtějí navrátit. Bude se jednat o vytvoření koordinovaných aktivit založených na široké spolupráci nejrůznějších institucí (zejména škol a školských poradenských zařízení, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti školství, sociálně-právní ochrany dětí, organizací zaměřených na práci se sociálně vyloučenými). Umožní v první řadě včasné identifikování osob ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání, případně vyhledávání osob, které jej již takto opustili, včetně diagnostiky konkrétního jedince ve vztahu k problémové oblasti a tvorby individuálního rozvojového plánu. Následně se zaměří na poradenství v aktuální životní situaci, zpravidla se bude jednat o činnosti vedoucí ke zvyšování motivace ke vzdělávání. Do rámce aktivity spadá i tvorba a realizace cílených činností zahrnujících přípravu ke vzdělávání, individuální vzdělávání, vytváření otevřených klubových aktivit pro tyto jedince, při nichž bude k dispozici zázemí umožňující překonávat často nižší socioekonomický status přístupem k výukovým materiálům, učebnicím, výpočetní a multimediální technice a zdrojům informací. Pro všechny aktivity je nezbytné průběžné poradenství a psychologická péče. 4. Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním Aktivita je zaměřena na včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním. Pozornost bude věnována vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí v přípravných třídách a mateřských školách s cílem rozvíjet jejich osobnost a potřebné dovednosti. Tato včasná péče povede ke snížení počtu žáků, kteří budou v průběhu a především v prvních třech letech povinné školní docházky vyžadovat speciální péči. Dále budou podporovány činnosti vedoucí ke zvyšování školní úspěšnosti a integrace dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním a ke zmírnění jejich potenciálního vylučování ze vzdělávacího systému například prostřednictvím činnosti asistentů pedagoga a terénních sociálních pedagogů. Činnosti se také zaměří na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a asistentů pedagoga, kteří by měli při své práci vycházet z individuálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků a zohledňovat jejich sociální, kulturní či etnické zázemí a uplatňovat tvořivě humánní přístup k dítěti a jeho rodině. Bude posilován rozvoj komunikativního přístupu pedagogů k rodinám dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s cílem zvýšit informovanost rodičů dětí z cílové skupiny o významu vzdělávání pro budoucí život jejich dětí a motivovat rodiče ke spolupráci na předškolním vzdělávání. Akcentováno bude působení poradenských zařízení za účelem podpory kompetencí rodičů k rozvíjení potenciálu dítěte, jeho pozitivního sebepojetí a přesvědčení o vlastních schopnostech. 5. Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání Aktivita je zaměřena na prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání. Důraz bude kladen na výchovu k toleranci, ohleduplnosti a spravedlnosti, rozvíjení smyslu pro respekt a solidaritu, seznamování s neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitostí lidí a se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě (např. s kulturou, tradicemi, zvyky, estetickými a duchovními hodnotami). Činnosti povedou k rozvoji mezilidských vztahů, k přirozenému přijímání odlišností a odstraňování nepřátelství a předsudků vůči menšinám a vůči osobám odlišných národností. Činnosti současně povedou ke stimulaci, ovlivňování a korigování jednání a hodnotového systému cílových skupin. 14/17

15 V rámci uvedené aktivity nebudou podporovány projekty zaměřené na multikulturní výchovu v předškolním vzdělávání. 6. Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR Aktivita se zaměří na rozvoj činností pro vzdělávání cizinců žijících na území ČR. Bude se jednat zejména o přípravné vzdělávání umožňující začlenění cizinců do vzdělávacího systému a překonávající sociokulturní a jazykové bariéry. Činnosti se tak zaměří na jazykové vzdělávání, na vzdělávání v oblasti kulturních dovedností a zvyků tak, aby bylo předcházeno případným nedorozuměním. Současně budou vytvářeny i specifické, v některých případech bilingvní výukové materiály a pomůcky. V rámci této aktivity budou také podporovány činnosti vedoucí k přípravě pedagogů na vzdělávání cizinců, na vyučování českého jazyka jako cizího jazyka apod. 7. Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání Aktivita je zaměřena na podporu neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání. Činnosti se zpravidla zaměří na rozvoj, rozšiřování služeb a udržitelnost nízkoprahových klubů a středisek volného času, které napomáhají minimalizovat rizika související se způsobem života dětí a mládeže, zejména mimo prostředí škol ve volném čase, umožňují jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí, řešit problémy, ale také zajišťují podporu, odbornou pomoc a prostor pro vlastní aktivity. Podporovány budou činnosti, které pružně reagují na trendy v zájmových činnostech a na aktuální potřeby dětí, žáků a mládeže. Zejména se pozornost zaměří na podporu vytváření modulově uspořádaných kurzů v zájmovém vzdělávání, které budou spadat svým obsahovým rámcem do dalšího vzdělávání. Důraz bude kladen na zajištění kvalitního a odborného vedení zájmových útvarů, akcí a na správné zaměření a účinnou cílenou propagaci a také na rozvoj kvalifikace pracovníků NNO a středisek volného času. V rámci předkládaných projektů nebudou podporovány projekty zaměřené na zlepšování sociálního klimatu na základních školách. Předkládané projekty musí být minimálně z 80 % zaměřené na cílové skupiny dětí a žáků (ve vztahu k monitorovacímu indikátoru Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků v projektech z celkového počtu podpořených osob). 15/17

16 Příloha č. 2 Seznam oborů z Centrální databáze hodnotitelů pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Seznam oborů oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Asistenční SPP služby Cizí jazyky EVVO Garantovaná péče o děti se sociokulturním znevýhodněním ICT a e-learningové aplikace Komunitní rozvoj Poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Práce s dětmi v ústavních zařízeních Rovné příležitosti dětí a žáků se SVP Sociální znevýhodnění ŠVP Tvorba modulů Zdravotní znevýhodnění 16/17

17 Příloha č. 3 Prohlášení o partnerství Prohlášení o partnerství Organizace / subjekt.. se sídlem zastoupený statutárním zástupcem / oprávněnou osobou. (jméno, příjmení). potvrzuje, že - s projektem žádajícím o podporu v rámci OP VK. (název projektu dle žádosti v Benefitu7) je plně obeznámen a souhlasí s jeho obsahem; - se zavazuje dodržovat principy řádného partnerství; - se zavazuje dodržovat všechny podmínky partnerství uvedené v Příručce pro příjemce podpory a v metodických pokynech Řídícího orgánu OP VK. Jako partner výše uvedeného projektu se tímto zavazujeme k příspěvku na spolufinancování způsobilých nákladů projektu, který poskytneme příjemci podpory z vlastních zdrojů a který nebude nárokován ke zpětnému proplacení. Výše příspěvku činí Kč. místo a datum podpis statutárního zástupce/ oprávněné osoby jméno a příjmení statutárního zástupce/ oprávněné osoby 17/17

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

Zlínský kraj 3. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 3. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 3. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL OLOMOUCKÝ KRAJ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL OLOMOUCKÝ KRAJ VYHLAŠOVATEL OLOMOUCKÝ KRAJ Odbor strategického rozvoje kraje Oddělení grantových schémat Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, III a V

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podklady pro projednání 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího, v kraji Vysočina.

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PRO KRAJE, MIMO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI PODPORY 3.1 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 08 Revize od: 30.6.2014Výzva platná do: 30.06.2014

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 2. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ Obsah semináře Obecné informace Globální granty KHK a aktuální stav Informace pro žadatele

Více

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Globální granty OP VK ve Středočeském kraji. PhDr. Ivo Říha Praha,

Globální granty OP VK ve Středočeském kraji. PhDr. Ivo Říha Praha, Globální granty OP VK ve Středočeském kraji PhDr. Ivo Říha Praha, 14.4.2008 2 Globální granty OP VK Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 1. Identifikace výzvy

Více

Zlínský kraj 3. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 3. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 3. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Výzva pro předkládání individuálních projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele):

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (dále OP VK) vyhlašuje

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (dále OP VK) vyhlašuje Č.j.: 13974/2011-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (dále OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Odboru administrace ESF MŠMT

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 8 (od 20. 12. 2013) Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 7 Název subjektu (vyhlašovatele):

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Třetí výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 1. Identifikace

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Výzva pro předkládání individuálních projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele):

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT- 6237/2014 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

PŘEHLED KRITÉRIÍ PRO FORMÁLNÍ HODNOCENÍ A HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ V RÁMCI GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

PŘEHLED KRITÉRIÍ PRO FORMÁLNÍ HODNOCENÍ A HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ V RÁMCI GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE PŘEHLED KRITÉRIÍ PRO FORMÁLNÍ HODNOCENÍ A HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ V RÁMCI GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE ČÁST A. - KRITÉRIA FORMÁLNÍHO HODNOCENÍ OPRAVITELNÁ Č. Kritérium 1. 2.

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů Globální granty Olomouckého kraje na léta 2007-2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem: MŠMT ČR spolufinancování bude

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (DÁLE OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU Skupině II regionálního

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje Č.j: 16595/2011-412 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ 1. Identifikační údaje MAS Lašsko PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Zadavatel:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Program prezentace: 1. část informační Stručné seznámení s OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta 2007-2013 Globální granty realizované

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Č. j.: 22857/2011-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU MPSV a jeho příspěvkovým organizacím

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Stránka: 1 z 7 Ministerstvo práce a sociálních věcí Zprostředkující subjekt vyhlašuje: VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Výzva pro předkládání individuálních projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele):

Více

Evidence klíčových změn Příručky pro žadatele o finanční podporu z OP VK Verze 5 (platná od )

Evidence klíčových změn Příručky pro žadatele o finanční podporu z OP VK Verze 5 (platná od ) Evidence klíčových změn Příručky pro žadatele o finanční podporu z OP VK Verze 5 (platná od 2. 2. 2009) Tento dokument je zpracován jako stručný přehled některých změn, které byly provedeny v Příručce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

VYHLAŠOVATEL. vyhlašuje 2. KOLOVOU VÝZVU

VYHLAŠOVATEL. vyhlašuje 2. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL OLOMOUCKÝ KRAJ Odbor investic a evropských programů Oddělení grantových schémat Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více