FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU"

Transkript

1 FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Kontaktní adresa pro doručování písemností: Karolíny Světlé 2, Olomouc Věřitel je v tomto formuláři označován dále též jako Banka. Připadá-li v úvahu: Zprostředkovatel úvěru (*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru Druh spotřebitelského úvěru Celková výše spotřebitelského úvěru To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Podmínky čerpání To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze. Doba trvání spotřebitelského úvěru Kreditní karta Kreditní karty MC Vodafone Min. výše Úvěrového limitu Max. výše Úvěrového limitu Úvěrový limit je Klientovi k dispozici okamžikem aktivace karty. K čerpání úvěru až do výše Úvěrového limitu dochází prováděním transakcí aktivovanou kartou. V případě jakékoliv splátky Klienta vůči Bance se v rámci Úvěrového limitu obnovuje ode dne následujícího po dni, kdy Banka splátku obdržela, možnost čerpat takto splacenou částku. V případě, že Banka splátku obdrží v jiný než pracovní den, obnoví se možnost čerpání splacené částky první pracovní den poté, kdy Banka splátku obdržela. Smlouva o vydání kreditní karty se uzavírá na dobu neurčitou; pro účely výpočtu RPSN a celkové částky splatné Klientem je v tomto formuláři vycházeno z předpokladu, že doba trvání spotřebitelského úvěru činí 12 měsíců.

2 Splátky a případně způsob rozdělení splátek Celková částka, kterou je třeba zaplatit To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem. Poskytuje-li se spotřebitelský úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo je vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určité služby, název zboží/služby cena v hotovosti Je-li požadováno zajištění Popis zajištění, které máte v souvislosti se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, poskytnout. Nevedou-li splátky k okamžitému umořování jistiny, informace o této skutečnosti. Klient je povinen alespoň jednou měsíčně splácet dlužnou částku čerpanou kreditní kartou, a to ve výši alespoň povinné minimální splátky ve výši 3,5 % z aktuální dlužné částky, min 300 měsíčně. Úroky a poplatky jsou splatné společně s jistinou a jsou spláceny v rámci povinných minimálních splátek. Veškeré platby uskutečněné Klientem na Kartový účet, na němž jsou evidovány pohledávky Banky vzniklé za Klientem v souvislosti s užíváním kreditní karty, povedou ke splácení úvěru čerpaného kreditní kartou. Výše Úvěrového limitu Celková částka, kterou je třeba zaplatit Při stanovení celkové částky, kterou je třeba zaplatit, se vychází z předpokladů pro výpočet Roční procentní sazby nákladů Náklady spotřebitelského úvěru Úroková sazba nebo případně různé úrokové sazby, které se na Smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují Proměnlivá POS sazba p. a. ATM sazba 30,00 % p. a. Úroková sazba je stanovena jako maximální a platná v době uzavření Smlouvy o vydání kreditní karty. V případě provádění bezhotovostních transakcí je částka provedené transakce úročena POS výpůjční úrokovou sazbou; v případě výběru hotovosti kreditní kartou je částka provedené transakce úročena ATM výpůjční úrokovou sazbou. V případě, že Klient splatí celkovou dlužnou částku stanovenou na výpise z Kartového účtu a čerpanou prováděním bezhotovostních transakcí zcela před uplynutím bezúročného období v délce 60 dní pro typ kreditní karty MC Vodafone neplatí z takto splacené částky úroky. Hotovostní transakce se úročí okamžitě od data jejich zúčtování do jejich uhrazení ve prospěch Kartového účtu. Úroková sazba je sjednána následující dohodou o úrokové sazbě: veškeré dlužné částky jsou úročeny po celou dobu jejich existence úrokovou sazbou vypočtenou jako jednodenní PRIBOR publikovaný ČNB pro den, v němž dlužná částka vznikla plus 31 procentních bodů. Banka dále úrokovou sazbu Banka jednostranně stanovuje v Přehledu úrokových sazeb Raiffeisenbank a. s. (dále jen Přehled úrokových sazeb ). Banka je oprávněna úrokovou sazbu stanovenou na základě dohody o úrokové sazbě měnit v závislosti na změně referenční úrokové sazby. V případě, že je sazba vyhlášená v Přehledu úrokových sazeb výhodnější než sazba dosažená výpočtem dle pravidel v dohodě o úrokové sazbě sjednané výše, Banka pro úročení použije úrokovou sazbu dle Přehledu úrokových sazeb. Informace o konkrétní úrokové sazbě, která byla pro danou transakci použita, je Držiteli oznámena na výpisu z Kartového účtu. Přehled úrokových sazeb obsahující mj. výši referenční úrokové sazby je k dispozici na internetových stránkách Banky (www.rb.cz) a v pobočkách Banky.

3 Roční procentní sazba nákladů (RPSN) Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky. Výše Úvěrového limitu 1.nákup v rámci POS transakce Splátka ve výši 9 % Počet splátek za rok Výpůjční úroková sazba (POS pro bezhotovostní transakce) Veškeré poplatky spojené s úvěrem v tomto případě jen správa karty ve výši 45 /měs. (za předpokladu bezhotovostních transakcí ve výši měsíčně není poplatek účtován) RPSN, ,01 %, ,67 %, ,28 %, ,57 % p.a, ,22 %, ,01 %, ,87 %, ,70 % V uvedeném příkladu Klient využil okamžitě celkovou výši přiděleného Úvěrového limitu k jednorázové platbě u obchodníka, přičemž úvěr je splácen ve 12 splátkách za rok a výše splátky je 9 % z celkové částky splatné Klientem. Pokud je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít pojištění úvěru nebo smlouvu o jiné doplňkové službě Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN. Související náklady Zda se vyžaduje vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku (např. kreditní karty) bude-li užit Jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším ročním procentním sazbám nákladů na spotřebitelský úvěr. Ne Lze však sjednat následující volitelná pojištění (s ohledem na volitelnost nejsou zohledněna při výpočtu RPSN): Cestovní pojištění 50 měsíčně Základ-pojištění zneužití 15 měsíčně, Plus pojištění zneužití 69 měsíčně Pojištění schopnosti splácet 0,25 % měsíčně z aktuálně dlužné částky v daném měsíci Za účelem evidence pohledávek vzniklých v souvislosti s užíváním kreditní karty vede Banka jako svůj vnitřní účet tzv. Kartový účet, za jehož vedení Banka neúčtuje žádné poplatky. Přehled poplatků: Správa karty: 45 měsíčně Výběr hotovosti z bankomatu: RB v ČR 50 za výběr Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR: 79 za výběr Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí: % z vybírané částky Výběr hotovosti kartou na přepážce banky/směnárny (Manual Cash Advance): % z vybírané částky Výběr hotovosti kartou na pokladně obchodníka (Cash Back) v ČR kartou VISA: 10 za výběr Veškeré případné další náklady vyplývající ze Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit Výše uvedené poplatky jsou stanoveny jako maximální možné poplatky platné ke dni uzavření Smlouvy o vydání kreditní karty, které bude Banka Klientovi účtovat. Poplatky jsou stanoveny v Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby. Náklady související se Smlouvou o vydání kreditní karty lze měnit za následujících podmínek: A) náklady, které jsou poplatkem za platební službu ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku, lze měnit v případě, že 1) Banka navrhne změnu Klientovi na trvalém nosiči dat alespoň 2 měsíce před její účinností 2) Klient návrh na změnu písemně neodmítne přede dnem účinnosti změny 3) Banka Klienta informuje o následcích splnění podmínek v předchozích bodech 4) Banka Klienta informuje o jeho právu vypovědět Smlouvu o vydání kreditní karty B) náklady, které jsou spjaty s platebním prostředkem a které nejsou náklady (poplatky) za platební službu, lze měnit v případě, že 1) Banka zveřejní vhodným způsobem nejpozději 30 kalendářních dní před účinností informaci o změně Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 2) Klient nevypoví do 30 kalendářních dnů smlouvu, k níž se změněné poplatky vztahují Případná povinnost zaplatit notářské poplatky C) úrokovou sazbu lze měnit za podmínek uvedených výše v tomto formuláři; informace o změně úrokové sazby poskytuje Banka Klientovi ve výpisech z Kartového účtu, poskytovaných vždy ve lhůtách ve kterých jsou poskytovány výpisy z Kartového účtu Ne

4 Náklady v případě opožděných plateb Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti. V případě, že je Klient v prodlení se splácením úvěru čerpaného kreditní kartou, je Banka oprávněna: 1. úročit částku, s jejíž úhradou je Klient v prodlení, úrokem z prodlení. Celková úroková sazba, která je použita pro výpočet úroku, jenž je Klient povinen Bance platit po dobu, kdy trvá jeho prodlení, je stanovena jako součet úrokové sazby uvedené výše v části 3 (pole: Úroková sazba nebo případně různé úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují) a sazby pro výpočet úroku z prodlení ve výši stanovené právním předpisem ( repo sazba vyhlašovaná ČNB + 7 %). 2. dále účtovat následující poplatky za prodlení: 1. výzva výzva výzva Smluvní pokuta za porušení Smlouvy Překročení Úvěrového limitu 200 Nedodržení data splatnosti Další důležité právní aspekty Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Předčasné splacení Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. Má-li věřitel, v případě předčasného splacení, nárok na náhradu nákladů. Vyhledávání v databázi Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností. Právo na návrh Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu této smlouvy. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi. V případě poskytnutí informací před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo před návrhem na uzavření této smlouvy doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi Ano Klient je oprávněn od Smlouvy o vydání kreditní karty odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího uzavření. Odstoupení od Smlouvy o vydání kreditní karty je možné zaslat písemně formou dopisu s ověřeným podpisem Klienta na adresu Raiffeisenbank a. s., Karolíny Světlé 2, , Olomouc 9. V případě, že Klient využije právo na odstoupení od Smlouvy o vydání kreditní karty, je povinen vrátit kreditní kartu Bance a uhradit jistinu a úroky čerpané kreditní kartou od doby čerpání úvěru až do jejího splacení, a to do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení. V případě, že právo na odstoupení od smlouvy nebude uplatněno způsobem a ve lhůtě uvedené výše, pokračuje Smlouva o vydání kreditní karty za smluvených podmínek. Klient je oprávněn kdykoli úvěr čerpaný kreditní kartou splatit, a to zcela nebo zčásti bez jakýchkoli sankcí. Banka bude ověřovat schopnost Klienta splatit úvěr čerpaný kreditní kartou v těchto databázích: 1) registry SOLUS, spravované SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, IČ , se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 510/38, PSČ , (www.solus.cz), jehož je banka členem. 2) Bankovní registr klientských informací, který je veden CBCB Czech Banking Credit Bureau, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě č.p. 1096, č.o. 21, PSČ: , IČ ) Nebankovní registr klientských informací, který je veden LLCB, z. s. p. o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ: V případě, že je zamítnutí žádosti Klienta o kreditní kartu způsobeno výsledkem vyhledávání v databázi, informuje Banka Klienta o této skutečnosti po jejím zjištění, a to informací o zamítnutí žádosti o vydání kreditní karty, kterou Banka bezplatně zašle Klientovi na adresu uvedenou ve Smlouvě o vydání kreditní karty či tuto informaci sdělí Klientovi jiným způsobem obvyklým pro komunikaci Banky s Klienty. Banka Klientovi poskytne na požádání bezplatně kopii návrhu Smlouvy o vydání kreditní karty. Tyto informace platí ode dne jejich předání Klientovi do doby uzavření Smlouvy o vydání kreditní karty či doby, kdy je Klientův návrh na uzavření Smlouvy o vydání kreditní karty odmítnut. 5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku a) o věřiteli Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě Banka se v domovském členském státě nenechává zastupovat Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ

5 Pokud má věřitel povinnost zápisu do rejstříku, základní identifikační údaje o něm Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Orgán dozoru Česká národní banka, se sídlem v Praze, doručovací adresa Na Příkopě 28, Praha 1. b) o Smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Výkon práva na odstoupení od této Smlouvy Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Doložka o právu rozhodném pro Smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu Užívání jazyků c) o prostředcích nápravy Existence mechanismu mimosoudního urovnávání sporů a prostředků nápravy a přístup k němu Klient je oprávněn od Smlouvy o vydání kreditní karty odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy je možné zaslat písemně formou dopisu s ověřeným podpisem Klienta na adresu Raiffeisenbank a.s., Karolíny Světlé 2, , Olomouc 9, správa karet. V případě, že Klient využije právo na odstoupení od smlouvy, je povinen vrátit kreditní kartu Bance a uhradit jistinu a úroky čerpané kreditní kartou od doby čerpání úvěru až do jejího splacení, a to do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení. V případě, že právo na odstoupení od smlouvy nebude uplatněno způsobem a ve lhůtě uvedené výše, pokračuje Smlouva o vydání kreditní karty za smluvených podmínek. Před uzavřením Smlouvy o vydání kreditní karty se postupuje podle právního řádu ČR. Smlouva o vydání kreditní karty se řídí právním řádem České republiky, pro rozhodování sporů jsou věcně a místně příslušné soudy ČR. Banka jedná s Klientem v českém jazyce, veškeré předsmluvní informace, smluvní dokumenty a informační materiály jsou Klientovi poskytnuty v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak. Banka tímto Klienta informuje o pravomoci Finančního arbitra rozhodovat mj. spory mezi poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb a spory mezi věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu. Pokud tedy Klient nebude souhlasit s postupem Raiffeisenbank a.s., může se (mimo jiné) obrátit se svou stížností na Finančního arbitra, působícího na adrese Washingtonova 25, Praha 1. Více informací a kontaktů naleznete na webových stránkách Finančního arbitra (*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné. Jméno a příjmení Trvalé bydliště Datum narození Potvrzuji tímto, že jsem formulář obsahující výše uvedené předsmluvní informace převzal/a, se všemi výše uvedenými informacemi jsem se seznámil/a, porozuměl/a jsem jim a případně jsem si nechal/a informace Bankou vysvětlit. Současně tímto Banku žádám, aby mi před uzavřením Smlouvy o vydání kreditní karty poskytla doplnění výše uvedených předsmluvních informací obsahující konkrétní parametry kreditní karty, přičemž půjde o konkretizaci následujících položek: celková výše spotřebitelského úvěru, celková částka, kterou je třeba zaplatit, úroková sazba nebo případně různé úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují, roční procentní sazba nákladů a výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku (např. kreditní karty), bude-li užit. Údaje o dokladu a klientovi Občanský průkaz/u cizince pas Číslo Platnost do Datum vystavení Orgán a stát, který průkaz vydal V Dne Podpis klienta Za Raiffeisenbank a.s. převzal/a, identifikaci provedl/a a údaje klienta a shody jeho podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti ověřil/a: Jméno Příjmení Podpis ID kurýra Název kurýrní společnosti Název call centra

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. CITI kreditní karta

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. CITI kreditní karta Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru CITI kreditní karta Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY - SPLÁTKOVOU KARTU

ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY - SPLÁTKOVOU KARTU Doklad je opticky zpracováván, NEPŘEHÝBAT, NEPOŠKODIT Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY - SPLÁTKOVOU KARTU Příslušný údaj označte křížkem

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvodní ustanovení..........................................................

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více