ŠKOLNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ"

Transkript

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace ŠKOLNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ na období pracoviště Osvoboditelů 380 (studijní obory)

2 Obsah. Východiska realizace školní prevence rizikového chování 2. Podmínky pro úspěšnou realizaci školní prevence 3. Charakteristika školní preventivní strategie 4. Základní záměry strategie 5. Cíle strategie 6. Cílové skupiny 7. Podmínky pro úspěšnou realizaci školní prevence 8. Způsob realizace, kompetence 9. Hodnocení 0. Příloha

3 . VÝCHODISKA REALIZACE ŠKOLNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Charakteristika primární prevence Prevence představuje všechna opatření směřující k předcházení a minimalizaci jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. Prevencí může být jakýkoliv typ výchovné, vzdělávací, zdravotní, sociální či jiné intervence směřující k předcházení výskytu rizikového chování, zamezující jeho další progresi, zmírňující již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhající řešit jeho důsledky. Rizikové chování zahrnuje rozmanité formy chování, které mají negativní dopady na zdraví, sociální nebo psychologické fungování jedince nebo ohrožují jeho sociální okolí. Představuje různé typy chování, které se pohybují od extrémních projevů chování běžného až po projevy chování na hranici patologie. Úrovně specifické primární prevence: Efektivní primární prevence rizikového chování představuje dlouhodobou a kontinuální práci s mládeží, která je prováděna za aktivní účasti cílové skupiny. Specifickou primární prevenci lze rozdělit podle cílové skupiny, intenzity programu, podle prostředků a nástrojů, které program využívá a na jaké úrovni je zapojení cílové skupiny. Existují 3 úrovně specifické primární prevence:. všeobecná primární prevence zaměřuje se na běžnou populaci dětí a mládeže a zohledňuje pouze věkové kriteria. Většinou se jedná o programy pro větší počet účastníků, např. třída. 2. selektivní primární prevence zaměřuje se na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování a jsou většinou více ohrožené než jiné skupiny populace. Jedná se o práci s menšími skupinami, případně jednotlivci. 3. indikovaná primární prevence zaměřuje se na jedince, u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování. Jde o práci s populací s výrazně zvýšeným rizikem výskytu či počínajících projevů rizikového chování. Jedná se o individuální práci s klientem.. 2 Formy rizikového chování Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, která směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování dětí a mládeže:. interpersonální agresivní chování agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie

4 2. delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny 3. záškoláctví a neplnění školních povinností 4. závislostní chování užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 5. rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů 6. rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 7. spektrum poruch příjmu potravy 8. negativní působení sekt 9. sexuální rizikové chování. 3 Legislativa vztahující se k primární prevenci Mezi nejvýznamnější patří: Usnesení vlády č. 340/200, o Národní strategii protidrogové politiky na období Zákon č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 229/ Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j /203- Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období PODMÍNKY PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI ŠKOLNÍ PREVENCE 2. Charakteristika školy Škola působí jako státní střední škola. V rámci své vzdělávací nabídky zajišťuje výuku následujících oborů: M/02 Ekonomické lyceum 63-4-M/02 Obchodní akademie M/0 Veřejnosprávní činnost 23-4-M/0 Strojírenství 39-4-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov

5 Od školního roku škola nabízí dva nové obory vzdělání: 63-4-M/02 Obchodní akademie zaměření na cestovní ruch a informatiku 23-4-M/0 Strojírenství zaměření na automatizaci a robotiku 2. 2 Klima školy Škola se zaměřuje na systematické budování příznivého klima. Jedná se zejména o vstřícný přístup pedagogů k žákům školy, atmosféru spolupráce, důvěry a kreativity. Důraz je kladen na pozitivní vztahy v kolektivu zaměstnanců školy, na kvalifikovanost pedagogů a využívání efektivních metod ve výuce i na zkvalitňování vztahů s rodiči žáků Školní řád Je vytvořen demokraticky a mezi jeho základní znaky patří srozumitelnost, vyváženost práv a povinností, zakotvení ustanovení o jevech rizikového chování a postizích při porušení těchto ustanovení. Škola klade důraz na zodpovědný přístup zaměstnanců ke kontrole dodržování všech jeho ustanovení a důsledné uplatňování uvedených postupů v případě jeho porušování včetně oblasti primární prevence rizikového chování. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Je základním koncepčním dokumentem školy v oblasti primární prevence rizikového chování mládeže pro následující čtyřleté období. Mezi hlavní funkce školní strategie patří:. informování o problematice primární prevence rizikového chování 2. stanovení hlavních cílů v oblasti primární prevence rizikového chování školy 3. jasné vymezení cílových skupin, podmínek pro úspěšnou realizaci, kompetencí, organizačního rámce a odpovědností 4. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY STRATEGIE V rámci školní preventivní strategie se ve škole uplatňují následující záměry: - osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, tj. nastolení harmonické rovnováhy tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života - zvyšování sociální kompetence žáka, rozvoj sociálních dovedností napomáhajících efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomování si důsledků jednání - vytváření pozitivního sociálního klimatu, pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině, vytvoření atmosféry klidu a pohody, bez strachu a nejistoty - posilování komunikačních dovedností, zvyšování schopností řešit problémy, konflikty, neúspěch a kritiku - formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám, pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických a multikulturních postojů - rozvoj dovedností žáka směřujících k odmítání sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona

6 5. ZÁKLADNÍ CÍLE STRATEGIE 5. Hlavní cíl Minimalizace rizik a snížení míry rizikového chování mládeže prostřednictvím efektivního systému prevence, který funguje na základě komplexního působení školy a všech spolupracujících subjektů Obecný cíl Výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti, motivace k opuštění rizikového chování v případě, že již nastalo, ochrana před dopady rizikového chování, pokud již nastalo ve výrazné formě Specifické cíle Dlouhodobé: - podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu - rozvoj a podpora sociálních kompetencí - rozvoj činnosti preventivně výchovné komise v oblasti primární prevence rizikového chování včetně vzájemné spolupráce jejích členů Střednědobé: - zkvalitňování spolupráce školy s rodiči - další vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence rizikového chování - naplňování Školní strategie primární prevence rizikového chování a Minimálního preventivního programu na příslušný školní rok při práci s třídními kolektivy i jednotlivými žáky školy Krátkodobé: - sledování konkrétních potřeb v oblasti primární prevence rizikového chování - zkvalitňování práce třídních učitelů při práci s třídním kolektivem - udržování bezpečného a zdravého sociálního prostředí - omezení rizik školních úrazů 6. CÍLOVÉ SKUPINY. Žáci Jedná se o mládež (5-7 let) a mladé dospělé (8-26 let). Při práci s žáky je škola připravena využívat dostupných metod zaměřených na získávání informací k problematice rizikového chování za účelem rozvoje dovedností, správného rozhodování, volby vhodné organizace za účelem pomoci a ubránění se tlaku vrstevníků.

7 Důraz je kladen na to, aby byla prevence prováděna s ohledem na psychosociální dovednosti žáků (př. důstojnost, kreativita, seberealizace, spokojenost ve vztazích, schopnost žít v souladu s rozmanitou kulturou a světem) a uvědomování si jejich existence (př. vnímání smyslu života, péče o zevnějšek, volba zdravého způsobu života, snaha o nezávislost, kvalitní představy o budoucnosti). Důležitý je i pocit sounáležitosti žáka (př. cítí se ve škole bezpečně, má kamarády a váží si jich, vnímá se jako součást životního prostředí a Země) a adaptability (př. účastní se různých aktivit, dává pozor na sebe i svůj zevnějšek, řeší problémy s odvahou, má právní povědomí, plánuje volbu budoucí profese po úspěšném ukončení středoškolského studia). 2. Pedagogové Zvyšování odolnosti mládeže v rámci prevence rizikového chování vyžaduje kvalifikovanou a koordinovanou přípravu školních pedagogů, jako realizátorů preventivních aktivit školy. Proto se škola orientuje na podporu jejich vzdělávání, kvalifikovanost a komunikativnost. Vedení školy vchází z faktu, že je pro práci v kolektivu důležité pozitivní klima školy, podpora vedení školy a začleňování problematiky prevence rizikového chování do školních vzdělávacích programů. Pedagogové vychází ze Školní strategie primární prevence rizikového chování a zařazují aktuálně témata z oblasti primární prevence do svých tematických plánů. 3. Rodiče Cílem školy je aktivní zapojení rodičů do primární prevence rizikového chování. Z toho důvodu klade škola důraz na dostatečnou informovanost v podobě třídních schůzek, konzultací s pedagogy a nabídky poradenské činnosti. V budově školy se nachází nástěnka primární prevence rizikového chování s aktuálními informacemi a kontakty. 7. PODMÍNKY PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI ŠKOLNÍ PREVENCE Škola oblast primární prevence implementuje do svých školních vzdělávacích programů, viz. Příloha č.. Zároveň má zpracovaný samostatný dokument popisující primární prevenci a její realizaci na škole z hlediska priorit a cílů, tzv. Minimální preventivní program, který vychází z této Školní strategie primární prevence rizikového chování, je vypracován na období příslušného školního roku a je následně vyhodnocován. Jeho nedílnou součástí je i Školní program proti šikanování a kyberšikaně. 8. ZPŮSOB REALIZACE, KOMPETENCE Všichni pedagogičtí pracovníci dbají na to, aby uplatňovaná prevence rizikového chování byla u žáků prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech školního prostředí a života, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká. Základními kompetencemi primární prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou:. zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání

8 2. posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch a kritiku 3. vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty 4. formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů atd. Mezi klíčové vyučovací oblasti realizace Školní preventivní strategie rizikového chování patří: oblast společenskovědní (př. proces socializace, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím, formy komunikace, osobní a duševní hygiena) oblast vzdělávání pro zdraví (př. pohybové aktivity) oblast přírodovědného vzdělávání (př. podmínky správné výživy, zdraví a nemoc) oblast sociální patologie (př. postoj společnosti k zneužívání návykových látek, kriminalita) oblast jazykového vzdělávání a komunikace (př. zdraví, zdravý životní styl) oblast odborného vzdělávání (př. ochrana osobnosti, bezpečnost a ochrana zdraví, práva jedince) Na fungujícím systému primární prevence rizikového chování školy se podílí ředitel školy, školní metodik prevence, výchovný poradce, preventivně výchovná komise, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci. Všichni jsou seznámeni se Školní strategií primární prevence rizikového chování, s Minimálním preventivním programem školy na příslušný školní rok, s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, mládeže a studentů ve školách a školských zařízeních a Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních v aktuální podobě. 9. VYHODNOCENÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vyhodnocení se týká věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit. Vyhodnocení výsledků uskutečňovaného procesu změn představuje: zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a případně prospěchu žáků zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech žáků zhodnocení výskytu rizikového chování ve škole. Při hodnocení výsledků budou využívány zejména zpětné informace, konzultace s odborníky z okolí školy a porady. Hodnocení výsledků bude zaměřeno na to, zda bylo dosaženo zamýšlených cílů, zda došlo k posunu v postojích a hodnotových systémech žáků. Výstupem budou statistické informace o výskytu jevů rizikového chování. Výsledky budou zohledněny v dalším preventivním působení v oblasti prevence rizikového chování. září 203 Zpracovala: Ing. Charlotta Kissová školní metodik prevence studijní obory Schválila: Mgr. Simona Vágnerová ředitelka školy

9 Příloha č. IMPLEMENTACE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DO ŠVP

10 PŘEDMĚT TÉMATICKÝ CELEK TÉMA PREVENCE ROČNÍK Matematika Písemná a elektronická komunikace Strojírenská technologie Veřejná správa Veřejná správa Kombinatorika a pravděpodobnost Personální písemnosti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Delikty a přestupky Základy správy kultury POČET HODIN ZA ROK Kombinace gambling 3. Žádost o místo Životopis Inzerát Základní předpisy, normy BOZP Pojem delikt a přestupek.právní odpovědnost Přehled vybraných církví Veřejné finance Základy financí Členění financí rasismus homofobie xenofobie užívání návykových látek, alkoholu vandalismus, záškoláctví, násilí, krádeže antisemitismus, negativní působení sekt krádeže finanční kriminalita Občanská nauka Osobnost člověka Psychické jevy šikana, kyberšikana. Občanská nauka Světová náboženství Sekty nebezpečí sekt 3. Dějepis II.světová válka Otázka Židů antisemitismus,xenofobie 3. 2 Matematika Kombinatorika Kombinace gambling 4. Německý jazyk Jídlo Jídlo alkoholismus. Německý jazyk Životní situace Životní situace šikana 2. Německý jazyk Zdraví a nemoci Zdraví, nemoci poruchy příjmu potravy 2. Německý jazyk Německo a Němci Německo antisemitismus 4. Právo Zeměpis Trestní právo Česká republika Trestní odpovědnost, trestné činy Složení obyvatelstva šikana, kriminalita, návykové látky, alkoholismus, rasismus rasismus, xenofobie, homofobie OAK 3., EKL 4. 4 EKL 3 Španělský jazyk Příroda a životní prostředí Životní prostředí vandalismus EKL 3 Španělský jazyk Jídlo a stravování Potraviny poruchy příjmu potravy EKL 2 Španělský jazyk Mezilidské vztahy Mezilidské vztahy šikana, agresivita EKL 3 Anglický jazyk Technology Používání mobil. telefonů netolismus EKL 2 Anglický jazyk Crimes and criminals Kriminalita užívání návykových látek, vandalismus, EKL 2 3 násilí, krádeže Anglický jazyk On camera Mezilidské vztahy xenofobie EKL 3, OAK3 Anglický jazyk Body and mind Zdraví Anglický jazyk True love? Používání internetu kyberšikana poruchy příjmu potravy, užívání návykových látek EKL 3, OAK3 EKL 4, OAK4 Bankovnictví Bankovní systém Bankovní systém ČR krádeže, vandalismus 3. Účetnictví Zúčtovací vztahy Daně, dotace krácení daní, podvody 3. Společenské Kriminalita Člověk a právo vědy páchaná na dětech syndrom týraného dítěte 3. Společenské vědy Společenské vědy Člověk a právo Člověk jako občan Sociálně vyloučení ve společnosti Mládež a extremismus násilí 3. extremismus 3. 2

11 PŘEDMĚT TÉMATICKÝ CELEK TÉMA PREVENCE ROČNÍK Společenské vědy Společenské vědy Společenské vědy Písemná a elektronická komunikace Aplikovaná psychologie Aplikovaná psychologie Člověk v lidském společenství Člověk v lidském společenství Člověk v lidském společenství Personální písemnosti POČET HODIN ZA ROK Zdraví a životní styl návykové látky 2. Finanční záležitosti jedince a rodiny gambling 2. Víra, atheismus negativní působení sekt 2. Žádost o místo, životopis, inzerát xenofobie, rasismus 3. 3 Sociální psychologie Vztahy ve skupině šikana 3. Sociální psychologie Životní zkušenosti rizikové chování v dopravě 4. Bankovnictví Platební styk Elektronické bankovnictví krádež 3. Účetnictví Krátkodobý finanční majetek Peníze krádeže, zpronevěry 3. Finance a daně Základy financí Rozdělení financí krádež 3. Finance a daně Daňová soustava a Struktura daňové povinnosti daňového řízení krádež 4. Biologie a ekologie Biologie a ekologie Biologie a ekologie Biologie a ekologie Biologie a ekologie Biologie a ekologie Ekologie Ekosystém vandalismus Člověk a životní prostředí Globální problémy ŽP vandalismus Základy biologie Viry, bakterie sexuální rizikové chování Biologie člověka Základy biologie Orgánové soustavy Zdravý životní styl a civilizační choroby návykové látky, tabák, poruchy příjmu potravy, sexuální rizikové chování rizikové chování, návykové látky Genetika Genetika člověka rasismus, návykové látky Investiční činnost podniku Výrobní činnosti podniku Personální činnost podniku Postavení podniku v národním a světovém hospodářství Finanční trh Daňová soustava. (EKL), 2. (OAK), 3. (VSP). (STR). (EKL), 2. (OAK), 3. (VSP),. (STR) 2. (EKL, OAK), 3. (VSP) 2. (EKL, OAK), 3. (VSP) 4. (STR) 2 2. (EKL, OAK), 3. (VSP) Péče o DM vandalismus, krádež. BOZP návykové látky. Plánování a výběr zaměstnanců Celnictví Centrální banka, obchodní banky, pojišťovnictví Správa daní a poplatků vandalismus, homofobie krádež, návykové látky, násilí. (OAK), 2. (EKL) 2. krádež, vandalismus 3. 3 krádež 3.

12 PŘEDMĚT TÉMATICKÝ CELEK TÉMA PREVENCE ROČNÍK Financování podniku Management Charakteristika financování Osobnost manažera Anglický jazyk Jídlo a nápoje Zdravý životní styl Anglický jazyk Vzdělávání a školní systém Vztahy ve škole POČET HODIN ZA ROK krádež 4. šikana, kyberšikana 4. alkoholismus, návykové látky šikana, záškoláctví Anglický jazyk Mezilidské vztahy Mezilidské vztahy riziková chování, šikana Anglický jazyk Surfování na netu Děti na internetu kyberšikana Anglický jazyk Český jazyk Sporty Rozvrstvení jazyka Adrenalinové sporty Spisovná a nespisovná čeština Přejímání slov z cizích jazyků rizikové sporty užívání návykových látek, krádeže VSP2, STR2 VSP2, VSP3 VSP3, STR3 VSP2, STR2 VSP4, STR4. Český jazyk Obohacování slovní zásoby xenofobie. Literatura Moderní směry na užívání návykových přelomu 9. a 20. Prokletí básníci látek, alkohol století 3. 2 Moderní směry na Literatura přelomu 9. a 20. Generace buřičů extremismus 3. 4 století Literatura Světová literatura Beat generation užívání návykových látek, alkohol 4. 2 Literatura Česká literatura léta užívání návykových látek 4. Tělesná výchova Teoretické předpoklady Zdravý životní styl rizikové sporty 4. Český jazyk Slohová výchova Úvaha rasismus a xenofobie 3. 3 Český jazyk Publicistický styl Práce s novinovým textem xenofobie a homofobie 3. 5 Občanská nauka Globalizace Civilizační problémy Statistika Statistické zpracování Grafy Marketing Marketingový průzkum Průzkum trhu Inf. technologie Inf. technologie Inf. technologie Historie a základní pojmy Internet Internet Části počítače Práce s informacemi Elektronická komunikace poruchy příjmu potravy, alkoholismus vývojové řady spotřeby návykových látek spotřeba tabákových výrobků vandalismus kriminalita kyberšikana Inf. technologie Internet Int. prohlížeč gambling Inf. technologie Software a data Právní ochrana software kriminalita EKL, OAK, VSP EKL, OAK, VSP2 EKL, OAK, VSP2 EKL, OAK, VSP2 EKL3, OAK

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01 STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2015 2020 Mgr. Soňa Nebeská metodik

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2018 Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Brusová Ředitelka školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Z Á K L A D N Í Š K O L A Z B O R O V I C E, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel.: 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny. Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Vypracovala: Martina Sulovari školní metodik prevence Schválila: Ing. Vladimíra Ilievová ředitelka školy Minimální preventivní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Článek 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace Horní Česká 247/15, Znojmo ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2015-2018 Ředitelka školy: Zástupci ředitelky školy: Školní metodička

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Hrabina 2014 2018

Školní preventivní strategie ZŠ Hrabina 2014 2018 Školní preventivní strategie ZŠ Hrabina 2014 2018 Platnost od 1.1.2014 Ředitel školy : Mgr. Rudolf Fiedler Zpracovala: Mgr. Lenka Slováková OBSAH 1. Úvod 2. Charakteristika školy a analýza současného stavu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace 76301 Mysločovice IČO: 70871035 Školní preventivní strategie 2016-2020 Školní metodik prevence: Mgr. Libuše Kračinová Ředitelka školy:

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁVÍ

SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁVÍ Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vypracovala: Schválila: SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁVÍ PŘÍLOHA K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU ŠKOLY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.4.2011

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Vnitřní dokumentace. Školní preventivní strategie 2016_11/SK

Vnitřní dokumentace. Školní preventivní strategie 2016_11/SK Vnitřní dokumentace Školní preventivní strategie 2016_11/SK Datum Jméno Podpis Schválil 25. 8. 2016 Mgr. Miluše Horská Zpracoval Mgr. Markéta Hujerová Platnost od 1. 9. 2016 Platnost dokumentu neomezena

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy Školní preventivní strategie 2015-2018 Dne 1. 7. 2013 se Obchodní akademie,

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Číslo jednací: Spisový znak: Skartační znak: Vypracovala: Schválil: PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŘŠ 11/2011 A. 1. A. 5. Pedagogická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: 280/2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 18.11.2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 18.11.2010 Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže Vydal: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Vypracovala Mgr. Miloslav Ječný Schválil: Mgr. Miloslav Ječný Účinnost: od 1.9.2010 skartační znak A10 Závaznost: směrnice je závazná pro

Více

Škola Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí (žáků a studentů) ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Škola Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí (žáků a studentů) ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Škola Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí (žáků a studentů) ve škole Č.j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah Článek 1 Předmět úpravy Článek 2 Vymezení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Gymnázium Jiřího Wolkera, Kolárova 3, Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Gymnázium Jiřího Wolkera, Kolárova 3, Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Jiřího Wolkera, Kolárova 3, Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracoval: Mgr. Jaroslav Vašíček Rok: 2016/2017 Gymnázium Jiřího Wolkera je střední škola s všeobecným zaměřením na vzdělávání

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany. Dlouhodobý plán 2014-2019

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany. Dlouhodobý plán 2014-2019 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany Dlouhodobý plán 2014-2019 Minimální preventivní program (dále jen MPP) vychází z Metodického doporučení 21291/2010 28 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Prevence online kriminality a podpora MŠMT

Prevence online kriminality a podpora MŠMT Prevence online kriminality a podpora MŠMT Konference Praha bezpečně online 2012 Ing. Radka Heřmánková odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jarmila Benýšková Telefon na ředitele 387

Více

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015 Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o Školní preventivní strategie na šk. roky 2012/13 2014/2015 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor Gymnázium Mgr. Milena Šrubařová met. prevence

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Vypracovala: Mgr. Alena Sudková Mgr. Alena Zvárová Minimální preventivní program Minimální preventivní program pro školní rok 2012/ 2013 Tento program vychází z: Metodického pokynu MŠMT k primární

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Mgr. Zdenka Spalová Ředitelka Karlovarského inspektorátu ČŠI

Mgr. Zdenka Spalová Ředitelka Karlovarského inspektorátu ČŠI Elektronické násilí a kriminalita páchaná na dětech a mezi dětmi z pohledu České školní inspekce Mgr. Zdenka Spalová Ředitelka Karlovarského inspektorátu ČŠI Konference Řešení kyberkriminality a elektronického

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více