ŠKOLNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ"

Transkript

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace ŠKOLNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ na období pracoviště Osvoboditelů 380 (studijní obory)

2 Obsah. Východiska realizace školní prevence rizikového chování 2. Podmínky pro úspěšnou realizaci školní prevence 3. Charakteristika školní preventivní strategie 4. Základní záměry strategie 5. Cíle strategie 6. Cílové skupiny 7. Podmínky pro úspěšnou realizaci školní prevence 8. Způsob realizace, kompetence 9. Hodnocení 0. Příloha

3 . VÝCHODISKA REALIZACE ŠKOLNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Charakteristika primární prevence Prevence představuje všechna opatření směřující k předcházení a minimalizaci jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. Prevencí může být jakýkoliv typ výchovné, vzdělávací, zdravotní, sociální či jiné intervence směřující k předcházení výskytu rizikového chování, zamezující jeho další progresi, zmírňující již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhající řešit jeho důsledky. Rizikové chování zahrnuje rozmanité formy chování, které mají negativní dopady na zdraví, sociální nebo psychologické fungování jedince nebo ohrožují jeho sociální okolí. Představuje různé typy chování, které se pohybují od extrémních projevů chování běžného až po projevy chování na hranici patologie. Úrovně specifické primární prevence: Efektivní primární prevence rizikového chování představuje dlouhodobou a kontinuální práci s mládeží, která je prováděna za aktivní účasti cílové skupiny. Specifickou primární prevenci lze rozdělit podle cílové skupiny, intenzity programu, podle prostředků a nástrojů, které program využívá a na jaké úrovni je zapojení cílové skupiny. Existují 3 úrovně specifické primární prevence:. všeobecná primární prevence zaměřuje se na běžnou populaci dětí a mládeže a zohledňuje pouze věkové kriteria. Většinou se jedná o programy pro větší počet účastníků, např. třída. 2. selektivní primární prevence zaměřuje se na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování a jsou většinou více ohrožené než jiné skupiny populace. Jedná se o práci s menšími skupinami, případně jednotlivci. 3. indikovaná primární prevence zaměřuje se na jedince, u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování. Jde o práci s populací s výrazně zvýšeným rizikem výskytu či počínajících projevů rizikového chování. Jedná se o individuální práci s klientem.. 2 Formy rizikového chování Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, která směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování dětí a mládeže:. interpersonální agresivní chování agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie

4 2. delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny 3. záškoláctví a neplnění školních povinností 4. závislostní chování užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 5. rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů 6. rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 7. spektrum poruch příjmu potravy 8. negativní působení sekt 9. sexuální rizikové chování. 3 Legislativa vztahující se k primární prevenci Mezi nejvýznamnější patří: Usnesení vlády č. 340/200, o Národní strategii protidrogové politiky na období Zákon č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 229/ Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j /203- Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období PODMÍNKY PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI ŠKOLNÍ PREVENCE 2. Charakteristika školy Škola působí jako státní střední škola. V rámci své vzdělávací nabídky zajišťuje výuku následujících oborů: M/02 Ekonomické lyceum 63-4-M/02 Obchodní akademie M/0 Veřejnosprávní činnost 23-4-M/0 Strojírenství 39-4-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov

5 Od školního roku škola nabízí dva nové obory vzdělání: 63-4-M/02 Obchodní akademie zaměření na cestovní ruch a informatiku 23-4-M/0 Strojírenství zaměření na automatizaci a robotiku 2. 2 Klima školy Škola se zaměřuje na systematické budování příznivého klima. Jedná se zejména o vstřícný přístup pedagogů k žákům školy, atmosféru spolupráce, důvěry a kreativity. Důraz je kladen na pozitivní vztahy v kolektivu zaměstnanců školy, na kvalifikovanost pedagogů a využívání efektivních metod ve výuce i na zkvalitňování vztahů s rodiči žáků Školní řád Je vytvořen demokraticky a mezi jeho základní znaky patří srozumitelnost, vyváženost práv a povinností, zakotvení ustanovení o jevech rizikového chování a postizích při porušení těchto ustanovení. Škola klade důraz na zodpovědný přístup zaměstnanců ke kontrole dodržování všech jeho ustanovení a důsledné uplatňování uvedených postupů v případě jeho porušování včetně oblasti primární prevence rizikového chování. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Je základním koncepčním dokumentem školy v oblasti primární prevence rizikového chování mládeže pro následující čtyřleté období. Mezi hlavní funkce školní strategie patří:. informování o problematice primární prevence rizikového chování 2. stanovení hlavních cílů v oblasti primární prevence rizikového chování školy 3. jasné vymezení cílových skupin, podmínek pro úspěšnou realizaci, kompetencí, organizačního rámce a odpovědností 4. ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY STRATEGIE V rámci školní preventivní strategie se ve škole uplatňují následující záměry: - osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, tj. nastolení harmonické rovnováhy tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života - zvyšování sociální kompetence žáka, rozvoj sociálních dovedností napomáhajících efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomování si důsledků jednání - vytváření pozitivního sociálního klimatu, pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině, vytvoření atmosféry klidu a pohody, bez strachu a nejistoty - posilování komunikačních dovedností, zvyšování schopností řešit problémy, konflikty, neúspěch a kritiku - formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám, pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických a multikulturních postojů - rozvoj dovedností žáka směřujících k odmítání sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona

6 5. ZÁKLADNÍ CÍLE STRATEGIE 5. Hlavní cíl Minimalizace rizik a snížení míry rizikového chování mládeže prostřednictvím efektivního systému prevence, který funguje na základě komplexního působení školy a všech spolupracujících subjektů Obecný cíl Výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti, motivace k opuštění rizikového chování v případě, že již nastalo, ochrana před dopady rizikového chování, pokud již nastalo ve výrazné formě Specifické cíle Dlouhodobé: - podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu - rozvoj a podpora sociálních kompetencí - rozvoj činnosti preventivně výchovné komise v oblasti primární prevence rizikového chování včetně vzájemné spolupráce jejích členů Střednědobé: - zkvalitňování spolupráce školy s rodiči - další vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence rizikového chování - naplňování Školní strategie primární prevence rizikového chování a Minimálního preventivního programu na příslušný školní rok při práci s třídními kolektivy i jednotlivými žáky školy Krátkodobé: - sledování konkrétních potřeb v oblasti primární prevence rizikového chování - zkvalitňování práce třídních učitelů při práci s třídním kolektivem - udržování bezpečného a zdravého sociálního prostředí - omezení rizik školních úrazů 6. CÍLOVÉ SKUPINY. Žáci Jedná se o mládež (5-7 let) a mladé dospělé (8-26 let). Při práci s žáky je škola připravena využívat dostupných metod zaměřených na získávání informací k problematice rizikového chování za účelem rozvoje dovedností, správného rozhodování, volby vhodné organizace za účelem pomoci a ubránění se tlaku vrstevníků.

7 Důraz je kladen na to, aby byla prevence prováděna s ohledem na psychosociální dovednosti žáků (př. důstojnost, kreativita, seberealizace, spokojenost ve vztazích, schopnost žít v souladu s rozmanitou kulturou a světem) a uvědomování si jejich existence (př. vnímání smyslu života, péče o zevnějšek, volba zdravého způsobu života, snaha o nezávislost, kvalitní představy o budoucnosti). Důležitý je i pocit sounáležitosti žáka (př. cítí se ve škole bezpečně, má kamarády a váží si jich, vnímá se jako součást životního prostředí a Země) a adaptability (př. účastní se různých aktivit, dává pozor na sebe i svůj zevnějšek, řeší problémy s odvahou, má právní povědomí, plánuje volbu budoucí profese po úspěšném ukončení středoškolského studia). 2. Pedagogové Zvyšování odolnosti mládeže v rámci prevence rizikového chování vyžaduje kvalifikovanou a koordinovanou přípravu školních pedagogů, jako realizátorů preventivních aktivit školy. Proto se škola orientuje na podporu jejich vzdělávání, kvalifikovanost a komunikativnost. Vedení školy vchází z faktu, že je pro práci v kolektivu důležité pozitivní klima školy, podpora vedení školy a začleňování problematiky prevence rizikového chování do školních vzdělávacích programů. Pedagogové vychází ze Školní strategie primární prevence rizikového chování a zařazují aktuálně témata z oblasti primární prevence do svých tematických plánů. 3. Rodiče Cílem školy je aktivní zapojení rodičů do primární prevence rizikového chování. Z toho důvodu klade škola důraz na dostatečnou informovanost v podobě třídních schůzek, konzultací s pedagogy a nabídky poradenské činnosti. V budově školy se nachází nástěnka primární prevence rizikového chování s aktuálními informacemi a kontakty. 7. PODMÍNKY PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI ŠKOLNÍ PREVENCE Škola oblast primární prevence implementuje do svých školních vzdělávacích programů, viz. Příloha č.. Zároveň má zpracovaný samostatný dokument popisující primární prevenci a její realizaci na škole z hlediska priorit a cílů, tzv. Minimální preventivní program, který vychází z této Školní strategie primární prevence rizikového chování, je vypracován na období příslušného školního roku a je následně vyhodnocován. Jeho nedílnou součástí je i Školní program proti šikanování a kyberšikaně. 8. ZPŮSOB REALIZACE, KOMPETENCE Všichni pedagogičtí pracovníci dbají na to, aby uplatňovaná prevence rizikového chování byla u žáků prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech školního prostředí a života, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká. Základními kompetencemi primární prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou:. zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání

8 2. posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch a kritiku 3. vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty 4. formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů atd. Mezi klíčové vyučovací oblasti realizace Školní preventivní strategie rizikového chování patří: oblast společenskovědní (př. proces socializace, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím, formy komunikace, osobní a duševní hygiena) oblast vzdělávání pro zdraví (př. pohybové aktivity) oblast přírodovědného vzdělávání (př. podmínky správné výživy, zdraví a nemoc) oblast sociální patologie (př. postoj společnosti k zneužívání návykových látek, kriminalita) oblast jazykového vzdělávání a komunikace (př. zdraví, zdravý životní styl) oblast odborného vzdělávání (př. ochrana osobnosti, bezpečnost a ochrana zdraví, práva jedince) Na fungujícím systému primární prevence rizikového chování školy se podílí ředitel školy, školní metodik prevence, výchovný poradce, preventivně výchovná komise, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci. Všichni jsou seznámeni se Školní strategií primární prevence rizikového chování, s Minimálním preventivním programem školy na příslušný školní rok, s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, mládeže a studentů ve školách a školských zařízeních a Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních v aktuální podobě. 9. VYHODNOCENÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vyhodnocení se týká věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit. Vyhodnocení výsledků uskutečňovaného procesu změn představuje: zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a případně prospěchu žáků zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech žáků zhodnocení výskytu rizikového chování ve škole. Při hodnocení výsledků budou využívány zejména zpětné informace, konzultace s odborníky z okolí školy a porady. Hodnocení výsledků bude zaměřeno na to, zda bylo dosaženo zamýšlených cílů, zda došlo k posunu v postojích a hodnotových systémech žáků. Výstupem budou statistické informace o výskytu jevů rizikového chování. Výsledky budou zohledněny v dalším preventivním působení v oblasti prevence rizikového chování. září 203 Zpracovala: Ing. Charlotta Kissová školní metodik prevence studijní obory Schválila: Mgr. Simona Vágnerová ředitelka školy

9 Příloha č. IMPLEMENTACE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DO ŠVP

10 PŘEDMĚT TÉMATICKÝ CELEK TÉMA PREVENCE ROČNÍK Matematika Písemná a elektronická komunikace Strojírenská technologie Veřejná správa Veřejná správa Kombinatorika a pravděpodobnost Personální písemnosti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Delikty a přestupky Základy správy kultury POČET HODIN ZA ROK Kombinace gambling 3. Žádost o místo Životopis Inzerát Základní předpisy, normy BOZP Pojem delikt a přestupek.právní odpovědnost Přehled vybraných církví Veřejné finance Základy financí Členění financí rasismus homofobie xenofobie užívání návykových látek, alkoholu vandalismus, záškoláctví, násilí, krádeže antisemitismus, negativní působení sekt krádeže finanční kriminalita Občanská nauka Osobnost člověka Psychické jevy šikana, kyberšikana. Občanská nauka Světová náboženství Sekty nebezpečí sekt 3. Dějepis II.světová válka Otázka Židů antisemitismus,xenofobie 3. 2 Matematika Kombinatorika Kombinace gambling 4. Německý jazyk Jídlo Jídlo alkoholismus. Německý jazyk Životní situace Životní situace šikana 2. Německý jazyk Zdraví a nemoci Zdraví, nemoci poruchy příjmu potravy 2. Německý jazyk Německo a Němci Německo antisemitismus 4. Právo Zeměpis Trestní právo Česká republika Trestní odpovědnost, trestné činy Složení obyvatelstva šikana, kriminalita, návykové látky, alkoholismus, rasismus rasismus, xenofobie, homofobie OAK 3., EKL 4. 4 EKL 3 Španělský jazyk Příroda a životní prostředí Životní prostředí vandalismus EKL 3 Španělský jazyk Jídlo a stravování Potraviny poruchy příjmu potravy EKL 2 Španělský jazyk Mezilidské vztahy Mezilidské vztahy šikana, agresivita EKL 3 Anglický jazyk Technology Používání mobil. telefonů netolismus EKL 2 Anglický jazyk Crimes and criminals Kriminalita užívání návykových látek, vandalismus, EKL 2 3 násilí, krádeže Anglický jazyk On camera Mezilidské vztahy xenofobie EKL 3, OAK3 Anglický jazyk Body and mind Zdraví Anglický jazyk True love? Používání internetu kyberšikana poruchy příjmu potravy, užívání návykových látek EKL 3, OAK3 EKL 4, OAK4 Bankovnictví Bankovní systém Bankovní systém ČR krádeže, vandalismus 3. Účetnictví Zúčtovací vztahy Daně, dotace krácení daní, podvody 3. Společenské Kriminalita Člověk a právo vědy páchaná na dětech syndrom týraného dítěte 3. Společenské vědy Společenské vědy Člověk a právo Člověk jako občan Sociálně vyloučení ve společnosti Mládež a extremismus násilí 3. extremismus 3. 2

11 PŘEDMĚT TÉMATICKÝ CELEK TÉMA PREVENCE ROČNÍK Společenské vědy Společenské vědy Společenské vědy Písemná a elektronická komunikace Aplikovaná psychologie Aplikovaná psychologie Člověk v lidském společenství Člověk v lidském společenství Člověk v lidském společenství Personální písemnosti POČET HODIN ZA ROK Zdraví a životní styl návykové látky 2. Finanční záležitosti jedince a rodiny gambling 2. Víra, atheismus negativní působení sekt 2. Žádost o místo, životopis, inzerát xenofobie, rasismus 3. 3 Sociální psychologie Vztahy ve skupině šikana 3. Sociální psychologie Životní zkušenosti rizikové chování v dopravě 4. Bankovnictví Platební styk Elektronické bankovnictví krádež 3. Účetnictví Krátkodobý finanční majetek Peníze krádeže, zpronevěry 3. Finance a daně Základy financí Rozdělení financí krádež 3. Finance a daně Daňová soustava a Struktura daňové povinnosti daňového řízení krádež 4. Biologie a ekologie Biologie a ekologie Biologie a ekologie Biologie a ekologie Biologie a ekologie Biologie a ekologie Ekologie Ekosystém vandalismus Člověk a životní prostředí Globální problémy ŽP vandalismus Základy biologie Viry, bakterie sexuální rizikové chování Biologie člověka Základy biologie Orgánové soustavy Zdravý životní styl a civilizační choroby návykové látky, tabák, poruchy příjmu potravy, sexuální rizikové chování rizikové chování, návykové látky Genetika Genetika člověka rasismus, návykové látky Investiční činnost podniku Výrobní činnosti podniku Personální činnost podniku Postavení podniku v národním a světovém hospodářství Finanční trh Daňová soustava. (EKL), 2. (OAK), 3. (VSP). (STR). (EKL), 2. (OAK), 3. (VSP),. (STR) 2. (EKL, OAK), 3. (VSP) 2. (EKL, OAK), 3. (VSP) 4. (STR) 2 2. (EKL, OAK), 3. (VSP) Péče o DM vandalismus, krádež. BOZP návykové látky. Plánování a výběr zaměstnanců Celnictví Centrální banka, obchodní banky, pojišťovnictví Správa daní a poplatků vandalismus, homofobie krádež, návykové látky, násilí. (OAK), 2. (EKL) 2. krádež, vandalismus 3. 3 krádež 3.

12 PŘEDMĚT TÉMATICKÝ CELEK TÉMA PREVENCE ROČNÍK Financování podniku Management Charakteristika financování Osobnost manažera Anglický jazyk Jídlo a nápoje Zdravý životní styl Anglický jazyk Vzdělávání a školní systém Vztahy ve škole POČET HODIN ZA ROK krádež 4. šikana, kyberšikana 4. alkoholismus, návykové látky šikana, záškoláctví Anglický jazyk Mezilidské vztahy Mezilidské vztahy riziková chování, šikana Anglický jazyk Surfování na netu Děti na internetu kyberšikana Anglický jazyk Český jazyk Sporty Rozvrstvení jazyka Adrenalinové sporty Spisovná a nespisovná čeština Přejímání slov z cizích jazyků rizikové sporty užívání návykových látek, krádeže VSP2, STR2 VSP2, VSP3 VSP3, STR3 VSP2, STR2 VSP4, STR4. Český jazyk Obohacování slovní zásoby xenofobie. Literatura Moderní směry na užívání návykových přelomu 9. a 20. Prokletí básníci látek, alkohol století 3. 2 Moderní směry na Literatura přelomu 9. a 20. Generace buřičů extremismus 3. 4 století Literatura Světová literatura Beat generation užívání návykových látek, alkohol 4. 2 Literatura Česká literatura léta užívání návykových látek 4. Tělesná výchova Teoretické předpoklady Zdravý životní styl rizikové sporty 4. Český jazyk Slohová výchova Úvaha rasismus a xenofobie 3. 3 Český jazyk Publicistický styl Práce s novinovým textem xenofobie a homofobie 3. 5 Občanská nauka Globalizace Civilizační problémy Statistika Statistické zpracování Grafy Marketing Marketingový průzkum Průzkum trhu Inf. technologie Inf. technologie Inf. technologie Historie a základní pojmy Internet Internet Části počítače Práce s informacemi Elektronická komunikace poruchy příjmu potravy, alkoholismus vývojové řady spotřeby návykových látek spotřeba tabákových výrobků vandalismus kriminalita kyberšikana Inf. technologie Internet Int. prohlížeč gambling Inf. technologie Software a data Právní ochrana software kriminalita EKL, OAK, VSP EKL, OAK, VSP2 EKL, OAK, VSP2 EKL, OAK, VSP2 EKL3, OAK

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 1 č.j. 21291/2010-28 Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 24. SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: ZŠKL 589/2010 Vypracoval: Mgr. Jana Glombová,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Číslo jednací: Spisový znak: Skartační znak: Vypracovala: Schválil: PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŘŠ 11/2011 A. 1. A. 5. Pedagogická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: Vypracovala: Schválila: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 Základní škola Údlice, okres Chomutov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 prevence sociálně patologických jevů Zpracovala: Schválil:. Mgr. Margita Puchingerová metodik primární prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více