ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A Z B O R O V I C E, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, Zborovice, tel.: , mobil , IČO , ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období Zborovice 2010

2 OBSAH 1. Charakteristika primární prevence 2. Dokumenty určující realizaci školní prevence 3. Charakteristika Školní preventivní strategie 4. Základní záměry strategie 5. Cíle strategie dlouhodobé střednědobé krátkodobé 6. Cílové skupiny 7. Podmínky pro úspěšnou realizaci školní prevence 8. Způsob realizace 9. Hodnocení 10. Opatření školní strategie 2

3 1. Charakteristika primární prevence Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovým chováním, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. Atributy primární prevence jsou výchova ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Škola vytváří školní preventivní strategii jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Program bude nejméně jednou ročně vyhodnocován, přičemž bude sledována účinnost, průběh a efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce. Nárůst rizikového chování v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky. 2. Dokumenty určující realizaci školní prevence Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období / Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních / Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané / Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví /2005 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT Vyhláška č Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 3

4 3. Charakteristika Školní preventivní strategie Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,č. j.: / z definuje Školní preventivní strategii takto: Školní preventivní strategie: a) je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení, b) je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu, popř. přílohou dosud platných osnov a učebních plánů, e) vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu, h) jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, i) je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována, k) se přizpůsobuje kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy i specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí, n) oddaluje, brání nebo snižuje výskyt sociálně patologických jevů, o) zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí, q) má dlouhotrvající výsledky, r) pojmenovává problémy z oblasti sociálně patologických jevů dle čl. 1, odst. 1 a případné další závislosti, včetně anabolik, dopingu, násilí a násilného chování, intolerance a antisemitismu, u) pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) při ochraně jejich lidských práv, w) podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity), x) poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu. 4

5 4. Základní záměry strategie: V rámci školní preventivní strategie, kterou přijali pedagogičtí pracovníci školy, se uplatňují následující základní záměry a naplňují klíčové kompetence pro rizikové chování: osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty, zvyšování sociální kompetence žáka rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomování si důsledků jednání, posilování komunikačních dovedností zvyšování schopností řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku, rozvoj dovedností žáka směřujících k odmítání sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona, formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických a multikulturních postojů věnujeme pozornost žákům problémovým, se špatným prospěchem, s méně podnětným rodinným zázemím 5. Cíle strategie: Dlouhodobé cíle: 1. Systematická výchova ke zdravému životnímu stylu. 2. Podpora a rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí žáků. 3. Zabezpečování finanční podpory preventivních programů. 4. Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování. 5. Vytvořit fungující informační systém mezi školou, rodiči a žáky. Střednědobé cíle: 1. Průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizikového chování. 2. Pravidelná evaluace preventivních programů. 3. Rozšíření nabídky forem a metod působení na žáky v oblasti rizikového chování. 5

6 4. Uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé rizikové skupiny žáků. 5. Vytváření podmínek pro smysluplné naplňování volného času žáků. 6. Vytváření a distribuce metodických materiálů. 7. Prezentace školy prostřednictvím webových stránek a jiných aktivit. 8. Informační činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a rizikového chování. 9. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování. 10. Zařadit preventivní strategii do školního vzdělávacího programu. Krátkodobé cíle: U žáků ročníku se chceme zaměřit především na : vzájemné poznání dětí, pedagogů a dalších zaměstnanců školy, společné stanovení a zažití pravidel harmonického soužití mezi žáky a učiteli, zvyšování zdravého sebevědomí žáků, výchovu k vzájemné úctě a sebeúctě, řešení konfliktů a schopnost komunikace, výchovu k vyjádření vlastního názoru, výchovu k práci v kolektivu, svět kolem nás a rizika, která na nás číhají alkohol, drogy, kouření, pochopení pojmu zdraví, z něhož se odvíjí i chápání poškození zdraví, dětská práva, besedy organizované hasiči a policisty. U žáků ročníku se chceme zaměřit především na : akceptování se dětí navzájem mezi sebou, společné stanovení a zažití pravidel harmonického soužití mezi žáky a učiteli, spolupodílení se na vytvoření pozitivního a adekvátního sebehodnocení u žáka, výchovu k vzájemné úctě a sebeúctě, řešení konfliktů a schopnost komunikace, výchovu k vyjádření vlastního názoru, práci v kolektivu, svět kolem nás a rizika, která na nás číhají alkohol, drogy, kouření, pochopení pojmu zdraví, z něhož se odvíjí i chápání poškození zdraví, 6

7 dětská práva, podporu sportovního ducha a zásady fair play. 6. Cílové skupiny: 1. ŽÁCI 1. stupeň Úkolem třídních učitelů je vybrat konkrétní témata, která budou vycházet ze znalosti dětí a problematiky třídy. Je nutné se zaměřit na stanovení a užívání pravidel soužití mezi žáky a dospělými ve škole, zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti, posilování zdravého sebevědomí, posilování projevů vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry, objevování individuálních odlišností, tolerance. Žáci by měli zvládnout stres a jeho řešení. Je třeba upozorňovat na dodržování životosprávy. Důležitá je spolupráce v kolektivu a vzájemná pomoc, vůle podřídit se vyšším zájmům, seznámení se a používání pravidel slušného a společenského chování, dovednost chránit se v různých situacích, získat pomoc pro sebe, nebo jiné. Je třeba podporovat komunikaci, diskusi, ekologické myšlení, estetické cítění, relaxaci atd. 2. stupeň Je třeba využívat různých metod, například relaxačních technik, projektů, aktivní práce ve skupině a zapojení do psychosociálních her, empatie, nácvik verbální a nonverbální komunikace, využití projekčních technik, modelování situací apod. Je třeba rozvíjet dovednosti správně se rozhodovat, umět vybrat vhodné osoby a organizace pro pomoc, ubránit se tlaku vrstevníků. Důležité jsou znalosti a schopnosti získávat informace k problematice rizikového chování. Většina témat bude zařazena hlavně do předmětů výchovných občanská výchova, rodinná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví, svět práce atd. K prevenci rizikového chování je však třeba využít všech vhodných témat. 2. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, kvalifikovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. Svou osobností se pozitivně podílí na vývoji sebeuvědomění žáka a je schopen vyučovat za aktivní účasti dětí. Zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti rizikovým projevům chováním vyžaduje systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve škole. Je důležité působení na postoje a dovednosti pedagogů dobrým klimatem školy, společnými aktivitami a prací na společných tématech a pravidlech. 7

8 Vedení školy v plném rozsahu podporuje Preventivní strategii. Je kladen důraz na začlenění problematiky prevence do tematických plánů. Všichni pedagogičtí pracovníci plně respektují Preventivní strategii, mají podle předmětů a ročníků zařazena témata primární prevence ve svých tematických plánech. Učitelé Vz a Vo s metodikem prevence úzce spolupracují a do svých tematických plánů zařazují projekty zaměřené na primární prevenci a na posílení sociálních dovedností a upevňování kolektivu třídy. 3. RODIČE Cílem je aktivní zapojení rodiny i veřejnosti do prevence rizikových projevů chování, a to prostřednictvím dostatečného informování a aktivitami specificky zaměřenými na tuto cílovou skupinu (konzultace, třídní schůzky, MPP, Program proti šikaně, nástěnky, letáky, webové stránky, atd.) Nezbytné jsou také poradenské akce pro rodiče a snahy o navázání atmosféry důvěry při řešení problémů obecných i osobních. Důležité je i zapojení a spolupráce všech zainteresovaných subjektů (PPP, OSPOD, Policie ČR, atd.) 7. Podmínky pro úspěšnou realizaci školní prevence 1. KLIMA ŠKOLY Pozitivní vztahy v kolektivu zaměstnanců, vstřícný přístup pedagogů k žákům, atmosféra tvořivosti, spolupráce a důvěry. Kvalifikace pedagogů v odborné i pedagogické oblasti, fundovanost v oblasti prevence, užívání efektivních, moderních a kooperativních metod ve výuce. Vysoký morální a lidský kredit všech zaměstnanců, výchova žáků a vytváření jejich postojů osobním příkladem dospělých. 2. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Existence efektivní koncepce, její záštita vedením školy a přijetí všemi zaměstnanci. Spolupráce a důslednost při jejím naplňování, každý nese svůj díl odpovědnosti, klíčovými osobami a nositeli preventivního působení jsou ředitel, výchovný poradce, školní metodik prevence a třídní učitelé. Nepodceňování a nepřehlížení signálů upozorňujících na výskyt nežádoucích jevů ve škole, jejich včasná diagnostika a ohlášení. 8

9 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Jeho srozumitelnost, vyváženost práv a povinností, zakotvení ustanovení o sociálně patologických jevech i o postizích při porušení těchto ustanovení Seznámení žáků, rodičů i pedagogů s tímto dokumentem, spolupráce všech při jeho tvorbě Zodpovědný přístup zaměstnanců ke kontrole dodržování všech ustanovení a důsledné uplatňování uvedených postihů. 8. Způsob realizace Třídní učitelé budou cíleně působit na rozvoj sociálních dovedností dětí prostřednictvím různých motivačních her a dotazníků. Mezi tyto dovednosti patří aktivní naslouchání, relaxace, sebepoznání, sebepojetí, verbální a neverbální komunikace, kooperace, empatie, interakce, soutěžení, rozhodování a řešení konfliktů. Žáci 6. ročníku se mají možnost zúčastnit v průběhu začátku školního roku kurzu OSV. Zde se jim budou věnovat třídní učitel, metodik prevence a je možno přizvat odorníky specializované na tuto problematiku, kteří se budou snažit o prvotní seznámení a stmelení třídních kolektivů. Třídní učitel má tak možnost lépe a rychleji poznat nový kolektiv třídy. Začlenění primární prevence do výchovně vzdělávacího procesu ( hlavně Prv, Tv, Přv, Př, Vo, Vz apod.) 9. Způsob hodnocení Hodnocení: 1) jednou ročně (vždy na konci školního roku) 2) po ukončení platnosti školní strategie Hodnocení probíhá formou závěrečných zpráv metodika prevence. Na vypracování závěrečných zpráv se podílí metodik rizikového chování, výchovný poradce a vedení školy. 9

10 10. Opatření školní strategie: jsou přijímána na konci každé hodnotící zprávy jsou přijímána při jednání výchovné komise školy na základě jednotlivých případů žáků řešených ve škole návrhy řešení jsou zapracovány do MPP nového školního roku jsou realizována jako novelizace základních dokumentů školy (jako např. Školní řád) jsou průběžně přijímána na základě zkušeností a případů z jiných míst (kterým bychom u nás chtěli předejít) Ve Zborovicích Vypracovala: Mgr. Lenka Beranová, školní metodička prevence Spolupracovaly: Mgr. Valerie Úradníková, zástupkyně ředitelky Mgr. Helena Krejčířová, vedoucí I. stupně Mgr. Lenka Sakařová, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy 10

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 1 č.j. 21291/2010-28 Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Obsah: ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 I. Východiska realizace školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 24. SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: ZŠKL 589/2010 Vypracoval: Mgr. Jana Glombová,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Číslo jednací: Spisový znak: Skartační znak: Vypracovala: Schválil: PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŘŠ 11/2011 A. 1. A. 5. Pedagogická

Více