Školní preventivní strategie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní preventivní strategie 2013 2018"

Transkript

1 Základní údaje Školní preventivní strategie Adresa ředitelství školy ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Blanka Moráčková Telefon na ředitele na ředitele Školu navštěvuje přibližně 470 žáků, většinou jsou v ročnících 1.stupně školy dvě paralelní třídy, v ročnících 2.stupně školy tři paralelní třídy. Delikvence, rasismus, xenofobie, poruchy chování a závislosti včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stávají celospolečenským problémem. Děti základních škol patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovým chováním žáků, případně zamezit jejich šíření a minimalizovat jejich dopad. Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení. Je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který vychází z příslušného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Při tvorbě Školní preventivní strategie vychází škola z těchto dokumentů: Č. j / , účinnost od , Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Zákon 198 ze dne 2. května 2012,kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Č.j.: / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Č.j.: / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané Č.j.: / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění Č. j.: MSMT-18917/ /2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS 1. Sociální a jiné okolí školy Naše ZŠ je v regionu, kde se v posledních letech zhoršuje sociální situace rodin s dětmi, roste nezaměstnanost a v souvislosti s tím pozorujeme nárůst různých projevů rizikového chování dětí. Ve větším počtu se pravidelně objevuje vzájemné konfliktní jednání žáků (agresivita, hrubost, šikanování), buď v rámci třídy či školy. Je to dáno částečně i tím, že hodně dětí hraje nevhodné počítačové hry, které na úrovni podvědomí modelují chování v konfliktních situacích neadekvátním násilným způsobem. Děti v naší společnosti jsou běžně vystaveny působení médií, kde jsou jim zpřístupněny zprávy o násilné kriminalitě, téměř neexistuje kladný dětský hrdina (hrdina filmů, her i knih je současně násilník nebo sociopat), elita společnosti se vyjadřuje vulgárně, etické chování je v mnoha rodinách považováno za hloupost nebo slabost. Častěji se objevuje také kouření,vandalismus, vulgární vyjadřování žáků. Na území města je velké množství heren. Škola má kontakty na organizace a odborníky, kteří pracují v oblasti prevence rizikového chování a jejich pomoci v případě potřeby využívá. Velmi dobrá je spolupráce například s Městskou policií, Městským úřadem v Bystřici pod Hostýnem (OSPOD), s PIS Policie ČR v Kroměříži. Ve škole funguje Školní poradenské pracoviště (ŠPP), ve kterém kromě výchovné poradkyně a metodičky prevence pracuje i školní psycholožka. U ŠPP je funkční schránku na dotazy, aby žáci mohli služby pracoviště využívat i v době mimo konzultační hodiny stanovené pro jeho pracovnice. Školní psycholožka si dokázala získat velkou důvěru žáků i rodičů a je velmi vytížená. Programy, které příliš žáky zatěžují nebo jsou podávány nevhodnou formou, jsou raději ukončeny. Pedagogům vždy doporučujeme, aby zůstali ve třídě přítomni. 2. Informace od učitelů Za pomoci dotazníku bylo zjištěno, že učitelé hodnotí situaci v oblasti prevence rizikového chování v převážné míře jako dobrou. Škola by se podle nich měla nejvíce zaměřit na prevenci agrese, šikany, kouření, vulgarity a vandalismu, důsledně vyžadovat kázeň a zdvořilost. Jako pedagogové mají největší problémy právě s nevhodným chováním žáků vůči sobě i vůči dospělým osobám, s odmítáním plnění školních povinností a s vulgárním vyjadřováním, nekázní, s pokusy šikanovat spolužáky i učitele. Třídní učitelé (a nejen ti) by přivítali lepší spolupráci s rodiči (podporu z jejich strany), možnost spolupracovat s etopedem či jinými odborníky v oblasti prevence rizikového chování žáků, jednotné požadavky na žáky od všech kolegů a důslednost při jejich vyžadování, a také větší pravomoci. Většina učitelů považuje za přínosné a důležité adaptační pobyty pro žáky 6.ročníku. 3. Informace od rodičů. Rodičům byly na třídních schůzkách a ve spolupráci s žáky předány dotazníky. Z vyplněných dotazníků, které rodiče zaslali zpět, vyplývá, že větší část rodičů hodnotí situaci v oblasti prevence na škole kladně a zajímá se o ni. Nicméně menší část napsala, že informace o prevenci nemá žádné, přestože jsou pravidelně zveřejňovány na webu školy a rodiče jsou o nich informováni na třídních schůzkách.naprostá většina rodičů považuje naši školu za bezpečné prostředí pro své dítě. Na otázku, co dělá jejich dětem největší starosti, odpovídali různorodě - nejčastěji problémy se vztahy ke spolužákům, ostýchavost, nadávky, žalování, provokace a lhaní, v jednom případě modřiny a útoky spolužáků (třída nebyla uvedena) a v jednom případě rasismus (třída nebyla uvedena). Za nejdůležitější oblast prevence považují rodiče prevenci šikany a agresivních projevů, závislostí na drogách, alkoholu a tabáku, sexuální výchovu. Škola by se proto podle nich měla více zaměřit právě na rozvíjení dobrých vztahů, tolerance a slušnosti, prevenci šikany, agresivity a závislostí na návykových látkách, včetně kouření a alkoholu a na kriminalitu mládeže. Zároveň byl pomocí dotazníků zjišťován zájem rodičů o přednášky na dané téma. Přibližně třetina rodičů by zájem měla, témata se opět často opakovala drogy, šikana.

3 Naprostá většina rodičů hodnotí velmi pozitivně přítomnost psychologa ve škole. Do preventivních aktivit školy by se případně chtěla zapojit pouze šestina dotázaných rodičů, ale jen pět z nich na sebe v anonymním dotazníku uvedlo kontakt. 4. Informace od žáků Z pohledu žáků je situace na škole dobrá a stejnými slovy hodnotili také klima na škole i ve třídě. Nejvíce oceňují počítače, interaktivní tabule a vybavení odborných učeben, výzdobu školy a tříd, skříňky v šatnách, ping-pongové stoly na chodbách, některé učitele nebo spolužáky, projekty, exkurze a vyučovací předměty, hry, přestávky, školní bufet a družinu, dobré obědy a výběr ze dvou jídel, kopírku pro žáky. Některým žákům však velmi vadí konkrétní spolužák, špatné vztahy s některými žáky nebo učiteli, školní povinnosti, vandalismus a drobné krádeže. Jedenáctině z dotazovaných dětí někdy někdo ve škole ublížil fyzicky nebo psychicky, asi šestina byla okradena. Podle názoru dětí potřebuje 45 spolužáků pomoc se zvládnutím výukových nebo vztahových problémů. Žáci by přivítali na škole rychlejší internet, tablety, výtah, eskalátory a delší přestávky. Informace byly zjišťovány pomocí dotazníků, žákům na 1.stupni pomáhali s vysvětlením třídní učitelé, tedy i rozhovorem s dětmi. Dotazníkového šetření se nezúčastnili žáci 1.ročníku. 5. Informace z vyhodnocení Minimálních preventivních programů (MPP) realizovaných na škole v uplynulých letech V předešlých letech byl na škole největší problém s častějším výskytem vulgárního vyjadřování žáků, drobných krádeží a agresivního chováním žáků (včetně šikany), kouření a vandalismu. Do budoucna se tyto jevy na škole budou zcela určitě opět vyskytovat (což je dáno dospíváním, vznikem nových třídních kolektivů na 2.stupni, dostupností cigaret, vlivem televize, agresivních pc her apod.), nicméně škola by chtěla výskyt těchto nežádoucích jevů minimalizovat. Ve školním roce byl minimální preventivní program naší školy poměrně velmi rozsáhlý díky využití finančních prostředků z Evropské unie základním školám formou tzv. šablon (EU peníze školám). Od pokračoval projekt Škola porozumění individualizace a inkluze s celkovou roční dotací 48 hodin. V rámci šablony Prevence rizikového chování VII/1 jsme uzavřeli smlouvu se Spektrem preventivních programů pro děti a mládež v Kroměříži. Projekt byl v uplynulém školním roce zaměřen na prevenci kyberšikany ve třídách VI.A,B, VII.A,B,C, VIII.B a na prevenci rasismu a xenofobie ve třídách VIII.A. Dále probíhaly preventivní programy ve třídách IX.A, B na téma Zdravá osobnost a zdravé vztahy a Násilí a hranice ve vztazích. Projekty inkluzivního vzdělávání hodnotili žáci vcelku kladně, několikrát se však objevila kritika studeného chování lektorek. Většinu aktivit a činností souvisejících s primární prevencí rizikového chování žáků jsme sjednotili do projektu Zdravý životní styl, ve kterém budeme pokračovat i v dalších letech. Prvky minimálního preventivního programu ( prevence šikany, kouření a zneužívání měkkých drog, vztahy mezi dětmi a zásady zdravého životního stylu) zařadili učitelé do tematických plánů jednotlivých předmětů. Do volnočasových aktivit se zapojují pedagogové nejen v rámci kroužků a nepovinných předmětů, ale také v programu environmentální výchovy při realizaci mezinárodního projektu Ekoškola. Většinu aktivit škola prezentuje na internetové stránce Navíc organizujeme jednorázové akce z oblasti primární prevence. V tomto školním roce se nám velmi osvědčila například spolupráce s SVP Resorcia v Přerově při realizaci preventivních projektů pro žáky 2.stupně školy. Práce Školního poradenského pracoviště naší školy je pro nás důležitá, školní psycholožka bude pokračovat v práci na plný úvazek, výborně se s prací ve škole sžila. Velmi bychom uvítali i speciálního pedagoga. Možnost mít ve škole psychologa a speciálního pedagoga považujeme za nejlepší systémové opatření minulých let. Nadále budeme používat námi vytvořenou žákovskou knížku pro potřeby naší školy, jejíž součástí je i školní řád. Usnadníme tím rodičům možnost se s ním seznámit. Budeme pokračovat ve vedení výchovných deníků žáků ve třídách, ve kterých budeme průběžně

4 sledovat jejich kázeňské a výukové problémy. Budeme pokračovat v projektu Velcí učí malé pro žáky 2. stupně a 1. stupně v průběhu roku zaměřené na program Mezinárodní bezpečná škola koncipovaný jako peer program. Obsáhne žáky od ročníku. Preventivní informační skupina České Policie Kroměříž každoročně uskutečňuje besedu Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech v 8.ročníku, ve 2.ročníku besedu Policista náš kamarád, pro 5. ročník besedu Bezpečné chování zaměřenou na nebezpečí internetu, mobilního telefonu a jak se nestát obětí protiprávního jednání. Beseda o netolismu a gamblingu bude zopakována pro 8. ročník vzhledem k velkému počtu heren na území města. Zapojíme do projektu České asociace školních metodiků prevence s interaktivním výukovým programem DROGY TROCHU JINAK v rámci výuky výchovy k občanství. Primární prevence na 1. stupni bude zaměřena na zdraví, sportovní aktivity, pocit pohody ve všech oblastech školního života, zdravý životní styl, formování osobnosti, bezpečné chování ve škole i mimo ni a dodržování práv dítěte, posilování sebedůvěry, úcty a slušnosti k druhým. Škola uskutečňuje vlastní dlouhodobé i krátkodobé ekologické projekty a projektové dny. Pracovali jsme v oblastech Voda, Energie, Odpady, Prostředí školy. Některé úkoly byly součástí vyučování, jiné prováděli žáci v době mimoškolní a byli do nich zapojeni také rodiče (spotřeba vody v domácnostech, šetření pitnou vodou, třídění odpadu, množství produkovaného odpadu). Vytvořili jsme si Ekokodex. Škola obhájila mezinárodní titul Ekoškola na období jde o mezinárodní projekt ekologického sdružení TEREZA, který koordinuje organizace FEE (Nadace pro environmentální výchovu) a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pouze 5 škol z celé ČR bylo již potřetí oceněno na půdě Parlamentu ČR a my patříme mezi ně. B. STANOVENÉ CÍLE ŠPS 1. Dlouhodobé cíle vyplývající ze vstupních informací jít za rámec pouhého předávání informací a ovlivňovat postoje a chování žáků, vytvářet osobní kladné vzory vést žáky k dodržování stanovených pravidel (zejména pravidel školního řádu a slušného chování, třídních pravidel) vést žáky k vzájemné pomoci a ohleduplnosti, snížit výskyt násilí mezi žáky výchova ke zdravému životnímu stylu rozvoj a podpora sociálních kompetencí funkční informační systém pro pedagogy, žáky a rodiče, vícezdrojové financování projektů primární prevence 2. Střednědobé cíle vyplývající z dlouhodobých cílů Pedagogové: vzdělávat pedagogy v oblasti prevence školního násilí šikana, vedení třídnické hodiny, práce třídního učitele s třídním kolektivem a řešení konfliktních situací mezi žáky, komunikace učitel žák spolupracovat v rámci pedagogického týmu. klást důraz na specifickou i nespecifickou prevenci, vybírat efektivní programy primární prevence podporovat vlastní aktivitu žáků (kulturní, sportovní akce, soutěže, vystoupení )

5 zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je projektové vyučování - vedle běžně používané frontální i skupinové (kooperativní) výuky a výuky v týmu - kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti, vzájemnému respektu, toleranci, ale také odpovědnosti za sebe a celou pracovní skupinu. Rodiče: získávat rodiče pro spolupráci se školou informovat rodiče průběžně o činnosti školy, akcích, dát jim možnost zpětné vazby distribuce metodických materiálů prohlubovat spolupráci s rodiči v oblasti rizikového chování žáků pořádat pro rodiče přednášky, besedy s odborníky na problematiku rizikového chování žáků Žáci: naučit žáky využívat schránku důvěry naučit žáky rozpoznat rizikové chování a krizové situace, umět vhodně reagovat průběžně sledovat klima třídy a vytipovat žáky s problematickými vztahy 3. Krátkodobé cíle vyplývající ze střednědobých cílů Pedagogové: naplňovat Minimální preventivní program školy pro daný školní rok provádět interní šetření mezi žáky vyhledávat projevy možného výskytu rizikového chování žáků, snažit se včasně reagovat na vzniklé situace, spolupracovat s rodiči a s dalšími institucemi využívat vhodného učiva v hodinách k různým diskusím o rizikovém chování využívat odbornou literaturu udržet ve škole bezpečné a zdravé sociální prostředí Rodiče: zvát rodiče na pravidelné třídní schůzky či konzultace seznámit rodiče s www stránkami školy informovat rodiče o možnostech získávání informací a rad v oblasti prevence rizikového chování v rámci konzultačních hodin ŠMP. zabývat se problémy svých dětí, pomoc při hledání řešení Žáci: nabídnout účast v kroužcích a mimoškolních zařízeních pro volný čas dětí (mít smysluplné aktivity mimo školu). v 6. ročníku uskutečnit adaptační kurz (stmelení nového kolektivu). zajistit prožitkové programy a besedy s externími odborníky šetření vztahů ve třídě, vyhodnocování, rozbory v rámci třídního kolektivu získat přehled o všech nebezpečích a rizikovém chování pravidelně oceňovat pozitivní projevy dětí v různých oborech, oblastech. C. Realizace a)všichni pedagogičtí pracovníci dbají, aby uplatňovaná prevence rizikového chování žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence rizikového chování žáků dotýká: oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity),

6 oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence), oblast přírodovědná (biologie člověka, biologické účinky drog, chemie), oblast výchovy ke zdraví a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace), oblast sociálně-právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy) oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, kriminalita, delikventní chování, šikanování, rasismus). b) Specifická primární prevence aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika, selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování, indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky. c) Nespecifická primární prevence veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. d) Na systému primární prevence se v naší škole podílí ředitel školy, školní metodik prevence v úzké spolupráci s výchovným poradcem,školní psycholog, třídní učitelé a všichni ostatní pedagogičtí pracovníci. Datum: Jméno a podpis ředitele školy: Mgr. Blanka Moráčková Jméno a podpis školního metodika prevence: RNDr. Dana Trefílková

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato ŠPS: Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Adresa a ředitelství

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2012/2013

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2012/2013 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2012/2013 Preventivní aktivity ve škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako nespecifická prevence.

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola pro tělesně

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018

Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018 Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. ÚVOD Prevence rizikových

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, 746 01 Opava. Minimální preventivní program

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, 746 01 Opava. Minimální preventivní program Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, 746 01 Opava Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vybraných platných předpisů pro oblast

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více