Základy informatiky I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy informatiky I"

Transkript

1 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek Diskuse Konzultace s u itelem Konzulta ní hodiny každé pond lí od do Historie výpo etní techniky, hardware, software 1. Historie výpo etní techniky, hardware, software Úvod do Základ informatiky - cíle studijního materiálu: vysv tlit pojem algoritmus a jeho základní vlastnosti algoritmizovat jednoduchou úlohu zná postup ešení úloh na po íta i, coby popis základních 5 krok p i vytvá ení po íta ových program nakreslit a vysv tlit základní funkce Von Neumannova schématu, v etn základních rozdíl mezi Harvardskou architekturou a architekturou v sou asných po íta ích rozlišit analogová, digitální a hybridní za ízení Úvod do Základ informatiky offline verze hlavního studijního materiálu

2 2 Souhrn nejd ležit jších poznatk z kapitoly 1. Historie výpo etní techniky, hardware, software Test. 1 Úkol Stavba po íta e 2. Stavba po íta e Hardware - cíle studijního materiálu: chronologicky popsat vývoj výpo etních stroj a po íta a vývoj osobních po íta. vysv tlit funkci a roli základních po íta ových komponent z hlediska fungování po íta ové sestavy a p i adit k základním komponentám používané zkratky charakterizovat a rozlišit v sou asnosti využívaná datová úložišt a záznamová média rozlišovat vstupní a výstupní za ízení a uvést jejich p íklady rozlišovat druhy tiskáren a ur ovat jejich vhodnost pro r zné zp soby využití Hardware Jak sestavit PC - VIDEO offline verze hlavního studijního materiálu P ednáška Souhrn nejd ležit jších poznatk z kapitoly 2. Stavba po íta e Test. 2 Úkol Software pro PC, opera ní systémy, aplika ní programy 3. Software pro PC, opera ní systémy, aplika ní programy Software - cíle studijního materiálu:

3 3 rozlišit mezi íselnými soustavami pozi ními a nepozi ními vyjmenovat 5 nejpoužívan jších íselných soustav a vysv tlit jejich uplatn ní p evést íslo z desítkové soustavy do dvojkové a obrácen vysv tlit a rozlišit mezi pojmem software a hardware s demonstrací na praktickém p íkladu rozlišit mezi opera ním systémem, aplika ním softwarem, ovlada em za ízení a vysv tlit jejich funkci a úlohu v rámci po íta ového systému charakterizovat základní funkce opera ního systému Software ASCII dopl ující materiál k p ednášce P ednáška Test. 3 Souhrn nejd ležit jších poznatk z kapitoly 3. Software pro PC, opera ní systémy, aplika ní programy 4. Práce s daty a jejich ochrana, údržba po íta e 4. Práce s daty a jejich ochrana, údržba po íta e Data - cíle studijního materiálu: vysv tlit úlohu souborového systému a FAT tabulky popsat princip vytvá ení datových soubor, rozlišit spustitelný a datový soubor vysv tlit pojem formát datového souboru, vysv tlit vazbu typ datových soubor (asociace) s ur itou aplikací zhodnotit význam standardizace datových soubor a mít p ehled o nejpoužívan jších sou asných typech datových soubor a program provést základní kroky v údržb pevného disku s cílem zachování konzistentnosti dat a prodloužení jeho živnosti vysv tlit princip bezeztrátové a ztrátové komprese dat Data

4 4 Test. 4 Souhrn nejd ležit jších poznatk z kapitoly 4. Práce s daty a jejich ochrana, údržba po íta e 5. Databáze 5. Databáze Databáze - cíle studijního materiálu: vysv tlit základní pojmy z oblasti rela ních databází, zejména pojmy tabulka, pracovat se záznamy Databáze Test. 5 Souhrn nejd ležit jších poznatk z kapitoly 5. Databáze 6. Po íta ové sít, topologie, komponenty, protokoly 6. Po íta ové sít, topologie, komponenty, protokoly Sít - cíle studijního materiálu: vysv tlit pojmy LAN, MAN, WAN, server a klient, popsat druhy lokálních sítí a jejich služby, výhody a nevýhody popsat fungování sítí mobilních telefon a globálních družicových polohovacích systém nakreslit a popsat fungování TCP/IP vyjmenovat základní komponenty po íta ové sít a vysv tlit ú el jejich použití rozlišit mezi sdílený za ízením a za ízením využívaném pouze jedním uživatelem, co do zp sobu p ístupu k takovému za ízení Sít

5 5 Test. 6 Souhrn nejd ležit jších poznatk z kapitoly 6. Po íta ové sít, topologie, komponenty, protokoly 7. Internet, vybrané služby internetu, elektronická pošta, sociální sít 7. Internet, vybrané služby internetu, elektronická pošta, sociální sít Internet - cíle studijního materiálu: popsat strukturu sít Internet, vysv tlit principy použité p i jejím návrhu a okolnosti jejího vzniku rozlišit technické zp soby p ipojení k síti Internet pro koncového uživatele charakterizovat webový prohlíže a popsat zp sob jeho práce, vyjmenovat nejpoužívan jší sou asné prohlíže e webu vysv tlit princip fungování elektronické pošty Internet History of the Internet EN - VIDEO Test. 7 Souhrn nejd ležit jších poznatk z kapitoly 7. Internet, vybrané služby internetu, elektronická pošta, sociální sít 8. Malware škodlivý software a ochrana po íta e a dat p ed zneužitím 8. Malware škodlivý software a ochrana po íta e a dat p ed zneužitím Malware - cíle studijního materiálu: Malware

6 6 Test. 8 Souhrn nejd ležit jších poznatk z kapitoly 8. Malware škodlivý software a ochrana po íta e a dat p ed zneužitím 9. Po íta ová grafika a prezentace 9. Po íta ová grafika a prezentace Grafika - cíle studijního materiálu: charakterizovat základní pojmy a principy po íta ové grafiky jako rastrová/vektorová grafika, 3D grafika, barevné modely RGB a CMYK, obrazový bod/pixel a barevná hloubka upravovat po et bod rastrového obrázku, jeho rozlišení (DPI) a barevnou hloubku respektovat estetické zásady vhodné grafické kompozice a barevného lad ní specifikovat b žné grafické formáty a jejich vlastnosti provád t konverzi mezi formáty v etn nastavení vhodné komprese dat zvolit grafický formát vyhovující danému užití vyhledat obrázky, skenovat obrázky, publikovat a sdílet obrázky používat digitální fotoaparát, dodržovat zásady kompozice obrazu, rozhodnout, jaký motivový program kdy použít vytvá et kresby pomocí nástroj vektorového editoru používat text ve vektorovém editoru a nastavovat jeho vlastnosti vkládat do kresby rastrové obrázky provád t export vektorového obrázku do zvoleného rastrového formátu orientovat se v b žn používaných formátech zvukových soubor a video soubor vysv tlit pojem kodek a p evád t nekomprimované zvukové stopy a soubory do vhodných komprimovaných formát s provedením základních nastavení kvality posoudit kvalitu zvuku u komprimovaných audio soubor na základ datového toku ve vztahu k ú elu použití vysv tlit princip streamování a p ehrávat streamované audio a video soubory Grafika - 2. ast - 2. ást Test. 9 Souhrn nejd ležit jších poznatk z kapitoly 9. Po íta ová grafika a prezentace

7 7 10. Multimedia, výukové programy 10. Multimedia, výukové programy Multimedia - cíle studijního materiálu: Multimedia Co jsou multimedia? - VIDEO Test. 10 Souhrn nejd ležit jších poznatk z kapitoly 10. Multimedia, výukové programy 11. Získávání a ší ení program, právní aspekty 11. Získávání a ší ení program, právní aspekty Licencování aplika ních program - cíle studijního materiálu: respektovat p i práci s informacemi etické zásady charakterizovat principy stanovené v zákonech o svobodném p ístupu k informacím a o ochran osobních údaj vysv tlit podstatu ochrany autorských práv a základní ustanovení zákona o právu autorském ve vztahu k software a k ší ení digitálních dat (hudby, videa, ) aplikovat normy pro citování z knih a z on-line zdroj vysv tlit pojem licence k užití programu a charakterizovat jednotlivé nej ast ji používané druhy licencí objasnit principy obsažené v licencích GNU/GPL a Creative Commons uvést p íklady b žných proprietárních program a Open Source program podat p ehled o zp sobech ochrany software proti nelegálnímu ší ení, uv domovat si protiprávnost prolomení t chto ochran a rozpoznat související rizika Licencování aplika ních program Test. 11 Souhrn nejd ležit jších poznatk z kapitoly 11. Získávání a ší ení program,

8 8 právní aspekty 12. Ergonomie a práce na po íta i 12. Ergonomie a práce na po íta i Ergonomie a práce na po íta i - cíle studijního materiálu: uplat ovat p i práci s ICT ergonomické a hygienické zásady aplikovat prost edky k zachování fyzické a duševní pohody, zejména pravidelné p estávky a kompenza ní fyzická cvi ení. Záv re né shrnutí a test Záv re ný test Požadavky ke zkoušce Studijní opora Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Učební osnova předmětu Informa č ní technologie

Učební osnova předmětu Informa č ní technologie Učební osnova předmětu Informa č ní technologie Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin za studium: 4 roky po 2 hodinách týdně Platnost:

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22305/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Projektová výuka mediální výchovy

Projektová výuka mediální výchovy Pavel KAPOUN, Aleš OUJEZDSKÝ University of Ostrava, Czech Republic Projektová výuka mediální výchovy Úvod Cílem mediální výchovy je vybavit žáky a studenty znalostmi o roli, fungování, vlivu a ú incích

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda 1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 1.1 INFORMACE A JEJICH VÝZNAM V SOUČASNÉM SVĚTĚ 1.2 INFORMAČNÍ VĚK A JEHO PROJEVY 1.3 CHARAKTERISTIKA INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 1.4 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (SPOLEČNOST) 2. INFORMATIKA,

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43 Obsah Pod kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Kapitola 1 Základy automatizace Windows 37 1.1 Automatizace správy Windows 38 1.2 VBScript a nástroj Windows Script Host 39 WScript 39

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0015 METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Autoři: Mgr. Radek Machan, Mgr. Radek Jüthner 1 Charakteristika

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více