INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č. j /05-2/11 s účinností od školního roku 2007/2008

2 OBSAH Úvod Očekávané znalosti a dovednosti (cílové kompetence) Tematické okruhy Maturitní požadavky (specifické cíle) ke zkoušce z informačně technologického základu zadávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Obecná specifikace maturitní zkoušky z informačně technologického základu zadávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Příklady úloh ÚVOD Účel a obsah katalogu Účelem Katalogu požadavků k maturitní zkoušce informačně technologický základ zadávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je poskytnout všem jeho uživatelům informace o požadavcích kladených na žáky vzdělávacích programů v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Informačně technologický základ je jednou ze čtyř zkoušek (dalšími jsou matematika 1, občanský základ a přírodovědně technický základ), z nichž si žák vybírá volitelnou zkoušku ve společné části maturity. Pedagogické dokumenty ke katalogu a k maturitní zkoušce Požadavky zařazené do tohoto katalogu vycházejí z platných pedagogických dokumentů: (1) Učební dokumenty pro gymnázia. (Schválilo MŠMT ČR s platností od ) Praha, Fortuna 1999 (2) Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu. (Schválilo MŠMT ČR dne ) Praha, Fortuna 1999 (3) Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední odborné školy. Svazek 1. Svazek 2. Praha, Výzkumný ústav odborného školství 1998 (4) Standard středoškolského odborného vzdělávání. (Schválilo MŠMT ČR dne ) Praha, Fortuna 1999 (Složka všeobecného vzdělávání do str. 50) Zkouška z informačně technologického základu vyváženou měrou obsahuje prvky informatické (vyhledání, třídění a další zpracování informací) a prvky zaměřené na využití počítačových nástrojů a jiných digitálních zařízení (hardware, operační systémy, mobilní technologie a aplikační software). Katalog vymezuje požadavky ke zkoušce z informačně technologického základu tak, aby si je mohli osvojit žáci bez ohledu na typ navštěvované školy a programového dokumentu, z něhož vychází studijní program dané školy. OČEKÁVANÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI (CÍLOVÉ KOMPETENCE) Očekávané znalosti a dovednosti žáka, které se ověřují zkouškou z informačně technologického základu zadávanou MŠMT v rámci společné části maturitní zkoušky, lze rozčlenit do tří kategorií: Znalost s porozuměním Žák dovede: - efektivně využívat běžně dostupnou výpočetní techniku a její programové vybavení - vysvětlit funkce jednotlivých součástí počítače a souvisejících zařízení - vysvětlit principy operačních systémů a počítačových sítí Aplikace znalostí a řešení problémů Žák dovede: - pracovat v operačním systému - upravit obrázek v jednoduchém grafickém editoru - vytvořit webovou stránku - řešit běžné problémy vzniklé při práci s výpočetní technikou a aplikačními programy - řešit komplexní úlohy s využitím běžně dostupného HW a SW 2

3 Práce s informacemi Žák dovede: - vytvářet prezentace pomocí prezentačního softwaru - řídit se bezpečnostními, legislativními a etickými pravidly pro používání počítače a internetu - vyhledávat informace na internetu - zpracovávat data v textovém, tabulkovém a databázovém procesoru Tyto znalosti a dovednosti si osvojil v následujících tematických okruzích: 1. Informace a informační zdroje - práce s informacemi - informace a metainformace - druhy informačních zdrojů - relevance a kvalita informačních zdrojů - etické a právní normy při práci s informacemi, ochrana autorských práv - ergonomie a hygiena práce s PC, ICT pro osoby s handicapem 2. Hardware - komponenty počítače a jejich funkce, digitální záznam informací - periferní zařízení - práce s počítačem a periferními zařízeními - využití počítače v propojení s dalšími zařízeními (digitální fotoaparát, mobil apod.) 3. Software - principy operačních systémů - práce v operačním systému - práce s daty - druhy operačních systémů, aplikační programy a jejich typy - programovací jazyky - bezpečnostní pravidla při používání počítače (aktualizace operačního systému a aplikací, ochrana proti virům apod.) 4. Počítačové sítě - orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí a sítí GSM - internet, komunikace, automatická aktualizace, antivirové zabezpečení 5. Textový editor - nastavení prostředí textového editoru - zásady úpravy dokumentů, typografická a estetická pravidla - editace a formátování textu - šablony - objekty v textu a jejich editace - tabulky - další vestavěné nástroje - formát PDF, vkládání nestandardních znaků, vkládání hypertextového odkazu 6. Tabulkový kalkulátor - principy a oblasti použití tabulkových kalkulátorů - adresace buněk - specifikace struktur tabulek - různé způsoby formátování, příprava pro tisk - vestavěné vzorce a funkce, programování vlastních funkcí - tvorba a editace grafů - filtrování a řazení dat - tvorba a užití formulářů 3

4 7. Počítačová grafika - základní pojmy a principy počítačové grafiky - práce s formáty grafických souborů včetně komprimovaných formátů - získávání, úpravy a publikování fotografií, práce v rastrovém grafickém editoru - základy práce v (vektorovém) kreslicím programu - základní zásady správné úpravy grafických dokumentů 8. Multimédia - základní pojmy a principy multimédií - práce s multimediálními formáty - práce v jednoduchém multimediálním editoru - další nástroje pro práci s multimédii 9. Prezentace informací s podporou ICT - principy pro vytvoření úspěšné prezentace - programové nástroje pro tvorbu prezentace - podklady pro prezentaci - prezentace a její vlastnosti 10. Databázové aplikace - základní pojmy a principy databázové aplikace a jejího použití - ovládání databázové aplikace 11. Algoritmizace a základy programování - algoritmizace úlohy - základní struktury programování - záznam makra MATURITNÍ POŽADAVKY (SPECIFICKÉ CÍLE) KE ZKOUŠCE Z INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO ZÁKLADU ZADÁVANÉ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Maturitní požadavky představují konkrétní požadavky k maturitní zkoušce z informačně technologického základu. Vznikly promítnutím očekávaných znalostí a dovedností do tematických okruhů a jsou podle tematických okruhů členěny. Maturitní požadavky jsou formulovány pomocí aktivního slovesa, které navazuje na úvodní formulaci Žák dovede. Tato formulace pro lepší přehlednost není před každým požadavkem uváděna. 1. Informace a informační zdroje 1.1 vyhledávat, hodnotit, třídit a zpracovávat informace 1.2 charakterizovat pojmy informace a metainformace 1.3 všestranně využívat různé informační zdroje 1.4 kriticky posoudit relevanci a kvalitu informačních zdrojů 1.5 respektovat při práci s informacemi platné etické a právní normy (zásada ochrany autorských práv) 1.6 znát a uplatňovat při práci s PC ergonomické a hygienické zásady, specifické nástroje a přídavná zařízení pro osoby s handicapem 2. Hardware 2.1 charakterizovat jednotlivé komponenty počítače a jejich funkce, znát principy digitálního záznamu informací, jednotky 2.2 vysvětlit princip fungování běžných periferních zařízení 4

5 2.3 racionálně pracovat s počítačem, periferními zařízeními 2.4 propojit a využít propojení počítače s dalšími zařízeními (digitální fotoaparát, mobilní telefon apod.) 3. Software 3.1 znát principy fungování operačních systémů 3.2 ovládat práci v operačním systému (včetně nastavení uživatelského prostředí) 3.3 pracovat s daty (znát principy pro organizaci a uchovávání dat, spravovat soubory a složky pomocí správce souborů, používat bezztrátovou kompresi dat) 3.4 mít přehled o různých operačních systémech, aplikačních programech včetně jejich typů 3.5 mít přehled o programovacích jazycích a jejich použití 3.6 dodržovat a umět aplikovat bezpečnostní pravidla při používání počítače (aktualizace operačního systému a aplikací, ochrana proti virům apod.) 4. Počítačové sítě 4.1 orientovat se v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí a sítí GSM znát hlavní etapy vývoje sítí a možnosti sítí v současné době objasnit běžně používané pojmy z oblasti počítačových sítí charakterizovat typy počítačových sítí dle jejich taxonomie popsat principy komunikace v počítačové síti umět připojit počítač k síti 4.2 internet, komunikace popsat strukturu internetu a související pojmy specifikovat principy WWW pracovat s internetovým prohlížečem vyhledávat informace na internetu používat další služby internetu ( , FTP, videokonference) při práci se řídit bezpečnostními a etickými pravidly pro používání internetu ověřovat věrohodnost a validitu informací získaných na internetu 5. Textový editor 5.1 nastavit prostředí textového editoru pro své potřeby 5.2 řídit se pravidly pro úpravu dokumentů, typografickými a estetickými pravidly 5.3 editovat a formátovat text využívat a vytvářet styly formátovat písmo, odstavce, stránky zadat tisk dokumentu s požadovanými vlastnostmi vytvářet obsahy, rejstříky a seznamy 5.4 umět používat a vytvářet šablony 5.5 vkládat další objekty do textu a editovat je 5.6 vytvářet a upravovat tabulky 5.7 používat další vestavěné nástroje (kontrola pravopisu, sledování změn, automatické opravy) 5.8 využívat formát PDF, vkládat a používat hypertextový odkaz, vkládat nestandardní znaky 6. Tabulkový kalkulátor 6.1 objasnit principy a uvést oblasti použití tabulkových kalkulátorů 6.2 specifikovat strukturu tabulek (sešit, list, buňka a její obsah) 6.3 ovládat adresaci buněk správně používat relativní a absolutní adresu vytvářet a využívat názvy, odkazy a propojení 5

6 6.4 ovládat a správně používat různé způsoby formátování grafické formátování buněk formátování obsahu buněk automatické a podmíněné formátování nastavení dokumentu pro tisk 6.5 pro výpočty v buňkách používat vestavěné vzorce a funkce a programovat vlastní funkce 6.6 vytvářet a editovat grafy 6.7 využívat filtrování a řazení dat 6.8 vytvářet a používat formuláře 7. Počítačová grafika 7.1 charakterizovat základní pojmy a principy počítačové grafiky (rastrová x vektorová grafika, 3D grafika, barevné modely RGB a CMYK, rozlišení [DPI], barevná hloubka) 7.2 pracovat s grafickými formáty, specifikovat grafické formáty a jejich vlastnosti, provádět konverzi mezi formáty včetně vhodné komprimace dat, zvolit grafický formát vyhovující danému užití 7.3 získávat, snímat, upravovat a publikovat fotografie, prohlížet fotografie uložené na disku počítače, vyhledávat fotografie na internetu, skenovat fotografie, používat digitální fotoaparát (základy fotografování, kompozice obrazu), provádět základní úpravy fotografií, opravovat a retušovat vady obrázku (otočení a oříznutí, jas a kontrast, úprava histogramu, úprava barevnosti, doostření, lokální úpravy chyb a skvrn, odstranění červených očí). 7.4 skládat vektorové kresby (základní objekty obdélník, elipsa, čára, text, rastr, obrys a výplň objektu), zarovnávat a uspořádávat objekty. 7.5 uplatňovat základní zásady správné úpravy grafiky (zarovnání, kontrast, blízkost, opakování, zásady používání barev, barevný a tonální kontrast). 8. Multimédia 8.1 charakterizovat základní pojmy a principy multimédií, jejich použití 8.2 pracovat s multimediálními formáty specifikovat multimediální formáty a jejich vlastnosti provádět konverzi mezi formáty včetně vhodné komprimace dat zvolit multimediální formát vyhovující danému užití 8.3 pracovat v jednoduchém multimediálním editoru zaznamenat nebo vytvořit a upravit multimediální soubor 8.4 orientačně znát další nástroje pro práci s multimédii 9. Prezentace informací s podporou ICT 9.1 řídit se principy pro vytvoření úspěšné prezentace 9.2 znát programové nástroje pro tvorbu prezentace 9.3 připravit si podklady pro prezentaci 9.4 vytvořit prezentaci a nastavit její vlastnosti 10. Databázové aplikace 10.1 charakterizovat základní pojmy a principy týkající se struktury databáze a její modifikace, znát oblasti použití relačních databází 10.2 ovládat databázovou aplikaci pohyb po záznamech, vkládání dat, editace a rušení záznamu, filtrování, vyhledávání a řazení 11. Algoritmizace a základy programování 11.1 algoritmizovat úlohu 11.2 ovládat základní struktury programování 11.3 provést záznam makra 6

7 OBECNÁ SPECIFIKACE MATURITNÍ ZKOUŠKY Z INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO ZÁKLADU ZADÁVANÉ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zkouška z informačně technologického základu bude trvat celkem 90 minut a bude mít dvě části. V první části vyřeší žáci test, který bude trvat 30 minut. V druhé části v délce trvání 60 minut vyřeší žáci komplexní úlohu s využitím počítače; tato část bude vyžadovat aktivní práci v operačním systému a aplikačních programech. Test obsahuje úlohy uzavřené a otevřené se stručnou odpovědí. Komplexní úloha ve druhé části je otevřená s širokou odpovědí. Zkoušku charakterizuje následující specifikační tabulka, která obsahuje procentuální zastoupení tematických okruhů: Tematické okruhy % Informace a informační zdroje 5 Hardware 5 Software 5 Počítačové sítě 15 Textový editor 15 Tabulkový kalkulátor 15 Počítačová grafika 10 Multimédia 10 Prezentace informací 10 Databázové aplikace 5 Algoritmizace a základy programování 5 V průběhu zkoušky mají žáci možnost využívat pouze psací potřeby a počítač, který musí být vybaven operačním systémem s grafickým rozhraním, grafickým editorem, textovým, tabulkovým a databázovým procesorem, softwarem pro vytváření prezentací, softwarem pro záznam a zpracování multimediálních souborů, internetovým prohlížečem, klientem elektronické pošty, FTP klientem a připojením na internet. K některým úlohám budou mít žáci jako součást zadání soubory se vstupními daty v následujících formátech: *.rtf, *.txt, *.xml pro textové soubory *.bmp, *.jpg, *.gif, *.png, *.tif pro bitmapové grafické soubory *.wmf, *.eps, *.ai pro vektorovou grafiku *.csv pro tabulky *.dbf pro databáze *.mid, *.wav, *.aif, *.mp3, *.avi, *.mpeg, *.mov pro multimediální soubory PŘÍKLADY ÚLOH Úlohy jsou uvedeny jako samostatné ukázky, jejich zastoupení necharakterizuje strukturu testu. Soubor ukázek nelze považovat za sestavený test. Před textem každé testové úlohy jsou uvedeny kódy jejího zařazení do struktury maturitních požadavků. První část zkoušky test (30 minut) Úloha 1 Tematický okruh: 2. Hardware a software, 3. Operační systémy Pozorně si přečtěte následující tvrzení: I. Velikost RAM má vliv na rychlost počítače. II. Tiskárna může být připojena k počítači přes USB port. III. K počítači nemůže být připojeno najednou více periferních zařízení. IV. V každém počítači je jediný procesor. Která z výše uvedených tvrzení jsou pravdivá? 7

8 A) I a II B) II a IV C) II a III D) I a IV správná odpověď: A. Úloha 2 Tematický okruh: 2. Hardware a software, 3. Operační systémy Vzestupně seřaďte následující média k uchovávání dat podle maximální používané kapacity: I. zip disk II. disketa III. DVD IV. externí disk správná odpověď: C. Úloha 3 Tematický okruh: 3. Operační systémy Který z následujících SW není operační systém? I. UNIX II. MS Word III. Windows ME IV. LINUX správná odpověď: D. A) II, III, IV, I B) I, II, III, IV C) II, I, III, IV D) IV, II, I, III A) IV B) I C) III D) II Úloha 4 Tematický okruh: 2. Hardware a software, 3. Operační systémy Které z následujících souborů můžete otevřít, aniž byste se museli obávat počítačového viru? I. Soubor.txt II. Soubor.doc III. Soubor.src IV. Soubor.jpg V. Soubor.txt.src správná odpověď: E. A) I a V B) I a II C) II a IV D) III a V E) I a IV Úloha 5 Tematický okruh: 3. Operační systémy Co je to GUI? A) Způsob bezztrátové komprimace obrázků. B) Rozhraní pro komunikaci uživatele s operačním systémem a aplikačními programy. C) Externí sběrnice, podporující instalaci typu Plug and Play. D) Jeden ze síťových protokolů, používaných nejčastěji k přenosu grafických dat. správná odpověď: B. Úloha 6 Tematický okruh: 2. Hardware a software, 3. Operační systémy Ke každému z následujících zařízení přiřaďte související zkratku: 5.1 tiskárna 5.2 procesor 5.3 CD-ROM 5.4 Dial-up správná odpověď: 5.1 C, 5.2 D, 5.3 A, 5.4 E. A) MB B) RGB C) dpi D) MHz E) Kbps F) pixel 8

9 Úloha 7 Tematický okruh: 3. Operační systémy, 7. Grafika a multimédia Jaký z následujících formátů je nejvhodnější pro fotografii uloženou na www stránce na Internetu? A) bmp B) jpg C) mpeg D) pdf správná odpověď: B. Úloha 8 Tematický okruh: 1. Informatika, 3. Operační systémy, 4. Počítačové sítě Které z následujících tvrzení není pravdivé? A) Brána firewall omezuje informace přicházející do sítě z externích počítačů. B) je jedním ze způsobů, jimž se po Internetu mohou šířit viry. C) Hudební nahrávka se může dále kopírovat a šířit, jen pokud je stažena z Internetu. D) Protokol TCP/IP umožňuje komunikaci počítačům s různými operačními systémy. správná odpověď: C. Druhá část zkoušky samostatná práce (60 minut) Ve druhé části zkoušky bude centrálně zadáno téma samostatné práce, její hodnocení provede učitel podle centrálně zadaných kritérií. Následující ukázka není příkladem zadání úlohy, ale naznačuje pouze jeden z možných okruhů činností, které by mohly být zadány k samostatné práci. Skutečné zadání by bylo užší, aby respektovalo vymezený pracovní čas. Možné pojetí úlohy Po maturitě jste nastoupili do zaměstnání. Vaším prvním úkolem je organizační zajištění konference, kterou Vaše firma každoročně pořádá (libovolný obor). Připravte: - pozvánky a dotazníky (textový editor, grafická úprava, styly, formulář, vkládání objektu) - plakát, webové stránky konference, jmenovky, visačky a úvodní prezentaci (prezentační SW, HTML) - program jednoho dne konference (textový editor, grafická úprava) - přílohu k programu referát jednoho vystupujícího asi nějaká kritéria (vyhledávání na internetu) Rozešlete: - účastníkům pozvánky a dotazníky (hromadná korespondence, štítky, databáze) Zpracujte: - přehled finančních nákladů a uveďte srovnání s minulým rokem (tabulkový procesor vzorce, grafy) 9

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu

NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny. Podmínky pro zahájení kurzu NADSTAVBOVÉ KURZY CENTRA POMŮCEK A INFORMATIKY TYFLOCENTRUM BRNO, O. P. S. Komu jsou kurzy určeny Nadstavbové kurzy jsou určeny uživatelům informačních technologií (počítače, mobilní telefony, digitální

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Programování (PRO) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258 (8 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více