Zkratkou k léku. Tab. 1.8 Kojenecké koliky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkratkou k léku. Tab. 1.8 Kojenecké koliky"

Transkript

1 NOVOROZENCI Tab. 1.8 Kojenecké koliky Zkratkou k léku Start čtvrt až půl hodiny po pití. Škroukání a plyny. Různé stolice. Start hned. Horší spíše odpoledne. Někdy moudrý, stařecký vzhled obličeje. Nohy k bříšku v křeči. Hlučné plyny. Pocit či stav samoty. Hlavně v noci. Start po krmení. Kyselá stolice i pot. Nesváry v okolí dítěte. Bobky. V noci hůř. Ráno chabé. Vnímá hádky. Zlepší objetí. Choulení se do klubíčka při křeči. Průjem s bolestí. Stejná indikace. Vyzkoušet, když Magnesia carbonica nezabrala. Při křečích se propíná nazad, do luku. Zuřivost při bolesti. Hlavně večer. Rudá jedna tvář. Nehybné na bříšku. Nechce kontakt, jen pít studené. Dietní chyby matky. Promodrává při pláči z bolesti. Dáví se a křečovitě kašle. Bříško nafouklé jako balon a stále přes hojné plyny. Hlučné škroukání i hlasité prudké větry. Úzkostný tvoreček. Nux vomica Lycopodium Magnesia phosphorica Magnesia carbonica Magnesia muriatica Magnesia phosphorica Colocynthis Dioscorea Chamomilla Bryonia Cuprum China Argentum nitricum Pomoci mohou zejména následující léky: Nux vomica u dìtí netrpìlivých, dráždivých, hltavì pijících. Poèátek obtíží pøichází do ètvrt èi pùlhodinky po jídle. V bøíšku kruèí, plynatost je nápadná. Jsou promìnlivé stolice, øídké, husté nebo žádné. Podobné problémy øeší Lycopodium. Maximum obtíží s výraznými vìtry je udáváno mezi hodinou, ale nepøestávají ani v jinou denní dobu. Obtíže spouští èasto už prvé doušky potravy. Vzhled dítìte je tu nìkdy až staøecký, oèi se dívají káravì dospìle, na èele se objevují vrásky. Jako by chybìly už jen profesorské brýle. Miminko nesnáší tìsné obleèení èi zavinutí. Magnesia phosphorica mùže pomoci tam, kde dìťátko pøi køeèích pøitahuje nožièky k bøíšku a plyny odcházejí slyšitelnì. Potvrzující známkou pro šanci tohoto léku je, že chvilková úleva bez léku nastává, hladíme-li dítì po bøíšku. Takové mi- 22 HOMEOPATIE A DĚTI

2 NOVOROZENCI minko má touhu po lidské úèasti, cítí se opuštìné. Magnesia carbonica má vrchol obtíží v noci. Køeèe zaèínají vzápìtí po krmení. Miminko reaguje velmi nelibì na nepøítomnost matky. Velmi citlivì vnímá nesoulad v rodinì. Má kysele páchnoucí stolici, špatnì tráví mléko. Kysele páchne i jeho pot. Rozrušené bolestí i pocitem opuštìní mùže zoufale a sebedestruktivnì bít hlavou o postýlku. Homeopati vìdí, že lék by nepochybnì odvedl mimoøádnì dobrou léèivou práci v kojeneckých ústavech. Prvotní pøíèinu obtíží, opuštìní matkou, nemùže žádný lék odstranit. Snad ještì senzitivnìji reaguje na hádky v rodinì blízký lék Magnesia muriatica. Obtíže s kolikou jsou vìtší v noci. Ráno se miminko probouzí chabé a neodpoèaté. Je smutné, pùsobí odevzdanì, bez energie. Zlepšuje se pevným objetím, naopak lehký dotek ho zneklidní. I tady je hlubší základní téma opuštìní velmi zøejmé a kolikovité bolesti pøíznaèné. Bývá bobkovitá stolice. Podobnì jako Magnesia phosphorica mùže pomoci Colocynthis. Opìt vidíme nožièky pøitažené k bøíšku, úlevovou polohou je i zde choulení se do klubíèka. Pøítomen bývá i prùjem pøi bolesti a dítì vypadá velmi rozzlobenì. Opaènì se chová kojeneèek, který potøebuje lék Dioscorea. Charakteristické je propínání tìlíèka smìrem dozadu, do luku. Extrémnì rozzlobené bývá dítì, kterému uleví Chamomilla. Maximum potíží nastává veèer kolem 21. hodiny. Jisté pøechodné zmírnìní pøináší chování a nošení dítìte. V takové chvíli projeví trochu vìtší dítì zájem o nìjakou hraèku a domáhá se jí. Když mu ji podáte, obvykle s ní prudce mrští. Tato naprostá nestálost je výrazem dráždivého zoufalství. Má-li navíc pacient jednu tváø èervenou a druhou bílou, je indikace léku velmi pravdìpodobná. Na Chamomillu si vzpomeòte, až porostou prvé zoubky. Obraz je stejný a lék opìt pomùže. Naopak dítì, které nesnáší nošení ani náhodou a jeho obtíže stupòuje i jen malý podnìt dotyk, tiché oslovení, rozsvícení lampièky, potøebuje Bryonii. Je opravdu mimoøádnì mrzuté. Jediné, co od vás pøijme, je studená voda na velikou žízeò. Leží na bøíšku, tlak na postiženou oblast mu ulevuje. Odkopává se i z tlaku lehké pøikrývky. Takový pacient je snad ze všech nejcitlivìjší na dietní chyby kojící matky (cibule, zelí, luštìniny). Dítì promodrávající pøi pláèi z bolesti bøíška, k tomu zaèínající se dávit a køeèovitì kašlat, potøebuje Cuprum metallicum. Pøi plynatosti, která je mimoøádnì nápadná i vytrvalá, bøíško zùstává nafouklé jako balon, je lékem volby China. Plynatost s nápadnì hlasitým škroukáním v bøíšku a nepøeslechnutelnými prudkými vìtry je typická pro užití léku Argentum nitricum. Dìti bývají primárnì úzkostnìjší, což se ale nezraèí v jejich mimice, mívají tváø hráèe pokeru. HOMEOPATIE A DĚTI 23

3 NOVOROZENCI Spíše to vycítíme mimodìk. Pro ty, kdo nemají hlubší znalost homeopatických souvislostí a vztahù, mùže být pøekvapivé, že na homeopatovu zdánlivì nesouvisející otázku, jak rychle probíhal porod, mùžeme dostat od rodièù odpovìï, že hodnì rychle až pøekotnì. Jedním z charakteristických rysù jedincù, kterým Argentum nitricum pomáhá, je právì zbrklost. Ta se projeví kdykoli ve vývoji, nejen v období kojeneckých kolik. Poptat se mùžeme na osobní historii. Jaké bývaly obtíže, když byl pacient ještì malý. Dokonce jestli už v maminèinì bøíšku obèas nevyvádìl. Vše patøí nezrušitelnì do obrazu tvoøící se osobnosti. Nepovinné čtení pro zvídavé Stať o kojeneckých kolikách uvádíme zámìrnì podrobnì. Homeopatie je tu skuteènì šancí na podstatné zlepšování stavu, jakého dvìma, tøemi známìjšími léky nelze èasto dosáhnout. Souèasnì si mùžeme povšimnout odlišnosti i naopak blízkosti pøíznakù rùzných lékù. Stejnì jako podle botanického klíèe urèíme jedineènou rostlinu z mnoha rùzných, nauèíme se také brzy výstižnì popsat obtíže našeho vlastního miminka. Dokážeme se pak rovnìž vcítit do jeho duše a osobnosti. Ve zdraví a pohodì, ale i v nemoci a stresu. Není to nijak tìžké, chce to jen soustøedìnì se dívat a všemi smysly vnímat. Nefunguje-li nám pøi výbìru jeden lék, mùžeme úspìšnì najít další podle podrobnìjšího popisu obtíží. Neexistuje jedna kojenecká kolika, kterou trpí všechny dìti uniformnì. Každé postižené mimino mívá tu svou, osobitou. Stejnì jako pozdìjší rýmu s vlastními projevy a dalšími pøíznaky, jak se rozvinou v èase. Chemické kapky pro všechny se stejným složením skoro nic neøeší. Paleta homeopatik ano. Vìøte, není to složité, chce to jen zkoušet. Znovu a znovu. Rizika nejsou, vedlejší úèinky chybìjí. V ordinacích, kde se léèí homeopatiky, je v mnoha rodinách dìtských pacientù samozøejmostí homeopatická lékárnièka. Se spoustou bìžných, nerizikových obtíží se do ordinací pøestává docházet. Není totiž èasto brzy co øešit. Homeopatie pak zaèíná mìnit i náš pohled na nemoc, zdraví i celý lidský život. Nemusíme se stávat homeopaty, ale mùžeme smìøovat k vnitøní svobodì. Hlavnì proto, že souèasný svìt nabízí spíše opaènou, masivnì manipulovanou variantu existence èlovìka. V páté kapitole Školáci se budeme moci seznámit s širšími obrazy lékù výraznìji, jak na úrovni tìla, tak i mysli. Obrazy lékù jsou souborem mnoha homeopatických poznatkù. Mohou vést k léèení problémù konkrétních jedincù, našich dìtí. Abychom jim více rozumìli a více se s nimi propojili. Abychom je mohli více podpoøit èi z nich snímali nìkterá trápení, na která ani moderní medicína 24 HOMEOPATIE A DĚTI

4 NOVOROZENCI nemá recept. Pak mùže být náš vlastní svìt bezpeènìjší, a tím i šťastnìjší. Zaèít se dá dokonce u kojeneckých kolik. Novorozenecká žloutenka Krátce po porodu se u části novorozenců rozvíjí novorozenecká žloutenka. Do určité hranice je to přirozený poporodní stav. Od určité míry může ale novorozence začít ohrožovat. V porodnicích je pečlivě monitorována, u části dětí je ordinováno ozařování umělým světlem a další postupy. Tab. 1.9 Novorozenecká žloutenka Zkratkou k léku Žloutenka po krevních ztrátách matky. Časná plynatost. Bříško jako balon. Velký lék žloutenek! Úzkostná i vzteklá miminka s poruchami spánku. Svědivé bříško. Při současném nadýmání. Chabá rýmička vpravo. Vrásky na čele. Žloutnou při kefalhematomu i déle. Po porodních traumatech. Stejné jako Arnica. Žloutenka, ale více na bříšku a hrudníčku. Při porodu byla narkóza, sedativa a tišicí prostředky. Hojná medikace matky před porodem. Utlumené, chabé miminko. Též šoky v těhotenství. China Phosphorus Chamomilla Lycopodium Arnica Natrum sulfuricum Nux vomica Opium Z homeopatického hlediska existuje nìkolik prostøedkù, které mohou tomuto procesu jemnì a velmi efektivnì napomoci. Jde o Chinu (je rovnìž vhodná k podání maminkám pøi velkých poporodních ztrátách tekutin). Mimoøádnì hodnotným prostøedkem je Phosphorus. Oba uvedené léky doporuèují specialisté podat novorozenci rozpuštìné v kojenecké vodì jednorázovì v potenci 30 CH a rozhodnì neopakovat døíve než za 1 týden. HOMEOPATIE A DĚTI 25

5 NOVOROZENCI Dalšími prostøedky, které pøipadají v úvahu pro homeopatické ovlivnìní novorozenecké žloutenky, jsou Chamomilla u úzkostných miminek s poruchami spánku a svìdìním bøíška, Lycopodium pøi souèasné pøítomnosti nadýmání, chabé novorozenecké rýmì, vraštìní èela a køiku nápadném hlavnì po 16. hodinì. Natrum sulfuricum spolu s Arnicou jsou cenné u dìtí po porodním poranìní hlavy, pøi kefalhematomu s rozvíjející se žloutenkou. Žloutenka bývá nìkdy vyjádøena více na hrudníku a bøiše. Tehdy podáme Natrum sulfuricum. Nux vomica pomùže u novorozeneèkù tam, kde byla pøi porodu celková narkóza, podávání sedativ a lytických smìsí èi epidurálù tišících porodní bolesti matek. Také u miminek s minimální skoro vrozenou rýmou nebo volnou tøíselnou kýlou. Opium je vhodné u žloutenky letargických novorozencù s chabou zácpou. I zde èasto pøedcházela pøedporodní chemická medikace matky. Informace o výskytu šoku rodièky v tìhotenství (pøepadení tìhotné, opuštìní partnerem) podpoøí též výbìr Opia pro léèbu vleklé žloutenky icteru. Lék Sepia mùže pomoci u ohranièené žloutenky. Typicky zde bývá matka se známkami léku Sepia. Rodièka je pùvodnì energická, ale vyèerpaná dlouhonohá tmavovláska s hnìdavou symetrickou skvrnou kolem úst. Mírnější vytrvalé žloutenky Zlepšení v pøípadì vytrvalé žloutenky nastává pomocí podpory jaterních funkcí (u kojených dìtí jde o situaci pøirozenou). K proèišťování výmìny látkové slouží homeopatické drenážní prostøedky. Uvolòují mìstnání žluèi z jater. Carduus marianus je známý ostropestøec mariánský. Zmíròuje mìstnání žluèi zejména v pravém jaterním laloku (zjištìno sonografií jater). Chelidonium majus je èesky vlaštovièník. Když má novorozeneèek žlutavý jazyk a po odchodu smolky svìtlou mapovitou stolici, drénuje více levý jaterní lalok (viz sonografické vyšetøení jater). Taraxacum je zvuèný latinský název smetánky lékaøské zvané pampeliška. U volby tohoto léku mívá jazyk bílý povlak a vzadu na nìm jsou vidìt høíbkovité èervené papily. Drenážní homeopatické léky nezatíží novorozenecký organismus pøívodem silic, jak by se stalo u mateèné tinktury v kapkách èi èaji. 26 HOMEOPATIE A DĚTI

6 NOVOROZENCI Tab Mírnější vytrvalé žloutenky Zkratkou k léku Mírné městnání jater, levý jaterní lalok více zatížen. Žlutavý jazyk, světlá stolice po smolce. Pravý jaterní lalok více zatížen. Bílý jazyk a červené papily vzadu. Carduus marianus Chelidonium majus Taraxacum Ucpaný nos Dětští lékaři se v kojenecké poradně velmi záhy setkávají, a ne vzácně, s dotazem na silné funění kojenečků vázané na dýchání. Nezřídka postačí zvlhčení vzduchu v místnosti, někdy mírné snížení teploty místnosti, někdy až na nejzdravějších stupňů Celsia. Ucpaný nos je možné ošetřit vatovou štětičkou navlhčenou fyziologickým roztokem. Nově (konečně již!) jsou na trhu kojenecké nosní kapky čistě s fyziologickým roztokem bez chemických žíravin. Nesprejujeme přímo, ale zvlhčíme štětičku, aby nedocházelo ke vdechnutí! Jestliže výrazně hlasité dýchání nosem, česky funění, přetrvává, máme ku pomoci několik homeopatik. Tab Ucpaný nos Zkratkou k léku Funění, otok sliznice nosu. Chraplavý noční kašlík. Obtížné sání. Sambucus nigra Noční ucpávání nosu. Nejhlasitěji mezi 3. a 4. hodinou. Hlasitě funí po obtížném kojení i v noci. Požitkářský paličák. Ammonium carbonicum Nux vomica V noci ucpaná více pravá nosní dírka, ve dne trvalá rýma. Strupy. Lycopodium Nejèastìji volíme Sambucus nigra. Jeho potøebnost mùže potvrdit i obèasný dusivý èi chraplavý kašlík kolem pùlnoci. Teprve po podání léku se objeví mírná èirá sekrece z nosu a zmenší se otok nosní sliznice. Kojenec mùže koneènì pohodlnì HOMEOPATIE A DĚTI 27

7 NOVOROZENCI sát mléko z matèina prsu. Ammonium carbonicum je ménì známý, ale úèinný lék zvláštì pøi noèním ucpávání nosu. Maximum zhoršení je mezi tøetí a ètvrtou hodinou noèní. Hlasité nosní dýchání zejména po jídle a také v noci potøebuje lék Nux vomica. Tento lék má také odmalinka hodnì co napravovat u hltavých a poživaèných novorozených palièákù. Pomáhá dávno pøedtím, než se z nich stanou šéfové workoholici s povìstí požitkáøù. Lycopodium je s ním jakoby pøíbuzné. Ucpaná je více pravá nosní dírka. Z ní pak vytéká svìtlý sekret. Dítì má též èasté zažívací problémy, vìtry a plynatost. Obtíže vèetnì funìní gradují v kojeneckém vìku mezi 16. až 20. hodinou. Pestrou problematikou rýmy se budeme zabývat v kapitolách Kojenci a Batolata v tomto vìku jsou sekrece z nosu již èastìjší a pestøejší. První problémy s pokožkou Potničky a milia, vyrážka při dietní chybě kojící matky U znaèné èásti novorozencù se do jednoho až do dvou týdnù po porodu objevuje výsev drobné dráždivé vyrážky v oblièeji a na trupu. Ano, potnièky. Jde o bìžnou a pøirozenou èisticí reakci novorozeneckého organismu, kterou netøeba léèit. Zmizí bìhem nìkolika málo dnù sama. Totéž se stane i s pøípadnými následnými výsevy. Jen je potøeba ohlídat, jestli nemáme potomka moc nabaleného a není mu vedro. Nejlépe to poznáme na nosíku, který má mít pøi našem doteku prstem neutrální teplotu. Podle vzhledu a charakteru vyrážky by samozøejmì bylo možno podat homeopatický lék Rhus toxicodendron. Pøi málo èastém zarudnutí a zvìtšení potnièek se poradíme s pediatrem. Zpravidla to ale není nutné, vyrážka mizí rychle i bez léèby. Malé bílé teèky s drobným terèíkem uprostøed, které mají mnozí maliècí na nose a okolo nìj, se jmenují milia. Ty už neléèíme ani náhodou. Obojí je urèité memento, že není nezbytné léèit jakoukoliv minimální a krátkodobou odchylku, kterou uvidíme. Spíše ojedinìle udìlá maminka u sebe dietní chybu, tøeba s citrusy. Vyrážka je výrazem nesnášenlivosti ostrých látek z nich. Pøenáší se mateøským mlékem a mùže vyvolat toxoalergickou vyrážku na kùži malého tvoreèka. Podává- 28 HOMEOPATIE A DĚTI

8 NOVOROZENCI me mu Nitricum acidum do zlepšení. Mamince nabídneme lék Nux vomica na dva dny. Opruzení Tab Opruzení Zkratkou k léku Mokvavé, rudé plochy. Sálá z nich horkost. Růžové, vodnaté a vlhké plochy kolem genitálu a řitního otvoru. Hlavně u genitálu úporné. Tmavé vlasy, chlupaté děti na trupu. Belladonna Apis Medorrhinum Opruzení je podráždìní pokožky zpravidla v záhybech, nejèastìji kolem dìtského genitálu èi koneèníku. Dochází k porušení celistvosti kùže za pøispìní amoniaku z rychle se rozkládající moèi. Spolupùsobí pomnožené bacily a následnì se zde uchycují kvasinky. Vznikají mokvavé, zpravidla rudé plochy. Vedle obvyklé místní kožní léèby hojivými mastmi (s co nejménì pøísadami) reaguje èasto opruzenina na podání prostøedku Belladonna. Jsou-li postižená místa spíše rùžová, vlhká a jakoby laková, osvìdèuje se Apis. Opruzení kolem genitálu mùže ovlivnit též Medorrhinum. Úporné, opakované opruzování, zejména kolem genitálu u dìtí tmavovlasých, s hojnými chloupky na zádech i hrudníèku a palièkovitými koneèky prstù ruky, to jsou mnohdy nejpøesnìjší pøíznaky pro tento lék. Zmizí-li opruzení a dlouho se neobjeví, jde o lék hluboký, konstituèní. Chrání pak navíc dítì dlouhodobì celkovì. Mravolièná vìta, že opruzení je obrazem špatné ošetøovatelské péèe matky, je v naprosté vìtšinì pøípadù zlovolná nebo jen hloupá. Každý, kdo peèoval o kojence, ví, jak náhle a rychle se dokáže rozvinout opruzení i u dobøe ošetøované pokožky nejmenších. HOMEOPATIE A DĚTI 29

9 BATOLATA Smutek po narození mladšího sourozence Zejména narození prvního mladšího sourozence před vlastními třetími narozeninami batolete, dosud jedináčka, může být mimořádnou zátěží na psychiku. Mění se mnohé fungování v rodině. Pozornost a spousta energie se zaměří směrem k malému, na péči totálně závislému novorozenci. Původní jedináček neví, co se děje, proč láska odchází. Nepomáhá mnohdy vysvětlování a vůbec všechno, co pochází od rozumu. Je to hluboce emoční, pudová záležitost. To nikdo neokecá. Ani zpravidla nezazáplatuje náhradními programy. Je to těžký vnitřní boj. Objevuje se delší změna chování, uzavřenost, plačtivost, sebelítost. Nebo naopak vzdor, záchvaty zuřivosti. V noci se dítě začíná znovu či více pomočovat, může mít noční děsy. To všechno může pomoci odlehčit léčba, která patří do homeopatické kategorie onemocnění z nešťastné lásky. Dítě zatím vykazuje různé nové známky v chování, má častější či nové tělesné obtíže (útěky do nemoci). V noci mohou nastoupit děsivé či podivné sny. Mění se i fyzické příznaky. Batole začne být třeba nově zimomřivé nebo odmítá náhle různá jídla. Objevuje se často zácpa. Každé robě reaguje po svém. Je proto dobré písemně (!) sbírat pozorování a objednat dítě na odborné homeopatické vyšetření. V asi hodinovém vyšetření, kam je dobré přijít s celou užší rodinou včetně tatínka a s malým kojencem, se odehrává malé psychodrama. Spontánně se i u těch uzavřenějších duší projeví po půl hodině jejich skrývané emoce. Je dobré, má-li homeopatická ordinace prostor, kde by se dítě mohlo svobodně pohybovat, jezdit autíčkem, kreslit si, jíst a pít. Prostě skoro jako doma. Jen pro informaci zmíníme nìkteré léky, které mohou pøipadat v úvahu. Natrum muriaticum pro vìrné, po narození sourozence zasmušilé dítì bez špetky života. A navíc zaèínající se nejen víc poèùrávat, ale novì i pokakávat. I ve dne. Dítì je neokázale vdìèné za každou vlídnou pozornost rodiny i homeopata. Phosphoricum acidum potøebují lhostejná, unavená, pasivní stvoøení. Døíve srdeèná, pøátelská, se srdcem na dlani. Aurum uzdravuje pøedtím peèlivé, úspìšné, ochranitelské a spravedlivé dítì. Nyní je mlèenlivé, zasmušilé, depresivní. Nìkdy pak neèekanì dráždivé. Tuberculinum pomáhá tam, kde už starší batole pøestávalo s vrozenou zuøivostí 94 HOMEOPATIE A DĚTI

10 BATOLATA a celkovým nepokojem. Opìt se z nìj stává postrach rodiny. Umanuté, zuøivé dìcko hodí sebou na zem a kope a jeèí, diskredituje rodinu klidnì na ulici. Tarentula pùvodnì veselý baviè rodiny, s komickým nadáním a neuvìøitelnou pohyblivostí. Nyní zákeøný a potmìšilý malý pøízrak. Existují další a další dìtské typy, které obtížnì uchopitelná situace pøivedla pod velký, obvykle dlouhodobý tlak. Jsou to ale stále naše dìti, které milujeme. Úplnì sami jim ani sobì však zásadnì pomoci neumíme. Míváme pocity viny a znaèné bezradnosti. Nám dospìlým pomáhá zmírnit úzkost pohovor s dìtským psychologem. Dìtem ani tolik ne. (Odpusťte mi, milí kolegové psychologové a psychoterapeuti. Ctím vás dlouho, hluboce a velmi rád s vámi spolupracuji. Toto je ale èasto opravdu tìžký køíž.) Co mùže pomoci zásadnì, je konstituèní homeopatické vyšetøení. Správný výbìr léku (buï z tìch výše uvádìných, nebo z desítek dalších) udìlá z nyní nešťastného prvorozence našeho spolehlivého parťáka. Uzdravuje se i znejistìlá atmosféra v rodinì. Nìkdy se to nepodaøí hned po výbìru prvého léku. Kontrolní vyšetøení pak vykáže nové pøíznaky. Tím se ovšem souèasnì zpøesòuje cesta k hlubšímu vhodnému léku. Pak už mùže pøicházet pohoda. Neznám krásnìjší medicínu, než je homeopatie. Léèí a uzdravuje nejen jedince, ale i celé rodinné systémy. HOMEOPATIE A DĚTI 95

11 PŘEDŠKOLÁCI Problematika často opakovaných angín Je ještě řada dalších léků, které pomáhají při základní léčbě angín antibiotiky. Jejich určení vyžaduje lékařskou zkušenost, proto je ponecháváme k užití odborníkům. Ti pak mohou řešit i tak svízelné situace, jako je angína provázející infekční mononukleózu, nebo angíny s nejrůznějšími vředy (Plautova-Vincentova angína). Specifickou oblastí, na niž je vhodné dále upozornit, je problematika často opakovaných angín. Jedná se o stav, kdy znovu a znovu, třeba pětkrát i vícekrát do roka, se objeví angína, kterou lékaři opakovaně vyhodnocují jako čerstvou a stereotypně znovu a znovu předepisují antibiotika. Vzniká tak ale bohužel bludný kruh, kdy mnohočetné podání antibiotik vede k oslabování imunity. Následně krční specialisté bohužel poměrně často indikují operační vynětí krčních mandlí. Nedávno bylo sice prokázáno, že operační vynětí krčních mandlí nevede k rozvoji astmatu, jejich odstranění však může u části pacientů v budoucnu vyústit v hlubokou poruchu imunity s rizikem velmi vážného postižení z oblasti hematologie. Proto naléhavě apelujeme na neoperační řešení mnohočetných angín ve spolupráci se zkušenými lékaři homeopaty. Nutná je pravidelná možnost laboratorního a mikrobiologického vyšetření u těchto odborníků. Léčení bez laboratorní kontroly by bylo riskantní. Podle našich četných zkušeností s minimalizací podávání antibiotik u chronických angín dochází za pomoci homeopatie k mizení recidiv a uzdravení. Akutní záněty krčních mízních uzlin Zánět krčních uzlin se objevuje zejména u malých dětí v souvislosti s probíhající angínou. Pohmatem, ale mnohdy i pohledem jsou zřejmá zduření a zvětšení útvarů fazolovitého vzhledu i velikosti v oblasti krku. I po skončení angíny může zvětšení uzlin přetrvávat a jejich zmenšování probíhá pomaleji. Nakonec zůstávají uzlinky hmatné jen jako drobné útvary velikosti a konzistence hrášku či čočky. Nevymizí HOMEOPATIE A DĚTI 119

12 PŘEDŠKOLÁCI úplně. Při dalších infekcích v oblasti hrdla se mohou opět přechodně aktivovat a zvětšit. Naštěstí jen výjimečně. Při přetrvávajícím zvětšení a větším rozsahu v oblasti krku k lékaři! Mohou být projevem hnisavého abscesu či systémového zvětšení u tuberkulózy, toxoplasmózy a krevních chorob. K léčbě zvětšených krčních uzlin (či po proběhlých zánětech nedostatečně zmenšených uzlin) můžeme použít homeopatické léky. V akutní fázi je dobré léčbu podpořit přikládáním Priessnitzových obkladů mokrý šátek na krk a přes něj suchý zábal. Po vyschnutí spodního šátku opakovat vícekrát, a to několik dní. Tab. 4.9 Zvětšení krčních mízních uzlin Zkratkou k léku Zvětšené uzliny. S nimi též další lymfatické tkáně krční mandle, adenoidní vegetace. Systematické delší podávání může zlepšit. Podobně jako Baryta carbonica. Uzliny jsou tvrdé. Dráždivé hubené děti, aktivní, snadno unavitelné. Akutní zánět uzlin při angíně s výše popsanými příznaky. Ordinujeme při angíně (s antibiotiky) i po ní (bez ATB). Velké uzliny, opakované infekce. Často jde o děti pomalé, opatrné, bázlivé. Při angíně ale často přechod do obrazu Belladonny. Tvrdé krční uzliny. Při opakovaných angínách vzniklých za vlhka. Aktivní, pilné děti, večer ale vybité. Kazivé zuby. Elastické klouby. Drobné, řetízkovitě řazené uzlinky. Opakované angíny, zvětšená nosní mandle. Pomalejší růst i zoubků. Později naopak růst urychlený. Baryta carbonica Baryta iodata Belladonna Calcarea carbonica Calcarea fluorica Calcarea phosphorica Baryta carbonica se podává obecnì u chronicky zvìtšených lymfatických tkání, mandlí, adenoidní vegetace i krèních uzlin. Jsou-li zvìtšeny tyto tkánì vedle sebe, šance na zlepšení je vyšší. Doba podávání vícedenní, ale i nìkolikatýdenní. Baryta iodata je málo užívaný lék. Má podobný léèebný popis jako Baryta carbonica, úèinný je ale zejména u tvrdých uzlin a nejvíce úèinkuje u dráždivých hubených dìtí, které sice neposedí, ale snadno se unaví. Vliv jódu ve slouèeninì to jistí. Belladonna je jako vždy reprezentantem lékù mnoha akutních zánìtù rychlého nástupu a èasto silnì horeènatého prùbìhu se zrudnutím oblièeje, pocením, dráždivostí. Pomùže pøi soubìžném zvìtšení uzlin a mandlí. Ale i po odeznìní krèního zánìtu pøi pøetrvávání zvìtšených uzlin. 120 HOMEOPATIE A DĚTI

13 PŘEDŠKOLÁCI Calcarea carbonica je nám už dùvìrnì známá homeopatická velièina. Indikujeme ji u velkých uzlin dìtem s recidivujícími infekcemi. Jsou-li dìti pomalé, opatrné a bázlivé a pøi horeènaté akutní angínì pøecházejí do stavu a pøíznakù Belladonny, je jejich úèinek jistý. Calcarea fluorica léèí tvrdé uzliny pøi chronických problémech se zánìty hrdla, angínami, které jsou vyvolávány zmìnami poèasí, hlavnì vlhkem. Pomáhá u aktivních, pilných dìtí, které po denním úsilí veèer pravidelnì ochabnou. Jsou to dobøí strávníci, kteøí ale nepøibývají na váze. Mívají vìtší kazivost zubù a velmi elastické velké klouby. Calcarea phosphorica je specifická pro léèbu èetných øetízkovitì sousedících drobných uzlinek. Tyto dìti s opakujícími se angínami a èasto zvìtšenou nosní mandlí se nejprve pomaleji vyvíjejí v rùstu i øeèi (pozdìji jim zaèínají rùst též prvé zoubky). Ve školním vìku výraznì rùstovì akcelerují, jsou štíhlé a vysoké. Odmalinka milují cestování. Akutní záněty hlasivek a průdušnice akutní laryngitidy a tracheitidy Zánět hlasivek s otokem hlasových vazů, provázený chrapotem či přechodnou ztrátou hlasu a štěkavým, křaplavým či neznělým psím kašlem vyžaduje nutně lékařské vyšetření a další pozorování. Nejčastěji se objevuje v předškolním věku, zpravidla na jaře a na podzim, většinou začíná náhle v noci. Méně často může být ale přítomen už u mladších dětí v batolecím věku. Pacienti školního věku nemají až na výjimky riziko dušení. Ztrácejí hlas a štěkavě kašlou. I zde je však potřebná pokorná obezřetnost. Ze všech obtíží nejnepříjemnější a riziková je dušnost se ztíženým nadechováním. Nedostatek kyslíku je provázen neklidem a pláčem. Přechodného zlepšení se dosáhne vdechováním chladného vzduchu. Proto při urychleném transportu na ORL či dětské oddělení nemocnice je v autě potřeba netopit a mírně pootevřít jedno okénko. Neotálet s odjezdem! Na krk zvenčí dáváme šátek, aby nedošlo ke stahu krčních svalů. K oficiální lékařské léčbě je efektivní přidávat HOMEOPATIE A DĚTI 121

14 PŘEDŠKOLÁCI homeopatika. Nejprve v rychlém sledu po propuknutí obtíží po 10 minutách. Protože rozrušené dítě s dechovou nouzí by nemuselo spolupracovat při cucání homeopatických kuliček, rozpustíme 5 granulí do 1 decilitru kojenecké vody bez bublin. Podáváme na lžičku po 10 minutách s postupným prodlužováním intervalů. Tab Záněty hlasivek a průdušnice Zkratkou k léku Rozrušené, úzkostné děti. Dušnost vzniká kolem půlnoci a později. Chraplavý, štěkavý kašel. Obtížný, hlasitý, hlučný nádech. Chrapot, afonie. Aconitum Následuje po léku Aconitum. Vysoká horečka, rudý obličej, pak pocení. Belladonna Silný, suchý, syrový kašel. Často po Aconitu. Chytá se za krk. Teplota mírná. Hrdlo jakoby v křeči. Zimomřivost. Obtíže začínají nad ránem. Zimomřivost, vztek dítěte. Kašel dávivý, dušnost zjevná. Dítě si musí sedat. I pocit cizího tělesa v hrdle. Otok sliznic velký, hustý hlen. Rychle vzniká dušnost, hlučný nádech. Prvý záchvat suchého, dávivého kašle je po půlnoci. K lékaři ihned. Spongia tosta Hepar sulfur Sambucus nigra Aconitum je lékem pro rozrušené, ustrašené dítì. Probouzí se kolem pùlnoci s dušností, chraplavým, štìkavým kašlem a obtížným, hluèným nádechem. Horeèka a zarudnutí kùže oblièeje jsou èasté. Pøítomen je chrapot až ztráta hlasu. Stav zhoršuje chladné poèasí, pøípadnì vítr. Zlepšuje pití, pøedklon tìla. Belladonna následuje mnohdy po léku Aconitum. Sálavá horkost a zarudnutí v oblièeji, následované pocením z horeèky je pøítomno konstantnì. Spongia tosta se podává pøi silném, pøetrvávajícím suchém, štìkavém laryngeálním kašli, rovnìž po léku Aconitum. Kašel vyvolává bolest v krku, dítì se za krk mùže chytat. Není pøítomen hlen, vše je suché. Teplota nebývá výraznìji vyjádøena. Sliznice v hrdle suché, kašel. Hrdlo je jakoby stažené v køeèi. Pøítomna je zimomøivost. Zlepšuje vlhko a lokální teplo v nápojích. Hepar sulfur je lékem laryngitid, které se projevují nad ránem. Základním vjemem je chlad, zimomøivost a velká protivnost dítìte. Nápadnì studené bývají konèetiny. Kašel bývá dávivý, dušnost je nápadná právì pøi kašli, dítì nemùže pro dechovou nouzi ležet a sedá si. Nìkdy mívá pocit cizího zaklínìného tìlesa v hrdle. 122 HOMEOPATIE A DĚTI

15 PŘEDŠKOLÁCI Sambucus nigra je ménì známý, ale cenný lék pro situace, kdy rychle oteèe sliznice a vzniká hustý hlen. V dùsledku toho rychle nastupuje dušnost s hluèným nádechem. Dìje se tak po usnutí nebo kolem pùlnoci se záchvatem suchého, dávivého kašle. Nos je ucpaný, pøichází výrazné pocení. Rychlé lékaøské vyšetøení stavu hlasivek je nezbytné! Je-li u laryngitid a tracheitid zánìtù hlasivek a prùdušnice stejnì jako u zánìtù prùdušek bronchitid výraznìjší složka kašle než obtíží s dušností, pøidáváme léky na kašel. Některé léky na kašel Tab Léky na kašel Zkratkou k léku Záchvaty kašle vyvolává pocit šimrání v hrdle. Obtížné vykašlávání táhnoucího se hlenu. Zlepšuje napití studené vody a čerstvý vzduch. Křečovitý kašel připomíná černý kašel. Promodrávání, dušnost při nádechu, lapá po vzduchu. Křeč hlasivek. Křeč rukou, drží je v pěst. Krátká úleva douškem chladné vody. Dramatický dávivý kašel. Zvrací provazce vazkého hlenu. Zhoršuje nápadně chladný vzduch, chce dýchat přes šálu, šátek. Záchvaty hrozivého kašle. Hvízdavé dýchání, promodrávání obličeje, černé kruhy kolem očí. Úporné i přes léčbu antibiotiky. Suchý neustávající kašel. Vyvolá ho i dotyk prstu v jamce mezi klíčními kostmi. Vadí chladný vzduch. Coccus cacti Cuprum metallicum Corallium rubrum Drosera Rumex Coccus cacti pomáhá pøi pocitu šimrání, které zpùsobí záchvaty kašle. Dítì obtížnì vykašle táhnoucí se hlen. Mírnì zlepšuje napití studené vody a èerstvý vzduch. Cuprum metallicum je mocným lékem u køeèovitého kašle, který pøipomíná záchvat èerného kašle. I s promodráním, nemožností popadnout dech. Nastává køeè hlasivek. Rychlou, ale krátkou úlevu pøináší napití doušku chladné tekutiny. Dìti mohou mít celkovì køeèovitý vzhled s napìtím svalù i prsty sevøenými v dlani. Ihned k lékaøi, nejlépe rovnou na nemocnièní ORL. HOMEOPATIE A DĚTI 123

16 PŘEDŠKOLÁCI Corallium rubrum mùže pomoci u dramatického, hrozivého kašle se zvracením provazcù hlenù. Nápadné je zhoršování èerstvým vzduchem, dítì se spontánnì schovává pod peøinu èi dýchá do šály, aby omezilo záchvaty dávivého kašle. Ihned k lékaøi viz výše. Drosera bývala historicky velkým lékem èerného kašle. Typické jsou záchvaty noèního kašle i u laryngitid vleže. Hvízdavé dýchání a zmodrání oblièeje podporuje indikaci léku. (Poznámka: Lék Drosera podáváme v øedìní 15 CH èi 30 CH, ne v nižším øedìní, na rozdíl od vìtšiny lékù u akutních nemocí.) Ihned k lékaøi! Rumex pomáhá tam, kde pouhý dotyk našeho prstu v jamce mezi klíèními kostmi vyvolá suchý, neustávající kašel. Stejné je to pøi nadechnutí chladného vzduchu. I tady se dítì brání dýchat bez filtru šátku na ústech. Lékù užívaných k léèbì kašle je mnoho. Urèit však správnì charakteristiky kašle je obtížné i pro homeopaty. Podle diskuse, kterou jsme vedli s našimi nejlepšími uèiteli, je velkou výhodou, když máte výborný hudební sluch. To pomáhá pøi urèení vhodného léku. Existují ale i homeopatické speciality, sirupy složené z více homeopatik. Mají mezi lidmi dobrou povìst. Nejužívanìjší je Stodal. Užívá se 3 dennì 1 lžièka. Chrapot a ztráta hlasu Objeví-li se chrapot či ztráta hlasu, ať už s infekcí hlasivek a průdušnice nebo i jen z nadměrné hlasové námahy (pláč, křik, zpěv, dlouhá námaha hlasových vazů), preferujeme podání následujících léků. 124 HOMEOPATIE A DĚTI

17 PŘEDŠKOLÁCI Tab Chrapot a ztráta hlasu Zkratkou k léku Přetížení hlasových vazů z pláče, křiku, zpívání. Sípavý hlas, přeskakuje. Šupí-li se k tomu rty a pacient je otrhává, je to tutovka. Vyléčí se rychle obojí. Hlas vypoví a hlasivky ochrnou. Bez hlasu, afonie či sípání. Nejhorší ráno. Ulevuje chladný doušek. Chrapot a afonie nejhorší večer. Silně pálí v hrdle. Chrapot nejvíc na začátku mluvení, pak zlepšení. A opět zhoršení z hlasové námahy. Arnica Arum triphyllum Causticum Phosphorus Rhus toxicodendron Arnica je lékem pøetížení hlasivek z nadmìrného pláèe èi zpívání nebo nekoneèného mluvení a køièení. V každém vìku. Argentum nitricum upøednostníme, když má nemocný pocit zabodnuté tøísky nebo trnu v krku. Nepoví-li nám to dítì, vypozorujeme alespoò opakované vytrvalé odkašlávání v sérii. Typické je to u dìtí bázlivých, s tendencí k souèasnému prùjmu ze strachu. Arum triphyllum pomáhá tam, kde je hlas sípavý a pøeskakuje ve dvou tóninách. Pocit tøísky v hrdle. Pøítomno bývá èasto šupení rtù, které si pøípadnì pacient odloupává a otrhává až do krve. Pak jde o lék volby. Causticum bývá potøeba, když hlas zcela vypoví a hlasivky pøechodnì ochrnou. Dítì prakticky nemluví, jen sípe. Obtíže jsou nejvýraznìjší ráno, pøes den se zlepšují. Ulevuje doušek chladné vody. Phosphorus má svoji hodnotu u chrapotu a ztráty hlasu s veèerním maximem. Malý pacient si stìžuje na silné pálení v hrdle. Hltavì pije studenou vodu, kterou po ohøátí žaludku nìkdy zase hned vyzvrací. Rhus toxicodendron zlepšuje chrapot, projevující se na zaèátku mluvení èi zpívání a brzy odeznívající. Druhé zhoršení nastává opìtnì s namáháním hlasu. HOMEOPATIE A DĚTI 125

18 PŘEDŠKOLÁCI Akutní záněty průdušek akutní bronchitidy Jde o virové, bakteriální, alergické či chemické postižení sliznice průdušek, obvykle spolu se zánětem průdušnice. Ne vzácně se vyskytuje také kombinace zánětu vedlejších dutin nosních se zánětem průdušek či jiných částí dýchacího traktu. Opakované bronchitidy vyžadují pozornost specialistů, potřebná je klimatická i lázeňská léčba v horách či u moře (rodiče brzy zjistí, které prostředí je pro jejich dítě vhodnější). My doporučujeme Lázně Jeseník a Luhačovice. Velmi cenná může být v takové situaci konstituční homeopatická léčba k posílení obranyschopnosti organismu. Do budoucna může bránit vzniku a rozvoji chronické bronchitidy či astmatu. Na rozdíl od dospělého věku ani poslechový nález bronchitidy při jinak dobrém celkovém stavu bez vysokých teplot není zásadním důvodem pro nasazení antibiotik. Léčba proběhne kvalitně a často i za kratší dobu. Diagnózu bronchitidy stanovuje lékař. Zdaleka ne každý kašel s nachlazením zaslouží přiřazení této diagnózy. Z homeopatických prostředků, které podporují cíleně uzdravování, odkazujeme na léky popisované se svými vlastnostmi a charakteristikami výše u léčby laryngitid. Zejména léky Aconitum, Belladonna, Drosera, Sticta pulmonaria a Rumex. K nim doplňme lék Bryonia. Je účinný v případě suchého kašle, který se stupňuje jakýmkoli pohybem. Pacient má velkou žízeň, potí se. Typické je, že se při kašlání drží za hrudník na postižené straně a chce naprostý klid a ticho. Po fázi suchého kašle v úvodu nastupuje období rozvinutého stavu. Kašel vlhne a dostavuje se vykašlávání hlenu, který malé děti automaticky polykají. Zde jsou důležité následující léky vlhkého kašle. 126 HOMEOPATIE A DĚTI

19 PŘEDŠKOLÁCI Vlhký kašel Tab Vlhký kašel Zkratkou k léku Hustý hlen, obtížně se vykašlává. Vykašle hrozínky hlenů. Ztížené dýchání, někdy bublavé. Mírná teplota,vykašlávání hlenu někdy se stopou krve. Kašel bolestivý, v hrudníku pálí. Kašel až se zvracením. Hlen v průduškách bublá. Pískoty i vrzoty poslechově, ale i s odstupem od hrudníku. Nápadné slinění. Hojné vykašlávání nazelenalého hlenohnisu. Slinění, otisky zubů po stranách jazyka. Prosáklé sliznice. Páchne dech. Horečky. Kašel v noci suchý, ve dne často vlhký. Nažloutlý hlen. V noci si při kašli sedá. Chce dýchat chladný vzduch, ale zimomřivě pod přikrývkou. Podporuje ústup hustého hlenu, nejvýraznějšího po ránu. Nebo ostrý, suchý kašel. Antimonium tartaricum Ferrum phosphoricum Ipeca Mercurius solubilis Pulsatilla Sulfur iodatum Antimonium tartaricum je úèinné u hustého hlenu, který se jen obtížnì vykašlává. Nespolkne-li dítì hned vykašlaný hlen, vidíme hrozínky hlenu, které jako by odlévaly prùsvit menších bronchù. Poslechovì jsou pøítomny drobné chrùpky, dýchání je ztížené a lékaø nezøídka èiní rozhodnutí mezi diagnózou zánìtu prùdušek a zápalu plic. Ferrum phosphoricum podáváme pøi nevýrazném vzestupu teploty, vykašlávání hlenu, nìkdy se stopou krve. Lék má své cenné užití i u dìtí s opakovaným krvácením z nosu. Kašel je bolestivý, pálí v hrudníku. Dítì mívá bledé tváøièky, které mohou støídavì rudnout. Ipeca je vhodná u kašle, který vyvolává nauseu a zvracení. Pøi poslechu hrudníku je slyšet pískoty a vrzoty jako výraz hromadìní hlenu v prùduškách. Šanci na kvalitní úèinek léku dává zajímavý postøeh, že jazyk bývá bez povlaku pìknì rùžový a je pøítomno výrazné slinìní. HOMEOPATIE A DĚTI 127

20 PŘEDŠKOLÁCI Mercurius solubilis se podává pøi hojném vykašlávání nazelenalého hnisavého sekretu. Pacient výraznì sliní, ale jazyk je pokrytý povlakem. Jazyk je také lemován otisky zubù. Dech páchne. Pulsatilla vykazuje vždy nìjakou promìnlivost. Zde v tom, že kašel je v noci suchý a ve dne vlhký. Sekrece je nažloutlá, øidší. Dítì je plaètivé, trochu jako princeznièka, a náladové. Pøi noèním kašli si sedá. Chce být sice pøikryté, ale dýchat èerstvý vzduch. Fáze uzdravování akutních zánětlivých nemocí Sulfur iodatum hojivou fázi akutních zánìtù vhodnì podpoøí. Podáváme alespoò 5 dnù. Lék podporuje nejen ústup obtíží s hustým hlenem a s ranním maximem obtíží èi mizení ostrého suchého kašle. Pùsobí obecnì protizánìtlivì. Proto je vhodný pro doléèení na konci všech akutních zánìtù, zejména dýchacích cest. 128 HOMEOPATIE A DĚTI

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET 2 3 ÚVOD Již název této knihy ukazuje, že jde o dílo urèené pøedevším rodièùm a vychovatelùm. Velmi konkrétním zpùsobem objasòuje pedagogické a psychologické

Více

Foto na obálce lípa. Homeopatická akademie kurzy 1. ètvrtletí 2001:

Foto na obálce lípa. Homeopatická akademie kurzy 1. ètvrtletí 2001: Foto na obálce lípa Prosíme, abyste pøiloženou složenkou vèas pøedplatili roèník 2001. Váš èasopis Homeopatie bude vycházet již devátým rokem. Zùstává i nadále vìrný celostní homeopatii. Cena 4 èísel je

Více

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU:

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: ZÁNÌT TLUSTÉHO STØEVA..4 ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO...4 DŽUSOVÝ PÙST...6 OPUŠTÌNÝ MUŽ...8 CO VÍTE O SPÁNKU?...10 ANDÌL POMALOSTI...11 SEBEÚCTA JAKO KLÍÈ...12 VÌDA O STVOØENÍ...14 TOMÁŠ...16

Více

HOMEOPATICKÁ AKADEMIE

HOMEOPATICKÁ AKADEMIE ALTERNATIVA PØEDNÁŠKY A KURSY 16. a 17. záøí 2000. Nick Hewes, RSHom. Anglický homeopat praktikující v Hullu, o nìmž Nick Churchill øekl, že je klasický, zkušený a zajímavý. Zvláštní dùraz na chronické

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE POTRAVINOVÉ INTOLERANCE Jakákoli potravina se mùže stát pro organismus toxickou a vytváøet alergii nebo intoleranci. Každý èlovìk je pøitom jedineèný: co nesedí panu Kopeckému, to mùže panu Novotnému vyhovovat.

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

Projekt osvěty samoléčby na webu SVOPL s aktivním propojováním:

Projekt osvěty samoléčby na webu SVOPL s aktivním propojováním: Projekt osvěty samoléčby na webu SVOPL s aktivním propojováním: Obsah: I. Úvod - definice samoléčby II. Méně závažné stavy a možnosti samoléčby, zdravého chování a prevence - 59 případů a u každé jejich

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

číslo 25, ročník 2000 Alternativa přednášky a kursy

číslo 25, ročník 2000 Alternativa přednášky a kursy číslo 25, ročník 2000 Alternativa přednášky a kursy 15. a 16. dubna 2000. Dr. Fernando Ania. Kanadský homeopatický lékař, praktikující v Torontu, president Kanadské homeopatické akademie a ředitel Homeopatické

Více

číslo 19, ročník 1998

číslo 19, ročník 1998 číslo 19, ročník 1998 J. Barták: Murphyho repertorium, str. 3 Alternativní Nobelova cena pro George Vithoulkase, str. 6 J. T. Kent: Pozorování týkající se výběru potence, str. 9 P. Rous: Případ nezřetelného

Více

Naše dítě má záchvaty! EPILEPSIE U DĚTÍ Průvodce pro rodiče Autoři : Prof.Dr. Ansgar Matthes a Dr.Hansjörg Schneble Vydalo: Centrum pro epilepsii v Korku ( 77694 Kehl-Kork) ve spolupráci s Německou sekcí

Více

I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU

I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU V âeské republice onemocní rakovinou tlustého stfieva a koneãníku více neï 8 000 osob a 5 000 jich zemfie. BohuÏel toto onemocnûní

Více

číslo 15, ročník 1997

číslo 15, ročník 1997 číslo 15, ročník 1997 R. Murphy: Předmluva k Syntetickému homeopatickému repertoriu, str. 3 T. Smits: CAUSTICUM, str. 6 J. Čehovský: Materia medica pro homeopatickou praxi, str. 10 E. Roberts: Hadí léky:

Více

HOMEOPATIE. Dr. M. Blackieová Homeopatie. Eduard Škoda. Objednávky a informace:

HOMEOPATIE. Dr. M. Blackieová Homeopatie. Eduard Škoda. Objednávky a informace: Dr. M. Blackieová Homeopatie královská léčba HOMEOPATIE Autorka, osobní lékařka anglické královny a děkanka homeopatické fakulty v Londýně, vypráví poutavě a zajímavě o principech homeopatie, objasňuje

Více

Učitel londýnské Faculty of Homoeopathy a jeden z předních anglických. kde mohou čeští a moravští homeopaté tyto léky spolehlivě získat.

Učitel londýnské Faculty of Homoeopathy a jeden z předních anglických. kde mohou čeští a moravští homeopaté tyto léky spolehlivě získat. Foto o na obálce: Galanthus nivalis, sněženk enka. Proving Galanthus nivalis proveden Dr. A. Whitingem. Omdlévání s pocitem potápění. Myokarditida (zánět myokardu, srdečního svalu) s mitrální insuficiencí

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v letním čísle bychom se chtěli věnovat tématům nanejvýš aktuálním.

Více

Editorial. Homeopatická akademie. Slovo klasická nám zaèlo pøipadat nadbyteèné asi tak, jako bychom øíkali

Editorial. Homeopatická akademie. Slovo klasická nám zaèlo pøipadat nadbyteèné asi tak, jako bychom øíkali Editorial Vážení pøátelé, možná právì registrujete návrat našeho èasopisu k názvu, s nímž zaèínal. Slovo klasická nám zaèlo pøipadat nadbyteèné asi tak, jako bychom øíkali mražená zmrzlina nebo sladký

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

Vážená pacientko, vážený paciente,

Vážená pacientko, vážený paciente, Vážená pacientko, vážený paciente, do rukou se vám dostává souhrn informací, které se týkají léčby kolorektálního karcinomu a jejích nežádoucích účinků. Připravila je pro vás přední česká onkoložka paní

Více

Zázraky nejsou v rozporu s přírodními zákony, jsou v rozporu pouze s našimi představami o přírodních zákonech. Svatý Augustin

Zázraky nejsou v rozporu s přírodními zákony, jsou v rozporu pouze s našimi představami o přírodních zákonech. Svatý Augustin Zázraky nejsou v rozporu s přírodními zákony, jsou v rozporu pouze s našimi představami o přírodních zákonech. Svatý Augustin Všechny informace a údaje z této knihy by měly být dále rozšiřovány podle nejlepšího

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

Homeopatická léčba běžných onemocnění

Homeopatická léčba běžných onemocnění Homeopatická léčba běžných onemocnění Abscesy a vředy Abscesy a vředy Abscesy a vředy jsou charakterizovány tvorbou ložisek hnisu v podkoží. Zpočátku se vytvoří tvrdý, vystouplý nebo naběhlý okrsek na

Více

číslo 16, ročník 1997

číslo 16, ročník 1997 číslo 16, ročník 1997 J. Čehovský: Dvě stě let homeopatie na dvou tisících stran, str. 3 S. Cook: Mercurius, syfilitické miasma a spirituální probuzení, str. 6 T. Smits: STRAMONIUM, str.10, CAUSTICUM,

Více

Takže všem Vám s CF, kteøí studujete, ale vlastnì i pracujete, držím palce a vše vychází a pøeji pevné zdraví a nervy.

Takže všem Vám s CF, kteøí studujete, ale vlastnì i pracujete, držím palce a vše vychází a pøeji pevné zdraví a nervy. Úvodní slovo str. 2 Bronchoskopické vyšetøení u nemocných CF str. 3 Intravenózní implantabilní porty str. 7 Jak se žije s "komùrkou"... str. 10 Vyšetøení a hodnocení funkce plic u dospìlých nemocných s

Více

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů Bolí vás klouby? Máte artrózu? Condrosulf 400 Léčivá látka: chondroitinsulfát Tvrdé tobolky (60 x 400 mg) Nyní získáte v každé lékárně i bez lékařského předpisu! Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci

Více

Homeopatická akademie. ademie. Foto na obálce: Bellis perennis. 21. a 22. 9. 02 2. a 3. ročník a absolventi, FTVS Vokovice.

Homeopatická akademie. ademie. Foto na obálce: Bellis perennis. 21. a 22. 9. 02 2. a 3. ročník a absolventi, FTVS Vokovice. Foto na obálce: Bellis perennis Homeopatická akademie ademie 21. a 22. 9. 02 2. a 3. ročník a absolventi, FTVS Vokovice. Vyhodnocení písemných testů analýzy videopřípadu. Výklad nových léků. Rozbory případů.

Více

HOMEOPATIE. Letní praktický seminář. Homeopatická akademie

HOMEOPATIE. Letní praktický seminář. Homeopatická akademie Homeopatická akademie Letní praktický seminář Aby homeopat mohl úspěšně a samostatně zvládat své případy, měl by mít v rámci studia možnost pracovat a řešit případy pod odborným vedením zkušeného homeopata.

Více