Zkratkou k léku. Tab. 1.8 Kojenecké koliky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkratkou k léku. Tab. 1.8 Kojenecké koliky"

Transkript

1 NOVOROZENCI Tab. 1.8 Kojenecké koliky Zkratkou k léku Start čtvrt až půl hodiny po pití. Škroukání a plyny. Různé stolice. Start hned. Horší spíše odpoledne. Někdy moudrý, stařecký vzhled obličeje. Nohy k bříšku v křeči. Hlučné plyny. Pocit či stav samoty. Hlavně v noci. Start po krmení. Kyselá stolice i pot. Nesváry v okolí dítěte. Bobky. V noci hůř. Ráno chabé. Vnímá hádky. Zlepší objetí. Choulení se do klubíčka při křeči. Průjem s bolestí. Stejná indikace. Vyzkoušet, když Magnesia carbonica nezabrala. Při křečích se propíná nazad, do luku. Zuřivost při bolesti. Hlavně večer. Rudá jedna tvář. Nehybné na bříšku. Nechce kontakt, jen pít studené. Dietní chyby matky. Promodrává při pláči z bolesti. Dáví se a křečovitě kašle. Bříško nafouklé jako balon a stále přes hojné plyny. Hlučné škroukání i hlasité prudké větry. Úzkostný tvoreček. Nux vomica Lycopodium Magnesia phosphorica Magnesia carbonica Magnesia muriatica Magnesia phosphorica Colocynthis Dioscorea Chamomilla Bryonia Cuprum China Argentum nitricum Pomoci mohou zejména následující léky: Nux vomica u dìtí netrpìlivých, dráždivých, hltavì pijících. Poèátek obtíží pøichází do ètvrt èi pùlhodinky po jídle. V bøíšku kruèí, plynatost je nápadná. Jsou promìnlivé stolice, øídké, husté nebo žádné. Podobné problémy øeší Lycopodium. Maximum obtíží s výraznými vìtry je udáváno mezi hodinou, ale nepøestávají ani v jinou denní dobu. Obtíže spouští èasto už prvé doušky potravy. Vzhled dítìte je tu nìkdy až staøecký, oèi se dívají káravì dospìle, na èele se objevují vrásky. Jako by chybìly už jen profesorské brýle. Miminko nesnáší tìsné obleèení èi zavinutí. Magnesia phosphorica mùže pomoci tam, kde dìťátko pøi køeèích pøitahuje nožièky k bøíšku a plyny odcházejí slyšitelnì. Potvrzující známkou pro šanci tohoto léku je, že chvilková úleva bez léku nastává, hladíme-li dítì po bøíšku. Takové mi- 22 HOMEOPATIE A DĚTI

2 NOVOROZENCI minko má touhu po lidské úèasti, cítí se opuštìné. Magnesia carbonica má vrchol obtíží v noci. Køeèe zaèínají vzápìtí po krmení. Miminko reaguje velmi nelibì na nepøítomnost matky. Velmi citlivì vnímá nesoulad v rodinì. Má kysele páchnoucí stolici, špatnì tráví mléko. Kysele páchne i jeho pot. Rozrušené bolestí i pocitem opuštìní mùže zoufale a sebedestruktivnì bít hlavou o postýlku. Homeopati vìdí, že lék by nepochybnì odvedl mimoøádnì dobrou léèivou práci v kojeneckých ústavech. Prvotní pøíèinu obtíží, opuštìní matkou, nemùže žádný lék odstranit. Snad ještì senzitivnìji reaguje na hádky v rodinì blízký lék Magnesia muriatica. Obtíže s kolikou jsou vìtší v noci. Ráno se miminko probouzí chabé a neodpoèaté. Je smutné, pùsobí odevzdanì, bez energie. Zlepšuje se pevným objetím, naopak lehký dotek ho zneklidní. I tady je hlubší základní téma opuštìní velmi zøejmé a kolikovité bolesti pøíznaèné. Bývá bobkovitá stolice. Podobnì jako Magnesia phosphorica mùže pomoci Colocynthis. Opìt vidíme nožièky pøitažené k bøíšku, úlevovou polohou je i zde choulení se do klubíèka. Pøítomen bývá i prùjem pøi bolesti a dítì vypadá velmi rozzlobenì. Opaènì se chová kojeneèek, který potøebuje lék Dioscorea. Charakteristické je propínání tìlíèka smìrem dozadu, do luku. Extrémnì rozzlobené bývá dítì, kterému uleví Chamomilla. Maximum potíží nastává veèer kolem 21. hodiny. Jisté pøechodné zmírnìní pøináší chování a nošení dítìte. V takové chvíli projeví trochu vìtší dítì zájem o nìjakou hraèku a domáhá se jí. Když mu ji podáte, obvykle s ní prudce mrští. Tato naprostá nestálost je výrazem dráždivého zoufalství. Má-li navíc pacient jednu tváø èervenou a druhou bílou, je indikace léku velmi pravdìpodobná. Na Chamomillu si vzpomeòte, až porostou prvé zoubky. Obraz je stejný a lék opìt pomùže. Naopak dítì, které nesnáší nošení ani náhodou a jeho obtíže stupòuje i jen malý podnìt dotyk, tiché oslovení, rozsvícení lampièky, potøebuje Bryonii. Je opravdu mimoøádnì mrzuté. Jediné, co od vás pøijme, je studená voda na velikou žízeò. Leží na bøíšku, tlak na postiženou oblast mu ulevuje. Odkopává se i z tlaku lehké pøikrývky. Takový pacient je snad ze všech nejcitlivìjší na dietní chyby kojící matky (cibule, zelí, luštìniny). Dítì promodrávající pøi pláèi z bolesti bøíška, k tomu zaèínající se dávit a køeèovitì kašlat, potøebuje Cuprum metallicum. Pøi plynatosti, která je mimoøádnì nápadná i vytrvalá, bøíško zùstává nafouklé jako balon, je lékem volby China. Plynatost s nápadnì hlasitým škroukáním v bøíšku a nepøeslechnutelnými prudkými vìtry je typická pro užití léku Argentum nitricum. Dìti bývají primárnì úzkostnìjší, což se ale nezraèí v jejich mimice, mívají tváø hráèe pokeru. HOMEOPATIE A DĚTI 23

3 NOVOROZENCI Spíše to vycítíme mimodìk. Pro ty, kdo nemají hlubší znalost homeopatických souvislostí a vztahù, mùže být pøekvapivé, že na homeopatovu zdánlivì nesouvisející otázku, jak rychle probíhal porod, mùžeme dostat od rodièù odpovìï, že hodnì rychle až pøekotnì. Jedním z charakteristických rysù jedincù, kterým Argentum nitricum pomáhá, je právì zbrklost. Ta se projeví kdykoli ve vývoji, nejen v období kojeneckých kolik. Poptat se mùžeme na osobní historii. Jaké bývaly obtíže, když byl pacient ještì malý. Dokonce jestli už v maminèinì bøíšku obèas nevyvádìl. Vše patøí nezrušitelnì do obrazu tvoøící se osobnosti. Nepovinné čtení pro zvídavé Stať o kojeneckých kolikách uvádíme zámìrnì podrobnì. Homeopatie je tu skuteènì šancí na podstatné zlepšování stavu, jakého dvìma, tøemi známìjšími léky nelze èasto dosáhnout. Souèasnì si mùžeme povšimnout odlišnosti i naopak blízkosti pøíznakù rùzných lékù. Stejnì jako podle botanického klíèe urèíme jedineènou rostlinu z mnoha rùzných, nauèíme se také brzy výstižnì popsat obtíže našeho vlastního miminka. Dokážeme se pak rovnìž vcítit do jeho duše a osobnosti. Ve zdraví a pohodì, ale i v nemoci a stresu. Není to nijak tìžké, chce to jen soustøedìnì se dívat a všemi smysly vnímat. Nefunguje-li nám pøi výbìru jeden lék, mùžeme úspìšnì najít další podle podrobnìjšího popisu obtíží. Neexistuje jedna kojenecká kolika, kterou trpí všechny dìti uniformnì. Každé postižené mimino mívá tu svou, osobitou. Stejnì jako pozdìjší rýmu s vlastními projevy a dalšími pøíznaky, jak se rozvinou v èase. Chemické kapky pro všechny se stejným složením skoro nic neøeší. Paleta homeopatik ano. Vìøte, není to složité, chce to jen zkoušet. Znovu a znovu. Rizika nejsou, vedlejší úèinky chybìjí. V ordinacích, kde se léèí homeopatiky, je v mnoha rodinách dìtských pacientù samozøejmostí homeopatická lékárnièka. Se spoustou bìžných, nerizikových obtíží se do ordinací pøestává docházet. Není totiž èasto brzy co øešit. Homeopatie pak zaèíná mìnit i náš pohled na nemoc, zdraví i celý lidský život. Nemusíme se stávat homeopaty, ale mùžeme smìøovat k vnitøní svobodì. Hlavnì proto, že souèasný svìt nabízí spíše opaènou, masivnì manipulovanou variantu existence èlovìka. V páté kapitole Školáci se budeme moci seznámit s širšími obrazy lékù výraznìji, jak na úrovni tìla, tak i mysli. Obrazy lékù jsou souborem mnoha homeopatických poznatkù. Mohou vést k léèení problémù konkrétních jedincù, našich dìtí. Abychom jim více rozumìli a více se s nimi propojili. Abychom je mohli více podpoøit èi z nich snímali nìkterá trápení, na která ani moderní medicína 24 HOMEOPATIE A DĚTI

4 NOVOROZENCI nemá recept. Pak mùže být náš vlastní svìt bezpeènìjší, a tím i šťastnìjší. Zaèít se dá dokonce u kojeneckých kolik. Novorozenecká žloutenka Krátce po porodu se u části novorozenců rozvíjí novorozenecká žloutenka. Do určité hranice je to přirozený poporodní stav. Od určité míry může ale novorozence začít ohrožovat. V porodnicích je pečlivě monitorována, u části dětí je ordinováno ozařování umělým světlem a další postupy. Tab. 1.9 Novorozenecká žloutenka Zkratkou k léku Žloutenka po krevních ztrátách matky. Časná plynatost. Bříško jako balon. Velký lék žloutenek! Úzkostná i vzteklá miminka s poruchami spánku. Svědivé bříško. Při současném nadýmání. Chabá rýmička vpravo. Vrásky na čele. Žloutnou při kefalhematomu i déle. Po porodních traumatech. Stejné jako Arnica. Žloutenka, ale více na bříšku a hrudníčku. Při porodu byla narkóza, sedativa a tišicí prostředky. Hojná medikace matky před porodem. Utlumené, chabé miminko. Též šoky v těhotenství. China Phosphorus Chamomilla Lycopodium Arnica Natrum sulfuricum Nux vomica Opium Z homeopatického hlediska existuje nìkolik prostøedkù, které mohou tomuto procesu jemnì a velmi efektivnì napomoci. Jde o Chinu (je rovnìž vhodná k podání maminkám pøi velkých poporodních ztrátách tekutin). Mimoøádnì hodnotným prostøedkem je Phosphorus. Oba uvedené léky doporuèují specialisté podat novorozenci rozpuštìné v kojenecké vodì jednorázovì v potenci 30 CH a rozhodnì neopakovat døíve než za 1 týden. HOMEOPATIE A DĚTI 25

5 NOVOROZENCI Dalšími prostøedky, které pøipadají v úvahu pro homeopatické ovlivnìní novorozenecké žloutenky, jsou Chamomilla u úzkostných miminek s poruchami spánku a svìdìním bøíška, Lycopodium pøi souèasné pøítomnosti nadýmání, chabé novorozenecké rýmì, vraštìní èela a køiku nápadném hlavnì po 16. hodinì. Natrum sulfuricum spolu s Arnicou jsou cenné u dìtí po porodním poranìní hlavy, pøi kefalhematomu s rozvíjející se žloutenkou. Žloutenka bývá nìkdy vyjádøena více na hrudníku a bøiše. Tehdy podáme Natrum sulfuricum. Nux vomica pomùže u novorozeneèkù tam, kde byla pøi porodu celková narkóza, podávání sedativ a lytických smìsí èi epidurálù tišících porodní bolesti matek. Také u miminek s minimální skoro vrozenou rýmou nebo volnou tøíselnou kýlou. Opium je vhodné u žloutenky letargických novorozencù s chabou zácpou. I zde èasto pøedcházela pøedporodní chemická medikace matky. Informace o výskytu šoku rodièky v tìhotenství (pøepadení tìhotné, opuštìní partnerem) podpoøí též výbìr Opia pro léèbu vleklé žloutenky icteru. Lék Sepia mùže pomoci u ohranièené žloutenky. Typicky zde bývá matka se známkami léku Sepia. Rodièka je pùvodnì energická, ale vyèerpaná dlouhonohá tmavovláska s hnìdavou symetrickou skvrnou kolem úst. Mírnější vytrvalé žloutenky Zlepšení v pøípadì vytrvalé žloutenky nastává pomocí podpory jaterních funkcí (u kojených dìtí jde o situaci pøirozenou). K proèišťování výmìny látkové slouží homeopatické drenážní prostøedky. Uvolòují mìstnání žluèi z jater. Carduus marianus je známý ostropestøec mariánský. Zmíròuje mìstnání žluèi zejména v pravém jaterním laloku (zjištìno sonografií jater). Chelidonium majus je èesky vlaštovièník. Když má novorozeneèek žlutavý jazyk a po odchodu smolky svìtlou mapovitou stolici, drénuje více levý jaterní lalok (viz sonografické vyšetøení jater). Taraxacum je zvuèný latinský název smetánky lékaøské zvané pampeliška. U volby tohoto léku mívá jazyk bílý povlak a vzadu na nìm jsou vidìt høíbkovité èervené papily. Drenážní homeopatické léky nezatíží novorozenecký organismus pøívodem silic, jak by se stalo u mateèné tinktury v kapkách èi èaji. 26 HOMEOPATIE A DĚTI

6 NOVOROZENCI Tab Mírnější vytrvalé žloutenky Zkratkou k léku Mírné městnání jater, levý jaterní lalok více zatížen. Žlutavý jazyk, světlá stolice po smolce. Pravý jaterní lalok více zatížen. Bílý jazyk a červené papily vzadu. Carduus marianus Chelidonium majus Taraxacum Ucpaný nos Dětští lékaři se v kojenecké poradně velmi záhy setkávají, a ne vzácně, s dotazem na silné funění kojenečků vázané na dýchání. Nezřídka postačí zvlhčení vzduchu v místnosti, někdy mírné snížení teploty místnosti, někdy až na nejzdravějších stupňů Celsia. Ucpaný nos je možné ošetřit vatovou štětičkou navlhčenou fyziologickým roztokem. Nově (konečně již!) jsou na trhu kojenecké nosní kapky čistě s fyziologickým roztokem bez chemických žíravin. Nesprejujeme přímo, ale zvlhčíme štětičku, aby nedocházelo ke vdechnutí! Jestliže výrazně hlasité dýchání nosem, česky funění, přetrvává, máme ku pomoci několik homeopatik. Tab Ucpaný nos Zkratkou k léku Funění, otok sliznice nosu. Chraplavý noční kašlík. Obtížné sání. Sambucus nigra Noční ucpávání nosu. Nejhlasitěji mezi 3. a 4. hodinou. Hlasitě funí po obtížném kojení i v noci. Požitkářský paličák. Ammonium carbonicum Nux vomica V noci ucpaná více pravá nosní dírka, ve dne trvalá rýma. Strupy. Lycopodium Nejèastìji volíme Sambucus nigra. Jeho potøebnost mùže potvrdit i obèasný dusivý èi chraplavý kašlík kolem pùlnoci. Teprve po podání léku se objeví mírná èirá sekrece z nosu a zmenší se otok nosní sliznice. Kojenec mùže koneènì pohodlnì HOMEOPATIE A DĚTI 27

7 NOVOROZENCI sát mléko z matèina prsu. Ammonium carbonicum je ménì známý, ale úèinný lék zvláštì pøi noèním ucpávání nosu. Maximum zhoršení je mezi tøetí a ètvrtou hodinou noèní. Hlasité nosní dýchání zejména po jídle a také v noci potøebuje lék Nux vomica. Tento lék má také odmalinka hodnì co napravovat u hltavých a poživaèných novorozených palièákù. Pomáhá dávno pøedtím, než se z nich stanou šéfové workoholici s povìstí požitkáøù. Lycopodium je s ním jakoby pøíbuzné. Ucpaná je více pravá nosní dírka. Z ní pak vytéká svìtlý sekret. Dítì má též èasté zažívací problémy, vìtry a plynatost. Obtíže vèetnì funìní gradují v kojeneckém vìku mezi 16. až 20. hodinou. Pestrou problematikou rýmy se budeme zabývat v kapitolách Kojenci a Batolata v tomto vìku jsou sekrece z nosu již èastìjší a pestøejší. První problémy s pokožkou Potničky a milia, vyrážka při dietní chybě kojící matky U znaèné èásti novorozencù se do jednoho až do dvou týdnù po porodu objevuje výsev drobné dráždivé vyrážky v oblièeji a na trupu. Ano, potnièky. Jde o bìžnou a pøirozenou èisticí reakci novorozeneckého organismu, kterou netøeba léèit. Zmizí bìhem nìkolika málo dnù sama. Totéž se stane i s pøípadnými následnými výsevy. Jen je potøeba ohlídat, jestli nemáme potomka moc nabaleného a není mu vedro. Nejlépe to poznáme na nosíku, který má mít pøi našem doteku prstem neutrální teplotu. Podle vzhledu a charakteru vyrážky by samozøejmì bylo možno podat homeopatický lék Rhus toxicodendron. Pøi málo èastém zarudnutí a zvìtšení potnièek se poradíme s pediatrem. Zpravidla to ale není nutné, vyrážka mizí rychle i bez léèby. Malé bílé teèky s drobným terèíkem uprostøed, které mají mnozí maliècí na nose a okolo nìj, se jmenují milia. Ty už neléèíme ani náhodou. Obojí je urèité memento, že není nezbytné léèit jakoukoliv minimální a krátkodobou odchylku, kterou uvidíme. Spíše ojedinìle udìlá maminka u sebe dietní chybu, tøeba s citrusy. Vyrážka je výrazem nesnášenlivosti ostrých látek z nich. Pøenáší se mateøským mlékem a mùže vyvolat toxoalergickou vyrážku na kùži malého tvoreèka. Podává- 28 HOMEOPATIE A DĚTI

8 NOVOROZENCI me mu Nitricum acidum do zlepšení. Mamince nabídneme lék Nux vomica na dva dny. Opruzení Tab Opruzení Zkratkou k léku Mokvavé, rudé plochy. Sálá z nich horkost. Růžové, vodnaté a vlhké plochy kolem genitálu a řitního otvoru. Hlavně u genitálu úporné. Tmavé vlasy, chlupaté děti na trupu. Belladonna Apis Medorrhinum Opruzení je podráždìní pokožky zpravidla v záhybech, nejèastìji kolem dìtského genitálu èi koneèníku. Dochází k porušení celistvosti kùže za pøispìní amoniaku z rychle se rozkládající moèi. Spolupùsobí pomnožené bacily a následnì se zde uchycují kvasinky. Vznikají mokvavé, zpravidla rudé plochy. Vedle obvyklé místní kožní léèby hojivými mastmi (s co nejménì pøísadami) reaguje èasto opruzenina na podání prostøedku Belladonna. Jsou-li postižená místa spíše rùžová, vlhká a jakoby laková, osvìdèuje se Apis. Opruzení kolem genitálu mùže ovlivnit též Medorrhinum. Úporné, opakované opruzování, zejména kolem genitálu u dìtí tmavovlasých, s hojnými chloupky na zádech i hrudníèku a palièkovitými koneèky prstù ruky, to jsou mnohdy nejpøesnìjší pøíznaky pro tento lék. Zmizí-li opruzení a dlouho se neobjeví, jde o lék hluboký, konstituèní. Chrání pak navíc dítì dlouhodobì celkovì. Mravolièná vìta, že opruzení je obrazem špatné ošetøovatelské péèe matky, je v naprosté vìtšinì pøípadù zlovolná nebo jen hloupá. Každý, kdo peèoval o kojence, ví, jak náhle a rychle se dokáže rozvinout opruzení i u dobøe ošetøované pokožky nejmenších. HOMEOPATIE A DĚTI 29

9 BATOLATA Smutek po narození mladšího sourozence Zejména narození prvního mladšího sourozence před vlastními třetími narozeninami batolete, dosud jedináčka, může být mimořádnou zátěží na psychiku. Mění se mnohé fungování v rodině. Pozornost a spousta energie se zaměří směrem k malému, na péči totálně závislému novorozenci. Původní jedináček neví, co se děje, proč láska odchází. Nepomáhá mnohdy vysvětlování a vůbec všechno, co pochází od rozumu. Je to hluboce emoční, pudová záležitost. To nikdo neokecá. Ani zpravidla nezazáplatuje náhradními programy. Je to těžký vnitřní boj. Objevuje se delší změna chování, uzavřenost, plačtivost, sebelítost. Nebo naopak vzdor, záchvaty zuřivosti. V noci se dítě začíná znovu či více pomočovat, může mít noční děsy. To všechno může pomoci odlehčit léčba, která patří do homeopatické kategorie onemocnění z nešťastné lásky. Dítě zatím vykazuje různé nové známky v chování, má častější či nové tělesné obtíže (útěky do nemoci). V noci mohou nastoupit děsivé či podivné sny. Mění se i fyzické příznaky. Batole začne být třeba nově zimomřivé nebo odmítá náhle různá jídla. Objevuje se často zácpa. Každé robě reaguje po svém. Je proto dobré písemně (!) sbírat pozorování a objednat dítě na odborné homeopatické vyšetření. V asi hodinovém vyšetření, kam je dobré přijít s celou užší rodinou včetně tatínka a s malým kojencem, se odehrává malé psychodrama. Spontánně se i u těch uzavřenějších duší projeví po půl hodině jejich skrývané emoce. Je dobré, má-li homeopatická ordinace prostor, kde by se dítě mohlo svobodně pohybovat, jezdit autíčkem, kreslit si, jíst a pít. Prostě skoro jako doma. Jen pro informaci zmíníme nìkteré léky, které mohou pøipadat v úvahu. Natrum muriaticum pro vìrné, po narození sourozence zasmušilé dítì bez špetky života. A navíc zaèínající se nejen víc poèùrávat, ale novì i pokakávat. I ve dne. Dítì je neokázale vdìèné za každou vlídnou pozornost rodiny i homeopata. Phosphoricum acidum potøebují lhostejná, unavená, pasivní stvoøení. Døíve srdeèná, pøátelská, se srdcem na dlani. Aurum uzdravuje pøedtím peèlivé, úspìšné, ochranitelské a spravedlivé dítì. Nyní je mlèenlivé, zasmušilé, depresivní. Nìkdy pak neèekanì dráždivé. Tuberculinum pomáhá tam, kde už starší batole pøestávalo s vrozenou zuøivostí 94 HOMEOPATIE A DĚTI

10 BATOLATA a celkovým nepokojem. Opìt se z nìj stává postrach rodiny. Umanuté, zuøivé dìcko hodí sebou na zem a kope a jeèí, diskredituje rodinu klidnì na ulici. Tarentula pùvodnì veselý baviè rodiny, s komickým nadáním a neuvìøitelnou pohyblivostí. Nyní zákeøný a potmìšilý malý pøízrak. Existují další a další dìtské typy, které obtížnì uchopitelná situace pøivedla pod velký, obvykle dlouhodobý tlak. Jsou to ale stále naše dìti, které milujeme. Úplnì sami jim ani sobì však zásadnì pomoci neumíme. Míváme pocity viny a znaèné bezradnosti. Nám dospìlým pomáhá zmírnit úzkost pohovor s dìtským psychologem. Dìtem ani tolik ne. (Odpusťte mi, milí kolegové psychologové a psychoterapeuti. Ctím vás dlouho, hluboce a velmi rád s vámi spolupracuji. Toto je ale èasto opravdu tìžký køíž.) Co mùže pomoci zásadnì, je konstituèní homeopatické vyšetøení. Správný výbìr léku (buï z tìch výše uvádìných, nebo z desítek dalších) udìlá z nyní nešťastného prvorozence našeho spolehlivého parťáka. Uzdravuje se i znejistìlá atmosféra v rodinì. Nìkdy se to nepodaøí hned po výbìru prvého léku. Kontrolní vyšetøení pak vykáže nové pøíznaky. Tím se ovšem souèasnì zpøesòuje cesta k hlubšímu vhodnému léku. Pak už mùže pøicházet pohoda. Neznám krásnìjší medicínu, než je homeopatie. Léèí a uzdravuje nejen jedince, ale i celé rodinné systémy. HOMEOPATIE A DĚTI 95

11 PŘEDŠKOLÁCI Problematika často opakovaných angín Je ještě řada dalších léků, které pomáhají při základní léčbě angín antibiotiky. Jejich určení vyžaduje lékařskou zkušenost, proto je ponecháváme k užití odborníkům. Ti pak mohou řešit i tak svízelné situace, jako je angína provázející infekční mononukleózu, nebo angíny s nejrůznějšími vředy (Plautova-Vincentova angína). Specifickou oblastí, na niž je vhodné dále upozornit, je problematika často opakovaných angín. Jedná se o stav, kdy znovu a znovu, třeba pětkrát i vícekrát do roka, se objeví angína, kterou lékaři opakovaně vyhodnocují jako čerstvou a stereotypně znovu a znovu předepisují antibiotika. Vzniká tak ale bohužel bludný kruh, kdy mnohočetné podání antibiotik vede k oslabování imunity. Následně krční specialisté bohužel poměrně často indikují operační vynětí krčních mandlí. Nedávno bylo sice prokázáno, že operační vynětí krčních mandlí nevede k rozvoji astmatu, jejich odstranění však může u části pacientů v budoucnu vyústit v hlubokou poruchu imunity s rizikem velmi vážného postižení z oblasti hematologie. Proto naléhavě apelujeme na neoperační řešení mnohočetných angín ve spolupráci se zkušenými lékaři homeopaty. Nutná je pravidelná možnost laboratorního a mikrobiologického vyšetření u těchto odborníků. Léčení bez laboratorní kontroly by bylo riskantní. Podle našich četných zkušeností s minimalizací podávání antibiotik u chronických angín dochází za pomoci homeopatie k mizení recidiv a uzdravení. Akutní záněty krčních mízních uzlin Zánět krčních uzlin se objevuje zejména u malých dětí v souvislosti s probíhající angínou. Pohmatem, ale mnohdy i pohledem jsou zřejmá zduření a zvětšení útvarů fazolovitého vzhledu i velikosti v oblasti krku. I po skončení angíny může zvětšení uzlin přetrvávat a jejich zmenšování probíhá pomaleji. Nakonec zůstávají uzlinky hmatné jen jako drobné útvary velikosti a konzistence hrášku či čočky. Nevymizí HOMEOPATIE A DĚTI 119

12 PŘEDŠKOLÁCI úplně. Při dalších infekcích v oblasti hrdla se mohou opět přechodně aktivovat a zvětšit. Naštěstí jen výjimečně. Při přetrvávajícím zvětšení a větším rozsahu v oblasti krku k lékaři! Mohou být projevem hnisavého abscesu či systémového zvětšení u tuberkulózy, toxoplasmózy a krevních chorob. K léčbě zvětšených krčních uzlin (či po proběhlých zánětech nedostatečně zmenšených uzlin) můžeme použít homeopatické léky. V akutní fázi je dobré léčbu podpořit přikládáním Priessnitzových obkladů mokrý šátek na krk a přes něj suchý zábal. Po vyschnutí spodního šátku opakovat vícekrát, a to několik dní. Tab. 4.9 Zvětšení krčních mízních uzlin Zkratkou k léku Zvětšené uzliny. S nimi též další lymfatické tkáně krční mandle, adenoidní vegetace. Systematické delší podávání může zlepšit. Podobně jako Baryta carbonica. Uzliny jsou tvrdé. Dráždivé hubené děti, aktivní, snadno unavitelné. Akutní zánět uzlin při angíně s výše popsanými příznaky. Ordinujeme při angíně (s antibiotiky) i po ní (bez ATB). Velké uzliny, opakované infekce. Často jde o děti pomalé, opatrné, bázlivé. Při angíně ale často přechod do obrazu Belladonny. Tvrdé krční uzliny. Při opakovaných angínách vzniklých za vlhka. Aktivní, pilné děti, večer ale vybité. Kazivé zuby. Elastické klouby. Drobné, řetízkovitě řazené uzlinky. Opakované angíny, zvětšená nosní mandle. Pomalejší růst i zoubků. Později naopak růst urychlený. Baryta carbonica Baryta iodata Belladonna Calcarea carbonica Calcarea fluorica Calcarea phosphorica Baryta carbonica se podává obecnì u chronicky zvìtšených lymfatických tkání, mandlí, adenoidní vegetace i krèních uzlin. Jsou-li zvìtšeny tyto tkánì vedle sebe, šance na zlepšení je vyšší. Doba podávání vícedenní, ale i nìkolikatýdenní. Baryta iodata je málo užívaný lék. Má podobný léèebný popis jako Baryta carbonica, úèinný je ale zejména u tvrdých uzlin a nejvíce úèinkuje u dráždivých hubených dìtí, které sice neposedí, ale snadno se unaví. Vliv jódu ve slouèeninì to jistí. Belladonna je jako vždy reprezentantem lékù mnoha akutních zánìtù rychlého nástupu a èasto silnì horeènatého prùbìhu se zrudnutím oblièeje, pocením, dráždivostí. Pomùže pøi soubìžném zvìtšení uzlin a mandlí. Ale i po odeznìní krèního zánìtu pøi pøetrvávání zvìtšených uzlin. 120 HOMEOPATIE A DĚTI

13 PŘEDŠKOLÁCI Calcarea carbonica je nám už dùvìrnì známá homeopatická velièina. Indikujeme ji u velkých uzlin dìtem s recidivujícími infekcemi. Jsou-li dìti pomalé, opatrné a bázlivé a pøi horeènaté akutní angínì pøecházejí do stavu a pøíznakù Belladonny, je jejich úèinek jistý. Calcarea fluorica léèí tvrdé uzliny pøi chronických problémech se zánìty hrdla, angínami, které jsou vyvolávány zmìnami poèasí, hlavnì vlhkem. Pomáhá u aktivních, pilných dìtí, které po denním úsilí veèer pravidelnì ochabnou. Jsou to dobøí strávníci, kteøí ale nepøibývají na váze. Mívají vìtší kazivost zubù a velmi elastické velké klouby. Calcarea phosphorica je specifická pro léèbu èetných øetízkovitì sousedících drobných uzlinek. Tyto dìti s opakujícími se angínami a èasto zvìtšenou nosní mandlí se nejprve pomaleji vyvíjejí v rùstu i øeèi (pozdìji jim zaèínají rùst též prvé zoubky). Ve školním vìku výraznì rùstovì akcelerují, jsou štíhlé a vysoké. Odmalinka milují cestování. Akutní záněty hlasivek a průdušnice akutní laryngitidy a tracheitidy Zánět hlasivek s otokem hlasových vazů, provázený chrapotem či přechodnou ztrátou hlasu a štěkavým, křaplavým či neznělým psím kašlem vyžaduje nutně lékařské vyšetření a další pozorování. Nejčastěji se objevuje v předškolním věku, zpravidla na jaře a na podzim, většinou začíná náhle v noci. Méně často může být ale přítomen už u mladších dětí v batolecím věku. Pacienti školního věku nemají až na výjimky riziko dušení. Ztrácejí hlas a štěkavě kašlou. I zde je však potřebná pokorná obezřetnost. Ze všech obtíží nejnepříjemnější a riziková je dušnost se ztíženým nadechováním. Nedostatek kyslíku je provázen neklidem a pláčem. Přechodného zlepšení se dosáhne vdechováním chladného vzduchu. Proto při urychleném transportu na ORL či dětské oddělení nemocnice je v autě potřeba netopit a mírně pootevřít jedno okénko. Neotálet s odjezdem! Na krk zvenčí dáváme šátek, aby nedošlo ke stahu krčních svalů. K oficiální lékařské léčbě je efektivní přidávat HOMEOPATIE A DĚTI 121

14 PŘEDŠKOLÁCI homeopatika. Nejprve v rychlém sledu po propuknutí obtíží po 10 minutách. Protože rozrušené dítě s dechovou nouzí by nemuselo spolupracovat při cucání homeopatických kuliček, rozpustíme 5 granulí do 1 decilitru kojenecké vody bez bublin. Podáváme na lžičku po 10 minutách s postupným prodlužováním intervalů. Tab Záněty hlasivek a průdušnice Zkratkou k léku Rozrušené, úzkostné děti. Dušnost vzniká kolem půlnoci a později. Chraplavý, štěkavý kašel. Obtížný, hlasitý, hlučný nádech. Chrapot, afonie. Aconitum Následuje po léku Aconitum. Vysoká horečka, rudý obličej, pak pocení. Belladonna Silný, suchý, syrový kašel. Často po Aconitu. Chytá se za krk. Teplota mírná. Hrdlo jakoby v křeči. Zimomřivost. Obtíže začínají nad ránem. Zimomřivost, vztek dítěte. Kašel dávivý, dušnost zjevná. Dítě si musí sedat. I pocit cizího tělesa v hrdle. Otok sliznic velký, hustý hlen. Rychle vzniká dušnost, hlučný nádech. Prvý záchvat suchého, dávivého kašle je po půlnoci. K lékaři ihned. Spongia tosta Hepar sulfur Sambucus nigra Aconitum je lékem pro rozrušené, ustrašené dítì. Probouzí se kolem pùlnoci s dušností, chraplavým, štìkavým kašlem a obtížným, hluèným nádechem. Horeèka a zarudnutí kùže oblièeje jsou èasté. Pøítomen je chrapot až ztráta hlasu. Stav zhoršuje chladné poèasí, pøípadnì vítr. Zlepšuje pití, pøedklon tìla. Belladonna následuje mnohdy po léku Aconitum. Sálavá horkost a zarudnutí v oblièeji, následované pocením z horeèky je pøítomno konstantnì. Spongia tosta se podává pøi silném, pøetrvávajícím suchém, štìkavém laryngeálním kašli, rovnìž po léku Aconitum. Kašel vyvolává bolest v krku, dítì se za krk mùže chytat. Není pøítomen hlen, vše je suché. Teplota nebývá výraznìji vyjádøena. Sliznice v hrdle suché, kašel. Hrdlo je jakoby stažené v køeèi. Pøítomna je zimomøivost. Zlepšuje vlhko a lokální teplo v nápojích. Hepar sulfur je lékem laryngitid, které se projevují nad ránem. Základním vjemem je chlad, zimomøivost a velká protivnost dítìte. Nápadnì studené bývají konèetiny. Kašel bývá dávivý, dušnost je nápadná právì pøi kašli, dítì nemùže pro dechovou nouzi ležet a sedá si. Nìkdy mívá pocit cizího zaklínìného tìlesa v hrdle. 122 HOMEOPATIE A DĚTI

15 PŘEDŠKOLÁCI Sambucus nigra je ménì známý, ale cenný lék pro situace, kdy rychle oteèe sliznice a vzniká hustý hlen. V dùsledku toho rychle nastupuje dušnost s hluèným nádechem. Dìje se tak po usnutí nebo kolem pùlnoci se záchvatem suchého, dávivého kašle. Nos je ucpaný, pøichází výrazné pocení. Rychlé lékaøské vyšetøení stavu hlasivek je nezbytné! Je-li u laryngitid a tracheitid zánìtù hlasivek a prùdušnice stejnì jako u zánìtù prùdušek bronchitid výraznìjší složka kašle než obtíží s dušností, pøidáváme léky na kašel. Některé léky na kašel Tab Léky na kašel Zkratkou k léku Záchvaty kašle vyvolává pocit šimrání v hrdle. Obtížné vykašlávání táhnoucího se hlenu. Zlepšuje napití studené vody a čerstvý vzduch. Křečovitý kašel připomíná černý kašel. Promodrávání, dušnost při nádechu, lapá po vzduchu. Křeč hlasivek. Křeč rukou, drží je v pěst. Krátká úleva douškem chladné vody. Dramatický dávivý kašel. Zvrací provazce vazkého hlenu. Zhoršuje nápadně chladný vzduch, chce dýchat přes šálu, šátek. Záchvaty hrozivého kašle. Hvízdavé dýchání, promodrávání obličeje, černé kruhy kolem očí. Úporné i přes léčbu antibiotiky. Suchý neustávající kašel. Vyvolá ho i dotyk prstu v jamce mezi klíčními kostmi. Vadí chladný vzduch. Coccus cacti Cuprum metallicum Corallium rubrum Drosera Rumex Coccus cacti pomáhá pøi pocitu šimrání, které zpùsobí záchvaty kašle. Dítì obtížnì vykašle táhnoucí se hlen. Mírnì zlepšuje napití studené vody a èerstvý vzduch. Cuprum metallicum je mocným lékem u køeèovitého kašle, který pøipomíná záchvat èerného kašle. I s promodráním, nemožností popadnout dech. Nastává køeè hlasivek. Rychlou, ale krátkou úlevu pøináší napití doušku chladné tekutiny. Dìti mohou mít celkovì køeèovitý vzhled s napìtím svalù i prsty sevøenými v dlani. Ihned k lékaøi, nejlépe rovnou na nemocnièní ORL. HOMEOPATIE A DĚTI 123

16 PŘEDŠKOLÁCI Corallium rubrum mùže pomoci u dramatického, hrozivého kašle se zvracením provazcù hlenù. Nápadné je zhoršování èerstvým vzduchem, dítì se spontánnì schovává pod peøinu èi dýchá do šály, aby omezilo záchvaty dávivého kašle. Ihned k lékaøi viz výše. Drosera bývala historicky velkým lékem èerného kašle. Typické jsou záchvaty noèního kašle i u laryngitid vleže. Hvízdavé dýchání a zmodrání oblièeje podporuje indikaci léku. (Poznámka: Lék Drosera podáváme v øedìní 15 CH èi 30 CH, ne v nižším øedìní, na rozdíl od vìtšiny lékù u akutních nemocí.) Ihned k lékaøi! Rumex pomáhá tam, kde pouhý dotyk našeho prstu v jamce mezi klíèními kostmi vyvolá suchý, neustávající kašel. Stejné je to pøi nadechnutí chladného vzduchu. I tady se dítì brání dýchat bez filtru šátku na ústech. Lékù užívaných k léèbì kašle je mnoho. Urèit však správnì charakteristiky kašle je obtížné i pro homeopaty. Podle diskuse, kterou jsme vedli s našimi nejlepšími uèiteli, je velkou výhodou, když máte výborný hudební sluch. To pomáhá pøi urèení vhodného léku. Existují ale i homeopatické speciality, sirupy složené z více homeopatik. Mají mezi lidmi dobrou povìst. Nejužívanìjší je Stodal. Užívá se 3 dennì 1 lžièka. Chrapot a ztráta hlasu Objeví-li se chrapot či ztráta hlasu, ať už s infekcí hlasivek a průdušnice nebo i jen z nadměrné hlasové námahy (pláč, křik, zpěv, dlouhá námaha hlasových vazů), preferujeme podání následujících léků. 124 HOMEOPATIE A DĚTI

17 PŘEDŠKOLÁCI Tab Chrapot a ztráta hlasu Zkratkou k léku Přetížení hlasových vazů z pláče, křiku, zpívání. Sípavý hlas, přeskakuje. Šupí-li se k tomu rty a pacient je otrhává, je to tutovka. Vyléčí se rychle obojí. Hlas vypoví a hlasivky ochrnou. Bez hlasu, afonie či sípání. Nejhorší ráno. Ulevuje chladný doušek. Chrapot a afonie nejhorší večer. Silně pálí v hrdle. Chrapot nejvíc na začátku mluvení, pak zlepšení. A opět zhoršení z hlasové námahy. Arnica Arum triphyllum Causticum Phosphorus Rhus toxicodendron Arnica je lékem pøetížení hlasivek z nadmìrného pláèe èi zpívání nebo nekoneèného mluvení a køièení. V každém vìku. Argentum nitricum upøednostníme, když má nemocný pocit zabodnuté tøísky nebo trnu v krku. Nepoví-li nám to dítì, vypozorujeme alespoò opakované vytrvalé odkašlávání v sérii. Typické je to u dìtí bázlivých, s tendencí k souèasnému prùjmu ze strachu. Arum triphyllum pomáhá tam, kde je hlas sípavý a pøeskakuje ve dvou tóninách. Pocit tøísky v hrdle. Pøítomno bývá èasto šupení rtù, které si pøípadnì pacient odloupává a otrhává až do krve. Pak jde o lék volby. Causticum bývá potøeba, když hlas zcela vypoví a hlasivky pøechodnì ochrnou. Dítì prakticky nemluví, jen sípe. Obtíže jsou nejvýraznìjší ráno, pøes den se zlepšují. Ulevuje doušek chladné vody. Phosphorus má svoji hodnotu u chrapotu a ztráty hlasu s veèerním maximem. Malý pacient si stìžuje na silné pálení v hrdle. Hltavì pije studenou vodu, kterou po ohøátí žaludku nìkdy zase hned vyzvrací. Rhus toxicodendron zlepšuje chrapot, projevující se na zaèátku mluvení èi zpívání a brzy odeznívající. Druhé zhoršení nastává opìtnì s namáháním hlasu. HOMEOPATIE A DĚTI 125

18 PŘEDŠKOLÁCI Akutní záněty průdušek akutní bronchitidy Jde o virové, bakteriální, alergické či chemické postižení sliznice průdušek, obvykle spolu se zánětem průdušnice. Ne vzácně se vyskytuje také kombinace zánětu vedlejších dutin nosních se zánětem průdušek či jiných částí dýchacího traktu. Opakované bronchitidy vyžadují pozornost specialistů, potřebná je klimatická i lázeňská léčba v horách či u moře (rodiče brzy zjistí, které prostředí je pro jejich dítě vhodnější). My doporučujeme Lázně Jeseník a Luhačovice. Velmi cenná může být v takové situaci konstituční homeopatická léčba k posílení obranyschopnosti organismu. Do budoucna může bránit vzniku a rozvoji chronické bronchitidy či astmatu. Na rozdíl od dospělého věku ani poslechový nález bronchitidy při jinak dobrém celkovém stavu bez vysokých teplot není zásadním důvodem pro nasazení antibiotik. Léčba proběhne kvalitně a často i za kratší dobu. Diagnózu bronchitidy stanovuje lékař. Zdaleka ne každý kašel s nachlazením zaslouží přiřazení této diagnózy. Z homeopatických prostředků, které podporují cíleně uzdravování, odkazujeme na léky popisované se svými vlastnostmi a charakteristikami výše u léčby laryngitid. Zejména léky Aconitum, Belladonna, Drosera, Sticta pulmonaria a Rumex. K nim doplňme lék Bryonia. Je účinný v případě suchého kašle, který se stupňuje jakýmkoli pohybem. Pacient má velkou žízeň, potí se. Typické je, že se při kašlání drží za hrudník na postižené straně a chce naprostý klid a ticho. Po fázi suchého kašle v úvodu nastupuje období rozvinutého stavu. Kašel vlhne a dostavuje se vykašlávání hlenu, který malé děti automaticky polykají. Zde jsou důležité následující léky vlhkého kašle. 126 HOMEOPATIE A DĚTI

19 PŘEDŠKOLÁCI Vlhký kašel Tab Vlhký kašel Zkratkou k léku Hustý hlen, obtížně se vykašlává. Vykašle hrozínky hlenů. Ztížené dýchání, někdy bublavé. Mírná teplota,vykašlávání hlenu někdy se stopou krve. Kašel bolestivý, v hrudníku pálí. Kašel až se zvracením. Hlen v průduškách bublá. Pískoty i vrzoty poslechově, ale i s odstupem od hrudníku. Nápadné slinění. Hojné vykašlávání nazelenalého hlenohnisu. Slinění, otisky zubů po stranách jazyka. Prosáklé sliznice. Páchne dech. Horečky. Kašel v noci suchý, ve dne často vlhký. Nažloutlý hlen. V noci si při kašli sedá. Chce dýchat chladný vzduch, ale zimomřivě pod přikrývkou. Podporuje ústup hustého hlenu, nejvýraznějšího po ránu. Nebo ostrý, suchý kašel. Antimonium tartaricum Ferrum phosphoricum Ipeca Mercurius solubilis Pulsatilla Sulfur iodatum Antimonium tartaricum je úèinné u hustého hlenu, který se jen obtížnì vykašlává. Nespolkne-li dítì hned vykašlaný hlen, vidíme hrozínky hlenu, které jako by odlévaly prùsvit menších bronchù. Poslechovì jsou pøítomny drobné chrùpky, dýchání je ztížené a lékaø nezøídka èiní rozhodnutí mezi diagnózou zánìtu prùdušek a zápalu plic. Ferrum phosphoricum podáváme pøi nevýrazném vzestupu teploty, vykašlávání hlenu, nìkdy se stopou krve. Lék má své cenné užití i u dìtí s opakovaným krvácením z nosu. Kašel je bolestivý, pálí v hrudníku. Dítì mívá bledé tváøièky, které mohou støídavì rudnout. Ipeca je vhodná u kašle, který vyvolává nauseu a zvracení. Pøi poslechu hrudníku je slyšet pískoty a vrzoty jako výraz hromadìní hlenu v prùduškách. Šanci na kvalitní úèinek léku dává zajímavý postøeh, že jazyk bývá bez povlaku pìknì rùžový a je pøítomno výrazné slinìní. HOMEOPATIE A DĚTI 127

20 PŘEDŠKOLÁCI Mercurius solubilis se podává pøi hojném vykašlávání nazelenalého hnisavého sekretu. Pacient výraznì sliní, ale jazyk je pokrytý povlakem. Jazyk je také lemován otisky zubù. Dech páchne. Pulsatilla vykazuje vždy nìjakou promìnlivost. Zde v tom, že kašel je v noci suchý a ve dne vlhký. Sekrece je nažloutlá, øidší. Dítì je plaètivé, trochu jako princeznièka, a náladové. Pøi noèním kašli si sedá. Chce být sice pøikryté, ale dýchat èerstvý vzduch. Fáze uzdravování akutních zánětlivých nemocí Sulfur iodatum hojivou fázi akutních zánìtù vhodnì podpoøí. Podáváme alespoò 5 dnù. Lék podporuje nejen ústup obtíží s hustým hlenem a s ranním maximem obtíží èi mizení ostrého suchého kašle. Pùsobí obecnì protizánìtlivì. Proto je vhodný pro doléèení na konci všech akutních zánìtù, zejména dýchacích cest. 128 HOMEOPATIE A DĚTI

Za světové epidemie klasické chřipky vděčíme většinou virům typu A a B, které způsobují z roku na rok největší počet onemocnění.

Za světové epidemie klasické chřipky vděčíme většinou virům typu A a B, které způsobují z roku na rok největší počet onemocnění. Onemocnění chřipkou popsal poprvé Hippokrates v roce 412 před naším letopočtem, v té samé době vzpomíná ve svých spisech princip podobnosti, který je základním pilířem homeopatie. Takže onemocnění je alespoň

Více

Homeopatie a děti. d y p. e d. R a. a t r. Doporučujeme: MUDr. Tomáš Karhan. MUDr. Tomáš Karhan

Homeopatie a děti. d y p. e d. R a. a t r. Doporučujeme: MUDr. Tomáš Karhan. MUDr. Tomáš Karhan MUDr. Tomáš Karhan a Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz e d R a d y p Homeopatie a děti MUDr. Tomáš Karhan

Více

Obsah. Jak léčit děti homeopatií

Obsah. Jak léčit děti homeopatií Obsah Jak léčit děti homeopatií Předmluva... 13 Co je homeopatie... 14 Případy z praxe on-line homeopatického poradenství na www.kezdravi.cz... 14 Případ 1. atopický ekzém... 14 Případ 2. pásový opar v

Více

Homeopatické léky na léčbu deprese. Napsal uživatel vilcakul Úterý, 11 Leden 2011 19:36

Homeopatické léky na léčbu deprese. Napsal uživatel vilcakul Úterý, 11 Leden 2011 19:36 Když se člověk cítí v depresi, je to něco, co vyžaduje pozornost. Příliš mnoho stresu může být těžko zvladatelné a důležité pocity mohou být potlačeny nebo obráceny dovnitř. Velká ztráta nebo žal vyžadují

Více

Základy homeopatie. Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. Co je homeopatie?

Základy homeopatie. Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. Co je homeopatie? Základy homeopatie Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. Co je homeopatie? Léčebná metoda, kterou mnoho vědců zatracuje, jiní vynáší, neboť je bez vedlejších účinků V mnoha zemích západního světa je dlouhodobě

Více

2Potíže od hlavy až k patě

2Potíže od hlavy až k patě 2Potíže od hlavy až k patě Prosím seznamte se se schématem uspořádání od hlavy až k patě používaným v homeopatii nejlépe v klidu, dříve než se u vašeho dítěte objeví akutní potíže. Na protější stránce

Více

Nemoci vyvolané znečištěním ovzduší

Nemoci vyvolané znečištěním ovzduší Nemoci vyvolané znečištěním ovzduší Jsem dětská lékařka, vykonávám léčebně-preventivní činnost pro děti ve věku od 0-19 let. Pracuji v Ostravě- Radvanicích, což je okrajová čtvrť Ostravy, ležící v těsném

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Noví andělé přichází:

Noví andělé přichází: Noví andělé přichází: Homeopatické zpracování neplodnosti 10 let klinických zkušeností S. Sorina Constanta, Rumunsko Homeopatické zpracování neplodnosti, S.Sorina 1. případ: opakované potraty konstituční

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Léčba kašle v zimním období

Léčba kašle v zimním období » Kašel je účelný obranný mechanismus, který udržuje průchodnost dýchacích cest. Ilike/Fotky&Foto Léčba kašle v zimním období V podzimním a zimním období se u dětí i dospělých častěji vyskytují onemocnění,

Více

Plané neštovice (varicella)

Plané neštovice (varicella) Klasické infekční dětské nemoci způsobené viry se skutečně zvykly objevovat v mladším věku, obecně jsou mírného průběhu a poskytují imunitu na celý život. Výjimkou z toho je spála, kterou zapříčiňuje bakterie

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

HOMEOPATIE V REHABILITACI. PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

HOMEOPATIE V REHABILITACI. PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D. HOMEOPATIE V REHABILITACI PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D. OBSAH: Homeopatie při rehabilitaci obecně... 2 Léčebná tělesná výchova... 3 Fyzikální terapie... 3 Snížení bolesti... 4 Zmenšení otoku... 7 Svalově-relaxační

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Úvod...11 Co je homeopatie?...12 Jakou léčbu zvolit?...13 Tři pilíře homeopatie...14 Homeopatie léčí příčiny potíží...15 Podávání homeopatických přípravků...16 Krátkodobé zhoršení...17 Podávání homeopatik

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz. Gabrielle Pinto, Murray Feldman. Homeopatie pro děti

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz. Gabrielle Pinto, Murray Feldman. Homeopatie pro děti Gabrielle Pinto, Murray Feldman Homeopatie pro děti Rádce rodičů při léčbě běžných dětských onemocnění Nakladatelství Alternativa vynikajícímu léčiteli H. W. L. Poonjajiovi vynikajícímu homeopatovi Dr.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno

Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno Péče o dítě s infekčním onemocněním Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno Imunita 1. Definice 2. Funkce rozpoznat škodlivé látky (zevní, vnitřní) mobilizovat obrané mechanizmy likvidovat škodliviny

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: Péče o K/N na ortopedickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte aktuální či potencionální ošetřovatelské

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

NACHLAZENÍ (TEPLOTA, BOLEST V KRKU, RÝMA, KAŠEL)

NACHLAZENÍ (TEPLOTA, BOLEST V KRKU, RÝMA, KAŠEL) NACHLAZENÍ (TEPLOTA, BOLEST V KRKU, RÝMA, KAŠEL) Nachlazení Nachlazení je zánětlivé onemocnění horních cest dýchacích. Nejčastěji je způsobené viry a přenáší se kontaktem s nemocným člověkem (fyzický kontakt,

Více

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

Homeopatie a tìhotenství

Homeopatie a tìhotenství Homeopatie a tìhotenství MVDr. Pavel Kocanda www.kalendula.cz Teï nastává úžasné období pøíprav na nový pøírùstek. Nikdy tak nezáleželo na dobré péèi o sebe j a k o n y n í : z d r a v á v ý ž i v a, dostateèný

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

Metody léčby medem 27

Metody léčby medem 27 Metody léčby medem 27 Již ve starověku skoro všechny národy užívaly včelí med při léčbě. Také naše zkušenosti, jež jsme při užívání medu a medových přípravků získali, dosvědčují, že med je velmi cenný

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Zpracování vyšetření dítěte v 8 letech věku

Zpracování vyšetření dítěte v 8 letech věku Zpracování vyšetření dítěte v 8 letech věku Označení : A - anamnéza V - vyšetření celkové R - antropometrické měření S - vyšetření sluchu Z - vyšetření zraku C - vyšetření chrupu K - kožní vyšetření T

Více

Mochna husí nať řezaná

Mochna husí nať řezaná Mochna husí nať řezaná Droga působí zejména na hladké svalstvo, uvolňuje křeče, působí protizánětlivě a svíravě. Dle J.A.Zentricha ji zle použít proti křečím, při kolikových bolestech či krvavých průjmech,

Více

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì MUDr. Kateøina Formánková MUDr. Miriam Kabelková MUDr. Ilona Ludvíková POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Strach jménem rakovina. Napsal uživatel vilcakul Středa, 19 Září 2012 21:45

Strach jménem rakovina. Napsal uživatel vilcakul Středa, 19 Září 2012 21:45 Postupem času se člověk setká s mnohými lidmi, ať už v práci nebo při jiné příležitosti. Dnes bych chtěl napsat článek o strachu jménem rakovina. Tato nemoc je dnes velmi rozšířená a několik desetiletí

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 1. CO JE REVMATICKÁ HOREČKA 1.1 Co je to? Revmatická horečka je nemoc vyvolaná bakteriální

Více

Miasmata dělíme na: akutní, tyfoidní, psorické, mykotické, malarické, sykotické, tuberkulózní, leprózní, rakovinné,, syfilitické.

Miasmata dělíme na: akutní, tyfoidní, psorické, mykotické, malarické, sykotické, tuberkulózní, leprózní, rakovinné,, syfilitické. Tato metoda homeopatie vychází ze specifického pocitu člověka v obrazu dané rostliny, na rozdíl od jiných vědeckých metod, které zkoumají věci od všeobecného ke specifickému, zde se od specifického vnitřního

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls171995/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kaloba Perorální kapky, roztok Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) (EPs 7630) extrahováno 11% ethanolem (m/m) Přečtěte

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Konzultace se poskytují zdravotníkům, laikům veterinářům i chovatelům zvířat ze všech oblastí České republiky na 2 konzultačních tel.

Konzultace se poskytují zdravotníkům, laikům veterinářům i chovatelům zvířat ze všech oblastí České republiky na 2 konzultačních tel. 1 Toxikologické informační středisko (TIS) zajišťuje v nepřetržitém provozu celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Konzultace se poskytují zdravotníkům,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci dýchací soustavy Označení materiálu:

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Dotazník pro ošetření TČM

Dotazník pro ošetření TČM Dotazník pro ošetření TČM Všechny Vámi uvedené údaje samozřejmě podléhají lékařskému tajemství a bez Vašeho souhlasu nebudou nikomu sdělovány. Jméno a příjmení Telefonický kontakt Datum narození včetně

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

8 jídel proti chřipce. Funguje to!

8 jídel proti chřipce. Funguje to! 8 jídel proti chřipce. Funguje to! 14. 10. 2012 / 18:27h z webu centrum.cz Mezi chřipkou a nemocemi z nachlazení je trochu rozdíl, ale bránit se jim dá stejně. Chřipka je daleko závažnější onemocnění než

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM Ing. Vladimír Jelínek 1 Čínská medicína rozeznává pět základních (mateřských) orgánů. Mozek (CNS), který je řídí, stojí uprostřed. 2 1. okruh SRDCE preparáty CorDren, CorHelp

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum sp.zn. sukls221673/2011 Příbalová informace: Informace pro uživatele NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin sirup musíte užívat

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1.Určete akutní a potencionální

Více

3-LETÝ INTENZIVNÍ VÝCVIK V HOMEOPATII OSNOVY PRO 2. ROČNÍK

3-LETÝ INTENZIVNÍ VÝCVIK V HOMEOPATII OSNOVY PRO 2. ROČNÍK 3-LETÝ INTENZIVNÍ VÝCVIK V HOMEOPATII OSNOVY PRO 2. ROČNÍK Říjen Teretická část: Organn 1-10 Listpad Teretická část: Organn 11-21 Živé případy (5 hdin) Živé případy (5 hdin) Papírvý případ č.9 analýza

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Vážení rodiče, Zasíláme Vám informace o zdravotních prohlídkách pro sezónu 2014-2015. V tomto roce je nejvýznamnější změnou otevření pobočky ISL

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Příbalová informace: informace pro uživatele Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Vrásky Vyhlazení, zmenšení hloubky a množství vrásek, zpomalení procesů stárnutí Ptóza Zvýšení tonusu a turgoru kůže Kúra ze 2 4 sezení s přestávkou 7 10 dní Suchá atonická

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13360NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více