4. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura"

Transkript

1 4. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Český jazyk je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Český jazyk má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech, jsou důležité pro každodenní praxi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Vzdělávací obsah má v osnovách ZŠ a ZŠ LMP komplexní charakter, člení se do tří složek: Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti 1.stupeň Na 1. stupni je prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje čtení a psaní. Důraz se klade na čtení s porozuměním. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti vede žáka k rozvoj již získaných komunikačních dovedností, k obohacování slovní zásoby a seznamování se se spisovnou podobou českého jazyka, především hravou formou. Celým 1.stupněm se do všech ročníků, v předmětu český jazyk, prolínají komunikativní dovednosti. Přistupuje se individuálně ke každému žákovi s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti. Podle jednotlivých forem postižení jednotlivých žáků obsahují komunikativní dovednosti: 103

2 dechová,fonační a artikulační cvičení /žáci s řečovými obtížemi/, speciální výcvik čtení /žáci s SVPU, poruchami jednotl. analyzátorů, autismem/, grafomotorická cvičení, speciální výcvik psaní /žáci s SVPU, DMO/, výuka psaní při jednotlivých tělesných a zrakových vadách, komunikační a sociální trénink /žáci s PAS/. PC ve třídách je využíváno jako kompenzační pomůcka pro žáky,kteří: nejsou schopni komunikace, nejsou schopni psát rukou ani s běžnými pomůckami či ortézami, si nemohou osvojit učení obvyklým způsobem a mohou si své postižení kompenzovat pomocí PC. 2. stupeň Na 2. stupni je hlavním cílem zdokonalování srozumitelného vyjadřování, vést žáky k logickému myšlení, prohlubovat jejich obecné intelektové dovednosti. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni vnímat umělecká díla a získávat vztah k umění. Literární učivo se zde již stává nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů. Žáci se učí vybírat vhodné jazykové prostředky. Ke způsobům naplňování cílů předmětu patří návštěvy knihoven, práce s knihou a práce s texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. Žáci se učí komunikovat vlastním prožitkem. 2. Časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně ZŠ a ZŠ LMP s pevně stanovenou časovou dotací: 1.stupeň ZŠ - ročník počet hodin ZŠ - LMP - ročník počet hodin 1.ročník 9 hodin 1.ročník - 6 hodin 104

3 2.ročník 9 hodin 2.ročník - 7 hodin 3.ročník 9 hodin 3.ročník - 10 hodin 4.ročník 9 hodin 4.ročník - 9 hodin 5.ročník 8 hodin 5.ročník - 8 hodin celkem 43 hodin 40 hodin 2. stupeň ZŠ ročník počet hodin ZŠ - LMP ročník počet hodin 6.ročník - 4 hodiny 6.ročník - 4 hodiny 7.ročník - 4 hodiny 7.ročník - 5 hodin 8.ročník - 4 hodiny 8.ročník - 5 hodin 9.ročník - 4 hodin 9.ročník - 6 hodin celkem - 16 hodin 20 hodin Výuka probíhá v kmenových třídách, na 2. stupni také v počítačové učebně a v muzikoterapeutické místnosti, v letních měsících jsou využívány terasy školy. Na 1. stupni bude využito 8 disponibilních hodin, protože výuka českého jazyka slouží k rozvoji komunikace a grafomotoriky. Na 2. st. bude využito 1 disponibilní hodiny k zmírnění přechodu žáků k náročnějším požadavkům předmětu na 2. stupni. 3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků: Kompetence k učení Učitel : motivuje žáky ke kooperativnímu učení rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací 105

4 vede žáky k aplikaci naučených pravidel českého pravopisu a jejich vzájemnému propojování seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem naučí žáky pracovat s textem, dělat výpisky a referáty Kompetence k řešení problémů Učitel: vede žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy vede žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení zadává problémové úkoly, a tak rozvíjí jejich tvořivost a kreativnost učí žáky pracovat s chybou /příležitost k ukázání cesty ke správnému řešení/ Kompetence komunikativní Učitel: nabízí žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů pomocí literárního, gramatického učiva i slohového výcviku rozšiřuje slovní zásobu žáků zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků vede žáky ke správné stavbě větných celků vede žáky ke správné formulaci věcných otázek umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity zapojuje co nejvíce žáků do publikační činnosti (školní časopis) Kompetence sociální a personální Učitel: vytváří příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat ve dvojicích, v malých skupinkách i v rámci celé třídy vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc 106

5 umožňuje žákům reflexi dosažených úspěchů i neúspěchů Kompetence občanské Učitel: seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětluje jim jeho význam podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby učí žáky formulovat vlastní názory, směruje žáky ke správnému rozhodování v krizových situacích vede žáky k tomu, aby se nebáli vystoupit na veřejnosti a předvedli své komunikativní, recitační a herecké schopnosti Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní sleduje dílčí úspěšnost jednotlivých žáků, dovede ocenit jejich pokrok učitel umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků, podle druhu postižení studijní materiály a zdroje / i kompenzační pomůcky / zpřístupňuje ve výuce žákům v dostatečném počtu učitel se zajímá o to, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce / výstupní hodnocení, sebehodnocení, dále výstavy, soutěže, publikování časopisy, almanachy / 4. Průřezová témata Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují tématické okruhy průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / jen 2. stupeň/ Multikulturní výchova Mediální výchova 107

6 1. Osobnostní a sociální výchova /OSV/ OSV má každodenní využití v běžném životě.reflektuje osobnost žáka,jeho individuální potřeby i zvláštnosti.jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Vztah osobnostní a sociální výchovy ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka,prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace,rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti. Tematické okruhy průřezového tématu 1. Osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí psychohygiena / jen1. st./ kreativita 2. Sociální rozvoj: - poznávání lidí / jen 2.st./ - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice 3. Morální rozvoj: - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika 2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/ Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Rozvíjí vědomí evropské identity, při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života 108

7 v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. Český jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a prezentace postojů a názorů, ale má také významnou propedeutickou funkci při osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných národů. Tematické okruhy průřezového tématu 1. Evropa a svět nás zajímá 3. Multikulturní výchova /MkV/ Umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Žáci si uvědomují svou kulturní identitu, rozvíjejí si smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů /žák-žák, žákučitel,škola-rodina, / a zejména vzájemné tolerance. Tematické okruhy průřezového tématu 1. Kulturní diference: /1.st./ - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti - poznávání vlastního kulturního zakotvení 2. Lidské vztahy: /1.st./ mezilidské vztahy a vzájemná spolupráce základní morální normy empatie 3. Multikulturalita /2. st./ 4. Mediální výchova /MV/ 109

8 Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti, nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médií. Propojení se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, různých typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Osvojení základních pravidel komunikace, dialogu a argumentace. 1.Tematické okruhy receptivních činností: - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti /jen 1.st./ - kritické čtení a vnímání med. sdělení /jen 2.st./ 2.Tematické okruhy produktivních činností: tvorba mediálního sdělení /zprávy a oznámení ze života školy pro školní časopis, příležitostně pro opublikování v denním tisku, pro internetové médium/ práce v realizačním týmu /práce v redakční radě školního časopisu Dětský sen / V učivu, zařazeném k naplňování očekávaných výstupů, vyučující respektují individuální možnosti žáků, vycházejí z jejich diagnóz, snaží se o dosažení co nejvyšší možné úrovně znalostí, dovedností a návyků. K rozvoji slovní zásoby, ke zdokonalování písemného projevu, k posilování sebevědomí žáků přispěje na 2. stupni projektové vyučování, při kterém budou uplatněny následující mezipředmětové vztahy : Čj, Vv, Hv, Dv, Kd, Pč. Projekt se uskuteční pod názvem: Den plný pohádek. Každoročně se budou obměňovat druhy pohádek a jejich témata. Děti pohádky vytvoří /almanach/, vystoupí před spolužáky a rodiči. 110

9 Předmět: Český jazyk Ročník: 1. ZŠ Žák: - pozná písmena tiskací a psací, Jazyková výchova OSV umí je správně přečíst a napsat Rozvoj spisovného vyjadřování - rozvoj schopností poznávání - pracuje s pojmy věta,slovo,slabika,hláska Písmeno,hláska,slabika,slovo,věta - jejich Žák: chápání a správné užívání - skládá slabiky,slova,čte je Čtení písmen,slabik,slov MV - zvládá základní hygienické návyky Přípravné období čtení Pč - vnímání autora mediálního sdělení spojené se čtením a psaním - stříhání,lepení - pozná začátek a konec věty, vlastní jména osob. Žák: - rozlišuje psací a tiskací písmena Psaní písmen.slabik,slov,vět - umí psát psací písmena velké a malé Příprava na psaní Vv abecedy /mimo x,q,w/ Psaní písmen malé a velké abecedy - vybarvování, - dokáže napsat slabiku,slovo,krátké věty a jejich spoje kresba,malba - zvládá opis,přepis,diktát Převedení jednoduchého textu z mluvené písmen,slabik, slov řeči do psané - umí napsat tečku,vykřičník,otazník Žák: - rozumí písemným a mluveným pokynům přiměřené náročnosti Literární a dramatická výchova MKV - tvoří smysluplné věty -odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Poslech,odpověď na otázky - lidské vztahy - dokáže vyprávět pohádku nebo příběh Vyprávění,jmenování hlavních postav podle obrázkové osnovy Vlastní hlasité čtení - zvládá dramatizaci krátkého textu Dramatizace známé pohádky - je schopen recitovat báseň/i nazpaměť/ Recitace /správná artikulace a intonace/ Žák: - učí se pravidlům slušného chování Komunikační a slohová výchova OSV - dokáže naslouchat ostatním Základní formy společenského styku Prv - komunikace, mezilidské vztahy, kreativita a respektovat je - rodina, škola - umí vyjádřit své přání, Krátký mluvený projev vyřídit jednoduchý vzkaz Sdělení zprávy - zná alespoň jeden dětský časopis, knihu 111

10 Předmět: Český jazyk Ročník: 2. ZŠ Žák: - čte plynule a s porozuměním jednoduché Čtení a literární výchova OSV texty,reprodukuje je vlastními slovy Seznámení s pohádkovými knihami Vv - psychohygiena, - umí přednést báseň,ví,co je rým Práce s dětskými časopisy kresba,malba rozvoj schopností poznávání - učí se rozlišit prózu a poezii Čtenářské programy na PC Ilustrace - využívá literární text jako zdroj MV informací a prožitků - vnímání autora mediálního sdělení Žák: - dodržuje zákl.hygienické návyky při psaní Psaní - píše správné tvary písmen a číslic Psaní malých i velkých písmen abecedy, Pč - správně spojuje písmena a slabiky, včetně q,w,x - práce s modelínou, rozděluje slova po slab. na konci řádku Psaní jedn. vět s náležitými znaménky keramickou hlínou - zdokonaluje techniku psaní, Dělení slov na konci řádku estetickou úroveň písemného projevu Psaní souhlásek na konci a uprostřed slova - zvládá opis,přepis,diktát slov,vět Psaní slov se skup.dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě a jednoduchého textu Žák: Jazyková výchova - tvoří věty a seřazuje je v textu Věta-slovo-slabika-písmeno - pozná druhy vět a umí použít Uspořádání vět,slov,tvoření vět,druhy vět interpunkční znaménka Správné tvary slov,slovní významy - umí dělit hlásky na samohlásky (krátké a dlouhé), Samohlásky dlouhé a krátké dvojhlásky, souhlásky Slabikotvorné l,r - zdůvodňuje a vhodně aplikuje při psaní Souhlásky tvrdé a měkké měkké a tvrdé slabiky -zdůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách Párové souhlásky - rozpozná zvukovou a psanou podobu Písmeno - ě - slabik dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě - určuje podstatná jména a slovesa Slovní druhy 112

11 -rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - rozlišuje obecná a vlastní jména Vlastní jména - zná abecedu a abecední řazení Abeceda - je schopen vyjádřit svůj názor,pocity -spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami Komunikační a slohová výchova MV - umí naslouchat a pomáhat druhým Rozvoj mluvené řeči a rozvoj Prv - interpretace, tvorba mediálního sdělení, - dokáže se spisovně vyjadřovat -pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost -správně dýchá a volí vhodné tempo řeči slovní zásoby - moje rodina, škola práce v týmu - umí napsat adresu,přání,dopis Základní formy společenského styku Předmět: Český jazyk Ročník: 3. ZŠ Žák: - čte plynule s porozuměním,individuálním Čtení a literární výchova MV tempem,přiměřeně náročný text Čtení na pokračování. Hv - vnímání autora mediálního sdělení - orientuje se v textu Výukové programy PC. - rytmická - tvorba mediálního sdělení - učí se tichému čtení kratších celků Encyklopedie,slovníky. a pohybová cvičení - fungování a vliv médií - dovede reprodukovat jednoduchý Média. - práce s melodií ve společnosti text, pohádku, příběh a textem - seznamuje se základní literaturou základními literárními pojmy - chápe četbu jako zdroj informací -vyjadřuje své pocity z přečteného textu Žák: Jazyková výchova OSV Slova jednoznačná,mnohoznačná, Pč - kooperace, hodnoty a postoje -porovnává významy slov: slova opačného významu, souřadná,nadřazená a podřazená spisovná,nespisovná,citově zabarvená. - zásobník slov, Synonyma,opozita,slova příbuzná. stříhání,lepení, - rozlišuje ohebná a neohebná slova prezentace - dokáže vyjmenovat slovní druhy,pozná je Slovní druhy. - u podst.jmen určuje: číslo,pád,rod Podstatná jména. - u sloves určuje: osobu,číslo,čas Slovesa. - pozná větu jednoduchou a souvětí -zdůvodňuje a píše správně i-y po obojetných Věta jednoduchá,souvětí. 113

12 souhláskách ve vyjmenovaných slovech Žák: - píše čitelně a úhledně,dbá na úpravu Psaní - kontroluje si vlastní písemný projev Stylizace a kompozice. Vv - píše správně obecná a vlastní jména -píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Jazykové prostředky. - hravé psaní Žák: - souvisle se vyjadřuje a umí klást otázky Komunikační a slohová výchova MKV - volí vhodné verbální a neverbální Členění jazykového projevu. Prv - kulturní diference prostředky řeči k dorozumívání Otázky a odpovědi. - popis zvířete - popisuje jednotlivé předměty a činnosti, vypráví vlastní zážitky Ústní i písemný popis jednoduchých - rodina a společnost - zvládá jednoduchou formu společenského předmětů a činností. styku /pozdrav,adresa,dopis,přání,telefon/ -respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Společenský jazyk a jeho formy. - rozlišuje spisovnou a nespisovnou řeč Výběr vhodných výrazů. Prv - je schopen vypravování podle obrázků, Reprodukce textu,osnova. - technika a výroba napsat jednoduchou osnovu textu -seřadí obrázky podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 114

13 Předmět: Český jazyk Ročník: 4. ZŠ Očekávané výstupy- kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák: - využívá četbu jako zdroj poznatků Čtení a literární výchova Vlastivěda Mk - orientuje se v textu, přiměřeném Práce s textem, čtení na pokračování - lidé kolem nás - kulturní diference, lidské vztahy jeho schopnostem - čte s porozuměním Encyklopedie, slovníky - volí vhodné verbální i neverbální PC, internet prostředky řeči k dorozumívání Výukové počítačové programy Vv - píše věcně a formálně správně - rozvíjení smyslové jednoduchá sdělení citlivosti Žák: Jazyková výchova - porovnává významy slov,zná stavbu slov Stavba slova OSV - určuje slovní druhy Slovní druhy M - kreativita, komunikace, - zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis Vyjmenovaná slova - slovní úlohy rozhodovací dovednosti - skloňuje podstatná jména Skloňování - časuje jednoduchá slovesa Časování - pozná podmět a přísudek Podmět a přísudek Žák: - užívá vhodných jazykových prostředků Komunikační a slohová výchova MV - umí sestavit jednoduchou osnovu projevu Osnova Hv - vímání autora mediálního sdělení - učí se členit text na odstavce - práce s textem - práce v realizačním týmu - zná různé druhy popisů Popis - tvorba mediálního sdělení - umí výstižně a stručně telefonovat - napíše dopis s vhodným oslovením Mediální sdělení Pč a správnou adresou - lidové zvyky, - vyjadřuje se jasně, srozumitelně, Korespondence tradice,řemesla též pomocí souvětí 115

14 Předmět: Český jazyk - list 1 Ročník: 5. ZŠ Žák: Komunikační a slohová výchova CJ - metodická po- OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopno- - čte s porozuměním podle individuálního čtení - praktické čtení (technika čtení, čte- moc pro vysvětlení stí poznávání, sebepoznání a sebepojetí, tempa přiměřeně náročné texty potichu ní pozorné, plynulé, znalost orientačních gramatické stránky seberegulace a sebeorganizace, psychoi nahlas prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj jazyka hygiena, kreativita; sociální rozvoj - pozná- - učí se čtením nahlas zdokonalovat informací, čtení vyhledávací, klíčová slova) M - pochopení za- vání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, výrazové čtení dání - slovní úlohy kooperace a kompetice; morální rozvoj - - učí se tichému čtení kratších celků IKT - práce s PC, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Žák: naslouchání - praktické naslouchání (zdvo- internet - vyhledává- hodnoty, postoje, praktická etika - rozlišuje podstatné a okrajové informace řilé, vyjadření kontaktu s partnerem); věcné ní textů, literárních VDO - občan, občanská společnost a stát v textu vhodném pro daný věk, podstatné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní- zdrojů, písemné VMEGS - Evropa a svět nás zajímá informace zaznamenává zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) zpracování úvah, Projekty: Ostrava očima dětí, Evropa a - posuzuje úplnost či neúplnost jednodu- vypravování, výuko- my chého sdělení vé CD MkV- lidské vztahy, multikulturalita - reprodukuje obsah přiměřeně složitého Vl - práce s pocho- EV - lidské aktivity a problémy životního sdělení a zapamatuje si z něj podstatná pením textu, vyhle- prostředí, vztah člověka k prostředí fakta dávání informací MV - receptivní činnosti - kritické čtení a - učí se hledat v textu odpovědi na otázky, v encyklopediích vnímání mediálních sdělení, interpretace orientuje se v textu Př - Práce s pocho- vztahu mediálních sdělení a reality, stavba - rozpoznává manipulativní komunikaci v re- pením textu, vyhle- mediálních sdělení; produktivní činnosti - klamě dávání informací tvorba mediálního sdělení, práce v reali- Žák: mluvený projev - základy techniky mluve- v encyklopediích začním týmu - vede správně dialog, telefonický rozhovor, ného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslov- Hv - skladatelé, Projekt: Pohádky zanechá vzkaz na záznamníku nost), vyjadřování závislé na komunikační hudební slohy - umí vypravovat, popisovat, rozšiřovat si situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslo- Vv - malíři, sochaři, slovní zásobu vení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, ozná- čeští a zahraniční - umí si poradit v běžném společenském mení, vypravování, dialog na základě obra- umělci, umělecké styku zového materiálu; základní komunikační slohy, výroba pomů- - rozvíjí souvislý ústní projev pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialo- cek, popis návodu - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a gu, střídání rolí mluvčího a posluchače, Pč - výroba pomůtempo podle svého komunikačního zámě- zdvořilé vystupování), mimojazykové pro- cek, práce s návody ru středky řeči (mimika, gesta) popis pracovního - rozlišuje spisovnou a nespisovnou vý- postupu 116

15 Předmět: Český jazyk - list 2 Ročník: 5. ZŠ slovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace Žák: písemný projev - základní hygienické ná- Pč - výroba pomů- OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopno- - píše správně po stránce obsahové i for- vyky (správné sezení, držení psacího náčiní, cek, práce s návody stí poznávání, sebepoznání a sebepojetí, mální jednoduché komunikační žánry hygiena zraku, zacházení s grafickým ma- popis pracovního seberegulace a sebeorganizace, psycho- - sestaví osnovu vyprávění a na jejím zá- teriálem); technika psaní (úhledný, čitelný a postupu hygiena, kreativita; sociální rozvoj - poznákladě vytváří krátký mluvený nebo písem- přehledný písemný projev, formální úprava Vv - malíři, sochaři, vání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, ný projev s dodržením časové posloup- textu); žánry písemného projevu: adresa, čeští a zahraniční kooperace a kompetice; morální rozvoj - nosti blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; umělci, umělecké řešení problémů a rozhodovací dovednosti, - soustavně rozvíjí písemný projev zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, slohy, výroba pomů- hodnoty, postoje, praktická etika - zvládá vyplňování běžných tiskopisů dopis, popis; jednoduché tiskopisy (při- cek, popis návodu EV - lidské aktivity a problémy životního hláška, dotazník, poštovní poukázka, po- prostředí, vztah člověka k prostředí dací lístek), vypravování Žák: Jazyková výchova CJ - metodická po- - umí využívat jazyka jako nástroje zvuková stránka jazyka - sluchové rozli- moc pro vysvětlení VMEGS - Evropa a svět nás zajímá k ústnímu a písemnému dorozumívání šení hlásek, výslovnost samohlásek, sou- gramatické stránky - užívá spisovnou výslovnost a pravopis hlásek a souhláskových skupin, modulace jazyka - rozlišuje slova spisovná a jejich nespi- souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) Hv - intonace sovné tvary - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova - užívá správnou melodii u vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích, přacích a zvolacích Žák: slovní zásoba a tvoření slov - slova a poj- - porovnává významy slov, zvláště slova my, význam slov, slova jednoznačná a mnostejného nebo podobného významu a hoznačná, antonyma, synonyma, homonyslova vícevýznamová ma; stavba slova (kořen, část předponová a - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, příponová, koncovka) předponovou a koncovku - dokáže označit slovotvorný základ, předpony, přípony 117

16 Předmět: Český jazyk - list 3 Ročník: 5. ZŠ - dokáže označit kořen slova, uvést slova příbuzná - umí používat zdvojené souhlásky, připo- zdvojené souhlásky - skupiny bě - bje, pě - juje ke slovům vybrané přípony a předpo- pje, vě - vje, mě - mně, předpony s - se, z - ny, dokáže doplnit vynechané souhlásky, ze, vz - vze odůvodní pravopis a správnost si ověří v Pravidlech - umí doplnit předpony do zadaných slov, předpony - od, před, pod, nad, vysvětlí rozdíl mezi slovy lišícími se předponou Žák: tvarosloví - slovní druhy, tvary slov IT - práce na PC - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - umí vyjmenovat slovní druhy, rozdělí je na slovní druhy - ohebné, neohebné, znaky rozohebné a neohebné, uvede znaky, podle lišení kterých jednotlivé slovní druhy rozpozná - bezpečně pozná kategorie podstatných podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor; jmen (určí pád, číslo, rod, vzor), sloves slovesa - osoba, číslo, čas, způsob (osobu, číslo, čas, způsob) - umí vyhledat a určit zájmena a číslovky zájmena, číslovky - umí využívat přídavná jména při stylistic- přídavná jména - rod, číslo, pád, vzor, druh kém projevu ústním a písemném, umí určit pád, číslo, rod, rozpozná tvrdá, měkká, přivlastňovací -rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Žák: skladba - věta jednoduchá a souvětí, zá- - vyhledává základní skladební dvojici a kladní skladební dvojice, podmět, přísudek, v neúplné základní skladební dvojici ozna- doplnění čuje základ věty - umí vyhledat několikanásobný podmět, přísudek a doplnění přísudek, doplnění - vysvětlí pravidlo shody přísudku s pod- shoda přísudku s podmětem 118

17 Předmět: Český jazyk - list 4 Ročník: 5. ZŠ mětem - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, věta jednoduchá, souvětí vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - umí pracovat s různými typy souvětí - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle spojovací výrazy, interpunkce potřeby projevu je obměňuje - ovládá základní pravidla interpunkce a umí je používat v praxi Žák: pravopis - lexikální, základy morfologické- - píše správně i/y ve slovech po obojetných ho (koncovky podstatných jmen a přídavsouhláskách ných jmen tvrdých a měkkých) a syntak- - dokáže vyjmenovat a používat vyjmeno- tického (shoda přísudku s podmětem) vaná slova, rozezná slova příbuzná - dokáže uvést příklady se souhláskami párovými, lišící se znělostí párové souhlásky párovými, lišící se znělostí, dokáže je používat v psaném textu a odůvodnit pravopis - zvládá základní příklady syntaktického syntaktický pravopis pravopisu - umí pracovat s Pravidly českého jazyka Pravidla českého pravopisu Žák: Literární výchova Vl - práce s pocho- - vyjadřuje své dojmy z četby a zazname- poslech literárních textů pením textu, vyhlenává je zážitkové čtení a naslouchání dávání informací - učí se chápat četbu jako zdroj informací v encyklopediích - orientuje se v encyklopediích určených Př - Práce s pochodětem a mládeži pením textu, vyhle- Žák: tvořivé činnosti s literárním textem - dávání informací MV - receptivní činnosti - kritické čtení a - volně reprodukuje text podle svých scho- přednes vhodných literárních textů, volná v encyklopediích vnímání mediálních sdělení, interpretace pností - pohádku, příběh, tvoří vlastní lite- reprodukce přečteného nebo slyšeného vztahu mediálních sdělení a reality, stavba rární text na dané téma textu, dramatizace, vlastní výtvarný dopro- mediálních sdělení; produktivní činnosti - - učí se volit vhodné verbální a neverbální vod tvorba mediálního sdělení, práce v realiprostředky řeči k dorozumívání začním týmu 119

18 Předmět: Český jazyk - list 5 Ročník: 5. ZŠ Žák: základní literární pojmy - literární druhy Vv - malíři, sochaři, Projekt: Pohádky - rozlišuje různé typy uměleckých a neu- a žánry: rozpočítadlo, hádanka, říkanka, čeští a zahraniční Projekty: Ostrava očima dětí, Evropa a měleckých textů přirovnání, báseň - poezie, verš, rým, bás- umělci, umělecké my - seznamuje se se základní literaturou ník, pohádka, bajka, mýty, báje, pověsti, slohy, výroba pomů- - při jednoduchém rozboru literárních textů próza s dětským hrdinou, povídka, naučná cek používá elementární literární pojmy literatura, spisovatel, kniha, čtenář; diva- Hv - skladatelé, delní představení, herec, režisér; hudební slohy 120

19 Předmět: Český jazyk Ročník: 6. ZŠ Žák: Jazyk a jeho útvary - rozlišuje spisovný j., nářečí a obecnou češtinou, Rozvrstvení nár. jazyka vysvětlí nutnost užívání spis. jazyka - vysvětlí pojmy: jazykověda, výpověď Jazykověda a věta, slovní zásoba - seznámí se s jazykovými příručkami, naučí se pracovat s Pravidly českého pravopisu Zvuková stránka jazyka - zdůvodní pravopis párových souhlásek Spisovná výslovnost - u slov dokáže označit hlavní a vedlejší Slovní přízvuk Aj, Nj - rozdílnost přízvuk - užívá správnou větnou melodii u vět Zvuková stránka věty Hv - intonace oznamovacích, rozkazovacích a tázacích Kd - z. prostředky řeči Stavba slova a pravopis Aj, Nj - rozdílnost - dokáže označit slovotvorný základ, Slovotvorný základ, předpona a přípona psaní a čtení předponya přípony - dokáže označit kořen slova, uvést Slova příbuzná slova příbuzná - vyvodí, proč jsou ve slovech dvě stejné Zdvojené souhlásky souhlásky - správnost si ověří v Pravidlech - odůvodní pravopis podle daných pravidel Skupiny bě-bje, vě-vje, mě-mně, - vysvětlí rozdíl mezi slovy lišícími se předpony s-se, z-ze, vz-vze předponou (např. zpráva - správa ) - rozliší psaní předložky s ( 7. p.) a z (2. p.) Předložky s, z - zná vyjmenovaná slova, roz.slova příbuzná i - y po obojetných souhláskách - u pod. j. odůvodní koncovku příslušným (pravopis lexikální) vzorem MkV-kulturní diference 121

20 Předmět: Český jazyk Ročník: 6. ZŠ Žák: Skladba - ve větě vyhledá podmět a přísudek Základní větné členy - rozpozná větu s nevyjádřeným podmětem - vyhledá věty s několikanásobným podmětem - vysvětlí pravidlo shody přísudku s Shoda přísudku s podmětem podmětem(několikanásobným podmětem) (pravopis syntaktický) - správně zdůvodní koncovky Tvarosloví - rozlišuje slovní druhy na ohebné Druhy slov a neohebné - orientuje se v textu a správně určí slovní druh podle významu v dané větě - dokáže určit pád, číslo, rod a vzor pod. j. Podstatná jména - rozliší konkrétní či abstraktní - dokáže vyhledat pod. j. hromadná, pomnožná a látková - rozliší a zdůvodňuje pravopis pod. j. Př - zvířata obecných a vlastních (názvy osob, zvířat, Z- zeměpisné názvy MkV - multikulturalita měst, řek, zemí, hor, světadílů, svátků, Ov- pol. instituce institucí ) - koncovky pod. j. odůvodňuje pomocí vzorů - umí určit pád, číslo a rod př.jmen Přídavná jména - rozpozná př.j.tvrdá,měkká a přivlastň. - koncovky odůvodňuje správným tvarem Skloňování př. j. tvrdých a měkkých vzoru (pravopis morfologický) - užívá správných tvarů př.j.přivlastňovacích Skloňování př. j. přivlastňovacích 122

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura, Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky chápat český jazyk

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Výchovami k výchově a vzdělání Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola generála Františka

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium.

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium. Název vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013 Tímto dodatkem se upravuje ŠVP ZV Duha, č.j. 363/2012 ze dne 31. 8. 2012 od 1. 9. 2013 takto:

Více