Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5."

Transkript

1 Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně techniku tichého a hlasitého čtení, čte plynule - reprodukuje přečtený text Komunikační a slohová výchova Praktické čtení, věcné čtení, vyhledávací čtení, klíčová slova Soubory informací Práce s textem Poznámky, průřezová témata, mezipředmětové vztahy M-slovní úlohy základní dovednosti dobré - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - vybírá podstatné informace z textu a zaznamenává je - vymezí podstatné a nepodstatné - informace - čte s porozuměním Záznam sdělení, informací VL-evropský kontinent PŘ-člověk, životní prostředí (Kooperace a kompetice) - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - provádí rozbor textu - vymezí podstatu sdělení - posoudí úplnost, neúplnost textu - doplní text tak, aby byl úplný Umění naslouchat Otázky a odpovědi Orientace v textu Vyvozování závěrů VL-dějinné události k uvědomování si hodnot spolupráce a pomoci - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - vybírá fakta z textu - objasní obsah textu - definuje podstatné prvky z textu - reprodukuje obsah sdělení - pamatuje si fakta, dokáže je využít Popis předmětu a pracovního postupu, postavy Pojmy podstatné, nepodstatné Fakta = skutečnosti, skutečné informace Významový slovník PŘ-lidské tělo VMEGSrozvíjí vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy (Evropa svět nás zajímá)

2 - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří - používá správně telefonní přístroj - zvládá rozhovor, sdělí podstatu, - telefonuje výstižně a stručně - zvládá manipulaci se záznamníkem - vysvětlí pojem dialog - chápe podstatu reklamy - postihuje dosah reklamy - formuluje závěry vyplývající z reklamy - využívá svých komunikačních - schopností - diskutuje na dané téma - správně intonuje - používá vhodně přízvuk - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodně tempo řeči - vybírá vhodné slovní výrazy a spoje - využívá slovní zásoby - rozliší jazyk spisovný, hovorový, technický, dialekt - mluví spisovným jazykem - zvládá písemné i jazykové vyjádření - využívá znalostí o formě žánru při psaném - dokáže napsat jednoduchý slohový útvar Přímá řeč Otázky a odpovědi Manipulace s telefonem, záznamníkem Vedení dialogu Vzkaz Reklama tisková, televizní Rozbor na základě obrazového, filmového, tiskového materiálu Frázování Práce s hlasem Technika mluveného (dýchání, výslovnost) Stavba věty Významový slovník Slovní zásoba: technický jazyk, dialekt Spisovný, nespisovný slovník Úprava textu Komunikační žánry Adresa Blahopřání Pozdrav z prázdnin Omluvenka Pozvánka Slovní zásoba VV-výtvarné zpracování návrhu MKVrozvíjí schopnost analytického přístupu k médiím a kritickému odstupu od nich (Kooperace a kompilace) M - rovinné geometrické útvary k porozumění sobě samému a druhým OSVpřispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni VL-etapy evropských dějin

3 krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti - používá mateřský jazyk (spisovnou češtinu) v mluveném i psaném - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramatických správných tvarech ve svém mluveném - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné znaky - využívá osnovu - uspořádá písemný útvar dle osnovy - orientuje se v časové posloupnosti - vytváří na základě osnovy mluvený či psaný projev - průběžné osvojování jazyka jako nástroje dorozumívání. - vytváření vztahu k jazyku - rozpozná kořen slova, předponu, příponu, koncovku - záměnou předpony a přípony vytváří nová slova - orientuje se v tvarosloví - přiřazuje slovní druhy k daným slovům v textu - pojmenuje jednotlivé slovní druhy - využívá znalostí v mluveném - jeho mluvený projev je přiměřený - dokáže se správně vyjadřovat - rozumí významu slov - odlišuje spisovné a nespisovné tvary - vymezí podstatu slov Vypravování Práce s textem Časová posloupnost -význam Jazyková výchova Význam slov: slova jednoznačná slova mnohoznačná slova citově zabarvená, protikladná, souřadná, nadřazená, podřazená slova cizího původu Stavba slova Slovotvorný základ Slova příbuzná, kořen Předpony, přípony Slovní druhy: podstatná jména, ml. kategorie přídavná jména-druhy, pravopis tvrdých a měkkých zájmena, zájmena osobní číslovky, druhy číslovek slovesa- mluvnické kategorie Skloňování podstatných jmen Časování sloves, slovesný způsob Význam slov Slova lichotivá a hanlivá Slova spisovná nespisovná MVrozvíjí HV-krajové písně (Kooperace a kompetice) PŘ - nauka o rostlinách a živočiších M - číselná řada, číselná osa OSV vede k porozumění sobě samému i druhým PŘ-soustavy přírodnin VL-práce s mapou MVučí využívat media jako zdroj informací, kvalitní zábavy i volného času (Fungování a vliv médií ve společnosti) VL-člověk, osobnost, rasismus, intolerance, xenofobie TV-párová cvičení OSV-

4 - vyhledává základní stavební dvojici a v neúplné skladební dvojici označuje základ věty - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - využívá spisovných slov ve svém mluveném i psaném - rozliší větu neúplnou - definuje základní skladební dvojici - určí přísudek a podmět - označí základ neúplné věty - používá v písemném styku predikaci (shodu přísudku s podmětem) - na základě svých znalostí a dovedností provede změnu věty jednoduché v souvětí - vymezí větnou stavbu - seřadí pořádek slov ve větě - vyjmenuje rozvíjející větné členy v souvětí - píše správně interpunkční znaménka - využívá obměn slov - rozpozná různé druhy spojovacích výrazů - dokáže vyměnit, spojit slova ve větu, v souvislý text - používá přehled vyjmenovaných slov a slov pří-buzných - vysvětlí význam slov Věta, neúplná věta Skladba Základní větné členy Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený Shoda přísudku s podmětem Přísudek slovesný Interpunkce Věta hlavní a vedlejší Význam hlavní věty v hlavním textu Slovní druhy Neohebné slovní druhy: příslovce předložky s, z, předpony s-, z-, vz-, skupina bě x bje, vě x vje, pě, mě x mně zdvojené souhlásky spojky citoslovce Interpunkce Vyjmenovaná slova a příbuzná slova přispívá k utváření dobrých vztahů ve třídě i mimo ni M-přímka, úsečka VL- dějinná období PŘ- třídění živočichů MVrozvíjí PŘ-sluneční soustava ČJ-členění textu M - slovní úlohy VV - kresby VL-region, pojmy

5 - rozpozná slova vyjmenovaná a příbuzná v textu - pojmenuje užívané termíny, znaky, symboly - píše správně i /y po obojetných souhláskách k uvědomování si hodnot spolupráce a pomoci - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy - určí v textu základní skladební dvojici - využívá znalostí o podstatných jménech, koncovky - určuje správně koncovky v příčestí minulém - reprodukuje čtený text - popíše své dojmy z četby - zhodnotí text - srovnává své hodnoty s normou - provede záznam o svých dojmech - vytváří vlastní literární texty - využívá souhrn informací, poučení, tvrzení - seznámí se s uměleckými texty - rozliší text umělecký od neuměleckého - -vysvětlí typy textu, užití - provádí rozbor textu - zhodnotí text - používá elementární literární pojmy Základní skladební dvojce Shoda přísudku s podmětem, i/y v příčestí minulém Slovesný přísudek Literární výchova Reprodukce textu přečteného nebo slyšeného Dramatizace textu Výtvarné vyjádření Slovní zásoba Tvorba vlastního textu: báseň, pohádka, povídka, hádanka Texty umělecké hodnoty Klasické texty Odborné texty Encyklopedické texty Poslech literárních děl hádanka, báseň, pohádka, bajka, povídka, kniha VL-významné osobnosti dějin (Kooperace a kompetice) VL-člověk a životní prostředí MKVrozvíjí (Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality) PŘ-vesmír OSVrozbory textů vede k porozumění, sobě samému a druhým (Poznávání lidí) MKV-rozvíjí schopnost analytického přístupu k médiím a kritického odstupu od nich (Fungování a vliv medií ve společnosti)

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2014/2015 Ročník V. A hod./týd. 7 Učebnice: Hošnová,E., Šmejkalová, M, Vaňková, I., Buriánková, M.: Český jazyk 5 pro základní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ)

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter,

Více