Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas"

Transkript

1 Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti MV1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává vzkaz, dopis, telegram (tiskopis) nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti - popis pracovního postupu Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové, kritické Naslouchání praktické, věcné Výpisek, poznámky popis předmětu poslech, video, předčítání, osnova, vypravování, scénky (role) 7h ŘÍJEN 9h MV1 popis (dům, pokoj, domovní znamení), poslech, video, předčítání LISTOPAD 8h zápisy a výpisy do sešitů, poznámky, členění textu na odstavce kontrola napsaného textu, vyprávění, dramatizace popis pracovního postupu (pečivo, chlebíčky apod.) PROSINEC 6h adresa pohlednice, blahopřání (Vánoce)

2 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru Etická výchova E8 reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku 14 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 16 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku, dramatizace textu, dialog rozhovor, omluva monolog (popis strom, vyprávění dokončení příběhu) využití vhodných jazykových i mimojazykových prostředků verbální a neverbální komunikace scénky, jazyková cvičení, doplňovací cvičení, popis (osnova), vyhledávací čtení pozvánka na karneval telefonování, telefonické vzkazy, reakce na záznamník, přivolání pomoci LEDEN 8h E8 ÚNOR 6h BŘEZEN 8h 14 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení komunikační pravidla: oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače psaní dopisu, osnova vyplňování dotazníku, doplňovací cvičení, věcné a vyhledávací čtení (Den Země) vyprávění, popis prac. postupu (lidové tradice Velikonoce) DUBEN 6h 17 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě MV2 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality reklama podbízivé a ovlivňující výrazy MV2

3 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává vyprávění popis (předmět, osoba), nadpis, osnova KVĚTEN 7h 19 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace Jazyková výchova 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová 33 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 31 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku mediální i vlastní tvorba rozhovor, dopis podle druhu příjemce vyjadřovací prostředky v literatuře a v médiích reportér jednoduché (oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, zpráva), dopis podle druhu příjemce (prázdniny), členění projevu na odstavce Nauka o slově - slova jednoznačná, mnohoznačná, antonyma, homonyma, synonyma slova protikladná slova spisovná, nespisovná slova citově zabarvená stavba slov, poznávání kořenu, rozlišování části příponové a předponové rozlišování předpon a předložek dělení slov na konci řádku Vyjmenovaná slova - uvědomělé používání i/y po oboj. souhláskách Přehled slovních druhů, rozlišování skloňování podst. jmen; pád, číslo, rod, vzor podst. jmen Uvědomělé používání i/y po oboj. souhláskách ČERVEN 4 7h ZÁŘÍ 18h ŘÍJEN 19h LISTOPAD 20h PROSINEC 16h

4 34 vyhledává základní skladební dvojici a neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 35 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí Podstatná jména - skloňování podst. jmen, rod, číslo, pád Podstatná jména - skloňování podst. jmen, rod, číslo, pád, vzor slovesa: infinitiv, os., čís., čas, slovesné časování sloves oznam. způsobu slovesa - mluvnické kategorie. Slovesa - infinitiv, os., čís., čas, časování sloves oznam. způsobu slovesa- mluvnické kategorie Uvědomělé používání i/y po oboj. souhláskách Slovesa - mluvnické kategorie (opakování) Uvědomělé používání i/y po oboj. souhláskách Skladba (Syntax) stavba věty, základní skladební dvojice (podmět a přísudek), podmět vyjádř., nevyjádř., několikanásobný, shoda přísudku s podmětem věta jednoduchá, souvětí spojování vět v souvětí a opačně LEDEN 20h ÚNOR 18h BŘEZEN 20h DUBEN 17h KVĚTEN 19h 36 Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje spojovací výrazy spojování vět v souvětí se změnou spojovacích výrazů opakování 38 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Skladba (Syntax) - opakování shoda přísudku s podmětem Přímá řeč - interpunkce u řeči přímé ČERVEN 18h

5 Literární výchova 45 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů Cesta na ostrov čtenářů celoroční projekt ( 300 mil ) Čítanka, knihy, časopisy, komiksy, čtenářský deník, odlišení poezie od prózy B. Němcová MKV4 Multikulturalita Zápisky, doprovodné ilustrace (charakteristika postav) K. J. Erben Domov, vlast (státní svátek říjen) Elementární literární pojmy pohádka, pověst, báseň Divadlo: divadelní představení, herec, režisér, role Pohádky, pověsti a bajky různých národů Vliv ilustrace, zápisky, doprovodné ilustrace (domovní znamení) Přísloví, rčení, pověst (místní, historická) čtenářský deník, vlastní výtvarný doprovod ZÁŘÍ ŘÍJEN 5h MKV4 LISTOPAD bajka lidové tradice (Vánoce) 44 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří recitace, vlastní tvorba (básně na dané téma) vlastní literární text na dané téma volná reprodukce textu 44 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vyprávění pohádky, povídky, dramatizace vlastní literární text na dané téma volná reprodukce textu (hry, A. Lindgrenová výstavka knih) 45 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů divadelní představení (loutky, maňásky, živí herci, role, tragika, komika) film (hraný, loutkový, kreslený), kniha zdroj informací 44 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma charakteristika postav poslech, kulturní představení J. Lada, M. Aleš knihovna volná reprodukce textu, literární soutěž PROSINEC 3h LEDEN ÚNOR 3h BŘEZEN poezie: recitace, báseň, verš, rým, přirovnání pranostiky, pověsti

6 45 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 45 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů mediální tvorba texty reklam, podbízivé výrazy pranostiky, pověsti, lidové tradice (Velikonoce) próza: čas a prostředí poezie: přednes, recitace hádanky próza: pověst, povídka, reportáž, dobrodružná literatura hlavní a vedlejší postavy přísloví, rčení o vztazích mezi lidmi film: režie, scénař, producent J. A. Komenský Cestování (téma prázdnin) DUBEN KVĚTEN ČERVEN 3h

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2014/2015 Ročník V. A hod./týd. 7 Učebnice: Hošnová,E., Šmejkalová, M, Vaňková, I., Buriánková, M.: Český jazyk 5 pro základní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více