Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ř Ž Í Í É Ž ř ž ř č Á Í Á ř č ž ř ó ú š Ň Á Á Éč

2 ř Ž Í Í É Ř žé ř ž ě ř ě ě š ř ů ř ř ř č ř č ú ž ř ř Č ě ě ě ů ů ě ř ě ř ě ě ě ú ů ě ř ě ž ř ě ě ř č ř ó č ž ř č š ě ě ř Ú ů ů ů žď ě ž ů ě ě ě ř ó ú ó š Á Á č

3 Ž Í Í É ř Ž ž žž ů Ú ž ř ě ě š ě ř š ů ť č š ě ě ř č č š ů š ě ž Č ů ř ě ě ř ů ř ř ř ř č ěž ů ř ž č ě ř š ě ř ř ř č ě ř ř ó ů š ž Á Á Á Č

4 ffi SDRUZENI OBCI LIBERECKEHO KRAJE Tř, 1 mje 858/26, 46a 07 Liberec III ICo , DIc CZ UBERECKÉHO KnAJĚ Předpokldan rozsah prce: cca 670 hodin Předpokldan rozsah zakzky:z7a,aaa Kč včetně DPH Zadavatel v rmcivběrovóho řizeni na uvedenou veřejnou zakzku malho rozsahu požaduje a uchazeč (dle tak jako dodavatel) je povinen prokzat splněn kvalifikačnchpředpokladů Splněnm tto kvalifikace se rozum: 51 Zkladnkvalifikačnpředpoklady: Dodavatel prokže zkladn kvalifikačnpředpoklady v nsledujcm rozsahu(čestnprohlšen, přloha č, 2): a) Dodavatel dolož,že nebyl pravomocně odsouzen pro trestn čin spchan ve prospěch zloěinnho spolčen,trestn ěin účastina zločinnmspolčen,legalizace vnosů z trestn činnosti, podlnictv, přijmn úplatku, podplcen, nepřmho úplatkřstv, podvodu, úvěrovho podvodu, včetně přpadů, kdy jde o přpravu nebo pokus nebo účastensfuna takovm trestnm činu, nebo došlo k zahlazeni odsouzen za spchn takovho trestnho činu, tento zkladn kvalifikačnpředpoklad mus dodavatel splňovat jak ve vztahu k územčeskrepubliky, tak k zemi svho sdla, msta podnikn ěi bydliště b) Dodavatel dolož,že nebyl pravomocně odsouzen pro trestn čin, jehož skutkov podstata souvis s předmětem podnikn dodavatele podle zvlštnch prvnch předpisů nebo došlo k zahlazen odsouzen za spchni takovho trestnho činu, jak ve vztahu k územčeskrepubliky, tak k zemi svho sdla, msta podnikn či bydliště" c) Dodavatel dolož,že svm jednn nenaplnil skutkovou podstatu jednn nekal soutěže formou d) e) f) g) h) podplcen pod le zvlštn ho prvn ho předpisu, Dodavatel dolož,že vůěi jeho majetku neprobh insolveněn řlzen, v němž bylo vydno rozhodnut o úpadku nebo insolvenčn nvrh nebyl zamtnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nkladů insolvenčnhořzen, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačujc,nebo zavedena nucen sprva podle zvlštnch prvnch předpisů Dodavatel dolož,že nenv likvidaci Dodavatel dolož,že nem v evidenci dan zachyceny daňov nedoplatky, a to jak v Českrepublice, tak v zemisdla, msta podniknčibydliště dodavatele Dodavatel dolož,že nem nedoplatek na pojistnm a na penle na veřejn zdravotn pojištěn, a to jak v Českrepublice, tak v zemi sdla, msta podnikn či bydliště dodavatele Dodavateldolož, že nem nedoplatek na pojistnm a na penle na socilnzabezpečena přspěvku na sttn politiku zaměstnanosti 52 splněnprofesnchkvalifikačnchpředookladů prokže uchazeč, kter předložv prost kopii: l Doklad o oprvněn k podnikn podle zvlštnch prvnch přepisů v rozsahu odpovdajcm předmětu veřejn zakzky (např: Živnostensk list, koncesn listina, licence apod) o Vpis z obchodnho reistřku čijin evidence, m-li v n bt uchazeč o veřejnou zakzku zapsn podle zvlštnch předpisů eznam minimlně 3 lakzek, u kterch provděl obdobn charakter služeb za poslednch 36 měsců(nzev zakzky, Ťinančna časov rozsah, zadavatel), podepsan statutrnm orgnem uchazeče 53 Doba prokazovn solněn kvalifikace a ostiatn informace uchazeč je povinen prokzat splněn kvalifikačnchpředpokladů ve lhůtě pro podn nabdek zkladn kvalifikaěn předpoklady prokže dodavateldoloženměestnho prohlšen, ze kterho tyto předpoklady budou jasně vyplvat, Použtmůžei vzor čestnhoprohlšen, viz: přloha č 2 Odpadov hospodhv - spoluprce v Libereckm kraji a okrese Górlitz 1ooo6683o Europische Union, Europischer Fonds fůr regionale Entwicklung: nvestition in lhre Zukunft/ Evropsk unie Evropsk fond pro regionln rozvoj: lnvestice do vašbudoucnosti ** Ziel3 lcl3 Áhoj susede Hallo tichbař 2oo Mziel3-cil3-eu EKooKom AUToRlzoVANÁ obatová spot EčNosT

5 sonužrnoac uarnecxéno KRAJE rř! mje 858/26,460 a7 Lberec III Ico , DIc cz ,drt ženl o3cl r Profesn kvalifikaěn předpoklady spln uchazeč, kten předložpožadovandokumenty v prost kopii a doložrealizaci 3 zaknek obdobnho charakteru služeb za uveden obdob Nesplněn kvalifikačnchpředpokladů bude důvodem pro vyloučenuchazeče z dalšho hodnocen Nabdkov cena prac bude kalkulovna při respektovn všech podmnek zadvaci dokumentace, Uchazeč stanov nabdkovou cenu za proveden celho předmětu plněn veřejn zakzky (dle tak jako zakzka} Nabdkov cena bude stanovena pro danou dobu plněn jako cena nejvše přpustn se započtenm veškerch nkladů, rizik, zisku a finančnchvlivů (např, inflace); po celou dobu realizace zakzky v souladu s podmnkami uvedenmi v zadvac dokumentaci, Požadavkv na jednotn způsob doložennabdkovcenv: a) Nabdkov cena zakzky bude uvedena v Kč bez DPH, s vyčslenmdph a s celkovou cenou zakzky věetně DPH Celkov nabdkov cena v tto skladbě bude uvedena na Krycm listu nabdky Celkov nabdkov cena plněn bude v nabdce uvedena jako cena nejvše přpustn za cel uveden předpokldan rozsah prac, d) Rozsah předmětu plněn uveden v zadvac dokumentaci můžebt zadavatelem v průběhu realizace zakzky upraven dle skutečnch potřeb zadavatele, hodinorn rozsah zůstv ale beze změn b) c) Nabdkov cena bude zahrnovat veškerprce, dodvky a ěinnosti vyplvajcze zadvacch podkladů Zadavatel (dle tak jako objednavatel) nebude poskytovat zlohy Dodavatel bude objednavateli fakturovat prce po ukončenzakzky a převzet vstupů, c) Splatnost účetnchdokladů (faktu$ bude min 14 dn ode dne doručendokladu zadavateli d) Platebn podmnky se řdust, 548 a nsl Obchodnho zkonku e) Vše uveden platebn podmnky budou součst nvrhu smlouvy o dlo f) Na faktuře bude vždy uveden nzev projektu ičsloprojektu, a) b) Podmnkv plněn veřein zakžkv: a) b) c) d) e) Zakzka bude realizovna v souladu s platnmi zkony ČR a ČStrt a dle obecně zvaznch a doporučench předpisů a metodik Prce budou provděny pravidelně a samostatně, v termnech stanovench a odsouhlasench zstupci obou stran, přičemždodavatel ruza to, že proveden prce odpovdaj dan kvalitě prac v souladu platnou legislativou a s,,vymezenm předmětu veřejn zakzkf [viz,: bod 2] Dodavatel se zavazuje poskytnout zruku kvality na proveden prce dle obecně platn legislativy, Sankce za prodlen s termnem nebo dlčmitermny plněn předmětu zakzky odsouhlasěnmi Žsfupci smluvnch stran při realizaci zakzky ze strany dodavatele je stanovena na 5-00,- Kč za kaidli zapoety den do doby splněn, Dodavatel a objednavateljsou si povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejmna předat si potřebn informace a podklady ve sjednanch termnech, vykonat řdně a včas přslušelři *kony odpadov hospodřstv - spotuprce v Libereckm kraji a okrese ctiiiitz 1ooo66830 Europische Union Europischer Fonds ůr regionale Entwicklung: lnvestition in lhre Zukunft/Evropsk une Evropsk fond pro regionln rozvoj: lnv stice do vašbudoucnosti *i EKooKom Ziel3 l CI3 susde Ahoj Hallo Nachba, 2o0l,2013 Wwziel3til3eu AUToRlzoVANÁ obalová spo[ečnost

6 SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE rř,! mie 858/26, 460 Ol Liberec Ifi Ico , DIc Cz sdbužerai oaai Nabdka bude zpracovna v českmjazyce v psemnformě, podepsna oprvněnm zstupcem za uchazeče jednat Nabdka bude předložena v 1 originlnm utisku a bude vytištěna nesmazatelnou formou, Nabidka nebude obsahovat přepisy a opravy, kter by mohly zadavatele uvst v omyl Jednotliv strany nabdky budou očslovny vzestupně od čsla1 a zabezpečeny proti neoprvněn manipulaci sešitm Nabdky mus bt podny v uzavřench oblkch opatřench na uzavřen přelepkami a podpisy či raztky uchazeče a zřetelně označench Veřejn zakzka: Zpracovn metodick přruěky pro obce,,zpracovn bioodpadu v obcch Libereckho kraie"" - a npisem NEOWÍRAT" Na oblce bude dle uveden nzev uchazeče a adresa, na nžje možnnabdku přpadně vrtit Nabdka bude seřazena do těchto oddlů: r o Kryc list nabdky Na krycm listu budou uvedeny nsledujc údaje: nzev veřejn zakzky, zkladn identifikačn údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněnch k dalšmu jednn), nejuše přpustn nabdkov cena podle zadvac dokumentace [viz,: bod 6 psm a)], datum zpracovn nabdky a podpis osoby oprvněn za uchazeče jednat prokznkvalifikace Dle zadvac dokumentace [viz: bod 5t podepsan nvrh smlouvy (osobou oprvněnou jednat jmnem či za uchazeóe) Nvrh bude obsahovat pododdly: Předmět smlouw (podrobn vymezen rozsahu a činnost smlouvy v souladu s,,vymezenm předmětu veřejn zakzk' [viz: bod 21 tto zadvac dokumentace}, cenov nabdka - kalkulace cenv, platebn oodmnky, sankce, nvrh olatebnho kalendře, zručn podmnkv a ostatn ustanovenobchodně smluvnch podmnek, přpadn dalšpřlohy a doplněn nabdky (nepovinn), Hodnocen nabdek bude provedeno dle kritria ekonomicky nejvhodnějš nabdky (nejnlžšnabdkov ceny) čsba kritrium: 1 celkov nabdkov cena vha kritria: 1ga% Poznmka: v Kě včetně DPH Zadvac lhůta, po kterou jsou uchazeči vzni svou nabdkou na veřejnou zakzku, je 60 dnů ode dne nsledujcho po skončenlhůty pro podn nabdek a) Lhůta pro podn nabdek je min {0 dn Lhůta počnběžet dnem nsledujcm po dni odesln vzvy k podn nabdek Vzva se tak uveřejňuje na internetovch strnkch zadavatele Nabdky mus bt doruěeny zadavateli nejpozděii do do 10,00 hodin Za okamžik převzet nabdky zadavatelem je považovno převzet nabdky zadavatelem, Nabdky podan po uplynut lhůty pro podn nabdek nebudou otevrny ani hodnoceny b) Msto pro podn nabdek - nabdky mohou uchazeči doručtpouze v psemnlistinn formě: e osobně do Sdruženobc Libereckho kraje (1patro budovy}, Tř 1 mje , 460 0,t Liberec lll Nabdky je možno podat v pracovnch dnech Po - P od 800 do 15,30 (po telefonick dohodě) nebo o zaslat poštovn službou na adresu zadavatele: Tř 1 mje 858/26, Liberec lll tak, aby nabdky byly zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty k podn nabdek Odpadov hospodřstv - spoluprce v Libelg*m kraji a okrese Górlitz o Europische Union, Evropischer Fonds fiir regiona e Entwicklung: lnvestition in lhre Zukunft/ Evropsk unie Evropsk fond pro regionln rozvoj: lnvestice do vaš budoucnosti *r EKooKom Ziel3 Cl3 l Ahoj 2 o7 sede Hallo Nchbaf, -2o 13 Wziel!il1eu AUTORlZOVANÁ OBALOVÁ SPOtÉČNOST

7 SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE rř! mie 858/26, Liberec III Ico , DIc cz sdnužeilobci Kontaktn osobou ve věcech formln strnky vběrovho řzen je lng Romana Cermanov {Tel,: a52, r g mai l com) Mstem otevrn oblek a hodnocen nabdek je kancelř zadavatele Otevrnoblek a hodnocen nabdek proběhne do : Tř 1 mje 858/26, Liberec lll Uchazeči budou o vsledku (ukončennebo zrušen) zadvac{ho řzen psemně informovni l o podmnky, přijejichž splněn je možno smluvně překroěit uši nabdkovceny: pokud zadavatel bude požadovat proveden dodatečnch nebo novch prac v rmcizakzky nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prac než je uvedeno v zadvac dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl přivypisovn soutěže znm, pokud se změn se daňov předpisy upravujcsazbu DPH pro zakzku, kter je předmětem plněn tto veřejn zakzky zadavatel nepřipoušt variantn řešen zadavatel můžejednat o obsahu smlouvy a upřesnit jej koneěn zněn, kter bude v podstatnch nležitostech v souladu se zadvacm řzenm V přpadě úspěchu uchazeče sizadavatel pro upřesněn zněn smlouvy vyhrazuje prvo vyždat si nvrh smlouvy v elektronick podobě ve formtu *,doc nebo *rtf, požaduje-li uchazeč, aby mu byly psemnosti dodvny na jinou adresu, než je sdlo uveden v oprvněn k podnikn nebo obchodnm rejstřku, je povinen tuto adresu, teleon, fax, kontaktn osoby a dalšidentifikačnúdaje uvst na Krycm listu sv nabdky Nebude-li na tto adrese doporučen zsilka uchazečem převzata, bude přesto považovna za doručenou Podkladem pro zpracovni nabdky je tato zadvaci dokumentace, a dle jej veškerpřlohy včetně všech zadvacch podmnek vyplvajcchz Yzvy uchazeč můžepodat v zadvacm řzen pouze jednu nabdku uchazeč, kten podal nabdku v zadvaclm řzen, nesm bt současně subdodavatelem jinho uchazeče v tomtžzadvacm řizen! Uchazeč, ktep nepodal nabdku v zadvacm řzen,však můžebt subdodavatelem vce uchazečů v tomtžzadvacm řzen Pokud uchazeč pod vce nabdek samostatně nebo společně s dalšmi uchazeči, nebo pod nabdku a současně je subdodavatelem jinho uchazeče v tomtžzadvacm řzen,zadavatel všechny nabdky podan takoym dodavatelem samostatně či spoleěně s jinmi dodavateli vyřad Zadavatel si vyhrazuie prvo: Nevracet uchazečůmpodan nabdky pokud o to uchazeě vslovně nepožd Neposkytovat nhradu nkladů, kter uchazeč vynaložna účastv soutěži na veřejnou zakzku, Upravit rozsah předmětu plněn při realizaci dle v,še finančnch prostředků, kter m zadavatel k dispozici upřesnit nebo změnit zadvac podmnky, přpadně zrušit vběrov řzen o o vyjasnit, přpadně ověřit informace vyhodnocenm a přidělenm zakzky vyřadit a a skutečnosti deklarovan uchazečem v jeho nabdce před nehodnotit nabdku pro jej neúplnost či nesplněn podmnek v souladu dokumentac se zadvac Odpadov hospodfutv - spoluprce v Libereckm kraji a okrese Cóřlitz t* Ziel3 looo66830 Europsche Union Europischer Fonds fůr regionale Entwicklung: lnvestition in lhre Zukunft/ Evropsk unie Evropsk fond pro regionln rozvoj: lnvestice do vašbudoucnosti l Ahoj Cl 3 susede, Hal o Nachbaf, 2007,2o3 Mziel3+il3eu AUToRlzovANÁ obatová 5Po[EčNosT

8 ř ž Ř É ě č č ě č č ň ů ě š ř č ř č Č š ě ž É ř ó ů š ž Á Á č

9 Ž Í Í É ř ř č ř Č ž ě ěž Č č š ě č ř ě ň ř č š ř č š ň ě ě ě Š Ž ě ř ř Š ř š ř č š ž ů ř ě ř ó ú ó š Á Á č Ť

10 Ž Í Í É ř ž ě É Áš Ě ř č ř Č ž ě ú č č č ě š ž ě č ě ď č č úč č č Ů č ň ř ú ř ú ě č ě ř ů ř úč ó š ď č č ř ň ú Č č š ě ě č ž ř ě šú ř Ů š ď č ú č š ě ěž š ř Ůě č ř ě ž ú č ž č ú ě ů č ř Š ž č š ř ů ň Č č š ě ř š ě Č č š ě č ř ě ě ř ě ň ó ú š Á Á

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa 100012075 Zadavatel veřejné zakázky Společnost pro Lužické hory se sídlem Valdov 12, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 26634805 vydává dokument:

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

ý Č š Á Ž Ě Ý Í ť ř ě Í Ě Á ý úč ř ě ů ř ů č é ř ě ř ý ě ě š ř ů ú č ě čňčš ó óí č ě ě ž Ž š ř š ř ř ě ř é ě ř š ů ů Áé ó ďé ř ú č ě ť Ť Ť ů ě é Í ý ě é Í Ř ě é čů ě úř ě é úř Č ě é úř ř ř ž č ě ů š ř

Více

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon )

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) v{s v y z ý v { k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace

Více

Projekt Management invazních druhů v Euroregionu Nisa bude realizován v případě finanční podpory ze strany Evropské unie.

Projekt Management invazních druhů v Euroregionu Nisa bude realizován v případě finanční podpory ze strany Evropské unie. Projekt Management invazních druhů v Euroregionu Nisa bude realizován v případě finanční podpory ze strany Evropské unie. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

oznámení zadání zakázek

oznámení zadání zakázek Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby ve smyslu 18,

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen výzva ) k veřejné zakázce malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. V ý z v a

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. V ý z v a Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka V ý z v a k podání nabídky dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013 z programu ROP

Více

Písemná výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

Písemná výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Písemná výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu STAVEBNÍ A SANAČNÍ PRÁCE VE ŠKOLNÍ UČEBNĚ OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Opakovaná výzva k podání nabídky

Opakovaná výzva k podání nabídky Opakovaná výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,,vzdělávání pro Hradiště

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Druh zadávacího

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka dalekohledů pro Envicentrum Druh veřejné zakázky: V souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek

Více

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby JI JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor zdravotnictví Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou podle 18

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více