Říjen 2013/Oktober 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Říjen 2013/Oktober 2013"

Transkript

1 Říjen 2013/Oktober 2013 Obsah: 1) Úvodní slovo radního 2) TOP vesnice MA21 Vysočiny BORY 3) Aktuálně ze světa Angažovanců 4) Tematická studijní cesta Nová ekonomie 5) Přeshraniční cena regionální kolo Skutek roku ) Co už máme za sebou Inhalt: 1) Geleitwort eines Ratsmitgliedes 2) LA 21 Topgemeinde BORY 3) Aktuelles aus der Welt der Engagierten 4) Neues Wirtschaften auf dem Land 5) Grenzüberschreitender Preis Regionalrunde ) Was bereits hinter uns liegt 1. Úvodní slovo radního Vítám Vás na stránkách zpravodaje projektu Angažovanci. Jeho prostřednictvím bychom vás rádi informovali o zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu. Budete se zde pravidelně setkávat s novými pojmy, jako jsou právě Angažovanci nebo místní Agenda 21. Co je místní Agenda 21? Agenda znamená program a místní pak předurčuje, že se jedná o program místního dění, které směřuje do budoucnosti, tedy do 21. století. Původně byla místní Agenda vytvořena pro veřejnou správu, ale protože klade důraz na všechny cílové skupiny občanů, zahrnuje celou společnost. Cílovými skupinami dle zaměření jednotlivých aktivit jsou tak zástupci obcí, nestátní neziskové organizace, mládež i široká veřejnost. Díky programu MA21 sdílíme zkušenosti nejen našich zástupců, ale velkým přínosem jsou i příklady dobré praxe z obcí a měst našeho partnera Dolního Rakouska. Angažovanec je ten, kdo má zájem o věci veřejné a aktivně se účastní v občanské společnosti, považuje své zapojení do veřejného dění přínos vůči společnosti. Např. pravidelně se účastní voleb do zastupitelských orgánů obce i státu, sleduje politickou situaci ve sdělovacích prostředcích, zastává funkci v nějakém samosprávném orgánu, komunikuje se svými zastupiteli, účastní se veřejných diskusí o problémech společnosti, konfrontuje své názory s jinými, apod. Ve svobodném státě je právo občanské angažovanosti garantováno každému občanovi. Pojďte s námi navštívit svět Angažovanců, lidí, kterým není lhostejné dění kolem nás. Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. 1. Geleitwort eines Ratsmitglieds Ich begrüße Sie auf den Seiten des Berichterstatters des Projekts Engagierte, mittels dessen wir Sie gern über die Einbindung aktiver Bürger in die Entwicklung der Region informieren würden. Sie werden hier regelmäßig auf neue Begriffe stoßen, wie es eben Engagierte oder Lokale Agenda 21 sind. Was ist die Lokale Agenda 21? Agenda bedeutet Programm und lokal deutet an, dass es sich um ein Programm des lokalen Geschehens handelt, das auf die Zukunft, also das 21. Jahrhundert abzielt. Ursprünglich wurde die lokale Agenda für die öffentliche Verwaltung geschaffen, aber da sie das Augenmerk auf alle Zielgruppen von Bürgern richtet, umfasst sie die gesamte Gesellschaft. Die Zielgruppen sind nach der Ausrichtung der einzelnen Aktivitäten somit Gemeindevertreter, nichtstaatliche gemeinnützige Organisationen, die Jugend wie die breite Öffentlichkeit. Dank des Programms LA21 teilen wir Erfahrungen nicht nur unserer Vertreter, sondern ein großer Gewinn sind auch Beispiele der guten Praxis aus Städten und Gemeinden unseres Partners Niederösterreichs. Ein Engagierter ist derjenige, der Interesse an einer öffentlichen Sache hat, aktiv an der Zivilgesellschaft teilnimmt und seine Einbindung in das öffentliche Geschehen als Beitrag gegenüber der Gesellschaft betrachtet. Er nimmt zum Beispiel regelmäßig an Wahlen für Vertretungsorgane der Gemeinde oder auch des Staates teil, er verfolgt die politische Lage in den Massenmedien, er bekleidet ein Amt in einem Selbstverwaltungsorgan, er kommuniziert mit seinen Volksvertretern, er nimmt an öffentlichen Diskussionen über Probleme der Gesellschaft teil, er konfrontiert seine Auffassungen mit anderen u. ä. In einem freien Staat ist das Recht auf ziviles Engagement jedem Bürger garantiert. Besuchen Sie mit uns die Welt der Engagierten, von Menschen, denen das Geschehen um uns herum nicht gleichgültig ist. Ing. Bc. Martin Hyský, Ratsmitglied für Regionalentwicklung und Raumordnung

2 Říjen 2013 Oktober Top vesnice roku BORY Obec Bory leží 10 km severně od Velkého Meziříčí v nadmořské výšce 520 m. Horní a Dolní Bory, obce, které pocházejí již ze 14. století, byly spojeny společně s osadou Cyrilov v roce 1972 do jednotného celku obce Bory. S rozlohou 1647 ha patří mezi největší v regionu. V dnešní době zde žije asi 800 obyvatel. Okolí Borů je světoznámou mineralogickou lokalitou. O minerálech Borů a Cyrilova byla s podporou projektu Zdravého kraje Vysočina vydána publikace od Dr. Staňka Obec Bory se přihlásila k principům místní Agendy 21 na jaře Rozvíjením principů MA 21 navazuje obec na Strategii obce a komunitní plánování, které funguje od roku Od roku 2012 je obec také členem Národní sítě zdravých měst. Obec se pravidelně zapojuje do Programu obnovy vesnice. Od roku 2007 Bory získaly již několik ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku. Obecní knihovna obdržela v roce 2007 dokonce státní cenu Knihovna roku a v roce 2010 obec získala v rámci kraje Zelenou stuhu. V obci působí na 13 spolků a sdružení, které v rámci své činnosti pořádají i řadu akcí pro veřejnost. Velmi aktivní jsou sportovci v TJ Družstevník i další sporty mimo TJ. ČSOP a Mladí ochránci přírody jsou svoji soustavnou činností nepřehlédnutelní. Bory se pravidelně připojují do krajské akce Čistá Vysočina. V roce 2013 pak obec aktivně přispěla k programu ekologické cykloštafety Klimatour. Sdružení Srdíčkáři, které pořádá řadu benefičních akcí, je zcela výjimečné. Obec využívá různé dotační tituly. S podporou EU ROP Jihovýchod bylo vybudováno školní a obecní hřiště. Na jaře 2013 byla slavnostně otevřena přírodní zahrada podpořená dotacemi z Fondu Vysočiny. Obec Bory vydává 6x za rok místní Zpravodaj. Vzdělávání dětí i dospělých zajišťují Mateřská škola, Základní škola Hany Benešové, Komunitní škola, a Mateřské centrum (které bylo vybudováno v rámci projektu Zdravého kraje Vysočina). Sídlo zde má i Národní síť venkovských komunitních škol. Komunitní školy se snaží co nejvíce zapojit do své činnosti rodiče a místní obyvatele. Cílem je, aby škola žila od rána do večera a byla společenským centrem. Do širokého spektra nabízených kurzů jsou zařazeny např. Počítače 50+, Digitální fotografie, Cvičení pro ženy, Keramika apod. Pro žáky školy zajišťují zájmové aktivity. Pro rozvoj obce je spolupráce se základní školou se 154 žáky 9 tříd velmi důležitá a přináší výhody pro obě strany. Starosta obce kladně hodnotí přínos komunitní školy pro obec. Komunitní škola v Borech pomáhá zvyšovat kvalitu života v obci. Kromě toho nabízí možnost lepšího využití prostor školy. 2. LA 21 Topgemeinde BORY Die Gemeinde Bory liegt 10 km nördlich von Velké Meziříčí in einer Seehöhe von 520 m. Horní und Dolní Bory, Gemeinden, die bereits aus dem 14. Jahrhundert stammen, wurden 1972 gemeinsam mit der Siedlung Cyrilov zur Großgemeinde Bory zusammengelegt. Mit einer Fläche von 1647 ha gehört sie zu den größten in der Region. Heutzutage leben hier etwa 800 Einwohner. Die Umgebung von Bory ist ein weltbekannter mineralogischer Standort. Über die Mineralien von Bory und Cyrilov wurde mit Unterstützung des Projekts Gesunde Region Vysočina eine Publikation von Dr. Staněk herausgegeben. Die Gemeinde Bory bekannte sich zu den Prinzipien der Lokalen Agenda 21 im Frühjahr Mit der Entwicklung der Prinzipien der LA 21 knüpft die Gemeinde an die Strategie der Gemeinde und die gemeinschaftliche Planung an, die seit 2005 funktioniert. Seit 2012 ist die Gemeinde auch Mitglied des Nationalen Netzwerks gesunder Städte. Die Gemeinde bringt sich regelmäßig in das Programm Dorferneuerung ein. Seit 2007 erhielt Bory mehrere Auszeichnungen in der Regionalrunde des Wettbewerbs Dorf des Jahres. Die Gemeindebibliothek erhielt 2007 sogar den staatlichen Preis Bibliothek des Jahres und 2010 erhielt die Gemeinde im Rahmen der Region das Grüne Band. In der Gemeinde sind 13 Vereine und Vereinigungen aktiv, die im Rahmen ihrer Tätigkeit auch eine Reihe von Veranstaltungen für die Öffentlichkeit ausrichten. Sehr aktiv sind die Sportler in der TJ Družstevník wie auch weitere Sportarten außerhalb der Sportgemeinschaft. Der Tschechische Naturschutzbund und die Jungen Naturschützer sind dank ihrer systematischen Tätigkeit nicht zu übersehen. Bory schließt sich regelmäßig der regionalen Aktion Saubere Vysočina an. Im Jahr 2013 leistete die Gemeinde dann einen aktiv Beitrag zum Programm der Umwelt-Fahrradstafette Klimatour. Die Vereinigung Srdíčkáři, die eine Reihe von Benefizveranstaltungen ausrichtet, ist etwas ganz Besonderes. Die Gemeinde nutzt verschiedene Fördertitel. Mit Unterstützung der EU ROP Südost wurde ein Schul- und Gemeindespielplatz errichtet. Im Frühjahr 2013 wurde ein durch Zuschüsse aus dem Vysočina-Fonds geförderter Naturgarten feierlich eröffnet. Die Gemeinde Bory gibt 6x pro Jahr einen lokalen Berichterstatter heraus. Die Ausbildung von Kindern wie Erwachsenen stellen ein Kindergarten, die Hana-Benešová-Grundschule, eine Volkshochschule und ein Mütterzentrum (das im Rahmen der Projekts Gesunde Region Vysočina errichtet wurde) sicher. Seinen Sitz hat hier auch das Nationale Netzwerk ländlicher Volkshochschulen. Die Volkshochschule ist bemüht, Eltern und die lokale Bevölkerung weitestgehend in ihre Tätigkeit einzubeziehen. Ziel ist es, dass die Schule von morgens bis abends lebendig ist und ein gesellschaftliches Zentrum darstellt. In das breite Spektrum der angebotenen Kurse fanden zum Beispiel Computer 50+, Digitale Fotografie, Frauenturnen, Keramik u. ä. Eingang. Für die Schüler der Schule stellt man interessante Aktivitäten sicher. Für die Entwicklung der Gemeinde ist die Zusammenarbeit mit der Grundschule mit 154 Schülern und 9 Klassen sehr wichtig und bringt Vorteile für beide Seiten mit sich. Der Bürgermeister der Gemeinde bewertet den Beitrag der Volkshochschule für die Gemeinde positiv. Die Volkshochschule in Bory hilft, die Lebensqualität in der Gemeinde zu steigern. Außerdem bietet sie die Möglichkeit der besseren Nutzung der Räumlichkeiten der Schule.

3 3. Aktuálně ze světa Angažovanců V rámci projektu Angažovanci připravujeme do konce letošního roku několik akcí jako je Jak na změny v místě kde žiji, seminář pro realizátory místní Agendy 21, průběžné vzdělávání místních expertů, tematická studijní cesta do Dolního Rakouska či seminář Jak realizovat změny. Seminář pro realizátory místní Agendy 21 se uskuteční v termínu října 2013 v městysu Luka nad Jihlavou. Jde o akreditované vzdělávání v oblasti MA21. Účastníci získají přehled o metodách zapojení veřejnosti do zpracovávání strategických dokumentů, komunitní realizaci aktivit v obci, vedení pracovních skupin včetně facilitace a moderování atd. Průběžné vzdělávání místních expertů. Cílovou skupinou jsou zástupci veřejné správy a neziskových organizací, kteří budou po absolvování řady seminářů připraveni pomáhat obcím na Vysočině při realizaci místní Agendy 21. Obce budou moci těchto expertů využít například jako facilitátorů veřejných fór a kulatých stolů s občany, ke zpracování svých strategických dokumentů a plánů zlepšování v MA21 nebo jako poradců při přípravě a realizaci projektů. Vzdělávací cyklus běží od srpna 2013 do konce roku Jednodenní tematická studijní cesta do obcí Dolního Rakouska proběhne 14. listopadu Účastníci z řad veřejné správy a neziskových organizací tentokrát navštíví obce Sallingstadt a Schönbach. V Sallingstadtu se na příkladu přestavby staré školy na ubytovnu pro školní mládež seznámí s možností nového využití starých již nepotřebných budov. Cílem návštěvy Schönbachu budou pak sociální projekty zaměstnanosti, fungování telekanceláře pro obyvatele, zážitková dílna v klášterní škole, která ukazuje možný způsob záchrany starých řemesel. Seminář Jak realizovat změny, který je určen pro veřejnost a neziskové organizace, proběhne dne 18. listopadu 2013 v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tématem bude jak zpracovat projekty, jak získávat prostředky na jejich udržitelnost. 3. Aktuelles aus der Welt der Engagierten Im Rahmen des Projekts Engagierte bereiten wir bis Ende dieses Jahres mehrere Veranstaltungen vor, wie zum Beispiel Wie verändere ich meinen Lebensort, ein Seminar für Realisatoren der Lokalen Agenda 21, fortlaufende Ausbildung lokaler Experten, eine thematische Studienreise nach Niederösterreich oder das Seminar Wie setzt man Veränderungen um. Das Seminar für Realisatoren der Lokalen Agenda 21 findet zum Termin Oktober 2013 im Marktflecken Luka nad Jihlavou statt. Es handelt sich um akkreditierte Ausbildung im Bereich LA21. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Methoden der Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Erarbeitung strategischer Dokumente, die gemeinschaftliche Umsetzung von Aktivitäten in einer Gemeinde, die Leitung von Arbeitsgruppen einschließlich der Fazilitation und des Moderierens usw. Fortlaufende Ausbildung lokaler Experten. Die Zielgruppe sind Vertreter der öffentlichen Verwaltung und gemeinnütziger Organisationen, die nach dem Absolvieren einer Reihe von Seminaren in der Lage sein werden, Gemeinden in Vysočina bei der Umsetzung der Lokalen Agenda 21 behilflich zu sein. Die Gemeinden werden diese Experten zum Beispiel als Fazilitatoren öffentlicher Foren und runder Tische mit Bürgern, zur Erarbeitung ihrer strategischen Dokumente und von Verbesserungsplänen in der LA21 oder als Berater bei der Vorbereitung und Umsetzung von Projekten nutzen können. Der Ausbildungszyklus läuft von August 2013 bis Ende Die eintägige thematische Studienreise in Gemeinden Niederösterreichs findet am 14. November 2013 statt. Die Teilnehmer aus den Reihen der öffentlichen Verwaltung und gemeinnütziger Organisationen besuchen diesmal die Gemeinden Sallingstadt und Schönbach. In Sallingstadt machen sie sich am Beispiel des Umbaus einer alten Schule zu einem Jugendgästehaus mit der Möglichkeit einer neuen Nutzung alter, bereits nicht mehr benötigter Gebäude bekannt. Ziel des Besuchs von Schönbach werden dann soziale Beschäftigungsprojekte, die Funktionsweise eines Telebüros für die Bevölkerung und eine Erlebniswerkstatt in der Klosterschule sein, die eine mögliche Art der Rettung alter Handwerke aufzeigt. Das Seminar Wie setzt man Veränderungen um, das für die Öffentlichkeit und gemeinnützige Organisationen bestimmt ist, findet am 18. November 2013 im Gebäude des Regionalamts der Region Vysočina statt. Thema wird sein, wie man Projekte erarbeitet und Mittel für deren Nachhaltigkeit gewinnt.

4 Říjen 2013 Oktober Nová ekonomie na venkově Studijní cesta Dolní Rakousko Vysočina, duben 2013 Hospodářský a sociální rozvoj v posledních desetiletích staví venkovské oblasti v Rakousku před velké výzvy: síly trhu často působí nežádoucí vývoj. v mnoha regionech zanikla pracovní místa, některé regiony zažily silný pokles obyvatelstva zásobování místním zbožím a službami je problém zvláště v menších obcích venkovské oblasti jsou pro zásobování energií silně závislé na externích zdrojích odbyt regionálních výrobků je obtížnější mnoho jednotlivců, jejich společných projektů, stejně jako malé a střední podniky se potýkají s finančními problémy Zemská a spolková vláda vytvořily celou řadu opatření, aby působily proti negativnímu vývoji. V posledních letech se sledují vlastní iniciativy dotčených obyvatel ve venkovských oblastech, které přispívají ke snížení ztrát. Tyto přístupy se částečně nacházejí ještě v pilotní fázi, ale některé mají za sebou již několikaletou praxi. Studijní cesta v rámci společného projektu Kraje Vysočina a Země Dolní Rakousko s názvem Angažovanci konaná ve dnech prozkoumala inovativní hospodářské projekty v Dolním a Horním Rakousku a nabídla také příklady z Bavorska. organizací Zukunftsakademie SPES ve Schlierbachu v Horním Rakousku. V jižním Waldviertelu se spojilo 20 regionálních podniků do této marketingové iniciativy. Výměnný kruh Dolní Rakousko nabízí členům zboží a služby ve výměně za jiné zboží a služby bez hotovostní platby. V různých regionech v německy mluvících zemích byly iniciovány regionální měny ( Sterntaler, Waldviertler, Chiemgauer ). Regionální spořící a úvěrové modely nabízí výhodné úvěry pro regionální sociální a kulturní projekty prostřednictvím peněžních vkladů lidí z regionu (Přidaná hodnota peněz, region Kirchdorf an der Krems, Horní Rakousko). Časová banka 55+, iniciovaná organizací Zukunftsakademie SPES ve Schlierbachu (Rakousko), už spolupracuje s organizacemi v Jižních Čechách a v Německu.) Bližší informace získáte (pouze v angličtině a němčině) u pana Mag. Karla Trischlera, Úřad Dolnorakouské zemské vlády, zemská kancelář pro obnovu venkova, +43/0676/ Obsahem studijní cesty byly následující projekty: WEG (Waldviertlerská organizace pro zásobování energií, Pfaffenschlag bei Waidhofen/Thaya) vyrábí energii z větru, vody a fotovoltaiky. Provozuje dceřinou společnost v Německu a v České republice. Jeden závod je plánován v Kanadě. Místní občané se finančně podílí na vybudování zařízení k získávání energie a za to obdrží vyšší výnosy než při uložení peněz v bance. V Traunsteinském obchůdku nabízí zemědělští producenti regionální produkty. V roce 2014 bude otevřen zemědělský box s chladicím zařízením. Konzumenti si budou moci sami regionální produkt vzít a peníze vhodit do kasy (obec Bad Traunstein). V místě zimních sportů Bärnkopf je provozován obchod spolkem místních občanů. Projekt Místní dodávky (zásobování sociálními službami a zbožím denní potřeby) byl vyvinutý

5 4. Neues Wirtschaften auf dem Land Studienreise Niederösterreich Vysocina, April 2013 Die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte stellten und stellen ländliche Gebiete in Österreich vor große Herausforderungen: die Kräfte des Marktes verursachten auch zahlreiche unerwünschte Entwicklungen: In vielen Regionen gingen zahlreiche Arbeitsplätze verloren, manche Regionen erlebten einen starken Bevölkerungsrückgang die Nahversorgung mit Gütern und Dienstleistungen ist besonders in kleineren Gemeinden ein Problem, ländliche Gebiete sind bei der Energieversorgung stark von externen Quellen abhängig der Absatz regionaler Produkte wird schwerer, viele Einzelpersonen, aber auch wichtige gemeinschaftliche Projekte sowie Klein- und Mittelbetriebe sehen sich Finanzierungsproblemen gegenüber. Landes- und Bundesverwaltung entwickelten eine große Palette von Maßnahmen, um negativen Entwicklungen entgegenzuwirken. In den letzten Jahren sind ergänzend dazu zahlreiche Eigeninitiativen von betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern ländlicher Gebiete zu beobachten, um den Defiziten entgegenzuwirken. Diese Lösungsansätze befinden sich teilweise noch im Pilotstadium, haben sich aber teilweise schon in mehrjähriger Praxis bewährt. Das Projekt Nahvorsorge (Versorgung mit sozialen Diensten und Gütern des Täglichen Bedarfes wurde von der Zukunftsakademie SPES in Schlierbach in Oberösterreich entwickelt. Im südlichen Waldviertel haben sich 20 regionale Betriebe zu einer Vermarktungsinitiative zusammengefunden. Beim Tauschkreis Niederösterreich bieten die Mitglieder Güter und Dienstleistungen im Austausch für andere Güter und Dienstleistungen ohne Bargeld an. In verschiedenen Regionen im deutschen Sprachraum wurden Regionalwährungen initiiert ( Sterntaler, Waldviertler, Chiemgauer ). Regionale Spar- und Kreditmodelle bieten günstige Kredite für regionale soziale und kulturelle Projekte durch Geldanlage von Menschen aus der Region (MehrWertGeld: Region Kirchdorf an der Krems, OÖ). Die Zeitbank 55+, initiiert von der Zukunftsakademie SPES in Schlierbach (Österreich), arbeitet bereits mit Organisationen in Südböhmen und Deutschland zusammen.) Nähere Auskünfte erhalten Sie (leider nur auf Deutsch und Englisch) bei Mag. Karl Trischler, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung, +43/0676/ Eine Studienreise im Rahmen des Kooperationsprojektes Die Engagierten (Kreis Vysocina und Land Niederösterreich) am 25. und 26. April 2013 untersuchte innovative wirtschaftliche Projekte in Nieder- und Oberösterreich und studierte auch bayrische Modelle. Inhalt der Studienreise waren folgende Projekte: Die WEG (Waldviertler Energiebereitstellungs- und Versorgungsgesellschaft, Pfaffenschlag bei Waidhofen/Thaya) erzeugt Energie aus Wind, Wasserkraft und Photovoltaik. Sie unterhält Tochterunternehmen in Deutschland und er Tschechischen Republik, ein Werk ist in Kanada geplant. Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich finanziell an Anlagen zur Energiegewinnung und erhalten dafür höhere Erträge als bei Geldanlagen bei Banken. ktungsinitiative zusammengefunden. Im Traunsteiner Gschäftl bieten bäuerliche Direktvermarkter regionale Produkte an. Im Jahr 2014 wird eine Bauernbox mit Kühlgeräten eröffnet. Die Konsumentinnen und Konsumenten können dabei selbst regionale bäuerliche Produkte entnehmen und das Geld dafür in eine Kasse werfen (Bad Traunstein). Im Wintersportort Bärnkopf betreibt ein Verein der Ortsbewohnerinnen und Bewohner ein Geschäft.

6 5. Přeshraniční cena Cílem soutěže Přeshraniční cena je zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a informací napříč partnerskými regiony. Neméně důležité je také mediální zviditelnění a společenské ocenění aktivit udržitelného rozvoje a dobrovolnictví. Projekty do soutěže nominuje veřejnost. Posuzovány jsou odbornou porotou, složenou ze zástupců podnikatelského i neziskového sektoru, médií a veřejné správy. V Dolním Rakousku jsou vybírány nejlepší projekty jednou za dva roky. V Kraji Vysočina pak probíhá regionální soutěž nazvaná Skutek roku každoročně. Vítězové z obou stran hranice postupují do společné Přeshraniční ceny. V letošním regionálním kole v Kraji Vysočina soutěžily projekty za rok 2012 v pěti oblastech: sociálně zdravotní, ekonomická, oblast sídel, staveb a bydlení, životního prostředí a vzdělávání. Pro lepší možnost srovnání projektů je každá oblast rozdělena dle velikosti obce do 1000 obyvatel a) a obce nad 1000 obyvatel b). Vítězové za rok 2012: Oblast sociálně zdravotní a) Fantazáci Jeřišno. b) Dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina Pelhřimov Oblast ekonomická b) Zemědělská a ekologická regionální agentura Oblast sídel, staveb a bydlení a) Mikroregion Podhůří Mařenky b) Statutární město Jihlava Oblast životní prostředí a) Občanské sdružení Zelené srdce b) Chaloupky, o.p.s. Oblasti vzdělávání a) Český svaz žen, středisko Křižánky b) Městské kulturní a informační středisko v Humpolci Nominovat své kandidáty na cenu Skutek roku 2013 budete moci od Grenzüberschreitender Preis Ziel des Wettbewerbs Grenzüberschreitender Preis ist die Steigerung des Interesses der Öffentlichkeit an der Problematik der Lokalen Agenda 21 und einer nachhaltigen Entwicklung sowie der Erfahrungs- und Informationsaustausch quer durch die Partnerregionen. Nicht weniger von Bedeutung ist auch die mediale Sichtbarmachung und die gesellschaftliche Würdigung von Aktivitäten nachhaltiger Entwicklung und des Ehrenamts. Die Projekte werden von der Öffentlichkeit für den Wettbewerb nominiert. Beurteilt werden sie von einer Fachjury, die aus Vertretern des Unternehmens- wie des gemeinnützigen Sektors, der Medien und der öffentlichen Verwaltung besteht. In Niederösterreich werden die besten Projekte einmal in zwei Jahren ausgewählt. In der Region Vysočina läuft alljährlich ein regionaler Wettbewerb mit dem Titel Tat des Jahres. Die Sieger von beiden Seiten der Grenze kommen dann weiter in den gemeinsamen Grenzüberschreitenden Preis. In der diesjährigen regionalen Runde in der Region Vysočina kämpften Projekte für das Jahr 2012 in fünf Bereichen: Soziales und Gesundheit, Wirtschaft, Bereich Siedlungen, Bauten und Wohnen, Umwelt sowie Bildung. Damit sich die Projekte besser vergleichen lassen, ist jeder Bereich nach der Größe der Gemeinde von bis zu 1000 Einwohnern a) und einer Gemeinde über 1000 Einwohner b) unterteilt. Die Sieger für das Jahr 2012: Bereich Soziales und Gesundheit a) Fantazáci Jeřišno. b) Ehrenamtliches Zentrum FOKUS Vysočina Pelhřimov Bereich Wirtschaft b) Regionale landwirtschafts- und Umweltagentur Bereich Siedlungen, Bauten und Wohnen a) Mikroregion Podhůří Mařenky b) Statutarstadt Jihlava Bereich Umwelt a) Bürgervereinigung Grünes Herz b) Chaloupky, o.p.s. Bereich Bildung a) Tschechischer Frauenbund, Zentrum Křižánky b) Städtisches Kultur- und Informationszentrum Humpolec Ihre Kandidaten für den Preis Tat des Jahres 2013 können Sie ab dem nominieren.

7 6. Co je už za námi Od začátku realizace projektu jsme uspořádali řadu akcí ať už pro širokou veřejnost, zástupce obcí či neziskových organizací. V únoru se v Náměšti nad Oslavou uskutečnil seminář pro místní akční skupiny a mikroregiony. Na programu byly možnosti financování projektů MAS a mikroregionů z rozpočtu kraje, realizace místní Agendy 21, přípravné aktivity na nové programovací období a možnosti financování rozvoje venkova. Druhá část semináře byla věnována konkrétním aktivitám, zkušenostem a realizovaným projektům. V březnu proběhla v Třešti vzdělávací akce pro starosty a starostky obcí a měst v Kraji Vysočina. Akce se zúčastnilo více než 200 starostů a starostek obcí a měst. V programu vystoupil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, členové rady kraje, ředitel Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina plk. Ing. Petr Beneš, a další zajímaví hosté. Přítomné pozdravili také poslankyně Jana Fischerová a senátor Miloš Vystrčil. V programu diskuse se řešily otázky jako nakládání s odpady, učňovské a střední školství, územní plánování v malých obcích, budoucí zaměření a výše podpory programu podpory MAS apod. S ukázkami z realizace MA 21 byli účastníci seznámení u stánku projektu Angažovanci. V termínu proběhla mezinárodní cyklistická štafeta Klimatour, která má již mnohaletou tradici na území Rakouska i Německa. Hlavní myšlenkou akce je podpora ekologického způsobu přepravy, vzájemného potkávání mezi obcemi a představení kulturního a společenského života obcí. Trasa letošního ročníku byla rozdělena do tří etap: Koněšín - Velké Meziříčí, Velké Meziříčí - Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě Křižánky. Dne proběhlo první ze série školení pro místní experty, kteří budou po absolvování vzdělávacího cyklu připraveni pomáhat obcím na Vysočině při realizaci místní Agendy 21. Dvoudenní seminář Angažovanci Jak na zlepšení podmínek v místě kde žiji, proběhl ve dnech září ve Víru na Žďársku. Zástupci obcí a neziskových organizací se zde učili využívat efektivních nástrojů pro práci s veřejností. S praktickými poznatky o projektu Sousedé 55+ vystoupila ředitelka regionálního dobrovolnického centra TOTEM z Plzně Bc. Vlastimila Faiferlíková. Konkrétními zkušenostmi doplnil probíraná témata i zástupce Úřadu Dolnorakouské zemské vlády, rakouského partnera projektu, Mag. Karl Trischler. V květnu se v Jihlavě uskutečnil první ze tří plánovaných workshopů pro mládež, jeho náplní byla bezpečnost na internetu, práce na sociálních sítích a medializace aktivit kolem nás. Účastníci, převážně studenti, se velmi aktivně zapojovali do programu a diskutovali o tématech, která by je zajímala v další komunikaci s mládeží v Dolním Rakousku. Na tento workshop naváže akce pořádaná tentokrát rakouským partnerem v termínu v Allentsteigu. Účastníci se naučí pracovat s video technikou a záznam zpracovat a sestříhat do uceleného video spotu. Příští rok pak proběhne společné česko-rakouské setkání mládeže. 16. května se pro širokou veřejnost uskutečnil seminář Aktivní občanství pro širokou veřejnost. Cílem bylo přiblížit občanům jejich práva a možnosti, které v Evropské unii mají. Program byl rozdělen do tří bloků: Evropské občanství v roce 2013, Studuj Cestuj Pracuj, a diskuse Od teorie k praxi. Se svými příspěvky vystoupil zástupce Úřadu vlády ČR Jan Durica, Zdeňka Škarková z RRAV Jihlava, Josef Kodet z Úřadu práce. Za Národní centrum Europass ČR vystoupila Dita Slavíková, Petr Chaluš zastupující Dům zahraničních služeb, Iva Havlíčková z o. s. Hodina H. Do diskuse se aktivně zapojil europoslanec a rodák z Havlíčkova Brodu Pavel Poc a zástupce Evropského hospodářského a sociálního výboru Roman Haken. Zástupce rakouského partnera Bernhard Haas představil projekt Angažovanci. Dne 10. června na zámku ve Velkém Meziříčí proběhlo slavností vyhlášení Skutku roku Slavnostnímu aktu předcházelo vzdělávání finalistů této ceny na téma získávání finančních prostředků na projekt.

8 6. Was bereits hinter uns liegt Seit Beginn der Umsetzung des Projekts haben wir eine Reihe von Veranstaltungen ausgerichtet, sei es für die breite Öffentlichkeit, Gemeindevertreter oder gemeinnützige Organisationen. Im Februar fand in Náměšť nad Oslavou ein Seminar für lokale Aktionsgruppen und Mikroregionen statt. Auf dem Programm standen Möglichkeiten der Finanzierung von Projekten LAG und Mikroregionen aus dem Budget der Region, die Umsetzung der Lokalen Agenda 21, Vorbereitungen auf den neuen Programmzeitraum sowie Möglichkeiten der Finanzierung der Dorfentwicklung. Der zweite Teil des Seminars war konkreten Aktivitäten, Erfahrungen und umgesetzten Projekten gewidmet. Im März lief in Třešť eine Bildungsveranstaltung für Bürgermeister und Bürgermeisterinnen von Städten und Gemeinden in der Region Vysočina. An der Veranstaltung nahmen mehr als 200 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen von Städten und Gemeinden teil. Im Programm traten der Landeshauptmann der Region Vysočina, Jiří Běhounek, Mitglieder des Regionalrates, der Direktor der Regionalen Polizeidirektion der Region Vysočina, Oberst Mag. Miloš Trojánek, der Direktor der Feuerwehr der Region Vysočina, Oberst Ing. Petr Beneš, und weitere interessante Gäste auf. Die Anwesenden begrüßten auch die Abgeordnete Jana Fischerová und der Senator Miloš Vystrčil. Im Diskussionsprogramm wurden Fragen wie die Abfallbehandlung, das Berufs- und Mittelschulwesen, die Raumplanung in kleinen Gemeinden, die künftige Ausrichtung und die Höhe der Förderung des Programms der Unterstützung von LAG u. ä. geklärt. Mit Beispielen aus der Umsetzung der LA 21 wurden die Teilnehmer am Stand des Projekts Engagierte bekannt gemacht. Im Mai fand in Jihlava der erste von drei geplanten Jugendworkshops statt. Seine Themen waren Sicherheit im Internet, Arbeit in sozialen Netzwerken und Medialisierung von Aktivitäten um uns herum. Die Teilnehmer, überwiegend Schüler, brachten sich sehr aktiv in das Programm ein und diskutierten über Themen, die sie in der weiteren Kommunikation mit Jugendlichen in Niederösterreich interessieren würden. An diesen Workshop knüpft eine Veranstaltung an, die diesmal durch den österreichischen Partner zum Termin in Allentsteig ausgerichtet wird. Die Teilnehmer werden lernen, mit Videotechnik zu arbeiten, eine Aufnahme zu bearbeiten und zu einem abgerundeten Videospot zusammenzuschneiden. Nächstes Jahr wird dann ein gemeinsames tschechischösterreichisches Jugendtreffen stattfinden. Am 16. Mai fand für die breite Öffentlichkeit das Seminar Aktive Bürgerschaft statt. Ziel war es, den Bürgern ihre Rechte und Möglichkeiten näher zu bringen, die sie in der Europäischen Union haben. Das Programm war in drei Blöcke unterteilt: Europäische Bürgerschaft im Jahr 2013, Studiere Reise Arbeite, und eine Diskussion Von der Theorie zur Praxis. Mit ihren Beiträgen traten der Vertreter des Amtes der Regierung der Tschechischen Republik, Jan Durica, Zdeňka Škarková von Regionalen Entwicklungsagentur Vysočina Jihlava und Josef Kodet vom Arbeitsamt auf. Für das Nationale Zentrum Europass der Tschechischen Republik trat Dita Slavíková auf, ferner Petr Chaluš, der das Haus der Auslandsdienste vertritt, sowie Iva Havlíčková von der Bürgervereinigung Stunde H. Der Diskussion schlossen sich aktiv der Europaabgeordnete und Sohn der Stadt Havlíčkův Brod, Pavel Poc, und der Vertreter des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, Roman Haken an. Der Vertreter des österreichischen Partners, Bernhard Haas, stellte das Projekt Engagierte vor. Am 10. Juni fand auf dem Schloss in Velké Meziříčí die feierliche Verk Dem feierlichen Akt war die Ausbildung der Finalisten dieses Preises zu für ein Projekt vorausgegangen. Zum Termin lief die internationale Fahrradstafette Klimatour, die auf dem Gebiet Österreichs wie Deutschlands bereit eine langjährige Tradition besitzt. Hauptgedanke der Veranstaltung ist die Unterstützung einer umweltfreundlichen Transportart, einer gegenseitigen Begegnung zwischen Gemeinden und das Vorstellen des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der Gemeinden. Die Strecke der diesjährigen Ausgabe war in drei Etappen unterteilt: Koněšín Velké Meziříčí, Velké Meziříčí Nové Město na Moravě und Nové Město na Moravě Křižánky. Am fand die erste einer Serie von Schulungen für lokale Experten statt, die nach dem Absolvieren des Ausbildungszyklus in der Lage sein werden, Gemeinden in Vysočina bei der Umsetzung der Lokalen Agenda 21 behilflich zu sein. Das zweitägige Seminar Engagierte Wie verändere ich meinen Lebensort fand an den Tagen vom September in Vír im Gebiet Žďár statt. Vertreter von Gemeinden und gemeinnützigen Organisationen lernten hier, effektive Instrumente für die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Mit praktischen Erkenntnissen zum Projekt Nachbarn 55+ trat die Direktorin des regionalen ehrenamtlichen Zentrums TOTEM aus Pilsen, B. Vlastimila Faiferlíková, auf. Mit konkreten Erkenntnissen ergänzte die erörterten Themen auch der Vertreter des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung, des österreichischen Projektpartners, Mag. Karl Trischler. Zpravodaj, občasník vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ Vychází pouze elektronicky.

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 10 let Euroregionu Krušnohoří Česko - saský hudební festival Aktivně pro evropské regiony - Jens Gabbe Návrh pěšího výletu 10 Jahre

Více

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 Z nějakého popudu jste otevřeli tuto útlou

Více

NFOPRESS 2/2015. Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

NFOPRESS 2/2015. Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 2/2015 LÉTO / SOMMER Nový program Program Cíl 3 - Rozloučení Kulatý stůl v parlamentu Komunální

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Když ministr školství, mládeže a tělovýchovy a jeho německá kolegyně podepsali v roce 1996 při příležitosti 1. česko-německého setkání mládeže

Více

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 1/2008 JARO / FRÜHLING NACHRICHTEN DES KONTAKTZENTRUMS REGIONALER LENKUNGSAUSSCHUSS SEEBÜHNE

Více

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Noviny Evropského regionu 2. Jahrgang/ročník 2013 November/listopad 2013 Pilsen: Mehr als Bier und Industrie Weihnachtsmarkt in Pilsen. / Vánoční trhy v Plzni. S. 16 Lesen

Více

NFOPRESS 3/2008 PODZIM / HERBST NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST TIP NA VÝLET NEUER VORSTAND TREFFEN DER BERGSTÄDTE AUSFLUGSTIPP

NFOPRESS 3/2008 PODZIM / HERBST NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST TIP NA VÝLET NEUER VORSTAND TREFFEN DER BERGSTÄDTE AUSFLUGSTIPP NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 3/2008 PODZIM / HERBST NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST TIP NA VÝLET NEUER VORSTAND

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM ROMA-GENERATION 2.0 ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN September 2013 Februar 2015 ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM Září 2013 únor 2015 RomaTrial

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Výroční zpráva 2001 Jahresbericht 2001 Obsah Inhalt 4 6 7 8 11 12 13 15 16 19 22 23 24 II III IV VIII X XII XXIV Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Profil Raiffeisen stavební

Více

2014/15. www.energieag-wasser.at

2014/15. www.energieag-wasser.at 2014/15 www.energieag-wasser.at INHALT OBSAH Vorwort 04 Předmluva Wasser - stabiles Business mit großer Verantwortung Highlights 04 06 Voda - stabilní hospodářské odvětví s vysokou odpovědností Souhrn

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Karte mit allen Mitgliedsgemeinden Mapa s členskými obcemi Mitgliedsgemeinden sind rot gekennzeichnet členské obce jsou označeny

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

Česko-německý katalog sociálních služeb

Česko-německý katalog sociálních služeb Česko-německý katalog sociálních služeb Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen Tento produkt vznikl za finanční podpory Evropské unie, v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Za

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Ziele, Strategie und Organisation / Cíle, strategie a organizace Europaregion Donau-Moldau Die Europaregion Donau-Moldau (EDM) ist eine trilateral

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 Stránka 1 Obsah Úvod 3 Poslání 4 Organizační struktura 4 Činnost společnosti 5 Vzdělávání 5 Ekologická výchova 7 Zemědělství

Více

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. věda.

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. věda. 1989 Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie věda 24. 04. 2014 issenschaft Forum Wissenschaft ohne Grenzen im Centrum

Více

Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Endversion des Antrages Finální verze žádosti Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

PŘÁTELÉ V SRDCI EVROPY FREUNDE IM HERZEN EUROPAS

PŘÁTELÉ V SRDCI EVROPY FREUNDE IM HERZEN EUROPAS PŘÁTELÉ V SRDCI EVROPY FREUNDE IM HERZEN EUROPAS Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem

Více