Říjen 2013/Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Říjen 2013/Oktober 2013"

Transkript

1 Říjen 2013/Oktober 2013 Obsah: 1) Úvodní slovo radního 2) TOP vesnice MA21 Vysočiny BORY 3) Aktuálně ze světa Angažovanců 4) Tematická studijní cesta Nová ekonomie 5) Přeshraniční cena regionální kolo Skutek roku ) Co už máme za sebou Inhalt: 1) Geleitwort eines Ratsmitgliedes 2) LA 21 Topgemeinde BORY 3) Aktuelles aus der Welt der Engagierten 4) Neues Wirtschaften auf dem Land 5) Grenzüberschreitender Preis Regionalrunde ) Was bereits hinter uns liegt 1. Úvodní slovo radního Vítám Vás na stránkách zpravodaje projektu Angažovanci. Jeho prostřednictvím bychom vás rádi informovali o zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu. Budete se zde pravidelně setkávat s novými pojmy, jako jsou právě Angažovanci nebo místní Agenda 21. Co je místní Agenda 21? Agenda znamená program a místní pak předurčuje, že se jedná o program místního dění, které směřuje do budoucnosti, tedy do 21. století. Původně byla místní Agenda vytvořena pro veřejnou správu, ale protože klade důraz na všechny cílové skupiny občanů, zahrnuje celou společnost. Cílovými skupinami dle zaměření jednotlivých aktivit jsou tak zástupci obcí, nestátní neziskové organizace, mládež i široká veřejnost. Díky programu MA21 sdílíme zkušenosti nejen našich zástupců, ale velkým přínosem jsou i příklady dobré praxe z obcí a měst našeho partnera Dolního Rakouska. Angažovanec je ten, kdo má zájem o věci veřejné a aktivně se účastní v občanské společnosti, považuje své zapojení do veřejného dění přínos vůči společnosti. Např. pravidelně se účastní voleb do zastupitelských orgánů obce i státu, sleduje politickou situaci ve sdělovacích prostředcích, zastává funkci v nějakém samosprávném orgánu, komunikuje se svými zastupiteli, účastní se veřejných diskusí o problémech společnosti, konfrontuje své názory s jinými, apod. Ve svobodném státě je právo občanské angažovanosti garantováno každému občanovi. Pojďte s námi navštívit svět Angažovanců, lidí, kterým není lhostejné dění kolem nás. Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. 1. Geleitwort eines Ratsmitglieds Ich begrüße Sie auf den Seiten des Berichterstatters des Projekts Engagierte, mittels dessen wir Sie gern über die Einbindung aktiver Bürger in die Entwicklung der Region informieren würden. Sie werden hier regelmäßig auf neue Begriffe stoßen, wie es eben Engagierte oder Lokale Agenda 21 sind. Was ist die Lokale Agenda 21? Agenda bedeutet Programm und lokal deutet an, dass es sich um ein Programm des lokalen Geschehens handelt, das auf die Zukunft, also das 21. Jahrhundert abzielt. Ursprünglich wurde die lokale Agenda für die öffentliche Verwaltung geschaffen, aber da sie das Augenmerk auf alle Zielgruppen von Bürgern richtet, umfasst sie die gesamte Gesellschaft. Die Zielgruppen sind nach der Ausrichtung der einzelnen Aktivitäten somit Gemeindevertreter, nichtstaatliche gemeinnützige Organisationen, die Jugend wie die breite Öffentlichkeit. Dank des Programms LA21 teilen wir Erfahrungen nicht nur unserer Vertreter, sondern ein großer Gewinn sind auch Beispiele der guten Praxis aus Städten und Gemeinden unseres Partners Niederösterreichs. Ein Engagierter ist derjenige, der Interesse an einer öffentlichen Sache hat, aktiv an der Zivilgesellschaft teilnimmt und seine Einbindung in das öffentliche Geschehen als Beitrag gegenüber der Gesellschaft betrachtet. Er nimmt zum Beispiel regelmäßig an Wahlen für Vertretungsorgane der Gemeinde oder auch des Staates teil, er verfolgt die politische Lage in den Massenmedien, er bekleidet ein Amt in einem Selbstverwaltungsorgan, er kommuniziert mit seinen Volksvertretern, er nimmt an öffentlichen Diskussionen über Probleme der Gesellschaft teil, er konfrontiert seine Auffassungen mit anderen u. ä. In einem freien Staat ist das Recht auf ziviles Engagement jedem Bürger garantiert. Besuchen Sie mit uns die Welt der Engagierten, von Menschen, denen das Geschehen um uns herum nicht gleichgültig ist. Ing. Bc. Martin Hyský, Ratsmitglied für Regionalentwicklung und Raumordnung

2 Říjen 2013 Oktober Top vesnice roku BORY Obec Bory leží 10 km severně od Velkého Meziříčí v nadmořské výšce 520 m. Horní a Dolní Bory, obce, které pocházejí již ze 14. století, byly spojeny společně s osadou Cyrilov v roce 1972 do jednotného celku obce Bory. S rozlohou 1647 ha patří mezi největší v regionu. V dnešní době zde žije asi 800 obyvatel. Okolí Borů je světoznámou mineralogickou lokalitou. O minerálech Borů a Cyrilova byla s podporou projektu Zdravého kraje Vysočina vydána publikace od Dr. Staňka Obec Bory se přihlásila k principům místní Agendy 21 na jaře Rozvíjením principů MA 21 navazuje obec na Strategii obce a komunitní plánování, které funguje od roku Od roku 2012 je obec také členem Národní sítě zdravých měst. Obec se pravidelně zapojuje do Programu obnovy vesnice. Od roku 2007 Bory získaly již několik ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku. Obecní knihovna obdržela v roce 2007 dokonce státní cenu Knihovna roku a v roce 2010 obec získala v rámci kraje Zelenou stuhu. V obci působí na 13 spolků a sdružení, které v rámci své činnosti pořádají i řadu akcí pro veřejnost. Velmi aktivní jsou sportovci v TJ Družstevník i další sporty mimo TJ. ČSOP a Mladí ochránci přírody jsou svoji soustavnou činností nepřehlédnutelní. Bory se pravidelně připojují do krajské akce Čistá Vysočina. V roce 2013 pak obec aktivně přispěla k programu ekologické cykloštafety Klimatour. Sdružení Srdíčkáři, které pořádá řadu benefičních akcí, je zcela výjimečné. Obec využívá různé dotační tituly. S podporou EU ROP Jihovýchod bylo vybudováno školní a obecní hřiště. Na jaře 2013 byla slavnostně otevřena přírodní zahrada podpořená dotacemi z Fondu Vysočiny. Obec Bory vydává 6x za rok místní Zpravodaj. Vzdělávání dětí i dospělých zajišťují Mateřská škola, Základní škola Hany Benešové, Komunitní škola, a Mateřské centrum (které bylo vybudováno v rámci projektu Zdravého kraje Vysočina). Sídlo zde má i Národní síť venkovských komunitních škol. Komunitní školy se snaží co nejvíce zapojit do své činnosti rodiče a místní obyvatele. Cílem je, aby škola žila od rána do večera a byla společenským centrem. Do širokého spektra nabízených kurzů jsou zařazeny např. Počítače 50+, Digitální fotografie, Cvičení pro ženy, Keramika apod. Pro žáky školy zajišťují zájmové aktivity. Pro rozvoj obce je spolupráce se základní školou se 154 žáky 9 tříd velmi důležitá a přináší výhody pro obě strany. Starosta obce kladně hodnotí přínos komunitní školy pro obec. Komunitní škola v Borech pomáhá zvyšovat kvalitu života v obci. Kromě toho nabízí možnost lepšího využití prostor školy. 2. LA 21 Topgemeinde BORY Die Gemeinde Bory liegt 10 km nördlich von Velké Meziříčí in einer Seehöhe von 520 m. Horní und Dolní Bory, Gemeinden, die bereits aus dem 14. Jahrhundert stammen, wurden 1972 gemeinsam mit der Siedlung Cyrilov zur Großgemeinde Bory zusammengelegt. Mit einer Fläche von 1647 ha gehört sie zu den größten in der Region. Heutzutage leben hier etwa 800 Einwohner. Die Umgebung von Bory ist ein weltbekannter mineralogischer Standort. Über die Mineralien von Bory und Cyrilov wurde mit Unterstützung des Projekts Gesunde Region Vysočina eine Publikation von Dr. Staněk herausgegeben. Die Gemeinde Bory bekannte sich zu den Prinzipien der Lokalen Agenda 21 im Frühjahr Mit der Entwicklung der Prinzipien der LA 21 knüpft die Gemeinde an die Strategie der Gemeinde und die gemeinschaftliche Planung an, die seit 2005 funktioniert. Seit 2012 ist die Gemeinde auch Mitglied des Nationalen Netzwerks gesunder Städte. Die Gemeinde bringt sich regelmäßig in das Programm Dorferneuerung ein. Seit 2007 erhielt Bory mehrere Auszeichnungen in der Regionalrunde des Wettbewerbs Dorf des Jahres. Die Gemeindebibliothek erhielt 2007 sogar den staatlichen Preis Bibliothek des Jahres und 2010 erhielt die Gemeinde im Rahmen der Region das Grüne Band. In der Gemeinde sind 13 Vereine und Vereinigungen aktiv, die im Rahmen ihrer Tätigkeit auch eine Reihe von Veranstaltungen für die Öffentlichkeit ausrichten. Sehr aktiv sind die Sportler in der TJ Družstevník wie auch weitere Sportarten außerhalb der Sportgemeinschaft. Der Tschechische Naturschutzbund und die Jungen Naturschützer sind dank ihrer systematischen Tätigkeit nicht zu übersehen. Bory schließt sich regelmäßig der regionalen Aktion Saubere Vysočina an. Im Jahr 2013 leistete die Gemeinde dann einen aktiv Beitrag zum Programm der Umwelt-Fahrradstafette Klimatour. Die Vereinigung Srdíčkáři, die eine Reihe von Benefizveranstaltungen ausrichtet, ist etwas ganz Besonderes. Die Gemeinde nutzt verschiedene Fördertitel. Mit Unterstützung der EU ROP Südost wurde ein Schul- und Gemeindespielplatz errichtet. Im Frühjahr 2013 wurde ein durch Zuschüsse aus dem Vysočina-Fonds geförderter Naturgarten feierlich eröffnet. Die Gemeinde Bory gibt 6x pro Jahr einen lokalen Berichterstatter heraus. Die Ausbildung von Kindern wie Erwachsenen stellen ein Kindergarten, die Hana-Benešová-Grundschule, eine Volkshochschule und ein Mütterzentrum (das im Rahmen der Projekts Gesunde Region Vysočina errichtet wurde) sicher. Seinen Sitz hat hier auch das Nationale Netzwerk ländlicher Volkshochschulen. Die Volkshochschule ist bemüht, Eltern und die lokale Bevölkerung weitestgehend in ihre Tätigkeit einzubeziehen. Ziel ist es, dass die Schule von morgens bis abends lebendig ist und ein gesellschaftliches Zentrum darstellt. In das breite Spektrum der angebotenen Kurse fanden zum Beispiel Computer 50+, Digitale Fotografie, Frauenturnen, Keramik u. ä. Eingang. Für die Schüler der Schule stellt man interessante Aktivitäten sicher. Für die Entwicklung der Gemeinde ist die Zusammenarbeit mit der Grundschule mit 154 Schülern und 9 Klassen sehr wichtig und bringt Vorteile für beide Seiten mit sich. Der Bürgermeister der Gemeinde bewertet den Beitrag der Volkshochschule für die Gemeinde positiv. Die Volkshochschule in Bory hilft, die Lebensqualität in der Gemeinde zu steigern. Außerdem bietet sie die Möglichkeit der besseren Nutzung der Räumlichkeiten der Schule.

3 3. Aktuálně ze světa Angažovanců V rámci projektu Angažovanci připravujeme do konce letošního roku několik akcí jako je Jak na změny v místě kde žiji, seminář pro realizátory místní Agendy 21, průběžné vzdělávání místních expertů, tematická studijní cesta do Dolního Rakouska či seminář Jak realizovat změny. Seminář pro realizátory místní Agendy 21 se uskuteční v termínu října 2013 v městysu Luka nad Jihlavou. Jde o akreditované vzdělávání v oblasti MA21. Účastníci získají přehled o metodách zapojení veřejnosti do zpracovávání strategických dokumentů, komunitní realizaci aktivit v obci, vedení pracovních skupin včetně facilitace a moderování atd. Průběžné vzdělávání místních expertů. Cílovou skupinou jsou zástupci veřejné správy a neziskových organizací, kteří budou po absolvování řady seminářů připraveni pomáhat obcím na Vysočině při realizaci místní Agendy 21. Obce budou moci těchto expertů využít například jako facilitátorů veřejných fór a kulatých stolů s občany, ke zpracování svých strategických dokumentů a plánů zlepšování v MA21 nebo jako poradců při přípravě a realizaci projektů. Vzdělávací cyklus běží od srpna 2013 do konce roku Jednodenní tematická studijní cesta do obcí Dolního Rakouska proběhne 14. listopadu Účastníci z řad veřejné správy a neziskových organizací tentokrát navštíví obce Sallingstadt a Schönbach. V Sallingstadtu se na příkladu přestavby staré školy na ubytovnu pro školní mládež seznámí s možností nového využití starých již nepotřebných budov. Cílem návštěvy Schönbachu budou pak sociální projekty zaměstnanosti, fungování telekanceláře pro obyvatele, zážitková dílna v klášterní škole, která ukazuje možný způsob záchrany starých řemesel. Seminář Jak realizovat změny, který je určen pro veřejnost a neziskové organizace, proběhne dne 18. listopadu 2013 v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tématem bude jak zpracovat projekty, jak získávat prostředky na jejich udržitelnost. 3. Aktuelles aus der Welt der Engagierten Im Rahmen des Projekts Engagierte bereiten wir bis Ende dieses Jahres mehrere Veranstaltungen vor, wie zum Beispiel Wie verändere ich meinen Lebensort, ein Seminar für Realisatoren der Lokalen Agenda 21, fortlaufende Ausbildung lokaler Experten, eine thematische Studienreise nach Niederösterreich oder das Seminar Wie setzt man Veränderungen um. Das Seminar für Realisatoren der Lokalen Agenda 21 findet zum Termin Oktober 2013 im Marktflecken Luka nad Jihlavou statt. Es handelt sich um akkreditierte Ausbildung im Bereich LA21. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Methoden der Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Erarbeitung strategischer Dokumente, die gemeinschaftliche Umsetzung von Aktivitäten in einer Gemeinde, die Leitung von Arbeitsgruppen einschließlich der Fazilitation und des Moderierens usw. Fortlaufende Ausbildung lokaler Experten. Die Zielgruppe sind Vertreter der öffentlichen Verwaltung und gemeinnütziger Organisationen, die nach dem Absolvieren einer Reihe von Seminaren in der Lage sein werden, Gemeinden in Vysočina bei der Umsetzung der Lokalen Agenda 21 behilflich zu sein. Die Gemeinden werden diese Experten zum Beispiel als Fazilitatoren öffentlicher Foren und runder Tische mit Bürgern, zur Erarbeitung ihrer strategischen Dokumente und von Verbesserungsplänen in der LA21 oder als Berater bei der Vorbereitung und Umsetzung von Projekten nutzen können. Der Ausbildungszyklus läuft von August 2013 bis Ende Die eintägige thematische Studienreise in Gemeinden Niederösterreichs findet am 14. November 2013 statt. Die Teilnehmer aus den Reihen der öffentlichen Verwaltung und gemeinnütziger Organisationen besuchen diesmal die Gemeinden Sallingstadt und Schönbach. In Sallingstadt machen sie sich am Beispiel des Umbaus einer alten Schule zu einem Jugendgästehaus mit der Möglichkeit einer neuen Nutzung alter, bereits nicht mehr benötigter Gebäude bekannt. Ziel des Besuchs von Schönbach werden dann soziale Beschäftigungsprojekte, die Funktionsweise eines Telebüros für die Bevölkerung und eine Erlebniswerkstatt in der Klosterschule sein, die eine mögliche Art der Rettung alter Handwerke aufzeigt. Das Seminar Wie setzt man Veränderungen um, das für die Öffentlichkeit und gemeinnützige Organisationen bestimmt ist, findet am 18. November 2013 im Gebäude des Regionalamts der Region Vysočina statt. Thema wird sein, wie man Projekte erarbeitet und Mittel für deren Nachhaltigkeit gewinnt.

4 Říjen 2013 Oktober Nová ekonomie na venkově Studijní cesta Dolní Rakousko Vysočina, duben 2013 Hospodářský a sociální rozvoj v posledních desetiletích staví venkovské oblasti v Rakousku před velké výzvy: síly trhu často působí nežádoucí vývoj. v mnoha regionech zanikla pracovní místa, některé regiony zažily silný pokles obyvatelstva zásobování místním zbožím a službami je problém zvláště v menších obcích venkovské oblasti jsou pro zásobování energií silně závislé na externích zdrojích odbyt regionálních výrobků je obtížnější mnoho jednotlivců, jejich společných projektů, stejně jako malé a střední podniky se potýkají s finančními problémy Zemská a spolková vláda vytvořily celou řadu opatření, aby působily proti negativnímu vývoji. V posledních letech se sledují vlastní iniciativy dotčených obyvatel ve venkovských oblastech, které přispívají ke snížení ztrát. Tyto přístupy se částečně nacházejí ještě v pilotní fázi, ale některé mají za sebou již několikaletou praxi. Studijní cesta v rámci společného projektu Kraje Vysočina a Země Dolní Rakousko s názvem Angažovanci konaná ve dnech prozkoumala inovativní hospodářské projekty v Dolním a Horním Rakousku a nabídla také příklady z Bavorska. organizací Zukunftsakademie SPES ve Schlierbachu v Horním Rakousku. V jižním Waldviertelu se spojilo 20 regionálních podniků do této marketingové iniciativy. Výměnný kruh Dolní Rakousko nabízí členům zboží a služby ve výměně za jiné zboží a služby bez hotovostní platby. V různých regionech v německy mluvících zemích byly iniciovány regionální měny ( Sterntaler, Waldviertler, Chiemgauer ). Regionální spořící a úvěrové modely nabízí výhodné úvěry pro regionální sociální a kulturní projekty prostřednictvím peněžních vkladů lidí z regionu (Přidaná hodnota peněz, region Kirchdorf an der Krems, Horní Rakousko). Časová banka 55+, iniciovaná organizací Zukunftsakademie SPES ve Schlierbachu (Rakousko), už spolupracuje s organizacemi v Jižních Čechách a v Německu.) Bližší informace získáte (pouze v angličtině a němčině) u pana Mag. Karla Trischlera, Úřad Dolnorakouské zemské vlády, zemská kancelář pro obnovu venkova, +43/0676/ Obsahem studijní cesty byly následující projekty: WEG (Waldviertlerská organizace pro zásobování energií, Pfaffenschlag bei Waidhofen/Thaya) vyrábí energii z větru, vody a fotovoltaiky. Provozuje dceřinou společnost v Německu a v České republice. Jeden závod je plánován v Kanadě. Místní občané se finančně podílí na vybudování zařízení k získávání energie a za to obdrží vyšší výnosy než při uložení peněz v bance. V Traunsteinském obchůdku nabízí zemědělští producenti regionální produkty. V roce 2014 bude otevřen zemědělský box s chladicím zařízením. Konzumenti si budou moci sami regionální produkt vzít a peníze vhodit do kasy (obec Bad Traunstein). V místě zimních sportů Bärnkopf je provozován obchod spolkem místních občanů. Projekt Místní dodávky (zásobování sociálními službami a zbožím denní potřeby) byl vyvinutý

5 4. Neues Wirtschaften auf dem Land Studienreise Niederösterreich Vysocina, April 2013 Die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte stellten und stellen ländliche Gebiete in Österreich vor große Herausforderungen: die Kräfte des Marktes verursachten auch zahlreiche unerwünschte Entwicklungen: In vielen Regionen gingen zahlreiche Arbeitsplätze verloren, manche Regionen erlebten einen starken Bevölkerungsrückgang die Nahversorgung mit Gütern und Dienstleistungen ist besonders in kleineren Gemeinden ein Problem, ländliche Gebiete sind bei der Energieversorgung stark von externen Quellen abhängig der Absatz regionaler Produkte wird schwerer, viele Einzelpersonen, aber auch wichtige gemeinschaftliche Projekte sowie Klein- und Mittelbetriebe sehen sich Finanzierungsproblemen gegenüber. Landes- und Bundesverwaltung entwickelten eine große Palette von Maßnahmen, um negativen Entwicklungen entgegenzuwirken. In den letzten Jahren sind ergänzend dazu zahlreiche Eigeninitiativen von betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern ländlicher Gebiete zu beobachten, um den Defiziten entgegenzuwirken. Diese Lösungsansätze befinden sich teilweise noch im Pilotstadium, haben sich aber teilweise schon in mehrjähriger Praxis bewährt. Das Projekt Nahvorsorge (Versorgung mit sozialen Diensten und Gütern des Täglichen Bedarfes wurde von der Zukunftsakademie SPES in Schlierbach in Oberösterreich entwickelt. Im südlichen Waldviertel haben sich 20 regionale Betriebe zu einer Vermarktungsinitiative zusammengefunden. Beim Tauschkreis Niederösterreich bieten die Mitglieder Güter und Dienstleistungen im Austausch für andere Güter und Dienstleistungen ohne Bargeld an. In verschiedenen Regionen im deutschen Sprachraum wurden Regionalwährungen initiiert ( Sterntaler, Waldviertler, Chiemgauer ). Regionale Spar- und Kreditmodelle bieten günstige Kredite für regionale soziale und kulturelle Projekte durch Geldanlage von Menschen aus der Region (MehrWertGeld: Region Kirchdorf an der Krems, OÖ). Die Zeitbank 55+, initiiert von der Zukunftsakademie SPES in Schlierbach (Österreich), arbeitet bereits mit Organisationen in Südböhmen und Deutschland zusammen.) Nähere Auskünfte erhalten Sie (leider nur auf Deutsch und Englisch) bei Mag. Karl Trischler, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung, +43/0676/ Eine Studienreise im Rahmen des Kooperationsprojektes Die Engagierten (Kreis Vysocina und Land Niederösterreich) am 25. und 26. April 2013 untersuchte innovative wirtschaftliche Projekte in Nieder- und Oberösterreich und studierte auch bayrische Modelle. Inhalt der Studienreise waren folgende Projekte: Die WEG (Waldviertler Energiebereitstellungs- und Versorgungsgesellschaft, Pfaffenschlag bei Waidhofen/Thaya) erzeugt Energie aus Wind, Wasserkraft und Photovoltaik. Sie unterhält Tochterunternehmen in Deutschland und er Tschechischen Republik, ein Werk ist in Kanada geplant. Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich finanziell an Anlagen zur Energiegewinnung und erhalten dafür höhere Erträge als bei Geldanlagen bei Banken. ktungsinitiative zusammengefunden. Im Traunsteiner Gschäftl bieten bäuerliche Direktvermarkter regionale Produkte an. Im Jahr 2014 wird eine Bauernbox mit Kühlgeräten eröffnet. Die Konsumentinnen und Konsumenten können dabei selbst regionale bäuerliche Produkte entnehmen und das Geld dafür in eine Kasse werfen (Bad Traunstein). Im Wintersportort Bärnkopf betreibt ein Verein der Ortsbewohnerinnen und Bewohner ein Geschäft.

6 5. Přeshraniční cena Cílem soutěže Přeshraniční cena je zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a informací napříč partnerskými regiony. Neméně důležité je také mediální zviditelnění a společenské ocenění aktivit udržitelného rozvoje a dobrovolnictví. Projekty do soutěže nominuje veřejnost. Posuzovány jsou odbornou porotou, složenou ze zástupců podnikatelského i neziskového sektoru, médií a veřejné správy. V Dolním Rakousku jsou vybírány nejlepší projekty jednou za dva roky. V Kraji Vysočina pak probíhá regionální soutěž nazvaná Skutek roku každoročně. Vítězové z obou stran hranice postupují do společné Přeshraniční ceny. V letošním regionálním kole v Kraji Vysočina soutěžily projekty za rok 2012 v pěti oblastech: sociálně zdravotní, ekonomická, oblast sídel, staveb a bydlení, životního prostředí a vzdělávání. Pro lepší možnost srovnání projektů je každá oblast rozdělena dle velikosti obce do 1000 obyvatel a) a obce nad 1000 obyvatel b). Vítězové za rok 2012: Oblast sociálně zdravotní a) Fantazáci Jeřišno. b) Dobrovolnické centrum FOKUS Vysočina Pelhřimov Oblast ekonomická b) Zemědělská a ekologická regionální agentura Oblast sídel, staveb a bydlení a) Mikroregion Podhůří Mařenky b) Statutární město Jihlava Oblast životní prostředí a) Občanské sdružení Zelené srdce b) Chaloupky, o.p.s. Oblasti vzdělávání a) Český svaz žen, středisko Křižánky b) Městské kulturní a informační středisko v Humpolci Nominovat své kandidáty na cenu Skutek roku 2013 budete moci od Grenzüberschreitender Preis Ziel des Wettbewerbs Grenzüberschreitender Preis ist die Steigerung des Interesses der Öffentlichkeit an der Problematik der Lokalen Agenda 21 und einer nachhaltigen Entwicklung sowie der Erfahrungs- und Informationsaustausch quer durch die Partnerregionen. Nicht weniger von Bedeutung ist auch die mediale Sichtbarmachung und die gesellschaftliche Würdigung von Aktivitäten nachhaltiger Entwicklung und des Ehrenamts. Die Projekte werden von der Öffentlichkeit für den Wettbewerb nominiert. Beurteilt werden sie von einer Fachjury, die aus Vertretern des Unternehmens- wie des gemeinnützigen Sektors, der Medien und der öffentlichen Verwaltung besteht. In Niederösterreich werden die besten Projekte einmal in zwei Jahren ausgewählt. In der Region Vysočina läuft alljährlich ein regionaler Wettbewerb mit dem Titel Tat des Jahres. Die Sieger von beiden Seiten der Grenze kommen dann weiter in den gemeinsamen Grenzüberschreitenden Preis. In der diesjährigen regionalen Runde in der Region Vysočina kämpften Projekte für das Jahr 2012 in fünf Bereichen: Soziales und Gesundheit, Wirtschaft, Bereich Siedlungen, Bauten und Wohnen, Umwelt sowie Bildung. Damit sich die Projekte besser vergleichen lassen, ist jeder Bereich nach der Größe der Gemeinde von bis zu 1000 Einwohnern a) und einer Gemeinde über 1000 Einwohner b) unterteilt. Die Sieger für das Jahr 2012: Bereich Soziales und Gesundheit a) Fantazáci Jeřišno. b) Ehrenamtliches Zentrum FOKUS Vysočina Pelhřimov Bereich Wirtschaft b) Regionale landwirtschafts- und Umweltagentur Bereich Siedlungen, Bauten und Wohnen a) Mikroregion Podhůří Mařenky b) Statutarstadt Jihlava Bereich Umwelt a) Bürgervereinigung Grünes Herz b) Chaloupky, o.p.s. Bereich Bildung a) Tschechischer Frauenbund, Zentrum Křižánky b) Städtisches Kultur- und Informationszentrum Humpolec Ihre Kandidaten für den Preis Tat des Jahres 2013 können Sie ab dem nominieren.

7 6. Co je už za námi Od začátku realizace projektu jsme uspořádali řadu akcí ať už pro širokou veřejnost, zástupce obcí či neziskových organizací. V únoru se v Náměšti nad Oslavou uskutečnil seminář pro místní akční skupiny a mikroregiony. Na programu byly možnosti financování projektů MAS a mikroregionů z rozpočtu kraje, realizace místní Agendy 21, přípravné aktivity na nové programovací období a možnosti financování rozvoje venkova. Druhá část semináře byla věnována konkrétním aktivitám, zkušenostem a realizovaným projektům. V březnu proběhla v Třešti vzdělávací akce pro starosty a starostky obcí a měst v Kraji Vysočina. Akce se zúčastnilo více než 200 starostů a starostek obcí a měst. V programu vystoupil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, členové rady kraje, ředitel Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina plk. Ing. Petr Beneš, a další zajímaví hosté. Přítomné pozdravili také poslankyně Jana Fischerová a senátor Miloš Vystrčil. V programu diskuse se řešily otázky jako nakládání s odpady, učňovské a střední školství, územní plánování v malých obcích, budoucí zaměření a výše podpory programu podpory MAS apod. S ukázkami z realizace MA 21 byli účastníci seznámení u stánku projektu Angažovanci. V termínu proběhla mezinárodní cyklistická štafeta Klimatour, která má již mnohaletou tradici na území Rakouska i Německa. Hlavní myšlenkou akce je podpora ekologického způsobu přepravy, vzájemného potkávání mezi obcemi a představení kulturního a společenského života obcí. Trasa letošního ročníku byla rozdělena do tří etap: Koněšín - Velké Meziříčí, Velké Meziříčí - Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě Křižánky. Dne proběhlo první ze série školení pro místní experty, kteří budou po absolvování vzdělávacího cyklu připraveni pomáhat obcím na Vysočině při realizaci místní Agendy 21. Dvoudenní seminář Angažovanci Jak na zlepšení podmínek v místě kde žiji, proběhl ve dnech září ve Víru na Žďársku. Zástupci obcí a neziskových organizací se zde učili využívat efektivních nástrojů pro práci s veřejností. S praktickými poznatky o projektu Sousedé 55+ vystoupila ředitelka regionálního dobrovolnického centra TOTEM z Plzně Bc. Vlastimila Faiferlíková. Konkrétními zkušenostmi doplnil probíraná témata i zástupce Úřadu Dolnorakouské zemské vlády, rakouského partnera projektu, Mag. Karl Trischler. V květnu se v Jihlavě uskutečnil první ze tří plánovaných workshopů pro mládež, jeho náplní byla bezpečnost na internetu, práce na sociálních sítích a medializace aktivit kolem nás. Účastníci, převážně studenti, se velmi aktivně zapojovali do programu a diskutovali o tématech, která by je zajímala v další komunikaci s mládeží v Dolním Rakousku. Na tento workshop naváže akce pořádaná tentokrát rakouským partnerem v termínu v Allentsteigu. Účastníci se naučí pracovat s video technikou a záznam zpracovat a sestříhat do uceleného video spotu. Příští rok pak proběhne společné česko-rakouské setkání mládeže. 16. května se pro širokou veřejnost uskutečnil seminář Aktivní občanství pro širokou veřejnost. Cílem bylo přiblížit občanům jejich práva a možnosti, které v Evropské unii mají. Program byl rozdělen do tří bloků: Evropské občanství v roce 2013, Studuj Cestuj Pracuj, a diskuse Od teorie k praxi. Se svými příspěvky vystoupil zástupce Úřadu vlády ČR Jan Durica, Zdeňka Škarková z RRAV Jihlava, Josef Kodet z Úřadu práce. Za Národní centrum Europass ČR vystoupila Dita Slavíková, Petr Chaluš zastupující Dům zahraničních služeb, Iva Havlíčková z o. s. Hodina H. Do diskuse se aktivně zapojil europoslanec a rodák z Havlíčkova Brodu Pavel Poc a zástupce Evropského hospodářského a sociálního výboru Roman Haken. Zástupce rakouského partnera Bernhard Haas představil projekt Angažovanci. Dne 10. června na zámku ve Velkém Meziříčí proběhlo slavností vyhlášení Skutku roku Slavnostnímu aktu předcházelo vzdělávání finalistů této ceny na téma získávání finančních prostředků na projekt.

8 6. Was bereits hinter uns liegt Seit Beginn der Umsetzung des Projekts haben wir eine Reihe von Veranstaltungen ausgerichtet, sei es für die breite Öffentlichkeit, Gemeindevertreter oder gemeinnützige Organisationen. Im Februar fand in Náměšť nad Oslavou ein Seminar für lokale Aktionsgruppen und Mikroregionen statt. Auf dem Programm standen Möglichkeiten der Finanzierung von Projekten LAG und Mikroregionen aus dem Budget der Region, die Umsetzung der Lokalen Agenda 21, Vorbereitungen auf den neuen Programmzeitraum sowie Möglichkeiten der Finanzierung der Dorfentwicklung. Der zweite Teil des Seminars war konkreten Aktivitäten, Erfahrungen und umgesetzten Projekten gewidmet. Im März lief in Třešť eine Bildungsveranstaltung für Bürgermeister und Bürgermeisterinnen von Städten und Gemeinden in der Region Vysočina. An der Veranstaltung nahmen mehr als 200 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen von Städten und Gemeinden teil. Im Programm traten der Landeshauptmann der Region Vysočina, Jiří Běhounek, Mitglieder des Regionalrates, der Direktor der Regionalen Polizeidirektion der Region Vysočina, Oberst Mag. Miloš Trojánek, der Direktor der Feuerwehr der Region Vysočina, Oberst Ing. Petr Beneš, und weitere interessante Gäste auf. Die Anwesenden begrüßten auch die Abgeordnete Jana Fischerová und der Senator Miloš Vystrčil. Im Diskussionsprogramm wurden Fragen wie die Abfallbehandlung, das Berufs- und Mittelschulwesen, die Raumplanung in kleinen Gemeinden, die künftige Ausrichtung und die Höhe der Förderung des Programms der Unterstützung von LAG u. ä. geklärt. Mit Beispielen aus der Umsetzung der LA 21 wurden die Teilnehmer am Stand des Projekts Engagierte bekannt gemacht. Im Mai fand in Jihlava der erste von drei geplanten Jugendworkshops statt. Seine Themen waren Sicherheit im Internet, Arbeit in sozialen Netzwerken und Medialisierung von Aktivitäten um uns herum. Die Teilnehmer, überwiegend Schüler, brachten sich sehr aktiv in das Programm ein und diskutierten über Themen, die sie in der weiteren Kommunikation mit Jugendlichen in Niederösterreich interessieren würden. An diesen Workshop knüpft eine Veranstaltung an, die diesmal durch den österreichischen Partner zum Termin in Allentsteig ausgerichtet wird. Die Teilnehmer werden lernen, mit Videotechnik zu arbeiten, eine Aufnahme zu bearbeiten und zu einem abgerundeten Videospot zusammenzuschneiden. Nächstes Jahr wird dann ein gemeinsames tschechischösterreichisches Jugendtreffen stattfinden. Am 16. Mai fand für die breite Öffentlichkeit das Seminar Aktive Bürgerschaft statt. Ziel war es, den Bürgern ihre Rechte und Möglichkeiten näher zu bringen, die sie in der Europäischen Union haben. Das Programm war in drei Blöcke unterteilt: Europäische Bürgerschaft im Jahr 2013, Studiere Reise Arbeite, und eine Diskussion Von der Theorie zur Praxis. Mit ihren Beiträgen traten der Vertreter des Amtes der Regierung der Tschechischen Republik, Jan Durica, Zdeňka Škarková von Regionalen Entwicklungsagentur Vysočina Jihlava und Josef Kodet vom Arbeitsamt auf. Für das Nationale Zentrum Europass der Tschechischen Republik trat Dita Slavíková auf, ferner Petr Chaluš, der das Haus der Auslandsdienste vertritt, sowie Iva Havlíčková von der Bürgervereinigung Stunde H. Der Diskussion schlossen sich aktiv der Europaabgeordnete und Sohn der Stadt Havlíčkův Brod, Pavel Poc, und der Vertreter des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, Roman Haken an. Der Vertreter des österreichischen Partners, Bernhard Haas, stellte das Projekt Engagierte vor. Am 10. Juni fand auf dem Schloss in Velké Meziříčí die feierliche Verk Dem feierlichen Akt war die Ausbildung der Finalisten dieses Preises zu für ein Projekt vorausgegangen. Zum Termin lief die internationale Fahrradstafette Klimatour, die auf dem Gebiet Österreichs wie Deutschlands bereit eine langjährige Tradition besitzt. Hauptgedanke der Veranstaltung ist die Unterstützung einer umweltfreundlichen Transportart, einer gegenseitigen Begegnung zwischen Gemeinden und das Vorstellen des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der Gemeinden. Die Strecke der diesjährigen Ausgabe war in drei Etappen unterteilt: Koněšín Velké Meziříčí, Velké Meziříčí Nové Město na Moravě und Nové Město na Moravě Křižánky. Am fand die erste einer Serie von Schulungen für lokale Experten statt, die nach dem Absolvieren des Ausbildungszyklus in der Lage sein werden, Gemeinden in Vysočina bei der Umsetzung der Lokalen Agenda 21 behilflich zu sein. Das zweitägige Seminar Engagierte Wie verändere ich meinen Lebensort fand an den Tagen vom September in Vír im Gebiet Žďár statt. Vertreter von Gemeinden und gemeinnützigen Organisationen lernten hier, effektive Instrumente für die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Mit praktischen Erkenntnissen zum Projekt Nachbarn 55+ trat die Direktorin des regionalen ehrenamtlichen Zentrums TOTEM aus Pilsen, B. Vlastimila Faiferlíková, auf. Mit konkreten Erkenntnissen ergänzte die erörterten Themen auch der Vertreter des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung, des österreichischen Projektpartners, Mag. Karl Trischler. Zpravodaj, občasník vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ Vychází pouze elektronicky.

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Drittes Treffen der Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) Third Meeting of the Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) 07. Mai 2015, Česke Velenice

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Únor 2014/Februar 2014

Únor 2014/Februar 2014 Únor 2014/Februar 2014 Obsah: 1) Top obec AT - Höflein 2) Druhá tematická studijní cesta 3) Skutek roku 2013 4) 1. workshop pro mládež 5) Setkání MAS a mikroregionů 6) Co nás čeká 1. Top obec AT - Höflein

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VÍDEŇ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_CIJ2318 Autor Mgr. Kateřina Pechálová Datum 22. 3. 2013

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 19. únor 2013, České Budějovice RegioTalent Regionalisierung ohne Grenzen 1 Zájmové území projektu RegioTalent

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková Porozumění stavby Janákova vila ZAT Rottová & Janíková V tomto cvičení si rozebereme celou stavbu a ukážeme si, jaké stavební prvky na ní byly použity. In dieser Übung betrachten wir das ganze Haus und

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín 2016 AUGUST SRPEN 2015 Tschechien: Tradition mit Perspektive Stahl- und Metallbranche Německo: Významnější, než se zdá ocelářský průmysl DTIHK-Sommerfest Letní slavnost ČNOPK FEBRUAR ÚNOR 2014 Der tschechische

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky středních odborných škol a učilišť ze severních Čech v Sasku Internationale Fachpraktika in den Bereichen Gartenbau und Landwirtschaft

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 Tschechische & Deutsche Version / FAQs auf Deutsch MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 MODEL / KOMPONENTY JENDA SOUČÁST VÝBAVY STANDA SOUČÁST VÝBAVY TONDA SOUČÁST VÝBAVY Tlumič Brzda Sklápěcí

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Diskriminierung und Rassenwahn

Diskriminierung und Rassenwahn Diskriminierung und Rassenwahn Ein reizvoller Urlaubsort? (Quelle: Kancelář pro oběti nacismu Büro für NS-Opfer, Prag) (Quelle StAL, 20657, Braunkohlenwerke Kraft I Thräna, Nr. 13, unfoliiert) www.zeitzeugen-dialog.de

Více

Beispiele guter Praxis Lokale Agenda 21 beiderseits der Grenze Das Beste aus der Zusammenarbeit zwischen Vysočina und Niederösterreich

Beispiele guter Praxis Lokale Agenda 21 beiderseits der Grenze Das Beste aus der Zusammenarbeit zwischen Vysočina und Niederösterreich Příklady dobré praxe místní Agendy 21 na obou stranách hranice To nejlepší ze spolupráce Kraje Vysočina a Dolního Rakouska Beispiele guter Praxis Lokale Agenda 21 beiderseits der Grenze Das Beste aus der

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

W3 rozvoj živnostenských lokalit a lokalit k bydlení podél S3 W3 Entwicklung des gemeinsamen Wirtschaftsraumes Hollabrunn Retz Znojmo

W3 rozvoj živnostenských lokalit a lokalit k bydlení podél S3 W3 Entwicklung des gemeinsamen Wirtschaftsraumes Hollabrunn Retz Znojmo W3 rozvoj živnostenských lokalit a lokalit k bydlení podél S3 W3 Entwicklung des gemeinsamen Wirtschaftsraumes Hollabrunn Retz Znojmo Prezentace projektu Projektpräsentation Podnět / Anlass Proměny / Veränderungen

Více

Výroční konference SGUN 20. 22.2. 2009 www.medeus.cz. Pozvánka. na Výroční konferenci SGUN 2009

Výroční konference SGUN 20. 22.2. 2009 www.medeus.cz. Pozvánka. na Výroční konferenci SGUN 2009 Adresa: SGUN Krajinská 2 CZ 370 01 České Budějovice Tel. / Fax. : 387 415 026 Mobil: 724 503 704 Pozvánka na Výroční konferenci SGUN 2009 (třídenní vzdělávací akce pro učitele NJ s akreditací MŠMT) na

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

Třeboňská nocturna. Nocturno in Třeboň 10. 14.7.2007

Třeboňská nocturna. Nocturno in Třeboň 10. 14.7.2007 Třeboňská nocturna Nocturno in Třeboň 10. 14.7.2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s.r.o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Den 4. Jahrgang der Musikfestspiele Nocturno in

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Historie a současnost SOŠ a SOU Sušice Historie und Gegenwart SOŠ a SOU Sušice

Historie a současnost SOŠ a SOU Sušice Historie und Gegenwart SOŠ a SOU Sušice Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at Úřad dolnorakouské zemské vlády Odbor územního plánování a regionální politiky Zemská kancelář pro

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ-NJ-1_17 Německý jazyk - karty se slovíčky

Více

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Přeshraniční management povodňových rizik v Povodí Labe Kristina Rieth Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Kantenanleimmaschine /poloautomatická olepovačka hran Marke und Typ / Značka a typ: Miniprof 100 Baujahr / Rok výroby: 2006 Hersteller / Výrobce:

Více

Charakteristika studijního předmětu

Charakteristika studijního předmětu Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Cizí jazyk 1 povinný Ročník 1.; 2. Semestr 1.; 2.; 3.; 4. Rozsah studijního předmětu: Počet kreditů: Způsob zakončení: Forma výuky:

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více