Únor 2014/Februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2014/Februar 2014"

Transkript

1 Únor 2014/Februar 2014 Obsah: 1) Top obec AT - Höflein 2) Druhá tematická studijní cesta 3) Skutek roku ) 1. workshop pro mládež 5) Setkání MAS a mikroregionů 6) Co nás čeká 1. Top obec AT - Höflein Program místní Agenda 21, v Rakousku Gemeinde 21, již několik let úspěšně probíhá také v partnerském Dolním Rakousku. Ukázkovým příkladem pro to, jak naplňovat teze Gemeinde 21 je obec Höflein. Místní obyvatelé se do programu zapojili už před sedmi lety a díky němu rozjeli řadů úspěšných projektů. Höflein je typickou dolnorakouskou obcí, která může být inspirací pro řadu míst na Vysočině. Má obyvatel a leží na východním okraji Arbesthalerské vrchoviny ve východní Vídeňské pánvi mezi Dunajem a Litavou v okrese Bruck an der Leitha. Je jednou z nejdůležitějších vinařských vesnic v lokalitě Carnutum a díky kvalitě zdejších vín a blízkosti velkoměsta se stala oblíbeným výletním cílem znalců a gurmánů. Vůbec první akcí v rámci programu Gemeinde 21 byl v roce 2007 Den slunce cyklistický výlet k větrné elektrárně, následovaly Den rekordů, kurz nordic walking, otevření naučné stezky o včelách, Den slunce cyklistický výlet do zařízení na biomasu v Brucku nad Litavou. V květnu 2008 představitelé obce uspořádali první Vesnickou snídani. Na hlavní ulici připravili dlouhý stůl pro více jak 300 osob a účastníci při dobré snídani diskutovali o důležitých tématech. Akce slouží hlavně k předávání informací o aktivitách G21 obyvatelům obce, kteří tento způsob komunikace přijímají velmi příznivě. Prvního ročníků se zúčastnilo 250 osob. Dalšími akcemi pro veřejnost byl energetický informační den, účast na dni rekordů, adventní trh, plánovaní projektu Vinařská stezka v Carnuntum na Dolnorakouskou Zemskou výstavu 2011 apod. V roce 2010 proběhly v obci další aktivity jako Sklepní partie, vesnická akce Bezbariérově s BHW, účast na dni rekordů. Vesnické snídaně se zúčastnilo tentokrát již 450 osob. Proces Gemeinde 21 byl zakončen závěrečnou konferencí 5. ledna 2012, v rámci které proběhla také anketa ke zjištění spokojenosti s průběhem procesu a jeho výsledky. Aktivity, které se v rámci projektu rozjely v Höfleinu probíhají i nadále. V obci byl založen klub seniorů a nadále pokračuje tradice Vesnické snídaně. Inhalt: 1) Topgemeinde AT - Höflein 2) Zweite Studienreisre 3) Wettbewerb Tat des Jahres ) 1. Workshop für Jugendliche 5) Treffen lokaler Aktionsgruppen und Mikroregionen 6) Was erwartet uns? 1. Topgemeinde AT - Höflein Das Programm Lokale Agenda 21, in Österreich Gemeinde 21, läuft seit einigen Jahren auch erfolgreich in der Partnerregion Niederösterreich. Ein Paradebeispiel, wie man die Thesen der Gemeinde 21 erfüllen kann, ist die Gemeinde Höflein. Die örtliche Bevölkerung schloss sich dem Programm bereits vor sieben Jahren an und brachte dank dessen eine Reihe erfolgreicher Projekte auf den Weg. Höflein ist eine typische niederösterreichische Gemeinde, die eine Inspiration für eine Reihe von Orten in Vysočina sein kann. Sie hat Einwohner und liegt am Ostrand des Arbesthaler Hügellands im östlichen Wiener Becken zwischen Donau und Leitha im Bezirk Bruck an der Leitha. Es ist eine der bedeutendsten Weinbaugemeinden in der Großlage Carnuntum und wegen der Qualität der hiesigen Weine und der Großstadtnähe wurde sie zu einem beliebten Ausflugsziel für Kenner und Genießer. Die überhaupt erste Veranstaltung im Rahmen des Programms Gemeinde 21 war im Jahr 2007 der Tag der Sonne ein Fahrradausflug zu einem Windpark, es folgten der Tag der Rekorde, ein Nordic Walking-Kurs, die Eröffnung eines Bienenlehrpfads, der Tag der Sonne ein Fahrradausflug zur Biomassenanlage in Bruck an der Leitha. Im Mai 2008 veranstalteten Vertreter der Gemeinde das erste Dorffrühstück. Auf der Hauptstraße bereiteten sie eine lange Tafel für mehr als 300 Personen vor und die Teilnehmer diskutierten bei einem guten Frühstück über wichtige Themen. Die Veranstaltung dient vor allem der Weitergabe von Informationen über die Aktivitäten der G21 an die Bewohner der Gemeinde, die diese Art der Kommunikation sehr positiv annehmen. An den ersten Jahrgängen nahmen 250 Personen teil. Weitere Veranstaltungen für die Öffentlichkeit waren ein Energieinformationstag, die Teilnahme am Tag der Rekorde, ein Adventsmarkt, die Planung des Projekts Weinstraße im Carnuntum zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2011 u. ä. Im Jahr 2010 liefen in der Gemeinde weitere Aktivitäten wie eine Kellerpartie, die Dorfveranstaltung Barrierefrei mit dem BHW und die Teilnahme am Tag der Rekorde. Am Dorffrühstück nahmen diesmal bereits 450 Personen teil. Der Prozess Gemeinde 21 wurde mit der Abschlusskonferenz am 5. Januar 2012 abgeschlossen, in deren Rahmen auch eine Umfrage zur Ermittlung der Zufriedenheit mit dem Verlauf des Prozesses und seinen Ergebnissen lief. Die Aktivitäten, die im Rahmen des Projekts in Höflein auf den Weg gebracht wurde, laufen auch weiterhin. In der Gemeinde wurde ein Seniorenklub gegründet und die Tradition des Dorffrühstücks wird fortgesetzt.

2 Únor Druhá tematická studijní cesta Jak dobře zpropagovat dobrou práci Aktéři obnovy venkova a účastníci místní Agendy 21 v Dolním Rakousku se z ekonomie naučili, že dobré výsledky se také musí dobře prodat, aby byla upoutána veřejnost: výsledky mají mít na zřeteli občané, ale i lidé vně obce, jako návštěvníci obcí a vesnic a nakupující místních produktů. Při jednodenní studijní cestě na konci roku 2013 navštívilo více jak 40 zájemců z Kraje Vysočina dvě místa ve Waldviertlu v severozápadním Dolním Rakousku, která se cíleně zaměřila na obsahová témata k docílení větší pozornosti na veřejnosti: vesnice Sallingstadt a obec Schönbach. Zážitkový pobyt pro mladé je v obci Sallingstadt, která má několik set obyvatel, velké téma. Asi před třiceti lety byla zavřena vesnická škola a budova hledala nové uplatnění. Za podpory regionálního manažera Adi Kastnera byla budova díky tisícům nezaplaceným hodinám práce místních obyvatel sanována a přestavěna. Místní spolek je nositelem aktivit. Předseda Josef Schaden (hlavním povoláním vedoucí bankovní úředník) a jeho sousedé vybudovali hřiště, turistické stezky a jiná zařízení pro hosty. Spolek založila firma, která má na starosti pronajímání místností a pohoštění pro hosty v mládežnickém hostinci. Starosta z Vysočiny se na studijní jízdě zeptal, jestli obci nevadí, že spolek plní úlohy, které jsou podle jeho názoru úlohy obce. Odpověď předsedy spolku byla, že obec je ráda, že pro dobrou budoucnost místa pracuje aktivní partner. Obec se musí starat o více vesnic a nezvládne sama splnit všechna přání místních obyvatel. V obci Schönbach byl před desetiletími opuštěn klášter a velká budova zůstala prázdná. Vedle obecních účelů byla zřízena tele kancelář, která nabízela elektronické služby. Kvůli technologickému rozvoji (koneční spotřebitelé dělají elektronické činnosti sami) nemohla tele kancelář dále úspěšně pracovat. Druhá tematická cesta: Schönbach Februar Zweite Studienfahrt - Gute Arbeit gut vermarkten Von der Wirtschaft lernten in Niederösterreich auch Dorferneuerer und Mitwirkende in der Lokalen Agenda 21, dass gute Leistungen auch gut verkauft werden müssen, um in der Öffentlichkeit beachtet zu werden: die Leistungen sollen von den eigenen Bürgerinnen und Bürgern beachtet werden, aber auch von Menschen außerhalb, die zu Besucherinnen und Besuchern oder Käuferinnen und Käufer von Produkten der Dörfer und Gemeinden werden können. Bei einer ganztägigen Studienfahrt konnten Ende 2013 mehr als 40 Interessierte aus dem Kreis Vysocina zwei Orte im Waldviertel im nordwestlichen Niederöstereich besuchen, die sich gezielt auf inhaltliche Themen spezialisieren, um dadurch mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erzielen: das Dorf Sallingstadt sowie die Gemeinde Schönbach. Erlebnisurlaub für junge Leute ist das große Thema in Sallingstadt, einem Dorf mit wenigen hundert Einwohnern. Vor etwa 30 Jahren wurde die Dorfschule geschlossen, das Gebäude suchte eine neue Verwendung. Mit Unterstützung des Regionalmanagers Adi Kastner wurde das Gebäude mit tausenden unbezahlten Arbeitsstunden von der Ortsbevölkerung saniert und ausgebaut. Ein lokaler Verein ist der Träger der Aktivitäten. Obmann Josef Schaden (im Hauptberuf leitender Bankangestellter) und seine Nachbarinnen und Nachbarn legten Spielplätze, Wanderwege und andere Einrichtungen für die Gäste an. Der Verein gründete auch eine kommerzielle Firma, welche die Zimmervermietung und die Bewirtung der Gäste im Jugendgästehaus abwickelt. Ein Bürgermeister aus der Vysocina fragte bei der Studienfahrt, ob es die Gemeinde nicht stört, dass ein Verein Aufgaben erfüllt, die seiner Meinung nach eindeutig Aufgaben der Gemeinde sind. Die Antwort des Vereinsobmannes war, dass sich die Gemeinde freut, dass ein aktiver Partner für eine gute Zukunft des Ortes arbeitet. Die Gemeinde hat für mehrere Dörfer zu sorgen und schafft es nicht allein, alle Wünsche der Ortsbewohnerinnen und Bewohner zu erfüllen. In der Gemeinde Schönbach wurde vor Jahrzehnten ein Kloster aufgelassen, ein großes Gebäude stand leer. Neben kommunalen Zwecken wurde ein Telebüro eingerichtet, welches elektronische Dienstleistungen anbot. Durch technologische Entwicklungen (die Letztverbraucher erledigten die elektronischen Arbeiten selbst) konnte das Telebüro nicht mehr erfolgreich arbeiten. Auf der Suche nach einer Innovation entdeckte der Verantwortliche des Trägervereines Franz Höfer das Seifensieden und Korbflechten. Er entschied sich für ein sozio ökonomisches Projekt, bei dem arbeitslose Frauen Beschäftigung fanden. Sie stellen 37 verschiedene Seifen her und flechten kunstvolle Körbe. Im angeschlossenen 1. Europäischen Korboutlet werden Korbwaren aus zahlreichen Ländern Europas angeboten. Die Studienfahrt zeigte, wie wichtig Kooperation in der Gemeinde- und Regionalentwicklung ist: engagierte Vereine unterstützen die Gemeinden, Vereine setzen kommerzielle Aktivitäten, die Produzenten von regionalen Produkten verarbeiten diese weiter und sie bauen ihre Produkte in Fremdenverkehrsaktivitäten ein.

3 Při hledání inovace objevil předseda spolku Franz Höfer vaření mýdla a pletení košů. Rozhodl se pro socioekonomický projekt, kde najdou uplatnění nezaměstnané ženy. Vyrábí 37 různých druhů mýdel a pletou umělecké koše. V 1. evropském outletu košů byly nabízeny koše z četných zemí v Evropě. Studijní cesta ukázala, jak je v obcích a v regionálním rozvoji důležitá spolupráce: angažované spolky podporují obce, spolky používají komerční aktivity a producenti regionálních produktů je dále zapracovávají do aktivit cestovního ruchu. Informace/ Informationen: Sallingstadt: Schönbach: Obecné informace/allgemeine Informationen: Karl Trischler, Úřad Dolnorakouské zemské vlády, koordinátor místní Agendy 21 (Obec21), Amt der Niederösterreichischen Landesregierung oordinátor Koordination Lokale Agenda 21 (Gemeinde21), Tel. +43/676/ Kraj Vysočina vyhlásil Skutek roku 2013! Dne Kraj Vysočina již po páté spustil veřejnou anketu Skutek roku. Jsou přijímány nominace právnických a fyzických osob realizující projekt či aktivitu, která v roce 2013 přispěla k rozvoji regionu. Skutky fyzických osob lze nominovat v oblastech sociálně-zdravotní, kultura a umění, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Projekty právnických osob je možné nominovat v oblasti sociální ekonomické, oblasti sídel, staveb a bydlení, oblasti životního prostředí a v oblasti vzdělávání. Nominace budou přijímány do na odkazech nebo O skutcích fyzických osob může veřejnost hlasovat od do Projekty právnických osob bude hodnotit odborná porota. Aby byla zachována šance také pro malé obce, každá kategorie se člení na podkategorie obec do 1000 obyvatel a obec nad 1000 obyvatel. Oceněné projekty právnických osob postoupí na podzim roku 2014 do přeshraničního kola soutěže, kde budou soupeřit s projekty z Dolního Rakouska. V této partnerské spolkové zemi má obdobná soutěž již dlouholetou tradici. O vítězných projektech v rámci přeshraničního kola bude rozhodovat mezinárodně složená odborná porota, projekty budou posuzovány z hlediska originality, stupně zapojení občanů a udržitelnosti. Smyslem soutěže je především medializace a ocenění dobrovolných aktivit. Hlavním přínosem pro zúčastněné obce, organizace a spolky je možnost poznání projektů na druhé straně hranice, výměna zkušeností a vzájemné učení. 3. Die Region Vysočina rief den Wettbewerb Tat des Jahres 2013 aus! Am startete die Region Vysočina zum bereits fünften Mal die Umfrage Tat des Jahres. Es werden Nominierungen von juristischen und natürlichen Personen angenommen, die ein Projekt oder eine Aktivität realisieren, die im Jahr 2013 zur Entwicklung der Region beigetragen hat. Taten natürlicher Personen können in den Bereichen Soziales und Gesundheit, Kultur und Kunst, Umwelt, Kinderund Jugendfreizeit, Beratung, Bildung und Aufklärung nominiert werden. Projekte juristischer Personen können in den Bereichen Soziales, Wirtschaft, im Bereich Siedlungen, Bauten und Wohnen, im Bereich Umwelt sowie Bildung nominiert werden. Nominierungen werden bis zum unter den Links oder angenommen. Über die Taten des Jahres natürlicher Personen kann die Öffentlichkeit vom bis abstimmen. Die Projekte juristischer Personen wird eine Fachjury bewerten. Um die Chancen auch für kleine Gemeinden zu wahren, gliedert sich jede Kategorie in die Unterkategorien Gemeinde bis 1000 Einwohner und Gemeinde über 1000 Einwohner. Die ausgezeichneten Projekte juristischer Personen gelangen im Herbst 2014 in die grenzüberschreitende Runde des Wettbewerbs, wo sie mit Projekten aus Niederösterreich wetteifern werden. In diesem Partner-Bundesland hat ein analoger Wettbewerb bereits eine langjährige Tradition. Über die siegreichen Projekte im Rahmen der grenzüberschreitenden Runde wird eine international zusammengesetzte Fachjury entscheiden, die Projekte werden aus Sicht der Originalität, des Grades der Einbindung der Bürger und der Nachhaltigkeit beurteilt. Sinn des Wettbewerbs ist vor allem die Würdigung und die aktive Präsentation ehrenamtlicher Aktivitäten in den Medien. Der Hauptnutzen für die beteiligten Gemeinden, Organisationen und Vereine ist die Möglichkeit des Kennenlernens von Projekten auf der anderen Seite der Grenze, der Erfahrungsaustausch und gegenseitiges Lernen. Vlasta Pávová, Marie Kopečková a Kristýna Staňková kategorie sociální věci, Skutek roku 2012

4 Únor 2014 Februar multimediální workshop pro mládež Po úspěšně započaté přestavbě bývalého kina v obci Allentsteig se první nově adaptovaná část historické budovy otevřela pro první multimediální workshop pro mládež. Ve dnech 29. a se zde sešli mladí z Kraje Vysočina a z Dolního Rakouska a společně s filmaři zpracovali tři krátké filmy. Při promítání filmu byla diskutována také budoucnost projektu kino Allentsteig jako nového kulturního centra ve Waldviertlu. Na otevření společenského centra má podíl spolek al!ve (Allentsteiger lichtspiel Verein), který usiluje o revitalizaci starých budov v centru Allentsteigu a jejich přetvoření na místo setkávání mládeže a umělecké a kulturní dílny. Akce se konala v rámci projektu Angažovanci ve spolupráci s Úřadem Dolnorakouské zemské vlády, mládežnickým kulturním spolkem together a Wood.dok, Dolnorakouským spolkem pro obnovu venkova a za podpory ženského oddělení Země Dolní Rakousko a mládežnické kulturní iniciativy come on. Cílem tohoto setkání bylo přivést dívky k technickým oborům a odbourat strach z povolání, kterým dominují muži. 12 účastníkům byly zprostředkovány znalosti o natáčení videí, základní techniky natáčení, instalace techniky až po střih a dokončovací práce. Pod odborným vedením Liesy Kovacs a Christiana Pfabigana vznikly v česko-rakouských skupinách 3 krátké filmy, které byly prezentovány na společenském večeru. Karl Trischler jako zástupce Dolnorakouské zemské vlády zde zmínil důležitost atraktivních kulturních nabídek pro mládež. Willi Lehner z organizace Kulturvernetzung Waldviertel hovořil o nutných dalších krocích k vytvoření kulturního centra, radní města pro mládež Peter Hinterleitner, zástupce městyse Allentsteig vyjádřil zájem účastnit se na dalších společných akcích. Tato akce nabízí prostor pro dialog o budoucnosti projetu kino Allentsteig, který je plánován spolkem al!ve- Allentsteiger Lichtspiel Verein jako spojující a nadregionální kulturní centrum ve Waldviertlu. Navazující workshop mládeže s tématem Zvuk se uskutečnil ve dnech Účastníci si měli možnost natočit krátká videa a pracovat se zvukovými efekty. 3. workshop pro mládež je plánován na workshop - Allentsteig Multimedia-Workshop für Jugendliche Nach dem erfolgreich begonnenen Umbau eines ehemaligen Kinos in der Gemeinde Allentsteig öffnete sich der erste neu adaptierte Teil des historischen Gebäudes für den ersten Multimedia-Workshop für Jugendliche. An den Tagen 29. und trafen sich hier Jugendliche aus der Region Vysočina und aus Niederösterreich und erstellten gemeinsam mit Filmemachern drei Kurzfilme. Bei der Filmvorführung wurde auch die Zukunft des Projekts Kino Allentsteig als neues Kulturzentrum im Waldviertel diskutiert. Seinen Anteil an der Eröffnung des gesellschaftlichen Zentrums hat der Verein al!ve (Allentsteiger Lichtspiel-Verein), der sich für die Wiederbelebung alter Gebäude im Zentrum von Allentsteig und deren Umgestaltung zu einer Jugendbegegnungsstätte und zu Kunst- und Kulturwerkstätten starkmacht. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Projekts Engagierte in Zusammenarbeit mit dem Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, den Jugendkulturvereinen together und Wood.dok, dem Verband Niederösterreichische Dorferneuerung und mit Unterstützung der Frauenabteilung des Landes Niederösterreichs und der Jugendkulturinitiative come on statt. Ziel dieser Begegnung war es, Mädchen an technische Fächer heranzuführen und die Angst vor männerdominierten Berufen abzubauen. Den 12 Teilnehmern wurden Kenntnisse über das Drehen von Videos, die Grundtechniken des Drehens, der Installation der Technik bis hin zum Schnitt und der Fertigstellungarbeit vermittelt. Unter der fachlichen Leitung von Liesa Kovacs und Christian Pfabigan entstanden in tschechisch-österreichischen Gruppen 3 Kurzfilme, die auf einem gesellschaftlichen Abend präsentiert wurden. Karl Trischler als Vertreter der Niederösterreichischen Landesregierung erwähnte hier die Bedeutung attraktiver Kulturangebote für Jugendliche. Willi Lehner von der Organisation Kulturvernetzung Waldviertel sprach von notwendigen weiteren Schritten zur Schaffung eines Kulturzentrums. Der Jugendgemeinderat Peter Hinterleitner, der Vertreter der Gemeinde Allentsteig, äußerte sein Interesse, an den nächsten gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Diese Veranstaltung bietet Raum für einen Dialog über die Zukunft des Projekts Kino Allentsteig, das der Verein al!ve-allentsteiger Lichtspiel-Verein als verbindendes und überregionales Kulturzentrum im Waldviertel plant. Ein anknüpfender Jugendworkshop mit dem Thema Ton fand am statt. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, kurze Videos zu drehen und mit Toneffekten zu arbeiten. Der 3. Jugendworkshop ist für den geplant. Kontakt: Mag. Angelika Starkl, tisková mluvčí/pressesprecherin al!ve - Allentsteiger Lichtspiel Verein Dr.-Ernst-Krenn-Str. 20, 3804 Allentsteig ,

5 5. Treffen lokaler Aktionsgruppe und Mikroregionen der Region Vysočina 2. workshop - Allentsteig 5. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina Jednou z aktivit projektu Angažovanci, která bude realizována 20. února 2014 v Ledči nad Sázavou, je setkání místních akčních skupin a mikroregionů Kraje Vysočina konané pod záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, radního Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. V Kraji Vysočina aktuálně působí 16 místních akčních skupin (dále jen MAS), do kterých je zapojeno více než 90 % obcí kraje a 70 % jeho obyvatel. MAS aktivují a sdružují veřejné i soukromé subjekty snažící se o rozvoj venkova na svém území. Jejich přínos je nepopiratelný zejména v oblasti administrace prostředků v rámci Programu rozvoje venkova ČR a dalších aktivit (projektů) motivujících zájem obyvatel kraje na jeho udržitelném rozvoji. Mikroregiony jsou pak jednou z přirozených součástí těchto subjektů. V dopolední části programu bude účastníkům představena náplň a poslání projektu Angažovanci a zazní i aktuální informace z Národní sítě MAS ČR. Následovat bude prezentace MAS z jiného regionu - MAS Lípa pro venkov a na ni naváže prezentace mikroregionu a MAS z Vysočiny - LEADER-Loucko a Mikroregion Loucko. Dopolední blok bude ukončen problematikou standardů pro MAS. Odpolední část programu se ponese v duchu zapojování veřejnosti do strategického plánování a následovat budou zajímavé příklady z praxe. Eine der Aktivitäten des Projekts Engagierte, die am 20. Februar 2014 in Ledeč nad Sázavou realisiert wird, ist ein Treffen lokaler Aktionsgruppen und Mikroregionen der Region Vysočina, das unter der Schirmherrschaft von Ing. B. Martin Hyský, dem Ratsmitglied der Region Vysočina für den Bereich regionale Entwicklung stattfindet. In der Region Vysočina sind derzeit 16 lokale Aktionsgruppen (nachfolgend nur LAG genannt) aktiv, in die mehr als 90 % der Gemeinden der Region und 70 % ihrer Bevölkerung eingebunden sind. Die LAG aktivieren und vereinen öffentliche wie private Subjekte, die sich um die Entwicklung des ländlichen Raums auf ihrem Gebiet bemühen. Ihr Beitrag ist insbesondere im Bereich der Administration von Mitteln im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums der Tschechischen Republik und weiterer Aktivitäten (Projekte), die das Interesse der Bevölkerung der Region an ihrer nachhaltigen Entwicklung motivieren, unbestritten. Die Mikroregionen sind dann ein natürlicher Bestandteil dieser Subjekte. Im Vormittagsteil des Programms werden den Teilnehmern der Inhalt und die Mission des Projekts Engagierte vorgestellt und es klingen auch aktuelle Informationen aus dem Nationalen Netzwerk der LAG der Tschechischen Republik an. Folgen wird eine Präsentation einer LAG aus einer anderen Region der LAG Lípa pro venkov (Eine Linde für das Land) und an diese schließt sich die Präsentation der Mikroregion und LAG aus Vysočina - LEADER-Loucko und Mikroregion Loucko an. Der Vormittagsblock wird mit der Problematik der Standards für LAG abgeschlossen. Der Nachmittagsteil des Programms wird im Zeichen der Einbindung der Öffentlichkeit in die strategische Planung stehen und folgen werden interessante Beispiele aus der Praxis. 6. Was erwartet uns? Die III. Themenreise nach Niederösterreich wird diesmal auf die ehrenamtliche Tätigkeit gerichtet sein. Die thematische Studienreise ist für Vertreter von Gemeinden, Städten und gemeinnützigen Organisationen aus der Region Vysočina vorgesehen, die ein Interesse haben, Neuheiten aus dem Bereich der nachhaltigen Entwicklung und Erneuerung des ländlichen Raums zu erfahren, die auch in Österreich ein Beispiel guter Praxis für andere sind. Ziel der Reise ist die Grenzgemeinde Langau. Die Gemeinde Langau hat ca. 600 Einwohner und ist dadurch interessant, dass hier 20 Nichtregierungsorganisationen arbeiten. In ihnen wird die überwiegende Mehrzahl der gemeinnützigen Aktivitäten im kulturellen und sozialen Bereich realisiert. Auch die Gemeinde Langau ist Realisator der Lokalen Agenda 21, die in Niederösterreich unter der Bezeichnung Gemeinde 21 bekannt ist.

6 6. Co nás čeká? III. tematická cesta do Dolního Rakouska bude tentokráte zaměřena na dobrovolnickou činnost. Tematická studijní cesta je určena pro zástupce obcí, měst a neziskových organizací z Kraje Vysočina, kteří mají zájem poznávat novinky z oblasti udržitelného rozvoje a obnovy venkova, které jsou i v Rakousku příkladem dobré praxe pro ostatní. Cílem cesty je příhraniční obec Langau. Komunita Langau má cca 600 obyvatel a je zajímavá tím, že zde pracuje 20 nevládních organizací. V nich je realizována převážná většina veřejně prospěšných aktivit v kulturní a sociální oblasti. I obec Langau je realizátorem místní Agendy 21, která je v Dolním Rakousku známa pod názvem Gemeinde 21. I proto bude součástí přednášek, které zde uslyšíme, postup zapojení místních obyvatel do tohoto procesu, na kterou naváže zástupce Sociálního hnutí pro Lainsitztal tématem jak motivovat místní lidi k tomu, aby se zapojili jako dobrovolníci. Celý den nebude bohatý nejenom na přednáškovou činnost, ale spolu se zástupcem realizátora procesu MA21 budeme mít možnost navštívit jednotlivé tematické pracovní skupiny, které nám ukáží, co vše se v poslední době v této malé obci poblíž hranic České republiky podařilo. Účastníci cesty mají dopravu, oběd včetně nealko nápoje a celodenní tlumočení zajištěno z projektu Angažovanci. Ještě stále je možné se přihlásit. Kontaktní osobou pro tuto aktivitu je: Böhmová Jana, tel.: , Projekt Angažovanci, jehož zpravodaj právě čtete, je mimo jiné zaměřen na přilákání nové cílové skupiny - mládeže k aktivitám, které s realizací MA 21 souvisí. Již jsme Vás v minulém čísle informovali o aktivitách, které jsme pro mládež organizovali. Bylo to především školení mládeže z Vysočiny o využívání sociálních sítí a školení mládeže z Dolního Rakouska a Vysočiny na téma jak zachytit prostřednictvím chytrých telefonů, fotoaparátů a kamer situace z běžného života v obci nebo ve městě. Tato setkání vyvrcholí společným setkáním české a rakouské mládeže, které plánujeme na konec května. Rádi bychom na toto setkání přilákali co nejvíce zájemců z řad mládeže o spolupráci mezi oběma regiony. I když účastníky posledního setkání budou především ti, kteří již některé z předchozích setkání navštívili, bude i zde prostor pro představení nových aktivit, které svoje uplatnění v přeshraničním prostoru teprve hledají. Abychom toto poslední setkání dobře naplánovali, využijeme moderní techniku k tomu, abychom se spojili s kolegy z Dolního Rakouska prostřednictvím videokonferencí. Ty budou také přístupné komukoliv, kdo o tyto aktivity má zájem. Doufáme, že poslední aktivitou spolupráce české a rakouské mládeže nekončí, a že se budou její zástupci na základě nově navázaných kontaktů i nadále potkávat. Kontaktní osobou pro tuto aktivitu je: Petr Holý, tel , Auch deshalb wird Bestandteil der Vorlegungen, die wir hier hören werden, das Verfahren der Einbindung der lokalen Bevölkerung in diesen Prozess sein, woran ein Vertreter der Sozialen Bewegung für das Lainsitztal mit dem Thema anschließen wird, wie die lokale Bevölkerung dazu motiviert werden kann, sich in ein Ehrenamt einzubringen. Der gesamte Tag wird nicht nur reich an Vorlesungen sein, sondern wir werden die Möglichkeit haben, gemeinsam mit einem Vertreter des Realisators des Prozesses LA21 einzelne thematische Arbeitsgruppen zu besuchen, die uns zeigen werden, was in letzter Zeit alles in dieser kleinen Gemeinde nahe der Grenze zur Tschechischen Republik gelungen ist. Die Teilnehmer der Reise haben den Transport, das Mittagsessen inklusive eines alkoholfreien Getränks und das ganztätige Dolmetschen aus dem Projekt Engagierte sichergestellt. Man kann sich immer noch anmelden. Ansprechpartner für diese Aktivität ist: Böhmová Jana, Tel.: , Das Projekt Engagierte, dessen Newsletter Sie gerade lesen, zielt unter anderem darauf ab, eine neue Zielgrupe Jugendliche zu Aktivitäten zu locken, die mit der Umsetzung der LA 21 zusammenhängen. Bereits in der letzten Nummer hatten wir Sie über Aktivitäten informiert, die wir für Jugendliche organisiert haben. Dies waren vor allem die Schulung von Jugendlichen aus Vysočina zur Nutzung sozialer Netzwerke und die Schulung von Jugendlichen aus Niederösterreich und Vysočina zum Thema, wie man mittels Smartphones, Fotoapparaten und Kameras Situationen aus dem gängigen Leben in der Gemeinde oder der Stadt festhält. Diese Treffen gipfeln mit einer gemeinsamen Begegnung tschechischer und österreichischer Jugendlicher, die wir für Ende Mai planen. Zu diesem Treffen würden wir gern möglichst viele Interessenten an einer Zusammenarbeit zwischen beiden Regionen aus den Reihen der Jugendlichen locken. Auch wenn die Teilnehmer des letzten Treffens vor allem diejenigen sein werden, die bereits einige der vorangegangenen Treffen besucht haben, wird es auch hier Raum für die Präsentation neuer Aktivitäten geben, die im grenzüberschreitenden Raum erst noch auf ihre Umsetzung warten. Um dieses letzte Treffen gut zu planen, nutzen wir die moderne Technik dafür, um uns mit den Kollegen aus Niederösterreich mittels Videokonferenzen in Verbindung zu setzen. Diese werden jedermann zugänglich sein, der an diesen Aktivitäten Interesse hat. Wir hoffen, dass mit der letzten Aktivität nicht die Zusammenarbeit tschechischer und österreichischer Jugendlicher endet und dass sich ihre Vertreter auf der Basis neu geknüpfter Kontakte auch weiterhin treffen werden. Ansprechpartner für diese Aktivität ist: Petr Holý, Tel ,

7 Dne 27. března bude třešťské Střední odborné učiliště hostitelem setkání všech starostů z Kraje Vysočina. Pro všechny obce zde bude připraven stánek s informacemi o místní Agendě 21. Zájemci se tak mohou seznámit s realizovaným projektem Angažovanci, prohloubit svoji znalost problematiky Agendy 21, popřípadě se do realizace v Kraji Vysočina přímo zapojit. Přítomní pracovníci jim ochotně sdělí, jaké podmínky pro realizátory MA 21 v Kraji Vysočina i v České republice jsou. Na setkání jsou také připraveny materiály s informacemi ze všech odborů krajského úřadu, které přednesou členové Rady Kraje Vysočina. Setkání také zúčastní poslanci a senátoři, kteří se aktivně podílí na závěrečné části programu, kterou je diskuse. Pro všechny zájemce budou na setkání připraveny materiály v tištěné podobě a bude zde i prostor pro osobní jednání. Aktivní zájemce můžeme prostřednictvím interaktivních www stránek Zdravého Kraje Vysočina ( přihlásit na nejbližší plánované akce. Pokud si již dopředu plánujete konzultaci, obraťte se prosím na kontaktní osobu této aktivity: Mgr. Dana Kratochvílová, tel V rámci projektu Angažovanci také vrcholí práce s další cílovou skupinou, se kterou jsme doposud tak blízce nespolupracovali. Na základě naší výzvy při zahájení projektu se nám přihlásilo celkem 12 místních expertů, kteří se školí na facilitaci procesů MA 21 v obcích Kraje Vysočina. Tento vzor jsme přejali z Dolního Rakouska, kde se pracovníci veřejné správy mohou obrátit na síť místních expertů, pokud v dané obci není dostatek odborníků, kteří by realizaci MA 21 zvládli vlastními silami. Naši experti již prošli několika školeními, kde se seznámili s podmínkami pro realizaci MA 21 v ČR, a také s postupy realizace tohoto procesu v Dolním Rakousku. Právě jim je určena návštěva obce Martinsberg v Dolním Rakousku, která se do procesu právě zapojuje. Na programu je představení zástupců obce, důvodů, které je k zapojení do realizace MA21 vedly. Postup jednotlivých kroků až do současné fáze zapojení do realizace MA 21 bude představen osobou, která je za vedení procesu v této obcí zodpovědná. Účastníci se budou moci ptát přímo místních na jejich zkušenosti a konfrontovat teoretické znalosti z předchozích školení. Vyvrcholením setkání je účast na setkání místních aktivních obyvatel, kteří se rozhodli zapojení obce do MA 21 podpořit svoji vlastní aktivitou v tematických pracovních skupinách. Po společném setkání s místními obyvateli je naplánován návrat do ČR, i když místní budou v práci pokračovat celý víkend. Naši experti budou poté k dispozici pro realizátory MA 21 v Kraji Vysočina pro případnou facilitaci procesu a jeho jednotlivých aktivit (např. veřejné fórum, setkání pracovních skupin, jednání s cílovými skupinami, sestavení strategie rozvoje, provedení průzkumů, příprava akčních plánů a medializace procesu). Jejich činnost může být součástí plánovaných aktivit, které jsou podporovány ze Zásad Kraje Vysočina pro realizaci MA 21 a Zdraví 21. Am 27. März wird die Berufsmittelschule Třešť Gastgeber eines Treffens aller Bürgermeister aus der Region Vysočina sein. Für alle Gemeinden wird hier ein Stand mit Informationen zur Lokalen Agenda 21 vorbereitet. Interessenten können sich so mit dem umgesetzten Projekt Engagierte vertraut machen, ihre Kenntnisse der Problematik Agenda 21 vertiefen, beziehungsweise sich in die Umsetzung in der Region Vysočina direkt einbringen. Die anwesenden Mitarbeiter werden ihnen gern mitteilen, welche Bedingungen es für Realisatoren der LA 21 in der Region Vysočina wie in der Tschechischen Republik gibt. Für das Treffen sind auch Materialien mit Informationen aus allen Abteilungen des Regionalamtes vorbereitet, die von Mitgliedern des Rates der Region Vysočina vorgetragen werden. Am Treffen werden auch Abgeordnete und Senatoren teilnehmen, die sich aktiv am abschließenden Teil des Programms, der eine Diskussion sein wird, aktiv beteiligen werden. Für alle Interessenten werden auf dem Treffen Materialien in gedruckter Form vorbereitet sein und es wird hier auch Raum für persönliche Verhandlungen geben. Aktive Interessenten können wir mittels der interaktiven WWW-Seiten der Gesunden Region Vysočina ( zu den nächsten geplanten Veranstaltungen anmelden. Wenn Sie bereits vorab eine Konsultation planen, wenden Sie sich bitte an den Ansprechpartner dieser Aktivität: Mag. Dana Kratochvílová, Tel Im Rahmen des Projekts Engagierte gipfelt auch die Arbeit mit einer weiteren Zielgruppe, mit der wir bislang nicht so eng zusammengearbeitet haben. Auf der Grundlage unserer Aufforderung beim Start des Projekts haben sich bei uns insgesamt 12 lokale Experten gemeldet, die sich für die Facilitation der Prozesse der LA 21 in Gemeinden der Region Vysočina schulen. Dieses Muster haben wir aus Niederösterreich übernommen, wo sich Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung an ein Netzwerk lokaler Experten wenden können, wenn es in der gegebenen Gemeinde nicht ausreichend Fachleute gibt, die die Umsetzung der LA 21 mit eigenen Kräften bewältigen würden. Unsere Experten haben bereits mehrere Schulungen absolviert, wo sie sich mit den Bedingungen für die Umsetzung der LA21 in der Tschechischen Republik und auch mit den Verfahren der Umsetzung dieses Prozesses in Niederösterreich vertraut gemacht haben. Gerade für sie ist der Besuch der Gemeinde Martinsberg in Niederösterreich vorgesehen, die sich dem Prozess gerade anschließt. Auf dem Programm stehen das Vorstellen von Gemeindevertretern und der Gründe, die sie zur Einbindung in die Umsetzung der LA21 bewogen haben. Das Verfahren der einzelnen Schritte bis zur gegenwärtigen Phase der Einbindung in die Umsetzung der LA 21 wird durch eine Person vorgestellt, die für die Leitung dieses Prozesses in dieser Gemeinde verantwortlich ist. Die Teilnehmer werden direkt die Einheimischen nach ihren Erfahrungen fragen und diese den theoretischen Kenntnissen aus den vorangegangenen Schulungen gegenüberstellen können.

8 Nominační formulář: Skutek roku 2013 Höhepunkt des Treffens ist die Teilnahme an einem Treffen aktiver lokaler Einwohner, die sich entschieden haben, die Einbindung der Gemeinde in die LA 21 mit ihrer eigenen Aktivität in thematischen Arbeitsgruppen zu unterstützen. Nach dem letzten Treffen mit lokalen Einwohnern ist die Rückkehr nach Tschechien geplant, auch wenn die Einheimischen die Arbeit das ganze Wochenende fortsetzen werden. Unsere Experten werden danach für Realisatoren der LA 21 in der Region Vysočina für eine eventuelle Facilitation des Prozesses und seiner einzelnen Aktivitäten zur Verfügung stehen (z. B. öffentliches Forum, Treffen von Arbeitsgruppen, Verhandlungen mit Zielgruppen, Zusammenstellung einer Entwicklungsstrategie, Durchführung von Untersuchungen, Vorbereitung von Aktionsplänen und Präsentation des Prozesses in den Medien). Ihre Tätigkeit kann Bestandteil geplanter Aktivitäten sein, die aus den Grundsätzen der Region Vysočina für die Umsetzung der LA 21 und Gesundheit 21 unterstützt werden. Ansprechpartner dieser Aktivität ist: Mag. Dana Kratochvílová, Tel Zpravodaj, občasník vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ Vychází pouze elektronicky.

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Říjen 2013/Oktober 2013

Říjen 2013/Oktober 2013 Říjen 2013/Oktober 2013 Obsah: 1) Úvodní slovo radního 2) TOP vesnice MA21 Vysočiny BORY 3) Aktuálně ze světa Angažovanců 4) Tematická studijní cesta Nová ekonomie 5) Přeshraniční cena regionální kolo

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Ve dnech od 27.11. - 02.12.se uskutečnila návštěva 26 studentů a 4 pedagogů Evangelické akademie Brno ve Stuttgartu.

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Eva Podubníčková - AK Viktor Pavlík Vážený pane inženýre, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za zajištění tlumočnice. Oceňujeme Vaši flexibilitu a ochotu. S tlumočnicí Petrou Peškovou jsme byli

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 19. únor 2013, České Budějovice RegioTalent Regionalisierung ohne Grenzen 1 Zájmové území projektu RegioTalent

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

KONFERENZ KONFERENCE

KONFERENZ KONFERENCE KONFERENZ 4. Konferenz der Österreichisch-Tschechischen ExpertInnenakademie KONFERENCE 4. konference Česko-rakouské akademie expertů 21./22. Juni 2007, Brünn 21./22. června 2007, Brno Hotel Continental

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH

Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH Kárný pracovní tábor v Letech u Písku byl vybudován asi dva kilometry východně od obce Lety. Vězni zde pracovali na stavbě silnice, na polích a v celém okolí tábora.

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Hrušovansko O víkendu za vínem

Hrušovansko O víkendu za vínem Nabídka turistických programů Víkend pro celou rodinu Víkend plný pohybu O víkendu za vínem Hrušovansko O víkendu za vínem 1. den: Ubytování v Šanově. Prohlídka viničních tratí v Šanově doplněná návštěvou

Více

GRENZÜBERSCHREITENDE PROJEKT AUS DEM JAHR 2013 5+5 STADTERNEUERUNG KLEINSTADTERNEUERUNG IN NIEDERÖSTERREICH UND SÜDMÄHREN AN.

GRENZÜBERSCHREITENDE PROJEKT AUS DEM JAHR 2013 5+5 STADTERNEUERUNG KLEINSTADTERNEUERUNG IN NIEDERÖSTERREICH UND SÜDMÄHREN AN. AEDECC AEDIFICIA ECCLESIAE OBSAH A PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTU AEDECC JE VYSOCE AKTUÁLNÍM TÉMATEM S PŘIDANOU HODNOTOU PŘESAHUJÍCÍ DO ARCHITEKTURY A URBANISMU MALÝCH MĚST A OBCÍ NÖ A ČR. PROJEKT PROHLUBUJE

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

MATN2. Trigonometrie. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

MATN2. Trigonometrie. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Trigonometrie MATN2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1 Trigonometrie Trigonometrie je oblastí matematiky,

Více

Vorbereitung des neuen Programms Bezirk und seine Euroregionen Grenzraumstudie Ausfugstipp

Vorbereitung des neuen Programms Bezirk und seine Euroregionen Grenzraumstudie Ausfugstipp NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 1/2014 JARO / FRÜHLING Příprava nového programu Kraj a jeho euroregiony Studie příhraničního

Více

Umweltüberwachung / Monitoring

Umweltüberwachung / Monitoring Strategische Umweltprüfung für die Regionalplanung Entwicklung eines transnationalen Prüf- und Verfahrenskonzeptes für Sachsen, Polen und Tschechien Umweltüberwachung / Monitoring Lars Stratmann Abschlusskonferenz

Více

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

MEMORANDUM o vzájemné spolupráci mezi správami národních parků Šumava (CZ) a Bavorský les (D)

MEMORANDUM o vzájemné spolupráci mezi správami národních parků Šumava (CZ) a Bavorský les (D) MEMORANDUM über die Zusammenarbeit der Nationalparkverwaltungen Sumava (CZ) und Bayerischer Wald (D) In einem der am wenigsten von Menschen beeinträchtigten Waldökosysteme Mitteleuropas wurden zum Schutz

Více

Adventní koncert euroregionu v Postoloprtech

Adventní koncert euroregionu v Postoloprtech NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2014 ZIMA / WINTER Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předána Příprava nového programu

Více

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD HANDELSKORRESPONDENZ - OBCHODNÍ KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPIS VZOR Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD Firma SLADKÁ SASANKA, s.r.o. Jarní 200/2 140 00 Praha 4 TSCHECHISCHE

Více

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

Farní charita AŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Farní charita AŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Farní charita AŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Slovo ředitele

Více

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky (Schul-)Stress? (Školní) stres? Inhalt / Obsah 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit 2. Humorforschung Entwicklung und Erkenntnisse 3. Mit Humor gegen Stress Tools und Techniken 1. Stres a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 Z nějakého popudu jste otevřeli tuto útlou

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 10 let Euroregionu Krušnohoří Česko - saský hudební festival Aktivně pro evropské regiony - Jens Gabbe Návrh pěšího výletu 10 Jahre

Více

Česko a Sasko na společné cestě Schváleno 11 nových česko-saských projektů evropského dotačního Programu Cíl 3/Ziel 3

Česko a Sasko na společné cestě Schváleno 11 nových česko-saských projektů evropského dotačního Programu Cíl 3/Ziel 3 NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří PODZIM / HERBST 3/2010 Großprojekte Arbeitsgruppen Lokaler Lenkungsausschuss Erfolgreiche

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Osobní a společenský život Besuch einer Theatervorstellung

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

Úspěšná partnerská města Chomutov a Annaberg v programu Cíl 3 Partnerstädte Annaberg und Chomutov erfolgreich im Programm Ziel 3

Úspěšná partnerská města Chomutov a Annaberg v programu Cíl 3 Partnerstädte Annaberg und Chomutov erfolgreich im Programm Ziel 3 NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 2/2014 LÉTO / SOMMER Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition

Více

ARGENTINA - KURZY ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA NABÍDKA MOBILITY PRO STUDENTY - NĚMECKO SOUTĚŽ O CENU KARLA VELIKÉHO PRO MLADÉ EVROPANY

ARGENTINA - KURZY ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA NABÍDKA MOBILITY PRO STUDENTY - NĚMECKO SOUTĚŽ O CENU KARLA VELIKÉHO PRO MLADÉ EVROPANY ARGENTINA - KURZY ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA Ministerstvo školství Argentinské republiky nabízí 3 místa pro české studenty v intenzivním kursu španělštiny a laplatské kultury, v celkovém rozsahu 60 hodin. Kurs

Více

Dejme to dohromady... statě ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. ...Lass uns gemeinsam wirken

Dejme to dohromady... statě ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. ...Lass uns gemeinsam wirken ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj statě Dejme to dohromady......lass uns gemeinsam wirken 1 Bc. Michal Zháněl SROVNÁNÍ DOBROVOLNICTVÍ

Více

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Ein internationales UNESCO Schulprojekt zum Internationalen Jahr des Lichtes 2015 23. 26. März 2015 Brno Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Více

Počátky partnerství a přátelství (1993 1999)

Počátky partnerství a přátelství (1993 1999) 29. srpna 1992 uzavřela města Litvínov a Olbernhau partnerskou smlouvu. Byl to základ pro občanské iniciativy, které organizovaly mj. partnerská setkání. Z činnosti vznikajícího občanského sdružení byl

Více

Objednávka / die Bestellung

Objednávka / die Bestellung HANDELSKORRESPONDENZ Objednávka / die Bestellung Wir dankem Ihnen für Ihr Angebot (vom...) und bestellen: Děkujeme Vám za Vaši objednávku (ze dne...) a objednáváme: Wir bitten Sie folgenden Auftrag für

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

5. 9. August /srpna 2013 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

5. 9. August /srpna 2013 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 5. 9. August /srpna 2013 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra Vraky tatrovek se mu pod rukama mění v nablýskané skvosty Poválečný

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

EUREGIO. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Verbund - Neue Wege für Regionen

EUREGIO. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Verbund - Neue Wege für Regionen EUREGIO Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Verbund - Neue Wege für Regionen Tagungsband 2005 Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: ARGE EUREGIOforum+ Dipl.-Ing. Hermann Hansy c/o Weinviertel Management

Více

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Noviny Evropského regionu 2. Jahrgang/ročník 2013 November/listopad 2013 Pilsen: Mehr als Bier und Industrie Weihnachtsmarkt in Pilsen. / Vánoční trhy v Plzni. S. 16 Lesen

Více