Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 01/Z18/14 bylo schváleno.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 01/Z18/14 bylo schváleno."

Transkript

1 Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo 12 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu. Součástí zápisu je protokol o hlasování příloha č Zahájení Starosta obce Ing. Antonín Gazárek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy v hodin. Informace o konání 18. zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Vnorovy, na elektronické úřední desce internetových stránek Obce Vnorovy a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání. Starosta dále konstatoval, že v době zahájení je přítomno 12 členů zastupitelstva obce z celkových 15 členů a tedy zastupitelstvo je schopno se právoplatně usnášet. Omluven je Ing. Pavel Macháček, Mgr. Martin Motyčka, Mgr. Petr Pavka. 2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu) Starosta obce Ing. Antonín Gazárek jmenoval Ing. Zdeňku Motyčkovou zapisovatelkou. Starosta navrhl ověřovateli zápisu Antonína Tomečka a Ing. Jana Břečku. Zastupitelstvo obce Vnorovy u r č u j e ověřovateli Antonína Tomečka a Ing. Jana Břečku. Usnesení č. 01/Z18/14 bylo schváleno. Navržený program jednání zastupitelstva: 1. Zahájení 2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání). 3. Majetkové záležitosti: a) prodej pozemku p.č o výměře 75m 2 v k.ú. Vnorovy (Dolina,trafostanice) b) prodej pozemku 1766/2 o výměře 39m 2 v k.ú. Vnorovy (Kráčalka) c) pozemek p.č. 1369/17 o výměře 391m 2 v k.ú. Vnorovy (Dolina,Michálek) d) pozemek p.č. 2170/49 o výměře 24m 2 v k.ú. Vnorovy (garáž Dražky) 4. Vložení majetku Obce Vnorovy do VaK Hodonín 5. Rozpočtové opatření č. 4/2014 (provedené radou obce) 6. Poskytnutí příspěvku na invalidní vozík 7. Rozpočtové opatření č. 5/ Různé: Dům pro seniory Vnorovy 9. Diskuse 10. Závěr 1

2 Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e program 18. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 02/Z18/14 bylo schváleno. 3. Majetkové záležitosti a) žádost o prodej pozemku p.č v k.ú. Vnorovy Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že firma E.ON Distribuce a.s. České Budějovice požádala o odkoupení pozemku p.č o výměře 75m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vnorovy. Jedná se o pozemek na Dolině, na kterém se nachází trafostanice. E.ON Distribuce a.s. navrhuje dle znaleckého posudku cenu 250,- Kč/m 2. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e prodej pozemku p.č o výměře 75m 2 zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Vnorovy pro firmu E.ON Distribuce a.s. České Budějovice za cenu 250,- Kč/m 2. Usnesení č. 03/Z18/14 bylo schváleno. b) žádost o prodej pozemku p.č. 1766/2 v k.ú. Vnorovy Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že se jedná o pozemek p.č. 1766/2 v k.ú. Vnorovy vedle rodinného domu č.p. 655 pana Daniela Ivana, Vnorovy, Kráčalka 655, který požádal o odkoupení tohoto pozemku, a který v současné době užívá. Starosta navrhl cenu obvyklou za jakou obec prodává pozemky v těsné blízkosti rodinných domů, tj. 70,- Kč/m 2. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 1766/2 o výměře 39 m 2 v k.ú. Vnorovy pro pana Daniela Ivana, Vnorovy, Kráčalka 655 za cenu 70,- Kč/m 2. Usnesení č. 04/Z18/14 bylo schváleno. c) žádost o prodej části pozemku p.č. 1369/1 k.ú. Vnorovy Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že se jedná o část pozemku p.č. 1369/1v k.ú. Vnorovy vedle rodinného domu manželů Michálkových č.p. 560 na Dolině. Na minulém zastupitelstvu byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č. 1369/1 o výměře cca 598 m 2 v k.ú. Vnorovy se zachováním prostoru 4 m pro případné rozšíření chodníku. Byl vyhotoven geometrický plán č /2014, dle kterého vznikl nový pozemek p.č. 1369/17 o výměře 391m 2. Starosta nechal hlasovat o prodeji tohoto pozemku. 2

3 Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 1369/17 o výměře 391 m 2 v k.ú. Vnorovy dle GP č /2014 manželům Pavlu a Ivě Michálkovým, Vnorovy, Dolina 560 za cenu 70,- Kč/m 2. Usnesení č. 05/Z18/14 bylo schváleno. d) žádost o prodej pozemku p.č. 2170/49 k.ú. Vnorovy Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že se jedná o pozemek p.č. 2170/49 v k.ú. Vnorovy na stavbu garáže na Dražkách. Na minulém zasedání zastupitelstva obce bylo na odkoupení tohoto pozemku podáno 5 žádostí. Tento prodej byl na minulém jednání zastupitelstva odložen z důvodu nutnosti připravit smlouvu s podmínkami zajišťujícími realizaci stavby garáže a nikoliv pouze spekulativní nákup pozemku, jak se nám již v minulosti stalo. Byl vypracován návrh kupní smlouvy s odkládací podmínkou, kdy zájemce před podpisem složí cenu a bude mít dva roky na postavení garáže. Pozemek zůstane pořád ve vlastnictví obce. Pokud zájemce do dvou let garáž nepostaví, musí zaplatit smluvní pokutu, která se rovná zaplacené ceně za pozemek. Zájemci, kteří si již podali žádost budou vyzváni k doručení jejich nabídkové ceny v obálce s nápisem Neotvírat, nabídková cena s tím, že mají právo být při otevírání a vyhodnocení nabídek. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e znění kupní smlouvy s odkládací podmínkou na prodej pozemku p.č. 2170/49 o výměře 24m 2 pro stavbu garáže. Z důvodu většího počtu zájemců bude pro prodej rozhodující výše nabídkové ceny. Zastupitelstvo obce stanovuje jako základní nabídkovou cenu 200,- Kč/m 2. Zájemce, který podá nejvyšší nabídku, bude vyzván k podpisu kupní smlouvy do 15 dnů. Neučiní-li tak, bude smlouva podepsána po výzvě s druhým, případně dalším zájemcem podle pořadí nabídkových cen. Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 1 Usnesení č. 06/Z18/14 bylo schváleno. 4. Vložení majetku Obce Vnorovy do VaK Hodonín Starosta Ing. Antonín Gazárek uvedl, že už na některém z minulých jednání zastupitelstva obce jsme schvalovali pravidla vložení majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. formou navýšení základního kapitálu nepeněžitými prostředky za akcie společnosti VaK a.s. Hodonín. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e převedení veškeré vodohospodářské infrastruktury z majetku Obce Vnorovy (vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod) do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/ Hodonín, IČ: formou navýšení základního kapitálu nepeněžitými prostředky za akcie společnosti VaK a.s. Hodonín. Usnesení č. 07/Z18/14 bylo schváleno. 3

4 5.Rozpočtové opatření č. 4/2014 (provedené radou obce) Místostarosta Mgr. Pavel Chudík seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 4/2014 provedeným radou obce dne ( příloha č. 3). Rozpočtové opatření č. 4/2014 Dotace na Volby do Evropského parlamentu Příjem = Výdej = Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 4/2014 provedené radou obce dne (příloha č.3 ). Usnesení č. 08/Z18/14 bylo schváleno. 6.Poskytnutí příspěvku na invalidní vozík Starosta obce Ing. Antonín Gazárek, seznámil zastupitele s žádostí pana Petra Herodese o příspěvek na baterie ke skútru Cityliner 415. Dle cenové nabídky jedna baterie stojí 6.115,- Kč, ke skútru jsou zapotřebí 2ks. Od roku 2006 je pan Petr Herodes plně invalidní a uvedený skútr umožňuje větší mobilitu v obci i v méně dostupných místech. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e příspěvek na zakoupení 2 ks baterií ke skútru Cityliner 415 v celkové ceně ,- Kč pro pana Petra Herodese, Hlavní 381, Vnorovy. Usnesení č. 09/Z18/14 bylo schváleno. 7. Rozpočtové opatření č. 5/2014 Místostarosta Mgr. Pavel Chudík seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 5/2014 ( příloha č. 4). Tento bod byl projednáván až po bodu 8 Různé úplatný převod pozemku. Rozpočtové opatření č. 5/2014 Příjmy celkem : ,- Kč Výdaje celkem : ,- Kč Financování: ,- Kč Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 5/2014 (příloha č.4 ). Usnesení č. 11/Z18/14 bylo schváleno. 4

5 8. Různé a) Dům pro seniory Starosta obce Ing. Antonín Gazárek uvedl, že byly opraveny zjevné nedostatky v položkovém rozpočtu, tak aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Následně bylo vypsáno výběrové řízení a výzva byla řádně uveřejněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Výběrová komise provedla vyhodnocení podaných nabídek, kdy všechny byly úplné, splňovaly všechny požadavky a žádná nebyla vyřazena. Jediným kritériem byla výše nabídkové ceny, kdy nejlevnější nabídku podala společnost Stavby Vanto s.r.o., Kunovice ve výši ,- Kč bez DPH. Výběrová komise nemůže posuzovat nabídky jinak než podle zákonných kritérií. Starosta uvedl, že někteří členové výběrové komise měli připomínky a vyzval je, aby je na zastupitelstvu prezentovali. Ing. Celner nebyl jsem proto, aby tato firma byla vybrána, protože vyhotovovali i projektovou dokumentaci, kdy rozpočtové náklady činily 26 mil. Kč bez DPH. Firma Stavby Vanto s.r.o. podala v prvním výběrovém řízení nabídku ve výši 22 mil. bez DPH a v druhém výběrovém řízení podala firma nabídku ve výši 18 mil. bez DPH Pavel Čajka od začátku výběrového řízení nesouhlasím s výší ceny, zdá se mi pořád vysoká Místostarosta promítl propočet firmy PROST Hodonín, která vypracovávala původní studii i dokumentaci pro územní řízení, kdy dle jejich položkového rozpočtu cena stavby činila 15mil. Kč bez DPH. Pořád se používá jako argument částka 15mil., ale toto byla dle rozpočtu firmy PROST cena pouze za budovu bez obslužných komunikací, parkoviště, sadových úprav a venkovního osvětlení, takže vysoutěžená cena 18 mil. Kč bez DPH odpovídá ceně dle rozpočtu firmy PROST Hodonín včetně komunikací, sadových úprav, parkoviště atd. Starosta výběrová komise může hodnotit jen skutečnosti dané zákonem o zadávání veřejných zakázek a uvedené ve výzvě a nikoliv to, jestli se nám někdo líbí nebo ne b) Nabídka úplatného převodu pozemku Starosta obce Ing. Antonín Gazárek, seznámil zastupitele s dopisem, ve kterém Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí obci Vnorovy úplatný převod pozemku p.č. 1260/3 v k.ú. Vnorovy. Jedná se o pozemek v ulici Znorovská okolo bytovek. Nejde o místní komunikaci, ale o pozemky které užívají obyvatelé bytovek jako dvorek. Navíc tento pozemek není bezprostředně napojen na obecní pozemky a tudíž je nepřístupný. Z diskuse vyplynulo, že s uvedených důvodů obec o tento pozemek nemá zájem. Starosta nechal hlasovat o tom, že obec Vnorovy nesouhlasí s nabídkou úplatného převodu pozemku p.č. 1260/3 v k.ú. Vnorovy. 5

6 Zastupitelstvo obce Vnorovy n e s c h v a l u j e nabídku úplatného převodu pozemku p.č. 1260/3 v k.ú. Vnorovy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Usnesení č. 10/Z18/14 bylo schváleno. 9. Diskuze Diskuze zastupitelé: Ing. Jiří Třináctý Karel Řičica, Hlavní 392,,žádá o úpravu nájezdu k rodinnému domu Starosta - v úseku od pošty po sv. Jan probíhá výměna plynového potrubí, kterou pro RWE realizuje firma Montgas. Protože přitom rozebírají chodníky, někteří občané při této příležitosti požadovali úpravu nájezdů z hlavní silnice k domům, tedy snížení nájezdů. Starosta Ing. Antonín Gazárek dále uvedl, že silnice I/55 je majetkem státu, ve správě Ředitelství silnic a dálnic Brno. Oficiálně nemůžeme zasahovat do tělesa této stavby, i když problémy s nájezdy k rodinným domům jsou od doby dokončení průtahu obcí v roce1997. Od té doby si občané nájezdy snižují svépomocně. Zastupitelstvo obce Vnorovy p o v ě ř u j e starostu obce k zadání vypracování studie proveditelnosti rekonstrukce (výměny) stávajících silničních obrub přes jednotlivé sjezdy od nemovitostí na celém úseku průtahu silnice I/55 přes obec Vnorovy a s tím související úpravu chodníků podle příslušných přepisů pro pěší. Usnesení č. 12/Z18/14 bylo schváleno. Diskuse občané: Michal Drábek - myslel jsem, že už dnes bude zastupitelstvo řešit odkoupení pozemku p.č.2170/24 na garáž obálkovou metodou Starosta nejsou zde přítomni všichni zájemci, kteří si podali žádost a zároveň dnešní jednání teprve schválilo text kupní smlouvy s odkládacím účinkem, který bude zaslán všem uchazečům, aby mohli zvážit, zda a za jakých podmínek dle smlouvy jejich zájem o koupi pozemku ještě trvá Jan Kozumplík jaké jsou podmínky pro přijetí do domu pro seniory Starosta je to ještě předčasné, teprve bude probíhat jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ohledně možné dotace, pokud přijmeme dotaci, musíme respektovat podmínky, které si klade Ministerstvo pro místní rozvoj (věk nad 70 let, limitovaná výše nájmu, osoba nesmí vlastnit nemovitost..) Místostarosta kvůli podmínce de minimis dotace by se měla vztahovat na 9 bytů z 12 bytů, zbývající 3 byty by nebyly nijak limitovány Jan Kozumplík bývalé hřiště na Dražkách za točnou, je tam nepořádek, potřeba vysadit nový trávník, roste tam lebeda 6

7 Místostarosta na podzim až bude příznivé počasí se vysadí nový trávník Ondrovčík v jakém časovém horizontu se budou upravovat nájezdy a chodníky u silnice I/55 Místostarosta nejdříve se musí prověřit na ŘSD Brno a Policii zda je tato možnost úpravy schůdná, nejdříve odhaduji zahájení prací na jaře 2015 Jan Kozumplík na novém dětském hřišti na Dražkách upravit terén, není rovný Starosta prvky, které jsou tam umístěny mají takovou dopadovou výšku, kde není potřeba upravovat dopadovou plochu pryží případně pískem Jan Kozumplík při svozu bioodpadu jej nelisovat Starosta minulý čtvrtek svozová firma měla závadu na svozovém vozidle, musela jej nahradit starším vozidlem, které mělo netěsnou nádrž na šťávy z biodpadu a tím docházelo ke znečišťování komunikace, po zjištění jsme věc reklamovali u firmy EKOR s.r.o., která poslala druhý den čistící vůz a ubezpečila, že událost se nebude opakovat. 10. Závěr Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v hodin. Zapsala: Ing. Zdeňka Motyčková Ve Vnorovech dne Ověřovatelé zápisu: Antonín Tomeček Ing. Jan Břečka. Ing. Antonín Gazárek starosta obce 7

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

* * * Přítomni omluveni nepřítomni: 7 0 0. Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Česká

* * * Přítomni omluveni nepřítomni: 7 0 0. Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Česká Zápis č. 19/2013 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 9.prosince 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.d.dlugošová, p.h.kovářová, p.b.wolf, p.l.vorel, p.m.topinková,

Více

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis č. 16/2013 * * *

Zápis č. 16/2013 * * * Zápis č. 16/2013 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 24. června 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více