Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Korupce z trestněprávního hlediska Roman Kalianko Brno 2011

2

3 Prohlašuji, že jsem Bakalářskou práci na téma: Korupce z trestněprávního hlediska zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 1 Roman Kalianko

4 "Děkuji prof. JUDr. Vladimíru Kratochvílovi, CSc., vedoucímu mé bakalářské práce, za odborné vedení, rady, věcné připomínky a metodickou pomoc při jejím zpracování." 2

5 Obsah Úvod Korupce jako negativní společenský jev Pojem a definice korupce a korupčního vztahu Příčiny korupce Typologie korupce Oblastí působení korupce Charakteristika subjektů korupčního vztahu Historicko-právní aspekty korupce Vývoj trestně právní úpravy korupce před rokem Projevy a potírání korupce v souvislosti s demokratizací politického systému v ČR Přehled vývoje Politické strany a klientelismus Současná trestně právní úprava ochrany společnosti před korupcí a úplatkářstvím Ochrana společnosti prostředky trestního práva hmotného Úplatkářství Přijetí úplatku ( 331 TZ) Podplácení ( 332 TZ) Nepřímé úplatkářství ( 332 TZ) Společná ustanovení Účinná lítost (tr. zákon a TZ) Ochrana společnosti prostředky trestního práva procesního Podněty k podezření z korupce a jejich prověřování Procesní postupy prověřování Kriminalistické postupy a operativně pátrací prostředky v boji proti korupci Předmět a rozsah dokazování korupce Mezinárodní a evropský trestně právní pohled na korupci a nástroje v boji proti ní Úmluva OECD o potírání podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích Právní základy protikorupčních opatření v Evropě Trestně právní úmluva o korupci Předpoklad vývoje protikorupčních opatření Strategie vlády v boji proti korupci Prevence Úvaha o trestní odpovědnosti právnických osob v souvislosti s korupcí Závěr Resumé Seznam literatury:

6 Úvod Korupce a úplatkářství jsou jedněmi z nejzávažnějších celospolečenských problémů v současném světě. Jedná se o jev, který se vyskytuje a je vnímán negativně téměř ve všech zemích, s výjimkou těch, kde je historicky, potažmo tradičně, vnímán jako obecná zvyklost při výkonu veřejných funkcí. Vychází především z charakteru a struktur hodnot, jež jsou v dnešní době společností uznávány. Patří mezi nejzávažnější formy protispolečenského jednání a ve své podstatě je označován jako mimořádně zhoubný společenský jev narušující základy právního státu a demokracie, protože oslabuje důvěru v jejich efektivní funkci a tak způsobuje řadu politických, morálních i ekonomických škod. 1 Tím podlamuje důvěru občanů v základní funkce státu, organizaci společnosti, její politiku, ekonomiku a veřejnou správu, a z toho vyplývá rostoucí pasivita ve vztahu k politickým aktivitám a volbám. Dochází také k úpadku eticko-morálních hodnot, jež jsou základním stavebním kamenem společnosti, a zároveň k snižování prahu zábran vůči nekalému obohacování. 2 Zdánlivé výhody korupce jsou odbourávány jejími negativními důsledky, které v konečné fázi vyvolává. Například nepřímo vybízí veřejně činné osoby k přijímání důležitých rozhodnutí, která jsou ovlivněna motivy prospěchu bez ohledu na jejich dopady na oblast ve společnosti, která je jimi spravována nebo ovlivňována. Nejedná se o nový jev. Z historie můžeme usoudit, že se korupce prolíná vývojem celého lidského společenství od jeho počátku, stejně jako snahy o její potírání a kontrolu. Už od prvních známek vzniku raných státních útvarů jsou informace o existenci korupce v podobě zneužívání politické a ekonomické moci, o ovlivňování státních úředníků, vojáků a dokonce i samotných vladařů. S protikorupčními ustanoveními se můžeme setkat v prvních pramenech práva v Mezopotámii, Starověké Indii, Řecku a Římu, který proslul prodejem úřednických hodností a titulů. Korupce má tendenci vzrůstat ve všech typech společensko-politicko-ekonomických systémů, a to od totalitních, autoritářských a diktátorských, jež jsou korupci více náchylné, až po demokratické společenství, které bývají základem právního státu ve většině vyspělých zemí. Stejně tak je tomu i v České republice, kde v poslední době tento fenomén dostává výrazně politický ráz, protože je dáván do souvislosti s řadou privatizačních, politickoekonomických a společenských afér. Mezi odborníky a politickou elitou je patrná až hektická 1 HULINSKÝ, Petr. Aktuální otázky trestněprávní ochrany společnosti před korupcí. Praha : Police History, s ZAPLETAL, Josef, In. Sborník z odborného semináře "K otázkám korupce a úplatkářství". Praha : Policejní akademie České republiky, s. 5. 4

7 snaha korupci pojmenovat, definovat a řešit, 3 která kulminuje vždy především v souvislosti s předvolebním bojem politických stran. Formy, jejichž prostřednictvím se korupce projevuje, bývají ale natolik odlišné, že se nalezení jednoduchého a účinného řešení jeví jako nesnadný a de facto permanentní úkol. Cílem této práce však není hledání řešení problému korupce, ale především její problematika z pohledu trestněprávního, charakteristika, projevy a příčiny, protože odhalování a prokazování nejznámější formy úplatkářství, je pro orgány činné v trestním řízení nesmírně obtížné. V první kapitole se věnuji definici korupce, problematice jejího vzniku a příčin, mimo jiné v souvislosti s některými jinými formami trestné činnosti, a také se budu věnovat charakteristice typologie a oblasti jejího výskytu a působení. Součástí této kapitoly je samozřejmě pojem a definice korupčních vztahů a jejich subjektů. Druhá kapitola je exkurzem do historického vývoje potírání korupce na našem území a charakteristikou skutkových podstat úplatkářství v souvislosti s tehdejší trestněprávní úpravou. Rozbor současné trestněprávní úpravy celé problematiky korupce a pro ni specifických druhů skutkových podstat trestných činů podle platných zákonů provedu ve třetí kapitole, kde se mimo jiné budu zabývat problematikou jejího odhalování, prověřování a dokazování, potažmo operativně pátracími prostředky a dalšími trestně procesními prostředky využívanými v rámci přípravného řízení trestního a vyšetřování. Čtvrtá kapitola se soustředí na mezinárodní a evropský trestněprávní aspekt korupce v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv do právního řádu České republiky. V poslední kapitole se budu věnovat předpokládanému vývoji boje proti korupci, její prevenci a strategii Vlády České republiky v tomto směru a některými úvahami nad její trestněprávní úpravou de lege ferenda. 3 DAVID, V.; NETT, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha : C.H. Beck, s. 7. 5

8 1. Korupce jako negativní společenský jev Jak jsem zmínil v úvodu, moderní společnost ve většině případů chápe korupci jako jeden z nejzávažnějších problémů dnešní doby. Je označována za celospolečensky nebezpečný a zhoubný jev, nebezpečný pro stabilitu a bezpečnost společnosti. Ve své podstatě ohrožuje politický, sociální a ekonomický systém a narušuje důvěru občanů v právní stát a jejich podporu veřejné správy, kde je největší ohrožení spatřováno v tom, že veřejné instituce přestávají sloužit veřejnému zájmu. Stává se podkladem pro sledování zájmů osobních a soukromých na úkor prosperity společnosti. Vytváří mocenské struktury, které se nezakládají na demokratických principech, a jejich vznik nemá základ v demokratických procedurách, jež jsou základem moderního právního státu. Z tohoto je patrné, že projevy moci prostřednictvím korupce se dají nazvat protiústavními. Její globální charakter však neznamená, že působí po celém světě stejnou měrou. A nejen to, rozdíly jsou patrné i v možnostech jejího potlačování, druzích, účinnosti protikorupčních opatření a způsobu jejího postihu. Příkladem takového nepoměru budiž země s velice nízkou úrovní korupce, postavenou na jejich civilizační úrovni, morálních a společenských hodnotách (př. Island, Finsko, Norsko, Nový Zéland), oproti jiným zemím (př. země třetího světa), kde si nelze každodenní život bez působení korupce vůbec ani představit Pojem a definice korupce a korupčního vztahu Korupce (lat. Corrumpere, tj. zmařit, uplácet, podplácet) jako pojem není a prozatím nebyl nikdy přesně definován, především s ohledem na skutečnost, že se jedná o velice složitý jev. Neexistuje tedy, i vzhledem k odborné literatuře, univerzální definice, která by se dala použít na všechny formy korupce a byla uznávána i v mezinárodním měřítku. V Ottově slovníku naučném 4 je definice korupce vymezena jako jednání, kterým se na určitou osobu působí, aby jednal buď proti dobrým mravům, nebo proti svým povinnostem, ať již úředním nebo morálním. Chmelík 5 uvádí, že korupce je neformální vztah dvou subjektů jednajících v rozporu s dobrými mravy, spočívající v nabídce, příslibu a realizování výhody v něčí prospěch nebo 4 Ottův slovník naučný/dodatky. Díl třetí, svazek druhý Konkurs-Majo. Olomouc: Ladislav Horáček Paseka a Argo, CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha : Linde, s

9 akceptování takového požadavku za vyžádanou, nabídnutou nebo slíbenou odměnu. Hamšík 6, který vychází z nejrozšířenější anglosaské definice korupce od Josepha Naye 7, charakterizuje korupci jako zneužití postavení spojené s porušováním principu nestrannosti při rozhodování, motivované snahou po zisku. David a Nett 8 považují za korupci jednání motivované snahou po zisku korumpované osoby, která porušuje právní normu tím, že poskytuje za odměnu korumpující osobě či skupině osob výhody jakéhokoliv druhu a může tím poškodit i třetí osoby na protiprávním směnném obchodu přímo nezúčastněné. Korupci je tedy možno v co nejširším měřítku definovat jako získávání neoprávněných výhod za úplatek. Toto lze vyvodit například i z latinského úsloví do, et des (dávám, abys dal). Korumpovat tedy znamená mravně narušovat, kazit podplácením nebo poskytováním výhod či úsluh. Většina pokusů o vymezení pojmu korupce směřuje k institucionálnímu rozměru definice a redukuje ji na hospodářskou sféru. Za základní definiční znak je považováno zneužití veřejného úřadu, veřejné moci, postavení či moci a z tohoto titulu zneužívání postavení či moci k ovlivňování určitých procesů, zejména ve sféře hospodářské soutěže, vždy ku prospěchu jiného a za to přijatá finanční nebo jiná výhody. Z analýzy jednotlivých charakteristik korupce vyplývá, že se korupce vyznačuje především: snahou po získání individuální výhody, ať hmotné či nehmotné; zásahem do veřejné, státní či polostátní správy; vědomým porušováním právních norem; honorováním určitou výhodou, hmotnou nebo nehmotnou; vysokou latentností a racionalizací. Je nutno doplnit, že korupce zasahuje samozřejmě i soukromý sektor. 9 Co nejpřesnější definování korupce má největší význam pro zákonodárství v souvislosti s metodami, způsoby, formami a prostředky boje proti ní. V souvislosti s pojmem korupce je nutno také vymezit pojem úplatkářství, kterýžto je často mylně chápán jako synonymum k významu slova korupce. Zde, tak jak je patrné například i z našeho právního řádu, kde korupce jako taková ve skutkových podstatách vymezena není, je nutno úplatkářství chápat jako zúžení tohoto pojmu. Jedná se tedy z pohledu teorie práva o vztah obecného k zvláštnímu, kde úplatkářství je subsumováno korupci. 6 HAMŠÍK, Martin. Korupce a lobby. In. DANČÁK, Břetislav; HLOUŠEK, Vít; ŠIMÍČEK, Vojtěch. Korupce : projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Sborníky Svazek 28. Brno : Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, s Srov. NYE, J.S. Corruption and Politional Develpment A Cost-Benefit Analysis In. HEIDENHEIMER A. J.; JOHNSTON M.; LEVINE, S: Political Corruption. A Handbook. New Brunswick, New Jersey. Transition Publishers s DAVID, V.; NETT, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha : C.H. Beck, s CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha : Linde, s

10 Dalším z pojmů je korupční jednání, jinými slovy korupční vztah. Obvykle se sestává z dohody mezi jednotlivci, na jejímž základě tento vztah vzniká. Charakteristickým znakem je zde latence, kdy se subjekty korupčního vztahu záměrně snaží o jeho zatajení, potažmo neodhalení. Jedná se o vztah založený na směně, která oběma stranám přináší výhodu a zároveň je proti dobrým mravům Příčiny korupce Základní předpoklady pro vznik korupce je nutno hledat ve výkonu moci. Uvedl to například už čínský filozof Konfucius ( př.nl.): Každá moc svádí lidstvo ze správné cesty, absolutní moc ho zkazí. 10 Jednu ze základních příčin korupce můžeme tedy spatřovat v lidské touze po materiálních statcích, penězích, úspěchu, moci, kariéře atd. Vznik a výskyt korupce je ovlivňován řadou sociokulturních, ekonomických a politických faktorů. Ze strukturálních kořenů korupce lze odvodit, že se jedná o problém jednotlivců, systémů a institucí, a lze zkoumat příčiny vzniku korupce z několika vzájemně propojených hledisek a faktorů vytvářejících korupční prostředí. Prvním je tzv. efekt monopolu, kdy může být trh kontrolován několika firmami a stát může mít zájem, aby určité služby, práce apod. vykonával pouze určitý omezený počet těchto soukromých subjektů. S rostoucím počtem subjektů schopných poptávku uspokojit, roste korupční prostředí a předpoklad korupčního jednání s cílem získat státní zakázku. Existuje však i možnost k tomuto obrácená, kdy je poptávku schopno uspokojit pouze několik málo subjektů, avšak je užíváno odlišných korupčních praktik. Druhým faktorem jsou široké pravomoci a rozhodovací práva svěřené do rukou jednotlivců a organizací, pokud jsou vůči nim nedostačující, popřípadě žádné, kontrolní mechanizmy. Vytváří se zde pak možnost tvorby příležitostí k zneužití pravomocí představiteli určitých subjektů anebo úředníky za úplatu. Dalším z možných může být například nedostatek transparentnosti, který bývá dán několika důvody. Typicky však jde o úzký okruh osob disponující speciálními vědomostmi, znalostmi a informacemi, které jsou pak zneužity v něčí prospěch. Posledním z hlavních faktorů, přispívajícím k vytvoření korupčního prostředí, je asymetričnost, jinak též diskrepance, dysfunkce právního, administrativního, kulturního, ekonomického systému DAVID, V.; NETT, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha : C.H. Beck, s CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha : Linde, s

11 Mezi další neméně důležité faktory můžeme zařadit: výši úplatku, kdy se z obecné teorie předpokládá, že každý je úplatný a záleží pouze na okolnostech a výši nabídnutého úplatku, normativní systém, kde síla norem upravující fungování společnosti je výrazně ovlivňujícím faktorem korupce funkce administrativy, kde se hodnotí možná přemíra byrokracie, průhlednost veřejné správy, její efektivnost a ekonomičnost systém kontroly, kdy nedostatečná kontrola nevytváří hrozbu pro případné korupční jednání korupční tradici, kdy existují země a společenstva lidí považujících korupci za běžný jev, úplatek je brán za normální a někdy přímo očekávaný sociálně-politicko-společenskou situaci, kdy dochází k významným společenským změnám (např. změna politického systému a z ní vyplývající změny v chodu veřejné správy) žebříček morálních hodnot, kde v deformovaném stavu je upřednostňován osobní prospěch, osobní statky a bohatství, touha po moci atd Typologie korupce V odborné literatuře se typologii korupce nedostává shodných názorů. Za základní lze zřejmě považovat rozdělení podle velikosti a rozsahu na korupci velkou a malou. Velká korupce není příliš častá. Bývá spojena s korumpováním nejvyšších představitelů veřejné správy a špiček společenského života. Úplatky v tomto případě dosahují vysoké míry a bývají velice dobře utajovány. Prospěch je pro oba subjekty tohoto korupčního vztahu značný. Nejčastěji nabývá podob zpronevěry veřejných zdrojů, jejich mrháním a nehospodárným užíváním, soukromého prospěchu z privatizace, zneužívání pravomoci při přidělování zakázek, přidělování monopolních licencí, nepotismu, klientelismu a v neposlední řadě zneužívání důležitých, běžně nedostupných, informací. Malá korupce je opakem velké a její podstata spočívá v korupci početně vyšší skupiny obyčejných řadových pracovníků, úředníků, policistů, atd. Jedná se o tzv. korupci v běžném životě spojovanou s případy jako jsou podplácení úředníků a příslušníků bezpečnostních sborů, záměrně nepřehledná regulace, úzkoprsé dodržování pravidel nebo jejich záměrné flexibilizování, netransparentnost, zneužívání pravomocí plynoucích z kontrolní činnosti veřejné správy. 9

12 to na: Podle mého názoru by se dalo také přiklonit k rozdělení korupce, které uvádí Baloun 12, a Korupci prostou probíhající v podobě příslibu, nebo poskytnutí neoprávněné platby, nebo jiné výhody veřejnému (státnímu) zaměstnanci za účelem získání individuální výhody. Touto korupcí je narušena zejména rovnost občanů ve vztahu k výkonu veřejné správy. Korupci ekonomickou jež je realizována ve smyslu definice OECD, při níž se jedná zpravidla o narušení rovnosti mezi podnikatelskými subjekty a mezi státní správou a jedná se velmi často o korupci v transnacionálním rozsahu. Korupci politickou která narušuje ve své podstatě rovnost občanů a podnikatelských subjektů ve vztahu k voleným zástupcům a funkcionářům politické strany, kam také příslib či poskytnutí výhody směřuje, aniž by nutně docházelo k individuálnímu obohacení. (např. zajištění významného a finančně lukrativního pracovního místa někomu z příbuzenstva) Úplatkářství zde se jedná o příslib poskytnutí jakékoliv neoprávněné platby nebo jiných výhod nikoliv veřejnému zaměstnanci (i když toto tvrzení není zcela jednoznačné s ohledem na existenci polostátních finančních či jiných institucí) za účelem získání individuální výhody, a to jak v oblasti občanské, tak podnikatelské Oblastí působení korupce Korupce se prolíná de facto všemi oblastmi života ve společnosti. Nejmarkantněji se projevuje v oblastech politiky, veřejné a státní správy, bankovnictví, soukromém sektoru, v médiích a někdy je spojena s nejzávažnějšími formami jiné kriminální činnosti. V politice lze korupcí rozumět zisk soukromých neoprávněných výhod vycházejících z podílu na veřejné moci. Podle celosvětových průzkumů Transparency international jsou nejzkorumpovanějšími institucemi politické strany a to jak v demokratických, tak i nedemokratických politických systémech. Subjekty hospodářské sféry se mnohdy snaží získat od politiků výhody a v některých zemích je zcela evidentní propojení politiků, hospodářských představitelů a organizovaného zločinu. V oblasti veřejné a státní správy se v podstatě jedná o korupci ve vnitřním úředním styku, kdy jde o narušování a ovlivňování rozhodovacích mechanizmů a procedur. Vychází z legislativního prostředí, které mnohdy nedisponuje takovou regulací těchto mechanizmů, která by možnost jejich narušování a ovlivňování vylučovala. V této oblasti dochází především ke 12 BALOUN, V. K ekonomickým příčinám korupce: popis jevu a definice. Kriminalistika. roč. XXXII,č. 4/1999, s

13 střetu soukromých a veřejných zájmů, kdy cílem korumpujícího je prosadit svůj, individuální a soukromý, nad veřejným a společenským. V oblasti bankovnictví korupce vzniká zejména při poskytování úvěrů bez dostatečného zabezpečení návratnosti poskytnutých investic a prostředků, přednostním uspokojováním pohledávek bank před pohledávkami státu, praní špinavých peněz, atd. V soukromém sektoru by se daly definovat korupčními všechny ty oblasti, kde stát uplatňuje zákonnými prostředky zvláštní výkon státního dozoru (pojišťovny, penzijní fondy, stavebnictví, energetiku, telekomunikace, zdravotnictví, atd.) a kde dochází k soukromoprávnímu nakládání se státním majetkem. Je nutností tyto oblasti blíže specifikovat a stanovit jejich zvláštní ochranu pomocí zákona. V poslední době vyvstává také problém s korupcí v oblasti médií, kterážto je skutečně velkým nebezpečím pro demokratické země a je bezpodmínečné se jí jakkoli bránit. Pokud ne, jednalo by se o přímé ohrožení základů demokracie, a jak je patrné z minulosti, mohlo by dojít ke zneužívání médií například k propagandě a prosazování nehumánních a nedemokratických politických cílů. Organizovaný zločin využívá korupce k pronikání do politických sfér a státní správy za účelem ovlivňování rozhodovacích procesů ve svůj prospěch. Korupce mnohdy v těchto případech souvisí s vydíráním, kdy korumpovaný je vlastně kompromitován vlastní korupcí. Vzhledem k velké finanční disponibilitě organizovaného zločinu, se tedy jedná většinou o legalizaci výnosů z trestné činnosti, dosažení beztrestnosti atd., a zároveň z tohoto důvodu zde korupce nabývá nekontrolovatelných rozměrů s velmi závažnými důsledky pro samotnou existenci společnosti v podobě, jak ji známe Charakteristika subjektů korupčního vztahu Posouzení korupčního podnětu je ryze individuální záležitostí a svědčí o morálním kreditu každého subjektu. Korupční jednání se vždy zákonitě odehraje v mysli obou stran a na základě vyhodnocení těchto myšlenek se následně subjekty rozhodnou, zda podlehnou svodům korupce. Jednotlivec je postaven před rozhodnutí buď - anebo : 13 a) zkorumpovat sám sebe, anebo se zachovat korektně; b) nechat se uplatit, anebo vzdorovat nabízenému úplatku; c) aktivně uplácet jiné, anebo volit korektní postup; d) vzdorovat vyžadovanému úplatku, anebo podlehnout nátlaku; e) vyžadovat úplatek, anebo postupovat korektně 13 CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha : Linde, s

14 Můžeme tedy rozdělit subjekty korupčního vztahu do dvou základních skupin. První jsou osoby nabízející nebo poskytující úplatek, tedy korumpující. Tato skupina bývá zastoupena jak běžnými občany, kteří sledují výhodu úplatku v rychlejším anebo účelnějším vyřízení svých osobních záležitostí, tak představiteli podnikatelských sfér, zástupců firem, právnickými osobami, apod., kteří disponují dostatečným množstvím financí nebo službami, tedy schopností zmanipulovat například i trestní řízení, ve kterém jsou schopni ovlivnit jejich výsledek, svědky, najmout si nejlepší obhájce atd. Druhá skupina je zastoupena osobami, které úplatek přijímají, tedy korumpovanými. Pro ně je charakteristická dispozice určitými pravomocemi a postavením, někdy i nesouvisejícím přímo s předmětem korupce, z jejichž titulu jsou schopni ovlivnit, buď negativně anebo pozitivně, předmět zájmu subjektu korumpujícího. 12

15 2. Historicko-právní aspekty korupce Předmětem této kapitoly je vývoj korupce a trestnosti korupce z historického hlediska. Jedná se především o rozbor v souvislosti s trestněprávní úpravou a politickou situací v českých zemích. Vzhledem k tomu, že po celou dobu neznala trestněprávní úprava pojem korupce jako takový, jedná se tedy spíše o vývoj trestnosti úplatkářství, který je subsumován pojmu korupce Vývoj trestně právní úpravy korupce před rokem 1990 Trestní zákony z let 1852, 1855 a 1878, které následně provázely i českou prvorepublikovou společnost (úplatkářství v nich mělo pouze dvě formy: pasivní - zneužití úřední moci a aktivní svádění ke zneužití úřední moci), byly nahrazeny po druhé světové válce a nástupu komunistického režimu v roce 1948, v rámci kodifikační dvouletky, Trestním zákonem ze dne , č. 86 Sb. Úplatkářství jako takové bylo ve výše zmíněném zákoně zařazeno do čtvrtého oddílu třetí hlavy nazvané trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Trestné bylo jak přijímání úplatku a podplácení, tak nepřímé úplatkářství, které bylo charakterizováno zneužitím vlivu na působení pravomocí veřejného činitele za úplatek, jenž dotyčný subjekt požadoval anebo mu byl nabídnut. Objevuje se zde také zvláštní ustanovení o účinné lítosti, druh jednání, které mělo za následek zánik trestnosti pouze při podplácení a nepřímém úplatkářství, pokud o tom bylo učiněno oznámení za podmínek stanovených v zákoně. Úplatkářství v další novele a následném Trestním zákoně č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doznalo pouze několika kosmetických změn v podobě přečíslování paragrafů ustanovení a hlav zákona ve kterých bylo obsažena. Bylo také mimo jiné doplněno společné ustanovení, ve kterém byl v obecné rovině specifikován pojem úplatku a veřejného činitele. Pro období komunistické vlády ( ) bylo standardem, že spíše než klasická korupce byla charakteristická korupce spotřebitelská. Všudypřítomný nedostatek spotřebního zboží a materiálu způsoboval, že prodavači a zaměstnanci organizací, kteří zboží a služby prodávali, tyto nedostatkové statky vyjímali z běžného prodeje, drželi je tzv. "pod pultem" a nabízeli je pouze svým přátelům a známým, od nichž za to vyžadovali přiměřené protislužby. Nejčastěji se jednalo o obstarání jiného nedostatkového zboží, ale např. také přednostní uspokojení individuálních potřeb (přidělení dekretu na byt, kvalitnější nebo rychlejší ošetření ve zdravotnickém zařízení, opravu automobilu, na které nebyly k dostání náhradní díly, prominutí dopravního přestupku, přijetí dítěte na vysokou školu, výjezdní doložku, poukaz do lázní, zajištění tuzexových poukázek atd.) 13

16 V těchto případech se místo o korupci hovořilo spíše o systému tzv. "konexí" čím cennější a nedostupnější statek byl schopen někdo nabídnout, tím více cenných "konexí" získával a jeho postavení ve společnosti se zlepšovalo. Kdo neměl tuto příležitost nebo nechtěl nabídnout nic, musel se spokojit se základní, v té době velmi omezenou spotřebitelskou nabídkou Projevy a potírání korupce v souvislosti s demokratizací politického systému v ČR Po roce 1989 resp. 1990, v nichž došlo v naší společnosti k bouřlivým politickým změnám, se v souvislosti s řešením celé řady neodkladných problémů, nahromaděných během totalitního režimu, zdály otázky korupce být téměř podružnými. Faktory ovlivňující situaci na úseku korupce a úplatkářství se diametrálně změnily, na rozdíl od jejich trestněprávní úpravy, která de facto přetrvala až do schválení nového Trestního zákoníku v roce Přehled vývoje Motivace korupčního jednání se v zásadě nemění, stále spočívá ve snaze získat neoprávněnou výhodu, nebo se jinak neoprávněně obohatit. Ve společnosti nebylo žádným tajemstvím, že korupce v naší společnosti stále přetrvává. Naopak postupné kroky ekonomické transformace na tržní mechanizmus měly zásadní vliv na projevy korupce, jež se takto stává stále více společensky závažnější. V období tzv. malé privatizace byly zaznamenány snahy o zkorumpování členů privatizačních komisí, dále byly zaznamenány i případy nabídnutí značné částky účastníkovi dražby za jeho odstoupení z účasti na ní. Ty to jevy vedly následně zákonodárce ke zpracování takových ustanovení zákona, které by zajišťovalo ochranu řádného a zákonného průběhu těchto akcí. Nově se zde tak můžeme setkat s pojmem pletich, zavedeném do trestněprávní úpravy novelou Trestního zákona č. 557/1991 Sb. (pletichy při veřejné soutěži, při řízení konkurzním a vyrovnávacím, potažmo zneužití informací v obchodním styku), kde aktivní i pasivní úplatkářství působí v rámci veřejných soutěží a dražeb, při kterých zákonodárce předpokládá rovné postavení všech soutěžících a účastníků. Nedovolený zásah do jejich průběhu v podobě úplatkářství však nelze postihovat podle skutkových podstat trestných činů úplatkářství, neboť na tato jednání dopadají speciální skutkové podstaty trestných činů hospodářských CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde, s

17 Další nové korupční prostředí vznikalo v rámci restitucí a převodu státního majetku do soukromého vlastnictví. Zde se jednalo například o případy nejasných a netransparentních schvalovacích procesů privatizačních projektů. Naše společnost tedy v počátečním stádiu transformace zanedbala mnohé, co mohlo být jistou zábranou vývoje korupce, ačkoli byly k dispozici bohaté zahraniční zkušenosti z oblasti kriminologické, legislativní a kriminalistické Politické strany a klientelismus Vzhledem k nezastupitelnosti politických stran z hlediska demokratické soutěže je žádoucí neustálá kritika stranického stavu nejen v České politické sféře. Počáteční vznik a formování politických stran ovlivňovaly významným způsobem dva činitelé v podobě diskontinuity a postkomunismu, vyjma politických stran jako KSČM a KDU-ČSL, kde lze jistou kontinuitu vysledovat v podobě programového a voličského zázemí. Všechny vládní a parlamentní strany se tak podílely na politické a ekonomické transformaci, demokratizaci a přechodu k tržní ekonomice. 16 Způsob ekonomické transformace v podobě kupónové privatizace a zároveň nedostatečné nastavení mezí právních pravidel a kontroly umožnila rozmach politické korupce v podobě klientelismu, který je charakterizován neprůhlednými vazbami mezi politickou a ekonomickou sférou. Jedná se o vedlejší produkt politické činnosti téměř ve všech demokraciích, kde se politika stává specifickým odvětvím byznysu. Korupce se zde vyskytuje například ve formách nadstandardních služeb poskytovaných bezplatně politikům firmami, s cílem ovlivnit jejich rozhodování v procesech veřejné správy. anebo s cílem získat státní zakázku. Další z forem může být jev, kdy kupříkladu poslanci, jako členové správních a dozorčích rad státních a polostátních podniků, mají nestandardní a nemalé příjmy, potažmo nepatřičný vliv. Z toho můžeme dovodit, že se politické strany v naší společnosti staly spíše firmami" hájícími zájmy svých manažerů čelních politických představitelů, kdy namísto prosazování ideových hodnot a zájmů společnosti jsou upřednostňovány zájmy soukromé. 15 BRABCOVÁ, Irena, Policejní akademie České republiky, Katedra kriminologie. Sborník z odborného semináře "K otázkám korupce a úplatkářství". Praha: Policejní akademie České republiky, s KLÍMA, Michal. Stranictví a klientelismus v Česku. In. DANČÁK, Břetislav; HLOUŠEK, Vít; ŠIMÍČEK, Vojtěch. Korupce : projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Sborníky Svazek 28. Brno : Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, s

18 3. Současná trestně právní úprava ochrany společnosti před korupcí a úplatkářstvím Protiprávnost korupce úplatkářství je v českém právním řádu upravena ve dvou základních rovinách. První oblast trestně právní, kterou lze charakterizovat i jako oblast veřejnoprávní, rozeberu v následujících podkapitolách. Druhá je tvořena normami soukromoprávními, zejména obchodním zákoníkem Ochrana společnosti prostředky trestního práva hmotného Vzhledem k přijetí nového kodexu trestního práva v podobě Trestního zákoníku (dále jen TZ), tj. zákona č.40/2009 Sb., by se dalo očekávat i nové pojetí trestněprávní úpravy korupce. Nadále však není tento pojem jako takový v platném trestním právu definován. Jedná se tedy stále především o vztah korupce a úplatkářství v té podobě, ve které jsem ho uvedl v předchozích kapitolách. Tedy o vztah, kdy korupce subsumuje pojem úplatkářství, který v našem trestním právu už vymezen je, a to v podobě několika základních skutkových podstat. Protiprávnost korupce a úplatkářství je pak dále obsažena i v dalších skutkových podstatách, základních i kvalifikovaných. Jedná se především o skutkové podstaty, jejichž společným znakem je korupční jednání: Trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle 256 TZ Trestný čin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle 257 TZ Trestný čin pletichy při veřejné dražbě podle 258 TZ Korupční jednání jako takové pak může být pácháno v souběhu s několika jinými trestnými činy, zejména: Trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním styku podle 255 TZ Trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle 329 TZ Trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti 330 TZ Předpoklady pro páchání trestné činnosti spojené s korupcí lze potom spatřovat v několika následujících podmínkách: Existence nositele veřejné funkce a s tím související disponibilita daných oprávnění Porušení státem stanovených norem Odměna nebo prospěch za dané porušení, popřípadě jejich nabídka Porucha pravidel chování je provedena ve prospěch jiného subjektu 17 CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde, s

19 Existence příčinné souvislosti mezi poruchou chování a úplatkem Úplatkářství Hlavním nástrojem postihu korupčního jednání jsou v trestním právu skutkové podstaty vztahující se k úplatkářství, jakožto nejzávažnějšího problému v souvislosti s korupcí. Společným determinantem korupce, tedy úplatkářství, je především úplatek, který by se dal charakterizovat jako neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou nemá nárok ( 334 odst. 1). Zpravidla jde o zvýhodnění, které se dostává uplácenému nebo s jeho souhlasem jiné osobě, spočívající zejména v přímém majetkovém prospěchu, např. finančním nebo materiálním. Může však jít i o výhodu jiného druhu, např. protislužbu. Z hlediska naplnění tohoto znaku není rozhodující výše úplatku. Zákon nestanoví žádnou hodnotovou hranici. Výši úplatku je třeba hodnotit v souvislosti s dalšími okolnostmi, které určují společenskou škodlivost tohoto činu. V oblasti výkonu státní moci a správy však nelze tolerovat zásadně žádné úplatky, a to ani nepatrné hodnoty. Toto vymezení pojmu úplatek v podstatě převzala i legální definice, která pouze poněkud zpřesňuje jeho vymezení např. tím, že za úplatek výslovně považuje i jiné zvýhodnění, na které uplácený, resp. jiná osoba, jíž se toto zvýhodnění se souhlasem upláceného dostává, nemá nárok. 18 Dalším ze společných znaků úplatkářství je Obstarávání věcí obecného zájmu, což je činnost, která souvisí s plněním úkolů týkajících se věcí obecného zájmu, tedy nejen rozhodování orgánů státní moci a správy, ale i jiná činnost při uspokojování zájmů občanů a právnických osob v oblasti materiálních, sociálních, kulturních a jiných potřeb. Jde tedy o plnění všech úkolů, na jejichž řádném a nestranném plnění má zájem celá společnost nebo určitá sociální skupina. Nespadá sem činnost občanů, jež je výlučně projevem jejich osobních práv. Obstarávání věcí obecného zájmu ve sféře obchodních vztahů definuje ustanovení 334 odst. 3 jako zachovávání smluvně převzaté nebo právním předpisem uložené povinnosti, která má zabránit protiprávnímu poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají. 19 Trestné činy úplatkářství jsou ve zvláštní části Trestního zákoníku systematicky řazeny do desáté hlavy trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných, ve stejnojmenném třetím díle. Jedná se o skutkové podstaty následujících trestných činů: Přijetí úplatku podle 331 TZ Podplácení podle 332 TZ 18 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, s ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, s

20 Nepřímého úplatkářství podle 333 TZ které jsou doplněny 334 TZ, společným ustanovením, charakterizujícím výše zmíněné pojmy úplatku a obstarávání věcí veřejného zájmu a vymezením pojmu úřední osoby ve vztahu k jeho obecné definici v 127 TZ Přijetí úplatku ( 331 TZ) Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na řádném, nestranném a zákonném obstarávání věcí obecného zájmu. V souvislosti s tím se tedy jedná o zájem na ochraně čistoty a transparentnosti veřejného života a ochraně podnikatelských vztahů před korupcí. Objektivní stránka je zde dána tím, že za trestně odpovědného je považován ten, který sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí veřejného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek. Dále bude za trestně odpovědného považován ten, kdo sám nebo prostřednictvím jiného spáchá výše uvedené v souvislosti s podnikáním, nebo kdo si za výše uvedených okolností o úplatek požádá. Žádost o úplatek je trestná přísněji, a to z důvodu zohledňování skutečnosti, že pachatel sám vyvine aktivitu k tomuto protiprávnímu jednání. Subjektem tohoto trestného činu může být jen ten, kdo obstarává, nebo se podílí na obstarávání věcí obecného zájmu, v souvislosti s podnikáním jiného, nebo sám podniká. Trestní odpovědnost prostředníka, je pak posuzována podle míry a formy jeho účasti, buď jako spolupachatelství, nebo účastenství. Subjektivní stránku zde reprezentuje pouze úmyslné zavinění Podplácení ( 332 TZ) Objekt je v tomto případě identický jako v případě předchozího trestného činu. Aby bylo učiněno zadost ochraně čistoty veřejného života a zákonného obstarávání věcí obecného zájmu, jsou postihovány komplexním způsobem i osoby, které v korupčním vztahu vystupují jako podplácející. 20 (1) Úřední osobou je a) soudce, b) státní zástupce, c) prezident České republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci, d) člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci, e) příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie, f) soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce g) notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař, h) finanční arbitr a jeho zástupce, i) fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. (2) K trestní odpovědnosti a ochraně úřední osoby se podle jednotlivých ustanovení trestního zákona vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s její pravomocí a odpovědností. (3) Úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní organizace se za podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 považuje za úřední osobu podle trestního zákona, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva. 21 FRYŠTÁK, Marek, et al. Trestní právo hmotné : zvláštní část. druhé zcela přepracované a doplněné vydání. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., s

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Insolvenční řízení a trestní právo

Insolvenční řízení a trestní právo Insolvenční řízení a trestní právo Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? Konference, Praha 18. 4. 2013 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Trestná činnost Negativní společenský

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení)

Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení) Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení) m jr. R O S T I S L A V Š E N K S l u ž b a k r i m i n á l n í p o l i c i e a v y š e t ř o v á n í K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e J

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti Metodika finančního šetření Bratislav

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1 VIJYe L_~ VÝZKUMNÝ Vl~TĽRINÁRN11lO LÉKAŘSTV~. ÚSTAv v.. i. Hudcova 296/70, 621 00 Brno SMĚRNICE Výtiskč.: 1 Č. J.: VÚVeL 4310/2014 INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno Jméno/funkce Datum Podpis MVDr.

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium Anotace : Studijní předmět poskytuje základní informace o ekonomické kriminalitě a o některých s ní spojených rizicích v podnikání. Uvádí se zobecněné případy a

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Marek Fryšták KEY Publishing s.r.o. Ostrava VIP Books s.r.o. Praha 2007 Recenzent: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného PhDr. Martin Cejp, CSc. MCejp@iksp.justice.cz Institut pro kriminologii a sociální prevenci www.kriminolologie.cz Definice Korumpující nabízí (většinou

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek. JUDr. Tomáš Sokol 2013

Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek. JUDr. Tomáš Sokol 2013 Veřejné zakázky na sklonku 2013 jakna to, co nás čeká a nemine 10. 11. 10. 2013, Hotel Tereziánský Dvůr Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek JUDr. Tomáš Sokol 2013 Sjednání

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

laboutkova@centrum. @centrum.czcz

laboutkova@centrum. @centrum.czcz LOBBING NENÍ KORUPCE Šárka Laboutková laboutkova@centrum. @centrum.czcz Katedra ekonomie Ekonomická fakulta Technická univerzita v Liberci Je vlastní zájem legitimní? Není to laskavost řezníka, sládka

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Úplatkářství trestněprávní a trestněprocesní hlediska Adéla Kubištová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS Výzvy legislativy týkající se IT ve VS JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL Výzvy egovernmentu v ČR, 8. listopadu 2013, Vysoká škola ekonomická v Praze O čem bude řeč Pozice úředníka Odpovědnost za

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Sekce ochrany přírody a krajiny, Právní oddělení pro veřejnou správu Český les, 10. dubna 2015 Obsah

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní Pfiedmluva................................................. 12 Úvod...................................................... 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní 1 Nûkolik poznámek k pojmu protiprávní

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 297/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Příkaz ředitele č. 3/2014

Příkaz ředitele č. 3/2014 Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci V Praze dne 9.6.2014 Příkaz ředitele č. 3/2014 kterým se vydává Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Na základě

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a O b e c n á č á s t : Ministerstvo financí připravilo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 14. 12. 2011 č. 941, na základě

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p.

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více