Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Korupce z trestněprávního hlediska Roman Kalianko Brno 2011

2

3 Prohlašuji, že jsem Bakalářskou práci na téma: Korupce z trestněprávního hlediska zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 1 Roman Kalianko

4 "Děkuji prof. JUDr. Vladimíru Kratochvílovi, CSc., vedoucímu mé bakalářské práce, za odborné vedení, rady, věcné připomínky a metodickou pomoc při jejím zpracování." 2

5 Obsah Úvod Korupce jako negativní společenský jev Pojem a definice korupce a korupčního vztahu Příčiny korupce Typologie korupce Oblastí působení korupce Charakteristika subjektů korupčního vztahu Historicko-právní aspekty korupce Vývoj trestně právní úpravy korupce před rokem Projevy a potírání korupce v souvislosti s demokratizací politického systému v ČR Přehled vývoje Politické strany a klientelismus Současná trestně právní úprava ochrany společnosti před korupcí a úplatkářstvím Ochrana společnosti prostředky trestního práva hmotného Úplatkářství Přijetí úplatku ( 331 TZ) Podplácení ( 332 TZ) Nepřímé úplatkářství ( 332 TZ) Společná ustanovení Účinná lítost (tr. zákon a TZ) Ochrana společnosti prostředky trestního práva procesního Podněty k podezření z korupce a jejich prověřování Procesní postupy prověřování Kriminalistické postupy a operativně pátrací prostředky v boji proti korupci Předmět a rozsah dokazování korupce Mezinárodní a evropský trestně právní pohled na korupci a nástroje v boji proti ní Úmluva OECD o potírání podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích Právní základy protikorupčních opatření v Evropě Trestně právní úmluva o korupci Předpoklad vývoje protikorupčních opatření Strategie vlády v boji proti korupci Prevence Úvaha o trestní odpovědnosti právnických osob v souvislosti s korupcí Závěr Resumé Seznam literatury:

6 Úvod Korupce a úplatkářství jsou jedněmi z nejzávažnějších celospolečenských problémů v současném světě. Jedná se o jev, který se vyskytuje a je vnímán negativně téměř ve všech zemích, s výjimkou těch, kde je historicky, potažmo tradičně, vnímán jako obecná zvyklost při výkonu veřejných funkcí. Vychází především z charakteru a struktur hodnot, jež jsou v dnešní době společností uznávány. Patří mezi nejzávažnější formy protispolečenského jednání a ve své podstatě je označován jako mimořádně zhoubný společenský jev narušující základy právního státu a demokracie, protože oslabuje důvěru v jejich efektivní funkci a tak způsobuje řadu politických, morálních i ekonomických škod. 1 Tím podlamuje důvěru občanů v základní funkce státu, organizaci společnosti, její politiku, ekonomiku a veřejnou správu, a z toho vyplývá rostoucí pasivita ve vztahu k politickým aktivitám a volbám. Dochází také k úpadku eticko-morálních hodnot, jež jsou základním stavebním kamenem společnosti, a zároveň k snižování prahu zábran vůči nekalému obohacování. 2 Zdánlivé výhody korupce jsou odbourávány jejími negativními důsledky, které v konečné fázi vyvolává. Například nepřímo vybízí veřejně činné osoby k přijímání důležitých rozhodnutí, která jsou ovlivněna motivy prospěchu bez ohledu na jejich dopady na oblast ve společnosti, která je jimi spravována nebo ovlivňována. Nejedná se o nový jev. Z historie můžeme usoudit, že se korupce prolíná vývojem celého lidského společenství od jeho počátku, stejně jako snahy o její potírání a kontrolu. Už od prvních známek vzniku raných státních útvarů jsou informace o existenci korupce v podobě zneužívání politické a ekonomické moci, o ovlivňování státních úředníků, vojáků a dokonce i samotných vladařů. S protikorupčními ustanoveními se můžeme setkat v prvních pramenech práva v Mezopotámii, Starověké Indii, Řecku a Římu, který proslul prodejem úřednických hodností a titulů. Korupce má tendenci vzrůstat ve všech typech společensko-politicko-ekonomických systémů, a to od totalitních, autoritářských a diktátorských, jež jsou korupci více náchylné, až po demokratické společenství, které bývají základem právního státu ve většině vyspělých zemí. Stejně tak je tomu i v České republice, kde v poslední době tento fenomén dostává výrazně politický ráz, protože je dáván do souvislosti s řadou privatizačních, politickoekonomických a společenských afér. Mezi odborníky a politickou elitou je patrná až hektická 1 HULINSKÝ, Petr. Aktuální otázky trestněprávní ochrany společnosti před korupcí. Praha : Police History, s ZAPLETAL, Josef, In. Sborník z odborného semináře "K otázkám korupce a úplatkářství". Praha : Policejní akademie České republiky, s. 5. 4

7 snaha korupci pojmenovat, definovat a řešit, 3 která kulminuje vždy především v souvislosti s předvolebním bojem politických stran. Formy, jejichž prostřednictvím se korupce projevuje, bývají ale natolik odlišné, že se nalezení jednoduchého a účinného řešení jeví jako nesnadný a de facto permanentní úkol. Cílem této práce však není hledání řešení problému korupce, ale především její problematika z pohledu trestněprávního, charakteristika, projevy a příčiny, protože odhalování a prokazování nejznámější formy úplatkářství, je pro orgány činné v trestním řízení nesmírně obtížné. V první kapitole se věnuji definici korupce, problematice jejího vzniku a příčin, mimo jiné v souvislosti s některými jinými formami trestné činnosti, a také se budu věnovat charakteristice typologie a oblasti jejího výskytu a působení. Součástí této kapitoly je samozřejmě pojem a definice korupčních vztahů a jejich subjektů. Druhá kapitola je exkurzem do historického vývoje potírání korupce na našem území a charakteristikou skutkových podstat úplatkářství v souvislosti s tehdejší trestněprávní úpravou. Rozbor současné trestněprávní úpravy celé problematiky korupce a pro ni specifických druhů skutkových podstat trestných činů podle platných zákonů provedu ve třetí kapitole, kde se mimo jiné budu zabývat problematikou jejího odhalování, prověřování a dokazování, potažmo operativně pátracími prostředky a dalšími trestně procesními prostředky využívanými v rámci přípravného řízení trestního a vyšetřování. Čtvrtá kapitola se soustředí na mezinárodní a evropský trestněprávní aspekt korupce v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv do právního řádu České republiky. V poslední kapitole se budu věnovat předpokládanému vývoji boje proti korupci, její prevenci a strategii Vlády České republiky v tomto směru a některými úvahami nad její trestněprávní úpravou de lege ferenda. 3 DAVID, V.; NETT, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha : C.H. Beck, s. 7. 5

8 1. Korupce jako negativní společenský jev Jak jsem zmínil v úvodu, moderní společnost ve většině případů chápe korupci jako jeden z nejzávažnějších problémů dnešní doby. Je označována za celospolečensky nebezpečný a zhoubný jev, nebezpečný pro stabilitu a bezpečnost společnosti. Ve své podstatě ohrožuje politický, sociální a ekonomický systém a narušuje důvěru občanů v právní stát a jejich podporu veřejné správy, kde je největší ohrožení spatřováno v tom, že veřejné instituce přestávají sloužit veřejnému zájmu. Stává se podkladem pro sledování zájmů osobních a soukromých na úkor prosperity společnosti. Vytváří mocenské struktury, které se nezakládají na demokratických principech, a jejich vznik nemá základ v demokratických procedurách, jež jsou základem moderního právního státu. Z tohoto je patrné, že projevy moci prostřednictvím korupce se dají nazvat protiústavními. Její globální charakter však neznamená, že působí po celém světě stejnou měrou. A nejen to, rozdíly jsou patrné i v možnostech jejího potlačování, druzích, účinnosti protikorupčních opatření a způsobu jejího postihu. Příkladem takového nepoměru budiž země s velice nízkou úrovní korupce, postavenou na jejich civilizační úrovni, morálních a společenských hodnotách (př. Island, Finsko, Norsko, Nový Zéland), oproti jiným zemím (př. země třetího světa), kde si nelze každodenní život bez působení korupce vůbec ani představit Pojem a definice korupce a korupčního vztahu Korupce (lat. Corrumpere, tj. zmařit, uplácet, podplácet) jako pojem není a prozatím nebyl nikdy přesně definován, především s ohledem na skutečnost, že se jedná o velice složitý jev. Neexistuje tedy, i vzhledem k odborné literatuře, univerzální definice, která by se dala použít na všechny formy korupce a byla uznávána i v mezinárodním měřítku. V Ottově slovníku naučném 4 je definice korupce vymezena jako jednání, kterým se na určitou osobu působí, aby jednal buď proti dobrým mravům, nebo proti svým povinnostem, ať již úředním nebo morálním. Chmelík 5 uvádí, že korupce je neformální vztah dvou subjektů jednajících v rozporu s dobrými mravy, spočívající v nabídce, příslibu a realizování výhody v něčí prospěch nebo 4 Ottův slovník naučný/dodatky. Díl třetí, svazek druhý Konkurs-Majo. Olomouc: Ladislav Horáček Paseka a Argo, CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha : Linde, s

9 akceptování takového požadavku za vyžádanou, nabídnutou nebo slíbenou odměnu. Hamšík 6, který vychází z nejrozšířenější anglosaské definice korupce od Josepha Naye 7, charakterizuje korupci jako zneužití postavení spojené s porušováním principu nestrannosti při rozhodování, motivované snahou po zisku. David a Nett 8 považují za korupci jednání motivované snahou po zisku korumpované osoby, která porušuje právní normu tím, že poskytuje za odměnu korumpující osobě či skupině osob výhody jakéhokoliv druhu a může tím poškodit i třetí osoby na protiprávním směnném obchodu přímo nezúčastněné. Korupci je tedy možno v co nejširším měřítku definovat jako získávání neoprávněných výhod za úplatek. Toto lze vyvodit například i z latinského úsloví do, et des (dávám, abys dal). Korumpovat tedy znamená mravně narušovat, kazit podplácením nebo poskytováním výhod či úsluh. Většina pokusů o vymezení pojmu korupce směřuje k institucionálnímu rozměru definice a redukuje ji na hospodářskou sféru. Za základní definiční znak je považováno zneužití veřejného úřadu, veřejné moci, postavení či moci a z tohoto titulu zneužívání postavení či moci k ovlivňování určitých procesů, zejména ve sféře hospodářské soutěže, vždy ku prospěchu jiného a za to přijatá finanční nebo jiná výhody. Z analýzy jednotlivých charakteristik korupce vyplývá, že se korupce vyznačuje především: snahou po získání individuální výhody, ať hmotné či nehmotné; zásahem do veřejné, státní či polostátní správy; vědomým porušováním právních norem; honorováním určitou výhodou, hmotnou nebo nehmotnou; vysokou latentností a racionalizací. Je nutno doplnit, že korupce zasahuje samozřejmě i soukromý sektor. 9 Co nejpřesnější definování korupce má největší význam pro zákonodárství v souvislosti s metodami, způsoby, formami a prostředky boje proti ní. V souvislosti s pojmem korupce je nutno také vymezit pojem úplatkářství, kterýžto je často mylně chápán jako synonymum k významu slova korupce. Zde, tak jak je patrné například i z našeho právního řádu, kde korupce jako taková ve skutkových podstatách vymezena není, je nutno úplatkářství chápat jako zúžení tohoto pojmu. Jedná se tedy z pohledu teorie práva o vztah obecného k zvláštnímu, kde úplatkářství je subsumováno korupci. 6 HAMŠÍK, Martin. Korupce a lobby. In. DANČÁK, Břetislav; HLOUŠEK, Vít; ŠIMÍČEK, Vojtěch. Korupce : projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Sborníky Svazek 28. Brno : Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, s Srov. NYE, J.S. Corruption and Politional Develpment A Cost-Benefit Analysis In. HEIDENHEIMER A. J.; JOHNSTON M.; LEVINE, S: Political Corruption. A Handbook. New Brunswick, New Jersey. Transition Publishers s DAVID, V.; NETT, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha : C.H. Beck, s CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha : Linde, s

10 Dalším z pojmů je korupční jednání, jinými slovy korupční vztah. Obvykle se sestává z dohody mezi jednotlivci, na jejímž základě tento vztah vzniká. Charakteristickým znakem je zde latence, kdy se subjekty korupčního vztahu záměrně snaží o jeho zatajení, potažmo neodhalení. Jedná se o vztah založený na směně, která oběma stranám přináší výhodu a zároveň je proti dobrým mravům Příčiny korupce Základní předpoklady pro vznik korupce je nutno hledat ve výkonu moci. Uvedl to například už čínský filozof Konfucius ( př.nl.): Každá moc svádí lidstvo ze správné cesty, absolutní moc ho zkazí. 10 Jednu ze základních příčin korupce můžeme tedy spatřovat v lidské touze po materiálních statcích, penězích, úspěchu, moci, kariéře atd. Vznik a výskyt korupce je ovlivňován řadou sociokulturních, ekonomických a politických faktorů. Ze strukturálních kořenů korupce lze odvodit, že se jedná o problém jednotlivců, systémů a institucí, a lze zkoumat příčiny vzniku korupce z několika vzájemně propojených hledisek a faktorů vytvářejících korupční prostředí. Prvním je tzv. efekt monopolu, kdy může být trh kontrolován několika firmami a stát může mít zájem, aby určité služby, práce apod. vykonával pouze určitý omezený počet těchto soukromých subjektů. S rostoucím počtem subjektů schopných poptávku uspokojit, roste korupční prostředí a předpoklad korupčního jednání s cílem získat státní zakázku. Existuje však i možnost k tomuto obrácená, kdy je poptávku schopno uspokojit pouze několik málo subjektů, avšak je užíváno odlišných korupčních praktik. Druhým faktorem jsou široké pravomoci a rozhodovací práva svěřené do rukou jednotlivců a organizací, pokud jsou vůči nim nedostačující, popřípadě žádné, kontrolní mechanizmy. Vytváří se zde pak možnost tvorby příležitostí k zneužití pravomocí představiteli určitých subjektů anebo úředníky za úplatu. Dalším z možných může být například nedostatek transparentnosti, který bývá dán několika důvody. Typicky však jde o úzký okruh osob disponující speciálními vědomostmi, znalostmi a informacemi, které jsou pak zneužity v něčí prospěch. Posledním z hlavních faktorů, přispívajícím k vytvoření korupčního prostředí, je asymetričnost, jinak též diskrepance, dysfunkce právního, administrativního, kulturního, ekonomického systému DAVID, V.; NETT, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha : C.H. Beck, s CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha : Linde, s

11 Mezi další neméně důležité faktory můžeme zařadit: výši úplatku, kdy se z obecné teorie předpokládá, že každý je úplatný a záleží pouze na okolnostech a výši nabídnutého úplatku, normativní systém, kde síla norem upravující fungování společnosti je výrazně ovlivňujícím faktorem korupce funkce administrativy, kde se hodnotí možná přemíra byrokracie, průhlednost veřejné správy, její efektivnost a ekonomičnost systém kontroly, kdy nedostatečná kontrola nevytváří hrozbu pro případné korupční jednání korupční tradici, kdy existují země a společenstva lidí považujících korupci za běžný jev, úplatek je brán za normální a někdy přímo očekávaný sociálně-politicko-společenskou situaci, kdy dochází k významným společenským změnám (např. změna politického systému a z ní vyplývající změny v chodu veřejné správy) žebříček morálních hodnot, kde v deformovaném stavu je upřednostňován osobní prospěch, osobní statky a bohatství, touha po moci atd Typologie korupce V odborné literatuře se typologii korupce nedostává shodných názorů. Za základní lze zřejmě považovat rozdělení podle velikosti a rozsahu na korupci velkou a malou. Velká korupce není příliš častá. Bývá spojena s korumpováním nejvyšších představitelů veřejné správy a špiček společenského života. Úplatky v tomto případě dosahují vysoké míry a bývají velice dobře utajovány. Prospěch je pro oba subjekty tohoto korupčního vztahu značný. Nejčastěji nabývá podob zpronevěry veřejných zdrojů, jejich mrháním a nehospodárným užíváním, soukromého prospěchu z privatizace, zneužívání pravomoci při přidělování zakázek, přidělování monopolních licencí, nepotismu, klientelismu a v neposlední řadě zneužívání důležitých, běžně nedostupných, informací. Malá korupce je opakem velké a její podstata spočívá v korupci početně vyšší skupiny obyčejných řadových pracovníků, úředníků, policistů, atd. Jedná se o tzv. korupci v běžném životě spojovanou s případy jako jsou podplácení úředníků a příslušníků bezpečnostních sborů, záměrně nepřehledná regulace, úzkoprsé dodržování pravidel nebo jejich záměrné flexibilizování, netransparentnost, zneužívání pravomocí plynoucích z kontrolní činnosti veřejné správy. 9

12 to na: Podle mého názoru by se dalo také přiklonit k rozdělení korupce, které uvádí Baloun 12, a Korupci prostou probíhající v podobě příslibu, nebo poskytnutí neoprávněné platby, nebo jiné výhody veřejnému (státnímu) zaměstnanci za účelem získání individuální výhody. Touto korupcí je narušena zejména rovnost občanů ve vztahu k výkonu veřejné správy. Korupci ekonomickou jež je realizována ve smyslu definice OECD, při níž se jedná zpravidla o narušení rovnosti mezi podnikatelskými subjekty a mezi státní správou a jedná se velmi často o korupci v transnacionálním rozsahu. Korupci politickou která narušuje ve své podstatě rovnost občanů a podnikatelských subjektů ve vztahu k voleným zástupcům a funkcionářům politické strany, kam také příslib či poskytnutí výhody směřuje, aniž by nutně docházelo k individuálnímu obohacení. (např. zajištění významného a finančně lukrativního pracovního místa někomu z příbuzenstva) Úplatkářství zde se jedná o příslib poskytnutí jakékoliv neoprávněné platby nebo jiných výhod nikoliv veřejnému zaměstnanci (i když toto tvrzení není zcela jednoznačné s ohledem na existenci polostátních finančních či jiných institucí) za účelem získání individuální výhody, a to jak v oblasti občanské, tak podnikatelské Oblastí působení korupce Korupce se prolíná de facto všemi oblastmi života ve společnosti. Nejmarkantněji se projevuje v oblastech politiky, veřejné a státní správy, bankovnictví, soukromém sektoru, v médiích a někdy je spojena s nejzávažnějšími formami jiné kriminální činnosti. V politice lze korupcí rozumět zisk soukromých neoprávněných výhod vycházejících z podílu na veřejné moci. Podle celosvětových průzkumů Transparency international jsou nejzkorumpovanějšími institucemi politické strany a to jak v demokratických, tak i nedemokratických politických systémech. Subjekty hospodářské sféry se mnohdy snaží získat od politiků výhody a v některých zemích je zcela evidentní propojení politiků, hospodářských představitelů a organizovaného zločinu. V oblasti veřejné a státní správy se v podstatě jedná o korupci ve vnitřním úředním styku, kdy jde o narušování a ovlivňování rozhodovacích mechanizmů a procedur. Vychází z legislativního prostředí, které mnohdy nedisponuje takovou regulací těchto mechanizmů, která by možnost jejich narušování a ovlivňování vylučovala. V této oblasti dochází především ke 12 BALOUN, V. K ekonomickým příčinám korupce: popis jevu a definice. Kriminalistika. roč. XXXII,č. 4/1999, s

13 střetu soukromých a veřejných zájmů, kdy cílem korumpujícího je prosadit svůj, individuální a soukromý, nad veřejným a společenským. V oblasti bankovnictví korupce vzniká zejména při poskytování úvěrů bez dostatečného zabezpečení návratnosti poskytnutých investic a prostředků, přednostním uspokojováním pohledávek bank před pohledávkami státu, praní špinavých peněz, atd. V soukromém sektoru by se daly definovat korupčními všechny ty oblasti, kde stát uplatňuje zákonnými prostředky zvláštní výkon státního dozoru (pojišťovny, penzijní fondy, stavebnictví, energetiku, telekomunikace, zdravotnictví, atd.) a kde dochází k soukromoprávnímu nakládání se státním majetkem. Je nutností tyto oblasti blíže specifikovat a stanovit jejich zvláštní ochranu pomocí zákona. V poslední době vyvstává také problém s korupcí v oblasti médií, kterážto je skutečně velkým nebezpečím pro demokratické země a je bezpodmínečné se jí jakkoli bránit. Pokud ne, jednalo by se o přímé ohrožení základů demokracie, a jak je patrné z minulosti, mohlo by dojít ke zneužívání médií například k propagandě a prosazování nehumánních a nedemokratických politických cílů. Organizovaný zločin využívá korupce k pronikání do politických sfér a státní správy za účelem ovlivňování rozhodovacích procesů ve svůj prospěch. Korupce mnohdy v těchto případech souvisí s vydíráním, kdy korumpovaný je vlastně kompromitován vlastní korupcí. Vzhledem k velké finanční disponibilitě organizovaného zločinu, se tedy jedná většinou o legalizaci výnosů z trestné činnosti, dosažení beztrestnosti atd., a zároveň z tohoto důvodu zde korupce nabývá nekontrolovatelných rozměrů s velmi závažnými důsledky pro samotnou existenci společnosti v podobě, jak ji známe Charakteristika subjektů korupčního vztahu Posouzení korupčního podnětu je ryze individuální záležitostí a svědčí o morálním kreditu každého subjektu. Korupční jednání se vždy zákonitě odehraje v mysli obou stran a na základě vyhodnocení těchto myšlenek se následně subjekty rozhodnou, zda podlehnou svodům korupce. Jednotlivec je postaven před rozhodnutí buď - anebo : 13 a) zkorumpovat sám sebe, anebo se zachovat korektně; b) nechat se uplatit, anebo vzdorovat nabízenému úplatku; c) aktivně uplácet jiné, anebo volit korektní postup; d) vzdorovat vyžadovanému úplatku, anebo podlehnout nátlaku; e) vyžadovat úplatek, anebo postupovat korektně 13 CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha : Linde, s

14 Můžeme tedy rozdělit subjekty korupčního vztahu do dvou základních skupin. První jsou osoby nabízející nebo poskytující úplatek, tedy korumpující. Tato skupina bývá zastoupena jak běžnými občany, kteří sledují výhodu úplatku v rychlejším anebo účelnějším vyřízení svých osobních záležitostí, tak představiteli podnikatelských sfér, zástupců firem, právnickými osobami, apod., kteří disponují dostatečným množstvím financí nebo službami, tedy schopností zmanipulovat například i trestní řízení, ve kterém jsou schopni ovlivnit jejich výsledek, svědky, najmout si nejlepší obhájce atd. Druhá skupina je zastoupena osobami, které úplatek přijímají, tedy korumpovanými. Pro ně je charakteristická dispozice určitými pravomocemi a postavením, někdy i nesouvisejícím přímo s předmětem korupce, z jejichž titulu jsou schopni ovlivnit, buď negativně anebo pozitivně, předmět zájmu subjektu korumpujícího. 12

15 2. Historicko-právní aspekty korupce Předmětem této kapitoly je vývoj korupce a trestnosti korupce z historického hlediska. Jedná se především o rozbor v souvislosti s trestněprávní úpravou a politickou situací v českých zemích. Vzhledem k tomu, že po celou dobu neznala trestněprávní úprava pojem korupce jako takový, jedná se tedy spíše o vývoj trestnosti úplatkářství, který je subsumován pojmu korupce Vývoj trestně právní úpravy korupce před rokem 1990 Trestní zákony z let 1852, 1855 a 1878, které následně provázely i českou prvorepublikovou společnost (úplatkářství v nich mělo pouze dvě formy: pasivní - zneužití úřední moci a aktivní svádění ke zneužití úřední moci), byly nahrazeny po druhé světové válce a nástupu komunistického režimu v roce 1948, v rámci kodifikační dvouletky, Trestním zákonem ze dne , č. 86 Sb. Úplatkářství jako takové bylo ve výše zmíněném zákoně zařazeno do čtvrtého oddílu třetí hlavy nazvané trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Trestné bylo jak přijímání úplatku a podplácení, tak nepřímé úplatkářství, které bylo charakterizováno zneužitím vlivu na působení pravomocí veřejného činitele za úplatek, jenž dotyčný subjekt požadoval anebo mu byl nabídnut. Objevuje se zde také zvláštní ustanovení o účinné lítosti, druh jednání, které mělo za následek zánik trestnosti pouze při podplácení a nepřímém úplatkářství, pokud o tom bylo učiněno oznámení za podmínek stanovených v zákoně. Úplatkářství v další novele a následném Trestním zákoně č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doznalo pouze několika kosmetických změn v podobě přečíslování paragrafů ustanovení a hlav zákona ve kterých bylo obsažena. Bylo také mimo jiné doplněno společné ustanovení, ve kterém byl v obecné rovině specifikován pojem úplatku a veřejného činitele. Pro období komunistické vlády ( ) bylo standardem, že spíše než klasická korupce byla charakteristická korupce spotřebitelská. Všudypřítomný nedostatek spotřebního zboží a materiálu způsoboval, že prodavači a zaměstnanci organizací, kteří zboží a služby prodávali, tyto nedostatkové statky vyjímali z běžného prodeje, drželi je tzv. "pod pultem" a nabízeli je pouze svým přátelům a známým, od nichž za to vyžadovali přiměřené protislužby. Nejčastěji se jednalo o obstarání jiného nedostatkového zboží, ale např. také přednostní uspokojení individuálních potřeb (přidělení dekretu na byt, kvalitnější nebo rychlejší ošetření ve zdravotnickém zařízení, opravu automobilu, na které nebyly k dostání náhradní díly, prominutí dopravního přestupku, přijetí dítěte na vysokou školu, výjezdní doložku, poukaz do lázní, zajištění tuzexových poukázek atd.) 13

16 V těchto případech se místo o korupci hovořilo spíše o systému tzv. "konexí" čím cennější a nedostupnější statek byl schopen někdo nabídnout, tím více cenných "konexí" získával a jeho postavení ve společnosti se zlepšovalo. Kdo neměl tuto příležitost nebo nechtěl nabídnout nic, musel se spokojit se základní, v té době velmi omezenou spotřebitelskou nabídkou Projevy a potírání korupce v souvislosti s demokratizací politického systému v ČR Po roce 1989 resp. 1990, v nichž došlo v naší společnosti k bouřlivým politickým změnám, se v souvislosti s řešením celé řady neodkladných problémů, nahromaděných během totalitního režimu, zdály otázky korupce být téměř podružnými. Faktory ovlivňující situaci na úseku korupce a úplatkářství se diametrálně změnily, na rozdíl od jejich trestněprávní úpravy, která de facto přetrvala až do schválení nového Trestního zákoníku v roce Přehled vývoje Motivace korupčního jednání se v zásadě nemění, stále spočívá ve snaze získat neoprávněnou výhodu, nebo se jinak neoprávněně obohatit. Ve společnosti nebylo žádným tajemstvím, že korupce v naší společnosti stále přetrvává. Naopak postupné kroky ekonomické transformace na tržní mechanizmus měly zásadní vliv na projevy korupce, jež se takto stává stále více společensky závažnější. V období tzv. malé privatizace byly zaznamenány snahy o zkorumpování členů privatizačních komisí, dále byly zaznamenány i případy nabídnutí značné částky účastníkovi dražby za jeho odstoupení z účasti na ní. Ty to jevy vedly následně zákonodárce ke zpracování takových ustanovení zákona, které by zajišťovalo ochranu řádného a zákonného průběhu těchto akcí. Nově se zde tak můžeme setkat s pojmem pletich, zavedeném do trestněprávní úpravy novelou Trestního zákona č. 557/1991 Sb. (pletichy při veřejné soutěži, při řízení konkurzním a vyrovnávacím, potažmo zneužití informací v obchodním styku), kde aktivní i pasivní úplatkářství působí v rámci veřejných soutěží a dražeb, při kterých zákonodárce předpokládá rovné postavení všech soutěžících a účastníků. Nedovolený zásah do jejich průběhu v podobě úplatkářství však nelze postihovat podle skutkových podstat trestných činů úplatkářství, neboť na tato jednání dopadají speciální skutkové podstaty trestných činů hospodářských CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde, s

17 Další nové korupční prostředí vznikalo v rámci restitucí a převodu státního majetku do soukromého vlastnictví. Zde se jednalo například o případy nejasných a netransparentních schvalovacích procesů privatizačních projektů. Naše společnost tedy v počátečním stádiu transformace zanedbala mnohé, co mohlo být jistou zábranou vývoje korupce, ačkoli byly k dispozici bohaté zahraniční zkušenosti z oblasti kriminologické, legislativní a kriminalistické Politické strany a klientelismus Vzhledem k nezastupitelnosti politických stran z hlediska demokratické soutěže je žádoucí neustálá kritika stranického stavu nejen v České politické sféře. Počáteční vznik a formování politických stran ovlivňovaly významným způsobem dva činitelé v podobě diskontinuity a postkomunismu, vyjma politických stran jako KSČM a KDU-ČSL, kde lze jistou kontinuitu vysledovat v podobě programového a voličského zázemí. Všechny vládní a parlamentní strany se tak podílely na politické a ekonomické transformaci, demokratizaci a přechodu k tržní ekonomice. 16 Způsob ekonomické transformace v podobě kupónové privatizace a zároveň nedostatečné nastavení mezí právních pravidel a kontroly umožnila rozmach politické korupce v podobě klientelismu, který je charakterizován neprůhlednými vazbami mezi politickou a ekonomickou sférou. Jedná se o vedlejší produkt politické činnosti téměř ve všech demokraciích, kde se politika stává specifickým odvětvím byznysu. Korupce se zde vyskytuje například ve formách nadstandardních služeb poskytovaných bezplatně politikům firmami, s cílem ovlivnit jejich rozhodování v procesech veřejné správy. anebo s cílem získat státní zakázku. Další z forem může být jev, kdy kupříkladu poslanci, jako členové správních a dozorčích rad státních a polostátních podniků, mají nestandardní a nemalé příjmy, potažmo nepatřičný vliv. Z toho můžeme dovodit, že se politické strany v naší společnosti staly spíše firmami" hájícími zájmy svých manažerů čelních politických představitelů, kdy namísto prosazování ideových hodnot a zájmů společnosti jsou upřednostňovány zájmy soukromé. 15 BRABCOVÁ, Irena, Policejní akademie České republiky, Katedra kriminologie. Sborník z odborného semináře "K otázkám korupce a úplatkářství". Praha: Policejní akademie České republiky, s KLÍMA, Michal. Stranictví a klientelismus v Česku. In. DANČÁK, Břetislav; HLOUŠEK, Vít; ŠIMÍČEK, Vojtěch. Korupce : projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Sborníky Svazek 28. Brno : Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, s

18 3. Současná trestně právní úprava ochrany společnosti před korupcí a úplatkářstvím Protiprávnost korupce úplatkářství je v českém právním řádu upravena ve dvou základních rovinách. První oblast trestně právní, kterou lze charakterizovat i jako oblast veřejnoprávní, rozeberu v následujících podkapitolách. Druhá je tvořena normami soukromoprávními, zejména obchodním zákoníkem Ochrana společnosti prostředky trestního práva hmotného Vzhledem k přijetí nového kodexu trestního práva v podobě Trestního zákoníku (dále jen TZ), tj. zákona č.40/2009 Sb., by se dalo očekávat i nové pojetí trestněprávní úpravy korupce. Nadále však není tento pojem jako takový v platném trestním právu definován. Jedná se tedy stále především o vztah korupce a úplatkářství v té podobě, ve které jsem ho uvedl v předchozích kapitolách. Tedy o vztah, kdy korupce subsumuje pojem úplatkářství, který v našem trestním právu už vymezen je, a to v podobě několika základních skutkových podstat. Protiprávnost korupce a úplatkářství je pak dále obsažena i v dalších skutkových podstatách, základních i kvalifikovaných. Jedná se především o skutkové podstaty, jejichž společným znakem je korupční jednání: Trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle 256 TZ Trestný čin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle 257 TZ Trestný čin pletichy při veřejné dražbě podle 258 TZ Korupční jednání jako takové pak může být pácháno v souběhu s několika jinými trestnými činy, zejména: Trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním styku podle 255 TZ Trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle 329 TZ Trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti 330 TZ Předpoklady pro páchání trestné činnosti spojené s korupcí lze potom spatřovat v několika následujících podmínkách: Existence nositele veřejné funkce a s tím související disponibilita daných oprávnění Porušení státem stanovených norem Odměna nebo prospěch za dané porušení, popřípadě jejich nabídka Porucha pravidel chování je provedena ve prospěch jiného subjektu 17 CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde, s

19 Existence příčinné souvislosti mezi poruchou chování a úplatkem Úplatkářství Hlavním nástrojem postihu korupčního jednání jsou v trestním právu skutkové podstaty vztahující se k úplatkářství, jakožto nejzávažnějšího problému v souvislosti s korupcí. Společným determinantem korupce, tedy úplatkářství, je především úplatek, který by se dal charakterizovat jako neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou nemá nárok ( 334 odst. 1). Zpravidla jde o zvýhodnění, které se dostává uplácenému nebo s jeho souhlasem jiné osobě, spočívající zejména v přímém majetkovém prospěchu, např. finančním nebo materiálním. Může však jít i o výhodu jiného druhu, např. protislužbu. Z hlediska naplnění tohoto znaku není rozhodující výše úplatku. Zákon nestanoví žádnou hodnotovou hranici. Výši úplatku je třeba hodnotit v souvislosti s dalšími okolnostmi, které určují společenskou škodlivost tohoto činu. V oblasti výkonu státní moci a správy však nelze tolerovat zásadně žádné úplatky, a to ani nepatrné hodnoty. Toto vymezení pojmu úplatek v podstatě převzala i legální definice, která pouze poněkud zpřesňuje jeho vymezení např. tím, že za úplatek výslovně považuje i jiné zvýhodnění, na které uplácený, resp. jiná osoba, jíž se toto zvýhodnění se souhlasem upláceného dostává, nemá nárok. 18 Dalším ze společných znaků úplatkářství je Obstarávání věcí obecného zájmu, což je činnost, která souvisí s plněním úkolů týkajících se věcí obecného zájmu, tedy nejen rozhodování orgánů státní moci a správy, ale i jiná činnost při uspokojování zájmů občanů a právnických osob v oblasti materiálních, sociálních, kulturních a jiných potřeb. Jde tedy o plnění všech úkolů, na jejichž řádném a nestranném plnění má zájem celá společnost nebo určitá sociální skupina. Nespadá sem činnost občanů, jež je výlučně projevem jejich osobních práv. Obstarávání věcí obecného zájmu ve sféře obchodních vztahů definuje ustanovení 334 odst. 3 jako zachovávání smluvně převzaté nebo právním předpisem uložené povinnosti, která má zabránit protiprávnímu poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají. 19 Trestné činy úplatkářství jsou ve zvláštní části Trestního zákoníku systematicky řazeny do desáté hlavy trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných, ve stejnojmenném třetím díle. Jedná se o skutkové podstaty následujících trestných činů: Přijetí úplatku podle 331 TZ Podplácení podle 332 TZ 18 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, s ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, s

20 Nepřímého úplatkářství podle 333 TZ které jsou doplněny 334 TZ, společným ustanovením, charakterizujícím výše zmíněné pojmy úplatku a obstarávání věcí veřejného zájmu a vymezením pojmu úřední osoby ve vztahu k jeho obecné definici v 127 TZ Přijetí úplatku ( 331 TZ) Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na řádném, nestranném a zákonném obstarávání věcí obecného zájmu. V souvislosti s tím se tedy jedná o zájem na ochraně čistoty a transparentnosti veřejného života a ochraně podnikatelských vztahů před korupcí. Objektivní stránka je zde dána tím, že za trestně odpovědného je považován ten, který sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí veřejného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek. Dále bude za trestně odpovědného považován ten, kdo sám nebo prostřednictvím jiného spáchá výše uvedené v souvislosti s podnikáním, nebo kdo si za výše uvedených okolností o úplatek požádá. Žádost o úplatek je trestná přísněji, a to z důvodu zohledňování skutečnosti, že pachatel sám vyvine aktivitu k tomuto protiprávnímu jednání. Subjektem tohoto trestného činu může být jen ten, kdo obstarává, nebo se podílí na obstarávání věcí obecného zájmu, v souvislosti s podnikáním jiného, nebo sám podniká. Trestní odpovědnost prostředníka, je pak posuzována podle míry a formy jeho účasti, buď jako spolupachatelství, nebo účastenství. Subjektivní stránku zde reprezentuje pouze úmyslné zavinění Podplácení ( 332 TZ) Objekt je v tomto případě identický jako v případě předchozího trestného činu. Aby bylo učiněno zadost ochraně čistoty veřejného života a zákonného obstarávání věcí obecného zájmu, jsou postihovány komplexním způsobem i osoby, které v korupčním vztahu vystupují jako podplácející. 20 (1) Úřední osobou je a) soudce, b) státní zástupce, c) prezident České republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci, d) člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci, e) příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie, f) soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce g) notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař, h) finanční arbitr a jeho zástupce, i) fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. (2) K trestní odpovědnosti a ochraně úřední osoby se podle jednotlivých ustanovení trestního zákona vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s její pravomocí a odpovědností. (3) Úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní organizace se za podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 považuje za úřední osobu podle trestního zákona, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva. 21 FRYŠTÁK, Marek, et al. Trestní právo hmotné : zvláštní část. druhé zcela přepracované a doplněné vydání. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., s

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1 VIJYe L_~ VÝZKUMNÝ Vl~TĽRINÁRN11lO LÉKAŘSTV~. ÚSTAv v.. i. Hudcova 296/70, 621 00 Brno SMĚRNICE Výtiskč.: 1 Č. J.: VÚVeL 4310/2014 INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno Jméno/funkce Datum Podpis MVDr.

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Marek Fryšták KEY Publishing s.r.o. Ostrava VIP Books s.r.o. Praha 2007 Recenzent: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Úplatkářství trestněprávní a trestněprocesní hlediska Adéla Kubištová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

2. Okruh trestných činů

2. Okruh trestných činů Analýza možností změn místní příslušnosti orgánů činných v trestním řízení v případech souvisejících s trestnou činností ve státní správě a místní samosprávě. 1. Úvodem Úkol vyplývající ze Strategie vlády

Více

Protikorupční program ČUZZS Z 003

Protikorupční program ČUZZS Z 003 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Protikorupční program ČUZZS Z 003 Účinnost od: 1. 5. 2014 Tento předpis vydává v rámci své pravomoci: Ing. Milan Kukla předseda úřadu ČUZZS Z 003 Strana 2 (celkem

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Obsah. Použité zkratky...xiv. O autorovi...

Obsah. Použité zkratky...xiv. O autorovi... Použité zkratky...xiv O autorovi... XV Úvod... XVII KAPITOLA 1 Vymezení problému historický a filozofický pohled na lichvu... 1 1.1 Výklad pojmu lichva... 1 1.2 Starověk nejstarší civilizace... 2 1.2.1

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Veřejné v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Trestněprávní aspekty veřejných zakázek se zaměřením na hospodářskou soutěž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Igor Pospíšil Odbor kartelů Úřad

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva

Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 IV. ročník SVOČ Autor: Martin

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Protikorupční manuál. Obsah: Podoby korupční výzvy. 2. Kdy vzniká zákonná povinnost oznámit korupci a kdy nikoli?... 3

Protikorupční manuál. Obsah: Podoby korupční výzvy. 2. Kdy vzniká zákonná povinnost oznámit korupci a kdy nikoli?... 3 Protikorupční manuál Obsah: Podoby korupční výzvy. 2 Kdy vzniká zákonná povinnost oznámit korupci a kdy nikoli?... 3 Jak reagovat na korupční výzvu?. 4 Kam a jak hlásit korupční jednání?.. 5 Ochrana oznamovatele

Více

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného PhDr. Martin Cejp, CSc. MCejp@iksp.justice.cz Institut pro kriminologii a sociální prevenci www.kriminolologie.cz Definice Korumpující nabízí (většinou

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17 OBSAH ÚVOD.............................................. 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE..... 17 Kapitola I. Právo ochrany spotřebitele....................... 19 Oddíl 1. Obecné poznámky

Více

O b ž a l o b a. 1) por. Bc. Radka Turišina

O b ž a l o b a. 1) por. Bc. Radka Turišina 2 KZV 76/2009-93 Okresní soud TEPLICE O b ž a l o b a Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem podává podle 176 odst. 1 a 179 odst. tr. řádu obžalobu na 1) por. Bc. Radka Turišina

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob 28. března 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma v České republice (2012) 1. místo

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů Radka Pavlišová Martin Novák 1. Úvod... 3 2. Změny hmotněprávní a procesní úpravy úplatkářských trestných

Více

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD Příkaz ředitele PNvD č.6/2014 Interní protikorupční program PNvD Účel Vypracování Interního protikorupčního programu PNvD v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční

Více

Korupce škodí zdraví společnosti

Korupce škodí zdraví společnosti Protikorupční manuál pro občany Ministerstvo vnitra varuje: Korupce škodí zdraví společnosti www.korupce.cz Nebojte se na korupci upozornit! Setkali jste se s korupcí? Nevíte, co si počít? Tento manuál

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE strana INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM JANA J DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Maltézské náměstí 8 Praha - Malá Stranaa V Praze dne 0..0 MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelkaa školy strana I. ÚVOD

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

Korupce škodí zdraví společnosti

Korupce škodí zdraví společnosti Protikorupční manuál pro občany Ministerstvo vnitra varuje: Korupce škodí zdraví společnosti www.korupce.cz 1. Co je korupce? Nebojte se na korupci upozornit! Setkali jste se s korupcí? Nevíte, co si počít?

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Interní protikorupční program 1. Úvod Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá

Více

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, kterým se vydává E T I C K Ý K O D E X Preambule Veřejná správa v České republice, na které se významnou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2007 až 2009 ve věcech úplatkářských trestných činů

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2007 až 2009 ve věcech úplatkářských trestných činů Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2007 až 2009 ve věcech úplatkářských trestných činů Radka Pavlišová Martin Novák 1. Úvod... 4 2. Právní úprava úplatkářských trestných činů... 6 2.1 Základní

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Analýza Ministerstva spravedlnosti o hodnocení institutu účinné lítosti z pohledu Skupiny států proti korupci (GRECO) a OECD

Analýza Ministerstva spravedlnosti o hodnocení institutu účinné lítosti z pohledu Skupiny států proti korupci (GRECO) a OECD III.B Analýza Ministerstva spravedlnosti o hodnocení institutu účinné lítosti z pohledu Skupiny států proti korupci (GRECO) a OECD Na úpravu účinné lítosti v trestním řízení ve věcech korupce se GRECO

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř POLITICKÝCH VĚZŇŮ 934/15 110 00 PRAHA 1 MGR. ET ING. PETR PRCHAL JIŘÍKOVSKÉHO 249/6 602 00 BRNO 2 Oživení, o. s. Lublaňská 398/18 120 00 Praha 2 V Praze dne 14. června

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Hodnotící zpráva České republiky ohledně inkriminací

Hodnotící zpráva České republiky ohledně inkriminací DIRECTORATE GENERAL OF HUMAN RIGHTS AND LEGAL AFFAIRS DIRECTORATE OF MONITORING Strasbourg, 1. dubna 2011 Veřejné Greco Eval III Rep (2010) 10E Téma I Třetí hodnotící kolo Hodnotící zpráva České republiky

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více