Studijní materiál pro nové zaměstnance Úřadu práce České republiky. leden

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní materiál pro nové zaměstnance Úřadu práce České republiky. leden 2015 1"

Transkript

1 Studijní materiál pro nové zaměstnance Úřadu práce České republiky leden

2 Vážená kolegyně, vážený kolego, právě jste si otevřeli elektronický kurz, který je připraven tak, aby mohl být absolvován formou samostudia za pomoci konzultanta. V úvodu pro vás máme několik rad, které vám studium usnadní. V textu se vyskytují hypertextové odkazy, a to jak na jiné umístění v této prezentaci (návrat na původní slide je poté možný kliknutím na pravé tlačítko myši a výběrem volby Naposledy navštívený ), tak i na internetové stránky či materiály umístěné na SharePointu, což je systém určený pro správu obsahu a podporu efektivní spolupráce uživatelů využívaný i na Úřadu práce (tyto stránky se otevírají v novém okně prohlížeče). V jednotlivých kapitolách budete plnit úkoly. Úkoly a poznámky si budete zapisovat do pracovního sešitu (zůstane vám poté k dispozici). Materiály na závěr kurzu předáte svému konzultantovi (Váš nadřízený nebo jím určený zaměstnanec) ke zhodnocení. Věnujte proto zpracování úkolů dostatečnou pozornost. 2

3 Obsah : Úvod Organizace a funkce Úřadu práce České republiky Organizační struktura Právní předpisy a vnitřní normy řízení Služby Úřadu práce České republiky Etický kodex a komunikace Školení zaměstnanců Informace o našem pracovišti Korupce Rovné zacházení Závěr 3

4 Novému zaměstnanci Tento studijní materiál Vám poskytne bližší informace o našem úřadu a pomůže Vám zařadit se rychleji na Vašem pracovišti. Váš nadřízený Vám poskytne dostatek času k přečtení textu a splnění úkolů a bude Vám konzultantem či Vám jako konzultanta přidělí někoho z kolegů. 4

5 Organizace a funkce Úřadu práce České republiky

6 Organizace a funkce Úřadu práce České republiky Státní politika zaměstnanosti Sociální politika Základní organizační struktura Přehled právních předpisů Normy řízení ÚP ČR Služby Úřadu práce ČR 6

7 Státní politika zaměstnanosti Listina základních práv a svobod České republiky říká: Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon. Tento článek ústavního zákona ČR zavazuje stát k definování politiky zabývající se celou šíří problematiky zaměstnanosti. Zákon č. 435/04 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na Listinu základních práv a svobod a podrobněji popisuje mimo jiné i obsah státní politiky zaměstnanosti. 7

8 Sociální politika Základním cílem sociálního systému je vytvoření důstojných podmínek života a zajištění rovných příležitostí všem. V užším slova smyslu je sociální politika vnímána jako soubor aktivit, nástrojů a opatření, jejichž smyslem je reakce na nepříznivé sociální události jako jsou stáří, nemoc, invalidita nebo i nezaměstnanost a chudoba. 8

9 Jednotné výplatní místo Od 1. ledna 2012 byl sjednocen proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Rozhodování a administrace těchto dávek je k tomuto datu prováděno jediným orgánem, kterým je Úřad práce ČR. Úřad práce ČR je jednotným výplatním místem podpory v nezaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Na kterémkoli z kontaktních pracovišť Úřadu práce lze po vyřídit veškeré služby jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. 9

10 Organizační struktura

11 Úřad práce České republiky Úřad práce České republiky byl zřízen zák. č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky dnem Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností. Úřad práce je účetní jednotkou. Sídlem Úřadu práce ČR je Praha. Úřad práce řídí generální ředitel. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem. Úřad práce ČR rozhoduje ve správním řízení v I. stupni. O odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce ČR rozhoduje ministerstvo, nestanoví-li jiný zákon jinak. 11

12 Úřad práce České republiky Úřad práce ČR plní úkoly v oblastech: zaměstnanosti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele státní sociální podpory dávek pro osoby se zdravotním postižením příspěvku na péči pomoci v hmotné nouzi inspekce poskytování sociálně-právní ochrany dávek pěstounské péče Úřad práce plní další úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených jinými právními předpisy 12

13 Organizační struktura Generální ředitelství Krajské pobočky (v sídlech krajů) a pobočka pro hlavní město Prahu (14 poboček) Kontaktní pracoviště 13

14 Organizační struktura GŘ Aktuální organizační strukturu si prohlédněte na portálu MPSV pod odkazem: 14

15 Organizační struktura KrP územní uspořádání krajských poboček nalezte na portálu MPSV zde: Tip : Kliknutím na území vašeho kraje si rozkryjete vaši krajskou pobočku a podíváte se, jaká kontaktní pracoviště jsou zřízena v rámci krajské pobočky, jaká je organizační struktura vaší pobočky a zjistíte zde také jména a maily vašich nových kolegů 15

16 Úkol č. 1 Požádejte svého konzultanta, aby Vám ukázal přístup k Organizačnímu řádu Úřadu práce České republiky a dalším řídícím aktům (na SharePointu, přímý odkaz je zde: https://sps.mpsv.cz/upinfo/gr/vra/orgrad/default.aspx). Tento dokument si důkladně prostudujte, udělejte si poznámky. Konzultant Vám jistě rád pomůže s identifikací nejdůležitějších pasáží. Pak se znovu vraťte k části, která se zabývá činností vašeho pracoviště a opět si prostudujte rozsah činnosti, vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 16

17 Právní předpisy a normy řízení

18 Přehled právních předpisů Právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti jsou obsaženy vzhledem k šíři celé problematiky v několika zákonech. Každý zaměstnanec používá pouze tu část, která se týká jeho agendy. Pro přehlednost zde uvádíme seznam nejdůležitějších zákonů s popisem, ze kterého můžete vyčíst, které z nich se váží k Vaší práci a jak asi jsou pro vás důležité. Připravili jsme pro vás jejich krátký přehled, předpisy si vyhledáte v ASPI. Co je to ASPI a jak se v něm vyhledává? Požádejte o radu svého konzultanta a udělejte si poznámky, jak ASPI používat. 18

19 Základní právní předpisy Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 19

20 Základní právní předpisy Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád) 20

21 Další právní předpisy Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 155/95 Sb., o důchodovém pojištění Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 21

22 Prováděcí právní předpisy Zákon o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst, ve znění pozdějších předpisů Sdělení MPSV o průměrné mzdě v národním hospodářství každý rok v prosinci vychází nové (nyní předpis č. 311/2014 Sb.) 22

23 Prováděcí právní předpisy Zákon o státní sociální podpoře Nařízení vlády Č. 327/2014 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení Sdělení č. 75/2014 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství Vyhláška č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách 23

24 Prováděcí právní předpisy Zákon o pomoci v hmotné nouzi Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi 24

25 Základní normy řízení Úřadu práce České republiky Činnost Úřadu práce České republiky je upravena soustavou obecně závazných předpisů, soustavou pokynů a směrnic, organizačních norem a řídících a metodických aktů v rámci statutu úřadu. Účelem organizačních norem je upravit způsob a formy chování zaměstnanců. Účelem řídících a metodických aktů je stanovit koncepci práce, hlavní články řízení, metody a techniku provádění vybraných pracovních úkonů. 25

26 Soustavu organizačních norem a řídících aktů, které vydává Úřad práce České republiky, tvoří: Organizační normy Organizační řád (včetně funkčního schématu) Pracovní řád Spisový a skartační řád Směrnice o finanční kontrole a Oběh účetních dokladů Kolektivní smlouva Ostatní organizační normy vydané Úřadem práce České republiky Aktuální znění těchto norem jsou zveřejňována na SharePointu pod příslušnými záložkami (https://sps.mpsv.cz/upinfo/gr/vra/default.aspx) Tip: abyste byli aktuálně informováni o změnách těchto norem, doporučujeme nastavit si upozornění v příslušné oblasti na SharePointu, požádejte některého ze zkušenějších kolegů, ať Vám s tímto nastavením pomůže 26

27 Úkol č. 2 Požádejte svého konzultanta, aby vám opatřil právní předpisy (či pomohl vyhledat v ASPI) týkající se vaší profese. Zákony si přečtěte a z každého si stručně vypište, co je v nich obsaženo. Můžete si napsat například názvy jednotlivých částí, článků a paragrafů, ke kterým připíšete větu. Jestli chcete, zvolte si jiný způsob. 27

28 Služby Úřadu práce České republiky

29 Zaměstnanost Působnost Úřadu práce ČR v oblasti zaměstnanosti upravují ustanovení 7 až 8 a zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Přečtěte si tato ustanovení. Pro utřídění získaných informaci si přečtěte základní okruhy činnosti Úřadu práce ČR 29

30 Zaměstnanost Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti, soulad s právem Evropské unie,

31 Zaměstnanost Státní politika zaměstnanosti vytváří ji stát, podílí se na ní další subjekty činné na trhu práce, zejména zaměstnavatelé a odborové organizace, spolupráce státu s územními samosprávnými celky (obce a kraje), profesními organizacemi, sdruženími osob se zdravotním postižením a s organizacemi zaměstnavatelů, státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti vykonávají: a) Ministerstvo práce a sociálních věcí ( MPSV ), b) Úřad práce České republiky ( Úřad práce )

32 Zaměstnanost Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména: a) zabezpečování práva na zaměstnání, b) sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů pro pracovní uplatnění fyzických osob, c) koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání pomoci z Evropského sociálního fondu, d) tvorbu a koordinaci jednotlivých programů a opatření k zajištění priorit v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, e) uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti,

33 Zaměstnanost Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména: f) tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, g) hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti, h) poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na TP, i) poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, j) opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným rekvalifikačním kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto osob, k) opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších skupin fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, l) usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území ČR a z území ČR do zahraničí.

34 Zaměstnanost Účastníci právních vztahů Podle zákona o zaměstnanosti jimi jsou: a) Česká republika zastupovaná MPSV a Úřadem práce, b) fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem, c) zaměstnavatelé, d) právnické a fyzické osoby a další subjekty podle zvláštních právních předpisů.

35 Insolvence Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele je stanovena za podmínek uvedených v zákoně č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana spočívá v přiznání mzdových nároků úřadem práce zaměstnanci, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti. Informace o způsobu uplatnění nároků a formuláře jsou prezentovány na portálu MPSV. 35

36 Státní sociální podpora Pojem státní sociální podpora označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. Přídavek na dítě - je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí Příspěvek na bydlení - přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy Rodičovský příspěvek - nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky Kč, nejdéle však do 4 let věku tohoto dítěte 36

37 Státní sociální podpora Porodné - je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního, či druhého dítěte nebo u dítěte, dítěte u kterého bylo soudem rozhodnuto osvojení do 1 roku věku nebo svěření do péče před osvojením. Pohřebné - je jednorázovou dávkou, kterou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši Kč. Příjem rodiny se netestuje. Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která vypravila pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Všechny dávky státní sociální podpory vyplácí Úřad práce ČR. 37

38 Dávky pěstounské péče Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávek pěstounské péče je pět a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i dávky státní sociální podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Příspěvek při ukončení pěstounské péče 38

39 Pomoc v hmotné nouzi Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Napomáhá řešení některých nárazových životních situací. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty, kterou budou současně zabezpečovat i obecní úřady. 39

40 Pomoc v hmotné nouzi Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: Příspěvek na živobytí je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá a je poskytována osobě nebo rodině při nedostatečném příjmu. Doplatek na bydlení řeší nedostatek příjmu k uhrazení na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny. Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit, tyto situace stanoví zákon. Dávky vyplácí Úřad práce ČR. 40

41 Pomoc v hmotné nouzi Osobou v hmotné nouzi je osoba či rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Výpočet výše dávek pomoci v hmotné nouzi se řídí zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 41

42 Dávky pro OZP Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována. Výše dávky je 400 Kč měsíčně. Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová dávka poskytovaná na pořízení zvláštní pomůcky, která umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím. Nárok na dávku má osoba, která má postižení odůvodňující přiznání příspěvku dle přílohy k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Druhy zvláštních pomůcek, na které je poskytován příspěvek, jsou uvedeny v prováděcím právním předpisu k tomuto zákonu. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí Kč s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení schodišťové plošiny, jehož max. výše činí Kč. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku Kč nebo Kč, jestliže byl v této době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny. Agendu dávek pro OZP zajišťuje Úřad práce ČR. 42

43 Příspěvek na péči Příspěvek na péči náleží lidem závislým na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, kteří potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. Pomoc mohou poskytovat osoby blízké, asistenti sociální péče nebo registrovaní poskytovatelé sociálních služeb nebo dětské domovy nebo zařízení hospicového typu. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší jednoho roku. Zákon stanovuje čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké závislosti až po závislost úplnou, a to pro osoby do 18 let a pro osoby nad 18 let. Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR. 43

44 Podstata poskytovaných služeb Ale nestačí jenom vědět, jaké služby vaše pracoviště zajišťuje a být rámcově seznámen/a s náplní činnosti jednotlivých organizačních útvarů. Každý státní zaměstnanec ÚP ČR by měl znát odpověď na základní otázky týkající se podstaty poskytovaných služeb a činností, jimiž se ÚP ČR zabývá. Zdrojem informací pro Vás bude portál ministerstva práce a sociálních věcí, kde najdete velké množství informací o činnosti Úřadu práce České republiky a také jej můžete doporučovat klientům! Doporučujeme Vám si tuto stránku přidat v prohlížeči k oblíbeným položkám. 44

45 Etický kodex a komunikace

46 Etický kodex zaměstnance ÚP ČR Etický kodex obecně stanoví etické normy chování a jednání, které jsou povinni dodržovat zaměstnanci organizace a bývá nedílnou součástí personální politiky organizace. V rámci resortu MPSV byl vydán z příkazu ministra jako příkaz generálního ředitele Úřadu práce ČR č.3/2012. K dispozici je na SharePointu pod tímto odkazem: etický kodex Prostudujte si tento etický kodex (jeho text je také součástí pracovního sešitu) a pokuste se několika větami zdůvodnit význam existence a dodržování etického kodexu v organizaci, poskytující služby veřejnosti. 46

47 Zásady právního vědomí a mlčenlivosti Jako zaměstnanci Úřadu práce České republiky jste státními zaměstnanci a jako takoví se musíte řídit zákonnými ustanoveními a vnitřními směrnicemi, vydávanými ministerstvem a Úřadem práce České republiky. Neustálé zvyšování úrovně právního vědomí zaměstnanců je nepochybně jedním z důležitých faktorů při posuzování profesionality každé organizace. Je to důležité jak ve vztahu ke klientům, tak ve vztahu k organizaci, která vás zaměstnává a v neposlední řadě je vysoká míra právního vědomí důležitá pro vás samotné - odráží se totiž na hodnocení vaší práce a snižuje riziko právních komplikací vyplývajících z případných nesprávných rozhodnutí. V předchozí kapitole jste se seznámili s právními předpisy, jejichž znalost je důležitá pro výkon práce zaměstnance Úřadu práce České republiky. Nejdůležitější obecné zásady, které je třeba znát a řídit se jimi v praxi, postihuje Ústava ČR a Listina základních práv a svobod. 47

48 Mlčenlivost Úřad práce České republiky shromažďuje na základě zákona o zaměstnanosti a zákona o státní sociální podpoře celou řadu informací nejrůznějšího druhu. Kategorie osobních údajů je přesně vymezena. Stejně tak je zpravidla přesně vymezen způsob, jak zacházet s písemnými informacemi obsahujícími osobní údaje klientů a práce s nimi se řídí vnitřním příkazem generálního ředitele. (Více naleznete dále v kapitole Ochrana osobních údajů.) 48

49 Mlčenlivost Zákon o zaměstnanosti vymezuje povinnost mlčenlivosti v ust. 147a takto: zaměstnanci zařazení k výkonu práce v Úřadu práce České republiky jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění pracovních povinností nebo v souvislosti s ním. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu. Povinnosti mlčenlivosti je může zbavit ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu generální ředitel Úřadu práce České republiky. 49

50 Úkol č. 3 Na které informace se vztahuje zásada mlčenlivosti? Jaké pracovně právní důsledky má pro vás porušení zásady mlčenlivosti? Nepodceňujte nebezpečí, jaké představuje porušení zásady mlčenlivosti pro vás nebo pro vašeho klienta. Vyžádejte si od svého přímého nadřízeného všechny podklady, které se týkají vaší funkce a nějakým způsobem práci s osobními údaji upravují. Podrobně se s nimi seznamte a při své budoucí práci je úzkostlivě dodržujte 50

51 Komunikace s klientem Součástí komunikace je Verbální (slovní) komunikace Neverbální komunikace Aktivní naslouchání Schopnost reflexe a empatie 51

52 Verbální (slovní) komunikace Při slovní komunikaci je důležité následující Spisovná řeč Srozumitelné vyjadřování Přizpůsobení výběru slov myšlení a chápání klienta Nepoužívat naši úzkou pracovní terminologii, klient ji nezná Mít na paměti, že pro nás jasné věci mohou být pro druhého nesrozumitelné Dobrá příprava na pohovor s klientem Dobrá slovní zásoba Schopnost mít přehled o čem a jak hovoříme, vyžaduje koncentraci, logickou návaznost a zaměření na cíl. 52

53 Neverbální komunikace Prvky neverbální komunikace jsou např. : Mimika úsměv, oční kontakt, příjemný výraz tváře, obracení očí, vraštění obočí Gestikulace - ukazování prstem, přešlapování, posed nebo postoj, podupávání, rozkládání rukama Jiné prvky charakteristika hlasu tón, výška, síla, hlasitost, vzájemná vzdálenost Pozitivně působí úsměv, příjemný výraz tváře, milý hlas, oční kontakt, mírný náklon směrem k druhému Negativně působí mračení se, obracení očí, zvýšený hlas, pohled upřený z okna, časté pohledy na hodinky 53

54 Aktivní naslouchání My všichni potřebujeme mít pocit, že nás někdo uznává Pro klienta je nesmírně důležité, že ví, že jej posloucháme. Jak mu tedy dáváme neverbálně náš zájem najevo? Udržujeme oční kontakt Občas přikyvujeme Klademe doplňující otázky Parafrázujeme (vcelku doslovně opakujeme co řekl) Konfrontujeme co již bylo řečeno, abychom předešli nedorozumění Podporujeme hovořícího Vysvětlujeme mu informace a pokyny a zároveň si ověřujeme jejich pochopení Připadá vám, že aktivní naslouchání potřebujme i v jiných souvislostech než jen při práci s klientem? Ano, máte pravdu, jedná se o všeobecně platné zásady. 54

55 Schopnost reflexe a empatie Aktivní naslouchání není jen poslech. Informace nejen přijímáme, ale pokoušíme se je i zpracovat. Reflexe a empatie jsou dvě techniky, kterými dáváme najevo, že nasloucháme skutečně aktivně. Při reflexi neopakujeme, ale poskytujeme celkový obraz (pochopení toho, co nám druhý řekl), ale vyjádříme to jinak. Empatie je schopnost vcítit se do problémů druhého a pochopit je. Často se budeme setkávat s lidmi v krizových situacích a nesmíme empatii zaměnit za přebírání jejich problémů. 55

56 Na závěr, pamatujme že: Práci úředníka jsme si vybrali dobrovolně Tato práce nám dává určitý pocit sociální jistoty Proto požadavek etického jednání s klienty není nic nad rámec naší profese, ale je její nedílnou součástí. S každým klientem jednejme vždy tak, jak bychom chtěli, aby bylo jednáno s námi. 56

57 Vzdělávání zaměstnanců

58 Vzdělávání zaměstnanců Jako zaměstnanec Úřadu práce České republiky máte v případě, že identifikujete společně s vedoucím potřebu doplnit si své znalosti či zlepšit některé dovednosti, možnost absolvovat některý z kurzů připravených pro potřeby zaměstnanců ÚP ČR. Jejich seznam najdete na portálu vzdělávacích středisek Úřadu práce pod odkazem: 58

59 Užitečné informace

60 Užitečné odkazy Motto: Není důležité vše vědět, ale vědět, kde to hledat. Poznamenejte si (uložte si mezi oblíbené položky v prohlížeči) internetovou stránku MPSV (http://www.mpsv.cz), Úřadu práce ČR (www.uradprace.cz) integrovaného portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz) Intranetu MPSV (https://sps.mpsv.cz/stranky/default1.aspx) SharePoint Úřadu práce ČR (https://sps.mpsv.cz/upinfo/sitepages/domovskastranka.aspx)! 60

61 Pracovní den trvá 8 hodin, týden 40 hodin Seznamte se s obsahem Pracovního řádu ÚP ČR. (Dostupný na SharePointu zde) Dovolená a pracovní nepřítomnost Všichni zaměstnanci mají nárok na 25 dnů dovolené ročně. Čerpání dovolené se řídí rovněž podle stanovených zásad, které je dobré znát. V případě pracovní nepřítomnosti je nutné předem seznámit nadřízeného s důvodem plánované nepřítomnosti a požádat jej o uvolnění. Pokud se jedná o nepřítomnost z důvodu nemoci, je povinností zaměstnance doručit potvrzení o pracovní neschopnosti od lékaře svému nadřízenému. Pro všechny případy spojené s nepřítomností na pracovišti jsou vypracovány vnitřní pokyny, které stanoví, jak postupovat. Indispoziční volno Všichni zaměstnanci mají na základě Kolektivní smlouvy nárok na indispoziční volno. (Seznamte se s obsahem Kolektivní smlouvy a bližšími podrobnostmi o jeho čerpání, odkaz: https://sps.mpsv.cz/upinfo/gr/02/sitepages/domovskastranka.aspx.) Tip: Podrobně si prostudujte Pracovní řád a pak se ptejte na detaily svého konzultanta nebo svého nadřízeného viz i kapitola Zvyklosti 61

62 Zvyklosti Každá organizace má svá psaná pravidla a také některé zvyklosti. V rámci své pracovní adaptace jste navštívil/a různé organizační útvary vašeho pracoviště a zajisté jste si všiml/a určitých nepsaných pravidel. Co je dobré vědět? Nezbytné je znát pravidla chování ke klientům. Vhodné je také seznámit se a dodržovat pravidla chování při jednání s nadřízenými a kolegy. Je dobré znát pravidla oblékání a úpravy zevnějšku na pracovišti. Znát zasedací pořádek na poradách Zapamatovat si jména všech nadřízených a kolegů, se kterými budete spolupracovat Zjistit a přijmout pravidla vnitřní komunikace A mnoho dalších detailů, které vám nezbývá než odpozorovat nebo zjistit pomocí dotazů na kolegy 62

63 Pravidla používání IT Jaké je programové vybavení vašeho pracoviště včetně charakteristiky jednotlivých programů a účelu, kterému slouží? Které z programů budete používat při své práci? Co to je počítačová síť WAN? Jaká jsou pravidla při jejím užívání. Jaké zásady platí pro zaměstnance ÚP ČR, při používání prostředků ICT? Nezapomněli jste na portál s informacemi? Jeho adresa je Bude Vám také přidělena mailová schránka. Požádejte odpovědného zaměstnance o podrobné informace, jak se schránkou nakládat. Požádejte o stručnou charakteristiku jednotlivých aplikací. Získané informace si zapište! Určitě se k nim budete častěji vracet. Proberte s konzultantem, které informace budou pro Vaši práci nejdůležitější. Seznamte se s příslušnou směrnicí! 63

64 Praktické informace Pro vaši orientaci na pracovišti je dobré vědět následující informace: kdo vydává poštu, zapište si jeho jméno kde je kopírka, jaká jsou pravidla pro její používání kdo vydává kancelářské potřeby, zapište si jméno a případně i dobu vydávání kdo vydává finanční prostředky, napište jméno a případně dobu vydávání Určitě budete potřebovat ještě další informace, poznamenejte si vše, co vám připadá důležité! 64

65 Protikorupční program

66 Korupce Definice korupce Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo jinou osobu (dosažení neoprávněné výhody, prospěchu, ale i dosažení oprávněné výhody či prospěchu ve zkráceném čase). S korupcí souvisí trestné činy, např. přijímání úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, poškození a zneužití záznamu na nosiči informací, trestné činy hospodářské, proti majetku, zneužití pravomoci veřejného činitele. Cíl protikorupčního programu Odstranit nebo maximálně omezit podmínky pro korupční jednání v rámci resortu MPSV. 66

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 1 2 OBSAH Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Českotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Ústeckoorlicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti ve znění zákonů č. 168/2005 Sb., č. 202/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 382/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 428/2005 Sb., č. 444/2005

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Interní protikorupční program České obchodní inspekce Strana 1 (celkem 10) ČI. 1 Úvod Interní protikorupční program České obchodní inspekce (dále jen

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa SOCIÁLNÍ POLITIKA 2. část Ing. Věra Nečadová 2011 Recenzovali:

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Příspěvek na péči jako jedna z forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám Sociální práce Vedoucí práce: Bc. et

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Alice Gojová (ed.) Sborník studijních textů pro sociální kurátory

Alice Gojová (ed.) Sborník studijních textů pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů SBORNÍK STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO SOCIÁLNÍ KURÁTORY Alice Gojová (ed.) Sborník studijních textů pro sociální kurátory Ostrava

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH EFEKTIVITA K POTŘEBÁM KLIENTA (VOZÍČKÁŘE)

STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH EFEKTIVITA K POTŘEBÁM KLIENTA (VOZÍČKÁŘE) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií JANA KRÁČMAROVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika sociální práce STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

Projekt je spolufinancován z ESF z OP LZZ Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčního opatření, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/64.

Projekt je spolufinancován z ESF z OP LZZ Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčního opatření, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/64. Projekt je spolufinancován z ESF z OP LZZ Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčního opatření, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/64.0001 Projekt Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčního

Více

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Tomáš Studýnka 2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová Problematika reformy nepojistných sociálních dávek Bc. Jarmila Vybíralová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá sociální politikou, sociálním zabezpečením jako

Více