Studijní materiál pro nové zaměstnance Úřadu práce České republiky. leden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní materiál pro nové zaměstnance Úřadu práce České republiky. leden 2015 1"

Transkript

1 Studijní materiál pro nové zaměstnance Úřadu práce České republiky leden

2 Vážená kolegyně, vážený kolego, právě jste si otevřeli elektronický kurz, který je připraven tak, aby mohl být absolvován formou samostudia za pomoci konzultanta. V úvodu pro vás máme několik rad, které vám studium usnadní. V textu se vyskytují hypertextové odkazy, a to jak na jiné umístění v této prezentaci (návrat na původní slide je poté možný kliknutím na pravé tlačítko myši a výběrem volby Naposledy navštívený ), tak i na internetové stránky či materiály umístěné na SharePointu, což je systém určený pro správu obsahu a podporu efektivní spolupráce uživatelů využívaný i na Úřadu práce (tyto stránky se otevírají v novém okně prohlížeče). V jednotlivých kapitolách budete plnit úkoly. Úkoly a poznámky si budete zapisovat do pracovního sešitu (zůstane vám poté k dispozici). Materiály na závěr kurzu předáte svému konzultantovi (Váš nadřízený nebo jím určený zaměstnanec) ke zhodnocení. Věnujte proto zpracování úkolů dostatečnou pozornost. 2

3 Obsah : Úvod Organizace a funkce Úřadu práce České republiky Organizační struktura Právní předpisy a vnitřní normy řízení Služby Úřadu práce České republiky Etický kodex a komunikace Školení zaměstnanců Informace o našem pracovišti Korupce Rovné zacházení Závěr 3

4 Novému zaměstnanci Tento studijní materiál Vám poskytne bližší informace o našem úřadu a pomůže Vám zařadit se rychleji na Vašem pracovišti. Váš nadřízený Vám poskytne dostatek času k přečtení textu a splnění úkolů a bude Vám konzultantem či Vám jako konzultanta přidělí někoho z kolegů. 4

5 Organizace a funkce Úřadu práce České republiky

6 Organizace a funkce Úřadu práce České republiky Státní politika zaměstnanosti Sociální politika Základní organizační struktura Přehled právních předpisů Normy řízení ÚP ČR Služby Úřadu práce ČR 6

7 Státní politika zaměstnanosti Listina základních práv a svobod České republiky říká: Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon. Tento článek ústavního zákona ČR zavazuje stát k definování politiky zabývající se celou šíří problematiky zaměstnanosti. Zákon č. 435/04 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na Listinu základních práv a svobod a podrobněji popisuje mimo jiné i obsah státní politiky zaměstnanosti. 7

8 Sociální politika Základním cílem sociálního systému je vytvoření důstojných podmínek života a zajištění rovných příležitostí všem. V užším slova smyslu je sociální politika vnímána jako soubor aktivit, nástrojů a opatření, jejichž smyslem je reakce na nepříznivé sociální události jako jsou stáří, nemoc, invalidita nebo i nezaměstnanost a chudoba. 8

9 Jednotné výplatní místo Od 1. ledna 2012 byl sjednocen proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Rozhodování a administrace těchto dávek je k tomuto datu prováděno jediným orgánem, kterým je Úřad práce ČR. Úřad práce ČR je jednotným výplatním místem podpory v nezaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Na kterémkoli z kontaktních pracovišť Úřadu práce lze po vyřídit veškeré služby jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. 9

10 Organizační struktura

11 Úřad práce České republiky Úřad práce České republiky byl zřízen zák. č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky dnem Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností. Úřad práce je účetní jednotkou. Sídlem Úřadu práce ČR je Praha. Úřad práce řídí generální ředitel. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem. Úřad práce ČR rozhoduje ve správním řízení v I. stupni. O odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce ČR rozhoduje ministerstvo, nestanoví-li jiný zákon jinak. 11

12 Úřad práce České republiky Úřad práce ČR plní úkoly v oblastech: zaměstnanosti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele státní sociální podpory dávek pro osoby se zdravotním postižením příspěvku na péči pomoci v hmotné nouzi inspekce poskytování sociálně-právní ochrany dávek pěstounské péče Úřad práce plní další úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených jinými právními předpisy 12

13 Organizační struktura Generální ředitelství Krajské pobočky (v sídlech krajů) a pobočka pro hlavní město Prahu (14 poboček) Kontaktní pracoviště 13

14 Organizační struktura GŘ Aktuální organizační strukturu si prohlédněte na portálu MPSV pod odkazem: 14

15 Organizační struktura KrP územní uspořádání krajských poboček nalezte na portálu MPSV zde: Tip : Kliknutím na území vašeho kraje si rozkryjete vaši krajskou pobočku a podíváte se, jaká kontaktní pracoviště jsou zřízena v rámci krajské pobočky, jaká je organizační struktura vaší pobočky a zjistíte zde také jména a maily vašich nových kolegů 15

16 Úkol č. 1 Požádejte svého konzultanta, aby Vám ukázal přístup k Organizačnímu řádu Úřadu práce České republiky a dalším řídícím aktům (na SharePointu, přímý odkaz je zde: https://sps.mpsv.cz/upinfo/gr/vra/orgrad/default.aspx). Tento dokument si důkladně prostudujte, udělejte si poznámky. Konzultant Vám jistě rád pomůže s identifikací nejdůležitějších pasáží. Pak se znovu vraťte k části, která se zabývá činností vašeho pracoviště a opět si prostudujte rozsah činnosti, vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 16

17 Právní předpisy a normy řízení

18 Přehled právních předpisů Právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti jsou obsaženy vzhledem k šíři celé problematiky v několika zákonech. Každý zaměstnanec používá pouze tu část, která se týká jeho agendy. Pro přehlednost zde uvádíme seznam nejdůležitějších zákonů s popisem, ze kterého můžete vyčíst, které z nich se váží k Vaší práci a jak asi jsou pro vás důležité. Připravili jsme pro vás jejich krátký přehled, předpisy si vyhledáte v ASPI. Co je to ASPI a jak se v něm vyhledává? Požádejte o radu svého konzultanta a udělejte si poznámky, jak ASPI používat. 18

19 Základní právní předpisy Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 19

20 Základní právní předpisy Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád) 20

21 Další právní předpisy Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 155/95 Sb., o důchodovém pojištění Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 21

22 Prováděcí právní předpisy Zákon o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst, ve znění pozdějších předpisů Sdělení MPSV o průměrné mzdě v národním hospodářství každý rok v prosinci vychází nové (nyní předpis č. 311/2014 Sb.) 22

23 Prováděcí právní předpisy Zákon o státní sociální podpoře Nařízení vlády Č. 327/2014 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení Sdělení č. 75/2014 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství Vyhláška č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách 23

24 Prováděcí právní předpisy Zákon o pomoci v hmotné nouzi Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi 24

25 Základní normy řízení Úřadu práce České republiky Činnost Úřadu práce České republiky je upravena soustavou obecně závazných předpisů, soustavou pokynů a směrnic, organizačních norem a řídících a metodických aktů v rámci statutu úřadu. Účelem organizačních norem je upravit způsob a formy chování zaměstnanců. Účelem řídících a metodických aktů je stanovit koncepci práce, hlavní články řízení, metody a techniku provádění vybraných pracovních úkonů. 25

26 Soustavu organizačních norem a řídících aktů, které vydává Úřad práce České republiky, tvoří: Organizační normy Organizační řád (včetně funkčního schématu) Pracovní řád Spisový a skartační řád Směrnice o finanční kontrole a Oběh účetních dokladů Kolektivní smlouva Ostatní organizační normy vydané Úřadem práce České republiky Aktuální znění těchto norem jsou zveřejňována na SharePointu pod příslušnými záložkami (https://sps.mpsv.cz/upinfo/gr/vra/default.aspx) Tip: abyste byli aktuálně informováni o změnách těchto norem, doporučujeme nastavit si upozornění v příslušné oblasti na SharePointu, požádejte některého ze zkušenějších kolegů, ať Vám s tímto nastavením pomůže 26

27 Úkol č. 2 Požádejte svého konzultanta, aby vám opatřil právní předpisy (či pomohl vyhledat v ASPI) týkající se vaší profese. Zákony si přečtěte a z každého si stručně vypište, co je v nich obsaženo. Můžete si napsat například názvy jednotlivých částí, článků a paragrafů, ke kterým připíšete větu. Jestli chcete, zvolte si jiný způsob. 27

28 Služby Úřadu práce České republiky

29 Zaměstnanost Působnost Úřadu práce ČR v oblasti zaměstnanosti upravují ustanovení 7 až 8 a zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Přečtěte si tato ustanovení. Pro utřídění získaných informaci si přečtěte základní okruhy činnosti Úřadu práce ČR 29

30 Zaměstnanost Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti, soulad s právem Evropské unie,

31 Zaměstnanost Státní politika zaměstnanosti vytváří ji stát, podílí se na ní další subjekty činné na trhu práce, zejména zaměstnavatelé a odborové organizace, spolupráce státu s územními samosprávnými celky (obce a kraje), profesními organizacemi, sdruženími osob se zdravotním postižením a s organizacemi zaměstnavatelů, státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti vykonávají: a) Ministerstvo práce a sociálních věcí ( MPSV ), b) Úřad práce České republiky ( Úřad práce )

32 Zaměstnanost Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména: a) zabezpečování práva na zaměstnání, b) sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů pro pracovní uplatnění fyzických osob, c) koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání pomoci z Evropského sociálního fondu, d) tvorbu a koordinaci jednotlivých programů a opatření k zajištění priorit v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, e) uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti,

33 Zaměstnanost Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména: f) tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, g) hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti, h) poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na TP, i) poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, j) opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným rekvalifikačním kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto osob, k) opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších skupin fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, l) usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území ČR a z území ČR do zahraničí.

34 Zaměstnanost Účastníci právních vztahů Podle zákona o zaměstnanosti jimi jsou: a) Česká republika zastupovaná MPSV a Úřadem práce, b) fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem, c) zaměstnavatelé, d) právnické a fyzické osoby a další subjekty podle zvláštních právních předpisů.

35 Insolvence Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele je stanovena za podmínek uvedených v zákoně č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana spočívá v přiznání mzdových nároků úřadem práce zaměstnanci, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti. Informace o způsobu uplatnění nároků a formuláře jsou prezentovány na portálu MPSV. 35

36 Státní sociální podpora Pojem státní sociální podpora označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. Přídavek na dítě - je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí Příspěvek na bydlení - přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy Rodičovský příspěvek - nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky Kč, nejdéle však do 4 let věku tohoto dítěte 36

37 Státní sociální podpora Porodné - je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního, či druhého dítěte nebo u dítěte, dítěte u kterého bylo soudem rozhodnuto osvojení do 1 roku věku nebo svěření do péče před osvojením. Pohřebné - je jednorázovou dávkou, kterou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši Kč. Příjem rodiny se netestuje. Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která vypravila pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Všechny dávky státní sociální podpory vyplácí Úřad práce ČR. 37

38 Dávky pěstounské péče Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávek pěstounské péče je pět a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i dávky státní sociální podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Příspěvek při ukončení pěstounské péče 38

39 Pomoc v hmotné nouzi Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Napomáhá řešení některých nárazových životních situací. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty, kterou budou současně zabezpečovat i obecní úřady. 39

40 Pomoc v hmotné nouzi Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: Příspěvek na živobytí je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá a je poskytována osobě nebo rodině při nedostatečném příjmu. Doplatek na bydlení řeší nedostatek příjmu k uhrazení na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny. Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit, tyto situace stanoví zákon. Dávky vyplácí Úřad práce ČR. 40

41 Pomoc v hmotné nouzi Osobou v hmotné nouzi je osoba či rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Výpočet výše dávek pomoci v hmotné nouzi se řídí zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 41

42 Dávky pro OZP Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována. Výše dávky je 400 Kč měsíčně. Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová dávka poskytovaná na pořízení zvláštní pomůcky, která umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím. Nárok na dávku má osoba, která má postižení odůvodňující přiznání příspěvku dle přílohy k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Druhy zvláštních pomůcek, na které je poskytován příspěvek, jsou uvedeny v prováděcím právním předpisu k tomuto zákonu. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí Kč s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení schodišťové plošiny, jehož max. výše činí Kč. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku Kč nebo Kč, jestliže byl v této době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny. Agendu dávek pro OZP zajišťuje Úřad práce ČR. 42

43 Příspěvek na péči Příspěvek na péči náleží lidem závislým na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, kteří potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. Pomoc mohou poskytovat osoby blízké, asistenti sociální péče nebo registrovaní poskytovatelé sociálních služeb nebo dětské domovy nebo zařízení hospicového typu. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší jednoho roku. Zákon stanovuje čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké závislosti až po závislost úplnou, a to pro osoby do 18 let a pro osoby nad 18 let. Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR. 43

44 Podstata poskytovaných služeb Ale nestačí jenom vědět, jaké služby vaše pracoviště zajišťuje a být rámcově seznámen/a s náplní činnosti jednotlivých organizačních útvarů. Každý státní zaměstnanec ÚP ČR by měl znát odpověď na základní otázky týkající se podstaty poskytovaných služeb a činností, jimiž se ÚP ČR zabývá. Zdrojem informací pro Vás bude portál ministerstva práce a sociálních věcí, kde najdete velké množství informací o činnosti Úřadu práce České republiky a také jej můžete doporučovat klientům! Doporučujeme Vám si tuto stránku přidat v prohlížeči k oblíbeným položkám. 44

45 Etický kodex a komunikace

46 Etický kodex zaměstnance ÚP ČR Etický kodex obecně stanoví etické normy chování a jednání, které jsou povinni dodržovat zaměstnanci organizace a bývá nedílnou součástí personální politiky organizace. V rámci resortu MPSV byl vydán z příkazu ministra jako příkaz generálního ředitele Úřadu práce ČR č.3/2012. K dispozici je na SharePointu pod tímto odkazem: etický kodex Prostudujte si tento etický kodex (jeho text je také součástí pracovního sešitu) a pokuste se několika větami zdůvodnit význam existence a dodržování etického kodexu v organizaci, poskytující služby veřejnosti. 46

47 Zásady právního vědomí a mlčenlivosti Jako zaměstnanci Úřadu práce České republiky jste státními zaměstnanci a jako takoví se musíte řídit zákonnými ustanoveními a vnitřními směrnicemi, vydávanými ministerstvem a Úřadem práce České republiky. Neustálé zvyšování úrovně právního vědomí zaměstnanců je nepochybně jedním z důležitých faktorů při posuzování profesionality každé organizace. Je to důležité jak ve vztahu ke klientům, tak ve vztahu k organizaci, která vás zaměstnává a v neposlední řadě je vysoká míra právního vědomí důležitá pro vás samotné - odráží se totiž na hodnocení vaší práce a snižuje riziko právních komplikací vyplývajících z případných nesprávných rozhodnutí. V předchozí kapitole jste se seznámili s právními předpisy, jejichž znalost je důležitá pro výkon práce zaměstnance Úřadu práce České republiky. Nejdůležitější obecné zásady, které je třeba znát a řídit se jimi v praxi, postihuje Ústava ČR a Listina základních práv a svobod. 47

48 Mlčenlivost Úřad práce České republiky shromažďuje na základě zákona o zaměstnanosti a zákona o státní sociální podpoře celou řadu informací nejrůznějšího druhu. Kategorie osobních údajů je přesně vymezena. Stejně tak je zpravidla přesně vymezen způsob, jak zacházet s písemnými informacemi obsahujícími osobní údaje klientů a práce s nimi se řídí vnitřním příkazem generálního ředitele. (Více naleznete dále v kapitole Ochrana osobních údajů.) 48

49 Mlčenlivost Zákon o zaměstnanosti vymezuje povinnost mlčenlivosti v ust. 147a takto: zaměstnanci zařazení k výkonu práce v Úřadu práce České republiky jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění pracovních povinností nebo v souvislosti s ním. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu. Povinnosti mlčenlivosti je může zbavit ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu generální ředitel Úřadu práce České republiky. 49

50 Úkol č. 3 Na které informace se vztahuje zásada mlčenlivosti? Jaké pracovně právní důsledky má pro vás porušení zásady mlčenlivosti? Nepodceňujte nebezpečí, jaké představuje porušení zásady mlčenlivosti pro vás nebo pro vašeho klienta. Vyžádejte si od svého přímého nadřízeného všechny podklady, které se týkají vaší funkce a nějakým způsobem práci s osobními údaji upravují. Podrobně se s nimi seznamte a při své budoucí práci je úzkostlivě dodržujte 50

51 Komunikace s klientem Součástí komunikace je Verbální (slovní) komunikace Neverbální komunikace Aktivní naslouchání Schopnost reflexe a empatie 51

52 Verbální (slovní) komunikace Při slovní komunikaci je důležité následující Spisovná řeč Srozumitelné vyjadřování Přizpůsobení výběru slov myšlení a chápání klienta Nepoužívat naši úzkou pracovní terminologii, klient ji nezná Mít na paměti, že pro nás jasné věci mohou být pro druhého nesrozumitelné Dobrá příprava na pohovor s klientem Dobrá slovní zásoba Schopnost mít přehled o čem a jak hovoříme, vyžaduje koncentraci, logickou návaznost a zaměření na cíl. 52

53 Neverbální komunikace Prvky neverbální komunikace jsou např. : Mimika úsměv, oční kontakt, příjemný výraz tváře, obracení očí, vraštění obočí Gestikulace - ukazování prstem, přešlapování, posed nebo postoj, podupávání, rozkládání rukama Jiné prvky charakteristika hlasu tón, výška, síla, hlasitost, vzájemná vzdálenost Pozitivně působí úsměv, příjemný výraz tváře, milý hlas, oční kontakt, mírný náklon směrem k druhému Negativně působí mračení se, obracení očí, zvýšený hlas, pohled upřený z okna, časté pohledy na hodinky 53

54 Aktivní naslouchání My všichni potřebujeme mít pocit, že nás někdo uznává Pro klienta je nesmírně důležité, že ví, že jej posloucháme. Jak mu tedy dáváme neverbálně náš zájem najevo? Udržujeme oční kontakt Občas přikyvujeme Klademe doplňující otázky Parafrázujeme (vcelku doslovně opakujeme co řekl) Konfrontujeme co již bylo řečeno, abychom předešli nedorozumění Podporujeme hovořícího Vysvětlujeme mu informace a pokyny a zároveň si ověřujeme jejich pochopení Připadá vám, že aktivní naslouchání potřebujme i v jiných souvislostech než jen při práci s klientem? Ano, máte pravdu, jedná se o všeobecně platné zásady. 54

55 Schopnost reflexe a empatie Aktivní naslouchání není jen poslech. Informace nejen přijímáme, ale pokoušíme se je i zpracovat. Reflexe a empatie jsou dvě techniky, kterými dáváme najevo, že nasloucháme skutečně aktivně. Při reflexi neopakujeme, ale poskytujeme celkový obraz (pochopení toho, co nám druhý řekl), ale vyjádříme to jinak. Empatie je schopnost vcítit se do problémů druhého a pochopit je. Často se budeme setkávat s lidmi v krizových situacích a nesmíme empatii zaměnit za přebírání jejich problémů. 55

56 Na závěr, pamatujme že: Práci úředníka jsme si vybrali dobrovolně Tato práce nám dává určitý pocit sociální jistoty Proto požadavek etického jednání s klienty není nic nad rámec naší profese, ale je její nedílnou součástí. S každým klientem jednejme vždy tak, jak bychom chtěli, aby bylo jednáno s námi. 56

57 Vzdělávání zaměstnanců

58 Vzdělávání zaměstnanců Jako zaměstnanec Úřadu práce České republiky máte v případě, že identifikujete společně s vedoucím potřebu doplnit si své znalosti či zlepšit některé dovednosti, možnost absolvovat některý z kurzů připravených pro potřeby zaměstnanců ÚP ČR. Jejich seznam najdete na portálu vzdělávacích středisek Úřadu práce pod odkazem: 58

59 Užitečné informace

60 Užitečné odkazy Motto: Není důležité vše vědět, ale vědět, kde to hledat. Poznamenejte si (uložte si mezi oblíbené položky v prohlížeči) internetovou stránku MPSV (http://www.mpsv.cz), Úřadu práce ČR (www.uradprace.cz) integrovaného portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz) Intranetu MPSV (https://sps.mpsv.cz/stranky/default1.aspx) SharePoint Úřadu práce ČR (https://sps.mpsv.cz/upinfo/sitepages/domovskastranka.aspx)! 60

61 Pracovní den trvá 8 hodin, týden 40 hodin Seznamte se s obsahem Pracovního řádu ÚP ČR. (Dostupný na SharePointu zde) Dovolená a pracovní nepřítomnost Všichni zaměstnanci mají nárok na 25 dnů dovolené ročně. Čerpání dovolené se řídí rovněž podle stanovených zásad, které je dobré znát. V případě pracovní nepřítomnosti je nutné předem seznámit nadřízeného s důvodem plánované nepřítomnosti a požádat jej o uvolnění. Pokud se jedná o nepřítomnost z důvodu nemoci, je povinností zaměstnance doručit potvrzení o pracovní neschopnosti od lékaře svému nadřízenému. Pro všechny případy spojené s nepřítomností na pracovišti jsou vypracovány vnitřní pokyny, které stanoví, jak postupovat. Indispoziční volno Všichni zaměstnanci mají na základě Kolektivní smlouvy nárok na indispoziční volno. (Seznamte se s obsahem Kolektivní smlouvy a bližšími podrobnostmi o jeho čerpání, odkaz: https://sps.mpsv.cz/upinfo/gr/02/sitepages/domovskastranka.aspx.) Tip: Podrobně si prostudujte Pracovní řád a pak se ptejte na detaily svého konzultanta nebo svého nadřízeného viz i kapitola Zvyklosti 61

62 Zvyklosti Každá organizace má svá psaná pravidla a také některé zvyklosti. V rámci své pracovní adaptace jste navštívil/a různé organizační útvary vašeho pracoviště a zajisté jste si všiml/a určitých nepsaných pravidel. Co je dobré vědět? Nezbytné je znát pravidla chování ke klientům. Vhodné je také seznámit se a dodržovat pravidla chování při jednání s nadřízenými a kolegy. Je dobré znát pravidla oblékání a úpravy zevnějšku na pracovišti. Znát zasedací pořádek na poradách Zapamatovat si jména všech nadřízených a kolegů, se kterými budete spolupracovat Zjistit a přijmout pravidla vnitřní komunikace A mnoho dalších detailů, které vám nezbývá než odpozorovat nebo zjistit pomocí dotazů na kolegy 62

63 Pravidla používání IT Jaké je programové vybavení vašeho pracoviště včetně charakteristiky jednotlivých programů a účelu, kterému slouží? Které z programů budete používat při své práci? Co to je počítačová síť WAN? Jaká jsou pravidla při jejím užívání. Jaké zásady platí pro zaměstnance ÚP ČR, při používání prostředků ICT? Nezapomněli jste na portál s informacemi? Jeho adresa je Bude Vám také přidělena mailová schránka. Požádejte odpovědného zaměstnance o podrobné informace, jak se schránkou nakládat. Požádejte o stručnou charakteristiku jednotlivých aplikací. Získané informace si zapište! Určitě se k nim budete častěji vracet. Proberte s konzultantem, které informace budou pro Vaši práci nejdůležitější. Seznamte se s příslušnou směrnicí! 63

64 Praktické informace Pro vaši orientaci na pracovišti je dobré vědět následující informace: kdo vydává poštu, zapište si jeho jméno kde je kopírka, jaká jsou pravidla pro její používání kdo vydává kancelářské potřeby, zapište si jméno a případně i dobu vydávání kdo vydává finanční prostředky, napište jméno a případně dobu vydávání Určitě budete potřebovat ještě další informace, poznamenejte si vše, co vám připadá důležité! 64

65 Protikorupční program

66 Korupce Definice korupce Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo jinou osobu (dosažení neoprávněné výhody, prospěchu, ale i dosažení oprávněné výhody či prospěchu ve zkráceném čase). S korupcí souvisí trestné činy, např. přijímání úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, poškození a zneužití záznamu na nosiči informací, trestné činy hospodářské, proti majetku, zneužití pravomoci veřejného činitele. Cíl protikorupčního programu Odstranit nebo maximálně omezit podmínky pro korupční jednání v rámci resortu MPSV. 66

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace TEL: 486 162 310, 702 064 806, E mail: msmatousova @email.cz

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace TEL: 486 162 310, 702 064 806, E mail: msmatousova @email.cz Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Směrnice na ochranu osobních údajů Č.j.: 9/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5 Změny: Obsah: 1. Úvod 2. Základní

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Pokyn ředitele školy o užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT Č.j.:

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Protikorupční program ČUZZS Z 003

Protikorupční program ČUZZS Z 003 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Protikorupční program ČUZZS Z 003 Účinnost od: 1. 5. 2014 Tento předpis vydává v rámci své pravomoci: Ing. Milan Kukla předseda úřadu ČUZZS Z 003 Strana 2 (celkem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba,

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba, Systém pomoci v hmotné nouzi Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Škola MŠ Paculova 1115., Praha 9 Černý Most Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Č.j.: 2/2013- SP Účinnost od: 1.7.2013 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Správa zaměstnanosti

Správa zaměstnanosti Správa zaměstnanosti SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více