V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP OK V Olomouci dne

2 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení 3 Část II : Údaje o pracovnících PPP OK....4 Část III : Údaje o činnostech PPP OK.5 Část IV: Další aktivity PPP OK Část V : Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených v PPP OK. 10 Část VI: Základní údaje o hospodaření 11 Část VII: Závěr a nadcházející úkoly.13 2

3 3 Část I. Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení: Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje U Sportovní haly 1a, Olomouc Tel.: , Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci Jeremenkova 40a, Olomouc Ředitel: Mgr. Lubomír Schneider, Foerstrova 68, Olomouc datum jmenování: 1. dubna 2005 Statutární zástupce ředitele: PhDr. Hochmanová Milena datum jmenování: Odloučená pracoviště PPP OK: PPP Šumperk, Husitská 12, PSČ Vedoucí pracoviště: PhDr. Drahomíra Jansová Tel.: PPP Jeseník, Dukelská 1240, PSČ Vedoucí pracoviště: Mgr. Marie Baďurová Tel.: PPP Prostějov, Vrchlického 5, PSČ Vedoucí pracoviště: PhDr. Milena Hochmanová Tel.:

4 4 PPP Přerov, Kouřilkova 8, PSČ Vedoucí pracoviště: Mgr. Marie Plánková Tel.: Stručná charakteristika školského zařízení: Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje (PPP OK) vznikla sloučením 5 výše jmenovaných pracovišť dne jako odborné pracoviště s jedním vedením. Má statut právně subjektivní organizace se všemi aspekty právními, organizačními i hospodářskými. PPP OK poskytuje odbornou diagnostickou, intervenční a metodickou pomoc při řešení vývojových a vzdělávacích i výchovných potíží dětí, též rodinám (ev. jiným výchovným institucím) a školám. Služby poskytované PPP OK: diagnostické intervenční metodické a vzdělávací (dle standardních činností PPP) Část II. Údaje o pracovnících PPP OK Tab.: počty pracovních úvazků Pracoviště Nepadagog. Pracovníci Sociální Pracovníci Psychologové Pedagogové Celkem Olomouc 2 1 7,8 5,8 16,6 Šumperk - 1 3,75 5 9,75 Prostějov - 1 5,5 4 10,5 Přerov Jeseník - 1 2,4 1,4 4,8 PPP OK ,45 20,2 52,65 4

5 5 A. Hlavní činnosti PPP OK: Část III. Údaje o činnostech PPP OK 1. Řešení výukových a výchovných problémů dětí, žáků předškolních zařízení a studentů škol, školských zařízení (od 3 do 19 let). 2. Zabezpečení a realizace integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení dle aktuální legislativy. Registrace jednotlivých případů, provádění formálních náležitostí (platnost posudku, konzultant, IVP). 3. Vyšetřování, příprava podkladů, doporučení žáků pro zařazování do specializovaných tříd. 4. Diagnostika, příprava podkladů, doporučení žáků při zařazování do speciálních škol. 5. Diagnostika, příprava podkladů, doporučení žáků mimořádně nadaných. 6. Kontrola termínů platnosti normativu zdravotně postižených integrovaných žáků. 7. Vyšetření a doporučení pro studenty a učně s výchovnými a výukovými problémy. 8. Provádění vyšetření profesní orientace žáků ZŠ a SŠ. 9. Provádění přímé diagnostické a terapeutické činnosti v MŠ zaměřené na vývojové, výchovné a výukové problémy dětí. 10. Výběr žáků do jazykových tříd, osmiletých, čtyřletých a bilingvních gymnázií. 11. Spolupráce s výchovnými poradci v otázkách doporučovaných metod při výchovných a vzdělávacích problémech, výběru povolání. 12. Spolupráce a metodické vedení metodiků primární prevence na školách. 13. Vyšetření žáků k doplnění vzdělání poskytovaného ZŠ. 14. Spolupráce s odbor. lékaři, pediatry, odbornými pracovišti (SPC, PPR OK, SSP), OŠMT KÚ, nadacemi, ÚSP, magistráty měst, pedagogickým centrem, komisí péče o rodinu, protidrogovou komisí a s policií ČR. 15. Spolupráce s NúV účast na seminářích, příspěvky a další aktivity dle aktuálních potřeb. 16. Uživatelská báze diagnostických počítačových metod a ukázky programů pro žáky a rodiče. 17. Účast na jednáních a organizaci výchovného poradenství v regionech a v kraji. 18. Vystavování Posudků uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ). B. Přehled výkonů Počty vyšetřených klientů (celkem PPP OK za šk. r /2013 : Počet vyšetření celkem Z toho: vyšetření školní zralosti 1828 vyšetření komplexní vyšetření profesní orientace 801 Individuální vedení (terapie) klienta 830 Konzultace s rodiči nebo se školou

6 6 Část IV. Další aktivity PPP OK Prevence sociálně patologických jevů Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje se v oblasti prevence sociálně patologických jevů zaměřuje v současné době především na prohloubení spolupráce zúčastněných expertů a institucí a na sjednocení odborných přístupů. Na každém pracovišti PPP OK je oblastní metodik primární prevence sociálně nežádoucích jevů, který úzce spolupracuje se školními metodiky prevence, je garantem minimálních preventivních programů, podílí se radou na jejich evaluaci a spolupracuje s krajským koordinátorem. Oblastní (okresní) metodici primární prevence se zabývají především včasným preventivním působením a diagnostikou společensky nežádoucích projevů u dětí. Jejich úkolem je úzce spolupracovat se školními metodiky v regionu, koordinovat jejich činnost, informovat je o možnostech vzdělávání, o odborné literatuře, aktualizovat kontakty na dostupná krizová, poradenská a preventivní zařízení, zprostředkovávat spolupráci s dalšími zúčastněnými státními i nestátními institucemi, organizovat pravidelná setkávání a přednášky. Oblastní metodik PPP OK pomáhá formou osobních návštěv ve školách řešit aktuální problémy související s výskytem drogového experimentu, šikanování, šíření návykových látek apod. Nabízí pomoc dětem, kterých se zmíněná problematika týká, spolupracuje s rodiči, se školou a doporučuje vhodný postup směřující k optimalizaci situace. Funguje úzká spolupráce oblastních metodiků (Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník). Pravidelná setkávání probíhají 4x ročně, výstupem je předávání aktuálních informací, komplexnější mapování terénu, konzultace případových studií, precizace metodických postupů. Spolupráce se školními metodiky prevence se realizuje kromě individuálních konzultací formou skupinových seminářů zaměřených na problematické oblasti a témata. Některé semináře organizujeme spolu s P- centrem. Hlubší kooperací dosahujeme systematičtější a komplexnější péče o klienty. Efektivně funguje spolupráce mezi jednotlivými pracovišti, v pravidelných čtvrtletních intervalech se setkávají OMPP s krajským koordinátorem prevence pro odbor školství, předávají si nové informace a zkušenosti, plánují změny a vytyčují si nové cíle vzhledem k aktuální situaci v oblasti prevence SPJ. Primární prevence rizikového chování (PPRCH) - Hodnocení za školní rok : Oblast primární prevence rizikového chování na školách a školských zařízeních se za posledních 10 let přesouvá z konkrétních specializovaných témat jako jsou drogy, šikana, krádeže apod. v celkovou potřebu systematicky ovlivňovat chování a vztahy dětí v dětských kolektivech. A to od MŠ, přes ZŠ až po SŠ. Dětem v demokratické společnosti nestačí být vzděláváni odborným pedagogem. Nutně potřebují také dobrého leadra, vedoucího týmu, který stmelí třídní kolektiv, nastaví funkční pravidla chování a komunikace, postupně naučí děti demokratické diskusi a vzájemné důvěře. Společnost klade vysoké nároky na osobnost pedagoga a prevence se přesouvá z rukou externích organizací do rukou elementaristů, třídních učitelů, učitelů občanských nauk, výchov ke zdraví. Jen cíleným každodenním působením na tvorbu postojů a hodnot dětí můžeme preventivně zmírnit riziko nežádoucích forem chování. Kde na to všechno ale brát čas ve výkonově zaměřené a uspěchané době? Cílem prevence z pohledu oblastních metodiků prevence PPP OK je především metodická podpora, povzbuzení a posílení kompetencí pedagogů pro přímou preventivní práci s dětmi. 6

7 7 Zaměřujeme se mnohem více na poskytování prostoru pro sdílení užitečných nápadů a možností vyzkoušené a efektivní preventivní práce s dětmi různého věku. Podílíme se na selekci programů a poskytovaných služeb v terénu se záměrem výběru a podpory kvalitních a dlouhodobých preventivních aktivit. Kontakt s pedagogy a žáky je naší každodenní praxí. Na každém pracovišti PPP OK působí oblastní metodik PPRCH, který úzce spolupracuje se školními metodiky prevence, koordinuje jejich činnost, je garantem MPP jednotlivých škol a podílí se na jejich evaluaci. Širší spektrum jeho činností je definované Školským zákonem (krizové poradenství, diagnostika, konzultační a vzdělávací činnost, přenos informací atd.) Velkou podporou je spolupráce s krajským koordinátorem prevence pro odbor školství, který úředně a metodicky zaštiťuje naši práci, informuje nás o systémových a legislativních změnách, prioritách Olomouckého kraje, aktuálních možnostnech financování. Pomáhá nám vytyčit reálné cíle vzhledem k aktuální situaci v oblasti primární prevence rizikového chování v našich regionech. Nově byla nastavena úzká spolupráce s MŠMT, zástupci oddělení prevence v tomto roce začali pravidelně navštěvovat jednotlivé regiony s cílem zhodnotit a mapovat kvalitu poskytovaných služeb. Olomoucký kraj, aktivita oblastních metodiků, přínost krajského koordinátora prevence v odboru školství, činnost neziskových organizací, realizace už 2. ročníku Regionální konference PPRCH za finanční podpory Olomouckého kraje byly hodnoceny velice pozitivně. Přehled realizovaných aktivit: Pracoviště Olomouc Příprava a realizace projektu Vzdělávání a konference pro pracovníky PPP OK, VP a ŠMP Olomouckého kraje - za finanční podpory Olomouckého kraje (s naplněnou kapacitou 150 účastníků konference) Aktivní partnerství na projektu PAPSAV katedry psychologie FF UP Spolupráce s MŠMT v rámci šestileté strategie PPRCH, účast Mgr. Vladimíra Sklenáře na regionálních setkáních ŠMP a na Regionální konferenci PPRCH 250 hodinové specializační studium pro ŠMP - lektorská činnost ve spolupráci s neziskovými organizacemi Resocia Přerov, P-centrum olomouc Lektorská činnost a vzdělávání školních metodiků prevence v rámci široké palety témat ( šikana, kyberšikana, sebepoškozování, vedení třídnických hodin,syndrom vyhoření apod.) Organizace pracovních setkání a besed se Školními metodiky prevence, individuální konzultace a vedení v krizových případech Spolupráce s P-centrem v rámci diskusně vzdělávacích skupin Spolupráce se Sdružením -D, prezentace jejich činnosti na setkání ŠMP Spolupráce s Policií ČR, Městkou policií, OSPOD, SSP Realizace 8 dlouhodobých intervenčních programů pro třídy s výrazně problémovým klimatem (šikana, nekázeň, zvýšená agresivita mezi žáky) na různých typech škol. Každý program obnáší psychologickou sociometrickou diagnostiku, 3 dopolední interaktivní programy pro třídu, workschop pro pedagogy se zaměřením na ladění vztahového klimatu ve třídách, besedu pro rodiče se zaměřením na vhodný výchovný přístup, individuální konzultace, zpracování závěrečné zprávy s doporučením pro další postup a evaluaci. Garance Minimálních preventivních programů škol v regionu Realizace semináře Kočičí zahrada - program primární prevence pro 1. stupeň ZŠ (proškolených 15 pedagogů) Aktivní účast na Konferenci AT a PPRCH Praha 7

8 8 Pracoviště Přerov Realizace 6 dlouhodobých intervenčních programů pro třídy s výrazně problémovým klimatem (šikana, nekázeň, zvýšená agresivita mezi žáky) na různých typech škol. Příprava a realizace 16 vzdělávacích seminářů pro pedagogy škol v rámci projektů primární prevence zaměřených a zvyšování kompetencí učitelů pro preventivní působení na děti a mládež. Vzdělávací program pro pracovníky PPP zaměřený na rozšiřování spolupráce se školami Systematická a dlouhodobá spolupráce v rámci preventivní skupiny města Přerov. Realizace 20 besed na 12 školách + průběžné setkávání preventivní skupiny (zástupci MP, PČR, OSPODu, PPP OK) vždy 1x za měsíc Dále se podařilo: - obnovit akreditaci PPP OK pro DVVP a akreditovat cyklus seminářů PRCH na 1. stupni ZŠ - získat dotaci MŠMT na preventivní projekt PRCH na 1. stupni ZŠ - udržet kontakt se ŠMP - roste počet účastníků setkání, - rozdělení setkání ŠMP pro skupiny málotřídní školy, úplné ZŠ a SŠ se jeví jako efektivní v čase setkání dostanou ŠMP ty informace, které jsou pro ně aktuální a lépe mohou sdílet své profesní zkušenosti - Navázat kontakt s organizacemi, které v regionu působí v prevenci Kappa Přerov, P- centrum, RESOCIA - P.Spurný - Navázat spolupráci se ŠPP psycholožka M.Prvá Pracoviště Prostějov metodické vedení školních metodiků prevence aktiv metodiků (přítomen PhDr.Spurný, krajský metodik prevence); osobní a telefonické konzultace se šk. metodiky prevence dle potřeby (nástup nových metodiků, řešení situace na škole atd.); předávání informací z MŠMT a Krajského úřadu a dalších institucí (nabídka vzdělávání apod.) v oblasti prevence rizikového chování realizace intervenčních programů pro třídní kolektivy - práce s problémovým klimatem třídy; u každého programu realizována sociometrická diagnostika, převážně 5 interaktivních programů pro třídu, konzultace s pedagogy a dle zájmu škol seznámení rodičů s výsledky diagnostiky a práce se třídou, zpracování závěrečné zprávy s doporučením pro další práci se třídou) adaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy (předcházení vzniku rizikového chování, nastartování zdravých vztahů) realizace diagnostiky třídních kolektivů na žádost škol spolupráce s dalšími institucemi: Nízkoprahové zařízení Prostějov, Městská policie Prostějov, Policie ČR (konzultačně), OSPOD, P-centrum Olomouc spolupráce s krajským metodikem prevence PhDr.Spurným spoluúčast PPP Prostějov na organizačním zajištění 1. Konference PPP OK účast na vzdělávání pro metodiky prevence v P-centru Olomouc účast na konferencích k PPRCH v Praze, účast na seminářích k problematice PPRCH Pracoviště Šumperk Metodické vedení a odborná spolupráce se ZŠ a SŠ Konzultace a metodická pomoc při tvorbě, realizaci a vyhodnocování MPP Poradenství při získávání grantů a dotací, hodnocení projektů škol zapojených do dotačního řízení pro oblast prevence MŠMT ČR Projektová činnost 8

9 9 Vlastní projektová činnost: V rámci dotačního programu MŠMT ČR pro oblast rizikového chování - rok 2013, byly podpořeny dva projekty našeho pracoviště. PEDAGOG PRACOVNÍK V PRIMÁRNÍ PREVENCI KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠUMPERK Aktivní spolupráce na projektech: INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V RÁMCI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ projekt podpořen MV ČR v rámci Programu prevence kriminality. Město Šumperk ROZVOJ PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ŠUMPERKU - projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Město Šumperk Příprava, organizační zajištění a realizace Komplexního primárně preventivního programu pro ZŠ v obvodu obce s rozšířenou působností - MěÚ Šumperk. Do programu bylo ve šk. roce 2012/2013 zapojeno celkem 21 základních škol. Interaktivní blok Klima v naší třídě, se kterým vstupujeme do 6. ročníků byl realizován celkem ve 26 třídních kolektivech pro 547 žáků. Díky podpořenému projektu byla souběžně tvořena koncepce nového preventivního programu KPPŠ. Realizace intervenčních programů Mapování vztahů ve třídě. Pět interaktivních čtyřhodinových bloků, které jsou zaměřeny na vztahy ve třídě a jejich dynamiku, jsou určeny pro třídní kolektivy, které mají problémy v oblasti vzájemných vztahů. Realizace 27 interaktivních diskusně - formativních bloků na různých typech škol. Tematické programy - Vztahy ve třídě, Šikana, Kyberšikana, Učíme se učit, Jak zvládat stres a Komunikační dovednosti. Spolupráce na realizaci adaptačních programů pro 11 třídních kolektivů. Za využití prožitkových technik a interaktivních forem práce vedení stimulačního programu pro předškoláky (leden - květen) Účast na akcích, vzdělávání Pracoviště Jeseník Realizace primární prevence na středních odborných školách a učilištích v prvních ročnících s ohledem na stmelení nových kolektivů. Práce s problémovými třídami. Spolupráce s krajským metodikem prevence PhDr. Ladislavem Spurným při realizaci metodických schůzek se školními metodiky prevence. Besedy pro studenty základních, středních škola učilišť na indikovaná témata ze strany zástupců škol sexuální minority, drogy a závislost, šikana. Workshop pro učitele ZŠ na téma syndrom vyhoření. Workshopy pro studenty v prvních ročnících středních škol na téma Jak se učit na střední škole. Konkrétní poradenství pro školní metodiky prevence při zvládání rizikového chování stuidentů a žáků. Depistáže v hodinách při zvládání školní nekázně. Garance minimálních preventivních programů v regionu. Spolupráce s neziskovým sektorem v regionu Darmoděj, Virtus, Brontosaurus. Spolupráce s Policií ČR, Městkou policií, OSPOD, SSP. 9

10 10 Na závěr je třeba zmínit to nejdůležitější: každodenní odbornou práci pracovníků PPP OK, práci v terénu na školách směrovanou především na pomoc při řešení problematických situací a na podporu zdravého rozvoje dětí. Mimořádně nadaní žáci PPP OK je už šestým rokem zapojena do projektu, který je zaměřen na mimořádně kognitivně nadané děti, které mají specifické vzdělávací potřeby, na něž je zapotřebí reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. Rozpoznání (identifikace) mimořádného nadání je dlouhodobý proces - při identifikaci mimořádně nadaných dětí se uplatňuje jak pozorování v rodině i ve škole, portfolio (z informací rodičů), rozbor výsledků práce žáka, rozhovory se žákem, jeho rodiči, učiteli, vedoucími zájmových kroužků a také psychologické a pedagogické diagnostické metody. Pracovníci sítě PPP OK poskytují zákonným zástupcům nebo učitelům se souhlasem zákonných zástupců dítěte pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka. Tato péče se nedotýká jen vzdělávání, které se opírá o integrační přístup s využitím konkrétních možností akcelerace a obohacování jako základních metod práce s nadaným žákem, ale i o pomoc při vytváření a zachování zdravých vztahů s vrstevníky. Vytváření vztahové sítě je totiž u mimořádně nadaných dětí ovlivněno jejich osobnostní strukturou s převahou k introverzi, navíc některými jejich typickými osobnostními vlastnostmi. Mimořádně nadané děti jsou definovány jako skupina mající specifické vzdělávací potřeby, na které je zapotřebí reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. V rámci Olomouckého kraje má za úkol zajistit koordinaci péče o mimořádně nadané PPP OK. Koordinátorkami pro tuto oblast jsou psychologové PPP OK. V oblasti péče o děti předškolního věku spolupracujeme i s koordinátorkou pro MŠ, kterou je ředitelka MŠ Sokolská v Olomouci Hana Hoglová. Na úseku péče o tyto děti se nabízejí dvě cesty. Je zde možnost využití integrace v podmínkách běžné třídy, což představuje nutnost vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáka. Druhou alternativou, jejíž nosnost v praxi se ověřuje, je zřízení třídy pro děti s mimořádným nadáním. PPP OK se spolupodílela již na vyšetření dětí do první třídy pro nadané děti na ZŠ Hálkova, kde jsou třídy pro nadané žáky zřizovány od roku V dalším školním roce předpokládáme opětovné zřízení 1. třídy pro nadané žáky. Zpětné vazby od rodičů dětí, jejich třídních učitelek i vedení školy jsou pozitivní. Osvědčuje se i spolupráce s IPPP na úseku zajištění školení pro učitele na téma: Specifika práce s nadanými žáky a specifika diagnostiky i psychologických intervencí v práci s nadanými žáky. PPP OK má snahu s ohledem na závažnost a aktuálnost problematiky zprostředkovávat informace pro učitele tak, aby byly dostupné v celém regionu. Vzhledem ke skutečnosti, že se objevila potřeba rodičů těchto dětí se setkávat, vyměňovat si zkušenosti s jejich výchovou a s vedením byl ustanoven Klub rodičů dětí s mimořádným nadáním. V prostorách školy je zajištěna možnost pravidelných schůzek Klubu rodičů a dětí. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách školy ZŠ Hálkova. Povědomí rodičovské veřejnosti je již natolik výrazné, že se řada rodičů na nás již obrací sama. PPP OK opakovaně oslovila pediatry, neboť jsou to právě oni, kteří již v útlém věku dětí (při ročních prohlídkách) vnímají mimořádné nadání některých dětí. Opakovaně také vyvíjíme iniciativu směřovanou k intenzivnější spolupráci s MŠ a ZŠ. Z praxe jsme si plně vědomi toho, že nerozpoznání vysokého nadání a následné nerespektování specifických potřeb těchto dětí přináší značné problémy jak v uplatnění jejich potenciálu v kvalitě školního výkonu, tak i negativní vliv na osobnostní vývoj těchto dětí. 10

11 11 Vyšetření profesní orientace PPP nabízí klientům tzv. vyšetření profesní orientace. Jedná se o vyšetření pro žáky 8. a 9.tříd ZŠ se zaměřením na zjištění jejich studijních předpokladů pro další vzdělávání po ukončení ZŠ. Cílem vyšetření je zmapovat schopnosti dítěte v oblasti intelektové, motivační, pracovní a na základě všech získaných výsledků pomoci žákovi při volbě budoucí školy tak, aby nejlépe odpovídala jeho schopnostem a možnostem. Konkrétně to znamená pomoc při výběru odpovídajícího typu školy, tzn. zda se jako vhodnější jeví výběr gymnázia, střední odborné školy, učebního oboru s maturitou nebo učebního oboru bez maturity. Metodické vedení škol a školských zařízení v oblasti prim. prevence sociálně patologických jevů Pracovní semináře okresních metodiků PP se školními metodiky. Metodické konzultace se školními metodiky. Metodická a odborná pomoc školním metodikům PP při zpracovávání žádostí o dotace MŠMT. Příprava a výběr programů pro školní metodiky PP a další pedagogy. Metodické akce, semináře a přednášky pro pedagogy, pro rodiče, pro žáky a studenty. Dle požadavků ředitelství mateřských škol - vedení přednáškové činnosti - Školní zralost Individuální návštěvy škol - vedení metodických konzultací s vyučujícími pedagogy,efektivita hodnocení postupů v rámci IVP žáků integrovaných Přednášková činnost pro SŠ Styly učení, přechod na SŠ. Přednášky, semináře: Školní zralost, Jak studovat na střední škole, Jak rozumět zprávě PPP, Poruchy příjmu potravy, Syndrom vyhoření u učitelů, Drogy na ZŠ a SŠ, Šikana a její zvládání v prostředí školy, Poruchy učení a chování, Sociálně patologické jevy, Slovní hodnocení, Syndrom ADHD u dětí na ZŠ. Akreditované vzděl. programy pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ SPU, Relaxační techniky pro děti. Pracoviště Šumperk - vzdělávání Odborný růst pedagoga Vzdělávání mimořádně nadaných žáků, účast v sekci pro nadané žáky PPP OK exkurze ve vyučování a konzultace s vyučujícími ZŠ Hálkova, NÚV Praha - školení pro pracovníky PPP pro uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, účast na konferencích - Vzdělávání v primární prevenci o krok dál, Neklidné dítě na základní škole - celoročně vedení kroužku grafomotoriky a stimulačního kroužku pro děti předškolního věku - dle požadavků ředitelství mateřských škol - vedení přednáškové činnosti - Školní zralost - screeningové vyšetření školní zralosti dle požadavku ředitelství MŠ Pracoviště Prostějov - Přednášková činnost a semináře pro rodiče přednáška Školní zralost na 3 základních a mateřských školách pro studenty přednáška Jak se správně učit na 1 střední škole v Prostějově - Praxe pro studenty VŠ oborů psychologie, spec.pedagogika celkem 61 dnů praxe - Účast na informačních a reprezentačních akcích Scholaris (přehlídka SŠ) akce Scholy servis Depistáž psychologa v MŠ pro výběr dětí do spec. třídy MŠ s výukou anglického jazyka Aktiv výchovných poradců ZŠ, schůzka se zástupci neúplných ZŠ za účasti zástupců 11

12 12 odboru školství města Prostějov, dalších poradenských pracovišť, Scholy servis,úřadu práce říjen a listopad 2013 Aktivní působení psychologa v komisi pro sociálně právní ochranu dětí Magistrátu města Prostějova Pracoviště Jeseník Přednášky a metodická činnost Školní zralost, Jak se učit na SŠ, schůzka pro výchovné poradce, schůzka pro metodiky prevence, schůzka s pracovníky SPC Mohelnice, setkání s pracovníky OSPOD Jeseník, setkání s asistenty pedagoga, Současnost a perspektiva sociální péče, Psychosomatické souvislosti se školním stresem a klimatem třídy, Workshop na 2. Mezistátní konferenci o pozitivní psychologii. Vzdělávací akce, kterých se zúčastnili pracovníci PPP OK nebo které byly PPP OK přímo pořádány: Pracoviště Šumperk Účast na setkáních a seminářích pořádaných MŠMT Celostátní konference PPRCH ( Praha), Školení hodnotitelů ( , Praha) Účast na konferencích - Vzdělávání v primární prevenci i krok dál ( Praha) Neklidné dítě na základní škole ( Olomouc) Účast na pracovních skupinách Komunitního plánování, Prevence kriminality, Komise SPOD, supervizích setkání pro ŠMP a VP v rámci projektu Pedagog pracovník v primární prevenci, pracovních setkáních koordinačního týmu projektu KPPŠ Účast na jiných seminářích Nauč se učit, Scio ( Šumperk), Etická výchova, NIDV ( , Ostrava), vzdělávání v rámci projektu Pedagog pracovník v primární prevenci (Komunikační dovednosti v poradenské práci pedagoga, Zásady vedení komunitního kruhu, Zásady vedení sociálně psychologických aktivit s žáky každý program 5 hodin Resocia, Šumperk). Pracoviště Přerov Konference Menza pro rozvoj nadání Stimulace dítěte předškolního věku Diagnostika předškolního dítěte Seminář k IVP pro žáky se zdravotním postižením (RAMPS) Specifika vzdělávání dětí a žáků s PAS (RAMPS) Příprava a organizace konference Neklidné dítě Účast na konferenci Neklidné dítě Seminář Asistent pedagoga Základní principy dynamického vyšetření (RAMPS) Konference o krizové intervenci (Remedium Praha) Konference o výstupech projektu WYNSPI (klinika adiktologie) Seminář minimalizace šikany(aisis) Pracovní setkání poradenských pracovníků k projektu Neklidné dítě Konference PRCH Praha(klinika adiktologie) Seminář Vedení skupin pro děti s ADHD (RAMPS) Seminář Komunikace vedení poradenského rozhovoru(ramps) Seminář Práce se skupinou adaptační kurz v praxi (RAMPS) Pracoviště Jeseník 12

13 13 Metodické setkání pracovníků poraden (Přerov), Metodické setkání pracovníků poraden (Prostějov) Porada vedoucích pracovníků (Olomouc) 3x Metoda dobrého startu (Šumperk) Terapeutická výcviková skupina. Logoterapie a existenciální analýza. (Letovice, Vranov) 5x Současnost a perspektiva sociální péče(litomyšl) Školení metodiků prevence (Praha) Prevence a léčba drogových závislostí v regionu (Bílá Voda) 2. mezistátní konference o pozitivní psychologii (Brno) Mimořádně nadané děti (Olomouc) PPP OK Olomouc- stáž Výcvik - Arteterapie. (Praha) 7x Burza škol Jeseník) Test rodinných vztahů (Praha) Vzdělávací aplikace WISC-III (Praha) Terapeutický výcvik (Brno) 9x Neklidné dítě na ZŠ (Olomouc, Bystřice pod Hostýnem) Burza škol (Jeseník) Test rodinných vztahů (Praha) Vzdělávací aplikace WISC-III (Praha) Mimořádně nadané děti (Olomouc) PPP OK Olomouc- stáž Psychoterapeutický výcvik (Brno) Zásady vedení komunitního kruhu (Přerov) Vzdělávací cyklus II (Přerov) Skupinová reflexe případů z praxe (Přerov) Seznámení s testem SONR-R 2,5-7 let (Brno) Psychoterapie a poradenství dětí a dospívajících (Bratislava) Neklidné dítě na základní škole (Hostýnské vrchy) Partnerství v projektech Pracoviště Olomouc Aktivní partnerství na projektu VYNSPI Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (projekt číslo CZ.1.07/1.3.00/ ESF OP VK). Pracoviště Prostějov Účast v projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji/ pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež/ - projekt Poradny pro rodinu Ok Účast v projektu DIS diagnostika dětí se SVP projekt NÚV Praha Účast v projektu RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb projekt NÚV Praha Účast v projektu Neklidné dítě na ZŠ projekt PPP OK (5 účastníků) Účast v projektu PERUN a NIDM - Systém péče o nadané v přírodních vědách (Péče, Rozvoj a Uplatnění Nadání) 13

14 14 Pracoviště Šumperk Aktivní spolupráce na projektech diagnostická a metodická činnosti v odd. pro nadané v MŠ Prievidzská z projektu Města Šumperk Cestička k úspěchu Aktivní spolupráce na projektech: SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3. THAT WAY projekt podpořený MŠMT v rámci dotace na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2011, zaměřený na bezpečné klima ve třídách, k minimalizaci výskytu nežádoucích jevů v oblasti páchání trestných činů, k výchově k toleranci. lektorka na zážitkovém pobytu NA UČITELI ZÁLEŽÍ projekt původně předkládaný na MŠMT, oblast prevence kriminality 2011, který nebyl ministerstvem podpořen. Podpořen byl z prostředků Olomouckého kraje zaměřený na pedagogické zaměstnance školy s cílem vytvořit prostředí, které povede ke kvalitní práci, k vytvoření pozitivního klimatu ve škole a předcházení burn - out effectu. workshop pro pedagogické pracovníky PRO projekt financován z ESF. Je zaměřen na profesní orientace žáků ZŠ a na podporu rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. lektorka interaktivních tematických bloků Město Šumperk : INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V RÁMCI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ projekt podpořen MV ČR v rámci Programu prevence kriminality na rok 2011 a rok individuální konzultace Jednotlivá pracoviště úspěšně realizovala v tomto roce projekty zaměřené na prevenci sociálněpatologických jevů. * Práce v odborných sekcích Práce odborných pracovníků v sekcích je jedním z hlavních integračních faktorů, který má vliv na propojení všech pracovišť PPP OK v jednotlivých oblastech odborných činností, jejich rozvoj a efektivní organizaci. Osobní setkávání pracovníků PPP OK je také zdrojem informací, které směřují k vzájemnému obohacování, předávání zkušeností mezi jednotlivými pracovišti. Je zdrojem podnětů pro vedení PPP OK vedoucím k plánování dalšího vzdělávání, které vychází z podnětů z terénu a potřeb vyplývajících ze zkušeností a poznatků jednotlivých pracovišť a pracovníků. Z jednotlivých sekcí vycházejí inspirace a podněty k pořádání seminářů, výcviků a školení, k rozborům používaných metod či postupů, k diskuzím nad konkrétními problémy a možnými pracovními metodikami, atd. Jde o tyto skupiny: sekce psychologů sekce speciálních pedagogů *sekce metodiků primární prevence sekce sociálních pracovnic Část V. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených v PPP OK Ve školním roce neproběhly v PPP OK žádné kontroly a inspekce. 14

15 15 Část VI. Základní údaje o hospodaření Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje - šk.r. 2012/2013 Příjmy Pedagogicko - psychologické poradny Olomouckého kraje tvoří z největší části dotace. Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje: dotace na přímé náklady mzdy ostatní osobní náklady zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění tvorba fondu FKSP platba zákonného pojištění odpovědnosti za škodu dotace na provoz dotace na provoz odpisy Celková částka výše uvedených dotací ve školním roce 2012/2013 činila ,- Kč. Ostatní příjmy Pedagogicko psychologické poradny Olomouckého kraje tvoří výnosy z prodeje metodického materiálu pro rodiče, z prodeje služeb (např. profesní diagnostika) a ostatní výnosy, tj. úroky z běžného účtu, ostatní výnosy. Účelové dotace MŠMT ČR: Prevence rizikového chování: - pracoviště Přerov Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ částka ,- Kč - pracoviště Šumperk Pedagog pracovník v primární prevenci částka ,- Kč - pracoviště Šumperk Komplexní preventivní program Šumperk částka ,- Kč Účelové dotace MŠMT ČR na prevenci rizikového chování byly poskytnuty v červnu 2013 v celkové výši ,- Kč. Účelové dotace od zřizovatele: Preventivní program: Konference primární prevence rizikového chování pro ŠMP a VP Olomouckého kraje - pracoviště Olomouc příspěvek ve výši ,- Kč Účelové dotace od zřizovatele byly poskytnuty v únoru 2013 v celkové výši , Kč. Náklady Pedagogicko psychologické poradny Olomouckého kraje tvoří z největší části přímé náklady mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, platba daní, tvorba fondu FKSP provozní náklady spotřeba materiálu - toner, papír do kopírky, kancelářské potřeby, nákup knih, časopisů a zpravodajů, nákup DHM, spotřeba benzínu 15

16 16 - náklady za služby poštovné, telefony, internet, školení a vzdělávání, zpracování mezd, ostatní služby provozní náklady - odpisy Celková výše uvedených nákladů ve školním roce 2012/2013 činila ,-,- Kč. Náklady na účelové dotace z MŠMT ČR: Prevence rizikového chování: - pracoviště Přerov Pedagog spolutvůrce sociálního klimatu školy a třídy částka ,- Náklady na účelovou dotaci z MŠMT ČR na prevenci rizikového chování činily celkem ,- Kč. Účelové dotace od zřizovatele: Preventivní program: Neklidné dítě v základní škole - pracoviště Olomouc příspěvek ve výši ,- Kč Náklady na účelové dotace od zřizovatele činily celkem ,- Kč. Část VII. Závěr výroční zprávy Ve školním roce 2012/2013 se systematická kooperace všech pracovišť PPP OK a koordinace jejich odborných činností jeví dlouhodobě jako stabilizovaná (administrativně i organizačně), další zvyšování odbornosti pracovníků a přizpůsobení přístupů regionálním potřebám terénu má vliv na zvyšování kreditu PPP OK v rámci regionu i ČR. Je však důležité pokračovat v rozvoji integračních aktivit spolu s ostatními školskými subjekty a nadále považovat za prioritu propojování poradenských služeb na území kraje. Vzhledem ke zvyšujícím se inkluzivním potřebám térénu bude vhodné zvážit zřízení SPC, které by orginizačně spadalo pod PPP OK. Vedoucí jednotlivých pracovišť, díky své odbornosti, zkušenosti a kvalitní kooperaci vykonávají své fukce velmi zodpovědně a spolupracují ve prospěch celého poradenského systému. Poradenský systém v Olomouckém kraji se jeví jako funkční a smysluplně rozvíjí všechny úkoly vyplývající z poslání a zaměření školských poradenských pracovišť. Jeho cílem je dostupnost služeb pro všechny uživatele. Nadále zůstává důležitým prvkem plánování a podpora systematického vzdělávání odborných pracovníků zaměřeného na další zkvalitnění diagnostické, intervenční, metodické, terapeutické a konzultační činnosti PPP OK. Vedení PPP OK pokračuje v aktivitách soustředěných na rozšiřování integrovaného poradenského systému v Olomouckém kraji. Spoluprací s dalšími příbuznými institucemi se prohlubuje názorové propojení a prostupnost celého systému. PPP OK nadále úzce spolupracuje s příbuznými institucemi. Jde o Poradnu pro rodinu OK, speciálně pedagogická centra v kraji, Středisko sociální péče a o spolupráci i s neziskovými institucemi: (P- centrum, K-centrum, Spolu ). Za nejdůležitější nadcházející úkoly považujeme: - Pokračovat v úzké spolupráci se školami a školskými zařízeními v OK a nadále se výrazně podílet na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného typu škol. 16

17 17 - Posilovat oblast kariérového poradenství, participovat při volbě vzdělávací cesty klientů a úzce spolupracovat v této oblasti s výchovnými poradci. - Proškolením získat certifikované oprávnění u dalších odborných pracovníků na vystavování Posudků pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ). - Koordinovat a harmonizovat aktivity zaměřené na primární prevevenci sociálně patologických jevů v OK. - V rámci projektu nadále vyhledávat nadané a talentované děti v MŠ a ZŠ, spolupracovat se školami a rodiči při jejich dalším rozvoji a vzdělávání. - Zkvalitňovat spolupráci s třídními učiteli, výchovnými poradci a metodiky primární prevence. - Nadále uvyšovat počet účastí odborných pracovníků PPP při zápisech do 1.tříd. - Průběžně mapovat potřeby, zájmy a požadavky našich klientů a zvyšovat jejich informovanost o našich službách. - Rozšiřovat podíl činností terapeutických, reedukačních a intervenčních v návaznosti na činnosti diagnostické. - Zvážit zřízení SPC. - Rozvíjet týmovou spolupráci v oblasti péče o klienta, přispívat k integraci poradenského systému v Olomouckém kraji. - Nadále podporovat a rozvíjet práci odborných pracovníků v sekcích. - Prioritně organizovat a podporovat další vzdělávání pracovníků PPP OK. - Dále pracovat na rozvoji počítačových sítí na jednotrlivých pracovištích tak, aby mohlo dojít k jejich propojení v rámci celé PPP OK. Pokusit se i o získání dalších finančních zdrojů na rozvoj ICT. - Získat finanční prostředky na dokončení oprav budovy pracoviště PPP Šumperk - nová fasáda. Datum zpracování zprávy: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje 17

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP OK V Olomouci dne 24. října 2012 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení 3

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III

RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III Anotace Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

školní metodik prevence jeho práce, resp. spolupráce s externími institucemi standardní činnosti šmp (dle přílohy vyhl. 72/2005 Sb., jde o vyňatek ) metodické a koordinační činnosti koordinace spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 7 a 8 Glowackého 6/555. 181 00 Praha 8 - Troja Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8 ve školním roce 2012/2013 1. Přesný

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2010/2011

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2010/2011 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více