V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP OK V Olomouci dne

2 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení 3 Část II : Údaje o pracovnících PPP OK....4 Část III : Údaje o činnostech PPP OK.5 Část IV: Další aktivity PPP OK Část V : Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených v PPP OK. 10 Část VI: Základní údaje o hospodaření 11 Část VII: Závěr a nadcházející úkoly.13 2

3 3 Část I. Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení: Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje U Sportovní haly 1a, Olomouc Tel.: , Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci Jeremenkova 40a, Olomouc Ředitel: Mgr. Lubomír Schneider, Foerstrova 68, Olomouc datum jmenování: 1. dubna 2005 Statutární zástupce ředitele: PhDr. Hochmanová Milena datum jmenování: Odloučená pracoviště PPP OK: PPP Šumperk, Husitská 12, PSČ Vedoucí pracoviště: PhDr. Drahomíra Jansová Tel.: PPP Jeseník, Dukelská 1240, PSČ Vedoucí pracoviště: Mgr. Marie Baďurová Tel.: PPP Prostějov, Vrchlického 5, PSČ Vedoucí pracoviště: PhDr. Milena Hochmanová Tel.:

4 4 PPP Přerov, Kouřilkova 8, PSČ Vedoucí pracoviště: Mgr. Marie Plánková Tel.: Stručná charakteristika školského zařízení: Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje (PPP OK) vznikla sloučením 5 výše jmenovaných pracovišť dne jako odborné pracoviště s jedním vedením. Má statut právně subjektivní organizace se všemi aspekty právními, organizačními i hospodářskými. PPP OK poskytuje odbornou diagnostickou, intervenční a metodickou pomoc při řešení vývojových a vzdělávacích i výchovných potíží dětí, též rodinám (ev. jiným výchovným institucím) a školám. Služby poskytované PPP OK: diagnostické intervenční metodické a vzdělávací (dle standardních činností PPP) Část II. Údaje o pracovnících PPP OK Tab.: počty pracovních úvazků Pracoviště Nepadagog. Pracovníci Sociální Pracovníci Psychologové Pedagogové Celkem Olomouc 2 1 7,8 5,8 16,6 Šumperk - 1 3,75 5 9,75 Prostějov - 1 5,5 4 10,5 Přerov Jeseník - 1 2,4 1,4 4,8 PPP OK ,45 20,2 52,65 4

5 5 A. Hlavní činnosti PPP OK: Část III. Údaje o činnostech PPP OK 1. Řešení výukových a výchovných problémů dětí, žáků předškolních zařízení a studentů škol, školských zařízení (od 3 do 19 let). 2. Zabezpečení a realizace integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení dle aktuální legislativy. Registrace jednotlivých případů, provádění formálních náležitostí (platnost posudku, konzultant, IVP). 3. Vyšetřování, příprava podkladů, doporučení žáků pro zařazování do specializovaných tříd. 4. Diagnostika, příprava podkladů, doporučení žáků při zařazování do speciálních škol. 5. Diagnostika, příprava podkladů, doporučení žáků mimořádně nadaných. 6. Kontrola termínů platnosti normativu zdravotně postižených integrovaných žáků. 7. Vyšetření a doporučení pro studenty a učně s výchovnými a výukovými problémy. 8. Provádění vyšetření profesní orientace žáků ZŠ a SŠ. 9. Provádění přímé diagnostické a terapeutické činnosti v MŠ zaměřené na vývojové, výchovné a výukové problémy dětí. 10. Výběr žáků do jazykových tříd, osmiletých, čtyřletých a bilingvních gymnázií. 11. Spolupráce s výchovnými poradci v otázkách doporučovaných metod při výchovných a vzdělávacích problémech, výběru povolání. 12. Spolupráce a metodické vedení metodiků primární prevence na školách. 13. Vyšetření žáků k doplnění vzdělání poskytovaného ZŠ. 14. Spolupráce s odbor. lékaři, pediatry, odbornými pracovišti (SPC, PPR OK, SSP), OŠMT KÚ, nadacemi, ÚSP, magistráty měst, pedagogickým centrem, komisí péče o rodinu, protidrogovou komisí a s policií ČR. 15. Spolupráce s NúV účast na seminářích, příspěvky a další aktivity dle aktuálních potřeb. 16. Uživatelská báze diagnostických počítačových metod a ukázky programů pro žáky a rodiče. 17. Účast na jednáních a organizaci výchovného poradenství v regionech a v kraji. 18. Vystavování Posudků uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ). B. Přehled výkonů Počty vyšetřených klientů (celkem PPP OK za šk. r /2013 : Počet vyšetření celkem Z toho: vyšetření školní zralosti 1828 vyšetření komplexní vyšetření profesní orientace 801 Individuální vedení (terapie) klienta 830 Konzultace s rodiči nebo se školou

6 6 Část IV. Další aktivity PPP OK Prevence sociálně patologických jevů Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje se v oblasti prevence sociálně patologických jevů zaměřuje v současné době především na prohloubení spolupráce zúčastněných expertů a institucí a na sjednocení odborných přístupů. Na každém pracovišti PPP OK je oblastní metodik primární prevence sociálně nežádoucích jevů, který úzce spolupracuje se školními metodiky prevence, je garantem minimálních preventivních programů, podílí se radou na jejich evaluaci a spolupracuje s krajským koordinátorem. Oblastní (okresní) metodici primární prevence se zabývají především včasným preventivním působením a diagnostikou společensky nežádoucích projevů u dětí. Jejich úkolem je úzce spolupracovat se školními metodiky v regionu, koordinovat jejich činnost, informovat je o možnostech vzdělávání, o odborné literatuře, aktualizovat kontakty na dostupná krizová, poradenská a preventivní zařízení, zprostředkovávat spolupráci s dalšími zúčastněnými státními i nestátními institucemi, organizovat pravidelná setkávání a přednášky. Oblastní metodik PPP OK pomáhá formou osobních návštěv ve školách řešit aktuální problémy související s výskytem drogového experimentu, šikanování, šíření návykových látek apod. Nabízí pomoc dětem, kterých se zmíněná problematika týká, spolupracuje s rodiči, se školou a doporučuje vhodný postup směřující k optimalizaci situace. Funguje úzká spolupráce oblastních metodiků (Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník). Pravidelná setkávání probíhají 4x ročně, výstupem je předávání aktuálních informací, komplexnější mapování terénu, konzultace případových studií, precizace metodických postupů. Spolupráce se školními metodiky prevence se realizuje kromě individuálních konzultací formou skupinových seminářů zaměřených na problematické oblasti a témata. Některé semináře organizujeme spolu s P- centrem. Hlubší kooperací dosahujeme systematičtější a komplexnější péče o klienty. Efektivně funguje spolupráce mezi jednotlivými pracovišti, v pravidelných čtvrtletních intervalech se setkávají OMPP s krajským koordinátorem prevence pro odbor školství, předávají si nové informace a zkušenosti, plánují změny a vytyčují si nové cíle vzhledem k aktuální situaci v oblasti prevence SPJ. Primární prevence rizikového chování (PPRCH) - Hodnocení za školní rok : Oblast primární prevence rizikového chování na školách a školských zařízeních se za posledních 10 let přesouvá z konkrétních specializovaných témat jako jsou drogy, šikana, krádeže apod. v celkovou potřebu systematicky ovlivňovat chování a vztahy dětí v dětských kolektivech. A to od MŠ, přes ZŠ až po SŠ. Dětem v demokratické společnosti nestačí být vzděláváni odborným pedagogem. Nutně potřebují také dobrého leadra, vedoucího týmu, který stmelí třídní kolektiv, nastaví funkční pravidla chování a komunikace, postupně naučí děti demokratické diskusi a vzájemné důvěře. Společnost klade vysoké nároky na osobnost pedagoga a prevence se přesouvá z rukou externích organizací do rukou elementaristů, třídních učitelů, učitelů občanských nauk, výchov ke zdraví. Jen cíleným každodenním působením na tvorbu postojů a hodnot dětí můžeme preventivně zmírnit riziko nežádoucích forem chování. Kde na to všechno ale brát čas ve výkonově zaměřené a uspěchané době? Cílem prevence z pohledu oblastních metodiků prevence PPP OK je především metodická podpora, povzbuzení a posílení kompetencí pedagogů pro přímou preventivní práci s dětmi. 6

7 7 Zaměřujeme se mnohem více na poskytování prostoru pro sdílení užitečných nápadů a možností vyzkoušené a efektivní preventivní práce s dětmi různého věku. Podílíme se na selekci programů a poskytovaných služeb v terénu se záměrem výběru a podpory kvalitních a dlouhodobých preventivních aktivit. Kontakt s pedagogy a žáky je naší každodenní praxí. Na každém pracovišti PPP OK působí oblastní metodik PPRCH, který úzce spolupracuje se školními metodiky prevence, koordinuje jejich činnost, je garantem MPP jednotlivých škol a podílí se na jejich evaluaci. Širší spektrum jeho činností je definované Školským zákonem (krizové poradenství, diagnostika, konzultační a vzdělávací činnost, přenos informací atd.) Velkou podporou je spolupráce s krajským koordinátorem prevence pro odbor školství, který úředně a metodicky zaštiťuje naši práci, informuje nás o systémových a legislativních změnách, prioritách Olomouckého kraje, aktuálních možnostnech financování. Pomáhá nám vytyčit reálné cíle vzhledem k aktuální situaci v oblasti primární prevence rizikového chování v našich regionech. Nově byla nastavena úzká spolupráce s MŠMT, zástupci oddělení prevence v tomto roce začali pravidelně navštěvovat jednotlivé regiony s cílem zhodnotit a mapovat kvalitu poskytovaných služeb. Olomoucký kraj, aktivita oblastních metodiků, přínost krajského koordinátora prevence v odboru školství, činnost neziskových organizací, realizace už 2. ročníku Regionální konference PPRCH za finanční podpory Olomouckého kraje byly hodnoceny velice pozitivně. Přehled realizovaných aktivit: Pracoviště Olomouc Příprava a realizace projektu Vzdělávání a konference pro pracovníky PPP OK, VP a ŠMP Olomouckého kraje - za finanční podpory Olomouckého kraje (s naplněnou kapacitou 150 účastníků konference) Aktivní partnerství na projektu PAPSAV katedry psychologie FF UP Spolupráce s MŠMT v rámci šestileté strategie PPRCH, účast Mgr. Vladimíra Sklenáře na regionálních setkáních ŠMP a na Regionální konferenci PPRCH 250 hodinové specializační studium pro ŠMP - lektorská činnost ve spolupráci s neziskovými organizacemi Resocia Přerov, P-centrum olomouc Lektorská činnost a vzdělávání školních metodiků prevence v rámci široké palety témat ( šikana, kyberšikana, sebepoškozování, vedení třídnických hodin,syndrom vyhoření apod.) Organizace pracovních setkání a besed se Školními metodiky prevence, individuální konzultace a vedení v krizových případech Spolupráce s P-centrem v rámci diskusně vzdělávacích skupin Spolupráce se Sdružením -D, prezentace jejich činnosti na setkání ŠMP Spolupráce s Policií ČR, Městkou policií, OSPOD, SSP Realizace 8 dlouhodobých intervenčních programů pro třídy s výrazně problémovým klimatem (šikana, nekázeň, zvýšená agresivita mezi žáky) na různých typech škol. Každý program obnáší psychologickou sociometrickou diagnostiku, 3 dopolední interaktivní programy pro třídu, workschop pro pedagogy se zaměřením na ladění vztahového klimatu ve třídách, besedu pro rodiče se zaměřením na vhodný výchovný přístup, individuální konzultace, zpracování závěrečné zprávy s doporučením pro další postup a evaluaci. Garance Minimálních preventivních programů škol v regionu Realizace semináře Kočičí zahrada - program primární prevence pro 1. stupeň ZŠ (proškolených 15 pedagogů) Aktivní účast na Konferenci AT a PPRCH Praha 7

8 8 Pracoviště Přerov Realizace 6 dlouhodobých intervenčních programů pro třídy s výrazně problémovým klimatem (šikana, nekázeň, zvýšená agresivita mezi žáky) na různých typech škol. Příprava a realizace 16 vzdělávacích seminářů pro pedagogy škol v rámci projektů primární prevence zaměřených a zvyšování kompetencí učitelů pro preventivní působení na děti a mládež. Vzdělávací program pro pracovníky PPP zaměřený na rozšiřování spolupráce se školami Systematická a dlouhodobá spolupráce v rámci preventivní skupiny města Přerov. Realizace 20 besed na 12 školách + průběžné setkávání preventivní skupiny (zástupci MP, PČR, OSPODu, PPP OK) vždy 1x za měsíc Dále se podařilo: - obnovit akreditaci PPP OK pro DVVP a akreditovat cyklus seminářů PRCH na 1. stupni ZŠ - získat dotaci MŠMT na preventivní projekt PRCH na 1. stupni ZŠ - udržet kontakt se ŠMP - roste počet účastníků setkání, - rozdělení setkání ŠMP pro skupiny málotřídní školy, úplné ZŠ a SŠ se jeví jako efektivní v čase setkání dostanou ŠMP ty informace, které jsou pro ně aktuální a lépe mohou sdílet své profesní zkušenosti - Navázat kontakt s organizacemi, které v regionu působí v prevenci Kappa Přerov, P- centrum, RESOCIA - P.Spurný - Navázat spolupráci se ŠPP psycholožka M.Prvá Pracoviště Prostějov metodické vedení školních metodiků prevence aktiv metodiků (přítomen PhDr.Spurný, krajský metodik prevence); osobní a telefonické konzultace se šk. metodiky prevence dle potřeby (nástup nových metodiků, řešení situace na škole atd.); předávání informací z MŠMT a Krajského úřadu a dalších institucí (nabídka vzdělávání apod.) v oblasti prevence rizikového chování realizace intervenčních programů pro třídní kolektivy - práce s problémovým klimatem třídy; u každého programu realizována sociometrická diagnostika, převážně 5 interaktivních programů pro třídu, konzultace s pedagogy a dle zájmu škol seznámení rodičů s výsledky diagnostiky a práce se třídou, zpracování závěrečné zprávy s doporučením pro další práci se třídou) adaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy (předcházení vzniku rizikového chování, nastartování zdravých vztahů) realizace diagnostiky třídních kolektivů na žádost škol spolupráce s dalšími institucemi: Nízkoprahové zařízení Prostějov, Městská policie Prostějov, Policie ČR (konzultačně), OSPOD, P-centrum Olomouc spolupráce s krajským metodikem prevence PhDr.Spurným spoluúčast PPP Prostějov na organizačním zajištění 1. Konference PPP OK účast na vzdělávání pro metodiky prevence v P-centru Olomouc účast na konferencích k PPRCH v Praze, účast na seminářích k problematice PPRCH Pracoviště Šumperk Metodické vedení a odborná spolupráce se ZŠ a SŠ Konzultace a metodická pomoc při tvorbě, realizaci a vyhodnocování MPP Poradenství při získávání grantů a dotací, hodnocení projektů škol zapojených do dotačního řízení pro oblast prevence MŠMT ČR Projektová činnost 8

9 9 Vlastní projektová činnost: V rámci dotačního programu MŠMT ČR pro oblast rizikového chování - rok 2013, byly podpořeny dva projekty našeho pracoviště. PEDAGOG PRACOVNÍK V PRIMÁRNÍ PREVENCI KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠUMPERK Aktivní spolupráce na projektech: INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V RÁMCI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ projekt podpořen MV ČR v rámci Programu prevence kriminality. Město Šumperk ROZVOJ PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ŠUMPERKU - projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Město Šumperk Příprava, organizační zajištění a realizace Komplexního primárně preventivního programu pro ZŠ v obvodu obce s rozšířenou působností - MěÚ Šumperk. Do programu bylo ve šk. roce 2012/2013 zapojeno celkem 21 základních škol. Interaktivní blok Klima v naší třídě, se kterým vstupujeme do 6. ročníků byl realizován celkem ve 26 třídních kolektivech pro 547 žáků. Díky podpořenému projektu byla souběžně tvořena koncepce nového preventivního programu KPPŠ. Realizace intervenčních programů Mapování vztahů ve třídě. Pět interaktivních čtyřhodinových bloků, které jsou zaměřeny na vztahy ve třídě a jejich dynamiku, jsou určeny pro třídní kolektivy, které mají problémy v oblasti vzájemných vztahů. Realizace 27 interaktivních diskusně - formativních bloků na různých typech škol. Tematické programy - Vztahy ve třídě, Šikana, Kyberšikana, Učíme se učit, Jak zvládat stres a Komunikační dovednosti. Spolupráce na realizaci adaptačních programů pro 11 třídních kolektivů. Za využití prožitkových technik a interaktivních forem práce vedení stimulačního programu pro předškoláky (leden - květen) Účast na akcích, vzdělávání Pracoviště Jeseník Realizace primární prevence na středních odborných školách a učilištích v prvních ročnících s ohledem na stmelení nových kolektivů. Práce s problémovými třídami. Spolupráce s krajským metodikem prevence PhDr. Ladislavem Spurným při realizaci metodických schůzek se školními metodiky prevence. Besedy pro studenty základních, středních škola učilišť na indikovaná témata ze strany zástupců škol sexuální minority, drogy a závislost, šikana. Workshop pro učitele ZŠ na téma syndrom vyhoření. Workshopy pro studenty v prvních ročnících středních škol na téma Jak se učit na střední škole. Konkrétní poradenství pro školní metodiky prevence při zvládání rizikového chování stuidentů a žáků. Depistáže v hodinách při zvládání školní nekázně. Garance minimálních preventivních programů v regionu. Spolupráce s neziskovým sektorem v regionu Darmoděj, Virtus, Brontosaurus. Spolupráce s Policií ČR, Městkou policií, OSPOD, SSP. 9

10 10 Na závěr je třeba zmínit to nejdůležitější: každodenní odbornou práci pracovníků PPP OK, práci v terénu na školách směrovanou především na pomoc při řešení problematických situací a na podporu zdravého rozvoje dětí. Mimořádně nadaní žáci PPP OK je už šestým rokem zapojena do projektu, který je zaměřen na mimořádně kognitivně nadané děti, které mají specifické vzdělávací potřeby, na něž je zapotřebí reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. Rozpoznání (identifikace) mimořádného nadání je dlouhodobý proces - při identifikaci mimořádně nadaných dětí se uplatňuje jak pozorování v rodině i ve škole, portfolio (z informací rodičů), rozbor výsledků práce žáka, rozhovory se žákem, jeho rodiči, učiteli, vedoucími zájmových kroužků a také psychologické a pedagogické diagnostické metody. Pracovníci sítě PPP OK poskytují zákonným zástupcům nebo učitelům se souhlasem zákonných zástupců dítěte pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka. Tato péče se nedotýká jen vzdělávání, které se opírá o integrační přístup s využitím konkrétních možností akcelerace a obohacování jako základních metod práce s nadaným žákem, ale i o pomoc při vytváření a zachování zdravých vztahů s vrstevníky. Vytváření vztahové sítě je totiž u mimořádně nadaných dětí ovlivněno jejich osobnostní strukturou s převahou k introverzi, navíc některými jejich typickými osobnostními vlastnostmi. Mimořádně nadané děti jsou definovány jako skupina mající specifické vzdělávací potřeby, na které je zapotřebí reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. V rámci Olomouckého kraje má za úkol zajistit koordinaci péče o mimořádně nadané PPP OK. Koordinátorkami pro tuto oblast jsou psychologové PPP OK. V oblasti péče o děti předškolního věku spolupracujeme i s koordinátorkou pro MŠ, kterou je ředitelka MŠ Sokolská v Olomouci Hana Hoglová. Na úseku péče o tyto děti se nabízejí dvě cesty. Je zde možnost využití integrace v podmínkách běžné třídy, což představuje nutnost vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáka. Druhou alternativou, jejíž nosnost v praxi se ověřuje, je zřízení třídy pro děti s mimořádným nadáním. PPP OK se spolupodílela již na vyšetření dětí do první třídy pro nadané děti na ZŠ Hálkova, kde jsou třídy pro nadané žáky zřizovány od roku V dalším školním roce předpokládáme opětovné zřízení 1. třídy pro nadané žáky. Zpětné vazby od rodičů dětí, jejich třídních učitelek i vedení školy jsou pozitivní. Osvědčuje se i spolupráce s IPPP na úseku zajištění školení pro učitele na téma: Specifika práce s nadanými žáky a specifika diagnostiky i psychologických intervencí v práci s nadanými žáky. PPP OK má snahu s ohledem na závažnost a aktuálnost problematiky zprostředkovávat informace pro učitele tak, aby byly dostupné v celém regionu. Vzhledem ke skutečnosti, že se objevila potřeba rodičů těchto dětí se setkávat, vyměňovat si zkušenosti s jejich výchovou a s vedením byl ustanoven Klub rodičů dětí s mimořádným nadáním. V prostorách školy je zajištěna možnost pravidelných schůzek Klubu rodičů a dětí. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách školy ZŠ Hálkova. Povědomí rodičovské veřejnosti je již natolik výrazné, že se řada rodičů na nás již obrací sama. PPP OK opakovaně oslovila pediatry, neboť jsou to právě oni, kteří již v útlém věku dětí (při ročních prohlídkách) vnímají mimořádné nadání některých dětí. Opakovaně také vyvíjíme iniciativu směřovanou k intenzivnější spolupráci s MŠ a ZŠ. Z praxe jsme si plně vědomi toho, že nerozpoznání vysokého nadání a následné nerespektování specifických potřeb těchto dětí přináší značné problémy jak v uplatnění jejich potenciálu v kvalitě školního výkonu, tak i negativní vliv na osobnostní vývoj těchto dětí. 10

11 11 Vyšetření profesní orientace PPP nabízí klientům tzv. vyšetření profesní orientace. Jedná se o vyšetření pro žáky 8. a 9.tříd ZŠ se zaměřením na zjištění jejich studijních předpokladů pro další vzdělávání po ukončení ZŠ. Cílem vyšetření je zmapovat schopnosti dítěte v oblasti intelektové, motivační, pracovní a na základě všech získaných výsledků pomoci žákovi při volbě budoucí školy tak, aby nejlépe odpovídala jeho schopnostem a možnostem. Konkrétně to znamená pomoc při výběru odpovídajícího typu školy, tzn. zda se jako vhodnější jeví výběr gymnázia, střední odborné školy, učebního oboru s maturitou nebo učebního oboru bez maturity. Metodické vedení škol a školských zařízení v oblasti prim. prevence sociálně patologických jevů Pracovní semináře okresních metodiků PP se školními metodiky. Metodické konzultace se školními metodiky. Metodická a odborná pomoc školním metodikům PP při zpracovávání žádostí o dotace MŠMT. Příprava a výběr programů pro školní metodiky PP a další pedagogy. Metodické akce, semináře a přednášky pro pedagogy, pro rodiče, pro žáky a studenty. Dle požadavků ředitelství mateřských škol - vedení přednáškové činnosti - Školní zralost Individuální návštěvy škol - vedení metodických konzultací s vyučujícími pedagogy,efektivita hodnocení postupů v rámci IVP žáků integrovaných Přednášková činnost pro SŠ Styly učení, přechod na SŠ. Přednášky, semináře: Školní zralost, Jak studovat na střední škole, Jak rozumět zprávě PPP, Poruchy příjmu potravy, Syndrom vyhoření u učitelů, Drogy na ZŠ a SŠ, Šikana a její zvládání v prostředí školy, Poruchy učení a chování, Sociálně patologické jevy, Slovní hodnocení, Syndrom ADHD u dětí na ZŠ. Akreditované vzděl. programy pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ SPU, Relaxační techniky pro děti. Pracoviště Šumperk - vzdělávání Odborný růst pedagoga Vzdělávání mimořádně nadaných žáků, účast v sekci pro nadané žáky PPP OK exkurze ve vyučování a konzultace s vyučujícími ZŠ Hálkova, NÚV Praha - školení pro pracovníky PPP pro uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, účast na konferencích - Vzdělávání v primární prevenci o krok dál, Neklidné dítě na základní škole - celoročně vedení kroužku grafomotoriky a stimulačního kroužku pro děti předškolního věku - dle požadavků ředitelství mateřských škol - vedení přednáškové činnosti - Školní zralost - screeningové vyšetření školní zralosti dle požadavku ředitelství MŠ Pracoviště Prostějov - Přednášková činnost a semináře pro rodiče přednáška Školní zralost na 3 základních a mateřských školách pro studenty přednáška Jak se správně učit na 1 střední škole v Prostějově - Praxe pro studenty VŠ oborů psychologie, spec.pedagogika celkem 61 dnů praxe - Účast na informačních a reprezentačních akcích Scholaris (přehlídka SŠ) akce Scholy servis Depistáž psychologa v MŠ pro výběr dětí do spec. třídy MŠ s výukou anglického jazyka Aktiv výchovných poradců ZŠ, schůzka se zástupci neúplných ZŠ za účasti zástupců 11

12 12 odboru školství města Prostějov, dalších poradenských pracovišť, Scholy servis,úřadu práce říjen a listopad 2013 Aktivní působení psychologa v komisi pro sociálně právní ochranu dětí Magistrátu města Prostějova Pracoviště Jeseník Přednášky a metodická činnost Školní zralost, Jak se učit na SŠ, schůzka pro výchovné poradce, schůzka pro metodiky prevence, schůzka s pracovníky SPC Mohelnice, setkání s pracovníky OSPOD Jeseník, setkání s asistenty pedagoga, Současnost a perspektiva sociální péče, Psychosomatické souvislosti se školním stresem a klimatem třídy, Workshop na 2. Mezistátní konferenci o pozitivní psychologii. Vzdělávací akce, kterých se zúčastnili pracovníci PPP OK nebo které byly PPP OK přímo pořádány: Pracoviště Šumperk Účast na setkáních a seminářích pořádaných MŠMT Celostátní konference PPRCH ( Praha), Školení hodnotitelů ( , Praha) Účast na konferencích - Vzdělávání v primární prevenci i krok dál ( Praha) Neklidné dítě na základní škole ( Olomouc) Účast na pracovních skupinách Komunitního plánování, Prevence kriminality, Komise SPOD, supervizích setkání pro ŠMP a VP v rámci projektu Pedagog pracovník v primární prevenci, pracovních setkáních koordinačního týmu projektu KPPŠ Účast na jiných seminářích Nauč se učit, Scio ( Šumperk), Etická výchova, NIDV ( , Ostrava), vzdělávání v rámci projektu Pedagog pracovník v primární prevenci (Komunikační dovednosti v poradenské práci pedagoga, Zásady vedení komunitního kruhu, Zásady vedení sociálně psychologických aktivit s žáky každý program 5 hodin Resocia, Šumperk). Pracoviště Přerov Konference Menza pro rozvoj nadání Stimulace dítěte předškolního věku Diagnostika předškolního dítěte Seminář k IVP pro žáky se zdravotním postižením (RAMPS) Specifika vzdělávání dětí a žáků s PAS (RAMPS) Příprava a organizace konference Neklidné dítě Účast na konferenci Neklidné dítě Seminář Asistent pedagoga Základní principy dynamického vyšetření (RAMPS) Konference o krizové intervenci (Remedium Praha) Konference o výstupech projektu WYNSPI (klinika adiktologie) Seminář minimalizace šikany(aisis) Pracovní setkání poradenských pracovníků k projektu Neklidné dítě Konference PRCH Praha(klinika adiktologie) Seminář Vedení skupin pro děti s ADHD (RAMPS) Seminář Komunikace vedení poradenského rozhovoru(ramps) Seminář Práce se skupinou adaptační kurz v praxi (RAMPS) Pracoviště Jeseník 12

13 13 Metodické setkání pracovníků poraden (Přerov), Metodické setkání pracovníků poraden (Prostějov) Porada vedoucích pracovníků (Olomouc) 3x Metoda dobrého startu (Šumperk) Terapeutická výcviková skupina. Logoterapie a existenciální analýza. (Letovice, Vranov) 5x Současnost a perspektiva sociální péče(litomyšl) Školení metodiků prevence (Praha) Prevence a léčba drogových závislostí v regionu (Bílá Voda) 2. mezistátní konference o pozitivní psychologii (Brno) Mimořádně nadané děti (Olomouc) PPP OK Olomouc- stáž Výcvik - Arteterapie. (Praha) 7x Burza škol Jeseník) Test rodinných vztahů (Praha) Vzdělávací aplikace WISC-III (Praha) Terapeutický výcvik (Brno) 9x Neklidné dítě na ZŠ (Olomouc, Bystřice pod Hostýnem) Burza škol (Jeseník) Test rodinných vztahů (Praha) Vzdělávací aplikace WISC-III (Praha) Mimořádně nadané děti (Olomouc) PPP OK Olomouc- stáž Psychoterapeutický výcvik (Brno) Zásady vedení komunitního kruhu (Přerov) Vzdělávací cyklus II (Přerov) Skupinová reflexe případů z praxe (Přerov) Seznámení s testem SONR-R 2,5-7 let (Brno) Psychoterapie a poradenství dětí a dospívajících (Bratislava) Neklidné dítě na základní škole (Hostýnské vrchy) Partnerství v projektech Pracoviště Olomouc Aktivní partnerství na projektu VYNSPI Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (projekt číslo CZ.1.07/1.3.00/ ESF OP VK). Pracoviště Prostějov Účast v projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji/ pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež/ - projekt Poradny pro rodinu Ok Účast v projektu DIS diagnostika dětí se SVP projekt NÚV Praha Účast v projektu RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb projekt NÚV Praha Účast v projektu Neklidné dítě na ZŠ projekt PPP OK (5 účastníků) Účast v projektu PERUN a NIDM - Systém péče o nadané v přírodních vědách (Péče, Rozvoj a Uplatnění Nadání) 13

14 14 Pracoviště Šumperk Aktivní spolupráce na projektech diagnostická a metodická činnosti v odd. pro nadané v MŠ Prievidzská z projektu Města Šumperk Cestička k úspěchu Aktivní spolupráce na projektech: SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3. THAT WAY projekt podpořený MŠMT v rámci dotace na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2011, zaměřený na bezpečné klima ve třídách, k minimalizaci výskytu nežádoucích jevů v oblasti páchání trestných činů, k výchově k toleranci. lektorka na zážitkovém pobytu NA UČITELI ZÁLEŽÍ projekt původně předkládaný na MŠMT, oblast prevence kriminality 2011, který nebyl ministerstvem podpořen. Podpořen byl z prostředků Olomouckého kraje zaměřený na pedagogické zaměstnance školy s cílem vytvořit prostředí, které povede ke kvalitní práci, k vytvoření pozitivního klimatu ve škole a předcházení burn - out effectu. workshop pro pedagogické pracovníky PRO projekt financován z ESF. Je zaměřen na profesní orientace žáků ZŠ a na podporu rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. lektorka interaktivních tematických bloků Město Šumperk : INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V RÁMCI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ projekt podpořen MV ČR v rámci Programu prevence kriminality na rok 2011 a rok individuální konzultace Jednotlivá pracoviště úspěšně realizovala v tomto roce projekty zaměřené na prevenci sociálněpatologických jevů. * Práce v odborných sekcích Práce odborných pracovníků v sekcích je jedním z hlavních integračních faktorů, který má vliv na propojení všech pracovišť PPP OK v jednotlivých oblastech odborných činností, jejich rozvoj a efektivní organizaci. Osobní setkávání pracovníků PPP OK je také zdrojem informací, které směřují k vzájemnému obohacování, předávání zkušeností mezi jednotlivými pracovišti. Je zdrojem podnětů pro vedení PPP OK vedoucím k plánování dalšího vzdělávání, které vychází z podnětů z terénu a potřeb vyplývajících ze zkušeností a poznatků jednotlivých pracovišť a pracovníků. Z jednotlivých sekcí vycházejí inspirace a podněty k pořádání seminářů, výcviků a školení, k rozborům používaných metod či postupů, k diskuzím nad konkrétními problémy a možnými pracovními metodikami, atd. Jde o tyto skupiny: sekce psychologů sekce speciálních pedagogů *sekce metodiků primární prevence sekce sociálních pracovnic Část V. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených v PPP OK Ve školním roce neproběhly v PPP OK žádné kontroly a inspekce. 14

15 15 Část VI. Základní údaje o hospodaření Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje - šk.r. 2012/2013 Příjmy Pedagogicko - psychologické poradny Olomouckého kraje tvoří z největší části dotace. Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje: dotace na přímé náklady mzdy ostatní osobní náklady zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění tvorba fondu FKSP platba zákonného pojištění odpovědnosti za škodu dotace na provoz dotace na provoz odpisy Celková částka výše uvedených dotací ve školním roce 2012/2013 činila ,- Kč. Ostatní příjmy Pedagogicko psychologické poradny Olomouckého kraje tvoří výnosy z prodeje metodického materiálu pro rodiče, z prodeje služeb (např. profesní diagnostika) a ostatní výnosy, tj. úroky z běžného účtu, ostatní výnosy. Účelové dotace MŠMT ČR: Prevence rizikového chování: - pracoviště Přerov Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ částka ,- Kč - pracoviště Šumperk Pedagog pracovník v primární prevenci částka ,- Kč - pracoviště Šumperk Komplexní preventivní program Šumperk částka ,- Kč Účelové dotace MŠMT ČR na prevenci rizikového chování byly poskytnuty v červnu 2013 v celkové výši ,- Kč. Účelové dotace od zřizovatele: Preventivní program: Konference primární prevence rizikového chování pro ŠMP a VP Olomouckého kraje - pracoviště Olomouc příspěvek ve výši ,- Kč Účelové dotace od zřizovatele byly poskytnuty v únoru 2013 v celkové výši , Kč. Náklady Pedagogicko psychologické poradny Olomouckého kraje tvoří z největší části přímé náklady mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, platba daní, tvorba fondu FKSP provozní náklady spotřeba materiálu - toner, papír do kopírky, kancelářské potřeby, nákup knih, časopisů a zpravodajů, nákup DHM, spotřeba benzínu 15

16 16 - náklady za služby poštovné, telefony, internet, školení a vzdělávání, zpracování mezd, ostatní služby provozní náklady - odpisy Celková výše uvedených nákladů ve školním roce 2012/2013 činila ,-,- Kč. Náklady na účelové dotace z MŠMT ČR: Prevence rizikového chování: - pracoviště Přerov Pedagog spolutvůrce sociálního klimatu školy a třídy částka ,- Náklady na účelovou dotaci z MŠMT ČR na prevenci rizikového chování činily celkem ,- Kč. Účelové dotace od zřizovatele: Preventivní program: Neklidné dítě v základní škole - pracoviště Olomouc příspěvek ve výši ,- Kč Náklady na účelové dotace od zřizovatele činily celkem ,- Kč. Část VII. Závěr výroční zprávy Ve školním roce 2012/2013 se systematická kooperace všech pracovišť PPP OK a koordinace jejich odborných činností jeví dlouhodobě jako stabilizovaná (administrativně i organizačně), další zvyšování odbornosti pracovníků a přizpůsobení přístupů regionálním potřebám terénu má vliv na zvyšování kreditu PPP OK v rámci regionu i ČR. Je však důležité pokračovat v rozvoji integračních aktivit spolu s ostatními školskými subjekty a nadále považovat za prioritu propojování poradenských služeb na území kraje. Vzhledem ke zvyšujícím se inkluzivním potřebám térénu bude vhodné zvážit zřízení SPC, které by orginizačně spadalo pod PPP OK. Vedoucí jednotlivých pracovišť, díky své odbornosti, zkušenosti a kvalitní kooperaci vykonávají své fukce velmi zodpovědně a spolupracují ve prospěch celého poradenského systému. Poradenský systém v Olomouckém kraji se jeví jako funkční a smysluplně rozvíjí všechny úkoly vyplývající z poslání a zaměření školských poradenských pracovišť. Jeho cílem je dostupnost služeb pro všechny uživatele. Nadále zůstává důležitým prvkem plánování a podpora systematického vzdělávání odborných pracovníků zaměřeného na další zkvalitnění diagnostické, intervenční, metodické, terapeutické a konzultační činnosti PPP OK. Vedení PPP OK pokračuje v aktivitách soustředěných na rozšiřování integrovaného poradenského systému v Olomouckém kraji. Spoluprací s dalšími příbuznými institucemi se prohlubuje názorové propojení a prostupnost celého systému. PPP OK nadále úzce spolupracuje s příbuznými institucemi. Jde o Poradnu pro rodinu OK, speciálně pedagogická centra v kraji, Středisko sociální péče a o spolupráci i s neziskovými institucemi: (P- centrum, K-centrum, Spolu ). Za nejdůležitější nadcházející úkoly považujeme: - Pokračovat v úzké spolupráci se školami a školskými zařízeními v OK a nadále se výrazně podílet na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného typu škol. 16

17 17 - Posilovat oblast kariérového poradenství, participovat při volbě vzdělávací cesty klientů a úzce spolupracovat v této oblasti s výchovnými poradci. - Proškolením získat certifikované oprávnění u dalších odborných pracovníků na vystavování Posudků pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ). - Koordinovat a harmonizovat aktivity zaměřené na primární prevevenci sociálně patologických jevů v OK. - V rámci projektu nadále vyhledávat nadané a talentované děti v MŠ a ZŠ, spolupracovat se školami a rodiči při jejich dalším rozvoji a vzdělávání. - Zkvalitňovat spolupráci s třídními učiteli, výchovnými poradci a metodiky primární prevence. - Nadále uvyšovat počet účastí odborných pracovníků PPP při zápisech do 1.tříd. - Průběžně mapovat potřeby, zájmy a požadavky našich klientů a zvyšovat jejich informovanost o našich službách. - Rozšiřovat podíl činností terapeutických, reedukačních a intervenčních v návaznosti na činnosti diagnostické. - Zvážit zřízení SPC. - Rozvíjet týmovou spolupráci v oblasti péče o klienta, přispívat k integraci poradenského systému v Olomouckém kraji. - Nadále podporovat a rozvíjet práci odborných pracovníků v sekcích. - Prioritně organizovat a podporovat další vzdělávání pracovníků PPP OK. - Dále pracovat na rozvoji počítačových sítí na jednotrlivých pracovištích tak, aby mohlo dojít k jejich propojení v rámci celé PPP OK. Pokusit se i o získání dalších finančních zdrojů na rozvoj ICT. - Získat finanční prostředky na dokončení oprav budovy pracoviště PPP Šumperk - nová fasáda. Datum zpracování zprávy: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje 17

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace OBSAH A. Charakteristika zařízení... 4 A.1. Údaje o školském zařízení... 4 A.2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Situační analýza školy 2013

Situační analýza školy 2013 Situační analýza školy 2013 Základní škola KUNRATICE Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy Tel.: 261097211-2,

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/09

Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Sídlo: Třebíč, Vltavínská 1289 Zřizovatel: Kraj Vysočina Ředitelka: PhDr. Miluše Němcová Telefon: 568 848 815 Fax: 568 848

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015 Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Krajský úřad Jihočeského kraje, 2012 OBSAH Úvod 3 1. Základní demografické

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012 Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV škol. rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více