VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:"

Transkript

1 VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM: podání návrhu, příprava na jednání soudu, jednání soudu se slyšením stran a dokazováním (pozor na koncentraci řízení, rozsudek pro uznání a pro zmeškání), pak vydá rozsudek, usnesení či schválí smír. 1

2 PLATEBNÍ ROZKAZ: je rozhodnutí vydané S ve zkráceném řízení, jímž je uloženo, aby do 15 dnů od doručení zaplatil pohledávku; náklady řízení nebo; podal odpor (nepodá-li se včas = ztráta možnosti obrany proti PR). SOUD V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ: rozhodne na základě žaloby na zaplacení peněžité částky, kde jsou tvrzeny nesporné skutečnosti, které prokazují žalovaný nárok. 2

3 PLATEBNÍ ROZKAZ NELZE VYDAT: není-li znám pobyt žalovaného, má-li být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny. PLATEBNÍ ROZKAZ SE DORUČUJE: výhradně do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno tzn. nelze užít fikci doručení! 3

4 POKUD ŽALOVANÝ: - odmítne písemnost převzít, - nepředloží doručovateli průkaz totožnosti, - neposkytne součinnost k doručení, + byl o následcích jednání řádně poučen = považuje se písemnost za doručenou! SOUD USNESENÍM ZRUŠÍ PLATEBNÍ ROZKAZ, KTERÝ: - se nepodařilo doručit, - byl doručen jiné osobě, - se jej nepodařilo doručit všem žalovaným. 4

5 CO DĚLAT PO OBDRŽENÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU? pozorně přečíst: platební rozkaz, přiloženou žalobu, nahlédnout do spisu u S a z něj získat informace o důkazech přiložených k žalobě (u informační kanceláře příslušného OS). ODPOR SE DOPORUČUJE PODAT V PŘÍPADĚ, KDY JE NÁROK UPLATŇOVANÝ V ŽALOBĚ JE: neoprávněný; sporný; již promlčený. (ve složitějších případech nutno vyhledat právní pomoc) 5

6 Z ODPORU MUSÍ BÝT PATRNO: kterému soudu je určen; kdo jej podává; které věci se týká (č. j. + popis uplatňovaného nároku); musí být podepsán, datován a předložen v požadovaném počtu stejnopisů. (Nemusí být odůvodněn, ale je vhodné uvést námitky + tyto podložit důkazy!) PR MŮŽE OBSAHOVAT ULOŽENÍ POVINNOSTI VYJÁDŘIT SE VE VĚCI SAMÉ DO 30-TI DNŮ OD PODÁNÍ ODPORU! Nevyjádříte-li se ve lhůtě, bude mít S za to, že: nárok uznáváte + rozhodne rozsudkem pro uznání! 6

7 PR BUDE ODMÍTNUT A BUDE MÍT ÚČINKY PRAVOMOCNÉHO ROZSUDKU, JESTLIŽE: - jej podá osoba, která k tomu není oprávněná - je podán pozdě (postačí ve lhůtě odeslat příslušnému soudu). JEN PROTI NÁKLADŮM ŘÍZENÍ SE LZE ODVOLAT, A TO KE KS, PROSTŘEDNICTVÍM OS VE LHŮTĚ 15-TI DNŮ. Kdy se odvolat proti výši nákladů právního zastoupení u tzv. formulářových žalob. (nález ÚS pod sp. zn. I. ÚS 3923/11) 7

8 ELEKTRONICKÝ PLATEBNÍ ROZKAZ: - je žalobci využíván v žalobách, kde peněžité plnění nepřesahuje částku ,- Kč, - pro nižší soudní poplatek a zjednodušené podání prostřednictvím elektronického formuláře. (Pro tento rozkaz platí vše výše uvedené!) S/Š PR JE ZVLÁŠTNÍ DRUH ROZHODNUTÍ SOUDU, JÍMŽ JE ŽALOVANÉMU ULOŽENO, ABY: do 15 dnů od doručení zaplatil směnku či šek (předtím jen do 3 dnů - do , pak od této doby 8 do ) + náklady řízení nebo podal do 15 dnů (předtím 3 či 8) námitky! 8

9 S/Š PR MUSÍ BÝT DORUČEN DO VLASTNÍCH RUKOU ŽALOVANÉHO, V MINULOSTI NEBYLO VYLOUČENO NÁHRADNÍ DORUČENÍ, ALE OD JIŽ JE! SOUD ROZHODUJE: výlučně na návrh žalobce, který musí KS spolu s návrhem předložit: Originál směnky či šeku, další listiny nutné k uplatnění práva. (Nemůže-li S vyhovět návrhu - nařídí jednání.) 9

10 V námitkách je třeba uvést vše podstatné prostřednictvím specializovaného advokáta. Podá-li žalovaný včas námitky = S nařídí k jejich projednání jednání. Pak v rozsudku soud vysloví, zda S/Š PR ponechává v platnosti nebo zda ho zrušuje a v jakém rozsahu. Opravným prostředkem jen proti výroku o nákladech řízení je odvolání. 10