Ochrana spotřebitele (pracovní list - student)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana spotřebitele (pracovní list - student)"

Transkript

1 M54 Ochrana spotřebitele (pracovní list - student) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd, ekonomie Ročník: ( ročník vyššího gymnázia) Tématický celek: Finanční gramotnost Anotace: Student se seznámí s nejrůznějšími manipulativními a nepoctivými praktikami obchodníků a poskytovatelů služeb a naučí se je rozeznávat a účinně se jim bránit. Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Přírodní vědy prakticky a v souvislostech inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/36047) financovaného z Operačního programu Praha - Adaptabilita. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 1

2 M54 Ochrana spotřebitele - OBSAH Místo úvodu Triky obchodníků Zákon o ochraně spotřebitele Nepřípustná smluvní ujednání ve spotřebitelských smlouvách Smlouvy sjednané na dálku Podomní prodej, prodejní zájezdy a předváděcí akce Smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Kupní smlouva a odpovědnost za vady Reklamace Použité zdroje - literatura, internet, multimédia Metodický pokyn pro práci s pracovním listem Veškeré matematické operace a vzorce, které jsou použity při řešení příkladů v tomto pracovním listu, je možno nalézt, včetně příslušné teorie, v samostatné publikaci Kadlec - Finanční matematika (jednotlivé kapitoly jsou k dispozici na níže uvedené internetové stránce Finanční gramotnost na GJN) nebo v titulu č. 19 Radová, Dvořák, Málek - Finanční matematika pro každého ze seznamu literatury. Pracovní listy je možno využít při výuce na hodinách matematiky a v předmětech, v nichž se vyučuje ekonomická tématika. Dále jich mohou využít studenti a ostatní zájemci o příslušnou problematiku k samostatné přípravě a procvičování daného tématu. Aktualizované verze pracovních listů a chystaná rozšíření o řešené příklady a ilustrační úlohy je možno také nalézt na internetové stránce Finanční gramotnost na GJN Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 2

3 Místo úvodu Myslíte, že je to přehnané? Podívejte se na následující obrázek! Zdroj obou ilustrací: Archiv autora, vlastní fotografie Způsobů, kterými se nás obchodníci snaží zlákat a přimět k nákupu toho, co jsme původně vůbec neměli v úmyslu, je nepočítaně. Ostatně nelze se jim divit, jednají ve svůj prospěch. Rozhodnutí zda koupit či nekoupit je však na nás. Označení SLEVA nebo ZDARMA působí na mnohé lidi přímo magicky. Uvědomte si, že to, co je nabízeno zdarma, vždycky někdo zaplatí. A můžete se spolehnout, že obchodníci to nebudou. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 3

4 ************************************************************************************ Sedm háčků obchodníků na vaše ANO 1) Reciprocita něco jsme dostali, máme pocit, že to musíme to vrátit 2) Držet slovo držet se toho, co jste jednou řekli, s čím už jste souhlasili; noha mezi dveřmi; souhlasíme-li jednou s něčím menším, hůř se nám odmítá něco dalšího, většího; obchodník se z nás snaží dostat co nejdřív odpověď ANO - Dokážeme vám snížit náklady na volání o třicet procent, líbilo by se vám to? 3) Identifikace každý mravný člověk ví, že...; každému, komu záleží na zdraví svých blízkých, tak... stádní efekt - Miliony spokojených zákazníků po celém světě! 4) Máme ho (ji, to) rádi líbí se mi krásní lidé v reklamě, známí herci, malé roztomilé děti 5) Předstírání zájmu vyděsit - a pak nabídnout řešení 6) Autorita sklon věřit autoritě - Čtyři z pěti (resp. devět z deseti) lékařů doporučují... POZNÁMKA - jaké asi námitky může mít ten lékař, který NEDOPORUČUJE? obrovský úspěch má doporučení postavou lékaře oblíbeného televizního seriálu 7) Vyvolání pocitu nedostatku doprodej, výprodej, zboží nebude! Co kde nejvíc zabírá? USA - reciprocita Čína - autorita Španělsko - jak mají koho rádi Německo - že se drží slovo Nakupujte vždy podle připraveného seznamu! ************************************************************************************ Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 4

5 Zdroj: Časopis TÝDEN, ročník 2011, č. 13, s Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 5

6 Zákon o ochraně spotřebitele - důležitá fakta Ochrana spotřebitele vychází ze zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Spotřebitelé mohou podávat stížnosti, podněty a dotazy například České obchodní inspekci nebo České národní bance. Další způsob, jak se domoci spotřebitelských práv, jsou spotřebitelské poradny a systém spotřebitelského ombudsmana. Nepřípustná smluvní ujednání ve spotřebitelských smlouvách Pozor zejména na ta, která: stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé výlučně na vůli dodavatele dovolují dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění i v případě, že spotřebitel neuzavře smlouvu s dodavatelem či od ní odstoupí opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného důvodu a spotřebitele nikoli opravňují dodavatele, aby bez důvodů hodných zvláštního zřetele vypověděl smlouvu na dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu sjednaného ve smlouvě stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v době jejich splnění, nebo dodavatele opravňují k podstatnému zvýšení ceny zboží či služeb v době jejich splnění oproti ceně sjednané v době uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v době uzavření smlouvy při splnění podstatně překročena přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly dovolují dodavateli převést práva a povinnosti ze smlouvy bez souhlasu spotřebitele, dojde-li převodem ke zhoršení dobytnosti nebo zajištění pohledávky spotřebitele. V případě, že by spotřebitelská smlouva některé z výše uvedených ustanovení obsahovala, zůstávají tyto v platnosti, pokud se spotřebitel nedovolá jejich neplatnosti v tříleté promlčecí lhůtě. Pokud se však spotřebitel neplatnosti smluvních ujednání dovolá, vztahuje se neplatnost pouze k danému smluvnímu ujednání a uzavřená smlouva zůstává v platnosti. Smlouvy sjednané na dálku (distanční smlouvy) Smlouvy sjednané na dálku jsou spotřebitelskými smlouvami, které mohou být uzavřeny prostředky komunikace na dálku, to znamená, že strany nejsou při uzavírání smlouvy fyzicky přítomny. Prostředky komunikace na dálku se rozumí internet, rozhlas, katalog, teleshopping, apod. Pro možnost použít prostředky komunikace na dálku, které umožňují individuální jednání, je třeba, aby jejich použití pro uzavření smlouvy spotřebitel neodmítl. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 6

7 Pouze s předchozím souhlasem spotřebitele mohou být použity k uzavření smlouvy prostřednictvím automatického telefonního systému bez lidské obsluhy, faxu, automatického rozesílání elektronické pošty. Použitím těchto prostředků nesmí spotřebiteli vzniknout žádné náklady. Informační povinnost dodavatele Dodavatel musí spotřebiteli při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku poskytnout s dostatečným předstihem některé informace o něm, jako jsou např. obchodní jméno, IČ dodavatele, způsob platby, cena. Odstoupení od smlouvy sjednané na dálku Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, byla-li smlouva uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, je 14 dní od dne převzetí plnění bez udání důvodu a bez sankcí. Při porušení informačních povinností na straně dodavatele, který nepředal spotřebiteli potřebné informace, může spotřebitel od smlouvy odstoupit ve lhůtě 3 měsíců od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v průběhu této lhůty, dochází k ukončení této tříměsíční lhůty a počíná běžet od tohoto okamžiku lhůta nová čtrnáctidenní. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ve výše uvedených lhůtách, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. (Poštovné by tedy měli vrátit také, náklady na vrácení zboží si však nese spotřebitel sám trochu sporné). Tato práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy se však kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nevztahují na smlouvy: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dní od převzetí plnění na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. potraviny), opotřebení nebo zastarání na dodávku audio nebo video nahrávek a počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal na dodávku novin, periodik a časopisů spočívající ve hře nebo loterii. Důležité je také to, že spotřebitel je chráněn před poskytováním plnění dodavatelem, které si neobjednal (tzv. setrvačný prodej). V tomto případě není spotřebitel povinen dodavateli jím poskytnuté plnění vrátit a ani jej o tom vyrozumět. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 7

8 Podomní prodej, prodejní zájezdy a předváděcí akce Při těchto formách nabídek zboží a služeb může dojít k nežádoucímu ovlivnění vůle spotřebitele (např. překvapením v bytě spotřebitele, manipulacemi při skupinových předváděcích akcích apod.). Občanský zákoník proto chrání spotřebitele tak, že od spotřebitelské smlouvy uzavřené mimo provozovnu podnikatele lze až na drobné výjimky odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Odstupuje se zasláním odstoupení od smlouvy na adresu k tomuto účelu uvedenou ve smlouvě. Smlouvu je třeba pečlivě číst, neboť někdy je tento údaj uveden nepatrným písmem v záplavě jiného textu. Odstoupení není třeba nijak zdůvodňovat, je právem spotřebitele od smlouvy odstoupit (třeba bezdůvodně). Pokud podnikatel spotřebitele o možnosti odstoupení písemně nepoučil, má tento právo odstoupit ve lhůtě celého 1 roku ode dne uzavření smlouvy. Smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Dalším druhem spotřebitelských smluv jsou spotřebitelské smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné místo k podnikání. Smlouvy sjednané mimo provozní prostory zahrnují např. podomní obchody, nákupy od dealerů na různých předváděcích akcích, prodejních zájezdech, nezahrnují se sem však nákupy u prodejních stánků. Pod smlouvy sjednané mimo provozní prostory spadá i kategorie spotřebitelských smluv, k jejichž sjednání dochází během cesty dodavatele mimo jeho provozovnu nebo během návštěvy v bytě nebo na pracovišti spotřebitele. Dodavatel v těchto případech využívá momentu překvapení, psychologie nátlaku na spotřebitele i spotřebitelovu neznalost, zejména pak to, že spotřebitel nemůže porovnat takto učiněnou nabídku s ostatními nabídkami na trhu. Proto zákon poskytuje spotřebiteli ochranu ve formě práva od smlouvy odstoupit, viz níže. Výjimky ze smluv uzavřených mimo provozní prostory Z režimu smluv sjednaných mimo provozní prostory jsou vyjmuty určité typy smluv: smlouvy, jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení do ní začleněných smlouvy na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím určeného místa smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu dodavatele, s nímž spotřebitel měl možnost se seznámit v nepřítomnosti dodavatele, za předpokladu, že mezi spotřebitelem a dodavatelem má pokračovat spojení při plnění uzavřené nebo jiné smlouvy, a dále za předpokladu, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy nejméně do 7 dnů od převzetí zboží a je s tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě smlouvy pojistné a smlouvy o cenných papírech Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 8

9 Odstoupení od smlouvy sjednané mimo provozní prostory Spotřebitel může od spotřebitelské smlouvy uzavřené mimo provozní prostory písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce do 14 dnů od jejího uzavření. Přitom nejpozději při uzavření smlouvy je dodavatel povinen spotřebitele písemně upozornit na toto právo odstoupit od smlouvy společně s uvedením osoby a její adresy, u které lze právo na odstoupení od smlouvy uplatnit. Delší lhůty pro odstoupení od smlouvy jsou poskytnuty v případě, že dodavatel ještě nezačal s plněním smlouvy, s dodávkou zboží či služeb. V tomto případě má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do jednoho měsíce. Toto neplatí, pokud si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Při odstoupení od smlouvy z důvodu jejího neplnění dodavatelem, je dodavatel povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupní smlouva a odpovědnost za vady Na základě kupní smlouvy vzniká prodávajícímu (dodavateli) povinnost předmět koupě kupujícímu (spotřebiteli) odevzdat a kupujícímu vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu. Má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen na ně kupujícího při sjednávání smlouvy upozornit. Jestliže prodávající tuto svou informační povinnost porušil, má pak kupující právo na přiměřenou slevu z ceny, případně právo na odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu, která činí věc neupotřebitelnou. Právo odstoupit má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. Odpovědnost za vady prodané věci v obchodě Určité odchylky od úpravy odpovědnosti za vady koupené věci platí při jejím prodeji v obchodě, tj. při prodeji zboží podnikatelem spotřebiteli. Pokud z této zvláštní úpravy nevyplývá něco jiného, platí i pro tento prodej obecná úprava odpovědnosti za prodanou věc. Úprava odpovědnosti za prodanou věc je upravena v širší míře pro ochranu spotřebitele. Kromě úpravy obsažené v občanském zákoníku platí pro tuto odpovědnost i zvláštní zákon, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zákonná odpovědnost prodávajícího za vady převzaté věci při jejím převzetí je upravena jako odpovědnost za rozpor se smlouvou. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující odstoupit od smlouvy s výjimkou případu, kdy kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil. Je stanoveno, že prodávající odpovídá kupujícímu za shodu předmětu koupě se smlouvou, v případě, že kupující po uzavření smlouvy a v době do 6 měsíců, zjistí, že věc není v souladu s kupní smlouvou. Prodávající dále odpovídá za vady věci, které se vyskytly po převzetí v zákonné záruční době, která začíná běžet od převzetí věci kupujícím a činí u spotřebního zboží 24 měsíců, u potravinářského zboží 8 dní, u prodeje krmiv 3 týdny a u prodeje zvířat 6 týdnů. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 9

10 způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě, že je na prodané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Rozsah zákonné záruky může prodávající rozšířit prohlášením v záručním listě, ve kterém určí rozsah prodloužené záruky. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. V případě, že je v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy je třeba číst, aby to nebylo v Bruntále. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a kupující nepožaduje výměnu věci, má pak právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. V souladu s ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele má prodávající povinnost vyřídit reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud by se se spotřebitelem nedohodl na delší lhůtě. Pokud reklamace nebude vyřízena v této lhůtě, má spotřebitel stejná práva, jako by se namísto odstranitelné vady jednalo o vadu neodstranitelnou. Měl by pak tedy právo na výměnu věci a právo odstoupit od smlouvy, jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání věci. V případě, že by vada nebránila řádnému užívání věci podle smlouvy, měl by kupující právo na poskytnutí přiměřené slevu nebo může od smlouvy odstoupit. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro která platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 10

11 Reklamace Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb včetně uplatnění rozporu s kupní smlouvou. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. K vyřízení reklamace může být pověřena i jiná osoba. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Do této doby (30 dnů) musí být reklamace vyřízena, tj. musíte být vyrozuměni. Mohou Vás požádat o , mob. telefon být vámi, nic nedávám. Musí vás vyrozumět poštou, obvykle to nestihnou odstoupení od smlouvy, popř. výměna zboží. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 11

12 Co zahrnuje pojem ochrana spotřebitele? * * * odpověď studentů - začátek * * * * * * odpověď studentů - konec * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Uveďte zásady správného a bezpečného spotřebitelského chování * * * odpověď studentů - začátek * * * * * * odpověď studentů - konec * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 12

13 Na co si máme zvláště dávat pozor? * * * odpověď studentů - začátek * * * * * * odpověď studentů - konec * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Uveďte další finty a triky obchodníků na zákazníky * * * odpověď studentů - začátek * * * * * * odpověď studentů - konec * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 13

14 ZDROJE literatura a multimédia: 1) Allen, Robert, G.: Mnohonásobný zdroj příjmů, PRAGMA, ) Boyle, Mark: Muž, který se zřekl peněz a přežil, CPress Brno, ) Canfield, Jack - Switzer, Janet: Pravidla úspěchu, PRAGMA, ) Clason, George, S.: Nejbohatší muž v Babylóně, PRAGMA, ) Covey, Stephen, R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, ) Dnešní finanční svět, TERRA-KLUB, o.p.s., ) Dvořáková, Zuzana - Smrčka, Luboš a kol.: Finanční vzdělávání pro střední školy, C. H. BECK, Praha, ) Eker, Harv T.: Jak myslí milionáři, Práh, ) Gage, Randy: Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz, PRAGMA, ) Gladwell, Malcolm: Bod zlomu, DOKOŘÁN, ) Kadlec, Jiří: Finanční matematika, GJN ) KFP... cesta k fin. nezávislosti, vzděl. spol.: Metodické listy pro učitele 13) Kiyosaki, Robert, T.: Bohatý táta, chudý táta, PRAGMA, ) Kiyosaki, Robert, T.: Cashflow kvadrant, PRAGMA, ) Kiyosaki, Robert, T.: Proč jedničkáři pracují pro trojkaře a dvojkaři pro státní správu, PRAGMA, ) Kociánová, Helena: Finanční gramotnost v kostce, ANAG, ) Kohout, Pavel: Ďáblův slovník ekonomie a financí, HPAP, London, ) Kohout, Pavel: Finance po krizi, Evropa na cestě do neznáma, GRADA, ) Kořený, Karel: Finanční svoboda, hraní deskové hry, školení pro učitele, 20) Maloney, Michael: Investujeme do zlata a stříbra, PRAGMA, ) Mandino, Og: Největší obchodník na světě, PRAGMA, ) Navrátilová, Petra: FINANČNÍ GRAMOTNOST, Computer Media, s.r.o., ) Pacovský, Petr: Člověk a čas, time management IV. generace, GRADA, ) Radová, Jarmila - Dvořák, Petr - Málek, Jiří: Finanční matematika pro každého, 7. aktualizované vydání, GRADA, ) Radová, Jarmila - Dvořák, Petr - Málek, Jiří: Finanční matematika pro každého (příklady), 2. přepracované vydání, GRADA, ) Smrčka, Luboš: Rodinné finance. Ekonomická krize a krach optimismu, C. H. Beck, Praha, ) Stanley, Thomas J., Danko, William, D.: Váš soused je milionář, PRAGMA, ) Slabikář finanční gramotnosti, 2. aktualizované vydání, COFET, a.s., ) Syrový, Petr - Tyl, Tomáš: Osobní finance - řízení financí pro každého, GRADA, ) Tyl, Tomáš: 10 způsobů, jak se (ne)nechat připravit o peníze, GRADA, ) Vorel, Petr: Od českého tolaru ke světovému dolaru, Rybka Publishers, ) Výchova k finanční gramotnosti, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Fraus, ) Televizní pořad Osobní finance, Česká televize, Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 14

15 ZDROJE internet: 1) Asociace občanských poraden 2) Bankovní poplatky 3) Česká národní banka 4) Český statistický úřad 5) Euroskop https://www.euroskop.cz/ 6) Eurostat 7) Evropská centrální banka https://www.ecb.europa.eu/ 8) Evropská komise 9) Federal Reserve System (FED) 10) Finanční gramotnost na GJN 11) Finanční gramotnost do škol 12) Fincentrum 13) Komplexní servis pro spotřebitele https://www.dtest.cz/ 14) Ministerstvo práce a sociálních věcí 15) Měšec.cz 16) Mezinárodní měnový fond 17) Organizace spojených národů (OSN) 18) Peníze.cz 19) Sdružení obrany spotřebitelů 20) Světová banka 21) Veřejný dluh České republiky Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M54 Ochrana spotřebitele STUDENT - 15

M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel)

M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel) M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd, ekonomie

Více

M55 Osobní finanční plán (pracovní list - student)

M55 Osobní finanční plán (pracovní list - student) M55 Osobní finanční plán (pracovní list - student) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd,

Více

Když je peněz nedostatek (pracovní list - učitel)

Když je peněz nedostatek (pracovní list - učitel) M57 Když je peněz nedostatek (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských

Více

Domácí rozpočet (pracovní list - učitel)

Domácí rozpočet (pracovní list - učitel) M53 Domácí rozpočet (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd, ekonomie

Více

M58 Když je peněz nadbytek (pracovní list - učitel)

M58 Když je peněz nadbytek (pracovní list - učitel) M58 Když je peněz nadbytek (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd,

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE Svazek I září 2003 Ing. Karel Novák, Ing. Libor Dupal Praha, zář í 2003 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ / CZECH CONSUMERS ASSOCIATION Budějovická 73, 140 00 Praha 4 tel/fax: 261262280/261262268,

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Část I. Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup

Více

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č. 131/1982 Sb., č. 94/1988 Sb., č. 188/1988 Sb., č. 87/1990 Sb., č. 105/1990 Sb., č. 116/1990

Více

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník

40/1964 Sb. Občanský zákoník Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 Změna: 58/1969 Sb. Změna: 146/1971 Sb. Změna: 131/1982

Více

Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb.

Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb., jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav provedených zákonem ze dne 5.

Více

Ochrana spotřebitele. v ČR. Unlock Your Potential

Ochrana spotřebitele. v ČR. Unlock Your Potential Ochrana spotřebitele v ČR Unlock Your Potential Obsah: Ochrana spotřebitele v ČR Brožura byla zpracována v květnu 2014, text vychází z právního stavu platnému k 1. květnu 2014. Autor: JUDr. Daniel Houdek

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 40/1964 Sb. Občanský zákoník [47/92 Sb.] - znění dle 264/06 Sb. 40/1964 Sb. ZÁKON Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č.

Více

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní Přednáška 3, 2008 Počítačové a informační právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní 1 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník

40/1964 Sb. Občanský zákoník 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 Změna: 58/1969 Sb. Změna: 146/1971 Sb. Změna: 131/1982 Sb. (část) Změna: 131/1982 Sb. Změna: 94/1988 Sb. Změna: 188/1988 Sb. Změna: 87/1990 Sb. Změna:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatelem internetového obchodu Xfitness-shop.cz a prodávajícím je:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatelem internetového obchodu Xfitness-shop.cz a prodávajícím je: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetového obchodu Xfitness-shop.cz a prodávajícím je: Mgr. Kateřina Kočvarová IČ: 67272681 DIČ: CZ7858172762 se sídlem: Branická 8/48, Praha 4, 14700 zapsaná

Více

Obchodní podmínky. Obchodní a montážní firma:

Obchodní podmínky. Obchodní a montážní firma: Obchodní podmínky Chráníme Vaše osobní data a uvědomujeme si, že bezpečnost osobních dat na internetu je jedno z nejdiskutovanějších témat a proto Vám zaručujeme, že všechna osobní data budeme používat

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964 Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 40 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.; ve znění zákona č. 58/1969 Sb.; zákona č.

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obecná ustanovení Vymezení pojmů Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách: Přechod vlastnického práva Dodací a platební podmínky Cena a dodací lhůta Právo

Více

Obchodní podmínky. I. Všeobecná část. II. Vymezení pojmů. III. Jak vybrané zboží nakupovat

Obchodní podmínky. I. Všeobecná část. II. Vymezení pojmů. III. Jak vybrané zboží nakupovat Obchodní podmínky I. Všeobecná část 1/ Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.bazenyshop.cz, společností PLK s.r.o., se sídlem Říčanská 69, 250

Více

Nákupní řád SIKO KOUPELNY a.s.

Nákupní řád SIKO KOUPELNY a.s. Nákupní řád SIKO KOUPELNY a.s. Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující). Bližší informace o prodávajícím

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Hora Marek Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Sídlo společnosti : Vršovická 97/832, 100 00, Praha 10 Provozovna : Plzeňská

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

VYBRANÁ USTANOVENÍ. (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. VYBRANÁ USTANOVENÍ 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 13 (1) Fyzická

Více

Obchodní podmínky MIPA s.r.o.

Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností MIPA s.r.o., se sídlem U Rajské zahrady 954/2, 130 00 Praha 3 od 1. 1. 2014. Podmínky

Více

smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ms4.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je podnikatel

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží především textilu a hudebních

Více

1. Kontaktní údaje prodávajícího

1. Kontaktní údaje prodávajícího 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: NET-MARKET.CZ s.r.o. Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín IČ: 29361249, DIČ: CZ29361249 Zapsaná: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka 75034 Telefon:

Více