DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015"

Transkript

1 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ AKTUALIZACE PRO ROK 2014 Brno, 2013

2 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomiky a managementu pro rok 2014 vychází vedle předpokládaných dopadů probíhající reformy českého vysokého školství i z organizačních a procesních změn uvnitř resortu obrany. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomiky a managementu pro rok 2014 v podmínkách fakulty rozpracovává priority a doporučení obsažené v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany přepracovaném pro období Priority rozpracované v Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomiky a managementu pro rok 2014 byly projednány na jednání kolegia děkana Fakulty ekonomiky a managementu dne 13. prosince 2013, ve Vědecké radě Fakulty ekonomiky a managementu dne 21. ledna Dne 27. ledna 2014 byla Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomiky a managementu pro rok 2014 schválena na řádném zasedání Akademického senátu Fakulty ekonomiky a managementu. 2

3 Zaměření rozvoje Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2014 V roce 2014 bude pokračovat proces posilování postavení fakulty jako respektované a transparentní vojenské vzdělávací instituce, jejíž hlavním posláním je připravovat klíčový personál Ozbrojených sil České republiky. Tomuto hlavnímu poslání budou podřízeny veškeré komplementární a podpůrné aktivity. Změna v orientaci fakulty se v roce 2014 odrazí i ve změně jejího názvu. Z hlediska dlouhodobé perspektivy je pro FEM určující její ambice udržet a rozvíjet postavení plnohodnotné a svým zaměřením i jedinečné součásti vysoké školy univerzitního typu, odpovídající za přípravu klíčového personálu Ozbrojených sil České republiky a garantující vlastní jedinečný doktorský studijní program. S ohledem na tuto ambici, upřesněné poslání v oblasti vzdělávání, vědecko-výzkumné, expertní a inovační činnosti a s přihlédnutím k záměrům a omezením UO jako celku, FEM provede optimalizaci organizační struktury. V návaznosti na komplexní záměr UO a na varianty rozpracované v roce 2013 na úrovni fakulty zrealizuje změny v dislokaci pracovišť a redukci rozsahu učebně-vzdělávací základny. V návaznosti na optimalizovanou strukturu fakulty budou zpracovány záměry rozvoje kateder, které budou respektovat integrované a provázané působení fakulty jako celku, ale i diverzifikované poslání a způsob participace jednotlivých kateder při naplňování především vzdělávací strategie UO v podmínkách FEM a při realizaci Strategie rozvoje VVIaEČ FEM. Tyto záměry budou akcentovat nezbytnost i přínosy spolupráce napříč katedrami fakulty i směrem k ostatním součástem UO. FEM zreviduje zpracované plány kariérního růstu akademických pracovníků s ohledem na potřebu personálního zabezpečení realizace a garance perspektivních studijních programů a s ohledem na naplňování Strategie rozvoje VVIaEČ FEM. Tyto plány budou v návaznosti na záměry rozvoje jednotlivých kateder doplněny o jazykovou přípravu, rozvoj pedagogických kompetencí, stáže a další aktivity podporující komplexní rozvoj akademických pracovníků. V oblasti vnitřního řízení bude fakulta participovat na přípravě strategie vnitřního řízení UO, a její implementaci do podmínek fakulty s důrazem na nastavení standardů a metodik výkonů kateder. Nedílnou součástí řízení FEM se stane řízení rizik, jejichž okruh bude pravidelně monitorován a vyhodnocován. Ve vztahu k akreditovanému vysokoškolskému studiu bude FEM rozvíjet profesně orientovaný vojenský magisterský studijní program, připraví akademicky orientovaný komplementární bakalářský studijní program s perspektivou jeho doplnění analogicky zaměřeným navazujícím magisterským studijním programem. Ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání bude FEM především participovat na přípravě a zahájení realizace nového pojetí kariérových kurzů, a to v návaznosti na nosné zaměření akreditovaných studijních programů. V nadcházejícím období FEM bude pokračovat v aktivní politice spolupráce s aplikační sférou, zejména AČR bude zapojovat externí aktéry do výuky na fakultě. FEM bude rozvíjet mezinárodní mobilitu studentů a akademických pracovníků. V oblasti marketingu bude pro FEM stěžejní aktivní a cílená propagace FEM jako jedinečné vzdělávací instituce v ČR formálním i neformálním marketingovým působením zaměřeným přednostně na oslovení dostatečného počtu potenciálních uchazečů o studium. 3

4 FEM bude prosazovat odpovědnost za zajišťování kvality činností FEM, včetně odpovědnosti za výchovu a rozvoj osobnosti studentů a odpovědnosti za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů na trhu práce, ať již v ozbrojených silách, nebo v civilním sektoru u studentů vojenského studia po ukončení aktivní služby v AČR, u studentů civilního studia bezprostředně po absolvování studijních programů na FEM. Pro zvýšení motivace studentů bude FEM prosazovat posílení práce pedagogů se studenty s důrazem na výraznější zapojování studentů v průběhu studia i v rámci dalších aktivit FEM. 4

5 Priority rozvoje Fakulty ekonomiky a managementu pro rok 2014 Pro rok 2014 si FEM stanovuje tyto priority: 1. Vytvořit komplexní podmínky pro zahájení výuky v magisterském studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil. 2. Připravit dokumentaci k akreditaci komplementárního bakalářského studijního programu (SP2015-FEM-K) v oblasti aplikovaného managementu s předpokladem zahájení jeho realizace od akademického roku Vytvářet předpoklady pro splnění požadavků resortu obrany na absolventy FEM. 4. Zahájit implementaci Strategie rozvoje VVIaEČ FEM. 5. Vnější vztahy a marketing FEM soustředit na oslovení dostatečného počtu kvalitních uchazečů o studium a na propojování činností FEM s praxí. 6. Realizovat a rozvíjet mezinárodní mobilitu studentů a akademických pracovníků a vytvářet předpoklady pro studium zahraničních studentů na FEM. 7. Zvyšování profesionality vojáků stálého stavu FEM a občanských zaměstnanců soustředit na rozvoj vojenského charakteru fakulty, zvýšení odborné připravenosti a schopnosti formovat osobnostní profilu studenta FEM/UO (budoucího důstojníka AČR). 5

6 Priority rozvoje Fakulty ekonomiky a managementu pro rok 2014 rozpracované do konkrétních úkolů, opatření a kontrolovatelných výstupů 1. Vytvořit komplexní podmínky pro zahájení výuky v magisterském studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil. udělení akreditace studijního oboru Řízení a použití ozbrojených sil; počet uchazečů o studium a počet studentů zapsaných ke studiu ve studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil; rozpracované studijní plány a písemné přípravy pro výuku studijních předmětů; vytvořené nebo inovované studijní opory; materiální a technické prostředky podpory výuky; organizační opatření a dohovory k zajištění výuky realizované v součinnosti více pracovišť; pravidla hodnocení studentů vojenského prezenčního studia schválená uvnitř FEM a UO a ze strany odběratele; realizovat plán marketingu FEM/UO s důrazem na propagační aktivity v období únor-březen a listopad-prosinec 2014; naplňovat monitorovací 2. klíčové aktivity projektu ESF OP VK INOSPEM; vytvořit podmínky pro začlenění a realizaci vojensko-humanitních předmětů v rámci společných částí platné akreditace studijního oboru; zformovat a realizovat bloky vojenskohumanitní problematiky v rámci jednotlivých studijních modulů studijního oboru; v součinnosti s ostatními součástmi UO (vč. školního praporu a rektorátu) VeV-VA, popř. dalšími složkami resortu obrany připravit detailní plán personálního a materiálního zajištění obsahové náplně výuky 1. ročníku studia s důrazem na studijní předměty obsažené v blocích praktické výuky; navrhnout, v rámci UO a s odběratelem absolventů projednat a odsouhlasit pravidla hodnocení studentů vojenského prezenčního studia; tato pravidla zakomponovat do vnitřních norem FEM jako pravidla pro rozřazování studentů do studijních modulů (odborností); s těmito pravidly seznámit akademickou obec FEM s důrazem na studenty 1. ročníku vojenského prezenčního studia. 2. Připravit dokumentaci k akreditaci komplementárního bakalářského studijního programu (SP2015-FEM-K) v oblasti aplikovaného managementu s předpokladem zahájení jeho realizace od akademického roku 2015/16. rozpracovaná obsahová náplň SP2015-FEM-K; zpracovaná žádost o akreditaci SP2015-FEM-K, projednaná/schválená v orgánech FEM; rozhodnutí o udělení akreditace SP2015-FEM-K. v návaznosti na připravený vojenský magisterský studijní program Řízení a použití ozbrojených, standardy Akreditační komise pro oblast aplikovaného managementu, deskriptory oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory a předpokládanou uplatnitelnost absolventů rozpracovat obsahovou náplň do podoby struktury bakalářského studijního programu; návrh obsahové náplně komplementárního bakalářského studijního programu verifikovat a upřesnit v rámci diskuze uvnitř FEM a následně ve spolupráci s představiteli předpokládaných zaměstnavatelů absolventů FEM; 6

7 ve vnitřním i vnějším dialogu akceptovanou obsahovou náplň SP2015-FEM-K dopracovat do podoby žádosti o akreditaci studijního programu v prezenční i kombinované formě, tuto žádost po projednání v příslušných orgánech FEM do 31. května 2014 předložit Akreditační komisi. 3. Vytvářet předpoklady pro splnění požadavků resortu obrany na absolventy FEM. poměr směrného čísla (objednávky resortu obrany) a počtu studentů/absolventů daného ročníku/typu/formy studia; vyhodnocení míry neúspěšnosti studentů všech typů a forem studia na FEM, identifikace příčin a návrh opatření jejího snižování; analýza výsledků hodnocení kvality činností na FEM/UO studenty FEM, vč. porovnání s výsledky za rok 2013; navržený systém monitorování aktuálních potřeb vojenské praxe s ohledem na zaměření absolventů vojenského studia na FEM; realizovaný kurz pro podporu rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků FEM. zajistit informovanost studentů o průběhu studia v daném studijním programu, studijních oborech a studijních modulech, souvisejících úskalích a možnostech zvládání studijních požadavků formou pravidelných besed vedoucích pracovníků fakulty a kateder se studenty se zvláštní pozorností věnovanou studentům prvního ročníku magisterského a bakalářského studijního programu; provést komplexní analýzu odchodovosti jednotlivých kategorií studentů FEM s důrazem na identifikaci skutečných příčin a možných opatření ke snižování neúspěšnosti studentů na FEM; provádět systematickou kontrolní činnost výuky na všech stupních řízení fakulty, na základě zjištěných skutečností koncipovat opatření směřující ke zvýšení kvality výuky na FEM; provést hodnocení kvality činností FEM/UO studenty FEM, získané informace vyhodnotit v relaci k výsledkům pilotního hodnocení a připravit záměr případných opatření ke zvýšení kvality činností FEM; v případě potřeby upravit formu a obsah hodnocení; naplňovat monitorovací indikátory 2. a 3. klíčové aktivity projektu ESF OP VK INOSPEM. 4. Zahájit implementaci Strategie rozvoje VVIaEČ FEM. Strategie rozvoje VVIaEČ FEM rozpracovaná do dílčích záměrů rozvoje kateder a do rámcového plánu perspektivních projektů na FEM; zpracovaná analýza stavu vědních oborů FEM; počet projektů přijatých k realizaci/realizovaných v souladu se Strategií rozvoje VVIaEČ na FEM; počet návrhů projektů přijatých k realizaci externími poskytovateli podpory; objem získaných finančních prostředků na podporu VVIaEČ na FEM; počet výsledků uznatelných podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů; bodové vyjádření výsledků uznaných podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů; žádost o zařazení časopisu Ekonomika a management do mezinárodně uznávané databáze odborných časopisů. 7

8 vyhodnotit dosažené výsledky realizovaných projektů institucionální a účelové podpory; vyhodnotit využití získané podpory projektů vysokoškolského specifického výzkumu a průběžných výsledků; prostřednictvím analýzy SWOT provést zhodnocení stavu vědných oborů na FEM; zpracovat harmonogram implementace Strategie rozvoje VVIaEČ FEM a tento následně rozpracovat na katedrách; podporovat talentované studenty a zapojovat je do vědecko-výzkumné činnosti, zejména do studentské tvůrčí činnosti a řešení projektů vysokoškolského specifického výzkumu; propojovat a koordinovat činnost řešitelských týmů projektů v návaznosti na výsledky průběžných hodnocení; propojovat řešení záměrů rozvoje organizace a projektů specifického výzkumu s vybranými projekty NATO; zpracovat a podat přihlášky výzkumných projektů v návaznosti na poskytovateli vypsané soutěže a na volné kapacity FEM; prohloubit propojování vzdělávání s výzkumem, vývojem, inovační a další tvůrčí činností a aplikační sférou; propagace výsledků VVIaEČ dosažených na FEM; vytvoření elektronické verze časopisu Ekonomika a management, následně připravení žádosti o zařazení časopisu do mezinárodně uznávané databáze odborných časopisů; aktivně propagovat odborný časopis Obrana a strategie za účelem zvýšení jeho renomé a kvality. 5. Vnější vztahy a marketing FEM soustředit na oslovení dostatečného počtu kvalitních uchazečů o studium na propojování činnosti FEM s praxí. počet zájemců o všechny typy a formy studia na FEM; počet a kvalita zpráv o činnosti a výsledcích FEM zveřejněných na webových stránkách FEM/UO/MO a ve Štábním informačním systému resortu MO ČR (ŠIS); počet univerzitních marketingových aktivit k propagaci studijních příležitostí s aktivním zapojením FEM; počet středních škol aktivně zprostředkovávajících svým studentům informace o možnostech studia na FEM; počet a kvalita aktivních prezentací FEM na středních školách a besed se studenty středních škol; počet odborníků z praxe zapojených do výuky na FEM; počet akademických pracovníků FEM zapojených do zabezpečení vojensko-odborné přípravy organizačních prvků AČR/MO. cíleně marketingově působit (v rámci plnění role FEM při realizaci aktivní náborové politiky UO a ve spolupráci s rekrutačními pracovišti resortu obrany) k udržení počtu zájemců o studium v bakalářském a doktorském studijním programu a zvýšení počtu zájemců o navazující magisterské studium na FEM; 1 poskytovat kvalitní, včasné a přesné informace o dění na FEM plným využitím funkcionality informačního systému UO a ŠIS s důrazem na prezentaci kvalitních výsledků činnosti FEM; spolupracovat zejména s organizačními prvky AČR/MO za účelem rozvoje intersektorální mobility a precizace a ověřování požadavků na vzdělávací, výzkumnou, inovační a expertní roli FEM; 1 Pozn.: Naplňování této priority je úzce propojeno s prioritou 1 Vytvořit komplexní podmínky pro zahájení výuky v magisterském studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil, zahrnující mj. zajištění dostatečného počtu studentů zapsaných ke studiu v tomto studijní oboru. 8

9 rozvíjet spolupráci se středními školami profilujícími se v přípravě středoškolského personálu pro sféru obrany a bezpečnosti; rozvíjet mezinárodní spolupráci s vojenskými školami a dalšími zahraničními vysokými školami a institucemi členských států NATO, EU a partnerských zemí s prioritním zaměřením na země Visegrádské skupiny, program NATO DEEP a EU LoD7; realizovat zahraniční studijní, výukové a pracovní pobyty, nastavit a uskutečňovat systém sběru a vyhodnocování zahraničních zkušeností a přenášet přínosné praktické zkušenosti do podmínek FEM. 6. Realizovat a rozvíjet mezinárodní mobilitu studentů a akademických pracovníků a vytvářet předpoklady pro studium zahraničních studentů na FEM. počet uzavřených bilaterální dohod v rámci nově schváleného rozšířeného programu Erasmus +; kreditový rozsah studijních plánů předmětů studijního oboru Řízení a použití ozbrojených sil připravených pro výuku v anglickém jazyce; počet vytvořených/inovovaných/pořízených studijních opor v angličtině pro zabezpečení studia ve studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil; počet akademických pracovníků FEM absolventů kurzu anglického jazyka pro pedagogy; počet zahraničních studentských, výukových a pracovních mobilit na FEM a počet studentských, výukových a pracovních mobilit studentů a pracovníků FEM v zahraničí. naplňovat monitorovací 2. a 4. klíčové aktivity projektu ESF OP VK INOSPEM; zajistit uzavření bilaterálních dohod s aktuálně spolupracujícími zahraničními vzdělávacími institucemi v rámci nově schváleného rozšířeného programu Erasmus + a usilovat o uzavírání nových bilaterálních dohod s dalšími perspektivními vzdělávacími institucemi s důrazem na tradiční členské státy EU; v rámci disponibilních zdrojů realizovat vysílání studentů a akademických pracovníků na zahraniční studijní, výukové a pracovní pobyty a stáže; pokračovat v konsolidaci spektra studijní nabídky FEM v anglickém jazyce pro studijní pobyty zahraničních studentů s ohledem na: o zájem zahraničních partnerů, o přechod na nové studijní programy, o volnou pedagogickou kapacitu FEM. 7. Zvyšování profesionality vojáků stálého stavu FEM a občanských zaměstnanců soustředit na rozvoj vojenského charakteru fakulty, zvýšení odborné připravenosti a schopnosti formovat osobnostní profilu studenta FEM/UO (budoucího důstojníka AČR). výsledky praktických zaměstnání vojenské odborné přípravy; výsledky přezkoušení fyzické zdatnosti vojáků z povolání stálého stavu FEM. organizovat pravidelné pořadové nácviky vojáků z povolání stálého stavu FEM s důrazem na precizaci povelové techniky, praktických návyků a dovedností; vytvořit podmínky pro eliminaci nevyhovujících výsledků výročního přezkoušení tělesné zdatnosti vojáků z povolání FEM; vojensko-odbornou přípravu organizovat a provádět s využitím pomůcky Zásady plánování a řízení vojensko-odborné přípravy vedoucích pracovníků, velitelů a štábů (čj /2004-9

10 1618) a publikace Příprava příslušníků Armády České republiky (Pub ) s důrazem na zapojení odborníků z praxe AČR; v rámci vojensko-odborné přípravy vedoucích pracovníků/velitelů provést praktická zaměstnání a ta zaměřit na rozvoj vojensko-profesních znalostí a praktických dovedností VZP FEM; v součinnosti s velitelem špr participovat na realizaci vojensko-profesní přípravy studentů FEM; prosadit maximální možnou účast stálého stavu na pořadové přípravě a vojensko-odborných zaměstnáních; podílet se na opatření k prevenci sociálně nežádoucích jevů v souladu s přijatou Koncepcí prevence sociálně nežádoucích jevů na období let ; zařadit problematiku prevence sociálně nežádoucích jevů a boje proti korupci do plánu vojensko-odborné přípravy pracovníků FEM formou přednášek akademických pracovníků FEM i zapojováním externích expertů. 10

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Brno, listopad 2008 Aktualizace

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2008 Brno, únor 2008 Aktualizace

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

1. Kvalita a relevance

1. Kvalita a relevance Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2013. Přerov říjen 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT 2011 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) navazuje

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2014 (AR 2013-2014) Praha říjen 2013

Více