PODPORA A ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA A ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PODPORA A ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ V BRNĚ A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Autorka: Kateřina Petrášová Brno, prosinec

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila

3 OBSAH Úvod Cíle Evropského roku dobrovolnictví Dobrovolnické centrum Brno Náplň činnosti Dobrovolnického centra Brno Aktivity Dobrovolnického centra Brno Síťování a podpora neziskových organizací Dobrovolnický InfopointBrno/JMK/svět Aktivní trávení volného času - kde a jak? Podpora vlastních projektů mladých lidí Materiálně-technické zabezpečení centra Harmonogram aktivit a finanční zabezpečení..., Harmonogram aktivit Finanční zabezpečení...17 Závěr...18 Příloha A...,

4 ÚVOD Na základě rozhodnutí Evropské komise - Rady ministrů zodpovědných za kulturu byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, tzv. "Evropským rokem dobrovolnictví". V České republice se gestorem roku stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Téma dobrovolnictví, které je právem považováno za jeden ze základních rysů občanské společnosti, se tak v rámci Evropy vrací do popředí po rovných deseti letech. Podpora a rozvoj dobrovolnictví v Brně a Jihomoravském kraji, s přesahem na zapojování mladých lidí do dobrovolných činností, je hlavním tématem této ročníkové práce. Na úvod bude možná vhodné ujasnit si, kdo vlastně dobrovolník je. "Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat svůj čas, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo činnostem konaným ve veřejném zájmu bez nároku na odměnu, a to organizovaně nebo samostatně. Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Opravdovým dobrovolníkem se stává opravdu svobodný člověk, který se sám rozhodne někomu či něčemu pomoci. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň přináší dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, nové zkušenosti a dovednosti, obohacení v mezilidských vztazích." (Hestia - Sdružení dobrovolných aktivit, webová aplikace, Zapojování mladých lidí do dobrovolnických činností je důležité s ohledem na rozvoj jejich osobních dovedností, zkušeností a klíčových kompetencí, které jejím prostřednictvím získávají - příprava aktivit, týmová práce, komunikace, kreativita. Mladí lidé mají také možnost setkávat se s novými lidmi, nabírat zkušenosti, aktivně trávit svůj volný čas a získat pocit uspokojení a naplnění z dobře vykonané smysluplné činnosti v různých oblastech. Důležitá je také skutečnost, že zkušenosti získané angažovanou pomocí ve prospěch společnosti usnadňují přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu a dospělosti, umožňují navázaní profesních kontaktů a posun v životních hodnotách. 4

5 V současné době je pro zájemce o dobrovolnou pomoc v Brně a Jihomoravském kraji (JMK) obtížné získat jednoduchým způsobem přehled, kde a jak je možné se zapojit, a to i přesto, že funguje celá řada dobrovolnických projektů. Chybí centrální nabídka, která by sdružovala požadavky jednotlivých nevládních organizací. Práce navrhuje a rozpracovává konkrétní možnosti, jak podpořit téma dobrovolnictví v daném regionu a jak tyto překážky odstranit. Jde o využití potenciálu, který v Brně, potažmo Jihomoravském kraji (JMK) je. Práce se pokusí naznačit, jak zjednodušit cestu zájemců o dobrovolnictví do neziskových organizací, které jejich pomoci mohou využít. Jde o zcela nový, rozvíjející se záměr. Práce je příležitostí pohlédnout na něj s patřičným odstupem a plánované aktivity popsat a utřídit. Základní aktivitou je analýza současného stavu v oblasti dobrovolnictví a vytvoření sítě organizací nabízejících zapojení dobrovolníků do dobrovolnických činností na území města Brna a JMK. Navazuje potřeba vyměnit si dosavadní zkušenosti a využít nabídky nového prostoru "Dobrovolnického centra Brno" - organizace by měly být významnou hybnou silou fungování centra tak, aby jeho aktivity měly co největší dopad na region a samotné organizace. Práce také představí návrhy dalších aktivit, kterými je možné nastavených cílů dosáhnout. Kromě již zmiňovaného síťování organizací, zajištění výměn zkušeností a spolupráce je nutné zaměřit pozornost i na komunikaci se státní správou a samosprávou. Základem úspěchu ale bude zejména nastavení takových aktivit, kterými bude možné atraktivní formou neorganizovaným mladým lidem ve věku let dobrovolnictví v Brně, JMK a světě přiblížit a nabídnout. V neposlední řadě je zde nabídka prostoru a podpory při realizaci vlastních nápadů mladých lidí a jejich aktivizace. Důležitým faktorem je také propagace tématu dobrovolnictví a jeho medializace, a to ve spolupráci se známými brněnskými osobnostmi, neziskovými organizacemi a dalšími partnery. Naší snahou bude propojit známé brněnské tváře s tématem, které je jim blízké, a tím i s organizací, která jej zaštiťuje. Zapojení osobností do dobrovolnických aktivit jistě 5

6 prospěje k většímu mediálnímu prostoru. Tématu propagace bych se ráda věnovala v ročníkové práci za 2. ročník. Od nastíněných aktivit si slibuji zlepšení podmínek pro zájemce o dobrovolnictví, propojení neziskových organizací pracujících s dobrovolníky a zvýšení zájmu mladých lidí o tématiku dobrovolnictví. 6

7 1. CÍLE EVROPSKÉHO ROKU DOBROVOLNICTVÍ přijala Rada ministrů zodpovědných za kulturu rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, tzv. "Evropským rokem dobrovolnictví". Zároveň stanovila, že obecným účelem evropského roku je podněcovat a podporovat úsilí, které Společenství, členské státy, místní a regionální orgány vyvíjejí, aby občanské společnosti vytvořily podmínky pro dobrovolnictví v Evropské unii (EU) a zajistily větší zviditelnění dobrovolných činností v EU, a to zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů. Cíle Evropského roku dobrovolnictví jsou (www.eyv2011.eu): 1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví s cílem zakotvit dobrovolnictví jakožto součást podpory občanské účasti a činností lidí pro lidi v kontextu EU a ve vhodných a nezbytných případech řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem; 2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu, s cílem usnadňovat dobrovolné činnosti a pomáhat organizátorům zavádět nové druhy dobrovolných činností a podněcovat navazování kontaktů (networking), mobilitu, spolupráci a součinnost v rámci občanské společnosti a mezi občanskou společností a dalšími oblastmi v rámci EU; 3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti s cílem podporovat vhodné pobídky pro jednotlivce, společnosti a organizace pro rozvoj dobrovolníků, a na úrovni EU a členských států zajistit uznávání dobrovolnictví ze strany tvůrců politiky, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání, jakož i zaměstnavatelů, pokud jde o dovednosti a kompetence rozvíjené prostřednictvím dobrovolnictví; 7

8 4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné povědomí o důležitosti dobrovolnictví jakožto projevu účasti občanů, která přispívá k řešení otázek společného zájmu všech členských států, jako je harmonický rozvoj společnosti a sociální soudržnost. Aktivity prezentované v této ročníkové práci vycházejí z uvedených vyhlášených cílů a podporují je. Zkušenosti při návrhu aktivit vycházejí z členství autorky v Meziresortním koordinačním výboru pro Evropský rok dobrovolnictví - za střediska volného času, ze zapojení v přípravné pracovní skupině při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a celorepublikového setkání zájemců o tématiku dobrovolnictví v Berouně. Při těchto aktivitách vznikl návrh pracovat ve dvanácti tematických skupinách, kterými jsou: 1. Dobrovolnictví ve zdravotnictví 2. Dobrovolnictví v sociálních službách 3. Dobrovolnictví v kultuře a multikultuře 4. Dobrovolnictví ve sportu 5. Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží 6. Dobrovolnictví v ekologii 7. Dobrovolnictví rozvojové a mezinárodní 8. Dobrovolnictví v krizových situacích 9. Dobrovolnictví v zájmových organizacích 10. Komunitní dobrovolnictví 11. Firemní dobrovolnictví 12. Dobrovolnictví a charita 8

9 2. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM BRNO Dosavadní zkušenosti potvrzují, že práce dobrovolnických center v regionech je důležitou podmínkou rozšíření dobrovolnické činnosti nejen v nestátních neziskových organizacích, ale i v dalších programech podporovaných obcemi i státem. Umístění dobrovolnického centra v samotném centru města (v prostorách Lužánek - SVČ) zlepší podmínky jak pro potenciální dobrovolníky, tak pro neziskové organizace. Dobrovolnictví navíc je a může být profesionálně organizováno, aniž by ztratilo svoji spontaneitu. Je pravidelným a spolehlivým zdrojem pomoci pro organizaci, která s dobrovolníky spolupracuje, a zároveň zdrojem nových zkušeností, zážitků i příležitostí pro osobní růst dobrovolníků NÁPLŇ ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉHO CENTRA BRNO Hlavním cílovou skupinou "Dobrovolnického centra Brno (DCB)" jsou mladí lidé ve věku let. Záměrem je pokrytí těchto oblastí: a) síťování a podpora neziskových organizací b) Dobrovolnický Infopoint - Brno/JMK/svět c) aktivní trávení volného času - kde a jak? d) podpora vlastních projektů mladých lidí Úkolem práce je vymezené oblasti popsat a vydefinovat tak, aby byl nastaven rámec pro rok Jednotlivé části budou pak rozpracovány zvlášť v rámci týmů, které na nich budou pracovat, a budou spadat do jejich kompetence. DCB je nově se rozjíždějící organismus, jehož růst v prvních měsících příštího roku, v nově postaveném týmu, podpoříme přípravou strategického plánu a konkrétním rozpracováním jednotlivých kroků, jak bylo naznačeno. 9

10 3. AKTIVITY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA BRNO Dobrovolnické centrum Brno může svými aktivitami pokrýt hned několik důležitých oblastí, které jsou navzájem propojené. Síťování organizací, které se tématice dobrovolnictví věnují, samotná nabídka možnosti zapojení do dobrovolnických aktivit směřovaná k cílové skupině mladých ve věku let (Dobrovolnický Infopoint), nabídka aktivního trávení volného času a zejména podpora vlastních nápadů a projektů mladých lidí SÍŤOVÁNÍ A PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Jak je naznačeno v úvodu, pro kvalitní a smysluplné nastavení práce Dobrovolnického centra v Brně je prvotním základem zjištění aktuální situace v regionu. V prosinci 2010 jsme iniciovali 1. síťovací setkání organizací pracujících s dobrovolníky v JMK. Setkání předcházelo vytvoření databáze kontaktů, která dnes čítá 132 organizací, pozvání přijalo 65 zástupců. Pozváni byli také představitelé státní správy a samosprávy. V rámci jednodenního programu se nám podařilo zmapovat situaci na území města Brna a Jihomoravského kraje, našel se dostatek prostoru pro představení jednotlivých organizací a témat, která z pohledu dobrovolníků řeší, i pro definování možností a překážek tématu dobrovolnictví, a také pro doplnění adresáře organizací. Mgr. Jana Heřmanová (v roce 2010 vedoucí odboru pro mládež MŠMT) prezentovala základní cíle ERD a zodpovídala dotazy účastníků. Přínosná byla práce v tematických skupinách (dobrovolnictví v sociálních službách, ve sportu, v práci s dětmi a mládeží, v mimořádných a krizových situacích, v ochraně životního prostředí, v zájmových organizacích). Na setkání byli zvolení lídři jednotlivých tematických skupin, kteří budou jejich činnost koordinovat dle nastavených modelů. Všechny zastoupené organizace budou v lednu 2011 zpracovávat úkoly, na nichž došlo ke konsensuální shodě: - adresář akcí nominovaných na společné prezentační výstupy tématu dobrovolnictví - možnosti propagace tématu dobrovolnictví v rámci činnosti organizace 10

11 - návrh společné prezentační akce - adresář organizací a členů tematických skupin - doplnění o další zájemce - rozpracování nástřelů práce tematických skupin ze setkání - další podněty a připomínky k tématu dobrovolnictví a naplňování cílů v JMK Účastníkům byl také předložen hodnotící dotazník, z jehož výsledků můžeme tvrdit, že setkání se většině velmi líbilo a že splnilo jejich očekávání - navázání nových kontaktů a možnosti zapojit se a spolupracovat na přípravě aktivit v rámci ERD Z dotazníků uvádíme: Chcete se podílet na dalších aktivitách souvisejících s tématem ERD v Jihomoravském kraji? 34x ano, 1x ne V jaké podobě? Prací v tematické skupině, účastí na akcích, propagací, snahou připojit k ERD Týdny pro neziskový sektor - nejlépe celorepublikově, výměnou zkušeností, vzájemnou podporou, podporou ze strany města Brna (pokud bude zájem zastupitelů), přípravou projektů. V čem Vás setkání potěšilo? Velká účast zástupců organizací, ochota lidí z JMK účastnit se setkání, příjemná tvořivá atmosféra, zajímavé věkové složení, konstruktivní jednání, široké spektrum organizací, profesionální organizační úroveň, interaktivně vedené setkání, dodržování časového programu, příjemné vedení, viditelná naděje na lepší zítřky, splnilo svůj síťovací účel, přínos praktických návrhů a nápadů pro další spolupráci, přístup k informacím. 11

12 Co považujete za slabou stránku setkání: Málo konkrétní úvod, kopírování chyb z Berouna, vše probíhalo moc rychle, časová náročnost, nenaplnění některých pracovních skupin, neúčast někoho vyššího (např. hejtman), neosobní aula. Další koordinace bude probíhat v těchto rovinách: - setkávání všech zájemců o tématiku dobrovolnictví - 4x v roce práce v tematických skupinách - dle dohody uvnitř skupiny (k dispozici budou zpracované zápisy z prvního setkání) - realizace společně nastavených aktivit Návrh programu pro nejbližší - únorové setkání organizací ( :00): Dopoledne Panelová diskuse s hosty - zástupci státní správy a samosprávy Setkání tematických pracovních skupin - dopracování materiálů z prosince, zpracování vstupů všech přítomných do akčního plánu, návrhy na společné výstupy. Odpoledne Sladění možných výstupů a společných aktivit v rámci Jihomoravského kraje s případným přesahem na celorepublikovou úroveň (konec února zahajovací konference k ERD) Celkovou koordinaci zajišťuje Dobrovolnické centrum Brno - Kateřina Petrášová. 12

13 3. 2. DOBROVOLNICKÝ INFOPOINT - BRNO/JMK/SVĚT Dobrovolnický Infopoint je základním prostředkem pro podporu dobrovolnictví. Zprostředkovává kontakt mezi těmi, kteří mají zájem o dobrovolnickou práci, a těmi, kteří tuto práci využívají a potřebují ji. Úkoly Dobrovolnického centra Brno (DCB): - zpracovat metodiku pro práci s dobrovolníky v rámci DCB - vytipovávat tematicky pestré organizace pro uplatnění dobrovolníků - zajistit propagační prostor pro prezentaci organizací v DCB - realizovat veřejné akce s každou vytipovanou organizací a společně se známou brněnskou osobností (propagace DCB i organizace, vizuální přiblížení dobrovolnické práce veřejnosti) - aktivně zjišťovat možnosti dobrovolné práce v zahraničí a tuto nabídku aktualizovat - návštěvníky DCB průběžné informovat o dobrovolnických projektech v Brně, JMK a ve světě - realizovat propagační tematické večery představující činnost organizací zapojujících dobrovolníky v ČR i zahraničí a také nabízet prostor dobrovolníkům pro prezentace výstupů jejich zapojení v ČR či v zahraničí - zprostředkovávat vlastní zkušenosti zahraničních dobrovolníků v ČR Informace tak nabízíme v pasivní i v aktivní formě. Půjde vždy o prezentace na základě osobní zkušenosti, které umožní zviditelnit rozdílnost pohledů a nabídnou prostor pro využití nevšední zkušenosti vrstevníků pro motivaci ostatních, ještě nezapojených mladých lidí. Návštěvníci večerů získají přehled o zahraničních příležitostech (Národní agentura pro vzdělávací programy - NAEP - studijní pobyty, INEX sdružení dobrovolných aktivit - workcampy, Mládež v akci - Evropská dobrovolná služba, výměny mládeže apod.). 13

14 3. 3. AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU - KDE A JAK? Jak už je naznačeno výše, naší snahou je vytvořit bezpečné a inspirativní prostředí pro volné sdružování neorganizovaných mladých lidí zprostředkující informace aktivní i pasivní formou - nabídka volnočasových aktivit, kde najít další zdroje (www.icm.cz, apod. Cílovou skupinou zůstávají 15-ti - 30ti -letí, proto bude nezbytné vypracovat způsob, jak potřebné informace získávat a na jaké zdroje se napojit. Významným partnerem budou Lužánky - Středisko volného času. Díky designovému návrhu místnosti, který pro DCB připravili studenti VUT Brno, bude nabídka prezentována velmi atraktivní formou - letáky budou umístěny v interaktivních čtvercích na zdi, která je součástí nealko baru PODPORA VLASTNÍCH PROJEKTŮ MLADÝCH LIDÍ Dalším rozměrem prostoru je zázemí pro realizaci vlastních nápadů a možnost zapojení do nabízených tematických skupin (např. pilotní, už fungující je dobrovolnická skupina, "Multikultura a lidská práva"). Prostor představuje zázemí pro volné sdružování neorganizované mládeže - setkávání, plánování, příprava projektů, možnost najít "parťáky" pro projekty - tzv. dražba akcí. K dispozici je nealkobar, minikavárna, hudba, časopisy, minigalerie. Naší rolí je poskytovat pomoc a podporu v podobě koučování, při využívání metod neformálního vzdělávání, hledání zdrojů pro podporu projektů mladých lidí (Mládež v akci, Nadace Vodafone, Nadace Divoké husy atd.) apod. Součástí naší nabídky bude i konzultace konkrétních projektů, vzdělávání zájemců v oblasti projektové logiky apod. V praktické rovině jsou v centru k dispozici tištěné materiály jednotlivých subjektů a k dispozici budou i vyškolení pracovníci, kteří mohou mladé lidi provést celým procesem a navést je ke správnému zdroji informací a formě. 14

15 4. MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ CENTRA Personální zabezpečení Bc. Kateřina Petrášová, 20 hod. týdně (leden - prosinec 2011) Tereza Nádvorníková - 20 hod. týdně (červen - prosinec 2011) Nový pracovník/pracovnice - 20 hod. týdně (leden - prosinec 2011) Nový pracovník/pracovnice - 10 hod. týdně (01-03, 11-12/2011) DPP - web, účetní, grafika Materiální zabezpečení SCB využívá prostory objektu Lužánek - SVČ, zejména s ohledem na jeho strategické umístění v centru města. Prostory jsou v přízemí budovy, ideálně mimo standardní provoz centra volného času. Pro venkovní aktivity je možné využívat park, který dům obklopuje, a terasu. Uplatňujeme principy ekologicky šetrného provozu, využíváme značky šetrné k životnímu prostředí a lidem - např. FSC, Fair Trade apod. K realizaci aktivit využíváme zázemí Lužánek - SVČ - kopírka, sociální zařízení, vozový park apod. Občanské sdružení Plán B a Lužánky - SVČ se podílí poměrnou částí na úhradě provozních nákladů. Detaily spolupráce jsou ošetřeny v písemné smlouvě. Centrum se bude v lednu 2011 detailně dolaďovat s tím, že k dispozici bude minigalerie, kavárna a nealko bar, dataprojektor s plátnem a prostor pro setkávání skupin do 30 osob. Provozní doba je nastavena na 3 pracovní dny v době od 15:00-20:00 hod. 15

16 5. HARMONOGRAM AKTIVIT A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ Nedílnou součástí dobře nastaveného záměru je příprava detailního harmonogramu aktivit a nezbytné finanční zabezpečení HARMONOGRAM AKTIVIT Období Aktivita Zodpovědná osoba leden - únor výběrová řízení pro nové pracovní pozice KP leden - prosinec průběžná práce tematických skupin KP leden - červen/ září - prosinec DSB otevřeno návštěvníkům NP průběžné kontaktování neziskových organizací, příprava společných propagačních akcí kontaktování brněnských osobností naplňování dalších aktivit v rámci Dobrovolnického Infopointu zajišťování udržitelnosti projektu pro další období NP VM NP KP/RV únor 2. setkání organizací v JMK KP březen hodnotící schůzka - projekt DCB KP+ všichni květen 3. setkání organizací v JMK KP červen hodnotící schůzka - projekt DCB KP+ všichni září 4. setkání organizací JMK KP Mezinárodní rok dobrovolnictví oficiální ukončení ERD v Jihomoravském kraji prosinec hodnotící schůzka - projekt DCB KP+ všichni NP KP VM RV NP Kateřina Petrášová Veronika Muselíková Renata Veselá nový pracovník - na základě výstupů setkání organizací v JMK 16

17 5. 2. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ 2010 Zdroj Částka Kč MŠMT - 2. kolo dotačního řízení ,- MŠMT - ERD - přípravy ,- Jihomoravský kraj ,- Člověk v tísní - Jeden svět ,- CELKEM 2010 Kč , přehled zdrojů MŠMT - podzimní kolo projektů (podáno, výsledky leden 2011) MŠMT - ERD - realizace (uzávěrka 31. ledna 2011) Jihomoravský kraj - dotační kolo standardních (uzávěrka zatím neurčena) Jihomoravský kraj - ERD a síťování (uzávěrka zatím neurčena) Člověk v tísni (skupina Multikultura a lidská práva - Jeden svět Kč ,- ) Statutární město Brno - odbor školství (podáno, výsledky leden 2011) Statutární město Brno - odbor kultury (podáno, výsledky leden 2011) Mládež v akci Evropská komise - speciální výzva (podáno, výsledky únor 2011) Evropská komise a Jihomoravský kraj (podáno, výsledky únor 2011) Klíče pro život - výchova k dobrovolnictví (uzávěrka cca leden/únor 2011) Klíče pro život - Krajské projekty (uzávěrka cca 1. čtvrtletí 2011) Student Agency (započato jednání o spolupráci) 17

18 ZÁVĚR Na základě předložené sumarizace můžeme konstatovat, že: Cíle Evropského roku dobrovolnictví, tak jak je vyhlásila Rada ministrů zodpovědných za kulturu, odpovídají potřebám organizací a jednotlivců zabývajících se tématem dobrovolnictví a jsou reálně využitelné v ČR. Vyhlášení Evropského roku dobrovolnictví a následná pružná reakce MŠMT, gestora realizace v ČR, podpořilo řadu rozjezdových aktivit. Dotační program, který celkovou částkou cca ,- Kč podpořil organizace pracující s dobrovolníky, otevřel možnost začít s budováním aktivit popsaných i v této práci. Dotace byla určena pro přípravné aktivity Evropského roku dobrovolnictví v období září - prosinec Zájem o tématiku dobrovolnictví v Brně a Jihomoravském kraji je nadstandardní. Organizace jsou ochotny spolupracovat a podílet se na společných aktivitách, kterými bude možné zviditelnit Evropský rok dobrovolnictví v roce 2011 a dále. Ukazuje se, že pro organizace je jednodušší a lehčí zapojit se do dění přímo v místě svého působení tak, jak jsme předpokládali - např. celorepublikového setkání v Berouně se zúčastnili pouze 4 zájemci z Jihomoravského kraje. Zpracovanou metodiku spolupráce a síťování organizací nabídneme za Jihomoravský kraj na zahajovací celorepublikové konferenci v únoru 2011 pro využití do dalších krajů. Díky vyhlášení Evropského roku dobrovolnictví v roce 2001 byl v ČR následně přijat Zákon o dobrovolnictví. Jeho novelizace je jedním z hlavních požadavků zástupců 18

19 organizací a jednotlivců pracujících v ČR s dobrovolníky a hlavním výstupem síťovacího setkání v Jihomoravském kraji i celorepublikového setkání v Berouně. Metodiku pro práci s dobrovolníky, kterým budeme nabízet uplatnění v neziskových organizacích, bude nutné konzultovat se zkušenými kolegy. Ušetříme si tím objevování již objeveného. Díky účasti v projektu "Výchova k dobrovolnictví" je tato forma spolupráce již nastavena s následujícími partnery: Mgr. Lenka Černá - ředitelka Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem PhDr. Jiří Tošner - ředitel Hestia - Sdružení dobrovolných aktivit Zaměstnanci a externí pracovníci Dobrovolnického centra Brno budou mít nastavený způsob vzdělávání, který si zvolí na základě osobních potřeb a s ohledem na danou pracovní pozici v zařízení. Detailní popis práce se zaměstnanci, výběr, zařazování zaměstnanců a externích pracovníků bude popsán v manuálu pro personální politiku organizace. 19

20 SOUPIS ZDROJŮ, BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A ODKAZŮ (Citace jsou uváděny průběžně v textu.) Hestia - Sdružení dobrovolných aktivit, webová aplikace, estudovna studijní materiály Funkčního studia, kap. Strategické řízení, Řízení lidských zdrojů, Public relations. 20

21 PŘÍLOHA A PROJEKT PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - ODBOR ŠKOLSTVÍ Inovativní nabídka volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež a podpora jejich dobrovolnictví v Brně Popis projektu Občanské sdružení Plán B realizuje volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež v rámci Klubu Labyrint (MČ Brno - Bohunice) již přes 10 let. Doposud jsme se zaměřovali na kulturní, zahraniční a spontánní aktivity pro tuto ohroženou cílovou skupinu. V posledních dvou letech jsme rozšířili naši činnost o práci s dobrovolníky (tedy aktivními, mladými lidmi), která vyvrcholila v roce 2010, kdy jsme zároveň získali suterénní prostory v Lužánkách - SVČ a také významnou finanční podporu z prostředků MŠMT a dalších institucí. Spojením zázemí, které Lužánky - SVČ mají (výhodná pozice v centru města, podíl na nájmu, využití technického vybavení apod.), a našich zkušeností vznikl nový prostor pro cílovou skupinu mladých lidí ve věku let. Poskytujeme jim podporu, aby měli šanci uskutečnit svá přání a potřeby a získali tak, díky metodám neformálního vzdělávání a koučování, dovednosti a znalosti potřebné v praxi. Umožňujeme jim získat informace o tom, jak se aktivně podílet na dění ve svém okolí, přispět k rozvoji komunity či participovat na konkrétních tématech dle vlastního zájmu. Po celou dobu pracujeme s mladými lidmi individuálně, dodáváme jim sebevědomí, povzbuzujeme je v jejich nápadech a záměrech. Upozorňujeme je na zajímavé příležitosti, které mohou vyzkoušet. Nabízíme inspirativní prostředí pro volné sdružování neorganizovaných mladých lidí za účelem bezpečného a smysluplného trávení volného času, seberealizace a sebevzdělávání. Zprostředkováváme informace o nabídce volnočasových aktivit, přehled zahraničních příležitosti pro osobní rozvoj (Evropská dobrovolná služba, studijní pobyty, workcampy, výměny mládeže) apod. Poskytujeme prostor pro realizaci vlastních nápadů. Podáváme informace o zdrojích pro získávání prostředků na mládežnické projekty (Make a Connection, Mládež v akci, Nadace Vodafone apod.) včetně konzultací. Upozorňujeme na možnosti zapojení do nabízených tematických skupin i představení vlastních, již uskutečněných projektů. Projektem také reagujeme na potřebu zviditelnění tématiky dobrovolnictví, které považujeme za jeden ze základních rysů občanské společnosti. Chceme podpořit rozvoj tématu dobrovolnictví a potenciál, který v Brně vidíme, a zjednodušit cestu zájemců o dobrovolnictví do neziskových organizací, které jejich pomoci mohou využít. Aktivitami přibližujeme mladým lidem 21

22 ve věku let dobrovolnictví v Brně, Jihomoravském kraji a ve světě a představujeme existující nabídku neziskových organizací, chceme zlepšit kontakt zájemců o dobrovolnictví s neziskovým sektorem. Zdůvodnění, předpokládaný přínos Projekt svými aktivitami přispěje ke zlepšení podmínek v nabídce atraktivních volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež a v oblasti dobrovolnictví na území města Brna - nabízí kvalitní a nově vybudované zázemí a proškolený tým pracovníků s adekvátním vzděláním. Projekt je primárně určen pro mladé lidi ve věku let, kteří jsou hlavní cílovou skupinou: nabídka volnočasových aktivit pro neorganizované mladé lidi, podpora zahraničních zkušeností rozvíjení a realizace vlastních nápadů a projektů cílové skupiny, rozšiřování životních příležitostí (možnost okusit zážitky, rozšíření zkušeností a pozitivních dovedností, podpora kreativity a inovace, komunikace, zkušenosti při organizaci a plánování aktivit) zapojení mladých lidí do projektů, které mají pozitivní dopad na místní komunitu nebo podporují činnost subjektů a organizací - tematické skupiny možnost realizace a veřejné prezentace výsledků tvůrčí práce Záměr projektu, aktivity A - Prostor a jeho celoroční využití Prostor je k dispozici celoročně, s výjimkou letních prázdnin v pondělí a pátek, 15:00-20:00 hod. V tento čas je využit pro aktivity popsané výše (zázemí, předávání informací, podpora, nabídka volnočasových a dobrovolnických aktivit). Ve spolupráci s mladými lidmi chceme v roce 2011 přiblížit tyto možnosti i další veřejnosti. Odhadovaný počet návštěvníků centra v průběhu roku: 300 B - Volnočasové aktivity a nabídka Druhou rovinou je nabídka odpoledních volnočasových aktivit organizovaných přímo mladými lidmi. Mladí organizátoři si vyzkouší, co prakticky znamená příprava jednotlivých částí programu, a zároveň mohou oslovit své vrstevníky a veřejnost. Nabídka bude uskutečňována v těchto úrovních: Filmové projekce Filmové projekce s lidskoprávní a sociální tématikou. Filmy zapůjčíme z videotéky festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a ze standardních zdrojů (ošetřené licenčně). Projekce spojeny s besedami k danému tématu. Divákům poskytneme informace o možnosti zapojit se do skupiny Multikultura a lidská práva (skupina složená z desítek 22

23 dobrovolníků z řad středoškoláků a vysokoškoláků se podílí významnou měrou na přípravě festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět). Přínosy pro účastníky: schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti a organizační kompetence Odhadovaný počet zapojených organizátorů: 10 Odhadový počet projekcí/návštěvníků celkem: 10/250 Prezentace realizovaných projektů mladých aneb jak získat podporu vlastnímu projektu? Tematických večery představující jednotlivé finanční zdroje, které podporují projekty mladých lidí. V roli představujících budou úspěšní žadatelé, kteří je aktivně využili. Snaha poskytnout veškeré informace o tom, kde je možné získat podporu pro vlastní projekty (Make a Connection, Mládež v akci, Nadace Vodafone, Nadace Divoké husy apod.). K dispozici budou materiály příslušné prezentované organizace a bude nabídnuta možnost osobní konzultace připravovaných projektů s pracovníkem centra. Tematické večery také nabízejí možnost setkání lidí s podobnými zájmy a případné vytvoření týmu pro společný budoucí projekt. Přínosy pro účastníky: získání informací, kontakty, motivace pro realizaci vlastních projektů Odhadovaný počet zapojených organizátorů: 40 Odhadový počet prezentací/návštěvníků celkem: 5/150 Zahraniční příležitosti pro mladé Prezentace vlastních zkušeností a zážitků z dobrovolnického / studijního pobytu v zahraničí českými účastníky a naopak zkušenost zahraničních dobrovolníků v ČR. Výměna zkušeností, rozdílnost pohledů a zejména prostor pro využití nevšední zkušenosti vrstevníků pro motivaci ostatních, ještě nezapojených mladých lidí. Návštěvníci večerů získají přehled o zahraničních příležitostech (Národní agentura pro vzdělávací programy - NAEP - studijní pobyty, INEX sdružení dobrovolných aktivit - workcampy, Mládež v akci - Evropská dobrovolná služba, výměny mládeže apod.). Přínosy pro účastníky: získání informací, kontakty, motivace pro zahraniční zkušenost, získání zpětné vazby Odhadovaný počet zapojených organizátorů: 8 Odhadový počet prezentací/návštěvníků celkem: 5/150 Galerie Vytvoření nové minigalerie pro prezentaci fotografií dokumentujících uskutečněné projekty mladých, dobrovolnickou činnost, práci ve workcampu či zahraniční pobyt. Očekáváme 23

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

VÝSTUPY A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠENÝCH CÍLŮ ERD ÚČASTNÍKY SÍŤOVACÍHO SETKÁNÍ

VÝSTUPY A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠENÝCH CÍLŮ ERD ÚČASTNÍKY SÍŤOVACÍHO SETKÁNÍ PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKYV JIHOMORAVSKÉM KRAJI VÝSTUPY A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠENÝCH CÍLŮ ERD ÚČASTNÍKY SÍŤOVACÍHO SETKÁNÍ Cíle Evropského roku dobrovolnictví 1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah Orgány sdružení 3 Občanské sdružení Plán B - úvod 4 Poslání, cíle a cílové skupiny 5 Spolupráce se SVČ Lužánky 6 Projekt Klub Labyrint a jeho aktivity

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu leden 2015 Ivan Černý Motivující starosta - hlavní aktivity v území a) rozšiřovat povědomí o přínosech meziobecní. b) zprostředkovávat vzájemnou

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Bc. Martina Brtnická, Ing. Jarmila Beránková, Ph.D. Projekt Zdravý kraj (PZK) Vstup: Jihomoravský kraj (dále jen

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Aktuální informace o projektu XVII. Celostátní finanční konference Praha, 4. a 5. prosince 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do Projektu Cíle a aktuální

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Občanské sdružení Plán B 3 Orgány sdružení 4 Klub Labyrint 5 Dobrovolnické centrum 67 7 Dobrovolnictví v Jihomoravském kraji 12 Propagační aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE Centrum vzdělávání všem zahájilo svoji činnost v březnu jako instituce pro informační a poradenské služby v oblasti vzdělávání dospělých s

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více