PODPORA A ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA A ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PODPORA A ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ V BRNĚ A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Autorka: Kateřina Petrášová Brno, prosinec

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila

3 OBSAH Úvod Cíle Evropského roku dobrovolnictví Dobrovolnické centrum Brno Náplň činnosti Dobrovolnického centra Brno Aktivity Dobrovolnického centra Brno Síťování a podpora neziskových organizací Dobrovolnický InfopointBrno/JMK/svět Aktivní trávení volného času - kde a jak? Podpora vlastních projektů mladých lidí Materiálně-technické zabezpečení centra Harmonogram aktivit a finanční zabezpečení..., Harmonogram aktivit Finanční zabezpečení...17 Závěr...18 Příloha A...,

4 ÚVOD Na základě rozhodnutí Evropské komise - Rady ministrů zodpovědných za kulturu byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, tzv. "Evropským rokem dobrovolnictví". V České republice se gestorem roku stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Téma dobrovolnictví, které je právem považováno za jeden ze základních rysů občanské společnosti, se tak v rámci Evropy vrací do popředí po rovných deseti letech. Podpora a rozvoj dobrovolnictví v Brně a Jihomoravském kraji, s přesahem na zapojování mladých lidí do dobrovolných činností, je hlavním tématem této ročníkové práce. Na úvod bude možná vhodné ujasnit si, kdo vlastně dobrovolník je. "Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat svůj čas, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo činnostem konaným ve veřejném zájmu bez nároku na odměnu, a to organizovaně nebo samostatně. Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Opravdovým dobrovolníkem se stává opravdu svobodný člověk, který se sám rozhodne někomu či něčemu pomoci. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň přináší dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, nové zkušenosti a dovednosti, obohacení v mezilidských vztazích." (Hestia - Sdružení dobrovolných aktivit, webová aplikace, Zapojování mladých lidí do dobrovolnických činností je důležité s ohledem na rozvoj jejich osobních dovedností, zkušeností a klíčových kompetencí, které jejím prostřednictvím získávají - příprava aktivit, týmová práce, komunikace, kreativita. Mladí lidé mají také možnost setkávat se s novými lidmi, nabírat zkušenosti, aktivně trávit svůj volný čas a získat pocit uspokojení a naplnění z dobře vykonané smysluplné činnosti v různých oblastech. Důležitá je také skutečnost, že zkušenosti získané angažovanou pomocí ve prospěch společnosti usnadňují přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu a dospělosti, umožňují navázaní profesních kontaktů a posun v životních hodnotách. 4

5 V současné době je pro zájemce o dobrovolnou pomoc v Brně a Jihomoravském kraji (JMK) obtížné získat jednoduchým způsobem přehled, kde a jak je možné se zapojit, a to i přesto, že funguje celá řada dobrovolnických projektů. Chybí centrální nabídka, která by sdružovala požadavky jednotlivých nevládních organizací. Práce navrhuje a rozpracovává konkrétní možnosti, jak podpořit téma dobrovolnictví v daném regionu a jak tyto překážky odstranit. Jde o využití potenciálu, který v Brně, potažmo Jihomoravském kraji (JMK) je. Práce se pokusí naznačit, jak zjednodušit cestu zájemců o dobrovolnictví do neziskových organizací, které jejich pomoci mohou využít. Jde o zcela nový, rozvíjející se záměr. Práce je příležitostí pohlédnout na něj s patřičným odstupem a plánované aktivity popsat a utřídit. Základní aktivitou je analýza současného stavu v oblasti dobrovolnictví a vytvoření sítě organizací nabízejících zapojení dobrovolníků do dobrovolnických činností na území města Brna a JMK. Navazuje potřeba vyměnit si dosavadní zkušenosti a využít nabídky nového prostoru "Dobrovolnického centra Brno" - organizace by měly být významnou hybnou silou fungování centra tak, aby jeho aktivity měly co největší dopad na region a samotné organizace. Práce také představí návrhy dalších aktivit, kterými je možné nastavených cílů dosáhnout. Kromě již zmiňovaného síťování organizací, zajištění výměn zkušeností a spolupráce je nutné zaměřit pozornost i na komunikaci se státní správou a samosprávou. Základem úspěchu ale bude zejména nastavení takových aktivit, kterými bude možné atraktivní formou neorganizovaným mladým lidem ve věku let dobrovolnictví v Brně, JMK a světě přiblížit a nabídnout. V neposlední řadě je zde nabídka prostoru a podpory při realizaci vlastních nápadů mladých lidí a jejich aktivizace. Důležitým faktorem je také propagace tématu dobrovolnictví a jeho medializace, a to ve spolupráci se známými brněnskými osobnostmi, neziskovými organizacemi a dalšími partnery. Naší snahou bude propojit známé brněnské tváře s tématem, které je jim blízké, a tím i s organizací, která jej zaštiťuje. Zapojení osobností do dobrovolnických aktivit jistě 5

6 prospěje k většímu mediálnímu prostoru. Tématu propagace bych se ráda věnovala v ročníkové práci za 2. ročník. Od nastíněných aktivit si slibuji zlepšení podmínek pro zájemce o dobrovolnictví, propojení neziskových organizací pracujících s dobrovolníky a zvýšení zájmu mladých lidí o tématiku dobrovolnictví. 6

7 1. CÍLE EVROPSKÉHO ROKU DOBROVOLNICTVÍ přijala Rada ministrů zodpovědných za kulturu rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, tzv. "Evropským rokem dobrovolnictví". Zároveň stanovila, že obecným účelem evropského roku je podněcovat a podporovat úsilí, které Společenství, členské státy, místní a regionální orgány vyvíjejí, aby občanské společnosti vytvořily podmínky pro dobrovolnictví v Evropské unii (EU) a zajistily větší zviditelnění dobrovolných činností v EU, a to zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů. Cíle Evropského roku dobrovolnictví jsou (www.eyv2011.eu): 1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví s cílem zakotvit dobrovolnictví jakožto součást podpory občanské účasti a činností lidí pro lidi v kontextu EU a ve vhodných a nezbytných případech řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem; 2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu, s cílem usnadňovat dobrovolné činnosti a pomáhat organizátorům zavádět nové druhy dobrovolných činností a podněcovat navazování kontaktů (networking), mobilitu, spolupráci a součinnost v rámci občanské společnosti a mezi občanskou společností a dalšími oblastmi v rámci EU; 3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti s cílem podporovat vhodné pobídky pro jednotlivce, společnosti a organizace pro rozvoj dobrovolníků, a na úrovni EU a členských států zajistit uznávání dobrovolnictví ze strany tvůrců politiky, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání, jakož i zaměstnavatelů, pokud jde o dovednosti a kompetence rozvíjené prostřednictvím dobrovolnictví; 7

8 4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné povědomí o důležitosti dobrovolnictví jakožto projevu účasti občanů, která přispívá k řešení otázek společného zájmu všech členských států, jako je harmonický rozvoj společnosti a sociální soudržnost. Aktivity prezentované v této ročníkové práci vycházejí z uvedených vyhlášených cílů a podporují je. Zkušenosti při návrhu aktivit vycházejí z členství autorky v Meziresortním koordinačním výboru pro Evropský rok dobrovolnictví - za střediska volného času, ze zapojení v přípravné pracovní skupině při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a celorepublikového setkání zájemců o tématiku dobrovolnictví v Berouně. Při těchto aktivitách vznikl návrh pracovat ve dvanácti tematických skupinách, kterými jsou: 1. Dobrovolnictví ve zdravotnictví 2. Dobrovolnictví v sociálních službách 3. Dobrovolnictví v kultuře a multikultuře 4. Dobrovolnictví ve sportu 5. Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží 6. Dobrovolnictví v ekologii 7. Dobrovolnictví rozvojové a mezinárodní 8. Dobrovolnictví v krizových situacích 9. Dobrovolnictví v zájmových organizacích 10. Komunitní dobrovolnictví 11. Firemní dobrovolnictví 12. Dobrovolnictví a charita 8

9 2. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM BRNO Dosavadní zkušenosti potvrzují, že práce dobrovolnických center v regionech je důležitou podmínkou rozšíření dobrovolnické činnosti nejen v nestátních neziskových organizacích, ale i v dalších programech podporovaných obcemi i státem. Umístění dobrovolnického centra v samotném centru města (v prostorách Lužánek - SVČ) zlepší podmínky jak pro potenciální dobrovolníky, tak pro neziskové organizace. Dobrovolnictví navíc je a může být profesionálně organizováno, aniž by ztratilo svoji spontaneitu. Je pravidelným a spolehlivým zdrojem pomoci pro organizaci, která s dobrovolníky spolupracuje, a zároveň zdrojem nových zkušeností, zážitků i příležitostí pro osobní růst dobrovolníků NÁPLŇ ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉHO CENTRA BRNO Hlavním cílovou skupinou "Dobrovolnického centra Brno (DCB)" jsou mladí lidé ve věku let. Záměrem je pokrytí těchto oblastí: a) síťování a podpora neziskových organizací b) Dobrovolnický Infopoint - Brno/JMK/svět c) aktivní trávení volného času - kde a jak? d) podpora vlastních projektů mladých lidí Úkolem práce je vymezené oblasti popsat a vydefinovat tak, aby byl nastaven rámec pro rok Jednotlivé části budou pak rozpracovány zvlášť v rámci týmů, které na nich budou pracovat, a budou spadat do jejich kompetence. DCB je nově se rozjíždějící organismus, jehož růst v prvních měsících příštího roku, v nově postaveném týmu, podpoříme přípravou strategického plánu a konkrétním rozpracováním jednotlivých kroků, jak bylo naznačeno. 9

10 3. AKTIVITY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA BRNO Dobrovolnické centrum Brno může svými aktivitami pokrýt hned několik důležitých oblastí, které jsou navzájem propojené. Síťování organizací, které se tématice dobrovolnictví věnují, samotná nabídka možnosti zapojení do dobrovolnických aktivit směřovaná k cílové skupině mladých ve věku let (Dobrovolnický Infopoint), nabídka aktivního trávení volného času a zejména podpora vlastních nápadů a projektů mladých lidí SÍŤOVÁNÍ A PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Jak je naznačeno v úvodu, pro kvalitní a smysluplné nastavení práce Dobrovolnického centra v Brně je prvotním základem zjištění aktuální situace v regionu. V prosinci 2010 jsme iniciovali 1. síťovací setkání organizací pracujících s dobrovolníky v JMK. Setkání předcházelo vytvoření databáze kontaktů, která dnes čítá 132 organizací, pozvání přijalo 65 zástupců. Pozváni byli také představitelé státní správy a samosprávy. V rámci jednodenního programu se nám podařilo zmapovat situaci na území města Brna a Jihomoravského kraje, našel se dostatek prostoru pro představení jednotlivých organizací a témat, která z pohledu dobrovolníků řeší, i pro definování možností a překážek tématu dobrovolnictví, a také pro doplnění adresáře organizací. Mgr. Jana Heřmanová (v roce 2010 vedoucí odboru pro mládež MŠMT) prezentovala základní cíle ERD a zodpovídala dotazy účastníků. Přínosná byla práce v tematických skupinách (dobrovolnictví v sociálních službách, ve sportu, v práci s dětmi a mládeží, v mimořádných a krizových situacích, v ochraně životního prostředí, v zájmových organizacích). Na setkání byli zvolení lídři jednotlivých tematických skupin, kteří budou jejich činnost koordinovat dle nastavených modelů. Všechny zastoupené organizace budou v lednu 2011 zpracovávat úkoly, na nichž došlo ke konsensuální shodě: - adresář akcí nominovaných na společné prezentační výstupy tématu dobrovolnictví - možnosti propagace tématu dobrovolnictví v rámci činnosti organizace 10

11 - návrh společné prezentační akce - adresář organizací a členů tematických skupin - doplnění o další zájemce - rozpracování nástřelů práce tematických skupin ze setkání - další podněty a připomínky k tématu dobrovolnictví a naplňování cílů v JMK Účastníkům byl také předložen hodnotící dotazník, z jehož výsledků můžeme tvrdit, že setkání se většině velmi líbilo a že splnilo jejich očekávání - navázání nových kontaktů a možnosti zapojit se a spolupracovat na přípravě aktivit v rámci ERD Z dotazníků uvádíme: Chcete se podílet na dalších aktivitách souvisejících s tématem ERD v Jihomoravském kraji? 34x ano, 1x ne V jaké podobě? Prací v tematické skupině, účastí na akcích, propagací, snahou připojit k ERD Týdny pro neziskový sektor - nejlépe celorepublikově, výměnou zkušeností, vzájemnou podporou, podporou ze strany města Brna (pokud bude zájem zastupitelů), přípravou projektů. V čem Vás setkání potěšilo? Velká účast zástupců organizací, ochota lidí z JMK účastnit se setkání, příjemná tvořivá atmosféra, zajímavé věkové složení, konstruktivní jednání, široké spektrum organizací, profesionální organizační úroveň, interaktivně vedené setkání, dodržování časového programu, příjemné vedení, viditelná naděje na lepší zítřky, splnilo svůj síťovací účel, přínos praktických návrhů a nápadů pro další spolupráci, přístup k informacím. 11

12 Co považujete za slabou stránku setkání: Málo konkrétní úvod, kopírování chyb z Berouna, vše probíhalo moc rychle, časová náročnost, nenaplnění některých pracovních skupin, neúčast někoho vyššího (např. hejtman), neosobní aula. Další koordinace bude probíhat v těchto rovinách: - setkávání všech zájemců o tématiku dobrovolnictví - 4x v roce práce v tematických skupinách - dle dohody uvnitř skupiny (k dispozici budou zpracované zápisy z prvního setkání) - realizace společně nastavených aktivit Návrh programu pro nejbližší - únorové setkání organizací ( :00): Dopoledne Panelová diskuse s hosty - zástupci státní správy a samosprávy Setkání tematických pracovních skupin - dopracování materiálů z prosince, zpracování vstupů všech přítomných do akčního plánu, návrhy na společné výstupy. Odpoledne Sladění možných výstupů a společných aktivit v rámci Jihomoravského kraje s případným přesahem na celorepublikovou úroveň (konec února zahajovací konference k ERD) Celkovou koordinaci zajišťuje Dobrovolnické centrum Brno - Kateřina Petrášová. 12

13 3. 2. DOBROVOLNICKÝ INFOPOINT - BRNO/JMK/SVĚT Dobrovolnický Infopoint je základním prostředkem pro podporu dobrovolnictví. Zprostředkovává kontakt mezi těmi, kteří mají zájem o dobrovolnickou práci, a těmi, kteří tuto práci využívají a potřebují ji. Úkoly Dobrovolnického centra Brno (DCB): - zpracovat metodiku pro práci s dobrovolníky v rámci DCB - vytipovávat tematicky pestré organizace pro uplatnění dobrovolníků - zajistit propagační prostor pro prezentaci organizací v DCB - realizovat veřejné akce s každou vytipovanou organizací a společně se známou brněnskou osobností (propagace DCB i organizace, vizuální přiblížení dobrovolnické práce veřejnosti) - aktivně zjišťovat možnosti dobrovolné práce v zahraničí a tuto nabídku aktualizovat - návštěvníky DCB průběžné informovat o dobrovolnických projektech v Brně, JMK a ve světě - realizovat propagační tematické večery představující činnost organizací zapojujících dobrovolníky v ČR i zahraničí a také nabízet prostor dobrovolníkům pro prezentace výstupů jejich zapojení v ČR či v zahraničí - zprostředkovávat vlastní zkušenosti zahraničních dobrovolníků v ČR Informace tak nabízíme v pasivní i v aktivní formě. Půjde vždy o prezentace na základě osobní zkušenosti, které umožní zviditelnit rozdílnost pohledů a nabídnou prostor pro využití nevšední zkušenosti vrstevníků pro motivaci ostatních, ještě nezapojených mladých lidí. Návštěvníci večerů získají přehled o zahraničních příležitostech (Národní agentura pro vzdělávací programy - NAEP - studijní pobyty, INEX sdružení dobrovolných aktivit - workcampy, Mládež v akci - Evropská dobrovolná služba, výměny mládeže apod.). 13

14 3. 3. AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU - KDE A JAK? Jak už je naznačeno výše, naší snahou je vytvořit bezpečné a inspirativní prostředí pro volné sdružování neorganizovaných mladých lidí zprostředkující informace aktivní i pasivní formou - nabídka volnočasových aktivit, kde najít další zdroje (www.icm.cz, apod. Cílovou skupinou zůstávají 15-ti - 30ti -letí, proto bude nezbytné vypracovat způsob, jak potřebné informace získávat a na jaké zdroje se napojit. Významným partnerem budou Lužánky - Středisko volného času. Díky designovému návrhu místnosti, který pro DCB připravili studenti VUT Brno, bude nabídka prezentována velmi atraktivní formou - letáky budou umístěny v interaktivních čtvercích na zdi, která je součástí nealko baru PODPORA VLASTNÍCH PROJEKTŮ MLADÝCH LIDÍ Dalším rozměrem prostoru je zázemí pro realizaci vlastních nápadů a možnost zapojení do nabízených tematických skupin (např. pilotní, už fungující je dobrovolnická skupina, "Multikultura a lidská práva"). Prostor představuje zázemí pro volné sdružování neorganizované mládeže - setkávání, plánování, příprava projektů, možnost najít "parťáky" pro projekty - tzv. dražba akcí. K dispozici je nealkobar, minikavárna, hudba, časopisy, minigalerie. Naší rolí je poskytovat pomoc a podporu v podobě koučování, při využívání metod neformálního vzdělávání, hledání zdrojů pro podporu projektů mladých lidí (Mládež v akci, Nadace Vodafone, Nadace Divoké husy atd.) apod. Součástí naší nabídky bude i konzultace konkrétních projektů, vzdělávání zájemců v oblasti projektové logiky apod. V praktické rovině jsou v centru k dispozici tištěné materiály jednotlivých subjektů a k dispozici budou i vyškolení pracovníci, kteří mohou mladé lidi provést celým procesem a navést je ke správnému zdroji informací a formě. 14

15 4. MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ CENTRA Personální zabezpečení Bc. Kateřina Petrášová, 20 hod. týdně (leden - prosinec 2011) Tereza Nádvorníková - 20 hod. týdně (červen - prosinec 2011) Nový pracovník/pracovnice - 20 hod. týdně (leden - prosinec 2011) Nový pracovník/pracovnice - 10 hod. týdně (01-03, 11-12/2011) DPP - web, účetní, grafika Materiální zabezpečení SCB využívá prostory objektu Lužánek - SVČ, zejména s ohledem na jeho strategické umístění v centru města. Prostory jsou v přízemí budovy, ideálně mimo standardní provoz centra volného času. Pro venkovní aktivity je možné využívat park, který dům obklopuje, a terasu. Uplatňujeme principy ekologicky šetrného provozu, využíváme značky šetrné k životnímu prostředí a lidem - např. FSC, Fair Trade apod. K realizaci aktivit využíváme zázemí Lužánek - SVČ - kopírka, sociální zařízení, vozový park apod. Občanské sdružení Plán B a Lužánky - SVČ se podílí poměrnou částí na úhradě provozních nákladů. Detaily spolupráce jsou ošetřeny v písemné smlouvě. Centrum se bude v lednu 2011 detailně dolaďovat s tím, že k dispozici bude minigalerie, kavárna a nealko bar, dataprojektor s plátnem a prostor pro setkávání skupin do 30 osob. Provozní doba je nastavena na 3 pracovní dny v době od 15:00-20:00 hod. 15

16 5. HARMONOGRAM AKTIVIT A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ Nedílnou součástí dobře nastaveného záměru je příprava detailního harmonogramu aktivit a nezbytné finanční zabezpečení HARMONOGRAM AKTIVIT Období Aktivita Zodpovědná osoba leden - únor výběrová řízení pro nové pracovní pozice KP leden - prosinec průběžná práce tematických skupin KP leden - červen/ září - prosinec DSB otevřeno návštěvníkům NP průběžné kontaktování neziskových organizací, příprava společných propagačních akcí kontaktování brněnských osobností naplňování dalších aktivit v rámci Dobrovolnického Infopointu zajišťování udržitelnosti projektu pro další období NP VM NP KP/RV únor 2. setkání organizací v JMK KP březen hodnotící schůzka - projekt DCB KP+ všichni květen 3. setkání organizací v JMK KP červen hodnotící schůzka - projekt DCB KP+ všichni září 4. setkání organizací JMK KP Mezinárodní rok dobrovolnictví oficiální ukončení ERD v Jihomoravském kraji prosinec hodnotící schůzka - projekt DCB KP+ všichni NP KP VM RV NP Kateřina Petrášová Veronika Muselíková Renata Veselá nový pracovník - na základě výstupů setkání organizací v JMK 16

17 5. 2. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ 2010 Zdroj Částka Kč MŠMT - 2. kolo dotačního řízení ,- MŠMT - ERD - přípravy ,- Jihomoravský kraj ,- Člověk v tísní - Jeden svět ,- CELKEM 2010 Kč , přehled zdrojů MŠMT - podzimní kolo projektů (podáno, výsledky leden 2011) MŠMT - ERD - realizace (uzávěrka 31. ledna 2011) Jihomoravský kraj - dotační kolo standardních (uzávěrka zatím neurčena) Jihomoravský kraj - ERD a síťování (uzávěrka zatím neurčena) Člověk v tísni (skupina Multikultura a lidská práva - Jeden svět Kč ,- ) Statutární město Brno - odbor školství (podáno, výsledky leden 2011) Statutární město Brno - odbor kultury (podáno, výsledky leden 2011) Mládež v akci Evropská komise - speciální výzva (podáno, výsledky únor 2011) Evropská komise a Jihomoravský kraj (podáno, výsledky únor 2011) Klíče pro život - výchova k dobrovolnictví (uzávěrka cca leden/únor 2011) Klíče pro život - Krajské projekty (uzávěrka cca 1. čtvrtletí 2011) Student Agency (započato jednání o spolupráci) 17

18 ZÁVĚR Na základě předložené sumarizace můžeme konstatovat, že: Cíle Evropského roku dobrovolnictví, tak jak je vyhlásila Rada ministrů zodpovědných za kulturu, odpovídají potřebám organizací a jednotlivců zabývajících se tématem dobrovolnictví a jsou reálně využitelné v ČR. Vyhlášení Evropského roku dobrovolnictví a následná pružná reakce MŠMT, gestora realizace v ČR, podpořilo řadu rozjezdových aktivit. Dotační program, který celkovou částkou cca ,- Kč podpořil organizace pracující s dobrovolníky, otevřel možnost začít s budováním aktivit popsaných i v této práci. Dotace byla určena pro přípravné aktivity Evropského roku dobrovolnictví v období září - prosinec Zájem o tématiku dobrovolnictví v Brně a Jihomoravském kraji je nadstandardní. Organizace jsou ochotny spolupracovat a podílet se na společných aktivitách, kterými bude možné zviditelnit Evropský rok dobrovolnictví v roce 2011 a dále. Ukazuje se, že pro organizace je jednodušší a lehčí zapojit se do dění přímo v místě svého působení tak, jak jsme předpokládali - např. celorepublikového setkání v Berouně se zúčastnili pouze 4 zájemci z Jihomoravského kraje. Zpracovanou metodiku spolupráce a síťování organizací nabídneme za Jihomoravský kraj na zahajovací celorepublikové konferenci v únoru 2011 pro využití do dalších krajů. Díky vyhlášení Evropského roku dobrovolnictví v roce 2001 byl v ČR následně přijat Zákon o dobrovolnictví. Jeho novelizace je jedním z hlavních požadavků zástupců 18

19 organizací a jednotlivců pracujících v ČR s dobrovolníky a hlavním výstupem síťovacího setkání v Jihomoravském kraji i celorepublikového setkání v Berouně. Metodiku pro práci s dobrovolníky, kterým budeme nabízet uplatnění v neziskových organizacích, bude nutné konzultovat se zkušenými kolegy. Ušetříme si tím objevování již objeveného. Díky účasti v projektu "Výchova k dobrovolnictví" je tato forma spolupráce již nastavena s následujícími partnery: Mgr. Lenka Černá - ředitelka Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem PhDr. Jiří Tošner - ředitel Hestia - Sdružení dobrovolných aktivit Zaměstnanci a externí pracovníci Dobrovolnického centra Brno budou mít nastavený způsob vzdělávání, který si zvolí na základě osobních potřeb a s ohledem na danou pracovní pozici v zařízení. Detailní popis práce se zaměstnanci, výběr, zařazování zaměstnanců a externích pracovníků bude popsán v manuálu pro personální politiku organizace. 19

20 SOUPIS ZDROJŮ, BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A ODKAZŮ (Citace jsou uváděny průběžně v textu.) Hestia - Sdružení dobrovolných aktivit, webová aplikace, estudovna studijní materiály Funkčního studia, kap. Strategické řízení, Řízení lidských zdrojů, Public relations. 20

21 PŘÍLOHA A PROJEKT PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - ODBOR ŠKOLSTVÍ Inovativní nabídka volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež a podpora jejich dobrovolnictví v Brně Popis projektu Občanské sdružení Plán B realizuje volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež v rámci Klubu Labyrint (MČ Brno - Bohunice) již přes 10 let. Doposud jsme se zaměřovali na kulturní, zahraniční a spontánní aktivity pro tuto ohroženou cílovou skupinu. V posledních dvou letech jsme rozšířili naši činnost o práci s dobrovolníky (tedy aktivními, mladými lidmi), která vyvrcholila v roce 2010, kdy jsme zároveň získali suterénní prostory v Lužánkách - SVČ a také významnou finanční podporu z prostředků MŠMT a dalších institucí. Spojením zázemí, které Lužánky - SVČ mají (výhodná pozice v centru města, podíl na nájmu, využití technického vybavení apod.), a našich zkušeností vznikl nový prostor pro cílovou skupinu mladých lidí ve věku let. Poskytujeme jim podporu, aby měli šanci uskutečnit svá přání a potřeby a získali tak, díky metodám neformálního vzdělávání a koučování, dovednosti a znalosti potřebné v praxi. Umožňujeme jim získat informace o tom, jak se aktivně podílet na dění ve svém okolí, přispět k rozvoji komunity či participovat na konkrétních tématech dle vlastního zájmu. Po celou dobu pracujeme s mladými lidmi individuálně, dodáváme jim sebevědomí, povzbuzujeme je v jejich nápadech a záměrech. Upozorňujeme je na zajímavé příležitosti, které mohou vyzkoušet. Nabízíme inspirativní prostředí pro volné sdružování neorganizovaných mladých lidí za účelem bezpečného a smysluplného trávení volného času, seberealizace a sebevzdělávání. Zprostředkováváme informace o nabídce volnočasových aktivit, přehled zahraničních příležitosti pro osobní rozvoj (Evropská dobrovolná služba, studijní pobyty, workcampy, výměny mládeže) apod. Poskytujeme prostor pro realizaci vlastních nápadů. Podáváme informace o zdrojích pro získávání prostředků na mládežnické projekty (Make a Connection, Mládež v akci, Nadace Vodafone apod.) včetně konzultací. Upozorňujeme na možnosti zapojení do nabízených tematických skupin i představení vlastních, již uskutečněných projektů. Projektem také reagujeme na potřebu zviditelnění tématiky dobrovolnictví, které považujeme za jeden ze základních rysů občanské společnosti. Chceme podpořit rozvoj tématu dobrovolnictví a potenciál, který v Brně vidíme, a zjednodušit cestu zájemců o dobrovolnictví do neziskových organizací, které jejich pomoci mohou využít. Aktivitami přibližujeme mladým lidem 21

22 ve věku let dobrovolnictví v Brně, Jihomoravském kraji a ve světě a představujeme existující nabídku neziskových organizací, chceme zlepšit kontakt zájemců o dobrovolnictví s neziskovým sektorem. Zdůvodnění, předpokládaný přínos Projekt svými aktivitami přispěje ke zlepšení podmínek v nabídce atraktivních volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež a v oblasti dobrovolnictví na území města Brna - nabízí kvalitní a nově vybudované zázemí a proškolený tým pracovníků s adekvátním vzděláním. Projekt je primárně určen pro mladé lidi ve věku let, kteří jsou hlavní cílovou skupinou: nabídka volnočasových aktivit pro neorganizované mladé lidi, podpora zahraničních zkušeností rozvíjení a realizace vlastních nápadů a projektů cílové skupiny, rozšiřování životních příležitostí (možnost okusit zážitky, rozšíření zkušeností a pozitivních dovedností, podpora kreativity a inovace, komunikace, zkušenosti při organizaci a plánování aktivit) zapojení mladých lidí do projektů, které mají pozitivní dopad na místní komunitu nebo podporují činnost subjektů a organizací - tematické skupiny možnost realizace a veřejné prezentace výsledků tvůrčí práce Záměr projektu, aktivity A - Prostor a jeho celoroční využití Prostor je k dispozici celoročně, s výjimkou letních prázdnin v pondělí a pátek, 15:00-20:00 hod. V tento čas je využit pro aktivity popsané výše (zázemí, předávání informací, podpora, nabídka volnočasových a dobrovolnických aktivit). Ve spolupráci s mladými lidmi chceme v roce 2011 přiblížit tyto možnosti i další veřejnosti. Odhadovaný počet návštěvníků centra v průběhu roku: 300 B - Volnočasové aktivity a nabídka Druhou rovinou je nabídka odpoledních volnočasových aktivit organizovaných přímo mladými lidmi. Mladí organizátoři si vyzkouší, co prakticky znamená příprava jednotlivých částí programu, a zároveň mohou oslovit své vrstevníky a veřejnost. Nabídka bude uskutečňována v těchto úrovních: Filmové projekce Filmové projekce s lidskoprávní a sociální tématikou. Filmy zapůjčíme z videotéky festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a ze standardních zdrojů (ošetřené licenčně). Projekce spojeny s besedami k danému tématu. Divákům poskytneme informace o možnosti zapojit se do skupiny Multikultura a lidská práva (skupina složená z desítek 22

23 dobrovolníků z řad středoškoláků a vysokoškoláků se podílí významnou měrou na přípravě festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět). Přínosy pro účastníky: schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti a organizační kompetence Odhadovaný počet zapojených organizátorů: 10 Odhadový počet projekcí/návštěvníků celkem: 10/250 Prezentace realizovaných projektů mladých aneb jak získat podporu vlastnímu projektu? Tematických večery představující jednotlivé finanční zdroje, které podporují projekty mladých lidí. V roli představujících budou úspěšní žadatelé, kteří je aktivně využili. Snaha poskytnout veškeré informace o tom, kde je možné získat podporu pro vlastní projekty (Make a Connection, Mládež v akci, Nadace Vodafone, Nadace Divoké husy apod.). K dispozici budou materiály příslušné prezentované organizace a bude nabídnuta možnost osobní konzultace připravovaných projektů s pracovníkem centra. Tematické večery také nabízejí možnost setkání lidí s podobnými zájmy a případné vytvoření týmu pro společný budoucí projekt. Přínosy pro účastníky: získání informací, kontakty, motivace pro realizaci vlastních projektů Odhadovaný počet zapojených organizátorů: 40 Odhadový počet prezentací/návštěvníků celkem: 5/150 Zahraniční příležitosti pro mladé Prezentace vlastních zkušeností a zážitků z dobrovolnického / studijního pobytu v zahraničí českými účastníky a naopak zkušenost zahraničních dobrovolníků v ČR. Výměna zkušeností, rozdílnost pohledů a zejména prostor pro využití nevšední zkušenosti vrstevníků pro motivaci ostatních, ještě nezapojených mladých lidí. Návštěvníci večerů získají přehled o zahraničních příležitostech (Národní agentura pro vzdělávací programy - NAEP - studijní pobyty, INEX sdružení dobrovolných aktivit - workcampy, Mládež v akci - Evropská dobrovolná služba, výměny mládeže apod.). Přínosy pro účastníky: získání informací, kontakty, motivace pro zahraniční zkušenost, získání zpětné vazby Odhadovaný počet zapojených organizátorů: 8 Odhadový počet prezentací/návštěvníků celkem: 5/150 Galerie Vytvoření nové minigalerie pro prezentaci fotografií dokumentujících uskutečněné projekty mladých, dobrovolnickou činnost, práci ve workcampu či zahraniční pobyt. Očekáváme 23

VÝSTUPY A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠENÝCH CÍLŮ ERD ÚČASTNÍKY SÍŤOVACÍHO SETKÁNÍ

VÝSTUPY A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠENÝCH CÍLŮ ERD ÚČASTNÍKY SÍŤOVACÍHO SETKÁNÍ PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKYV JIHOMORAVSKÉM KRAJI VÝSTUPY A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠENÝCH CÍLŮ ERD ÚČASTNÍKY SÍŤOVACÍHO SETKÁNÍ Cíle Evropského roku dobrovolnictví 1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Občanské sdružení Plán B 3 Orgány sdružení 4 Klub Labyrint 5 Dobrovolnické centrum 67 7 Dobrovolnictví v Jihomoravském kraji 12 Propagační aktivity

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Bc. Martina Brtnická, Ing. Jarmila Beránková, Ph.D. Projekt Zdravý kraj (PZK) Vstup: Jihomoravský kraj (dále jen

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe.

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Klára Handrejchová Zemědělský svaz ČR Praha, 2012 Podpora pozitivního vnímání českého zemědělství Hlavní

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY Adison vzdělávacíprojekt představeníprojektu PRWORKSHOPY předávánípraktickýchzkušenostístudentům sezájmemopublicrelationsamarketingové komunikace OBSAHDOKUMENTU OBSAH DOKUMENTU...2 1. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice je NNO, jejíž členskou základnu tvoří pedagogové z 252 domů dětí a mládeže (DDM), respektive

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více