PODPORA A ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA A ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PODPORA A ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ V BRNĚ A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Autorka: Kateřina Petrášová Brno, prosinec

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila

3 OBSAH Úvod Cíle Evropského roku dobrovolnictví Dobrovolnické centrum Brno Náplň činnosti Dobrovolnického centra Brno Aktivity Dobrovolnického centra Brno Síťování a podpora neziskových organizací Dobrovolnický InfopointBrno/JMK/svět Aktivní trávení volného času - kde a jak? Podpora vlastních projektů mladých lidí Materiálně-technické zabezpečení centra Harmonogram aktivit a finanční zabezpečení..., Harmonogram aktivit Finanční zabezpečení...17 Závěr...18 Příloha A...,

4 ÚVOD Na základě rozhodnutí Evropské komise - Rady ministrů zodpovědných za kulturu byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, tzv. "Evropským rokem dobrovolnictví". V České republice se gestorem roku stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Téma dobrovolnictví, které je právem považováno za jeden ze základních rysů občanské společnosti, se tak v rámci Evropy vrací do popředí po rovných deseti letech. Podpora a rozvoj dobrovolnictví v Brně a Jihomoravském kraji, s přesahem na zapojování mladých lidí do dobrovolných činností, je hlavním tématem této ročníkové práce. Na úvod bude možná vhodné ujasnit si, kdo vlastně dobrovolník je. "Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat svůj čas, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo činnostem konaným ve veřejném zájmu bez nároku na odměnu, a to organizovaně nebo samostatně. Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Opravdovým dobrovolníkem se stává opravdu svobodný člověk, který se sám rozhodne někomu či něčemu pomoci. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň přináší dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, nové zkušenosti a dovednosti, obohacení v mezilidských vztazích." (Hestia - Sdružení dobrovolných aktivit, webová aplikace, Zapojování mladých lidí do dobrovolnických činností je důležité s ohledem na rozvoj jejich osobních dovedností, zkušeností a klíčových kompetencí, které jejím prostřednictvím získávají - příprava aktivit, týmová práce, komunikace, kreativita. Mladí lidé mají také možnost setkávat se s novými lidmi, nabírat zkušenosti, aktivně trávit svůj volný čas a získat pocit uspokojení a naplnění z dobře vykonané smysluplné činnosti v různých oblastech. Důležitá je také skutečnost, že zkušenosti získané angažovanou pomocí ve prospěch společnosti usnadňují přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu a dospělosti, umožňují navázaní profesních kontaktů a posun v životních hodnotách. 4

5 V současné době je pro zájemce o dobrovolnou pomoc v Brně a Jihomoravském kraji (JMK) obtížné získat jednoduchým způsobem přehled, kde a jak je možné se zapojit, a to i přesto, že funguje celá řada dobrovolnických projektů. Chybí centrální nabídka, která by sdružovala požadavky jednotlivých nevládních organizací. Práce navrhuje a rozpracovává konkrétní možnosti, jak podpořit téma dobrovolnictví v daném regionu a jak tyto překážky odstranit. Jde o využití potenciálu, který v Brně, potažmo Jihomoravském kraji (JMK) je. Práce se pokusí naznačit, jak zjednodušit cestu zájemců o dobrovolnictví do neziskových organizací, které jejich pomoci mohou využít. Jde o zcela nový, rozvíjející se záměr. Práce je příležitostí pohlédnout na něj s patřičným odstupem a plánované aktivity popsat a utřídit. Základní aktivitou je analýza současného stavu v oblasti dobrovolnictví a vytvoření sítě organizací nabízejících zapojení dobrovolníků do dobrovolnických činností na území města Brna a JMK. Navazuje potřeba vyměnit si dosavadní zkušenosti a využít nabídky nového prostoru "Dobrovolnického centra Brno" - organizace by měly být významnou hybnou silou fungování centra tak, aby jeho aktivity měly co největší dopad na region a samotné organizace. Práce také představí návrhy dalších aktivit, kterými je možné nastavených cílů dosáhnout. Kromě již zmiňovaného síťování organizací, zajištění výměn zkušeností a spolupráce je nutné zaměřit pozornost i na komunikaci se státní správou a samosprávou. Základem úspěchu ale bude zejména nastavení takových aktivit, kterými bude možné atraktivní formou neorganizovaným mladým lidem ve věku let dobrovolnictví v Brně, JMK a světě přiblížit a nabídnout. V neposlední řadě je zde nabídka prostoru a podpory při realizaci vlastních nápadů mladých lidí a jejich aktivizace. Důležitým faktorem je také propagace tématu dobrovolnictví a jeho medializace, a to ve spolupráci se známými brněnskými osobnostmi, neziskovými organizacemi a dalšími partnery. Naší snahou bude propojit známé brněnské tváře s tématem, které je jim blízké, a tím i s organizací, která jej zaštiťuje. Zapojení osobností do dobrovolnických aktivit jistě 5

6 prospěje k většímu mediálnímu prostoru. Tématu propagace bych se ráda věnovala v ročníkové práci za 2. ročník. Od nastíněných aktivit si slibuji zlepšení podmínek pro zájemce o dobrovolnictví, propojení neziskových organizací pracujících s dobrovolníky a zvýšení zájmu mladých lidí o tématiku dobrovolnictví. 6

7 1. CÍLE EVROPSKÉHO ROKU DOBROVOLNICTVÍ přijala Rada ministrů zodpovědných za kulturu rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, tzv. "Evropským rokem dobrovolnictví". Zároveň stanovila, že obecným účelem evropského roku je podněcovat a podporovat úsilí, které Společenství, členské státy, místní a regionální orgány vyvíjejí, aby občanské společnosti vytvořily podmínky pro dobrovolnictví v Evropské unii (EU) a zajistily větší zviditelnění dobrovolných činností v EU, a to zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů. Cíle Evropského roku dobrovolnictví jsou (www.eyv2011.eu): 1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví s cílem zakotvit dobrovolnictví jakožto součást podpory občanské účasti a činností lidí pro lidi v kontextu EU a ve vhodných a nezbytných případech řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem; 2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu, s cílem usnadňovat dobrovolné činnosti a pomáhat organizátorům zavádět nové druhy dobrovolných činností a podněcovat navazování kontaktů (networking), mobilitu, spolupráci a součinnost v rámci občanské společnosti a mezi občanskou společností a dalšími oblastmi v rámci EU; 3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti s cílem podporovat vhodné pobídky pro jednotlivce, společnosti a organizace pro rozvoj dobrovolníků, a na úrovni EU a členských států zajistit uznávání dobrovolnictví ze strany tvůrců politiky, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání, jakož i zaměstnavatelů, pokud jde o dovednosti a kompetence rozvíjené prostřednictvím dobrovolnictví; 7

8 4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné povědomí o důležitosti dobrovolnictví jakožto projevu účasti občanů, která přispívá k řešení otázek společného zájmu všech členských států, jako je harmonický rozvoj společnosti a sociální soudržnost. Aktivity prezentované v této ročníkové práci vycházejí z uvedených vyhlášených cílů a podporují je. Zkušenosti při návrhu aktivit vycházejí z členství autorky v Meziresortním koordinačním výboru pro Evropský rok dobrovolnictví - za střediska volného času, ze zapojení v přípravné pracovní skupině při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a celorepublikového setkání zájemců o tématiku dobrovolnictví v Berouně. Při těchto aktivitách vznikl návrh pracovat ve dvanácti tematických skupinách, kterými jsou: 1. Dobrovolnictví ve zdravotnictví 2. Dobrovolnictví v sociálních službách 3. Dobrovolnictví v kultuře a multikultuře 4. Dobrovolnictví ve sportu 5. Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží 6. Dobrovolnictví v ekologii 7. Dobrovolnictví rozvojové a mezinárodní 8. Dobrovolnictví v krizových situacích 9. Dobrovolnictví v zájmových organizacích 10. Komunitní dobrovolnictví 11. Firemní dobrovolnictví 12. Dobrovolnictví a charita 8

9 2. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM BRNO Dosavadní zkušenosti potvrzují, že práce dobrovolnických center v regionech je důležitou podmínkou rozšíření dobrovolnické činnosti nejen v nestátních neziskových organizacích, ale i v dalších programech podporovaných obcemi i státem. Umístění dobrovolnického centra v samotném centru města (v prostorách Lužánek - SVČ) zlepší podmínky jak pro potenciální dobrovolníky, tak pro neziskové organizace. Dobrovolnictví navíc je a může být profesionálně organizováno, aniž by ztratilo svoji spontaneitu. Je pravidelným a spolehlivým zdrojem pomoci pro organizaci, která s dobrovolníky spolupracuje, a zároveň zdrojem nových zkušeností, zážitků i příležitostí pro osobní růst dobrovolníků NÁPLŇ ČINNOSTI DOBROVOLNICKÉHO CENTRA BRNO Hlavním cílovou skupinou "Dobrovolnického centra Brno (DCB)" jsou mladí lidé ve věku let. Záměrem je pokrytí těchto oblastí: a) síťování a podpora neziskových organizací b) Dobrovolnický Infopoint - Brno/JMK/svět c) aktivní trávení volného času - kde a jak? d) podpora vlastních projektů mladých lidí Úkolem práce je vymezené oblasti popsat a vydefinovat tak, aby byl nastaven rámec pro rok Jednotlivé části budou pak rozpracovány zvlášť v rámci týmů, které na nich budou pracovat, a budou spadat do jejich kompetence. DCB je nově se rozjíždějící organismus, jehož růst v prvních měsících příštího roku, v nově postaveném týmu, podpoříme přípravou strategického plánu a konkrétním rozpracováním jednotlivých kroků, jak bylo naznačeno. 9

10 3. AKTIVITY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA BRNO Dobrovolnické centrum Brno může svými aktivitami pokrýt hned několik důležitých oblastí, které jsou navzájem propojené. Síťování organizací, které se tématice dobrovolnictví věnují, samotná nabídka možnosti zapojení do dobrovolnických aktivit směřovaná k cílové skupině mladých ve věku let (Dobrovolnický Infopoint), nabídka aktivního trávení volného času a zejména podpora vlastních nápadů a projektů mladých lidí SÍŤOVÁNÍ A PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Jak je naznačeno v úvodu, pro kvalitní a smysluplné nastavení práce Dobrovolnického centra v Brně je prvotním základem zjištění aktuální situace v regionu. V prosinci 2010 jsme iniciovali 1. síťovací setkání organizací pracujících s dobrovolníky v JMK. Setkání předcházelo vytvoření databáze kontaktů, která dnes čítá 132 organizací, pozvání přijalo 65 zástupců. Pozváni byli také představitelé státní správy a samosprávy. V rámci jednodenního programu se nám podařilo zmapovat situaci na území města Brna a Jihomoravského kraje, našel se dostatek prostoru pro představení jednotlivých organizací a témat, která z pohledu dobrovolníků řeší, i pro definování možností a překážek tématu dobrovolnictví, a také pro doplnění adresáře organizací. Mgr. Jana Heřmanová (v roce 2010 vedoucí odboru pro mládež MŠMT) prezentovala základní cíle ERD a zodpovídala dotazy účastníků. Přínosná byla práce v tematických skupinách (dobrovolnictví v sociálních službách, ve sportu, v práci s dětmi a mládeží, v mimořádných a krizových situacích, v ochraně životního prostředí, v zájmových organizacích). Na setkání byli zvolení lídři jednotlivých tematických skupin, kteří budou jejich činnost koordinovat dle nastavených modelů. Všechny zastoupené organizace budou v lednu 2011 zpracovávat úkoly, na nichž došlo ke konsensuální shodě: - adresář akcí nominovaných na společné prezentační výstupy tématu dobrovolnictví - možnosti propagace tématu dobrovolnictví v rámci činnosti organizace 10

11 - návrh společné prezentační akce - adresář organizací a členů tematických skupin - doplnění o další zájemce - rozpracování nástřelů práce tematických skupin ze setkání - další podněty a připomínky k tématu dobrovolnictví a naplňování cílů v JMK Účastníkům byl také předložen hodnotící dotazník, z jehož výsledků můžeme tvrdit, že setkání se většině velmi líbilo a že splnilo jejich očekávání - navázání nových kontaktů a možnosti zapojit se a spolupracovat na přípravě aktivit v rámci ERD Z dotazníků uvádíme: Chcete se podílet na dalších aktivitách souvisejících s tématem ERD v Jihomoravském kraji? 34x ano, 1x ne V jaké podobě? Prací v tematické skupině, účastí na akcích, propagací, snahou připojit k ERD Týdny pro neziskový sektor - nejlépe celorepublikově, výměnou zkušeností, vzájemnou podporou, podporou ze strany města Brna (pokud bude zájem zastupitelů), přípravou projektů. V čem Vás setkání potěšilo? Velká účast zástupců organizací, ochota lidí z JMK účastnit se setkání, příjemná tvořivá atmosféra, zajímavé věkové složení, konstruktivní jednání, široké spektrum organizací, profesionální organizační úroveň, interaktivně vedené setkání, dodržování časového programu, příjemné vedení, viditelná naděje na lepší zítřky, splnilo svůj síťovací účel, přínos praktických návrhů a nápadů pro další spolupráci, přístup k informacím. 11

12 Co považujete za slabou stránku setkání: Málo konkrétní úvod, kopírování chyb z Berouna, vše probíhalo moc rychle, časová náročnost, nenaplnění některých pracovních skupin, neúčast někoho vyššího (např. hejtman), neosobní aula. Další koordinace bude probíhat v těchto rovinách: - setkávání všech zájemců o tématiku dobrovolnictví - 4x v roce práce v tematických skupinách - dle dohody uvnitř skupiny (k dispozici budou zpracované zápisy z prvního setkání) - realizace společně nastavených aktivit Návrh programu pro nejbližší - únorové setkání organizací ( :00): Dopoledne Panelová diskuse s hosty - zástupci státní správy a samosprávy Setkání tematických pracovních skupin - dopracování materiálů z prosince, zpracování vstupů všech přítomných do akčního plánu, návrhy na společné výstupy. Odpoledne Sladění možných výstupů a společných aktivit v rámci Jihomoravského kraje s případným přesahem na celorepublikovou úroveň (konec února zahajovací konference k ERD) Celkovou koordinaci zajišťuje Dobrovolnické centrum Brno - Kateřina Petrášová. 12

13 3. 2. DOBROVOLNICKÝ INFOPOINT - BRNO/JMK/SVĚT Dobrovolnický Infopoint je základním prostředkem pro podporu dobrovolnictví. Zprostředkovává kontakt mezi těmi, kteří mají zájem o dobrovolnickou práci, a těmi, kteří tuto práci využívají a potřebují ji. Úkoly Dobrovolnického centra Brno (DCB): - zpracovat metodiku pro práci s dobrovolníky v rámci DCB - vytipovávat tematicky pestré organizace pro uplatnění dobrovolníků - zajistit propagační prostor pro prezentaci organizací v DCB - realizovat veřejné akce s každou vytipovanou organizací a společně se známou brněnskou osobností (propagace DCB i organizace, vizuální přiblížení dobrovolnické práce veřejnosti) - aktivně zjišťovat možnosti dobrovolné práce v zahraničí a tuto nabídku aktualizovat - návštěvníky DCB průběžné informovat o dobrovolnických projektech v Brně, JMK a ve světě - realizovat propagační tematické večery představující činnost organizací zapojujících dobrovolníky v ČR i zahraničí a také nabízet prostor dobrovolníkům pro prezentace výstupů jejich zapojení v ČR či v zahraničí - zprostředkovávat vlastní zkušenosti zahraničních dobrovolníků v ČR Informace tak nabízíme v pasivní i v aktivní formě. Půjde vždy o prezentace na základě osobní zkušenosti, které umožní zviditelnit rozdílnost pohledů a nabídnou prostor pro využití nevšední zkušenosti vrstevníků pro motivaci ostatních, ještě nezapojených mladých lidí. Návštěvníci večerů získají přehled o zahraničních příležitostech (Národní agentura pro vzdělávací programy - NAEP - studijní pobyty, INEX sdružení dobrovolných aktivit - workcampy, Mládež v akci - Evropská dobrovolná služba, výměny mládeže apod.). 13

14 3. 3. AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU - KDE A JAK? Jak už je naznačeno výše, naší snahou je vytvořit bezpečné a inspirativní prostředí pro volné sdružování neorganizovaných mladých lidí zprostředkující informace aktivní i pasivní formou - nabídka volnočasových aktivit, kde najít další zdroje (www.icm.cz, apod. Cílovou skupinou zůstávají 15-ti - 30ti -letí, proto bude nezbytné vypracovat způsob, jak potřebné informace získávat a na jaké zdroje se napojit. Významným partnerem budou Lužánky - Středisko volného času. Díky designovému návrhu místnosti, který pro DCB připravili studenti VUT Brno, bude nabídka prezentována velmi atraktivní formou - letáky budou umístěny v interaktivních čtvercích na zdi, která je součástí nealko baru PODPORA VLASTNÍCH PROJEKTŮ MLADÝCH LIDÍ Dalším rozměrem prostoru je zázemí pro realizaci vlastních nápadů a možnost zapojení do nabízených tematických skupin (např. pilotní, už fungující je dobrovolnická skupina, "Multikultura a lidská práva"). Prostor představuje zázemí pro volné sdružování neorganizované mládeže - setkávání, plánování, příprava projektů, možnost najít "parťáky" pro projekty - tzv. dražba akcí. K dispozici je nealkobar, minikavárna, hudba, časopisy, minigalerie. Naší rolí je poskytovat pomoc a podporu v podobě koučování, při využívání metod neformálního vzdělávání, hledání zdrojů pro podporu projektů mladých lidí (Mládež v akci, Nadace Vodafone, Nadace Divoké husy atd.) apod. Součástí naší nabídky bude i konzultace konkrétních projektů, vzdělávání zájemců v oblasti projektové logiky apod. V praktické rovině jsou v centru k dispozici tištěné materiály jednotlivých subjektů a k dispozici budou i vyškolení pracovníci, kteří mohou mladé lidi provést celým procesem a navést je ke správnému zdroji informací a formě. 14

15 4. MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ CENTRA Personální zabezpečení Bc. Kateřina Petrášová, 20 hod. týdně (leden - prosinec 2011) Tereza Nádvorníková - 20 hod. týdně (červen - prosinec 2011) Nový pracovník/pracovnice - 20 hod. týdně (leden - prosinec 2011) Nový pracovník/pracovnice - 10 hod. týdně (01-03, 11-12/2011) DPP - web, účetní, grafika Materiální zabezpečení SCB využívá prostory objektu Lužánek - SVČ, zejména s ohledem na jeho strategické umístění v centru města. Prostory jsou v přízemí budovy, ideálně mimo standardní provoz centra volného času. Pro venkovní aktivity je možné využívat park, který dům obklopuje, a terasu. Uplatňujeme principy ekologicky šetrného provozu, využíváme značky šetrné k životnímu prostředí a lidem - např. FSC, Fair Trade apod. K realizaci aktivit využíváme zázemí Lužánek - SVČ - kopírka, sociální zařízení, vozový park apod. Občanské sdružení Plán B a Lužánky - SVČ se podílí poměrnou částí na úhradě provozních nákladů. Detaily spolupráce jsou ošetřeny v písemné smlouvě. Centrum se bude v lednu 2011 detailně dolaďovat s tím, že k dispozici bude minigalerie, kavárna a nealko bar, dataprojektor s plátnem a prostor pro setkávání skupin do 30 osob. Provozní doba je nastavena na 3 pracovní dny v době od 15:00-20:00 hod. 15

16 5. HARMONOGRAM AKTIVIT A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ Nedílnou součástí dobře nastaveného záměru je příprava detailního harmonogramu aktivit a nezbytné finanční zabezpečení HARMONOGRAM AKTIVIT Období Aktivita Zodpovědná osoba leden - únor výběrová řízení pro nové pracovní pozice KP leden - prosinec průběžná práce tematických skupin KP leden - červen/ září - prosinec DSB otevřeno návštěvníkům NP průběžné kontaktování neziskových organizací, příprava společných propagačních akcí kontaktování brněnských osobností naplňování dalších aktivit v rámci Dobrovolnického Infopointu zajišťování udržitelnosti projektu pro další období NP VM NP KP/RV únor 2. setkání organizací v JMK KP březen hodnotící schůzka - projekt DCB KP+ všichni květen 3. setkání organizací v JMK KP červen hodnotící schůzka - projekt DCB KP+ všichni září 4. setkání organizací JMK KP Mezinárodní rok dobrovolnictví oficiální ukončení ERD v Jihomoravském kraji prosinec hodnotící schůzka - projekt DCB KP+ všichni NP KP VM RV NP Kateřina Petrášová Veronika Muselíková Renata Veselá nový pracovník - na základě výstupů setkání organizací v JMK 16

17 5. 2. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ 2010 Zdroj Částka Kč MŠMT - 2. kolo dotačního řízení ,- MŠMT - ERD - přípravy ,- Jihomoravský kraj ,- Člověk v tísní - Jeden svět ,- CELKEM 2010 Kč , přehled zdrojů MŠMT - podzimní kolo projektů (podáno, výsledky leden 2011) MŠMT - ERD - realizace (uzávěrka 31. ledna 2011) Jihomoravský kraj - dotační kolo standardních (uzávěrka zatím neurčena) Jihomoravský kraj - ERD a síťování (uzávěrka zatím neurčena) Člověk v tísni (skupina Multikultura a lidská práva - Jeden svět Kč ,- ) Statutární město Brno - odbor školství (podáno, výsledky leden 2011) Statutární město Brno - odbor kultury (podáno, výsledky leden 2011) Mládež v akci Evropská komise - speciální výzva (podáno, výsledky únor 2011) Evropská komise a Jihomoravský kraj (podáno, výsledky únor 2011) Klíče pro život - výchova k dobrovolnictví (uzávěrka cca leden/únor 2011) Klíče pro život - Krajské projekty (uzávěrka cca 1. čtvrtletí 2011) Student Agency (započato jednání o spolupráci) 17

18 ZÁVĚR Na základě předložené sumarizace můžeme konstatovat, že: Cíle Evropského roku dobrovolnictví, tak jak je vyhlásila Rada ministrů zodpovědných za kulturu, odpovídají potřebám organizací a jednotlivců zabývajících se tématem dobrovolnictví a jsou reálně využitelné v ČR. Vyhlášení Evropského roku dobrovolnictví a následná pružná reakce MŠMT, gestora realizace v ČR, podpořilo řadu rozjezdových aktivit. Dotační program, který celkovou částkou cca ,- Kč podpořil organizace pracující s dobrovolníky, otevřel možnost začít s budováním aktivit popsaných i v této práci. Dotace byla určena pro přípravné aktivity Evropského roku dobrovolnictví v období září - prosinec Zájem o tématiku dobrovolnictví v Brně a Jihomoravském kraji je nadstandardní. Organizace jsou ochotny spolupracovat a podílet se na společných aktivitách, kterými bude možné zviditelnit Evropský rok dobrovolnictví v roce 2011 a dále. Ukazuje se, že pro organizace je jednodušší a lehčí zapojit se do dění přímo v místě svého působení tak, jak jsme předpokládali - např. celorepublikového setkání v Berouně se zúčastnili pouze 4 zájemci z Jihomoravského kraje. Zpracovanou metodiku spolupráce a síťování organizací nabídneme za Jihomoravský kraj na zahajovací celorepublikové konferenci v únoru 2011 pro využití do dalších krajů. Díky vyhlášení Evropského roku dobrovolnictví v roce 2001 byl v ČR následně přijat Zákon o dobrovolnictví. Jeho novelizace je jedním z hlavních požadavků zástupců 18

19 organizací a jednotlivců pracujících v ČR s dobrovolníky a hlavním výstupem síťovacího setkání v Jihomoravském kraji i celorepublikového setkání v Berouně. Metodiku pro práci s dobrovolníky, kterým budeme nabízet uplatnění v neziskových organizacích, bude nutné konzultovat se zkušenými kolegy. Ušetříme si tím objevování již objeveného. Díky účasti v projektu "Výchova k dobrovolnictví" je tato forma spolupráce již nastavena s následujícími partnery: Mgr. Lenka Černá - ředitelka Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem PhDr. Jiří Tošner - ředitel Hestia - Sdružení dobrovolných aktivit Zaměstnanci a externí pracovníci Dobrovolnického centra Brno budou mít nastavený způsob vzdělávání, který si zvolí na základě osobních potřeb a s ohledem na danou pracovní pozici v zařízení. Detailní popis práce se zaměstnanci, výběr, zařazování zaměstnanců a externích pracovníků bude popsán v manuálu pro personální politiku organizace. 19

20 SOUPIS ZDROJŮ, BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A ODKAZŮ (Citace jsou uváděny průběžně v textu.) Hestia - Sdružení dobrovolných aktivit, webová aplikace, estudovna studijní materiály Funkčního studia, kap. Strategické řízení, Řízení lidských zdrojů, Public relations. 20

21 PŘÍLOHA A PROJEKT PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - ODBOR ŠKOLSTVÍ Inovativní nabídka volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež a podpora jejich dobrovolnictví v Brně Popis projektu Občanské sdružení Plán B realizuje volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež v rámci Klubu Labyrint (MČ Brno - Bohunice) již přes 10 let. Doposud jsme se zaměřovali na kulturní, zahraniční a spontánní aktivity pro tuto ohroženou cílovou skupinu. V posledních dvou letech jsme rozšířili naši činnost o práci s dobrovolníky (tedy aktivními, mladými lidmi), která vyvrcholila v roce 2010, kdy jsme zároveň získali suterénní prostory v Lužánkách - SVČ a také významnou finanční podporu z prostředků MŠMT a dalších institucí. Spojením zázemí, které Lužánky - SVČ mají (výhodná pozice v centru města, podíl na nájmu, využití technického vybavení apod.), a našich zkušeností vznikl nový prostor pro cílovou skupinu mladých lidí ve věku let. Poskytujeme jim podporu, aby měli šanci uskutečnit svá přání a potřeby a získali tak, díky metodám neformálního vzdělávání a koučování, dovednosti a znalosti potřebné v praxi. Umožňujeme jim získat informace o tom, jak se aktivně podílet na dění ve svém okolí, přispět k rozvoji komunity či participovat na konkrétních tématech dle vlastního zájmu. Po celou dobu pracujeme s mladými lidmi individuálně, dodáváme jim sebevědomí, povzbuzujeme je v jejich nápadech a záměrech. Upozorňujeme je na zajímavé příležitosti, které mohou vyzkoušet. Nabízíme inspirativní prostředí pro volné sdružování neorganizovaných mladých lidí za účelem bezpečného a smysluplného trávení volného času, seberealizace a sebevzdělávání. Zprostředkováváme informace o nabídce volnočasových aktivit, přehled zahraničních příležitosti pro osobní rozvoj (Evropská dobrovolná služba, studijní pobyty, workcampy, výměny mládeže) apod. Poskytujeme prostor pro realizaci vlastních nápadů. Podáváme informace o zdrojích pro získávání prostředků na mládežnické projekty (Make a Connection, Mládež v akci, Nadace Vodafone apod.) včetně konzultací. Upozorňujeme na možnosti zapojení do nabízených tematických skupin i představení vlastních, již uskutečněných projektů. Projektem také reagujeme na potřebu zviditelnění tématiky dobrovolnictví, které považujeme za jeden ze základních rysů občanské společnosti. Chceme podpořit rozvoj tématu dobrovolnictví a potenciál, který v Brně vidíme, a zjednodušit cestu zájemců o dobrovolnictví do neziskových organizací, které jejich pomoci mohou využít. Aktivitami přibližujeme mladým lidem 21

22 ve věku let dobrovolnictví v Brně, Jihomoravském kraji a ve světě a představujeme existující nabídku neziskových organizací, chceme zlepšit kontakt zájemců o dobrovolnictví s neziskovým sektorem. Zdůvodnění, předpokládaný přínos Projekt svými aktivitami přispěje ke zlepšení podmínek v nabídce atraktivních volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež a v oblasti dobrovolnictví na území města Brna - nabízí kvalitní a nově vybudované zázemí a proškolený tým pracovníků s adekvátním vzděláním. Projekt je primárně určen pro mladé lidi ve věku let, kteří jsou hlavní cílovou skupinou: nabídka volnočasových aktivit pro neorganizované mladé lidi, podpora zahraničních zkušeností rozvíjení a realizace vlastních nápadů a projektů cílové skupiny, rozšiřování životních příležitostí (možnost okusit zážitky, rozšíření zkušeností a pozitivních dovedností, podpora kreativity a inovace, komunikace, zkušenosti při organizaci a plánování aktivit) zapojení mladých lidí do projektů, které mají pozitivní dopad na místní komunitu nebo podporují činnost subjektů a organizací - tematické skupiny možnost realizace a veřejné prezentace výsledků tvůrčí práce Záměr projektu, aktivity A - Prostor a jeho celoroční využití Prostor je k dispozici celoročně, s výjimkou letních prázdnin v pondělí a pátek, 15:00-20:00 hod. V tento čas je využit pro aktivity popsané výše (zázemí, předávání informací, podpora, nabídka volnočasových a dobrovolnických aktivit). Ve spolupráci s mladými lidmi chceme v roce 2011 přiblížit tyto možnosti i další veřejnosti. Odhadovaný počet návštěvníků centra v průběhu roku: 300 B - Volnočasové aktivity a nabídka Druhou rovinou je nabídka odpoledních volnočasových aktivit organizovaných přímo mladými lidmi. Mladí organizátoři si vyzkouší, co prakticky znamená příprava jednotlivých částí programu, a zároveň mohou oslovit své vrstevníky a veřejnost. Nabídka bude uskutečňována v těchto úrovních: Filmové projekce Filmové projekce s lidskoprávní a sociální tématikou. Filmy zapůjčíme z videotéky festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a ze standardních zdrojů (ošetřené licenčně). Projekce spojeny s besedami k danému tématu. Divákům poskytneme informace o možnosti zapojit se do skupiny Multikultura a lidská práva (skupina složená z desítek 22

23 dobrovolníků z řad středoškoláků a vysokoškoláků se podílí významnou měrou na přípravě festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět). Přínosy pro účastníky: schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti a organizační kompetence Odhadovaný počet zapojených organizátorů: 10 Odhadový počet projekcí/návštěvníků celkem: 10/250 Prezentace realizovaných projektů mladých aneb jak získat podporu vlastnímu projektu? Tematických večery představující jednotlivé finanční zdroje, které podporují projekty mladých lidí. V roli představujících budou úspěšní žadatelé, kteří je aktivně využili. Snaha poskytnout veškeré informace o tom, kde je možné získat podporu pro vlastní projekty (Make a Connection, Mládež v akci, Nadace Vodafone, Nadace Divoké husy apod.). K dispozici budou materiály příslušné prezentované organizace a bude nabídnuta možnost osobní konzultace připravovaných projektů s pracovníkem centra. Tematické večery také nabízejí možnost setkání lidí s podobnými zájmy a případné vytvoření týmu pro společný budoucí projekt. Přínosy pro účastníky: získání informací, kontakty, motivace pro realizaci vlastních projektů Odhadovaný počet zapojených organizátorů: 40 Odhadový počet prezentací/návštěvníků celkem: 5/150 Zahraniční příležitosti pro mladé Prezentace vlastních zkušeností a zážitků z dobrovolnického / studijního pobytu v zahraničí českými účastníky a naopak zkušenost zahraničních dobrovolníků v ČR. Výměna zkušeností, rozdílnost pohledů a zejména prostor pro využití nevšední zkušenosti vrstevníků pro motivaci ostatních, ještě nezapojených mladých lidí. Návštěvníci večerů získají přehled o zahraničních příležitostech (Národní agentura pro vzdělávací programy - NAEP - studijní pobyty, INEX sdružení dobrovolných aktivit - workcampy, Mládež v akci - Evropská dobrovolná služba, výměny mládeže apod.). Přínosy pro účastníky: získání informací, kontakty, motivace pro zahraniční zkušenost, získání zpětné vazby Odhadovaný počet zapojených organizátorů: 8 Odhadový počet prezentací/návštěvníků celkem: 5/150 Galerie Vytvoření nové minigalerie pro prezentaci fotografií dokumentujících uskutečněné projekty mladých, dobrovolnickou činnost, práci ve workcampu či zahraniční pobyt. Očekáváme 23

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Občanské sdružení Plán B 3 Orgány sdružení 4 Klub Labyrint 5 Dobrovolnické centrum 67 7 Dobrovolnictví v Jihomoravském kraji 12 Propagační aktivity

Více

VÝSTUPY A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠENÝCH CÍLŮ ERD ÚČASTNÍKY SÍŤOVACÍHO SETKÁNÍ

VÝSTUPY A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠENÝCH CÍLŮ ERD ÚČASTNÍKY SÍŤOVACÍHO SETKÁNÍ PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKYV JIHOMORAVSKÉM KRAJI VÝSTUPY A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠENÝCH CÍLŮ ERD ÚČASTNÍKY SÍŤOVACÍHO SETKÁNÍ Cíle Evropského roku dobrovolnictví 1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013 Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Metodika vzdělávacího projektu Zapoj se Autor/autoři: Mgr.

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Předcházení environmentálním problémům vzděláváním a osvětou je levnější a účelnější než jejich následné řešení. Zpracovatel:

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více