BEZPEČNOST A PRÁVO (2010) Kompletní ŠVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOST A PRÁVO (2010) Kompletní ŠVP"

Transkript

1 školní vzdělávací program Bezpečnost a právo (2010) Bezpečnost a právo BEZPEČNOST A PRÁVO (2010) Kompletní ŠVP

2 PLACE HERE Bezpečnost a právo (2010) Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Bezpečnost a právo (2010) Motivační název Bezpečnost a právo Datum Verze druhá Platnost od Název RVP Dosažené vzdělání RVP M/01 Bezpečnostně právní činnost Střední vzdělání s maturitní zkouškou Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 4 Název školy Adresa Jaselská 832, Hranice IČ REDIZO Ředitel Mgr. Petr Flajšar Telefon Fax www ssos.cz Zřizovatel Adresa Mgr. Petr Flajšar Pod Křivým 383, Hranice Telefon Doplňující údaje MŠMT ČR zařadilo obor M/01 Bezpečnostně právní činnost do vzdělávaní na SSOŠ Hranice, s.r.o. svým Rozhodnutím č.j / z Změna učebního plánu - hodinové dotace předmětů. Ke dni provedena změna v části Charakteristika ŠVP Ukončení vzdělávání. datum, podpis, razítko 2

3 Profil absolventa 2 Profil absolventa Název školy Adresa Zřizovatel Název ŠVP Jaselská 832, Hranice Mgr. Petr Flajšar Bezpečnost a právo (2010) Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru Délka studia v letech: 4 Název školy: Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Adresa: Jaselská 832, Hranice Zřizovatel: Mgr. Petr Flajšar Název ŠVP: Bezpečnost a právo Kód a název oboru vzdělání: M/01 Bezpečnostně právní činnost Platnost: od 1. září 2010 Absolventi studijního oboru Bezpečnost a právo se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Absolventi najdou uplatnění zejména jako specialisté při zajišťování bezpečnosti a pořádku ve veřejném a soukromém sektoru bezpečnostních služeb, v průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví a v jiných hospodářských oborech, dále pak jako pracovníci úřadů státní správy a místní samosprávy, ve složkách Integrovaného záchranného systému, v odborech ochrany velkých podniků apod. Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Získané vzdělání umožní absolventu studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. Přehled očekávaných klíčových kompetencí absolventa: - je schopen se efektivně učit - samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy - vyjadřuje se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích - stanovuje si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní - pečuje o své zdraví - spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů - uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti, jedná v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty národní, evropské i světové kultury - optimálně využívá svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení - funkčně využívá matematické dovednosti v různých životních situacích - pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a - využívá adekvátní zdroje informací a efektivně pracuje s informacemi Přehled očekávaných odborných kompetencí absolventa: 3

4 Profil absolventa - zvládá jednání s klientem - rozpoznává protiprávní chování a jednání a umí je právně kvalifikovat - navrhuje právní postupy při řešení šetřených problémů - odhaduje důsledky protiprávního jednání - navrhuje a zdůvodňuje postupy určené k zabránění protiprávnímu jednání - provádí místní šetření v terénu - dovede poskytnout nezbytnou první pomoc - provádí výkonná opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému - aplikuje zásady ochrany oběti trestného činu - přestupku, poskytuje základní psychologickou podporu oběti a doporučuje jí pomoc příslušné sociální instituce - provádí kontrolní činnost - poskytuje poradenskou a konzultační činnost k problematice ochrany pořádku a bezpečnosti - pracuje s informační, výpočetní a kancelářskou technikou - využívá zdroje právních informací, vyhledává a analyzuje informace potřebné pro vedení dokumentace o protiprávní činnosti - zajišťuje bezpečnostní přípravu - má přehled v systému veřejné správy a v systému bezpečnostních složek - dbá o fyzickou a psychickou přípravu - zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb - jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje - efektivně hospodaří s finančními prostředky Klíčové kompetence Kompetence k učení je schopen se efektivně učit Kompetence k řešení problémů samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy Komunikativní kompetence vyjadřuje se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích Personální a sociální kompetence spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů stanovuje si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní pečuje o své zdraví Občanské kompetence a kulturní povědomí uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti, jedná v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporuje hodnoty národní, evropské i světové kultury 4

5 Profil absolventa Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám optimálně využívá svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení Matematické kompetence funkčně využívá matematické dovednosti v různých životních situacích Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a efektivně pracuje s informacemi Odborné kompetence Zvládat jednání s klientem zvládá jednání s klientem Provádět právní činnosti rozpoznává protiprávní chování a jednání a umí je právně kvalifikovat navrhuje a zdůvodňuje postupy určené k zabránění protiprávnímu jednání navrhuje právní postupy při řešení šetřených problémů odhaduje důsledky protiprávního jednání Provádět místní šetření v terénu aplikuje zásady ochrany oběti trestného činu - přestupku, poskytuje základní psychologickou podporu oběti a doporučuje jí pomoc příslušné sociální instituce provádí výkonná opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému dovede poskytnout nezbytnou první pomoc provádí místní šetření v terénu Provádět kontrolní činnost provádí kontrolní činnost poskytuje poradenskou a konzultační činnost k problematice ochrany pořádku a bezpečnosti Pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou využívá zdroje právních informací, vyhledává a analyzuje informace potřebné pro vedení dokumentace o protiprávní činnosti pracuje s informační, výpočetní a kancelářskou technikou Zajišťovat bezpečnostní přípravu zajišťuje bezpečnostní přípravu má přehled v systému veřejné správy a v systému bezpečnostních složek Dbát o fyzickou a psychickou přípravu dbá o fyzickou a psychickou přípravu Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 5

6 Profil absolventa efektivně hospodaří s finančními prostředky jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 6

7 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Název ŠVP Jaselská 832, Hranice Bezpečnost a právo (2010) Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru Délka studia v letech: 4 Od svého vzniku v roce 1991 se škola výhradně věnuje vzdělávání ve čtyřletých oborech, zakončených maturitní zkouškou. Svou profilací doplňuje vzdělávací nabídku středoškolského studia v hranickém regionu o obory zaměřené na informační technologie, ekonomiku, cestovní ruch, bezpečnost a právo.v současnosti se na škole vzdělávají žáci v následujících oborech: M/01 Informační technologie - ŠVP Správce informačních systémů M/02 Cestovní ruch - ŠVP Cestovní ruch M/01 Bezpečnostně právní činnost - ŠVP Bezpečnost a právo H/01 Rekondiční a sportovní masér - ŠVP Rekondiční a sportovní masér Ve své budově na ulici Jaselská v Hranicích škola vzdělává průměrně 260 žáků v denním studiu. Okolo 75 absolventů pokračuje ve vzdělávání na vysokých či vyšších odborných školách. Pro zájemce zajišťuje škola ubytování v domově mládeže, vzdáleném od sídla školy cca 500 m. Stravování žáků je zajištěno v budově školy. Široké spektrum nabídky programů celoživotního vzdělávání (rekvalifikační kurzy, akademie třetího věku aj.), zájezdové činnosti žáků a široké veřejnosti (cestovní agentura při SSOŠ Hranice, s.r.o.) a aktivit směřujících k certifikaci v oblasti výpočetní techniky škola je akreditovaným střediskem ČSKI pro udělování certifikátu ECDL (počítačová gramotnost), CISCO (počítačové sítě), EBCL (ekonomika), City & Guilds (londýnský vzdělávací institut jazykové schopnosti), možnost získání průvodcovských zkoušek (cestovní ruch), řidičského oprávnění skupiny B (osobní vozidla) aj.,vytváří prostor účastníkům vzdělávání ve škole k tomu, aby byl splněn jeden z hlavních cílů školy plnohodnotné uplatnění na trhu práce či následné vzdělávání absolventů SSOŠ Hranice, s.r.o. Škola je zapojena do mezinárodního projektu partnerství škol COMENIUS s dalšími 3 školami v zahraničí. Po jeho ukončení bude škola usilovat o nalezení dalších zahraničních partnerů a o opětovné zapojení do mezinárodního projektu. Vylepšovat své pozice na vzdělávacím trhu chceme zabezpečením nabídky kvality, inovací a novinek v pedagogickém procesu a podmínek vzdělávání ve škola. Atmosféra, vnitřní klima školy, budování na partnerském vztahu žák učitel rodič je oblastí, která musí vytvářet dobrý obraz školy. Škola získala zlatý certifikát kvality, udělený MŠMT ČR a SSŠ ČMS, má zaveden systém ISO 9001:2001 (management jakosti) a ISO 14001:2005 (enviromentální management). Nedílnou sočástí školy je Speciální pedagogické centrum, jež se zaměřuje na vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a kariérní poradenství. 7

8 Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Jaselská 832, Hranice Bezpečnost a právo (2010) Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru Délka studia v letech: 4 Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Záměrem vzdělávání v oboru bezpečnost a právo je připravit žáka pro plnohodnotné zapojení do pracovního procesu a pomoci mu najít uplatnění na trhu práce. Žák je připravován tak, aby po ukončení středoškolského studia buď pokračoval ve studiu na vyšších typech škol ( vyšší odborné školy, vysoké školy), nebo uplatnil nabyté zkušenosti, vědomosti a dovednosti v pracovním procesu na pozicích, jež odpovídají jejich dosaženému vzdělání a odbornosti. Velký důraz je v průběhu celého studia je kladen na tři prioritní oblasti: 1. jazykové vzdělávání Po celé čtyři roky rozvíjí žáci své kompetence ve vyučovacích předmětech český jazyk, literár-ně historický přehled, první cizí jazyk a druhý cizí jazyk. V průběhu studia mohou žáci vykonávat anglické jazykové zkoušky britského zkušebního institutu City & Guilds. Tyto zkoušky mají význam především při získávání pracovního či studijního umístění v zemích Evropské unie a britského Commonwealthu. Škola je akreditovaným zkušebním centrem tohoto institutu. 2. informační a komunikační technologie Zdokonalování a rozvíjení kompetencí v oblasti informačních technologií probíhá po celou dobu studia ve vyučovacím předmětu informační technologie. Výpočetní technika a informační technologie prolínají vzdělávací proces prakticky ve všech vyučovacích předmětech výuka je masivně podporována prostředky ICT a počítačovými programy. Hojně bude využívána práce s internetem při vyhledávání, třídění a zpracovávání informací a práce se specifickými počítačovými programy (např. účetní programy, rezervace ubytování, rezervace dopravy aj.) Důležitou součástí pak bude elektronická komunikace, práce s www stránkami a práce v informačním systému školy a dalších informačních systémech. Taktéž v této prioritní oblasti mohou žáci získat mezinárodně uznávaný certifikát ECDL, který je v rámci Evropské unie doporučen a používán jako standard počítačové vzdělanosti. Škola je akreditovaným testovacím střediskem ECDL. 3. vlastní odbornost bezpečnost a právo Vyučovací předměty, které formují vlastní odbornost studijního oboru bezpečnost a právo - bezpečnostní činnost, kriminalistika, tělesná kultura, pedagogika a psychologie, právo, ekonomika, finance a daně. V rámci této prioritní oblasti rozvíjí žáci zejména odborné kompetence, jež tvoří vlastní odbornost studijního oboru RVP M/01 bezpečnostně právní činnost. I v této oblasti mohou žáci získat další certifikáty EBCL certifikát ekonomické gramotnosti, řidičský průkaz skupiny B (osobní auto). Velký důraz je u žáků kladen na všeobecnou tělesnou zdatnost a fyzickou odolnost. Vzdělávání směřuje k tomu, aby si žák na potřebné úrovni vytvořil a osvojil celý komplex klíčových kompetencí. Tento proces je realizován ve výuce jednotlivých vyučovacích předmětů tak, aby v souladu s obsahem vzdělávání působil na žáka 8

9 Charakteristika ŠVP přirozeně, přiměřeně jeho věku a navazoval na kompetence a zkušenosti, které žák získal vzděláváním na základní škole a v rodině. Obdobně jsou začleněna průřezová témata, která se vážou na obsahovou náplň jednotlivých vyučovacích předmětů a přirozenou cestou je rozvíjejí. Celý ŠVP je pojat jako k o m b i n o v a n ý, to znamená, že vlastní vzdělávací proces je kombinací klasické výuky a vzdělávacích modulů, které jsou orientovány na vlastní aktivitu žáků a jejich tvořivou práci. Vzdělávací moduly jsou citlivě začleněny svou obsahovou náplní do jednotlivých vyučovacích předmětů. Metody a formy vzdělávací práce volí pedagogičtí pracovníci se zřetelem k charakteru obsahové náplně jednotlivých vyučovacích předmětů, konkrétní situaci a stavu vzdělávacího procesu s cílem co největšího propojení teoretického vyučování s praktickou činností žáka. Preferuje se co největší začlenění samostatné a týmové práce žáka. Reálnému přiblížení vzdělávacího procesu ke skutečné situaci a práci v oblasti bezpečnostně právní činnosti realizace exkurzí, stáží, besed a kurzů s konkrétní činností a náplní, jež mají přímou vazbu na konkrétní situace a činnosti, související s bezpečností a právem v současné společnosti ( policie, městská policie, složky IZS, státní správa a samospráva, bezpečnostní agentury, soudy aj.) Vyvrcholením těchto aktivit bude pro každého žáka zpracování maturitní práce a její následná obhajoba před maturitní komisí. Na zadání a průběžném zpracování (smluvně zajištěné konzultace) maturitní práce se bude podílet příslušná firma či instituce. 3.2 Podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání ke studiu probíhá v souladu s 16, 17, 20, 59, 60, 63, 70 Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (Školský zákon). Podmínkou je absolvování základního vzdělání a splnění kritérií přijímacího řízení, které každoročně stanovuje ředitel školy. Součástí přijímacího řízení jsou pouze všeobecné podmínky, uchazeči nevykonávají žádné talentové zkoušky. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit přijímací zkoušku z tělesné výchovy (výkonnostní testy) a cizího jazyka. Uchazeči, kteří měli na ZŠ v obou pololetích 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku studijní průměr do 1,7, jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek a jakéhokoliv hodnocení (bodování) jejich předchozího vzdělávání. Ostatní uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení (prospěch na základní škole, výstupní hodnocení, pohovor, event. přijímací zkoušky zeměpis, cizí jazyk). Zdravotní způsobilost uchazeče musí být bez jakýchkoliv omezení (nutno doložit potvrzením lékaře na přihlášce). Všechny kurzy jsou pro žáky povinné. 3.3 Hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků jsou stanoveny Školním řádem SSOŠ Hranice, s.r.o. v bodě V. hodnocení výsledků vzdělávání žáků, jež konkretizuje Klasifikační řád, který podrobně popisuje hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Vlastní hodnocení vychází z bodového hodnocení. Celý systém hodnocení preferuje průběžné hodnocení, objektivitu a standardizaci hodnotících procesů, rozmanité formy a metody hodnocení. Systém výrazně motivuje žáky k dosažení co nejlepších výsledků, učí je sebehodnocení a vede k odpovědnosti za své studijní výsledky. Významným motivačním prvkem pro žáka je možnost získání finančních výhod (stipendia) za dosažené studijní výsledky v každém klasifikačním období ( podmínky upravuje stipendijní řád). Každé hodnocení je evidováno na informačním systému školy, který zaručuje informovanost rodičů o výsledcích vzdělávání každého žáka. Klasifikační řád, stipendijní řád a informační systém školy napomáhají dosažení vzdělávacích cílů. 9

10 Charakteristika ŠVP 3.4 Ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou podle platných norem (školský zákon a příslušný prováděcí právní předpis). Maturitní zkoušku tvoří společná a profilová část. Společná část - probíhá v souladu s obecně platnými právními předpisy ( 78, odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. v platném znění). Profilová část - skládá se ze tří povinných zkoušek 1. bezpečnostní činnost (ústní teoretická zkouška) 2. právo, kriminalistika, informační technologie, matematika, cizí jazyk (ústní teoretická zkouška) - žák zvolí jednu z možností. Podmínkou volby je, že tento předmět nebyl zvolen ve společné části maturitní zkoušky. 3. komplexní praktická zkouška z odborných předmětů 4. žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat další maximálně 2 nepovinné zkoušky dle vlastního výběru Ředitel školy upřesní průběh a organizaci maturitní zkoušky v souladu s obecně platnými právními předpisy. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. 3.5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění) realizují jednotliví vyučující v úzké spolupráci s třídním učitelem, výchovným poradcem, rodiči a odbornými pracovníky Speciálně pedagogického centra, jež je součástí školy. Přísně individuální přístup, zohlednění individuálních potřeb žáků a úprava vyučovacích metod a metod hodnocení vede k optimálně možné vzdělávací cestě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. U těžších forem ve spolupráci se SPC budou žáci integrováni dle individuálních podmínek, popř. jim bude zpracován individuální plán studia. Z předmětu tělesná kultura uvolňuje ředitel školy mimo jiné na základě stanoviska lékaře. 3.6 Výuka nadaných žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků probáhá v úzké spolupráci třídní učitel, vyučující jednotlivých odborných vč předmětů žák (žákyně) rodiče žáka (žákyně), odborní pracovníci SPC při škole a ředitel školy. Striktně individuální přístup, zohlednění idividuálních potřeb, vrozených dispozic, intelektu a talentu mimořádně nadaných žáků může vyůstit v přeřazení těchto žáků do vyššího ročníku bez absolvování předešlého ročníku, nebo k individuálnímu plánu studia, jež zajistí další rozvoj nadání ve formě rozšířené výuky vyučovacího předmětu (např. matematika, cizí jazyk aj.) resp. skupiny vyučovacích předmětů (např. odborné předměty). Rozhodnutí o přeřazení či individuálním plánu studia vydává ředitel školy po dohodě a se souhlasem všech zainteresovaných. 4.1 Podmínky realizace Materiální zabezpečení vzdělávání Výuka bude probíhat v plně vybavených učebnách v budově na ulici Jaselská 832 v Hranicích, která je v majetku školy. Škola v současnosti disponuje 15 učebnami. 10 učeben je osazeno dataprojektory, 4 počítačové, 1 multimediální a 3 jazykové učebny vytváří kvalitní zázemí pro vzdělávací činnost. Přes 100 počítačů je propojeno v síti, na všech počítačích je přístup k internetu, plně funkční je infor-mační systém. Dostatečné softwarové vybavení počítačové sítě doplňují výukové programy jazykové, ekonomické, matematické aj. Tělesná kultura probíhá v pronajatých tělocvičnách, na bazénu a na stadionu v Hranicích. Pro speciální potřeby např. 10

11 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat střelecká příprava, sebeobrana aj. bude každoročně uzavřena konkrétní smlouva o spolupráci s příslušnou institucí či firmou ( např. vojenskou posádkou Hranice, oddíly JUDA v Hranicích aj.) dle potřeby v příslušném školním roce tak, aby byly zajištěny vhodné prostory, garantována bezpečnost bezpečnosti a odborná personální pomoc. Personální zabezpečení vzdělávání Výuku všeobecných vzdělávacích oblastí (jazykové vzdělávání, společenskovědní vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, matematické vzdělávání, estetické vzdělávání, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích), budou zajišťovat stávající členové pedagogického sboru příslušné aprobace. Vzdělávací oblasti specifické pro studijní obor bezpečnost a právo budou zajišťovat stávajícít členové pedagogického sboru příslušné aprobace resp. zaměření odborného vzdělání. Pro vyyší ročníky přdpokládáme zajištění odborníků z praxe pro konkrétní specializované a specifické oblasti výuky. Organizační zabezpečení výuky každoročně zajišťuje soubor technicko - organizačních opatření ředitele školy pro příslušný školní rok. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání, jejich dodržování a kontrolu sleduje a vyhodnocuje bezpečnostní technik školy. Podmínky stanoveny v dokumentech školy (školní řád. řád BOZP a PO a jiné). 4.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Integrace do výuky PCJ - Anglický jazyk 1. ročník Počitatelnost.Jídlo. Minulý čas.dovolená. Příd.jména.Návrhy. 2. ročník Předpřítomný čas. Přátelství. Podmínkové věty. Vztahy. 3. ročník Přít.časy. Budoucnost. Plány. Podmínková souvětí.volný čas. Členy. Kulturní odlišnosti. Modul 4. ročník Člověk. Stát a společnost. DCJ - Anglický jazyk 1. ročník Unit 1-10 DCJ - Německý jazyk První kontakty Lidé Naše třída Rodina Můj dům, můj svět Jídlo a pití 2. ročník Orientace ve městě Nakupování, volný čas Průběh dne Lidské vztahy Vzájemná pomoc Události a osobnosti 3. ročník Zdraví Nehoda Dovolená Lidé DCJ - Ruský jazyk 1. ročník Rodina a škola 2. ročník Ve vyučování Orientace ve městě V obchodním domě Dvě hlavní města 3. ročník Jak kdo vypadá Občanská nauka Oblečení Povahové vlastnosti 1. ročník Soudobý svět Člověk a právo - modul Právní praktikum Člověk v lidském společenství 2. ročník Člověk jako občan Literárně historický přehled 1. ročník Základní pojmy Člověk a svět (praktická filozofie) Období pravěku a folklor Starověk Středověk Raný novověk - renesance a humanismus Novověk - baroko a klasicismus 2. ročník Romantismus v Evropě a českých zemích Národní obrození Realismus Realismus léta 19. stol. v českých zemích Kritický realismus Literatura a dějiny regionu 3. ročník Přelom 19. a poč. 20. století 11

12 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat 1. polovina 20. století - svět 1. polovina 20. století - Československo 4. ročník 2. polovina 20. století - svět Právo 2. polovina 20. století - Československo Kulturní instituce v ČR a kultura jiných národností Dějiny regionu století 2. ročník Teorie práva a právního státu Ústavní právo Občanské právo 3. ročník Rodinné právo Správní právo procesní Přestupkové právo 4. ročník Trestní právo hmotné Bezpečnostní činnost Trestní právo procesní Právo a informační systémy 1. ročník Rozdělení bezpečnostních složek a jejich působnost Policie ČR a státní správa na úseku vnitřní bezpečnosti 2. ročník Činnost obecní policie Činnost soukromých bezpečnostních služeb Činnost vězeňské služby a justiční stráže Služba kriminální policie a vyšetřování Ochrana člověka za mimořádných událostí 3. ročník Dopravní policie a státní správa na úseku silniční dopravy 4. ročník Služba cizinecké a pohraniční policie Kriminalistika 3. ročník Kriminologie - obecná část Pedagogika a psychologie Pokryto předmětem Český Jazyk PCJ - Anglický jazyk DCJ - Německý jazyk Občanská nauka Ekonomika Právo Bezpečnostní činnost Kriminalistika Pokrytí v projektu COMENIUS Integrace do výuky PCJ - Anglický jazyk Kriminologie - zvláštní část Pedagogika a její aplikace Člověk a životní prostředí 1. ročník Stupňování.Počasí. 3. ročník Modul 4. ročník Zdraví. DCJ - Ruský jazyk 2. ročník Praha 3. ročník Setkávání Literárně historický přehled 1. ročník Základní pojmy Období pravěku a folklor Starověk Středověk Raný novověk - renesance a humanismus Novověk - baroko a klasicismus 2. ročník Romantismus v Evropě a českých zemích Národní obrození Realismus Realismus léta 19. stol. v českých zemích Kritický realismus Literatura a dějiny regionu 3. ročník Přelom 19. a poč. 20. století 1. polovina 20. století - svět 1. polovina 20. století - Československo 4. ročník 2. polovina 20. století - svět Právo 2. ročník Ústavní právo Bezpečnostní činnost 2. polovina 20. století - Československo Kulturní instituce v ČR a kultura jiných národností Dějiny regionu století Občanské právo 1. ročník Policie ČR a státní správa na úseku vnitřní bezpečnosti 2. ročník Ochrana člověka za mimořádných událostí 3. ročník Řízení motorových vozidel Pokryto předmětem Český Jazyk PCJ - Anglický jazyk Základy přírodních věd Ekonomika Právo Bezpečnostní činnost Člověk a svět práce Integrace do výuky PCJ - Anglický jazyk 1. ročník Úvod do studia ANJ 2. ročník Podmínkové věty. Zaměstnání. Trpný rod. Hotel. Tázací dovětky. Plány. 3. ročník Předmin.čas.Obchody. Modul 4. ročník Práce. DCJ - Německý jazyk 1. ročník Lidé Věda a technika Rodina 2. ročník Nakupování, volný čas Průběh dne 12

13 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat 3. ročník Nehoda Události a osobnosti Dovolená DCJ - Francouzský jazyk DCJ - Ruský jazyk Au fil des jours Temps, contretemps Planete techno 1. ročník Zaměstnání 2. ročník Praha 3. ročník Jak kdo vypadá Literárně historický přehled 1. ročník Základní pojmy Období pravěku a folklor Starověk Středověk Raný novověk - renesance a humanismus Novověk - baroko a klasicismus 2. ročník Romantismus v Evropě a českých zemích Národní obrození Realismus Realismus léta 19. stol. v českých zemích Kritický realismus Literatura a dějiny regionu 3. ročník Přelom 19. a poč. 20. století 1. polovina 20. století - svět 1. polovina 20. století - Československo 4. ročník 2. polovina 20. století - svět Ekonomika 2. polovina 20. století - Československo Kulturní instituce v ČR a kultura jiných národností Dějiny regionu století 1. ročník Dokumenty v administrativní činnosti Právo 3. ročník Pracovní právo Bezpečnostní činnost 2. ročník Manipulace s dokumenty a pravidla pro jejich uchovávání Pedagogika a psychologie 3. ročník Profesní výchova a vzdělávání dospělých Pokryto předmětem Český Jazyk PCJ - Anglický jazyk DCJ - Anglický jazyk DCJ - Německý jazyk Základy přírodních věd Matematika Ekonomika Právo Bezpečnostní činnost Informační a komunikační technologie Integrace do výuky PCJ - Anglický jazyk 1. ročník Budoucnost.Nakupování. 2. ročník Příslovce. Nakupování. 3. ročník Předmin.čas.Obchody. Modul 4. ročník Věda a technika DCJ - Německý jazyk 1. ročník Jídlo a pití 3. ročník Nehoda Dovolená DCJ - Francouzský jazyk DCJ - Ruský jazyk Planete techno 2. ročník Ve škole Literárně historický přehled 1. ročník Základní pojmy Období pravěku a folklor Starověk Středověk Raný novověk - renesance a humanismus Novověk - baroko a klasicismus 2. ročník Romantismus v Evropě a českých zemích Národní obrození Realismus Realismus léta 19. stol. v českých zemích Kritický realismus Literatura a dějiny regionu 3. ročník Přelom 19. a poč. 20. století 1. polovina 20. století - svět 1. polovina 20. století - Československo 4. ročník 2. polovina 20. století - svět Informační technologie 2. polovina 20. století - Československo Kulturní instituce v ČR a kultura jiných národností Dějiny regionu století 1. ročník Základní pojmy informačních technologií - modul 1 Ekonomika Právo Dokumenty v administrativní činnosti 4. ročník Právo a informační systémy Bezpečnostní činnost 2. ročník Manipulace s dokumenty a pravidla pro jejich uchovávání Pokryto předmětem Český Jazyk PCJ - Anglický jazyk DCJ - Anglický jazyk DCJ - Německý jazyk Základy přírodních věd Matematika Informační technologie 13

14 Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat Ekonomika Právo Bezpečnostní činnost Kriminalistika Pokrytí v projektu COMENIUS 14

15 Učební plán 5 Učební plán Název školy Adresa Název ŠVP Jaselská 832, Hranice Bezpečnost a právo (2010) Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru Délka studia v letech: 4 Učební plán ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český Jazyk PCJ DCJ Občanská nauka Základy přírodních věd Matematika Literárně historický přehled Tělesná kultura Informační technologie Ekonomika Finance a daně Právo Bezpečnostní činnost Kriminalistika Pedagogika a psychologie Geografie Tělesná kultura Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

16 Učební plán 1. ročník DCJ DCJ - Anglický jazyk 3 DCJ - Německý jazyk 3 DCJ - Francouzský jazyk 3 DCJ - Ruský jazyk 3 PCJ PCJ - Anglický jazyk 4 PCJ - Německý jazyk 4 2. ročník DCJ DCJ - Anglický jazyk 3 DCJ - Německý jazyk 3 DCJ - Francouzský jazyk 3 DCJ - Ruský jazyk 3 PCJ PCJ - Anglický jazyk 4 PCJ - Německý jazyk 4 3. ročník DCJ DCJ - Anglický jazyk 2 DCJ - Německý jazyk 2 DCJ - Francouzský jazyk 2 DCJ - Ruský jazyk 2 PCJ PCJ - Anglický jazyk 4 PCJ - Německý jazyk 4 4. ročník PCJ PCJ - Anglický jazyk 5 PCJ - Německý jazyk 5 16

17 Učební plán Přehled využití týdnů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Výuka dle rozpisu učiva Výuka dle rozpisu učiva - z toho vzdělávací moduly Lyžařský výcvikový kurz I 1 Sportovně turistický kurz 1 Ekologicko psychologický kurz 1 Maturitní zkouška 2 Časová rezerva, výchovně vzdělávací akce Odborná praxe 1 Lyžařský výcvikový kurz II 1 Bezpečnostně branný kurz 1 Orientace v terénu 1 Projektový týden null Celkem:

18 Přehled rozpracování RVP do ŠVP 6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Jaselská 832, Hranice Bezpečnost a právo (2010) Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru Délka studia v letech: 4 RVP ŠVP disponibilní Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Český Jazyk Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce PCJ DCJ Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzikální vzdělávání B Základy přírodních věd Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Estetické vzdělávání Literárně historický přehled Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví Tělesná kultura Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Právní vzdělávání Právo Bezpečnostní příprava Bezpečnostní činnost Prevence a odhalování kriminality Kriminalistika Pedagogicko-psychologické vzdělávání 3 96 Pedagogika a psychologie Geografické vzdělávání 2 64 Geografie Sebeobrana 2 64 Tělesná kultura disponibilní Celkem

19 7 Název školy Adresa Název ŠVP Jaselská 832, Hranice Bezpečnost a právo (2010) Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru Délka studia v letech: Jazykové vzdělávání a komunikace Český Jazyk 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Charakteristika předmětu Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, Hranice ŠVP: Bezpečnost a právo Platnost: od A) Obecné cíle předmětu CEJ je součástí všeobecného vzdělávání a základem rozvíjení většiny klíčových kompetencí. Ovlivňuje začleňování mladého člověka do společnosti, jeho osobní a profesní život a pomáhá mu zvládat ostatní vyučovací předměty. Vzdělává žáka ke srozumitelnému a kultivovanému mluvenému i psanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jeho duchovního života. Učí žáka užít jazyk v jeho sdělné funkci, jako prostředek k výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí; a zároveň učí žáka číst text s porozuměním a vyhodnotit a samostatně reprodukovat získané informace. B) Charakteristika učiva Předmět CEJ zahrnuje tři vzájemně propojené oblasti. 1/ Jazyková výchova obsahuje část gramatickou a pravopisnou, fonologickou a fonetickou, tvaroslovnou, lexikologickou, syntaktickou. Zahrnuje vývojové tendence češtiny a její postavení mezi evropskými jazyky. 2/ Komunikační a slohová výchova zahrnuje tvorbu mluvených a psaných jazykových projevů a jejich aplikaci. 3/ Informační výchova a práce s textem zahrnuje využití různých zdrojů informací a obsahuje techniky a druhy čtení, získání informací, jejich zpracování a reprodukci, případně transformaci textu. je vybráno z kurikulárních rámců obsažených v RVP pro obor vzdělání M/02 Cestovní ruch a v Učebních dokumentech pro SOŠ a čtyřleté studijní obory SOU Český jazyk a literatura a zároveň z Katalogu požadavků k maturitní zkoušce Český jazyk a literatura. C) Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí 19

20 7.1.1 Český Jazyk Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: - získal povědomí o kultuře jazykového projevu pro společenské i pracovní uplatnění, - chápal jazyk jako systém a chápal funkci útvarů národního jazyka, - chápal jazyk v jeho kulturních a historických souvislostech, - používal získané jazykové znalosti při studiu cizích jazyků a při komunikaci ve všech ostatních předmětech, - dokázal hodnotit informace a zvolit vhodný způsob a prostředek při jejich interpretaci, - četl text s porozuměním a samostatně reprodukoval získané informace, - se vyjadřoval jasně a srozumitelně, výstižně a jazykově správně. D) Výukové strategie (pojetí výuky) 1/ Komunikační výchova a sloh Žák je veden k tomu, aby: - užíval ke komunikaci hovorovou češtinu, - se orientoval ve výstavbě textu. Tato oblast se prolíná učivem ročníku.. 2/ Jazyková výchova Žák je veden k tomu, aby: - aplikoval zásady českého pravopisu a prokázal jeho znalosti, - provedl slovotvorný a morfologický rozbor stavby slova, - provedl syntaktický a stylistický rozbor textu. Tato oblast se prolíná učivem ročníku. 3/ Informační výchova Žák je veden k tomu, aby: - získával informace z různých informačních zdrojů (kniha, učebnice, encyklopedie, internet apod.), - porozuměl danému informačnímu zdroji, - vybral podstatné informace, - roztřídil informace podle míry jejich závažnosti, - zpracoval informace do textové podoby, - formuloval vlastní názory a v rámci komunikační výchovy tyto názory prezentoval. Tato oblast se prolíná učivem ročníku. Ve výuce se užívají tyto hlavní metody: 1/ metody učení a zpracování informací - výklad učiva, řízený dialog na aktuální téma, diskuse, samostatná práce (skupinová a individuální), samostatná domácí příprava, projektová výuka. 2/ multimediální metody využití videa, využití DVD, využití počítače, dataprojektoru, využití magnetofonu, CD přehrávače apod. Další metody exkurze (knihovna, vědecká knihovna). Průběžné jsou do výuky zařazovány testy, různé typy gramatických cvičení (zohledňování dyslektiků), doplňovací cvičení, diktáty, řečnická cvičení, praktický slohový výcvik. E) Hodnocení výsledků žáků Studenti budou hodnoceni ústně, po dokončení tematického celku, příp. i po jednotlivých částech, bude následovat písemný test, diktát nebo pravopisné cvičení. V těchto formách zkoušení bude hodnocena věcná, jazyková a gramatická správnost. 20

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Správce informačních systémů (2012) Správce informačních systémů SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Správce informačních systémů (2012) Identifikační

Více

CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP

CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Cestovní ruch (2012) Cestovní ruch CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Cestovní ruch (2012) Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Cestovní ruch (2012)

Více

Multimedia a webdesign (2014)

Multimedia a webdesign (2014) školní vzdělávací program Informatika - MAW (2014) Multimedia a webdesign Multimedia a webdesign (2014) HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 2.1 Uplatnění absolventa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/19/2011/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa... 4 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 02 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Geodézie a katastr nemovitostí

Geodézie a katastr nemovitostí školní vzdělávací program Geodézie a katastr nemovitostí Geodézie a katastr nemovitostí PLACE HERE Geodézie a katastr nemovitostí Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Geodézie a katastr

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO 600015483 IČ 00055107 Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ 688 01 Ředitel Ing. Jiří Polanský

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 131) Strana 2 (celkem 131) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 131) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA... 5 2.1

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Dopravní stavitelství

Dopravní stavitelství školní vzdělávací program Stavebnictví se zaměřením na dopravní stavby Dopravní stavitelství PLACE HERE Stavebnictví se zaměřením na dopravní stavby Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. Školní vzdělávací program. Podnikání. Rámcový vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. Školní vzdělávací program. Podnikání. Rámcový vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 64-41-L/51 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.... Kateřina Paurová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1. PROFIL ABSOLVENTA... 4 1.1 Popis uplatnění

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více