Cargovák. Připravujeme nové produkty DNES POPRVÉ. Obchodníci musí být mnohem častěji v terénu. pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cargovák. Připravujeme nové produkty DNES POPRVÉ. Obchodníci musí být mnohem častěji v terénu. pro zaměstnance ČD Cargo, a.s."

Transkript

1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PŘINESE ZMĚNY V PRACOVNÍ DOBĚ I ODMĚŇOVÁNÍ Strana 2 DOPRAVU V ZIMĚ KOMPLIKOVALA NEPRŮJEZDNÁ DOPRAVNÍ CESTA Strana 3 Cargovák Interní ZDENĚK ŠKVAŘIL: Problémy v Brně řešíme otevřenou komunikací Strana 4 Pro přepravu potrubí nabídlo ČD Cargo nejlepší podmínky Strana 6 Únor 2011 magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. DNES POPRVÉ Vážení kolegové, držíte v rukou zbrusu nové vydání firemního časopisu Cargovák, které jsme pro Vás připravili v novém grafickém provedení a s novým redakčním konceptem. Se skupinou marketingu pracujeme na změně vnímání naší firmy. Především chceme zvýšit informační otevřenost ČD Cargo ve vztahu k tisku, obchodním partnerům a v neposlední řadě i k Vám, zaměstnancům společnosti. Právě kvůli tomu jsme se rozhodli pro vydávání tištěné verze časopisu Cargovák. Měli bychom se dozvědět více informací o obchodních záměrech společnosti, finančních a provozních výsledcích i další zajímavosti, které se týkají nákladní železniční dopravy. Navíc bude na závěr každého čísla připraven nádražácký vtip a další odlehčená témata. Časopis Cargovák se samozřejmě bude v průběhu času vyvíjet, a to i na základě Vašich věcných komentářů, připomínek a námětů, které do redakce velmi často dostáváme. ČD Cargo patří mezi pět nejvýznamnějších nákladních železničních dopravců v Evropě, má strategický význam pro průmysl v České republice a zaměstnává téměř lidí. Je na nás všech, abychom společným úsilím toto postavení nejen udrželi, ale spíše dále vylepšovali. Rok 2011 bude přelomový a pevně věřím, že produkty a novinky, které v současné době vedení firmy připravuje, dokáží naši společnost posílit na konkurenčním trhu železniční dopravy. Roman Jandík ředitel odboru a tiskový mluvčí Připravujeme nové produkty Do funkce obchodního ředitele společnosti ČD Cargo byl v říjnu loňského roku jmenován Ing. JAN PROCHÁZKA, Ph.D. Přišel ze společnosti ŠKODA AUTO, kde působil v oblasti obchodu, později jako vedoucí prodeje pro Rusko a Českou republiku. Požádali jsme jej o rozhovor. Jak byste po několika měsících ve své funkci hodnotil postavení ČD Cargo na tuzemském a evropském dopravním trhu? Postavení ČD Cargo rozhodně nemůžeme hodnotit negativně. Stále jsme pátým největším dopravcem v rámci Evropské unie a i na trhu v České republice máme významné postavení. Razantně se však zostřuje konkurence na dopravním trhu. Rozhodně nebude snadné naše dobré postavení obhájit i v budoucnu. Konkuruje nám nejen silniční doprava, ta především v oblasti přepravy jednotlivých vozových zásilek, ale samozřejmě i další železniční dopravci, včetně těch zahraničních. Polské PKP Cargo už v loňském roce zahájilo tranzitní přepravy přes naše území a tím dokázalo, že lze tímto směrem postupovat. Můžeme tedy očekávat expanzi zahraničních dopravců a my v tomto směru nemůžeme zůstat pozadu. V jednom ze svých vystoupení jste uvedl, že zákazníka především zajímá, jak dopravce naplní jeho základní kritéria na přepravu zboží: cenu, spolehlivost a čas. Dokáže je ČD Cargo se svou úrovní služeb uspokojit? Obchodníci musí být mnohem častěji v terénu Obchodní ředitel ČD Cargo Jan Procházka Jsem přesvědčen, že tato základní kritéria ve vztahu k zákazníkům dokáže ČD Cargo naplnit. V této chvíli to možná není úplně reálné u všech přeprav, které zajišťujeme. Abychom se v tomto směru zdokonalili, nemůže to být jen otázka obchodního úseku, obchodníků, ale všech zaměstnanců společnosti ČD Cargo. Již dnes nabízíme zajímavé projekty, mezi něž patří například LO-OS. Jedná se o návozy zboží kamiony do Lovosic nebo Ostravy a odtud pak zásilka pokračuje po železničních kolejích do celé Evropy, například na Balkán. Nyní tento projekt vyhodnocujeme a pokud se nám podaří dořešit některé ekonomické detaily, nebude nic bránit rozšíření tohoto systému i do dalších měst České republiky. Jsme na to vybaveni technicky, zejména co se týče stavu kolejových vozidel? Tato otázka se netýká přímo našeho úseku. Obchod musí umět definovat své požadavky a je na ostatních útvarech Pokračování na str. 2

2 2 Cargovák Únor 2011 Připravujeme nové produkty Dokončení ze str. 1 ČD Cargo, jak je zvládnou naplnit. Pokud ovšem nedokážeme park kolejových vozidel postupně obnovovat, naše konkurenceschopnost na dopravním trhu se bude snižovat. Co znamená obecně platný požadavek být co nejblíže zákazníkům - pro zaměstnance společnosti ČD Cargo z obchodního úseku? Obchodníci musí být mnohem častěji v terénu, osobně jednat se zákazníky, identifikovat a řešit jejich problémy. I z toho důvodu připravujeme zjednodušení cenotvorby, obchodníkům pak zbude více času právě na osobní jednání s klienty. Důvodem je samozřejmě i to, aby se železnice stala pro zákazníky srozumitelnější a čitelnější. Nově jsme také zřídili skupinu regionálního obchodu. Chceme našimi produkty oslovit široké spektrum zákazníků, získat nové přepravy, pomoci při revitalizaci vleček apod. Do činnosti regionálního oddělení obchodu bychom rádi zapojili i naše kolegy z provozních jednotek. V poslední době se v tisku objevily informace o možných aktivitách ČD Cargo v mezinárodní přepravě. Jakým směrem se tyto úvahy ubírají, resp. v jaké jsou fázi? Mezinárodní aktivity jsou velmi citlivá otázka. Již v současné době nabízíme své služby po celé Evropě prostřednictvím dceřiných společností ČD Cargo v zahraničí. Existuje zde však stále značný, dosud nevyužitý potenciál. To chceme změnit. Naším záměrem je soustředit své zájmy a kapacity směrem na Východ. V této souvislosti chceme zintenzivnit činnost nebo i změnit charakter našeho generálního zastoupení v Moskvě. Cílem je získat nové zakázky. Zejména napojení na Transsibiřskou magistrálu je velmi perspektivní záměr a nám nesmí v tomto ohledu ujet vlak. Irena Pospíšilová Dozorčí rada doporučila ke schválení Podnikatelský plán ČD Cargo Po Správní radě doporučili ke schválení navržený Podnikatelský plán ČD Cargo i členové Dozorčí rady společnosti. Podíl komoditních skupin v % na přepravě zboží v tunách Rok 2010 Vozy 13,8 % tun Kombinovaná 10,4 % tun Ostatní 0,9 % tun Potraviny 1,3 % tun Dřevo 5,6 % tun Chemie 7 % tun Automotive 1,4 % tun Železo 20,2 % tun Stavebniny 7,2 % tun Hnědé uhlí 18,4 % tun Černé uhlí a koks 13,7 % tun Podnikatelský plán vychází z prognózy ekonomického vývoje, analýzy podnikatelského prostředí i situace na dopravním trhu. Dozorčí rada doporučila plán přijmout a nyní jej ještě čeká projednání na Valné hromadě ČD Cargo. Na jejím programu je zařazen v pondělí 7. února. Pokud bude schválen, stane se tak základním dokumentem pro společnost ČD Cargo v jejím hospodaření v letošním roce. Podrobnosti z obsahu Podnikatelského plánu přineseme našim čtenářům v některém z příštích čísel Cargováku. -red- Kolektivní smlouva na rok 2011 přinese změny Jak jsme již informovali v minulém čísle, Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a. s., na rok 2011 byla podepsána ještě před vánočními svátky. Na jakých změnách se zaměstnavatel dohodl se zástupci odborových centrál, na to se pokusíme odpovědět v dnešním vydání Cargováku. Pracovní doba a dovolená Nejvýznamnější změny v nové kolektivní smlouvě jsou obsaženy v příloze č. 1, která řeší komplexně pracovní dobu, pracovní pohotovost a dovolenou. Výměra dovolené je stanovena jednotně pro všechny zaměstnance společnosti, a to v délce 5 týdnů. Zaměstnanci s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou mají nárok na 25 pracovních dnů a zaměstnanci s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou mají nárok na 35 kalendářních dnů. Stanovená týdenní pracovní doba bez snížení mzdy ve smyslu ustanovení 79 ZP je uvedena v článku 3 této přílohy a jednoznačně určuje okruh povolání, která mají stanovenou týdenní pracovní dobu na 36 hodin. Ostatní povolání, neuvedená v předchozím bodu, mají stanovenou týdenní pracovní dobu 37,5 hodiny. V naší společnosti už není stanovena týdenní pracovní doba ve výši 40 hodin. Neexistuje zde vazba na přiměřenou dobu na oddech a jídlo anebo na přestávku v práci na jídlo a oddech (ta se nezapočítává do pracovní doby). Zcela nově je koncipován status zaměstnance letmo, a to bez vazby již jen na specifikovaná povolání (pracovní činnosti) dle bodu 2.13 přílohy č. 1. V případě vzniku potřeby nástupu na směnu v době kratší než 48 hodin může být zaměstnanci letmo, na základě dohody, tato směna započítána do fondu pracovní doby. Pak mu v tomto případě náleží odměna ve výši, která je stanovena v příloze 2.1. písmeno N. Odměňování zaměstnanců V systému odměňování zaměstnanců, kteří jsou odměňováni tarifní mzdou, došlo v bodu 4.1 tarifní zařazení zaměstnance k rozšíření zavedených stupnic ve vztahu k režimu práce o stupnici 1, která je určena pro zaměstnance v jednosměnném režimu práce. Současně do stupnice č. 4 bylo nově zařazeno povolání (pracovní činnost) KZAM Vozmistr ND. S těmito změnami souvisí i pokračování procesu posílení motivační složky mzdy - osobního ohodnocení. Při stanovení výše osobního ohodnocení se vychází z kritérií, která zhodnocují kvalifikaci (bývalá odměna za udržení kvalifikace), praxi (bývalý příplatek za praxi), osobní předpoklady a výkonnost a od i zhodnocení výkonu více povolání v rámci jedné pracovní smlouvy včetně doplňkových činností dle IN PERs40-A-2010 Katalog povolání. Osobní ohodnocení s uvedením jednotlivých přiznaných kritérií včetně jeho výše je součástí mzdového výměru zaměstnance. Stanovení výše osobního ohodnocení se řídí samostatnou interní normou PERs-42-B-2011 Zásady pro poskytování osobního ohodnocení. V bodu přílohy č. 2 je stanovena jednotná výše 5 % pro kritérium zhodnocení osobních předpokladů a výkonnosti zaměstnance vázané na komplexní plnění pracovního úkolu zaměstnance. V roce 2011 již nebude uplatňováno naplánování stanoveného počtu hodin na dny svátků, tzv. svátkové právo, u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Pro tyto zaměstnance bude od dle bodu přílohy č. 2 vyhlášen v rámci osobního ohodnocení ukazatel ve výši 7 % přiznané tarifní mzdy zaměstnance. Příplatky dohodnuté v roce 2010 nad rámec zákoníku práce byly od zařazeny do článku 4.14 Odměny. Jedná se o odměnu za nepravidelný nástup, odměnu za zaškolování či zvláštní odměnu. Kondiční pobyty Podniková kolektivní smlouva na rok 2011 zachovává mimo jiné benefit kondiční pobyty pro zaměstnance ve vybraných povoláních (pracovních činnostech) v rozsahu 12 pobytových dnů v rehabilitačním středisku. Při účasti na tomto pobytu poskytne zaměstnavatel těmto zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku v délce 13 dnů. Mzdové podmínky Nejvíce diskutovanou otázkou v průběhu kolektivního vyjednávání, která se z pravidla nechává až na samotný závěr, byl mzdový nárůst. Stejně jako v loňském roce, tak i v roce letošním nedojde k pohybu mezd směrem nahoru, ale ani směrem dolů. Zaměstnanci by tak na svých výplatních páskách neměli pocítit výraznější změnu oproti roku Připomeňme si, že kolektivní vyjednávání bylo zahájeno vloni na počátku září, kdy obě strany předložily návrh podoby kolektivní smlouvy. I když se z počátku zdály být názory obou stran velice rozdílné, podařilo se najít kompromis, a i díky tomu se podařilo kolektivní smlouvu podepsat ve velmi včasném datu. V průběhu kolektivního vyjednávání se jako největší problém ukázalo sjednocení výměry dovolené, sjednání stanovené týdenní pracovní doby, stanovení vyrovnávacího období, sjednání podmínek pro zaměstnance letmo a v neposlední řadě sjednání výše tarifních mezd. Ani to však nezabránilo dohodě obou stran, která byla stvrzena podpisem 14. prosince Pavla Kreischová

3 Cargovák Únor Letošní zima dala o sobě vědět S rozmary počasí zejména v prosinci loňského roku se museli vyrovnat zaměstnanci v provozních i dalších organizačních jednotkách ČD Cargo. Přívaly sněhu zastavovaly hlavně silniční, ale místy i železniční dopravu. S nepříznivou situací se ale nakonec vlaky ČD Cargo popraly vcelku uspokojivě. Největší problémy při přívalech sněhu zapříčinila zejména neprůjezdná dopravní cesta. Přívaly sněhu na otevřených pracovištích v opravnách kolejových vozidel zase stěžovaly běžné opravárenské práce. Podobná situace potkala víceméně celou Evropu, a tak se zaměstnanci museli vyrovnat i s problémy, které vznikly na německé straně, která v polovině prosince kvůli neprůjezdnosti některých železničních uzlů přestala přijímat jakýkoliv železniční transport. I díky tomu zaměstnanci museli řešit problémy související s nedostatkem vozů určených především pro kombinovanou přepravu. Nahlédněme alespoň na tři pracoviště ČD Cargo, jak se tam vyrovnali s těžkými zimními podmínkami. Praha Problémy nejvíce pocítili v pražské provozní jednotce, která zajišťuje obsluhu jednoho z největších zákazníků, společnost METRANS. Přívaly sněhu a k tomu silný mráz často znemožnily jakoukoliv manipulaci a přípravu vlaků k přepravě. Na vině byly především zamrzlé a zasněžené výhybky, které nebylo možné přestavit na potřebnou cestu. Docházelo k tomu především ve stanicích, kde nejsou výhybky vyhřívané. České Budějovice V budějovickém SOKV se letos musely místo sněhu vypořádat hlavně s tuhými mrazy. S ohledem na nové vybavení zima sice nezpůsobila problémy na výměnách, které jsou po dokončené investici opatřeny tepelným ohřevem. Opakované silné mrazy často pod -10 C však způsobovaly vylučování parafinů a tím zanášení filtrů na výdejních zařízeních motorové nafty. Přestože byly pro tento rok zvoleny jiné filtry, opakovaně se Jednala porada ředitelů provozních jednotek Dvoudenní výjezdní porady provozního ředitele společnosti ČD Cargo Jiřího Špičky s řediteli provozních jednotek se zúčastnili také ředitelé odborů provozního úseku a určení zaměstnanci PÚ. Jednání se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. ledna v Hromnicích na Plzeňsku, kde na jeho účastníky čekal náročný program. Hlavními tématy, o nichž se hovořilo a diskutovalo, byl především návrh Podnikatelského plánu ČD Cargo na rok 2011, ale také aplikace podnikové kolektivní smlouvy v podmínkách naší společnosti a výsledky hospodaření provozních jednotek za jedenáct měsíců loňského roku. K důležitým bodům jednání patřilo i hodnocení Zima v Českých Budějovicích objevovaly problémy. Dokonce i večer na Silvestra zatuhlo výdejní zařízení. Na základě této zkušenosti bylo vedení SOKV České Budějovice donuceno požádat o dodávky nafty, která v zimě začíná vylučovat parafiny až při velmi nízkých teplotách alespoň 12 C. Celkově lze ale konstatovat, že se ČD Cargo se situací vypořádalo důstojně a požadavky zákazníků byly až na výjimky plněny dle stanoveného plánu. Vzhledem k tomu, že zima ještě neskončila, je potřeba být stále ve střehu a doufat, že si pro nás nepřipraví další překvapivé momenty. nehodovosti za loňský rok, vyhodnocení vánočních a novoročních redukcí nákladní dopravy a informace o opravách a údržbě kolejových vozidel ČD Cargo. Účastníci se rovněž seznámili s prioritními úkoly provozního úseku na první čtvrtletí, získali podrobnější informace o novém produktu ČD Cargo nabídce komplexnějších služeb zákazníkům atd. Na závěr porady se všichni přítomní zúčastnili exkurze do železniční stanice Kaznějov. Na vlečce firmy LB MI- NERALS mohli sledovat vykládku ocelových trubek určených pro plynovod Gazela. O této zvláštní přepravě se dočtete na jiném místě dnešního vydání Cargováku. -něm- Brno V porovnání s předcházejícími lety se průběh zimy v PJ Brno letos výrazně nelišil. Na provozních pracovištích, která se nacházejí na Zlínsku nebo Vysočině, jsou na zimní podmínky zvyklí a nic je nepřekvapí. Sněhu bylo stejně jako loni. Na výkony společnosti neměl sníh ani mráz zásadní vliv. Největší problémy byly především v okolí Brna, ale všichni zákazníci byli obslouženi, i když někteří s menšími prodlevami, o kterých byli včas informováni. Problémy byly se zamrzlými výhybkami. V některých případech, při větších přívalech sněhu, je zaměstnanci nestihli vymetat. V Brně se snažíme v extrémních případech vždy dohodnout se SŽDC na vzájemné výpomoci, uvedl ředitel PJ Brno Zdeněk Škvařil. Pokud je nutné někde pročistit výhybky, jsou na tuto činnost přiděleni i zaměstnanci ČD Cargo. Jejich práci nám na základě dohody Správa dopravní cesty proplatí. Připravili: Miloš Krátký, Přemysl Pásek, Dušan Pouzar Foto: František Vaverčák Sníh dopravu zboží neohrozil Společnosti ČD Cargo se i navzdory nepříznivým zimním podmínkám daří plnit své závazky. V prosinci 2010 přepravila přes 1,15 mil. tun hnědého uhlí pro elektrárny, teplárny i menší odběratele. Zejména v závěru roku se citelně navýšila kontejnerová přeprava v souvislosti se zvýšenou potřebou zásobování zákazníků předvánočním zbožím. ČD Cargo v tomto období s přispěním všech zaměstnanců zvládlo nepříznivé klimatické podmínky a vyhnulo se tak zpoždění dodávek. Plynulost některých dodávek však byla ovlivněna především situací v sousedním Německu, kde muselo být odstaveno na 300 vlaků. Pro operátory MAERSK LINE a ME- TRANS přepravilo ČD Cargo přibližně 800 ucelených vlaků, na něž ve zvýšené míře poskytlo vlastní kontejnerové vozy jako náhradu za soukromé vozy odstavené v důsledku německé kalamity. Příkladem profesionálně zvládnuté zimní přepravy je i doprava kolejnic od jednoho z nejvýznamnějších evropských výrobců z Třineckých železáren. Ten vyžaduje absolutní přesnost dodávek s ohledem na návaznost překládky na lodě v bratislavském říčním přístavu. Z přístavu pokračují kolejnice v kombinaci voda železnice ke koncovému zákazníkovi. Podobné přepravy zajišťuje ČD Cargo na železniční stavby v Německu. -jan- Účastníci porady ředitelů PJ navštívili kaznějovskou stanici, kde sledovali vykládku ocelových trubek určených pro plynovod Gazela.

4 4 Cargovák Únor 2011 Spolupráce zaměstnanců na prvním místě Se ZDEŇKEM ŠKVAŘILEM, ředitelem provozní jednotky Brno, jsme si povídali o situaci ve společnosti ČD Cargo, ale i o problémech a radostech, které ho potkávají při řízení na jeho pracovišti v Brně-Maloměřicích. Ze slov pana ředitele bylo zřejmé, že je pro něj podstatná především vzájemná spolupráce zaměstnanců, založená na otevřené komunikaci a úzkém kontaktu mezi všemi profesemi. Právě proto během tří let existence ČD Cargo usiloval o to, aby všechny své zaměstnance soustředil pod jednu střechu. Na počátku roku je vždy aktuální kolektivní smlouva a komunikace s odbory. Jak se vám daří dojednat podmínky, které plynou z kolektivní smlouvy? Komunikace s odboráři na místní úrovni probíhá bez větších problémů. Je vidět, že mezi jednotlivými organizacemi i na centrální úrovni panuje shoda, která se pak promítá do jednání na regionální úrovni. V současné době dolaďujeme zavedení jednotlivých bodů kolektivní smlouvy do praxe. Jde především o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), sociální fond atp. Jak jste s odbory řešil snižování personálního stavu? Stejně jako v ostatních výkonných jednotkách jste se loni museli této problematice věnovat poměrně často. Ano, museli. V současné době máme méně než 900 zaměstnanců. Ve srovnání s dobou Foto: Irena Pospíšilová vzniku společnosti je to pokles o více než 400 zaměstnanců za tři roky. Je ale pravda, že téměř dvě třetiny zaměstnanců odešly buď na doprovodný sociální program, nebo na zvýšené odstupné. Zbylá třetina se s námi rozloučila na základě dohody. S potěšením mohu říci, že nikdo během těch let od nás neodešel formou výpovědi. Většina vašich zaměstnanců se od vzniku ČD Cargo přestěhovala do nových prostor. Jak se vám podařilo vybudovat nové zázemí? Byla to pro mne zásadní záležitost. Ukázalo se, že sestěhování do Kulkovy ulice přineslo vyšší efektivitu práce i lepší kvalitu Foto: autor Ředitel Provozní jednotky Brno Zdeněk Škvařil pracovního prostředí. Investovali jsme některé prostředky do vybavení místností pro strojvedoucí i vozmistry. Tyto profese v původních prostorách měly nedůstojné podmínky. Dnes mohou využívat počítače, mikrovlnné trouby atp. Tím, že se podařilo soustředit všechny profese na jediné místo, Brno Maloměřice patří mezi šest největších seřaďovacích železničních stanic na českém území. V rámci Provozní jednotky ČD Cargo je samozřejmě tou největší. Nákladní vlaky se tu vypravují do sedmi směrů, v současné době se zde za 24 hodin rozposunuje kolem sedmi set vozů. Kapacita je ovšem až tisíc vozů. Ve směně na stavědle 2 jsme zastihli dozorčího provozu vedoucího směny Petra Durce (na snímku). Ve svém obvodu má na šedesát stanic, o nichž musí mít po stránce provozní perfektní přehled. K ruce mu je u sousedního stolu staniční dispečer, který má na starosti jen brněnský železniční uzel. zlepšila se i vzájemná komunikace. Lidé se potkávají, vyměňují si zkušenosti a tím se i lépe poznávají. A to je pro mne velice důležité. Všímám si toho již delší dobu. Je znát, že zaměstnanci dokážou řešit problémy sami. Na výbornou spolupráci se ale mohu spolehnout i na úrovni vedení provozní jednotky, kde pravidelně jednáme o aktuálních problémech v provozní činnosti. Většinu se nám jich daří úspěšně vyřešit ve stanovených termínech. Podařilo se vám zajistit nějakou neobvyklou přepravu? Ano. Nedávno provozní jednotka uspěla ve spolupráci se speditérskou společností ve výběrovém řízení na přepravu jeřábových nosníků z královopolské vlečky společnosti do Ruska. Podařilo se to v součinnosti se spediční firmou Express-Interfracht. Ukázalo se, že díky nadměrné váze některých částí zásilky musí být přistaven nehodový jeřáb ČD, abychom ji mohli naložit. Zvládli jsme to s pomocí jednoho autojeřábu přeprava bude velmi náročná. V prosinci jsme úspěšně absolvovali zkušební přepravu. Vlastní realizace přeprav byla zahájena v těchto dnech a potrvají téměř tři měsíce proběhnou ve čtrnáctidenních intervalech. AKTUALITY Vedení ČD Cargo navštívilo Třinec Společnost ČD Cargo v současné době připravuje projekt, kterým chce svým klientům nabídnout komplexnější služby i s přepravou zboží na tzv. první a poslední míli. Klientům nabídne produkt, který znamená možnost přeprav ze skladu do skladu, a ne jen z nádraží na nádraží. Předseda představenstva Jiří Vodička k plánu říká: Chceme nabídnout komplexní Již delší dobu se v Brně hovoří o logistickém překladovém terminálu. Jak vidíte jeho budoucnost? Poměrně optimisticky, a to i z toho důvodu, že k němu mám osobní vztah. Přece jenom jsem zde v roce 1983 začínal jako výpravčí. Terminál má šanci na úspěch i proto, že Brno jako region je oblast, kde poptávka po přepravě je značná. Je jen otázkou času, než se podaří přesvědčit zákazníky, aby těchto služeb využívali. Na počátku bude terminál pravděpodobně spíše prodělečný, ale už nyní máme od společnosti ČSKD Intrans, která terminál společně s ČD Cargo vlastní, jasné signály, že objem přeprav by měl narůst přibližně na 250 kontejnerů měsíčně. Bude ale nutné starat se v součinnosti se společností ČSKD Intrans o rozšíření klientely, která by služby využívala. Kdy bude terminál otevřen? Zanedlouho - 1. března letošního roku. Dlouhou dobu zabrala legislativa - získávání potřebných oprávnění. V momentě, kdy se to podařilo, začali jsme řešit personální obsazení. V současné době vybíráme vhodného kandidáta na pozici jeřábníka, na kterou jsou kladeny velké nároky, co se týče praxe a patřičných osvědčení. Před několik dny jste se vrátil z jednání ředitelů PJ se zástupci vedení společnosti. Jaké poznatky jste si odtud přivezl? Tato jednání pro nás nejsou ničím novým. S vedením se scházíme každý měsíc a snažíme se řešit vzniklé problémy i koncepční záležitosti. Jsem velice rád, že právě koncepce dostává na těchto jednáních prostor. Osobně si myslím, že po provozní stránce je ČD Cargo nastaveno dobře a je schopno reagovat na jakékoliv nečekané změny. Cítím však, že v celkovém propojení provoz obchod - finance jsou ještě mezery. Oceňuji, že vedení společnosti se tyto problémy snaží řešit, a to nikoli nahodilými kroky, ale právě koncepční prací. Jaký cíl jste si stanovil pro rok 2011? Pokud loňský rok porovnám s rokem 2009, musím konstatovat, že se nám podařilo zajistit nárůst přeprav, které jsme ale realizovali s nižším počtem zaměstnanců. Znamená to, že se zvyšuje efektivita práce. Cíl je tedy jasný: udržet alespoň současný objem výkonů a také zajišťovat, aby byli spokojeni zaměstnanci. Bez nich bychom zvýšené nároky nezvládli. Dušan Pouzar Jednoho z našich nejvýznamnějších zákazníků společnost Moravia Steel navštívil těsně před vánočními svátky, ve středu 22. prosince, předseda Představenstva ČD Cargo Jiří Vodička společně s obchodním ředitelem Janem Procházkou. Na programu bylo nejen pracovní jednání, ale i exkurze v areálu Třineckých železáren. Prohlédli si prostory, kde se provádí vykládka vozů, včetně rozmrazoven, a válcovnu kolejnic. Seznámili se tak s technikou i technologií jednoho z největších výrobců kolejnic v Evropě. -lam- Užší spolupráce se silničními dopravci službu průmyslovým podnikům i menším a středním firmám. Proto v současné době hledáme možnosti strategické spolupráce se silničním dopravcem. Objem nákladní dopravy je ovšem tak velký a trh náročný, že spediční firmy, které nabízejí klientovi přidanou hodnotu, nadále zůstanou důležitým distribučním kanálem ČD Cargo. -jan-

5 Cargovák Únor Nejdražší věci obvykle bývají zadarmo Na nádraží v České Třebové jsme se setkali ve čtvrtek 20. ledna. Pan Jiří Neuman se vracel z Ústí nad Orlicí, kde ten den daroval krevní plazmu. Byl to 267. odběr, který tento pětapadesátiletý vozový dispečer ČD Cargo za svůj život absolvoval, sečteme-li všechny jeho odběry krve, krevní plazmy a krevních destiček dohromady. Jen za loňský rok daroval krev a plazmu celkem osmnáctkrát. Je nositelem bronzové, stříbrné a zlaté plakety dr. Janského i bronzového, stříbrného a zlatého kříže dr. Janského vyšší ocenění této záslužné činnosti neexistuje. V loňském roce mu proto Český červený kříž udělil diplom s děkovným uznáním za hluboce lidský akt, protože chtěl alespoň tímto způsobem ocenit naprosto nezištný postoj pana Neumana, který tak pomáhá uzdravovat nemocné a nepochybně i zachraňovat lidské životy více než 35 let. Já i moje děti máme jiné hodnoty, krev darujeme bezplatně Město úzce spojené s železničářským životem je nejen jeho rodištěm, ale i místem, kde studoval jak jinak na dopravní průmyslovce; vždyť otec byl strojvedoucí. A dodnes tu žije se svou rodinou. V rámci bývalého českotřebovského provozního oddílu začínal pan Neuman na dráze jako výpravčí, později sloužil jako vlakový a vozový dispečer. ÚDIV, kde dispečerskou funkci vykonává, je železničářům dobře známá zkratka slov Ústřední dirigování vozů. Pracoviště jako jediné v rámci společnosti ČD Cargo bylo zbudováno v České Třebové přibližně před deseti lety. K dárcovství mě přivedla moje maminka zdravotní sestra. A mne zase doprovázejí na transfúzní stanici obě moje děti studenti Jiří a Martina, vysvětluje pan Neuman. Myslím si, že zvlášť v dnešní době je to velmi zapotřebí. Dost často je totiž vidět spíše natažená ruka za každou maličkost, co dotyčný udělá. Jsou už i soukromá odběrní místa, kde se za krev platí. Já i moje děti máme jiné hodnoty, krev darujeme bezplatně. Dárcovství má svá přesná pravidla. Po odběru plazmy může dárce dát krev za osm až deset dnů, ale po odběru krve lze jít na plazmu až za měsíc, a to na přesnou hodinu, na kterou se člověk musí objednat. Dvanáct hodin předem se drží dieta, nesmí se hlavně jíst nic tučného. Musím se přiznat, že když třeba kvůli nachlazení nemohu jít darovat krev dva měsíce, už si připadám takový natankovaný, tělo si to žádá, přibližuje Jiří Neuman své pocity. Řekli mi, že odběrem krve se stimuluje kostní dřeň, aby vytvářela krev novou. Jednoduše řečeno, co se používá funguje, takže mi to moje dárcovství ještě příznivě ovlivňuje zdravotní stav. Dispečerskou funkci vykonává od roku Dárcovství krve nepřerušil, ani když musel dojíždět po organizačních změnách za prací do Prahy nebo do Pardubic. Ve větších městech je také vyšší potřeba krve, v Praze si mě i párkrát zavolali z nemocnice kvůli krevním destičkám, které pomáhají srážlivosti krve, aby například pacient při operaci nevykrvácel, vzpomíná pan Neuman. Dnes je tak trochu výjimečný i svým postavením mezi dispečery. Při zavádění systému ÚDIV byl od začátku. Kolem své čtyřicítky se učil ovládat počítač. Brzy Foto: autorka Jiří Neuman s diplomem, kterým Český červený kříž ocenil jeho dlouhodobé dárcovství krve. zjistil, že se s ním určitě skamarádí. Dispečerů slouží ve směně pět. Kdysi měl každý z nich na starosti všechny nákladní vozy v celém obvodu provozního oddílu, dnes se každý dispečer stará jen o jednu vozovou řadu, ale po celé republice. Komunikují s vozovými disponenty ve stanicích a dirigují vozy podle potřeb zákazníků. Pan Neuman je ovšem střídač, zastupuje za nemoc či dovolenou a musí tedy zvládat všechny řady. Zavedením systému ÚDIV se výrazně zhospodárnilo využití nákladních vozů. Musíme se starat o to, aby jich jezdilo co nejvíce ložených a naopak co nejméně prázdných, které nic nevydělávají. V České Třebové máme přehled o všech našich vozech, které jsou u nás i v zahraničí a podle objednávek klientů je dirigujeme, vysvětluje podstatu své pracovní činnosti. Na závěr přiznává, že na koníčky při nepravidelných směnách moc času nezbývá. Chvilka se najde na rekreační cykloturistiku a také na sbírku historických a pamětních mincí. Rozhodně to ovšem není na velké bohatství. Přesto si lze cenit pana Jiřího Neumana hodně vysoko. Irena Pospíšilová Organizační změny v ČD Cargo k 1. únoru 2011 Představenstvo společnosti v období od listopadu 2010 do ledna 2011 schválilo změnu Organizačního řádu ČD Cargo, a. s. Došlo tak k významným změnám v organizační struktuře. Vzhledem k jejich rozsahu uvádíme výčet jen těch nejdůležitějších změn. Aktuální organizační struktura je uvedena v registru interních norem v rámci platného Organizačního řádu ČD Cargo. K největšímu počtu změn došlo v oblasti přímé řídící působnosti představenstva společnosti. Odbor investic a kapitálových účastí se mění na Odbor investic a majetkových účastí (O3). V jeho působnosti se Oddělení investic a kapitálových účastí (O3/1) přeměnilo ve Skupinu investic (O3/1). Skupina nákupu a zásobování (O3/11), nově označená jako (O3/2), se změnila na Skupinu nákupu (O3/2) a zaměstnanci ze Skupiny kapitálových účastí a pojištění (O3/12) spadají přímo pod ředitele odboru. Oddělení vnitřní správy (O3/3) se změnilo na Skupinu vnitřní správy (O3/3). Vznikl Odbor interních služeb (O5). Do působnosti odboru spadá Kancelář předsedy představenstva (O5/1), Skupina marketingu (O5/2) a Skupina bezpečnosti a krizového plánování (O5/3). Dále vznikl Odbor compliance a interního auditu (O17). Základním posláním je zajišťovat soulad interních norem společnosti navzájem a s právními předpisy, identifikovat možná rizika a dopady vyplývající z připravovaných změn právních předpisů na společnost ČD Cargo, předkládat připomínky a projednávat návrhy na změny právních předpisů a interních norem a interní audit. Do působnosti odboru spadá Skupina interního auditu (O17/1) a Skupina compliance (O17/2). Odbor marketingu a komunikace (O27) byl zrušen, činnosti zahrnuje Skupina marketingu (O5/2). Odbor informatiky a řízení změn (O26) se přejmenoval na Odbor IT (O26). Odbor bezpečnosti a interního auditu (O30) byl zrušen. Interní auditoři přešli do Skupiny interního auditu (O17/1). Bezpečnost a krizové plánování je soustředěno do Skupiny bezpečnosti a krizového plánování (O5/3), Skupina řízení manažerských systémů ISO spadá pod Odbor lidských zdrojů (O10) pod označením (O10/21). V oblasti působnosti obchodního ředitele se Skupina mezinárodních činností (SMČ) spolu s Generálními zastoupeními v Bruselu (GZB) a Moskvě (GZM) integrovala do nového Odboru mezinárodní činnosti (O9). Nově se přejmenoval Odbor obchodu (O6) na Odbor prodeje (O6) a Odbor intermodální přepravy a logistických služeb na Odbor intermodální dopravy a logistiky (O8). V oblasti provozního ředitele byl zrušen Odbor hospodaření s kolejovými vozidly (O9), nově vznikl Odbor plánování kapacit (O14), který bude zajišťovat koordinaci a sestavu grafikonu nákladních vlaků včetně pomůcek, objednávat a projednávat vedení tras vnitrostátních i mezinárodních nákladních vlaků, kapacitu dráhy pro pravidelnou nákladní dopravu ČD Cargo a další činnosti. Provozní jednotky, které dosud jednotně spadaly pod Odbor technologie a organizace dopravy (O13), jsou nově podřízeny provoznímu řediteli. Počátkem ledna byla ve společnosti ČD Cargo ustavena funkce Ředitele pro strategii a rozvoj (ŘSR). V jeho působnosti bude stanovování strategických záměrů v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, řízení procesu technického a technologického rozvoje a plánování kroků a postupů nutných pro strategický rozvoj společnosti ČD Cargo. Jako vedoucí zaměstnanec bude koordinovat a řídit činnost obchodního, provozního a finančního ředitele a dalších vedoucích zaměstnanců při strategickém plánování a tvorbě rozvojových projektů společnosti. Ředitel pro strategii a rozvoj (ŘSR) bude působit samostatně, za výsledky své činnosti bude odpovědný předsedovi Představenstva ČD Cargo. -red-

6 6 Cargovák Únor 2011 ČD Cargo se zapojilo do výstavby plynovodu Plynárenství jako významný obor energetiky nemá tak dlouhou historii jako jiné obory. Za den vzniku průmyslového plynárenství můžeme považovat 31. prosinec roku 1813, kdy se poprvé rozsvítily lampy plynového osvětlení na londýnském Westminsterském mostě. u Mostu. V roce 1972 byl zahájen provoz jednoho z nejvýznamnějších evropských plynovodů Tranzitního plynovodu. Transgas, s. p., byl založen v roce Na českém trhu se 21. dubna 2005 poprvé společně pod značkou energetické skupiny RWE představila RWE Transgas, a. s., se šesti regionál- hlavních dodavatelů prakticky neliší. Zásadní změnu pro zásobování České republiky zemním plynem by měla přinést výstavba plynovodu Nord Stream, dlouhého kilometrů. Tento plynovod by měl po dně Baltského moře přivádět ruský plyn přímo do Německa. Stavba plynovodu Nord Stream byla oficiálně zahájena 9. dubna pečnost dodávek zemního plynu pro Česko a další středoevropské země. Zapojení ČD Cargo V sobotu 11. prosince 2010 dorazil z Turecka do cílové stanice Kaznějov v Plzeňském kraji první ucelený vlak ložený rourami pro budovaný plynovod. Roury o vnitřním průměru milimetrů jsou dodávány z Turecka a pro jejich přepravu na tak velkou vzdálenost byla zvolena železnice, doplněná silničními rozvozy z vhodných železničních stanic. V konkurenčním boji s jinými dopravci o zajištění přepravy na českém úseku zvítězilo ČD Cargo. Jako jediné díky své schopnosti efektivně obsluhovat celou českou železniční síť nabídlo zákazníkovi akceptovatelné cenové a provozní podmínky. Vzhledem k délce trasy plynovodu se jedná o skutečně významnou zakázku: do západních Čech by mělo být přepraveno zhruba tun rour, naložených celkově na ucelených vlacích. Ty budou podle průběhu stavby směřovat do různých stanic regionu, a to v oblasti od Boru u Tachova až po Chomutov. Do Kaznějova zatím dorazilo sedm vlaků, které na 152 železničních vozech dovezly 456 rour. Text a foto: Martin Boháč První vlak během clení v Pardubicích 10. prosince 2010 Svítiplyn byl zpočátku využíván pro veřejné osvětlení a bylo zakázáno ho zavádět do soukromých bytů. Plynárenství ve většině zemí prošlo dvěma etapami, érou svítiplynu a érou zemního plynu. První etapa trvala do druhé poloviny 20. století, kdy se začal stále více uplatňovat zemní plyn. Z historie českého plynárenství V Karlíně byla dne 15. září 1847 uvedena do provozu první plynárna a rozsvíceno prvních 200 lamp. V roce 1947 byl do Prahy přiveden dálkovým plynovodem svítiplyn z plynárny v Záluží ními plynárenskými distribučními společnostmi. Zahájení výstavby plynovodu Nord Stream Česká republika nemá žádná významná ložiska zemního plynu. Hlavními dodavateli této suroviny do České republiky jsou Rusko a Norsko. Dodávky zemního plynu z Ruska k nám proudí přes Slovensko. Na naše území vstupují přes předávací stanici v Lanžhotě. Naproti tomu dodávky norského zemního plynu k nám vstupují přes předávací stanici Hora Sv. Kateřiny. V současné době se složení zemních plynů dodávaných od obou Stavba plynovodu Gazela U Brandova na Mostecku byla 14. října 2010 zahájena výstavba plynovodu Gazela. Po svém dokončení v roce 2011 propojí plynovod OPAL s bavorským Waidhausem, kde se nacházejí hraniční předávací stanice. Ruský plyn je jimi přepravován z Česka do Německa. Plynovod povede na území ČR ze severočeského hraničního města Hora Svaté Kateřiny k Rozvadovu. Plynovod umožní obousměrný provoz a bude mít obousměrné komory pro čištění. Předpokládaná přepravní kapacita činí 30,5 miliardy m³/rok. Zprovozněním plynovodu se zvýší spolehlivost a bez- Vykládka prvního vlaku v Kaznějově v sobotu 11. prosince 2010 Ochranné pomůcky nakupujeme v elektronické aukci V únoru budou vybráni dodavatelé pracovních obleků, výstražných vest a pracovní obuvi. ČD Cargo vyhlásilo v polovině ledna nezávazný průzkum trhu na výběr dodavatelů v oblasti osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP). Jedná se o nákup dvou komodit, a sice pracovních obleků, zahrnujících i výstražné vesty, a pracovní obuvi. Celé zadávací řízení je rozděleno na dvě základní části. V polovině ledna byli osloveni potenciální uchazeči formou elektronické poptávky, kdy byla vybraným uchazečům zaslána zadávací dokumentace. Oslovení uchazeči pro účast v další fázi museli dodat vzorky požadovaných komodit k posouzení. Hodnotící komise poté vybrala podle kvality vzorků uchazeče, kteří se v současné době účastní elektronické nákupní aukce. Ta je založena na maximální míře transparentnosti a snížení nákupní ceny. Pravidla pro elektronickou aukci byla stanovena tak, aby pro všechny uchazeče zadávacího řízení byly podmínky rovnocenné a nikdo z uchazečů nebyl zvýhodněn. V soutěžním kole elektronické nákupní aukce tak mohou uchazeči reagovat na nabídky ostatních uchazečů, kteří se zadávacího řízení účastní, a stlačovat proti sobě cenu směrem dolů. Zároveň vidí, zda je jejich nabídka konkurenceschopná a mohou ji stále vylepšovat. Pro hodnotící komisi je za hlavní kritérium považována samozřejmě cena. Na druhé straně ale převažuje kvalita a záruční doba pro jednotlivé výrobky. Výsledky nezávazného průzkumu trhu budou známy nejpozději na konci února. V některém z příštích čísel interního magazínu vás budeme o nich informovat. Lenka Břicháčková

7 Cargovák Únor Nezapomeňte na prolongaci jízdních výhod Prolongovat svou In-kartu můžete od 1. ledna do 28. února V uvedeném termínu je nutné uhradit prolongační částku 250 Kč pro rok Provedením této úhrady je prodloužena platnost In-karty s aplikací železniční průkazka na další období. Prolongační částka uhrazená pro rok 2010 je platná do 28. února Úhrada prolongační částky Prolongaci je možné uhradit na pokladní přepážce ČD s UNIPOK (tzn. pokladna v železniční stanici) nebo prostřednictvím eshopu ČD. Při platbě prostřednictvím eshopu ČD se provede úhrada pomocí platební karty nebo systémem PaySec na webové adrese Při platbě přes internet je nutné provést aktualizaci In-karty na UNIPOK se čtečkou nebo na příslušném personálním útvaru, dle evidence držitele jízdních výhod. Kontrolu aktualizace In-karty si může držitel ověřit též na internetových stránkách v odkazu na volbu In-karta a dále Moje In-karta (nebo přímo na K tomu však musí požádat o bezplatné vydání hesla na pokladní přepážce UNI- POK nebo u svého příslušného personalisty. Pro přístup na uvedenou stránku je nutné uvést číslo In-karty a heslo. Pomocí hesla je umožněno provést blokaci Inkarty při ztrátě nebo odcizení. Platnost In-karty s aplikací železniční průkazka In-karty, u nichž je uvedena platnost (tj. údaj zaznamenaný vizuálně na lícní straně karty vpravo dole u položky Platnost: ) s datem 12/09 a pozdějším, nebudou fyzicky nahrazovány pokračovacími In-kartami a jejich platnost je prodloužena na neurčito. Časový doplatek do 1. vozové třídy a sleva Rail plus Časový doplatek do 1. vozové třídy (týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční) a slevu Rail plus (s platností vždy na tři roky) je možné zakoupit u pokladní přepážky ČD s UNIPOK, a to za podmínek a cen dle platného tarifu TR 10 (ceníky 2B a 2C) a podle instrukcí uvedených v oddíle I. Platnost In-karty s aplikací ŽP. Časový doplatek do 1. vozové třídy je možné zakoupit až po uplynutí platnosti předešlého doplatku. Pokud na In-kartě nebyl dosud časový doplatek nahrán, lze provést dokoupení kdykoliv. Tarif TR 10 naleznete na cd.cz v části čím se řídíme (vpravo dole). Jízdy na Slovensko Po nabytí In-karty doporučujeme, aby si zaměstnanec při cestě na Slovensko vždy In-kartu aktualizoval na pokladních přepážkách se zařízením UNIPOK. Podrobnější informace k prolongaci obdrží zaměstnanci na příslušném personálním pracovišti. Interní norma je také umístěna v Registru IN. Dále jsou pro všechny držitele jízdních výhod zveřejňovány informace k zaměstnaneckým jízdním výhodám na adrese: Dušan Pouzar Pomozte zachránit Rosničku ! Nadace Okřídlené kolo pořádá pod patronací přítele železniční historie a televizního a rozhlasového moderátora Václava Žmolíka sbírku na záchranu historické parní lokomotivy Rosnička. Stačí poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROSNICKA na tel. číslo Cena SMS je 30 Kč. Bližší informace o sbírce naleznete na Partnery jsou České dráhy, a. s., i Národní technické muzeum. Organizátoři sbírky předem děkují všem dárcům za pomoc. Výzva čtenářům V prvním tištěném vydání Cargováku se vám jeho redakce pokusila nabídnout pestré a zajímavé čtení, které odráží především dění v naší společnosti ČD Cargo. Podstatnou část obsahu bychom však chtěli vyhradit životu právě na jednotlivých pracovištích. Rádi bychom přinášeli rozhovory se zajímavými lidmi, informace o tom, co se vám podařilo, ale také s jakými problémy se potkáváte, jak je řešíte, aby se z nich poučili i ostatní kolegové. Také nejvyšší vedení firmy má zájem reagovat na vaše dotazy. Aby časopis zůstal v těsném spojení se všemi zaměstnanci naší společnosti a přitom přinášel i trochu odlehčeného čtení, k tomu potřebujeme vás, naše čtenáře. Očekáváme vaše náměty, tipy na zajímavá témata, ale i vaše příspěvky a fotografie, za něž obdržíte i menší honorář. Nebo nás můžete pozvat na zajímavou akci, kterou sami připravujete. Rádi za vámi přijedeme. Stačí napsat na naši ovou adresu: Těšíme se na spolupráci! Vaše redakce Školení požární ochrany elektronicky Zaměstnanci pracující v centrální budově Lighthouse v Praze Holešovicích budou od února absolvovat pravidelné školení požární ochrany elektronicky. Od poloviny února bude na elektronickém vzdělávacím portálu ČD Cargo na adrese spuštěno vzdělávání v oblasti požární ochrany v budově Lighthouse, ve které je umístěno centrální vedení společnosti. Školení zaměstnanců pracujících v uvedené budově bude probíhat až do konce března Odbor lidských zdrojů ve spolupráci s Odborem údržby a oprav kolejových vozidel připravil krátké školení, jehož délka odpovídá požadavkům plynoucím ze zákona. Prostudováním a zodpovězením kontrolní otázky splní stanovení zaměstnanci požadované seznámení se s pravidly požární ochrany, jehož periodicita je zákonem stanovena jedenkrát ročně. Výhodou elektronického školení je fakt, že si danou výuku můžete prostudovat i z domova. Zaměstnanci se do portálu mohou přihlásit pod individuálním uživatelským jménem, které se skládá z příjmení bez interpunkce a nového osmimístného osobního čísla, které bude uvedeno na výplatní pásce za měsíc leden. Heslem je pouze samotné zmíněné osobní číslo zaměstnance. Podrobnější informace o školení jsou uvedeny v opatření ředitele Odboru údržby a oprav kolejových vozidel č. j. 3062/2010-O12. -red- Cestovní náhrady a stravné Od 1. ledna 2011 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 377/2010, která upravuje podmínky pro přiznání cestovních náhrad za používání silničních motorových vozidel a také výši stravného. Výše stravného je od uvedeného data stanovena podle 163 odstavce 1 zákoníku práce na: 63,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 95,- Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 149,- Kč, trvá-li pracovní cesta více než 18 hodin. Výše náhrad poskytnutých na 1 km jízdy podle 157 odstavce 4 zákoníku práce činí: u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, u dvoustopých silničních motorových vozidel 3,70 Kč. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonných hmot podle 158 odstavce 3 zákoníku práce činí: 31,40 Kč u benzínu automobilového 91 oktanů, 31,60 Kč u benzínu automobilového 95 oktanů, 33,40 Kč u benzínu automobilového 98 oktanů, 30,80 Kč u motorové nafty. Původní vyhláška č. 462/2009 pro tuto oblast se k ruší.

8 8 Cargovák Únor 2011 Reprezentační ples ČD Cargo jako jedinečná příležitost setkání V ostravském hotelu Clarion již po několik let zahajuje plesovou sezonu právě reprezentační ples ČD Cargo. Jeho šestý ročník - a čtvrtý v pořadí od vzniku samostatné společnosti ČD Cargo - se uskutečnil v pátek 7. ledna. Pořádání plesu má i v nelehkém období doznívající hospodářské krize své opodstatnění. Je důležitou součástí marketingové podpory společnosti ve vztazích s jejími klienty, bez nichž není úspěšná cesta firmy k prosperitě myslitelná. Ples se stává jedinečným místem setkání nejvýznamnějších obchodních partnerů s managementem ČD Cargo, obchodními manažery, pracovníky provozu, marketingu Ve zkratce ze světa Slovensko Seznam více než dvou desítek regionálních tratí na Slovensku, které jsou nejméně efektivní, sestavil slovenský dopravce pro osobní dopravu ZSSK. Na některých by se měl počet spojů omezit, na menší části by se provoz zcela zastavil. Letos by se mělo také propouštět celkově asi deset procent zaměstnanců ze všech tří státem kontrolovaných železničních společností nejen v osobní dopravě, ale i v ZSSK Cargo a ŽSR. Polsko PKP Cargo International je název polské firmy pro železniční nákladní dopravu, která byla v závěru loňského roku založena v Bratislavě polskou společností PKP Cargo. Má za cíl zajišťovat přepravu v zemích střední a východní Evropy s výchozím a cílovým bodem mimo Polsko. Předseda Představenstva ČD Cargo Jiří Vodička se zúčastnil plesu se svou manželkou. Vlevo obchodní ředitel Jan Procházka a dalších odvětví společnosti. Tradičně velký zájem o ples podtrhuje i letošní účast bezmála čtyř stovek návštěvníků, kteří zcela zaplnili kapacity plesových sálů hotelu. Po devatenácté hodině se nádherně vyzdobenými prostorami rozezněly tóny ostravské skupiny Proxima. Po první taneční sérii se účastníkům plesu představili oba moderátoři večera: Marie Tomsová a Petr Vichnar. Na úvod přivítali hosty a uvedli na parket členy taneční školy TEP. Pod vedením Evy Pekárkové nabídli ostravští tanečníci divákům klasické předtančení České besedy. Slavnostní oficiální zahájení plesu si nemohl nechat ujít předseda Představenstva ČD Cargo Jiří Vodička. Popřál všem obchodním partnerům mnoho zdaru v novém roce a vzájemnou úspěšnou spolupráci. Úvod plesového programu patřil zpěvačce Petře Janů, která hned po prvních taktech dokázala zaplnit parket tanečními páry. Sál ještě rezonoval po její poslední písni a moderátoři již vybízeli účastníky plesu k dalším aktivitám. Kromě celovečerního programu v hlavním sále byl totiž připraven i zajímavý program v ostatních hotelových prostorách. Koho unavil tanec, navštívil sál s mobilním Cargo casinem. Speciální sérii Cargo bankovek, které plesající obdrželi při vstupu do sálu, mohli proměnit u krupiéra za hrací žetony a při troše štěstí vyhrát některou z originálních cen. Další hvězda večera, všestranně talentovaná Lucka Vondráčková, přicestovala na ples až z daleké Kanady. Na jejím výkonu však nebyla znát ani stopa únavy z dlouhého cestování. Její temperamentní vystoupení vystřídala opět Proxima v čele s kapelníkem Jiřím Bartókem a zpěvačkou Lenkou Krajnovou. Po půlnočním losování o hlavní ceny tomboly znovu rozhýbal sál poslední z účinkujících - Petr Kotvald, který je nejen výborným zpěvákem, ale Lucka Vondráčková přicestovala na ples až z Kanady i skvělým šoumenem. Není divu, že čas všem návštěvníkům utekl doslova jako voda a nikomu se nechtělo opouštět příjemné prostředí ostravského hotelu Clarion. Nikdo však nemusí být smutný, neboť již nyní můžeme všechny ubezpečit, že další ročník cargoplesání se začíná připravovat. Zdeněk Šiler Foto: Hana Connor (3x) Česká beseda v provedení taneční školy TEP USA Pilotní projekt za účasti české firmy AŽD se uskutečnil v americkém Nashvillu. České výstražníky a závory zabezpečují první přejezd na americkém kontinentu. Nyní se ověřuje, zda česká technologie odpovídá tamějším normám a jestli bude spolehlivě fungovat. Jihoafrická republika Obrovské záplavy na jihoafrickém kontinentu v první polovině ledna zasáhly i jihoafrickou metropoli Pretoria. Přívalové deště v Jihoafrické republice narušily i železniční nákladní dopravu uhlí a kukuřice určených na vývoz. Rusko Pokud získá nová lokomotiva z českého strojírenského podniku CZ Loko certifikaci podle ruských železničních standardů, má firma naději na zakázku v řádu stovek strojů. Stroj se nyní až do podzimu bude testovat na zkušebním okruhu u Moskvy. Český výrobce zajišťuje 70 % výroby, zbylých 30 % realizuje ruský partner. Tamější nákladní dopravci již nyní projevují o lokomotivu velký zájem. Německo Německé dráhy DB plánují v příštích letech modernizaci dalších úseků významné železniční tratě Drážďany Berlín. Rychlost by se měla zvýšit až na 200 km/h, cestovní doba by se tak zkrátila přibližně na dvě hodiny. DN, SSŽ, red. Ptá se netrpělivá cestující muže v modré uniformě: - Kdy pojede vlak na Písek? - Jo, milá paní, to nikdo neví. Zatím tady jezdí všechny motoráky na naftu. Setkání v čase a prostoru Výstava fotografií pod záštitou Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů a Zemského svazu FISAIC Českých drah se uskuteční ve dnech února v Praze. Fotografickou tvorbu, podepsanou známými i méně známými jmény autorů především z řad železničářů, můžete zhlédnout v Galerii Nora poblíž Petrského náměstí v Praze 1 Nové Město (Truhlářská ulice). Galerie je otevřena v pondělí a pátek od 9 do h, v úterý až čtvrtek od 9 do 18 h. Výstava se tu koná pod názvem Setkání v čase a prostoru. Vydavatel ČD Cargo, a. s. Redakční tým: Odbor lidských zdrojů a odborné útvary GŘ Adresa redakce: Odbor lidských zdrojů, Jankovcova 1569/2c Praha 7 Holešovice Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 19835

Komunikace je podmínkou úspěchu Hovoříme s ředitelem Odboru podpory prodeje ČD Cargo Michalem Rohem.

Komunikace je podmínkou úspěchu Hovoříme s ředitelem Odboru podpory prodeje ČD Cargo Michalem Rohem. Na německoněmecké hranici Strana 8 Bagry jely po kolejích Strana 4 Únor 2012 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Aktuality Provoz Nástěnka Zajímavosti Jak to bude s In-kartou v následujících

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů 01 2015 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Jak jsme obstáli v roce 2014? Podle předběžných výsledků, které byly v době psaní tohoto sloupku k dispozici, přepravilo ČD Cargo v roce 2014 celkem

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Dodání a instalace dalších 136 automatů s finálním stavem 340 kusů. Vyhodnocení zkušebního provozu. 136 automatů

Dodání a instalace dalších 136 automatů s finálním stavem 340 kusů. Vyhodnocení zkušebního provozu. 136 automatů Č í s l o 1 R o č n í k X I X Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 1 2. l e d n a 2 0 1 2 C e n a 1 2 K č sloupek Růst tarifů o 2,4 % je rozumný kompromis Pavel Švagr náměstek gen.

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu Provozu se dařilo Str. 3 Jižní Tyrolsko Str. 8 Z á ř í 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Ekologický projekt Flavia

Více

Nový grafikon vlakové dopravy vstoupil v platnost

Nový grafikon vlakové dopravy vstoupil v platnost Hutní výrobky z Podbrezové do Evropy Str. 4 Vlakem do nitra sopky Str. 8 L e d e n 2 0 1 2 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Nástěnka Zajímavosti

Více

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný.

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný. 05 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Padesáté číslo, pět let Cargováku Ano, právě držíte v rukou v pořadí padesáté číslo interního magazínu, který má za sebou pětiletou existenci. Pět

Více

Je nákup zboží a služeb v ČD Cargo efektivnější?

Je nákup zboží a služeb v ČD Cargo efektivnější? 04 2015 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Musíme se umět prezentovat Jméno naší společnosti bývá dosti často zmiňováno v médiích a bohužel musím konstatovat, že zpravidla s negativním podtextem.

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

Výroční zpráva 2012. Člen Skupiny ČD

Výroční zpráva 2012. Člen Skupiny ČD Výroční zpráva 2012 Člen Skupiny ČD Člen Skupiny ČD Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy v ČR a středoevropském regionu a zároveň

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Jubileum zubaté železnice. Model autovlaku pro 300 autíček Strana 4 Strana 5 Strana 6 Strana 7. Ing. Zdeněk Meidl

Jubileum zubaté železnice. Model autovlaku pro 300 autíček Strana 4 Strana 5 Strana 6 Strana 7. Ing. Zdeněk Meidl Lustigova Modlitba zněla z vagonu Strana 3 S r p e n 2 0 1 2 Nový hornický skanzen Strana 8 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e ČD C a rg o, a. s. Provoz O vás - pro vás Historie Zajímavosti

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

byste hodnotil způsob práce v soukromé spediční společnosti a v ČD Cargo?

byste hodnotil způsob práce v soukromé spediční společnosti a v ČD Cargo? 02 2015 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Česká republika nám musí být malá V posledních měsících znepokojeně sleduji vývoj na evropském dopravním trhu. PKP Cargo oznámilo, že kupuje druhého

Více

ČD Cargo nechybělo na veletrhu v Ostravě ani letos

ČD Cargo nechybělo na veletrhu v Ostravě ani letos 07 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Dobré světlo Jak se v tomto čísle dočtete, došlo k zásadním změnám, které ovlivní postavení společnosti ČD Cargo při realizaci výběrových řízení.

Více

Názory lidí nás zajímají

Názory lidí nás zajímají T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 3 R o č n í k X V I I 1. D U B N A 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nová rubrika Katalog osobních vozů ČD na straně 3. Když koleje kříží silnici

Více

přepravy jednotlivých vozových zásilek.

přepravy jednotlivých vozových zásilek. ČD Cargo na veletrhu Ostrov Man Str. 8 Str. 4 Červenec 2011 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Jednání o úsporách nákladů Strana 3 Preventivní vlak Strana

Více

Tvoříme novou železnici

Tvoříme novou železnici T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 4 8 R o č n í k X V I 1 0. P R O S I N C E 2 0 0 9 C e n a 5 K č Davis Cup: Bylo krásné vidět náš tým po 29 letech ve finále! In-karty s

Více

Vyrazili jsme na cestu, která vede k holdingu

Vyrazili jsme na cestu, která vede k holdingu Č í s l o 2 2 R o č n í k X I X Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 8. l i s t o p a d u 2 0 1 2 C e n a 1 2 K č význam skupiny čd Podíl na trhu železniční osobní dopravy 99,1 %

Více

Konkurence se nebojíme

Konkurence se nebojíme T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 4 1 R o č n í k X V I 2 2. Ř Í J N A 2 0 0 9 C e n a 5 K č Napište nám, co chcete vědět od vedení Českých drah. zeleznicar@cd.cz Do práce

Více

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Červen / Číslo 2 Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Vlaky nahradily letadla

Vlaky nahradily letadla T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 6 R o č n í k X I I 2 2. D U B N A 2 0 1 0 C e n a 5 K č Napište nám, co chcete vědět od vedení Českých drah. zeleznicar@cd.cz Železničář

Více

s railjetem v barvách ČD

s railjetem v barvách ČD Č í s l o 4 R o č n í k X X I Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 2 0. ú n o r a 2 0 1 4 C e n a 1 5 K č foto michal málek, ilustrace puxmac Zavezli jsme novináře do Vídně na první

Více

Rodina CityElefantů oslavuje poslední přírůstky

Rodina CityElefantů oslavuje poslední přírůstky Č í s l o 8 R o č n í k X X Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 1 8. d u b n a 2 0 1 3 C e n a 1 2 K č DISLOKACE CITYELEFANTŮ U ČD DKV 71 Praha + DKV 12 Bohumín sloupek Řada 471

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu POVODNĚ 2013 1 Editorial Editorial obvykle

Více