Cargovák. Připravujeme nové produkty DNES POPRVÉ. Obchodníci musí být mnohem častěji v terénu. pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cargovák. Připravujeme nové produkty DNES POPRVÉ. Obchodníci musí být mnohem častěji v terénu. pro zaměstnance ČD Cargo, a.s."

Transkript

1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PŘINESE ZMĚNY V PRACOVNÍ DOBĚ I ODMĚŇOVÁNÍ Strana 2 DOPRAVU V ZIMĚ KOMPLIKOVALA NEPRŮJEZDNÁ DOPRAVNÍ CESTA Strana 3 Cargovák Interní ZDENĚK ŠKVAŘIL: Problémy v Brně řešíme otevřenou komunikací Strana 4 Pro přepravu potrubí nabídlo ČD Cargo nejlepší podmínky Strana 6 Únor 2011 magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. DNES POPRVÉ Vážení kolegové, držíte v rukou zbrusu nové vydání firemního časopisu Cargovák, které jsme pro Vás připravili v novém grafickém provedení a s novým redakčním konceptem. Se skupinou marketingu pracujeme na změně vnímání naší firmy. Především chceme zvýšit informační otevřenost ČD Cargo ve vztahu k tisku, obchodním partnerům a v neposlední řadě i k Vám, zaměstnancům společnosti. Právě kvůli tomu jsme se rozhodli pro vydávání tištěné verze časopisu Cargovák. Měli bychom se dozvědět více informací o obchodních záměrech společnosti, finančních a provozních výsledcích i další zajímavosti, které se týkají nákladní železniční dopravy. Navíc bude na závěr každého čísla připraven nádražácký vtip a další odlehčená témata. Časopis Cargovák se samozřejmě bude v průběhu času vyvíjet, a to i na základě Vašich věcných komentářů, připomínek a námětů, které do redakce velmi často dostáváme. ČD Cargo patří mezi pět nejvýznamnějších nákladních železničních dopravců v Evropě, má strategický význam pro průmysl v České republice a zaměstnává téměř lidí. Je na nás všech, abychom společným úsilím toto postavení nejen udrželi, ale spíše dále vylepšovali. Rok 2011 bude přelomový a pevně věřím, že produkty a novinky, které v současné době vedení firmy připravuje, dokáží naši společnost posílit na konkurenčním trhu železniční dopravy. Roman Jandík ředitel odboru a tiskový mluvčí Připravujeme nové produkty Do funkce obchodního ředitele společnosti ČD Cargo byl v říjnu loňského roku jmenován Ing. JAN PROCHÁZKA, Ph.D. Přišel ze společnosti ŠKODA AUTO, kde působil v oblasti obchodu, později jako vedoucí prodeje pro Rusko a Českou republiku. Požádali jsme jej o rozhovor. Jak byste po několika měsících ve své funkci hodnotil postavení ČD Cargo na tuzemském a evropském dopravním trhu? Postavení ČD Cargo rozhodně nemůžeme hodnotit negativně. Stále jsme pátým největším dopravcem v rámci Evropské unie a i na trhu v České republice máme významné postavení. Razantně se však zostřuje konkurence na dopravním trhu. Rozhodně nebude snadné naše dobré postavení obhájit i v budoucnu. Konkuruje nám nejen silniční doprava, ta především v oblasti přepravy jednotlivých vozových zásilek, ale samozřejmě i další železniční dopravci, včetně těch zahraničních. Polské PKP Cargo už v loňském roce zahájilo tranzitní přepravy přes naše území a tím dokázalo, že lze tímto směrem postupovat. Můžeme tedy očekávat expanzi zahraničních dopravců a my v tomto směru nemůžeme zůstat pozadu. V jednom ze svých vystoupení jste uvedl, že zákazníka především zajímá, jak dopravce naplní jeho základní kritéria na přepravu zboží: cenu, spolehlivost a čas. Dokáže je ČD Cargo se svou úrovní služeb uspokojit? Obchodníci musí být mnohem častěji v terénu Obchodní ředitel ČD Cargo Jan Procházka Jsem přesvědčen, že tato základní kritéria ve vztahu k zákazníkům dokáže ČD Cargo naplnit. V této chvíli to možná není úplně reálné u všech přeprav, které zajišťujeme. Abychom se v tomto směru zdokonalili, nemůže to být jen otázka obchodního úseku, obchodníků, ale všech zaměstnanců společnosti ČD Cargo. Již dnes nabízíme zajímavé projekty, mezi něž patří například LO-OS. Jedná se o návozy zboží kamiony do Lovosic nebo Ostravy a odtud pak zásilka pokračuje po železničních kolejích do celé Evropy, například na Balkán. Nyní tento projekt vyhodnocujeme a pokud se nám podaří dořešit některé ekonomické detaily, nebude nic bránit rozšíření tohoto systému i do dalších měst České republiky. Jsme na to vybaveni technicky, zejména co se týče stavu kolejových vozidel? Tato otázka se netýká přímo našeho úseku. Obchod musí umět definovat své požadavky a je na ostatních útvarech Pokračování na str. 2

2 2 Cargovák Únor 2011 Připravujeme nové produkty Dokončení ze str. 1 ČD Cargo, jak je zvládnou naplnit. Pokud ovšem nedokážeme park kolejových vozidel postupně obnovovat, naše konkurenceschopnost na dopravním trhu se bude snižovat. Co znamená obecně platný požadavek být co nejblíže zákazníkům - pro zaměstnance společnosti ČD Cargo z obchodního úseku? Obchodníci musí být mnohem častěji v terénu, osobně jednat se zákazníky, identifikovat a řešit jejich problémy. I z toho důvodu připravujeme zjednodušení cenotvorby, obchodníkům pak zbude více času právě na osobní jednání s klienty. Důvodem je samozřejmě i to, aby se železnice stala pro zákazníky srozumitelnější a čitelnější. Nově jsme také zřídili skupinu regionálního obchodu. Chceme našimi produkty oslovit široké spektrum zákazníků, získat nové přepravy, pomoci při revitalizaci vleček apod. Do činnosti regionálního oddělení obchodu bychom rádi zapojili i naše kolegy z provozních jednotek. V poslední době se v tisku objevily informace o možných aktivitách ČD Cargo v mezinárodní přepravě. Jakým směrem se tyto úvahy ubírají, resp. v jaké jsou fázi? Mezinárodní aktivity jsou velmi citlivá otázka. Již v současné době nabízíme své služby po celé Evropě prostřednictvím dceřiných společností ČD Cargo v zahraničí. Existuje zde však stále značný, dosud nevyužitý potenciál. To chceme změnit. Naším záměrem je soustředit své zájmy a kapacity směrem na Východ. V této souvislosti chceme zintenzivnit činnost nebo i změnit charakter našeho generálního zastoupení v Moskvě. Cílem je získat nové zakázky. Zejména napojení na Transsibiřskou magistrálu je velmi perspektivní záměr a nám nesmí v tomto ohledu ujet vlak. Irena Pospíšilová Dozorčí rada doporučila ke schválení Podnikatelský plán ČD Cargo Po Správní radě doporučili ke schválení navržený Podnikatelský plán ČD Cargo i členové Dozorčí rady společnosti. Podíl komoditních skupin v % na přepravě zboží v tunách Rok 2010 Vozy 13,8 % tun Kombinovaná 10,4 % tun Ostatní 0,9 % tun Potraviny 1,3 % tun Dřevo 5,6 % tun Chemie 7 % tun Automotive 1,4 % tun Železo 20,2 % tun Stavebniny 7,2 % tun Hnědé uhlí 18,4 % tun Černé uhlí a koks 13,7 % tun Podnikatelský plán vychází z prognózy ekonomického vývoje, analýzy podnikatelského prostředí i situace na dopravním trhu. Dozorčí rada doporučila plán přijmout a nyní jej ještě čeká projednání na Valné hromadě ČD Cargo. Na jejím programu je zařazen v pondělí 7. února. Pokud bude schválen, stane se tak základním dokumentem pro společnost ČD Cargo v jejím hospodaření v letošním roce. Podrobnosti z obsahu Podnikatelského plánu přineseme našim čtenářům v některém z příštích čísel Cargováku. -red- Kolektivní smlouva na rok 2011 přinese změny Jak jsme již informovali v minulém čísle, Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a. s., na rok 2011 byla podepsána ještě před vánočními svátky. Na jakých změnách se zaměstnavatel dohodl se zástupci odborových centrál, na to se pokusíme odpovědět v dnešním vydání Cargováku. Pracovní doba a dovolená Nejvýznamnější změny v nové kolektivní smlouvě jsou obsaženy v příloze č. 1, která řeší komplexně pracovní dobu, pracovní pohotovost a dovolenou. Výměra dovolené je stanovena jednotně pro všechny zaměstnance společnosti, a to v délce 5 týdnů. Zaměstnanci s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou mají nárok na 25 pracovních dnů a zaměstnanci s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou mají nárok na 35 kalendářních dnů. Stanovená týdenní pracovní doba bez snížení mzdy ve smyslu ustanovení 79 ZP je uvedena v článku 3 této přílohy a jednoznačně určuje okruh povolání, která mají stanovenou týdenní pracovní dobu na 36 hodin. Ostatní povolání, neuvedená v předchozím bodu, mají stanovenou týdenní pracovní dobu 37,5 hodiny. V naší společnosti už není stanovena týdenní pracovní doba ve výši 40 hodin. Neexistuje zde vazba na přiměřenou dobu na oddech a jídlo anebo na přestávku v práci na jídlo a oddech (ta se nezapočítává do pracovní doby). Zcela nově je koncipován status zaměstnance letmo, a to bez vazby již jen na specifikovaná povolání (pracovní činnosti) dle bodu 2.13 přílohy č. 1. V případě vzniku potřeby nástupu na směnu v době kratší než 48 hodin může být zaměstnanci letmo, na základě dohody, tato směna započítána do fondu pracovní doby. Pak mu v tomto případě náleží odměna ve výši, která je stanovena v příloze 2.1. písmeno N. Odměňování zaměstnanců V systému odměňování zaměstnanců, kteří jsou odměňováni tarifní mzdou, došlo v bodu 4.1 tarifní zařazení zaměstnance k rozšíření zavedených stupnic ve vztahu k režimu práce o stupnici 1, která je určena pro zaměstnance v jednosměnném režimu práce. Současně do stupnice č. 4 bylo nově zařazeno povolání (pracovní činnost) KZAM Vozmistr ND. S těmito změnami souvisí i pokračování procesu posílení motivační složky mzdy - osobního ohodnocení. Při stanovení výše osobního ohodnocení se vychází z kritérií, která zhodnocují kvalifikaci (bývalá odměna za udržení kvalifikace), praxi (bývalý příplatek za praxi), osobní předpoklady a výkonnost a od i zhodnocení výkonu více povolání v rámci jedné pracovní smlouvy včetně doplňkových činností dle IN PERs40-A-2010 Katalog povolání. Osobní ohodnocení s uvedením jednotlivých přiznaných kritérií včetně jeho výše je součástí mzdového výměru zaměstnance. Stanovení výše osobního ohodnocení se řídí samostatnou interní normou PERs-42-B-2011 Zásady pro poskytování osobního ohodnocení. V bodu přílohy č. 2 je stanovena jednotná výše 5 % pro kritérium zhodnocení osobních předpokladů a výkonnosti zaměstnance vázané na komplexní plnění pracovního úkolu zaměstnance. V roce 2011 již nebude uplatňováno naplánování stanoveného počtu hodin na dny svátků, tzv. svátkové právo, u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Pro tyto zaměstnance bude od dle bodu přílohy č. 2 vyhlášen v rámci osobního ohodnocení ukazatel ve výši 7 % přiznané tarifní mzdy zaměstnance. Příplatky dohodnuté v roce 2010 nad rámec zákoníku práce byly od zařazeny do článku 4.14 Odměny. Jedná se o odměnu za nepravidelný nástup, odměnu za zaškolování či zvláštní odměnu. Kondiční pobyty Podniková kolektivní smlouva na rok 2011 zachovává mimo jiné benefit kondiční pobyty pro zaměstnance ve vybraných povoláních (pracovních činnostech) v rozsahu 12 pobytových dnů v rehabilitačním středisku. Při účasti na tomto pobytu poskytne zaměstnavatel těmto zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku v délce 13 dnů. Mzdové podmínky Nejvíce diskutovanou otázkou v průběhu kolektivního vyjednávání, která se z pravidla nechává až na samotný závěr, byl mzdový nárůst. Stejně jako v loňském roce, tak i v roce letošním nedojde k pohybu mezd směrem nahoru, ale ani směrem dolů. Zaměstnanci by tak na svých výplatních páskách neměli pocítit výraznější změnu oproti roku Připomeňme si, že kolektivní vyjednávání bylo zahájeno vloni na počátku září, kdy obě strany předložily návrh podoby kolektivní smlouvy. I když se z počátku zdály být názory obou stran velice rozdílné, podařilo se najít kompromis, a i díky tomu se podařilo kolektivní smlouvu podepsat ve velmi včasném datu. V průběhu kolektivního vyjednávání se jako největší problém ukázalo sjednocení výměry dovolené, sjednání stanovené týdenní pracovní doby, stanovení vyrovnávacího období, sjednání podmínek pro zaměstnance letmo a v neposlední řadě sjednání výše tarifních mezd. Ani to však nezabránilo dohodě obou stran, která byla stvrzena podpisem 14. prosince Pavla Kreischová

3 Cargovák Únor Letošní zima dala o sobě vědět S rozmary počasí zejména v prosinci loňského roku se museli vyrovnat zaměstnanci v provozních i dalších organizačních jednotkách ČD Cargo. Přívaly sněhu zastavovaly hlavně silniční, ale místy i železniční dopravu. S nepříznivou situací se ale nakonec vlaky ČD Cargo popraly vcelku uspokojivě. Největší problémy při přívalech sněhu zapříčinila zejména neprůjezdná dopravní cesta. Přívaly sněhu na otevřených pracovištích v opravnách kolejových vozidel zase stěžovaly běžné opravárenské práce. Podobná situace potkala víceméně celou Evropu, a tak se zaměstnanci museli vyrovnat i s problémy, které vznikly na německé straně, která v polovině prosince kvůli neprůjezdnosti některých železničních uzlů přestala přijímat jakýkoliv železniční transport. I díky tomu zaměstnanci museli řešit problémy související s nedostatkem vozů určených především pro kombinovanou přepravu. Nahlédněme alespoň na tři pracoviště ČD Cargo, jak se tam vyrovnali s těžkými zimními podmínkami. Praha Problémy nejvíce pocítili v pražské provozní jednotce, která zajišťuje obsluhu jednoho z největších zákazníků, společnost METRANS. Přívaly sněhu a k tomu silný mráz často znemožnily jakoukoliv manipulaci a přípravu vlaků k přepravě. Na vině byly především zamrzlé a zasněžené výhybky, které nebylo možné přestavit na potřebnou cestu. Docházelo k tomu především ve stanicích, kde nejsou výhybky vyhřívané. České Budějovice V budějovickém SOKV se letos musely místo sněhu vypořádat hlavně s tuhými mrazy. S ohledem na nové vybavení zima sice nezpůsobila problémy na výměnách, které jsou po dokončené investici opatřeny tepelným ohřevem. Opakované silné mrazy často pod -10 C však způsobovaly vylučování parafinů a tím zanášení filtrů na výdejních zařízeních motorové nafty. Přestože byly pro tento rok zvoleny jiné filtry, opakovaně se Jednala porada ředitelů provozních jednotek Dvoudenní výjezdní porady provozního ředitele společnosti ČD Cargo Jiřího Špičky s řediteli provozních jednotek se zúčastnili také ředitelé odborů provozního úseku a určení zaměstnanci PÚ. Jednání se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. ledna v Hromnicích na Plzeňsku, kde na jeho účastníky čekal náročný program. Hlavními tématy, o nichž se hovořilo a diskutovalo, byl především návrh Podnikatelského plánu ČD Cargo na rok 2011, ale také aplikace podnikové kolektivní smlouvy v podmínkách naší společnosti a výsledky hospodaření provozních jednotek za jedenáct měsíců loňského roku. K důležitým bodům jednání patřilo i hodnocení Zima v Českých Budějovicích objevovaly problémy. Dokonce i večer na Silvestra zatuhlo výdejní zařízení. Na základě této zkušenosti bylo vedení SOKV České Budějovice donuceno požádat o dodávky nafty, která v zimě začíná vylučovat parafiny až při velmi nízkých teplotách alespoň 12 C. Celkově lze ale konstatovat, že se ČD Cargo se situací vypořádalo důstojně a požadavky zákazníků byly až na výjimky plněny dle stanoveného plánu. Vzhledem k tomu, že zima ještě neskončila, je potřeba být stále ve střehu a doufat, že si pro nás nepřipraví další překvapivé momenty. nehodovosti za loňský rok, vyhodnocení vánočních a novoročních redukcí nákladní dopravy a informace o opravách a údržbě kolejových vozidel ČD Cargo. Účastníci se rovněž seznámili s prioritními úkoly provozního úseku na první čtvrtletí, získali podrobnější informace o novém produktu ČD Cargo nabídce komplexnějších služeb zákazníkům atd. Na závěr porady se všichni přítomní zúčastnili exkurze do železniční stanice Kaznějov. Na vlečce firmy LB MI- NERALS mohli sledovat vykládku ocelových trubek určených pro plynovod Gazela. O této zvláštní přepravě se dočtete na jiném místě dnešního vydání Cargováku. -něm- Brno V porovnání s předcházejícími lety se průběh zimy v PJ Brno letos výrazně nelišil. Na provozních pracovištích, která se nacházejí na Zlínsku nebo Vysočině, jsou na zimní podmínky zvyklí a nic je nepřekvapí. Sněhu bylo stejně jako loni. Na výkony společnosti neměl sníh ani mráz zásadní vliv. Největší problémy byly především v okolí Brna, ale všichni zákazníci byli obslouženi, i když někteří s menšími prodlevami, o kterých byli včas informováni. Problémy byly se zamrzlými výhybkami. V některých případech, při větších přívalech sněhu, je zaměstnanci nestihli vymetat. V Brně se snažíme v extrémních případech vždy dohodnout se SŽDC na vzájemné výpomoci, uvedl ředitel PJ Brno Zdeněk Škvařil. Pokud je nutné někde pročistit výhybky, jsou na tuto činnost přiděleni i zaměstnanci ČD Cargo. Jejich práci nám na základě dohody Správa dopravní cesty proplatí. Připravili: Miloš Krátký, Přemysl Pásek, Dušan Pouzar Foto: František Vaverčák Sníh dopravu zboží neohrozil Společnosti ČD Cargo se i navzdory nepříznivým zimním podmínkám daří plnit své závazky. V prosinci 2010 přepravila přes 1,15 mil. tun hnědého uhlí pro elektrárny, teplárny i menší odběratele. Zejména v závěru roku se citelně navýšila kontejnerová přeprava v souvislosti se zvýšenou potřebou zásobování zákazníků předvánočním zbožím. ČD Cargo v tomto období s přispěním všech zaměstnanců zvládlo nepříznivé klimatické podmínky a vyhnulo se tak zpoždění dodávek. Plynulost některých dodávek však byla ovlivněna především situací v sousedním Německu, kde muselo být odstaveno na 300 vlaků. Pro operátory MAERSK LINE a ME- TRANS přepravilo ČD Cargo přibližně 800 ucelených vlaků, na něž ve zvýšené míře poskytlo vlastní kontejnerové vozy jako náhradu za soukromé vozy odstavené v důsledku německé kalamity. Příkladem profesionálně zvládnuté zimní přepravy je i doprava kolejnic od jednoho z nejvýznamnějších evropských výrobců z Třineckých železáren. Ten vyžaduje absolutní přesnost dodávek s ohledem na návaznost překládky na lodě v bratislavském říčním přístavu. Z přístavu pokračují kolejnice v kombinaci voda železnice ke koncovému zákazníkovi. Podobné přepravy zajišťuje ČD Cargo na železniční stavby v Německu. -jan- Účastníci porady ředitelů PJ navštívili kaznějovskou stanici, kde sledovali vykládku ocelových trubek určených pro plynovod Gazela.

4 4 Cargovák Únor 2011 Spolupráce zaměstnanců na prvním místě Se ZDEŇKEM ŠKVAŘILEM, ředitelem provozní jednotky Brno, jsme si povídali o situaci ve společnosti ČD Cargo, ale i o problémech a radostech, které ho potkávají při řízení na jeho pracovišti v Brně-Maloměřicích. Ze slov pana ředitele bylo zřejmé, že je pro něj podstatná především vzájemná spolupráce zaměstnanců, založená na otevřené komunikaci a úzkém kontaktu mezi všemi profesemi. Právě proto během tří let existence ČD Cargo usiloval o to, aby všechny své zaměstnance soustředil pod jednu střechu. Na počátku roku je vždy aktuální kolektivní smlouva a komunikace s odbory. Jak se vám daří dojednat podmínky, které plynou z kolektivní smlouvy? Komunikace s odboráři na místní úrovni probíhá bez větších problémů. Je vidět, že mezi jednotlivými organizacemi i na centrální úrovni panuje shoda, která se pak promítá do jednání na regionální úrovni. V současné době dolaďujeme zavedení jednotlivých bodů kolektivní smlouvy do praxe. Jde především o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), sociální fond atp. Jak jste s odbory řešil snižování personálního stavu? Stejně jako v ostatních výkonných jednotkách jste se loni museli této problematice věnovat poměrně často. Ano, museli. V současné době máme méně než 900 zaměstnanců. Ve srovnání s dobou Foto: Irena Pospíšilová vzniku společnosti je to pokles o více než 400 zaměstnanců za tři roky. Je ale pravda, že téměř dvě třetiny zaměstnanců odešly buď na doprovodný sociální program, nebo na zvýšené odstupné. Zbylá třetina se s námi rozloučila na základě dohody. S potěšením mohu říci, že nikdo během těch let od nás neodešel formou výpovědi. Většina vašich zaměstnanců se od vzniku ČD Cargo přestěhovala do nových prostor. Jak se vám podařilo vybudovat nové zázemí? Byla to pro mne zásadní záležitost. Ukázalo se, že sestěhování do Kulkovy ulice přineslo vyšší efektivitu práce i lepší kvalitu Foto: autor Ředitel Provozní jednotky Brno Zdeněk Škvařil pracovního prostředí. Investovali jsme některé prostředky do vybavení místností pro strojvedoucí i vozmistry. Tyto profese v původních prostorách měly nedůstojné podmínky. Dnes mohou využívat počítače, mikrovlnné trouby atp. Tím, že se podařilo soustředit všechny profese na jediné místo, Brno Maloměřice patří mezi šest největších seřaďovacích železničních stanic na českém území. V rámci Provozní jednotky ČD Cargo je samozřejmě tou největší. Nákladní vlaky se tu vypravují do sedmi směrů, v současné době se zde za 24 hodin rozposunuje kolem sedmi set vozů. Kapacita je ovšem až tisíc vozů. Ve směně na stavědle 2 jsme zastihli dozorčího provozu vedoucího směny Petra Durce (na snímku). Ve svém obvodu má na šedesát stanic, o nichž musí mít po stránce provozní perfektní přehled. K ruce mu je u sousedního stolu staniční dispečer, který má na starosti jen brněnský železniční uzel. zlepšila se i vzájemná komunikace. Lidé se potkávají, vyměňují si zkušenosti a tím se i lépe poznávají. A to je pro mne velice důležité. Všímám si toho již delší dobu. Je znát, že zaměstnanci dokážou řešit problémy sami. Na výbornou spolupráci se ale mohu spolehnout i na úrovni vedení provozní jednotky, kde pravidelně jednáme o aktuálních problémech v provozní činnosti. Většinu se nám jich daří úspěšně vyřešit ve stanovených termínech. Podařilo se vám zajistit nějakou neobvyklou přepravu? Ano. Nedávno provozní jednotka uspěla ve spolupráci se speditérskou společností ve výběrovém řízení na přepravu jeřábových nosníků z královopolské vlečky společnosti do Ruska. Podařilo se to v součinnosti se spediční firmou Express-Interfracht. Ukázalo se, že díky nadměrné váze některých částí zásilky musí být přistaven nehodový jeřáb ČD, abychom ji mohli naložit. Zvládli jsme to s pomocí jednoho autojeřábu přeprava bude velmi náročná. V prosinci jsme úspěšně absolvovali zkušební přepravu. Vlastní realizace přeprav byla zahájena v těchto dnech a potrvají téměř tři měsíce proběhnou ve čtrnáctidenních intervalech. AKTUALITY Vedení ČD Cargo navštívilo Třinec Společnost ČD Cargo v současné době připravuje projekt, kterým chce svým klientům nabídnout komplexnější služby i s přepravou zboží na tzv. první a poslední míli. Klientům nabídne produkt, který znamená možnost přeprav ze skladu do skladu, a ne jen z nádraží na nádraží. Předseda představenstva Jiří Vodička k plánu říká: Chceme nabídnout komplexní Již delší dobu se v Brně hovoří o logistickém překladovém terminálu. Jak vidíte jeho budoucnost? Poměrně optimisticky, a to i z toho důvodu, že k němu mám osobní vztah. Přece jenom jsem zde v roce 1983 začínal jako výpravčí. Terminál má šanci na úspěch i proto, že Brno jako region je oblast, kde poptávka po přepravě je značná. Je jen otázkou času, než se podaří přesvědčit zákazníky, aby těchto služeb využívali. Na počátku bude terminál pravděpodobně spíše prodělečný, ale už nyní máme od společnosti ČSKD Intrans, která terminál společně s ČD Cargo vlastní, jasné signály, že objem přeprav by měl narůst přibližně na 250 kontejnerů měsíčně. Bude ale nutné starat se v součinnosti se společností ČSKD Intrans o rozšíření klientely, která by služby využívala. Kdy bude terminál otevřen? Zanedlouho - 1. března letošního roku. Dlouhou dobu zabrala legislativa - získávání potřebných oprávnění. V momentě, kdy se to podařilo, začali jsme řešit personální obsazení. V současné době vybíráme vhodného kandidáta na pozici jeřábníka, na kterou jsou kladeny velké nároky, co se týče praxe a patřičných osvědčení. Před několik dny jste se vrátil z jednání ředitelů PJ se zástupci vedení společnosti. Jaké poznatky jste si odtud přivezl? Tato jednání pro nás nejsou ničím novým. S vedením se scházíme každý měsíc a snažíme se řešit vzniklé problémy i koncepční záležitosti. Jsem velice rád, že právě koncepce dostává na těchto jednáních prostor. Osobně si myslím, že po provozní stránce je ČD Cargo nastaveno dobře a je schopno reagovat na jakékoliv nečekané změny. Cítím však, že v celkovém propojení provoz obchod - finance jsou ještě mezery. Oceňuji, že vedení společnosti se tyto problémy snaží řešit, a to nikoli nahodilými kroky, ale právě koncepční prací. Jaký cíl jste si stanovil pro rok 2011? Pokud loňský rok porovnám s rokem 2009, musím konstatovat, že se nám podařilo zajistit nárůst přeprav, které jsme ale realizovali s nižším počtem zaměstnanců. Znamená to, že se zvyšuje efektivita práce. Cíl je tedy jasný: udržet alespoň současný objem výkonů a také zajišťovat, aby byli spokojeni zaměstnanci. Bez nich bychom zvýšené nároky nezvládli. Dušan Pouzar Jednoho z našich nejvýznamnějších zákazníků společnost Moravia Steel navštívil těsně před vánočními svátky, ve středu 22. prosince, předseda Představenstva ČD Cargo Jiří Vodička společně s obchodním ředitelem Janem Procházkou. Na programu bylo nejen pracovní jednání, ale i exkurze v areálu Třineckých železáren. Prohlédli si prostory, kde se provádí vykládka vozů, včetně rozmrazoven, a válcovnu kolejnic. Seznámili se tak s technikou i technologií jednoho z největších výrobců kolejnic v Evropě. -lam- Užší spolupráce se silničními dopravci službu průmyslovým podnikům i menším a středním firmám. Proto v současné době hledáme možnosti strategické spolupráce se silničním dopravcem. Objem nákladní dopravy je ovšem tak velký a trh náročný, že spediční firmy, které nabízejí klientovi přidanou hodnotu, nadále zůstanou důležitým distribučním kanálem ČD Cargo. -jan-

5 Cargovák Únor Nejdražší věci obvykle bývají zadarmo Na nádraží v České Třebové jsme se setkali ve čtvrtek 20. ledna. Pan Jiří Neuman se vracel z Ústí nad Orlicí, kde ten den daroval krevní plazmu. Byl to 267. odběr, který tento pětapadesátiletý vozový dispečer ČD Cargo za svůj život absolvoval, sečteme-li všechny jeho odběry krve, krevní plazmy a krevních destiček dohromady. Jen za loňský rok daroval krev a plazmu celkem osmnáctkrát. Je nositelem bronzové, stříbrné a zlaté plakety dr. Janského i bronzového, stříbrného a zlatého kříže dr. Janského vyšší ocenění této záslužné činnosti neexistuje. V loňském roce mu proto Český červený kříž udělil diplom s děkovným uznáním za hluboce lidský akt, protože chtěl alespoň tímto způsobem ocenit naprosto nezištný postoj pana Neumana, který tak pomáhá uzdravovat nemocné a nepochybně i zachraňovat lidské životy více než 35 let. Já i moje děti máme jiné hodnoty, krev darujeme bezplatně Město úzce spojené s železničářským životem je nejen jeho rodištěm, ale i místem, kde studoval jak jinak na dopravní průmyslovce; vždyť otec byl strojvedoucí. A dodnes tu žije se svou rodinou. V rámci bývalého českotřebovského provozního oddílu začínal pan Neuman na dráze jako výpravčí, později sloužil jako vlakový a vozový dispečer. ÚDIV, kde dispečerskou funkci vykonává, je železničářům dobře známá zkratka slov Ústřední dirigování vozů. Pracoviště jako jediné v rámci společnosti ČD Cargo bylo zbudováno v České Třebové přibližně před deseti lety. K dárcovství mě přivedla moje maminka zdravotní sestra. A mne zase doprovázejí na transfúzní stanici obě moje děti studenti Jiří a Martina, vysvětluje pan Neuman. Myslím si, že zvlášť v dnešní době je to velmi zapotřebí. Dost často je totiž vidět spíše natažená ruka za každou maličkost, co dotyčný udělá. Jsou už i soukromá odběrní místa, kde se za krev platí. Já i moje děti máme jiné hodnoty, krev darujeme bezplatně. Dárcovství má svá přesná pravidla. Po odběru plazmy může dárce dát krev za osm až deset dnů, ale po odběru krve lze jít na plazmu až za měsíc, a to na přesnou hodinu, na kterou se člověk musí objednat. Dvanáct hodin předem se drží dieta, nesmí se hlavně jíst nic tučného. Musím se přiznat, že když třeba kvůli nachlazení nemohu jít darovat krev dva měsíce, už si připadám takový natankovaný, tělo si to žádá, přibližuje Jiří Neuman své pocity. Řekli mi, že odběrem krve se stimuluje kostní dřeň, aby vytvářela krev novou. Jednoduše řečeno, co se používá funguje, takže mi to moje dárcovství ještě příznivě ovlivňuje zdravotní stav. Dispečerskou funkci vykonává od roku Dárcovství krve nepřerušil, ani když musel dojíždět po organizačních změnách za prací do Prahy nebo do Pardubic. Ve větších městech je také vyšší potřeba krve, v Praze si mě i párkrát zavolali z nemocnice kvůli krevním destičkám, které pomáhají srážlivosti krve, aby například pacient při operaci nevykrvácel, vzpomíná pan Neuman. Dnes je tak trochu výjimečný i svým postavením mezi dispečery. Při zavádění systému ÚDIV byl od začátku. Kolem své čtyřicítky se učil ovládat počítač. Brzy Foto: autorka Jiří Neuman s diplomem, kterým Český červený kříž ocenil jeho dlouhodobé dárcovství krve. zjistil, že se s ním určitě skamarádí. Dispečerů slouží ve směně pět. Kdysi měl každý z nich na starosti všechny nákladní vozy v celém obvodu provozního oddílu, dnes se každý dispečer stará jen o jednu vozovou řadu, ale po celé republice. Komunikují s vozovými disponenty ve stanicích a dirigují vozy podle potřeb zákazníků. Pan Neuman je ovšem střídač, zastupuje za nemoc či dovolenou a musí tedy zvládat všechny řady. Zavedením systému ÚDIV se výrazně zhospodárnilo využití nákladních vozů. Musíme se starat o to, aby jich jezdilo co nejvíce ložených a naopak co nejméně prázdných, které nic nevydělávají. V České Třebové máme přehled o všech našich vozech, které jsou u nás i v zahraničí a podle objednávek klientů je dirigujeme, vysvětluje podstatu své pracovní činnosti. Na závěr přiznává, že na koníčky při nepravidelných směnách moc času nezbývá. Chvilka se najde na rekreační cykloturistiku a také na sbírku historických a pamětních mincí. Rozhodně to ovšem není na velké bohatství. Přesto si lze cenit pana Jiřího Neumana hodně vysoko. Irena Pospíšilová Organizační změny v ČD Cargo k 1. únoru 2011 Představenstvo společnosti v období od listopadu 2010 do ledna 2011 schválilo změnu Organizačního řádu ČD Cargo, a. s. Došlo tak k významným změnám v organizační struktuře. Vzhledem k jejich rozsahu uvádíme výčet jen těch nejdůležitějších změn. Aktuální organizační struktura je uvedena v registru interních norem v rámci platného Organizačního řádu ČD Cargo. K největšímu počtu změn došlo v oblasti přímé řídící působnosti představenstva společnosti. Odbor investic a kapitálových účastí se mění na Odbor investic a majetkových účastí (O3). V jeho působnosti se Oddělení investic a kapitálových účastí (O3/1) přeměnilo ve Skupinu investic (O3/1). Skupina nákupu a zásobování (O3/11), nově označená jako (O3/2), se změnila na Skupinu nákupu (O3/2) a zaměstnanci ze Skupiny kapitálových účastí a pojištění (O3/12) spadají přímo pod ředitele odboru. Oddělení vnitřní správy (O3/3) se změnilo na Skupinu vnitřní správy (O3/3). Vznikl Odbor interních služeb (O5). Do působnosti odboru spadá Kancelář předsedy představenstva (O5/1), Skupina marketingu (O5/2) a Skupina bezpečnosti a krizového plánování (O5/3). Dále vznikl Odbor compliance a interního auditu (O17). Základním posláním je zajišťovat soulad interních norem společnosti navzájem a s právními předpisy, identifikovat možná rizika a dopady vyplývající z připravovaných změn právních předpisů na společnost ČD Cargo, předkládat připomínky a projednávat návrhy na změny právních předpisů a interních norem a interní audit. Do působnosti odboru spadá Skupina interního auditu (O17/1) a Skupina compliance (O17/2). Odbor marketingu a komunikace (O27) byl zrušen, činnosti zahrnuje Skupina marketingu (O5/2). Odbor informatiky a řízení změn (O26) se přejmenoval na Odbor IT (O26). Odbor bezpečnosti a interního auditu (O30) byl zrušen. Interní auditoři přešli do Skupiny interního auditu (O17/1). Bezpečnost a krizové plánování je soustředěno do Skupiny bezpečnosti a krizového plánování (O5/3), Skupina řízení manažerských systémů ISO spadá pod Odbor lidských zdrojů (O10) pod označením (O10/21). V oblasti působnosti obchodního ředitele se Skupina mezinárodních činností (SMČ) spolu s Generálními zastoupeními v Bruselu (GZB) a Moskvě (GZM) integrovala do nového Odboru mezinárodní činnosti (O9). Nově se přejmenoval Odbor obchodu (O6) na Odbor prodeje (O6) a Odbor intermodální přepravy a logistických služeb na Odbor intermodální dopravy a logistiky (O8). V oblasti provozního ředitele byl zrušen Odbor hospodaření s kolejovými vozidly (O9), nově vznikl Odbor plánování kapacit (O14), který bude zajišťovat koordinaci a sestavu grafikonu nákladních vlaků včetně pomůcek, objednávat a projednávat vedení tras vnitrostátních i mezinárodních nákladních vlaků, kapacitu dráhy pro pravidelnou nákladní dopravu ČD Cargo a další činnosti. Provozní jednotky, které dosud jednotně spadaly pod Odbor technologie a organizace dopravy (O13), jsou nově podřízeny provoznímu řediteli. Počátkem ledna byla ve společnosti ČD Cargo ustavena funkce Ředitele pro strategii a rozvoj (ŘSR). V jeho působnosti bude stanovování strategických záměrů v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, řízení procesu technického a technologického rozvoje a plánování kroků a postupů nutných pro strategický rozvoj společnosti ČD Cargo. Jako vedoucí zaměstnanec bude koordinovat a řídit činnost obchodního, provozního a finančního ředitele a dalších vedoucích zaměstnanců při strategickém plánování a tvorbě rozvojových projektů společnosti. Ředitel pro strategii a rozvoj (ŘSR) bude působit samostatně, za výsledky své činnosti bude odpovědný předsedovi Představenstva ČD Cargo. -red-

6 6 Cargovák Únor 2011 ČD Cargo se zapojilo do výstavby plynovodu Plynárenství jako významný obor energetiky nemá tak dlouhou historii jako jiné obory. Za den vzniku průmyslového plynárenství můžeme považovat 31. prosinec roku 1813, kdy se poprvé rozsvítily lampy plynového osvětlení na londýnském Westminsterském mostě. u Mostu. V roce 1972 byl zahájen provoz jednoho z nejvýznamnějších evropských plynovodů Tranzitního plynovodu. Transgas, s. p., byl založen v roce Na českém trhu se 21. dubna 2005 poprvé společně pod značkou energetické skupiny RWE představila RWE Transgas, a. s., se šesti regionál- hlavních dodavatelů prakticky neliší. Zásadní změnu pro zásobování České republiky zemním plynem by měla přinést výstavba plynovodu Nord Stream, dlouhého kilometrů. Tento plynovod by měl po dně Baltského moře přivádět ruský plyn přímo do Německa. Stavba plynovodu Nord Stream byla oficiálně zahájena 9. dubna pečnost dodávek zemního plynu pro Česko a další středoevropské země. Zapojení ČD Cargo V sobotu 11. prosince 2010 dorazil z Turecka do cílové stanice Kaznějov v Plzeňském kraji první ucelený vlak ložený rourami pro budovaný plynovod. Roury o vnitřním průměru milimetrů jsou dodávány z Turecka a pro jejich přepravu na tak velkou vzdálenost byla zvolena železnice, doplněná silničními rozvozy z vhodných železničních stanic. V konkurenčním boji s jinými dopravci o zajištění přepravy na českém úseku zvítězilo ČD Cargo. Jako jediné díky své schopnosti efektivně obsluhovat celou českou železniční síť nabídlo zákazníkovi akceptovatelné cenové a provozní podmínky. Vzhledem k délce trasy plynovodu se jedná o skutečně významnou zakázku: do západních Čech by mělo být přepraveno zhruba tun rour, naložených celkově na ucelených vlacích. Ty budou podle průběhu stavby směřovat do různých stanic regionu, a to v oblasti od Boru u Tachova až po Chomutov. Do Kaznějova zatím dorazilo sedm vlaků, které na 152 železničních vozech dovezly 456 rour. Text a foto: Martin Boháč První vlak během clení v Pardubicích 10. prosince 2010 Svítiplyn byl zpočátku využíván pro veřejné osvětlení a bylo zakázáno ho zavádět do soukromých bytů. Plynárenství ve většině zemí prošlo dvěma etapami, érou svítiplynu a érou zemního plynu. První etapa trvala do druhé poloviny 20. století, kdy se začal stále více uplatňovat zemní plyn. Z historie českého plynárenství V Karlíně byla dne 15. září 1847 uvedena do provozu první plynárna a rozsvíceno prvních 200 lamp. V roce 1947 byl do Prahy přiveden dálkovým plynovodem svítiplyn z plynárny v Záluží ními plynárenskými distribučními společnostmi. Zahájení výstavby plynovodu Nord Stream Česká republika nemá žádná významná ložiska zemního plynu. Hlavními dodavateli této suroviny do České republiky jsou Rusko a Norsko. Dodávky zemního plynu z Ruska k nám proudí přes Slovensko. Na naše území vstupují přes předávací stanici v Lanžhotě. Naproti tomu dodávky norského zemního plynu k nám vstupují přes předávací stanici Hora Sv. Kateřiny. V současné době se složení zemních plynů dodávaných od obou Stavba plynovodu Gazela U Brandova na Mostecku byla 14. října 2010 zahájena výstavba plynovodu Gazela. Po svém dokončení v roce 2011 propojí plynovod OPAL s bavorským Waidhausem, kde se nacházejí hraniční předávací stanice. Ruský plyn je jimi přepravován z Česka do Německa. Plynovod povede na území ČR ze severočeského hraničního města Hora Svaté Kateřiny k Rozvadovu. Plynovod umožní obousměrný provoz a bude mít obousměrné komory pro čištění. Předpokládaná přepravní kapacita činí 30,5 miliardy m³/rok. Zprovozněním plynovodu se zvýší spolehlivost a bez- Vykládka prvního vlaku v Kaznějově v sobotu 11. prosince 2010 Ochranné pomůcky nakupujeme v elektronické aukci V únoru budou vybráni dodavatelé pracovních obleků, výstražných vest a pracovní obuvi. ČD Cargo vyhlásilo v polovině ledna nezávazný průzkum trhu na výběr dodavatelů v oblasti osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP). Jedná se o nákup dvou komodit, a sice pracovních obleků, zahrnujících i výstražné vesty, a pracovní obuvi. Celé zadávací řízení je rozděleno na dvě základní části. V polovině ledna byli osloveni potenciální uchazeči formou elektronické poptávky, kdy byla vybraným uchazečům zaslána zadávací dokumentace. Oslovení uchazeči pro účast v další fázi museli dodat vzorky požadovaných komodit k posouzení. Hodnotící komise poté vybrala podle kvality vzorků uchazeče, kteří se v současné době účastní elektronické nákupní aukce. Ta je založena na maximální míře transparentnosti a snížení nákupní ceny. Pravidla pro elektronickou aukci byla stanovena tak, aby pro všechny uchazeče zadávacího řízení byly podmínky rovnocenné a nikdo z uchazečů nebyl zvýhodněn. V soutěžním kole elektronické nákupní aukce tak mohou uchazeči reagovat na nabídky ostatních uchazečů, kteří se zadávacího řízení účastní, a stlačovat proti sobě cenu směrem dolů. Zároveň vidí, zda je jejich nabídka konkurenceschopná a mohou ji stále vylepšovat. Pro hodnotící komisi je za hlavní kritérium považována samozřejmě cena. Na druhé straně ale převažuje kvalita a záruční doba pro jednotlivé výrobky. Výsledky nezávazného průzkumu trhu budou známy nejpozději na konci února. V některém z příštích čísel interního magazínu vás budeme o nich informovat. Lenka Břicháčková

7 Cargovák Únor Nezapomeňte na prolongaci jízdních výhod Prolongovat svou In-kartu můžete od 1. ledna do 28. února V uvedeném termínu je nutné uhradit prolongační částku 250 Kč pro rok Provedením této úhrady je prodloužena platnost In-karty s aplikací železniční průkazka na další období. Prolongační částka uhrazená pro rok 2010 je platná do 28. února Úhrada prolongační částky Prolongaci je možné uhradit na pokladní přepážce ČD s UNIPOK (tzn. pokladna v železniční stanici) nebo prostřednictvím eshopu ČD. Při platbě prostřednictvím eshopu ČD se provede úhrada pomocí platební karty nebo systémem PaySec na webové adrese Při platbě přes internet je nutné provést aktualizaci In-karty na UNIPOK se čtečkou nebo na příslušném personálním útvaru, dle evidence držitele jízdních výhod. Kontrolu aktualizace In-karty si může držitel ověřit též na internetových stránkách v odkazu na volbu In-karta a dále Moje In-karta (nebo přímo na K tomu však musí požádat o bezplatné vydání hesla na pokladní přepážce UNI- POK nebo u svého příslušného personalisty. Pro přístup na uvedenou stránku je nutné uvést číslo In-karty a heslo. Pomocí hesla je umožněno provést blokaci Inkarty při ztrátě nebo odcizení. Platnost In-karty s aplikací železniční průkazka In-karty, u nichž je uvedena platnost (tj. údaj zaznamenaný vizuálně na lícní straně karty vpravo dole u položky Platnost: ) s datem 12/09 a pozdějším, nebudou fyzicky nahrazovány pokračovacími In-kartami a jejich platnost je prodloužena na neurčito. Časový doplatek do 1. vozové třídy a sleva Rail plus Časový doplatek do 1. vozové třídy (týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční) a slevu Rail plus (s platností vždy na tři roky) je možné zakoupit u pokladní přepážky ČD s UNIPOK, a to za podmínek a cen dle platného tarifu TR 10 (ceníky 2B a 2C) a podle instrukcí uvedených v oddíle I. Platnost In-karty s aplikací ŽP. Časový doplatek do 1. vozové třídy je možné zakoupit až po uplynutí platnosti předešlého doplatku. Pokud na In-kartě nebyl dosud časový doplatek nahrán, lze provést dokoupení kdykoliv. Tarif TR 10 naleznete na cd.cz v části čím se řídíme (vpravo dole). Jízdy na Slovensko Po nabytí In-karty doporučujeme, aby si zaměstnanec při cestě na Slovensko vždy In-kartu aktualizoval na pokladních přepážkách se zařízením UNIPOK. Podrobnější informace k prolongaci obdrží zaměstnanci na příslušném personálním pracovišti. Interní norma je také umístěna v Registru IN. Dále jsou pro všechny držitele jízdních výhod zveřejňovány informace k zaměstnaneckým jízdním výhodám na adrese: Dušan Pouzar Pomozte zachránit Rosničku ! Nadace Okřídlené kolo pořádá pod patronací přítele železniční historie a televizního a rozhlasového moderátora Václava Žmolíka sbírku na záchranu historické parní lokomotivy Rosnička. Stačí poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROSNICKA na tel. číslo Cena SMS je 30 Kč. Bližší informace o sbírce naleznete na Partnery jsou České dráhy, a. s., i Národní technické muzeum. Organizátoři sbírky předem děkují všem dárcům za pomoc. Výzva čtenářům V prvním tištěném vydání Cargováku se vám jeho redakce pokusila nabídnout pestré a zajímavé čtení, které odráží především dění v naší společnosti ČD Cargo. Podstatnou část obsahu bychom však chtěli vyhradit životu právě na jednotlivých pracovištích. Rádi bychom přinášeli rozhovory se zajímavými lidmi, informace o tom, co se vám podařilo, ale také s jakými problémy se potkáváte, jak je řešíte, aby se z nich poučili i ostatní kolegové. Také nejvyšší vedení firmy má zájem reagovat na vaše dotazy. Aby časopis zůstal v těsném spojení se všemi zaměstnanci naší společnosti a přitom přinášel i trochu odlehčeného čtení, k tomu potřebujeme vás, naše čtenáře. Očekáváme vaše náměty, tipy na zajímavá témata, ale i vaše příspěvky a fotografie, za něž obdržíte i menší honorář. Nebo nás můžete pozvat na zajímavou akci, kterou sami připravujete. Rádi za vámi přijedeme. Stačí napsat na naši ovou adresu: Těšíme se na spolupráci! Vaše redakce Školení požární ochrany elektronicky Zaměstnanci pracující v centrální budově Lighthouse v Praze Holešovicích budou od února absolvovat pravidelné školení požární ochrany elektronicky. Od poloviny února bude na elektronickém vzdělávacím portálu ČD Cargo na adrese spuštěno vzdělávání v oblasti požární ochrany v budově Lighthouse, ve které je umístěno centrální vedení společnosti. Školení zaměstnanců pracujících v uvedené budově bude probíhat až do konce března Odbor lidských zdrojů ve spolupráci s Odborem údržby a oprav kolejových vozidel připravil krátké školení, jehož délka odpovídá požadavkům plynoucím ze zákona. Prostudováním a zodpovězením kontrolní otázky splní stanovení zaměstnanci požadované seznámení se s pravidly požární ochrany, jehož periodicita je zákonem stanovena jedenkrát ročně. Výhodou elektronického školení je fakt, že si danou výuku můžete prostudovat i z domova. Zaměstnanci se do portálu mohou přihlásit pod individuálním uživatelským jménem, které se skládá z příjmení bez interpunkce a nového osmimístného osobního čísla, které bude uvedeno na výplatní pásce za měsíc leden. Heslem je pouze samotné zmíněné osobní číslo zaměstnance. Podrobnější informace o školení jsou uvedeny v opatření ředitele Odboru údržby a oprav kolejových vozidel č. j. 3062/2010-O12. -red- Cestovní náhrady a stravné Od 1. ledna 2011 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 377/2010, která upravuje podmínky pro přiznání cestovních náhrad za používání silničních motorových vozidel a také výši stravného. Výše stravného je od uvedeného data stanovena podle 163 odstavce 1 zákoníku práce na: 63,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 95,- Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 149,- Kč, trvá-li pracovní cesta více než 18 hodin. Výše náhrad poskytnutých na 1 km jízdy podle 157 odstavce 4 zákoníku práce činí: u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, u dvoustopých silničních motorových vozidel 3,70 Kč. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonných hmot podle 158 odstavce 3 zákoníku práce činí: 31,40 Kč u benzínu automobilového 91 oktanů, 31,60 Kč u benzínu automobilového 95 oktanů, 33,40 Kč u benzínu automobilového 98 oktanů, 30,80 Kč u motorové nafty. Původní vyhláška č. 462/2009 pro tuto oblast se k ruší.

8 8 Cargovák Únor 2011 Reprezentační ples ČD Cargo jako jedinečná příležitost setkání V ostravském hotelu Clarion již po několik let zahajuje plesovou sezonu právě reprezentační ples ČD Cargo. Jeho šestý ročník - a čtvrtý v pořadí od vzniku samostatné společnosti ČD Cargo - se uskutečnil v pátek 7. ledna. Pořádání plesu má i v nelehkém období doznívající hospodářské krize své opodstatnění. Je důležitou součástí marketingové podpory společnosti ve vztazích s jejími klienty, bez nichž není úspěšná cesta firmy k prosperitě myslitelná. Ples se stává jedinečným místem setkání nejvýznamnějších obchodních partnerů s managementem ČD Cargo, obchodními manažery, pracovníky provozu, marketingu Ve zkratce ze světa Slovensko Seznam více než dvou desítek regionálních tratí na Slovensku, které jsou nejméně efektivní, sestavil slovenský dopravce pro osobní dopravu ZSSK. Na některých by se měl počet spojů omezit, na menší části by se provoz zcela zastavil. Letos by se mělo také propouštět celkově asi deset procent zaměstnanců ze všech tří státem kontrolovaných železničních společností nejen v osobní dopravě, ale i v ZSSK Cargo a ŽSR. Polsko PKP Cargo International je název polské firmy pro železniční nákladní dopravu, která byla v závěru loňského roku založena v Bratislavě polskou společností PKP Cargo. Má za cíl zajišťovat přepravu v zemích střední a východní Evropy s výchozím a cílovým bodem mimo Polsko. Předseda Představenstva ČD Cargo Jiří Vodička se zúčastnil plesu se svou manželkou. Vlevo obchodní ředitel Jan Procházka a dalších odvětví společnosti. Tradičně velký zájem o ples podtrhuje i letošní účast bezmála čtyř stovek návštěvníků, kteří zcela zaplnili kapacity plesových sálů hotelu. Po devatenácté hodině se nádherně vyzdobenými prostorami rozezněly tóny ostravské skupiny Proxima. Po první taneční sérii se účastníkům plesu představili oba moderátoři večera: Marie Tomsová a Petr Vichnar. Na úvod přivítali hosty a uvedli na parket členy taneční školy TEP. Pod vedením Evy Pekárkové nabídli ostravští tanečníci divákům klasické předtančení České besedy. Slavnostní oficiální zahájení plesu si nemohl nechat ujít předseda Představenstva ČD Cargo Jiří Vodička. Popřál všem obchodním partnerům mnoho zdaru v novém roce a vzájemnou úspěšnou spolupráci. Úvod plesového programu patřil zpěvačce Petře Janů, která hned po prvních taktech dokázala zaplnit parket tanečními páry. Sál ještě rezonoval po její poslední písni a moderátoři již vybízeli účastníky plesu k dalším aktivitám. Kromě celovečerního programu v hlavním sále byl totiž připraven i zajímavý program v ostatních hotelových prostorách. Koho unavil tanec, navštívil sál s mobilním Cargo casinem. Speciální sérii Cargo bankovek, které plesající obdrželi při vstupu do sálu, mohli proměnit u krupiéra za hrací žetony a při troše štěstí vyhrát některou z originálních cen. Další hvězda večera, všestranně talentovaná Lucka Vondráčková, přicestovala na ples až z daleké Kanady. Na jejím výkonu však nebyla znát ani stopa únavy z dlouhého cestování. Její temperamentní vystoupení vystřídala opět Proxima v čele s kapelníkem Jiřím Bartókem a zpěvačkou Lenkou Krajnovou. Po půlnočním losování o hlavní ceny tomboly znovu rozhýbal sál poslední z účinkujících - Petr Kotvald, který je nejen výborným zpěvákem, ale Lucka Vondráčková přicestovala na ples až z Kanady i skvělým šoumenem. Není divu, že čas všem návštěvníkům utekl doslova jako voda a nikomu se nechtělo opouštět příjemné prostředí ostravského hotelu Clarion. Nikdo však nemusí být smutný, neboť již nyní můžeme všechny ubezpečit, že další ročník cargoplesání se začíná připravovat. Zdeněk Šiler Foto: Hana Connor (3x) Česká beseda v provedení taneční školy TEP USA Pilotní projekt za účasti české firmy AŽD se uskutečnil v americkém Nashvillu. České výstražníky a závory zabezpečují první přejezd na americkém kontinentu. Nyní se ověřuje, zda česká technologie odpovídá tamějším normám a jestli bude spolehlivě fungovat. Jihoafrická republika Obrovské záplavy na jihoafrickém kontinentu v první polovině ledna zasáhly i jihoafrickou metropoli Pretoria. Přívalové deště v Jihoafrické republice narušily i železniční nákladní dopravu uhlí a kukuřice určených na vývoz. Rusko Pokud získá nová lokomotiva z českého strojírenského podniku CZ Loko certifikaci podle ruských železničních standardů, má firma naději na zakázku v řádu stovek strojů. Stroj se nyní až do podzimu bude testovat na zkušebním okruhu u Moskvy. Český výrobce zajišťuje 70 % výroby, zbylých 30 % realizuje ruský partner. Tamější nákladní dopravci již nyní projevují o lokomotivu velký zájem. Německo Německé dráhy DB plánují v příštích letech modernizaci dalších úseků významné železniční tratě Drážďany Berlín. Rychlost by se měla zvýšit až na 200 km/h, cestovní doba by se tak zkrátila přibližně na dvě hodiny. DN, SSŽ, red. Ptá se netrpělivá cestující muže v modré uniformě: - Kdy pojede vlak na Písek? - Jo, milá paní, to nikdo neví. Zatím tady jezdí všechny motoráky na naftu. Setkání v čase a prostoru Výstava fotografií pod záštitou Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů a Zemského svazu FISAIC Českých drah se uskuteční ve dnech února v Praze. Fotografickou tvorbu, podepsanou známými i méně známými jmény autorů především z řad železničářů, můžete zhlédnout v Galerii Nora poblíž Petrského náměstí v Praze 1 Nové Město (Truhlářská ulice). Galerie je otevřena v pondělí a pátek od 9 do h, v úterý až čtvrtek od 9 do 18 h. Výstava se tu koná pod názvem Setkání v čase a prostoru. Vydavatel ČD Cargo, a. s. Redakční tým: Odbor lidských zdrojů a odborné útvary GŘ Adresa redakce: Odbor lidských zdrojů, Jankovcova 1569/2c Praha 7 Holešovice Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 19835

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Zásady pro poskytování osobního ohodnocení

Zásady pro poskytování osobního ohodnocení Zásady pro poskytování osobního ohodnocení Typ interní normy Základní Označení PERs-42-B-2011 Nahrazuje Označení norem, které nahrazuje nebo ruší Změna č. 1 Účinnost od 01.01.2015 Datum vydání Navrhovatel

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Citace: 589/2006 Sb.

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11 1/2015 LEDEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11 Redakce Adresa redakce: HI Software

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení,

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, Charakterizujte pojem řízení lidských zdrojů a vysvětlete jeho místo a význam v životě podniku.

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 1/2014, ročník LXX 22. ledna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 8/2015 4. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Cestovní náhrady 4 WEBDISPEČINK v chytrém telefonu 10

Obsah čísla Úvodník 3 Cestovní náhrady 4 WEBDISPEČINK v chytrém telefonu 10 1/2012 - LEDEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Cestovní náhrady 4 WEBDISPEČINK v chytrém telefonu 10 Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská 10 779 00 Olomouc Redakční email: hisoftware@hisoftware.cz

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Lovosice, 25.2.2013 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Memo. Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22

Memo. Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22 Memo Na vědomí (organizačním složkám) Ředitelům O10, O17 KPP, O1, O6, O25 KMP, O3, O15 KOD, O4, O11, O16 KTSM, O8, O12, O32 KPMV, O20, O22 Ředitelům, vrchním přednostům a manažerům OPT Olomouc, CIS Brno,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

589/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

589/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 589/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Změna: 353/2008 Sb. Vláda nařizuje podle 100 odst. 1 a 213 odst.

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě zdroj: www.zakonyprolidi.cz Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě ze dne 6. prosince 2006, ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT PRÁVNÍ ÚPRAVY

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. Předpis je uveden k 1. květnu 2014 v aktuálním znění, jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 353/2008 Sb. 589 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006, kterým se

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 - vyhodnocení

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 - vyhodnocení 2013 - vyhodnocení 1 Obsah dokumentu Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Vyhodnocení plnění jednotlivých standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...5 2. Vypravené

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

Město Most a e-aukce. www.mesto-most.cz. Statutární město Most Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

Město Most a e-aukce. www.mesto-most.cz. Statutární město Most Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Město Most a e-aukce Statutární město Most Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 www.mesto-most.cz Zahájení užívání e-aukcí Proč eaukce? 1) uspoříte nemalé finanční prostředky 2) získáte

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3.

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. 3. července 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Obsah dnešní prezentace Co se dozvíte? 1 Výhody integrované dopravy 2 Historie integrace Neratovicka na Ládví 3 Stav po 7.4.2015 dokončení integrace Neratovicka a Mělnicka

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více