TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)"

Transkript

1 Č.j. MUCH 14718/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. schůze Rady města Chebu konané dne 23. února 2012 Usnesení RM č. 49/3/2012 Schválení programu Usnesení RM č. 50/3/2012 Volba ověřovatelů zápisu mat. bez čísla bez materiálu Usnesení RM č. 51/3/2012 mat. č. 55/2012 Společnost CHETES s.r.o. návrh na úpravu ceníku za užívání ledových ploch Usnesení RM č. 52/3/2012 mat. č. 60/2012 Dodatek č.4 ke smlouvě o správě městského útulku pro psy v Horní Hraničné ze dne Usnesení RM č. 53/3/2012 mat. č. 44/2012 Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Chebu číslo 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu Usnesení RM č. 54/3/2012 mat. č. 45/2012 Informace o správě a postupu při vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti města Chebu a návrh na stanovení dalšího postupu na jejich řešení Usnesení RM č. 55/3/2012 mat. č. 46/2012 Návrh zadávacích podmínek k otevřenému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle 12odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění: Přezkoumání hospodaření města Chebu dle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění za rok 2012 a 2013 Usnesení RM č. 56/3/2012 mat. č. 51/2012 Návrh na schválení závazného ukazatele pro rok 2012 objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací zřízených městem Cheb Usnesení RM č. 57/3/2012 mat. č. 52/2012 Rozpočtové opatření na rok 2012 číslo 3 Usnesení RM č. 58/3/2012 mat. č. 58/2012 Výjimka ze Směrnice číslo 20/2009 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a Nových zásad uveřejňování veřejných zakázek zadávaných městem Cheb Usnesení RM č. 59/3/2012 mat. č. 54/2012 Záměr darovat nemovitý majetek - pozemky Usnesení RM č. 60/3/2012 mat. č. 59/2012 Bytové záležitosti Usnesení RM č. 61/3/2012 mat. č. 69/2012 Změna "Zásad pronájmu, prodloužení nájmu, podnájmu a výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu"

2 Usnesení RM č. 62/3/2012 mat. č. 84/2012 Změna Směrnice č. 20/2009 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb Usnesení RM č. 63/3/2012 mat. č. 1/2012 Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Cheb Usnesení RM č. 64/3/2012 mat. č. 47/2012 Vydání změny č. 189 Územního plánu sídelního útvaru Cheb Usnesení RM č. 65/3/2012 mat. č. 49/2012 Žádost FK HVĚZDA CHEB o příspěvek z rozpočtu města Cheb 2012 ve výši Kč na správu a údržbu stadionu TJ Lokomotivy Cheb Usnesení RM č. 66/3/2012 mat. č. 50/2012 Žádost Sportovní unie Chebska o příspěvek z rozpočtu města Cheb 2012 ve výši Kč na Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Cheb za rok 2011 Usnesení RM č. 67/3/2012 mat. č. 56/2012 Vyhrazené parkování - ul. Májová (Joker o.s.) Usnesení RM č. 68/3/2012 mat. č. 64/2012 Jmenování náhradníka Bc. Marcely Kopecké, DiS., za člena hodnotící komise Bc. Annu Doubkovou, předmětné veřejné zakázky a náhradníka komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku na služby v rámci projektu Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch s názvem: Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci individuálního projektu: Zlatý vrch Usnesení RM č. 69/3/2012 mat. bez čísla Schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne

3 U s n e s e n í z 3. schůze Rady města Chebu konané dne 23. února 2012 Usnesení RM č. 49/3/2012 Schválení programu mat. bez čísla program schůze Rady města Chebu s tím, že body 4 (mat. č. 53/2012), 13 (mat. č. 57/2012), 17 (mat. č. 48/2012) se vyřazují, za bod 14 se zařazují nové materiály č. 69/2012 a 84/2012 a za bod 20 se zařazuje nový materiál č. 64/2012. Usnesení RM č. 50/3/2012 Volba ověřovatelů zápisu bez materiálu v o l í Ing. Martina Kroupu a Mgr. Vladimíra Hartmanna ověřovateli zápisu. Usnesení RM č. 51/3/2012 mat. č. 55/2012 Společnost CHETES s.r.o. návrh na úpravu ceníku za užívání ledových ploch o d k l á d á projednání předloženého materiálu, Ing. Miroslavu Hofrajtrovi, jednateli společnosti Chetes s.r.o., předložit upravený návrh radě města na schůzi Usnesení RM č. 52/3/2012 mat. č. 60/2012 Dodatek č.4 ke smlouvě o správě městského útulku pro psy v Horní Hraničné ze dne s o u h l a s í se zněním dodatku č. 4 smlouvy o správě městského útulku pro psy v Horní Hraničné ze dne p o v ě ř u j e RNDr. Pavla Vanouška, starostu města Chebu, podepsat znění dodatku č. 4 smlouvy o správě městského útulku pro psy v Horní Hraničné ze dne Ing. Viktoru Kudláčkovi, vedoucímu ŽP, zajistit uzavření dodatku č. 4 smlouvy o správě městského útulku pro psy v Horní Hraničné ze dne v termínu do

4 Usnesení RM č. 53/3/2012 mat. č. 44/2012 Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Chebu číslo 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu v y d a t Obecně závaznou vyhlášku města Chebu č. x/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Chebu číslo 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, u l o ž i t Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, v termínu do zajistit zveřejnění Obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Chebu č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi města Chebu předložit zprávu dne Usnesení RM č. 54/3/2012 mat. č. 45/2012 Informace o správě a postupu při vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti města Chebu a návrh na stanovení dalšího postupu na jejich řešení v z í t n a v ě d o m í informaci o správě a postupu při vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti města Chebu a návrh na stanovení dalšího postupu na jejich řešení u l o ž i t Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, 1. v termínu do předložit do orgánů města návrh na řešení pohledávek po splatnosti: a) za prodej domů a bytů v těch případech, kdy byly předmětné nemovitosti prodány v dražbě a jejich výnos nestačil na pokrytí pohledávek po splatnosti města Chebu za jejich nabyvateli a současně jsou tyto pohledávky předány k vymáhání soudním exekutorům, b) za pronájem pozemků v případech, kdy došlo k ukončení pronájmu, bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o úhradě dluhu a dluh je vymáhán bezvýsledně soudním exekutorem minimálně 5 let, c) za Romským občanským sdružením vzniklé na základě veřejnosprávní kontroly, d) z let z různých oblastí, evidovaných u odboru finančního, které jsou bezvýsledně vymáhány soudními exekutory minimálně 10 let, 4

5 2. v termínu do ve spolupráci s odborem MaP a odborem KS předložit zastupitelstvu města návrh na řešení pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor, včetně záloh na služby, jejich vyúčtování a dalších předepsaných úhrad RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi města Chebu, předložit zprávu dne Usnesení RM č. 55/3/2012 mat. č. 46/2012 Návrh zadávacích podmínek k otevřenému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle 12odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění: Přezkoumání hospodaření města Chebu dle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění za rok 2012 a 2013 zadávací podmínky k otevřenému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění: Přezkoumání hospodaření města Chebu dle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění za rok 2012 a 2013, které jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu, j m e n u j e komisi pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek uchazečů k uzavření smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku v tomto složení: 1. členové: a) RNDr. Pavel Vanoušek - starosta, b) Mgr. Václav Sýkora tajemník MěÚ Cheb, c) Ing. Ladislava Holcová odbor finanční, vedoucí odboru, d) Václav Navrátil člen ZM, e) Anna Kramplová oddělení právní, referent; 2. náhradníci: a) Ing. Jana Kuklová odbor KS, vedoucí odboru, b) MUDr. Jan Svoboda člen RM c) Bc. Marie Bílková odbor finanční, zástupce vedoucí odboru, d) Olga Sloupová členka finančního výboru, e) Zdeněk Korba oddělení právní, referent; Bc. Miroslavě Rodové, úřednici veřejných zakázek odboru kanceláře starosty, oddělení právního, 1. zajistit zveřejnění zadávacích podmínek a složení hodnotící komise na webových stránkách města Chebu, 2. zajistit vyhlášení a průběh e-aukce, 3. oznámit jmenování členům komise a zajistit organizačně zasedání komise, 4. oznámit výsledky soutěže účastníkům, 5. zveřejnit výsledky soutěže na webových stránkách města Chebu. p o v ě ř u j e RNDr. Pavla Vanouška, starostu města Chebu, 1. na základě doporučení hodnotící komise schválit vybraného uchazeče, 2. uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem. 5

6 Usnesení RM č. 56/3/2012 mat. č. 51/2012 Návrh na schválení závazného ukazatele pro rok 2012 objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací zřízených městem Cheb závazný ukazatel pro rok 2012 objem prostředků na platy u níže uvedených příspěvkových organizací města Chebu: 1. Západočeské divadlo v Chebu ,- Kč, 2. Městská knihovna v Chebu ,- Kč, 3. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb ,- Kč, Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, v termínu do informovat uvedené organizace o stanovení závazných ukazatelů pro rok 2012 objemu prostředků na platy. Usnesení RM č. 57/3/2012 mat. č. 52/2012 Rozpočtové opatření na rok 2012 číslo 3 1. zapojení finančních prostředků z transferů v příjmech ve výši tis. Kč a ve výdajích ve výši tis. Kč; 2. převod částky 9 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 3. převod částky 32 tis. Kč u odboru OaS v rámci běžných výdajů. vzít na vědomí 1. zapojení finančních prostředků z transferů v příjmech ve výši tis. Kč a ve výdajích ve výši tis. Kč; 2. převod částky 9 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 3. převod částky 32 tis. Kč u odboru OaS v rámci běžných výdajů. Usnesení RM č. 58/3/2012 mat. č. 58/2012 Výjimka ze Směrnice číslo 20/2009 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a Nových zásad uveřejňování veřejných zakázek zadávaných městem Cheb 1. výjimku ze Směrnice číslo 20/2009 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a Nových zásad uveřejňování veřejných zakázek zadávaných městem Cheb za účelem realizace akce: Přeložka plynárenského zařízení Levý břeh Ohře, Cheb - SO 601 Přeložka stávajícího VTL plynovodu 2. zadat zakázku Přeložka plynárenského zařízení Levý břeh Ohře, Cheb - SO 601 Přeložka stávajícího VTL plynovodu firmě STAMOZA, společnost s ručením omezeným, Vrázova 7/2429, Cheb p o v ě ř u j e RNDr. Pavla Vanouška, starostu města uzavřít smlouvu o dílo s firmou STAMOZA, společnost s ručením omezeným, Vrázova 7/2429, Cheb, 6

7 Ing. Karlu Farářovi, vedoucímu odboru investičního, 1. Připravit smlouvu na realizace díla Přeložka plynárenského zařízení Levý břeh Ohře, Cheb - SO 601 Přeložka stávajícího VTL plynovodu 2. Zajistit ukončení realizace akce do se zahájením zkušebního provozu od Usnesení RM č. 59/3/2012 mat. č. 54/2012 Záměr darovat nemovitý majetek - pozemky 1) záměr darovat nemovitý majetek do vlastnictví Karlovarského kraje, s právem hospodařit s majetkem kraje zapsaným pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, IČ: , se sídlem Sokolov, Chebská 282, , zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 114, z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů mezi oběma subjekty takto: pozemková parcela č v katastrálním území Cheb, 2) záměr darovat nemovitý majetek do obce Pomezí nad Ohří, IČ: , se sídlem Pomezí nad Ohří 18, Pomezí nad Ohří takto: pozemková parcela č. 267/13 orná půda o výměře m 2, pozemková parcela č. 278/2 trvalý travní porost o výměře 764 m 2 a pozemkovou parcelu č. 314 ostatní plochu, ostatní komunikaci o výměře 890 m 2 v katastrálním území Tůně, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zajistit zveřejnění záměru darovat nemovitý majetek na dobu 15 kalendářních dnů a zabezpečit další projednání v orgánech města Chebu. Usnesení RM č. 60/3/2012 mat. č. 59/2012 Bytové záležitosti 1. skončení nájmu xxxx a uzavření nového nájemního vztahu k bytu č.06, Cheb, xxxx z důvodu zvláštního zřetele (zdravotní stav) na dobu neurčitou za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m²/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, 2. schválit splátkový kalendář xxxx na úhradu dluhu za nájemné a zálohy plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu č. 49, Cheb, xxxx ke dni ve výši Kč Kč (z toho jistina Kč, poplatek z prodlení Kč) v měsíčních splátkách ve výši Kč s tím, že jmenovaný do 15 dnů ode dne doručení sdělení tohoto usnesení uzavře s vlastníkem nemovitosti městem Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat a souběžně bude řádně hradit běžné měsíční předpisy; sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek; po úhradě jistiny dluhu 7

8 může žadatel požádat o prominutí vyměřeného prodlení za pozdní úhradu dluhu ke dni úhrady poslední splátky jistiny v případě, že úhradu jistiny dluhu splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře; pokud nedojde k uzavření splátkového kalendáře, podat žalobu o zaplacení; 3. schválit splátkový kalendář xxxx na úhradu dluhu za nájemné a zálohy plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu č. 01, Cheb, xxxx na úhradu dluhu ke dni ve výši Kč (z toho jistina Kč, poplatek z prodlení Kč) v měsíčních splátkách ve výši Kč s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení sdělení tohoto usnesení uzavře s vlastníkem nemovitosti městem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat a souběžně bude řádně hradit běžné měsíční předpisy; sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek; po úhradě jistiny dluhu může žadatel požádat o prominutí vyměřeného prodlení za pozdní úhradu dluhu ke dni úhrady poslední splátky jistiny v případě, že úhradu jistiny dluhu splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře, 4. schválit splátkový kalendář xxxx na úhradu dluhu za nájemné a zálohy plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu č. 02, Cheb, xxxx na úhradu dluhu ke dni ve výši Kč (z toho jistina Kč, poplatek z prodlení Kč) v měsíčních splátkách ve výši Kč s tím, že jmenovaný do 15 dnů ode dne doručení sdělení tohoto usnesení uzavře s vlastníkem nemovitosti městem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat a souběžně bude řádně hradit běžné měsíční předpisy; sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek; po úhradě jistiny dluhu může žadatel požádat o prominutí vyměřeného prodlení za pozdní úhradu dluhu ke dni úhrady poslední splátky jistiny v případě, že úhradu jistiny dluhu splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře, 5. schválit splátkový kalendář xxxx na úhradu dluhu za nájemné a zálohy plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu č. 14, Cheb, xxxx na úhradu dluhu ke dni ve výši Kč (poplatek z prodlení) v měsíčních splátkách ve výši Kč s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení sdělení tohoto usnesení uzavře s vlastníkem nemovitosti městem Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat a souběžně bude řádně hradit běžné měsíční předpisy; sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek; po úhradě jistiny dluhu může žadatel požádat o prominutí vyměřeného prodlení za pozdní úhradu dluhu ke dni úhrady poslední splátky jistiny v případě, že úhradu jistiny dluhu splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře; po úhradě dluhu umožnit následnou koupi bytu, 6. schválit splátkový kalendář xxxx na úhradu dluhu za nájemné a zálohy plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu č. 15, Cheb, xxxx ke dni ve výši Kč (z toho jistina Kč, poplatek z prodlení Kč) v měsíčních splátkách od ledna do března 2012 ve výši 500 Kč a od dubna 2012 ve výši Kč s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení sdělení tohoto usnesení uzavře s vlastníkem nemovitosti městem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, dohodu o splátkách a budou ji řádně dodržovat a souběžně budou řádně hradit běžné měsíční předpisy; sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek; po úhradě jistiny dluhu mohou žadatelé požádat o prominutí vyměřeného prodlení za pozdní úhradu dluhu ke dni úhrady poslední splátky jistiny v případě, že úhradu jistiny dluhu splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře, v případě porušení splátek podat výpověď z nájmu bytu; pokud dojde k porušení splátkového kalendáře, podat výpověď z nájmu bytu; 7. schválit splátkový kalendář xxxx na úhradu dluhu za nájemné a zálohy plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu č. 06, Cheb, xxxx, ke dni ve výši Kč (z toho jistina Kč, poplatek z prodlení ve výši Kč) v měsíčních splátkách ve výši Kč (tak aby jistina byla uhrazena za 24 měsíců) s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení 8

9 sdělení tohoto usnesení uzavře s vlastníkem nemovitosti městem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat a souběžně bude řádně hradit běžné měsíční předpisy; sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek; po úhradě jistiny dluhu může žadatelka požádat o prominutí vyměřeného prodlení za pozdní úhradu dluhu ke dni úhrady poslední splátky jistiny v případě, že úhradu jistiny dluhu splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře, 8. schválit splátkový kalendář xxxx na úhradu dluhu za nájemné a zálohy plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu č. 05, Cheb, xxxx, ke dni ve výši Kč (z toho jistina Kč, poplatek z prodlení ve výši Kč) v měsíčních splátkách ve výši Kč s tím, že jmenovaný do 15 dnů ode dne doručení sdělení tohoto usnesení uzavře s vlastníkem nemovitosti městem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 dohodu o splátkách a bude ji řádně; sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek; po úhradě jistiny dluhu může žadatel požádat o prominutí vyměřeného prodlení za pozdní úhradu dluhu ke dni úhrady poslední splátky jistiny v případě, že úhradu jistiny dluhu splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře a ve stejném termínu si sjedná předání bytu č. 05, Cheb, Na Hradčanech 657/31 u referenta technického úseku, správy budov, odboru majetkoprávního, Městského úřadu Cheb, z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy neplacením nájemného, 9. schválit splátkový kalendář xxxx na úhradu dluhu za nájemné a zálohy plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu č. 02, Cheb, xxxx, ke dni ve výši Kč (z toho jistina Kč, poplatek z prodlení Kč a náklady řízení Kč) a ve výši Kč (z toho jistina Kč, poplatek z prodlení Kč) v měsíčních splátkách ve výši Kč s možností zahájení splácení splátkového kalendáře pro druhý dluh po doplacení prvního s tím, že jmenovaný do 15 dnů ode dne doručení sdělení tohoto usnesení uzavře s vlastníkem nemovitosti městem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, dohody o splátkách a bude je řádně dodržovat; sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek; po úhradě jistiny dluhu může žadatel požádat o prominutí vyměřeného prodlení za pozdní úhradu dluhu ke dni úhrady poslední splátky jistiny v případě, že úhradu jistiny dluhu splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře; Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit body 2 až 9, které jsou v pravomoci Zastupitelstva města Chebu, k jejich projednání na zasedání dne Usnesení RM č. 61/3/2012 mat. č. 69/2012 Změna Zásad pronájmu, prodloužení nájmu, podnájmu a výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu změnu přílohy č.1 pro určování výše nájemného Zásad pronájmu, prodloužení nájmu, podnájmu a výpůjček nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu č. 21/2009 schválených usnesením RM č. 270/10/2009 ze dne a 03/2011 schváleným usnesením RM č. 24/2/2011 ze dne , pro budovu č.p. 219, Kamenná č.o. 5, na st.p.č. 373/2, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře m2 Produkční centrum Kamenná s platností od , tak jak je uvedeno v příloze důvodové zprávy, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, v termínu do realizovat usnesení. Usnesení RM č. 62/3/2012 mat. č. 84/2012 9

10 Změna Směrnice č. 20/2009 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb úpravu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb č. 20/2009 v tomto znění: Čl. I se doplňuje o odstavec č. 3, který zní: (3) Tato Směrnice se nevztahuje na oddělení správy budov odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb pro nepatrné VZ na dodávky a služby a malé VZ na dodávky a služby, které souvisí s provozem a správou objektů ve vlastnictví města Cheb. Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního realizovat usnesení Rady města Chebu. Usnesení RM č. 63/3/2012 mat. č. 1/2012 Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Cheb s c h v á l i t Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Cheb, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Cheb ke schválení na zasedání Zastupitelstva města Chebu dne 23. února Usnesení RM č. 64/3/2012 mat. č. 47/2012 Vydání změny č. 189 Územního plánu sídelního útvaru Cheb v y d a t změnu č. 189 Územního plánu sídelního útvaru Cheb formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením 54 stavebního zákona, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit výše uvedený materiál ke schválení dne Usnesení RM č. 65/3/2012 mat. č. 49/2012 Žádost FK HVĚZDA CHEB o příspěvek z rozpočtu města Cheb 2012 ve výši Kč na správu a údržbu stadionu TJ Lokomotivy Cheb s c h v á l i t 10

11 příspěvek FK HVĚZDA CHEB ve výši Kč na správu a údržbu stadionu TJ Lokomotivy Cheb, Mgr. Vladimíru Hartmannovi, místostarostovi, předložit zprávu dne Usnesení RM č. 66/3/2012 mat. č. 50/2012 Žádost Sportovní unie Chebska o příspěvek z rozpočtu města Cheb 2012 ve výši Kč na Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Cheb za rok 2011 poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb 2012 Sportovní unii Chebska ve výši Kč na Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Cheb za rok 2011, Mgr. Zbyňku Syrovátkovi, vedoucímu odboru ŠTaK, uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku do Usnesení RM č. 67/3/2012 mat. č. 56/2012 Vyhrazené parkování - ul. Májová (Joker o.s.) s o u h l a s í s umístěním vyhrazeného parkování v ulici Májová z důvodu zajištění parkování pro handicapované hosty kavárny v objektu Valdštejnova 8 v počtu míst 1 na dobu 3 let od vydání povolení pro sdružení Joker o.s., IČ: , Karlova 392/17, Cheb Ing. Václavu Zoulovi, vedoucímu odboru silničního hospodářství a dopravy, zajistit vydání stanoviska pro potřeby odboru majetkoprávního k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v zóně placeného stání ve smyslu usnesení RM v termínu do Usnesení RM č. 68/3/2012 mat. č. 64/2012 Jmenování náhradníka Bc. Marcely Kopecké, DiS., za člena hodnotící komise Bc. Annu Doubkovou, předmětné veřejné zakázky a náhradníka komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku na služby v rámci projektu Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch s názvem: Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci individuálního projektu: Zlatý vrch náhradníka Bc. Marcelu Kopeckou, DiS., za člena hodnotící komise Bc. Annu Doubkovou, předmětné veřejné zakázky dle ustanovení 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy; tento náhradník bude současně dle 71 odst. 3 citovaného zákona plnit funkci náhradníka člena komise pro otevírání obálek. Usnesení RM č. 69/3/2012 mat. bez čísla Schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne program 14. zasedání Zastupitelstva města Chebu. 11

12 RNDr. Pavel Vanoušek, v. r. Bc. Tomáš Linda, v. r. starosta města Chebu místostarosta města Chebu 12

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 15540/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 4. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 99403/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 22. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 765/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 59336/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č.j. MUCH 23568/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ P ř e h l e d u s n e s e n í z 7. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 86465/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 21. schůze

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 16425/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2554/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 13. zasedání

Více

Č. j.: MUCH 90200/2016

Č. j.: MUCH 90200/2016 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 78557/2013 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 30. zasedání

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 79771/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 35090/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 8. schůze

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 21976/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 5. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č.j. MUCH 28110/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ P ř e h l e d u s n e s e n í z 8. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 51500/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 8. zasedání

Více

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného Č. j.: MUCH 45042/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 31015/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. zasedání

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Č. j.: MUCH 82175/2016

Č. j.: MUCH 82175/2016 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Č. j.: MUCH 82078/2016

Č. j.: MUCH 82078/2016 Č. j.: MUCH 82078/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 17. schůze Rady města Chebu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 34052/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 9. schůze

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 70345/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 9. zasedání

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23429/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 5. schůze

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 87239/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel ,

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel , Spis : MaP 6/2017 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 190, 354 440 187 Č. j. MUCH/14760/2017-MaP V Chebu dne 20.02.2017 Z

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j: MUCH 81228/2009 KS TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 18. schůze

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015 u p r a v e n á v e r z e č. 340 1. neschvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení ochrany přírody a krajiny, DROSERA, Bublava

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.11.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 29.04.2015 Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 Usnesení

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 33. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 18. března 2010

P ř e h l e d u s n e s e n í z 33. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 18. března 2010 Č.j.: MUCH 21481/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 33. zasedání

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 35090/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 9. schůze

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 č. 124 u p r a v e n á v e r z e a) výjimku ze směrnice č. 7/2011 Města Kynšperk nad Ohří ze dne 18.04.2011, čl. 2 a čl. 3 o Používání

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 22555/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

U S N E S E N Í. 11 schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu dne 04. dubna 2011 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 11 schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu dne 04. dubna 2011 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 11 schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu dne 04. dubna 2011 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 44. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 22.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/44R/2016

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 76. schůze Rady města Kolína konaná dne 26.09.2016 2474/76/RM/2016 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 76. schůze Rady města Kolína v následujícím

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Č. j.: MUCH 40579/2015

Č. j.: MUCH 40579/2015 Č. j.: MUCH 40579/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 8. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74937/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 14. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.09.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více