Č. j.: MUCH 82175/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j.: MUCH 82175/2016"

Transkript

1 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 462/18/2016 mat. č. 466/2016 Schválení programu s c h v a l u j e program 18. schůze Rady města Chebu s tím, že nový materiál číslo 518/2016 se zařazuje jako bod č. 8 a vyřazuje se materiál č. 516/2016. Usnesení RM č. 463/18/2016 mat. č. 467/2016 Volba ověřovatelů zápisu v o l í ověřovateli zápisu paní Evu Hornou a Mgr. Zdeňka Hrkala. Usnesení RM č. 464/18/2016 mat. č. 468/2016 Zpráva starosty a místostarostů b e r e n a v ě d o m í zprávu starosty a místostarosty. Usnesení RM č. 465/18/2016 mat. č. 491/2016 Návrh plánu práce Komise KoHo a ŽP Rady města Chebu na 2. pololetí 2016 s c h v a l u j e plán práce Komise komunálního hospodářství a životního prostředí Rady města Chebu na 2. pololetí roku 2016, Radomíru Honců, předsedovi Komise KoHo a ŽP, seznámit členy komise s výsledky projedná tohoto materiálu při zasedání komise v říjnu Usnesení RM č. 466/18/2016 mat. č. 495/2016 Návrh na volbu přísedících u Okresního soudu v Chebu d o p o r u č u j e 1

2 zastupitelstvu města zvolit přísedící u Okresního soudu v Chebu: Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, předložit materiál zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 467/18/2016 mat. č. 517/2016 Návrh na schválení ručitelského závazku města Chebu za investiční úvěr, poskytnutý Komerční bankou a.s. společnosti Chetes s.r.o., formou podpisu smlouvy o ručení d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t ručitelský závazek města Chebu za investiční úvěr, poskytnutý Komerční bankou a.s., společnosti Chetes s.r.o. formou podpisu smlouvy o ručení, a to za podmínky, že úvěrová smlouva bude obsahovat tato ujednání: 1. maximální výše úvěru: ,00 Kč; 2. účel: financování nákupu aut na svoz komunálního odpadu a nákupu odpadových nádob 3. čerpání: postupně od data podpisu úvěrové smlouvy do po předložení uzavřených smluv na pořízení majetku (účel úvěru) včetně daňových dokladů; 4. doba splácení: 5 let, počínaje od června 2017; 5. způsob splácení: a) 60 měsíčních splátek od června 2017, b) současně splátky ve výši vratky DPH (nadměrného odpočtu) ze státního rozpočtu k pořizovanému majetku v termínu do 10 pracovních dnů od data jejich obdržení (tj. připsání na účet spol. Chetes s.r.o.); 6. datum doplacení úvěru: květen úroková sazba 1 M PRIBOR + marže 1,50% p.a., tj. bude složena z pohyblivé části, ( 1 M PRIBOR) a pevně sjednané marže (ve výši 1,50% p.a.); 8. úroky budou hrazeny měsíčně; 9. cena za realizaci obchodu ,00 Kč ; 10. cena za vedení úvěrového účtu: 100,00 Kč/měsíc; 11. cena za rezervaci zdrojů činí 0,10% p.a.; 12. zajištění úvěru: a) podpis 2 ks krycí blankosměnky společností Chetes s.r.o. b) podpis smlouvy o ručení městem Cheb do plné výše úvěru (ručitelského závazku); u l o ž i t Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města podepsat ručitelský závazek města Chebu (ručitelskou smlouvu) za investiční úvěr, poskytnutý Komerční bankou, a.s., společnosti Chetes s.r.o. do maximální výše ,00 Kč za podmínky, že: a) úvěrová smlouva bude obsahovat ustanovení, uvedená ve schvalovací části tohoto usnesení, 2

3 b) smlouva o poskytnutí úvěru bude podepsaná jako první v pořadí a nebo budou podepisovány obě tyto smlouvy současně; Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města: předložit materiál na zasedání Zastupitelstva města Chebu konaném dne Usnesení RM č. 468/18/2016 mat. č. 508/2016 Rozpočtové opatření na rok 2016 číslo 12 s c h v a l u j e 1. převod částky 140 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 2. převod tis. Kč u odboru Inv z kapitálových výdajů na výdaje běžné v rámci jedné akce 3. převod částky 302,3 tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 4. převod částky 340 tis. Kč u odboru SŽP v rámci běžných výdajů; 5. převod částky 100 tis. Kč u odboru MP v rámci běžných výdajů; 6. převod částky 190 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu v z í t n a v ě d o m í 1. převod částky 140 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 2. převod tis. Kč u odboru Inv z kapitálových výdajů na výdaje běžné v rámci jedné akce 3. převod částky 302,3 tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 4. převod částky 340 tis. Kč u odboru SŽP v rámci běžných výdajů; 5. převod částky 100 tis. Kč u odboru MP v rámci běžných výdajů; 6. převod částky 190 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; s c h v á l i t a) rozpočtové opatření na rok 2016 číslo 12 - navýšení příjmové části rozpočtu ve výši tis. Kč, snížení výdajové části rozpočtu ve výši tis. Kč a snížení financování ve výši tis. Kč; b) celkové příjmy upraveného rozpočtu 2016 ve výši tis. Kč a výdaje tis. Kč; saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši tis. Kč, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi, zajistit předložení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 469/18/2016 mat. č. 518/2016 Rozpočtový výhled města Chebu na roky d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t 1. rozpočtový výhled města Cheb pro období let , ve kterém jsou v roce 2017: a) celkové příjmy ve výši tis. Kč; b) celkové výdaje ve výši tis. Kč; c) schodek ve výši tis. Kč se vyrovnává financováním; 3

4 v roce 2018: a) celkové příjmy ve výši tis. Kč; b) celkové výdaje ve výši tis. Kč; c) schodek ve výši tis. Kč se vyrovnává financováním; v roce 2019: a) celkové příjmy ve výši tis. Kč; b) celkové výdaje ve výši tis. Kč; c) schodek ve výši tis. Kč se vyrovnává financováním; v roce 2020: a) celkové příjmy ve výši tis. Kč; b) celkové výdaje ve výši tis. Kč; c) schodek ve výši tis. Kč se vyrovnává financováním; 2. splátky úvěru v letech 2017 a 2018 na akci Rekonstrukce kulturního domu Za Mostní branou, Cheb ve výši tis. Kč ročně, a v roce 2019 ve výši 628 tis. Kč; 3. splátky úvěru v letech 2019 a 2020 na akci Propojení město Švédský vrch ve výši tis. Kč ročně; 4. v případě nedostatku finančních prostředků možnost přijetí úvěru v roce 2018 na akci Propojení město Švédský vrch ve výši tis. Kč; 5. jmenný seznam investičních akcí v jednotlivých letech rozpočtového výhledu. Ing. Petr Navrátilovi, starostovi, zajistit předložení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 470/18/2016 mat. č. 489/2016 I. Bytové a nebytové záležitosti II. Další právní jednání a záležitosti - schválení splátkového kalendáře, prominutí jistiny a příslušenství dluhu, zastavení vymáhání a zrušení účetního předpisu pohledávek, neschválení splátkového kalendáře s c h v a l u j e I. 1) na základě výjimky ze Zásad uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 rok, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 47,37 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a bez stanovení povinnosti složit jistotu k bytům číslo: a) 19, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 1137, v ulici Sadová, č. o. 3, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 2503 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 65,13 m2 (bez sklepa a sklepní kóje), s žadateli 4

5 b) 17, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 1138, v ulici Sadová, č. o. 5, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 2505 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 68,18 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 3 m2), s žadatelkou c) 08, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2199, v ulici Malé náměstí, č. o. 7, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 6394 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 61,39 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 2,76 m2), s žadateli d) 07, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2366, v ulici K Viaduktu, č. o. 2, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 6573/5 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 64,47 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 2,30 m2), s žadateli e) 11, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 1136, v ulici Sadová, č. o. 1, který je součástí pozemku par. č. st v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 53,25 m2(bez sklepa a sklepní kóje), 2) ukončení nájemní smlouvy s který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 1110/2 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+3 s příslušenstvím, o podlahové ploše 88,60 m2 (bez sklepa a sklepní kóje), 3) uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 08, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 104, v ulici Májová, č.o. 31, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 607 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 64,14 m2 (bez sklepa a sklepní kóje), s za stávajících podmínek tj. na dobu neurčitou, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 47,37 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, bez povinnosti složit jistotu, 4) ukončení nájemní smlouvy který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 1927/1 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 50,34 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 6,00 m2) 5) uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 10, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 792, v ulici K Nemocnici, č.o. 38, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 1927/1 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 68,93 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 6,00 m2), na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, bez povinnosti složit jistotu, 6) ukončení nájemní smlouvy s který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 2391 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 82,90 m2 (byt bez sklepa a bez sklepní kóje), 5

6 7) uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 07, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 1535, v ulici Evropská, č.o. 4, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 1470 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+3 s příslušenstvím, o podlahové ploše 98,20 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 6,00 m2), za stávajících podmínek tj. na dobu neurčitou, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 47,37 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, bez povinnosti složit jistotu, 8) na základě výjimky ze Zásad pronájmu bytů v domech pro seniory a osoby zdravotně postižené ve vlastnictví města Chebu, uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo: a) 04, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2004, v ulici Lesní, č. o. 33, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 5882 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+0 s příslušenstvím, o podlahové ploše 26,63 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 1,80 m2) na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši jednoho předpisu nájemného a úhrad za služby, tj. ve výši Kč, b) 14, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2137, v ulici Dřevařská, č. o. 13, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 6414 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 40,70 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 1,35 m2),, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši jednoho předpisu nájemného a úhrad za služby, tj. ve výši Kč, 9) uzavření nájemní smlouvy v režimu svépomocné opravy k bytu číslo: a) 05, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 15, v ulici Březinova, č.o. 7, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 211 v k.ú. Cheb, o velikosti 1+3 s příslušenstvím, podlahová plocha 72,93 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 9,28 m2) podle pravidel pronájmu uvedených v Čl. IVa Zásad. Zpracovaný položkový rozpočet spol. CHETES s.r.o. je v celkové výši Kč (cena bez DPH), tedy částka, která bude stanovena k zápočtu proti předpisu nájemného, jako uznatelné náklady činí Kč (70 % rozpočtu), b) 02, v domě v Chebu, č.p. 358, v ulici Růžová, č.o. 14, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 308 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, podlahová plocha 52,20 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 3,00 m2) podle pravidel pronájmu uvedených v Čl. IVa Zásad. Zpracovaný položkový rozpočet spol. CHETES s.r.o. je v celkové výši ,81 Kč (cena bez DPH), 10) zveřejnění záměru na pronájem nemovité věci, kterou tvoří pozemek parcelní číslo st. 3229, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba budova bez č.p./č.e., garáž se základní nabídkou min. výše nájemného pro elektronickou aukci ve výši 400 Kč/měsíc bez DPH, vše v městě Chebu, v ulici Koželužská, ve vlastnictví města Cheb, zapsané v katastru nemovitostí pro obec Cheb, katastrální území Cheb, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, za těchto podmínek: účel využití: garáž doba nájmu: neurčitá s výpovědní dobou 3 měsíce záměry a podmínky el. aukce budou zveřejněny po dobu min. 30 dní zadávací kolo el. aukce proběhne od do , aukční kolo el. aukce pak dne ve 14:00 hodin 6

7 11) zveřejnění záměru na pronájem nemovitých věcí, které tvoří pozemek parcelní číslo st. 2091, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 842, objekt k bydlení, v ulici Vrázova, č. o. 6, Cheb, s veškerými součástmi, příslušenstvím, včetně úplného vnitřního a venkovního vybavení, zařízení a inventáře vše v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1, s Diecézní Charitou Plzeň, IČO , se sídlem Sady 5. května 348/8, Plzeň, zastoupenou Ing. Jiřím Lodrem, ředitelem, za roční nájemné sjednané dohodou ve výši Kč bez DPH, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel nájmu provozování denního centra a ubytovny, 12) uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru sloužícího podnikání č. 501, v domě v Chebu, č. p. 358, který je součástí pozemku stavební parcely č. 308 v k.ú. Cheb, v ulici Růžová 14, situovaného v 1. nadzemním podlaží, 5 místnosti a zázemí o celkové výměře 56,20 m2, za roční nájemné ve výši Kč bez DPH sjednané dohodou, které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel užívání restaurace, II. n e s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení číslo 01, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2491, v ulici K Nemocnici, č. o. 32, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 7387 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 3+0 s příslušenstvím, o podlahové ploše 61,06 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 2,16 m2), III. r u š í část usnesení RM č. 400/16/2016 ze dne , bod č. 7 ve věci uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitých věcí, které tvoří pozemek parcelní číslo st. 3476, jehož součástí je stavba s č.p. 1205, objekt občanské vybavenosti, v ulici Dyleňská, č.o. 24, Cheb s Karlovarským krajem, IČO , se sídlem 3606 Karlovy Vary Dvory, Závodní 353/888. IV. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu schválit 1) uzavření splátkového kalendáře s a) na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy nájemného za užívání v celkové výši Kč (z toho jistina dluhu Kč a příslušenství dluhu Kč) v 36 měsíčních splátkách v min. výši Kč s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, včetně vyměření plného prodlení 7

8 b),.,,., na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy nájemného za užívání v celkové výši Kč (z toho jistina dluhu Kč a příslušenství dluhu Kč) v 36 měsíčních splátkách v min. výši Kč s tím, že jmenovaný do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, včetně vyměření plného prodlení c) na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy nájemného za užívání v celkové výši Kč (z toho jistina dluhu Kč a příslušenství dluhu Kč) v 36 měsíčních splátkách v min. výši Kč s tím, že jmenovaný do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, včetně vyměření plného prodlení, d) nájemcem na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy, za v celkové výši Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení ke dni je Kč), který uznala co do důvodu a výše, v 35 měsíčních splátkách ve výši 666 Kč a v 36 měsíční splátce ve výši 680 Kč tak, aby dluh byl uhrazen nejpozději do s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, e) nájemcem na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy, celkové výši Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení ke dni je Kč), který uznala co do důvodu a výše, v 16 měsíčních splátkách ve výši Kč a v 17 měsíční splátce ve výši 437 Kč tak, aby dluh byl uhrazen nejpozději do s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu 2) v souladu s částí II. Čl. 5, odst. 4 písm. 2b) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 20/2016, schválených Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 347/14/2016 zrušení účetního předpisu pohledávek za níže uvedenými dlužníky, bývalými nájemci: - z důvodu jejich nedohledatelnosti (trvalý pobyt na ohlašovně MÚ Cheb nebo na adrese bývalého pronájmu) a) váznoucí na ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, b) váznoucí na ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, c) váznoucí na ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, d) váznoucí na bytě ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, e) váznoucí na bytě ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, f) váznoucí na prostoru ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, 8

9 - z důvodu neúčelnosti dalšího vymáhání, nedobytnosti pohledávek g) ve výši jistiny Kč s příslušenstvím. h) váznoucí na ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím, 3) v souladu s částí II. Čl. 5, odst. 4 písm. 2b) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 20/2016, schválených Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 347/14/2016 zrušení účetního předpisu pohledávek za níže uvedenými dlužníky, bývalými nájemci, z důvodu ukončených dědických řízení: a) ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, dědické řízení č. j. 0 D 87/2016, b) ve výši jistiny Kč s příslušenství, dědické řízení č.j. 0 D 791/2014, 4) prominutí jistiny a příslušenství dluhu a zrušení účetních předpisů a) zůstatku neuhrazené pohledávky splácené ve splátkovém kalendáři dle Dohody o splátkách č.j SM/19737/2014-DS, schválené usnesením ZM 158/39/2014 ze dne ve výši Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení Kč), b) pohledávky ve výši ,26 Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení ke dni ve výši 1.093,26 Kč) za období od 11/2014 do 10/2015, kterou jmenovaní uznali co do důvodu a výše, c) pohledávky ve výši 7.706,65 Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení ke dni ve výši 218,65 Kč) za období 12/2015 nedoplatek za služby po vyúčtování 2015 (ve výši Kč) a za období 01, 02/2016 neuhrazené nájemné (ve výši 2x Kč a 1x upomínací výlohy), 5) prominutí příslušenství dluhu a) ve výši prodlení Kč, spojeného s užíváním Cheb po řádném splacení jistiny dluhu ,00 Kč. b) ve výši prodlení Kč, spojeného s užíváním po splacení jistiny dluhu ,00 Kč, c) ve výši prodlení ,86 Kč, po splacení jistiny dluhu Kč, vymáhaného exekučně dle rozsudku č.j. 14 C 319/ za předpokladu, že povinný uhradí všechny dosud neuhrazené náklady exekučního řízení, d) ve výši prodlení ,78 Kč, spojeného s užíváním dle platebního rozkazu č.j. 14 C 328/ po splacení jistiny dluhu Kč, nákladů soudního řízení Kč a části poplatku z prodlení Kč, 6) v souladu v souladu s částí II. Čl. 5, odst. 4 písm. 2b) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 20/2016, schválených Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 347/14/2016 a Zásad postupu vymáhání pohledávek města Chebu ze samostatné působnosti č. 17/2011, na doporučení oddělení právního odboru kanceláře starosty s odkazem na principy dobré správy účelnost a hospodárnost ( 38 zákona o obcích), zastavení vymáhání pohledávky a zrušení účetního předpisu pohledávek povinných: a) dle Platebního rozkazu č.j. 41 RO 262/ , váznoucí na jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 930,00 Kč; 9

10 b) dle Rozsudku č.j. 15 C 182/ , váznoucích na ve výši jistiny 4.000,00 Kč s poplatkem z prodlení ve výši 1.450,00 Kč a dále s náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč; c) dle Rozsudku č.j. 15 C 44/ , váznoucí na prostoru číslo 9, K jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny 4.200,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč; neschválit uzavření splátkového kalendáře s a) na úhradu dluhu za užívání ke dni předání bytu a uznání dluhu v celkové výši Kč (z toho jistina ve výši Kč, dluh z prodlení ve výši Kč, který je snížen na částku Kč v souladu s Metodikou pro úhradu vyměřeného prodlení po zaplacení jistiny dluhu spojeného s užíváním bytu a NP platnou od ), b) na úhradu dluhu za užívání v celkové výši Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení Kč), c) úhradu dluhu za užívání.,,, v celkové výši Kč (z toho jistina ve výši Kč, dluh z prodlení ve výši , který je snížen na částku Kč v souladu s Metodikou pro úhradu vyměřeného prodlení po zaplacení jistiny dluhu spojeného s užíváním bytu a NP platnou od ), d) na úhradu dluhu za užívání v celkové výši Kč (z toho jistina ve výši Kč, dluh z prodlení ve výši Kč), Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit dne návrh usnesení pod bodem IV. Zastupitelstvu města Chebu, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku, v termínu do zabezpečit realizaci usnesení pod bodem I. - III. Usnesení RM č. 471/18/2016 mat. č. 507/2016 Návrh na pořízení změny č. 8 Územního plánu Cheb v lokalitě Svatý Kříž d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t návrh na pořízení změny č. 8 Územního plánu Cheb v souladu s ustanovením 46 odst. 3 stavebního zákona, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit tento materiál zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 472/18/2016 mat. č. 509/2016 Návrh na pořízení změny č. 9 Územního plánu Cheb v lokalitě Průmyslového parku Cheb d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t 10

11 návrh na pořízení změny č. 9 Územního plánu Cheb v souladu s ustanovením 46 odst. 3 stavebního zákona, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit tento materiál zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 473/18/2016 mat. č. 510/2016 Návrh na pořízení změny č. 10 Územního plánu Cheb v lokalitě Cetnov Zastupitelstvu města Chebu neschválit návrh na pořízení změny č. 10 Územního plánu Cheb v souladu s ustanovením 46 odst. 3 stavebního zákona, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit tento materiál zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 474/18/2016 mat. č. 511/2016 Návrh na pořízení změny č. 11 Územního plánu Cheb v lokalitě Dolní Dvory - plocha rezervy pro výrobu d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města n e s c h v á l i t návrh na pořízení změny č. 11 Územního plánu Cheb v souladu s ustanovením 46 odst. 3 stavebního zákona, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit tento materiál zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 475/18/2016 mat. č. 512/2016 Návrh na pořízení změny č. 12 Územního plánu Cheb v lokalitě Pod Lipami d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t Návrh na pořízení změny č. 12 Územního plánu Cheb v souladu s ustanovením 46 odst. 3 stavebního zákona, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit tento materiál zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 476/18/2016 mat. č. 513/2016 Návrh na pořízení změny č. 13 Územního plánu Cheb v lokalitě rychty baráčníků d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t Návrh na pořízení změny č. 13 Územního plánu Cheb v souladu s ustanovením 46 odst. 3 stavebního zákona, 11

12 Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit tento materiál zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 477/18/2016 mat. č. 514/2016 Návrh změny názvu ulice a úpravy průběhu stávající ulice v průmyslovém parku d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t návrh změny názvu ulice na Logistická a úpravu průběhu stávající ulice K Hradišti v průmyslovém parku, Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit tento materiál zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 478/18/2016 mat. č. 486/2016 Žádost TJ Lokomotiva Cheb z.s. o dotaci z rozpočtu města Chebu 2016 ve výši Kč na stěhování kanceláří n e v y h o v u j e žádosti TJ Lokomotiva Cheb z.s., IČO , o dotaci ve výši Kč z rozpočtu města Chebu 2016 na stěhování kanceláří ze sportovní haly U Stadionu 1295/1, Cheb do Obětí nacismu 1143/31, Cheb, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, vyrozumět žadatele o usnesení RM do Usnesení RM č. 479/18/2016 mat. č. 493/ Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města v y h o v u j e žádosti o dotaci ve výši 15 tis. Kč,,.,,, na úhradu nákladů spojených s vydáním knihy s názvem "Okres Cheb v letech nástin politického a hospodářského vývoje", za podmínky bezplatného poskytnutí 20 výtisků publikace městu Cheb, s c h v a l u j e uzavření veřejnoprávní smlouvy, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu v termínu do Usnesení RM č. 480/18/2016 mat. č. 494/2016 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 - Žádost o posílení fondu investic z rezervního fondu 12

13 v y h o v u j e žádosti příspěvkové organizace Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, IČO: , s o u h l a s í s posílením fondu investic příspěvkové organizace z rezervního fondu ve výši Kč z důvodu nákupu šplhací sestavy s dopadovou plochou, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, vyrozumět ředitelku příspěvkové organizace o usnesení Rady města Chebu v termínu do Usnesení RM č. 481/18/2016 mat. č. 502/2016 Zrušení usnesení RM č. 272/9/ poskytnutí účelového daru ve výši Kč SZSS Cheb p.o. - Centru rozvoje pěstounské péče r u š í usnesení RM č. 272/9/2015 ze dne , Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ, zajistit vrácení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče z let 2013 a 2014 ve výši Kč na účet příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR dle podmínek stanovených v Informaci ze dne v termínu do Usnesení RM č. 482/18/2016 mat. č. 487/2016 Nabídka prodeje hmotné nemovité věci pozemku na základě předkupního práva d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu neschválit úplatné nabytí hmotné nemovité věci pozemku parcelní číslo 163/14 v katastrálním území Háje u Chebu od,,, za nabídnutou cenu Kč, do vlastnictví města Chebu, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 483/18/2016 mat. č. 496/2016 I. Darování hmotných nemovitých věcí pozemků II. Bezúplatné nabytí hmotných nemovitých věcí pozemků d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 13

14 I. darování níže uvedených pozemků Karlovarskému kraji Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Chebská 282, Sokolov, PSČ 35601, IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr, vložka 114, katastrální území Cheb: 1. pozemek parcelní číslo 3596/6 ostatní plocha, silnice o výměře 555 m2, 2. pozemek parcelní číslo 3596/7 ostatní plocha, silnice o výměře 1277 m2 3. pozemek parcelní číslo 3596/8 ostatní plocha, silnice o výměře 1158 m2, 4. pozemek parcelní číslo 3596/9 ostatní plocha, silnice o výměře 331 m2, 5. pozemek parcelní číslo 3596/10 ostatní plocha, silnice o výměře 333 m2, 6. pozemek parcelní číslo 3596/11 ostatní plocha, silnice o výměře 3801 m2, 7. pozemek parcelní číslo 3596/12 ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2, 8. pozemek parcelní číslo 3596/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2162 m2, 9. pozemek parcelní číslo 3596/22 ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2, 10. pozemek parcelní číslo 3596/23 ostatní plocha, silnice o výměře 501 m2, katastrální území Háje u Chebu: 11. pozemek parcelní číslo 281/14 ostatní plocha, silnice o výměře 3520 m2, 12. pozemek parcelní číslo 281/16 ostatní plocha, silnice o výměře 88 m2, 13. pozemek parcelní číslo 281/17 ostatní plocha, silnice o výměře 3472 m2, 14. pozemek parcelní číslo 291/170 ostatní plocha, silnice o výměře 237 m2, 15. pozemek parcelní číslo 960/16 ostatní plocha, silnice o výměře 122 m2, 16. pozemek parcelní číslo 967/6 ostatní plocha, silnice o výměře 112 m2, II. bezúplatné nabytí níže uvedených pozemků z vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Cheb, katastrální území Cheb: 1. pozemek parcelní číslo 2688/24 ostatní plocha, zeleň o výměře 918 m2, 2. pozemek parcelní číslo 2688/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 563 m2, 3. pozemek parcelní číslo 2688/26 ostatní plocha, komunikace o výměře 87 m2, 4. pozemek parcelní číslo 2688/27 ostatní plocha, zeleň o výměře 278 m2, 5. pozemek parcelní číslo 2688/28 ostatní plocha, zeleň o výměře 92 m2, 6. pozemek parcelní číslo 2688/29 ostatní plocha, zeleň o výměře 41 m2, 7. pozemek parcelní číslo 2688/30 ostatní plocha, zeleň o výměře 183 m2, 8. pozemek parcelní číslo 3613/1 ostatní plocha, komunikace o výměře 203 m2, 9. pozemek parcelní číslo 3614/1 ostatní plocha, komunikace o výměře 628 m2, 10. pozemek parcelní číslo 3614/2 ostatní plocha, komunikace o výměře 113 m2, 11. pozemek parcelní číslo 3615/4 ostatní plocha, komunikace o výměře 67 m2, 12. pozemek parcelní číslo 3615/5 ostatní plocha, komunikace o výměře 17 m2, 13. pozemek parcelní číslo 3615/6 ostatní plocha, komunikace o výměře 51 m2, 14. pozemek parcelní číslo 3615/7 ostatní plocha, komunikace o výměře 9 m2, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne

15 Usnesení RM č. 484/18/2016 mat. č. 488/2016 Zveřejnění záměru, podmínek a termínu konání výběrového řízení na prodej hmotné nemovité věci - pozemku, formou veřejné elektronické aukce s c h v a l u j e zveřejnění záměru, na prodej pozemku parcelní číslo 167/13 v katastrálním území Háje u Chebu, za nabídkovou kupní cenu 700 Kč/m2 bez DPH, formou veřejné elektronické aukce, za podmínek a termínu konání výběrového řízení, jak uvedeno v příloze důvodové zprávy, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zajistit zveřejnění záměru a podmínek výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce do Usnesení RM č. 485/18/2016 mat. č. 497/2016 Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 1. prodej části pozemku parcelní číslo 2441/5 v katastrálním území Cheb, označené geometrickým plánem č /2015 jako pozemek parcelní číslo 2441/30 o výměře 70 m2, společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Tršnická 4/11, Hradiště, Cheb, IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 367, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za kupní cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 2. prodej části pozemku parcelní číslo 2357/4 v katastrálním území Cheb, oddělené geometrickým plánem č /2016 jako pozemek p.č. 2357/12 o výměře 144 m2,,.,,, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za kupní cenu ve výši Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 3. prodej pozemku parcelní číslo st v katastrálním území Cheb,., za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 4. prodej pozemku parcelní číslo st a pozemku parcelní číslo 2007/8 v katastrálním území Cheb za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 5. prodej dílu a o výměře 118 m2 pozemku parcelní číslo 1576/6 v katastrálním území Cheb podle geometrického plánu číslo /2016 společnosti REGMONT METAL spol. s r.o. se sídlem Cheb, Podhradská 7, PSČ 35002, IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 13348, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za kupní cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 6. prodej pozemku parcelní číslo st. 11/11 v katastrálním území Tršnice za cenu 400 Kč plus DPH ve výši 84 Kč, celkem tedy za kupní cenu 484 Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 15

16 7. prodej pozemku parcelní číslo st. 261, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., a pozemku parcelní číslo 117/19 v katastrálním území Háje u Chebu za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 8. prodej pozemku parcelní číslo 1046/13 v katastrálním území Dřenice u Chebu, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 486/18/2016 mat. č. 498/2016 Nakládání s majetkem - informace b e r e n a v ě d o m í souhrnnou informaci odboru majetkoprávního o záležitostech projednaných, na základě podaných žádostí fyzických a právnických osob, na poradě Vedení města Chebu v měsíci srpnu 2016 a týkajících se níže uvedených nemovitých věcí: I. Nabytí hmotné nemovité věci do majetku města stavba: katastrální území Cheb: 1. stavba č.e. 364 realizovaná na pozemku p.č. st II. Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města pozemky: katastrální území Cheb: 1. pozemek p.č. 916/96 část o výměře cca 1032 m2 katastrální území Podhrad: 2. pozemek p.č. 743/1 - část o výměře cca 350 m2 katastrální území Dřenice u Chebu: 3. pozemek p.č. 602/2 - část o výměře cca 250 m2 katastrální území Starý Hrozňatov: 4. pozemek p.č. 226/1 - část o výměře cca 400 m2 katastrální území Háje u Chebu: 5. pozemek p.č. 158/57 část o výměře cca 500 m2 6. pozemek p.č o výměře m2, popř. část o výměře cca m2 n e s c h v a l u j e zveřejnění záměru na prodej níže uvedené hmotné nemovité věci pozemku ve vlastnictví města Cheb: 16

17 katastrální území Háje u Chebu: pozemek p.č o výměře m2 Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 487/18/2016 mat. č. 499/2016 Nakládání s majetkem - informace b e r e n a v ě d o m í souhrnnou informaci odboru majetkoprávního o záležitosti projednávané na poradě Vedení města Chebu dne , na základě doručené žádosti o propachtování částí hmotné nemovité věci: propachtování pozemku o velikosti 126 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 2359/7 v k.ú. Cheb na dobu určitou od do , za účelem umístění dřevěných prodejních stánků (3 m x 10 m), umístění vánoční pyramidy (6 m x 6 m) a plocha pro prodej vánočních stromků (5 m x 12 m); kdy z důvodu zamítavého rozhodnutí Vedení města Chebu, nebylo dále pokračováno v projednávání žádosti orgány města Chebu, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, vyrozumět žadatele o přijatém usnesení. Usnesení RM č. 488/18/2016 mat. č. 500/2016 Další právní jednání a záležitosti záměr na propachtování hmotných nemovitých věcí pozemků společnosti Lesy města Chebu s. r. o., za účelem realizace lesního a vodního hospodářství úprava pachtovného v návaznosti na plnění podmínek lesního hospodářského plánu s c h v a l u j e 1. zveřejnění adresného záměru na snížení pachtovného za pozemky, propachtované za účelem realizace lesního i vodního hospodářství v rozsahu plné správy propachtovaného majetku, společnosti Lesy města Chebu s.r.o., IČO: , se sídlem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ , které se nacházejí na území České republiky a jsou ve vlastnictví města Cheb, v návaznosti na plnění podmínek lesního hospodářského plánu, 2. zveřejnění adresného záměru na zvýšení pachtovného za pozemky, propachtované za účelem realizace lesního hospodářství v rozsahu plné správy propachtovaného majetku, společnosti Lesy města Chebu s.r.o., IČO: , se sídlem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ , které se nacházejí na území Spolkové republiky Německo a jsou ve vlastnictví města Cheb, v návaznosti na plnění podmínek lesního hospodářského plánu, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zabezpečit zpracování záměrů a jejich zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Cheb na dobu 15 kalendářních dnů od Usnesení RM č. 489/18/2016 mat. č. 501/

18 Další právní jednání a záležitosti zařazení bytového domu do prodeje, schválení vložení prohlášení do katastru nemovitostí a zveřejnění záměru prodeje jednotek d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t 1) zařazení bytového domu č. p (Svobody 38a), jenž je součástí pozemku parcelní číslo st. 647/4, v katastrálním území Cheb, do prodeje z majetku města Cheb, 2) návrh na vklad prohlášení k nemovité věci pozemku parcelní číslo st. 647/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, bytového dům č. p (Svobody 38a), vše v katastrálním území a obci Cheb, k příslušnému katastrálnímu úřadu a 3) zveřejnění záměru prodeje jednotlivých jednotek, definovaných v prohlášení viz příloha důvodové zprávy, v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 490/18/2016 mat. č. 504/2016 Další právní jednání a záležitosti částečná změna usnesení Rady města Chebu s c h v a l u j e 1. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 433/16/2016 ze dne , bod č. 1., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu č /2016, spočívající v právu umístění a provozování venkovního vedení VN v délce 38,9 běžných metrů, na části služebného pozemku parcelní č. 136/39, pozemku parcelní č. 136/66, pozemku parcelní č. 139/4, pozemku parcelní č. 139/17, pozemku parcelní č. 139/19, pozemku parcelní č. 139/20 a pozemku parcelní č. 139/35, v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovitých věcí - pozemku parcelní č. 136/8, pozemku parcelní č. st. 427, pozemku parcelní č. st. 428, pozemku parcelní č. st. 429, pozemku parcelní č. st. 430, pozemku parcelní č. st. 431, pozemku parcelní č. st. 432, pozemku parcelní č. 136/46, pozemku parcelní č. 136/47, pozemku parcelní č. 136/48, pozemku parcelní č. 136/49, pozemku parcelní č. 136/50, pozemku parcelní č. 136/51, pozemku parcelní č. 136/52, pozemku parcelní č. 136/53, pozemku parcelní č. 136/54, pozemku parcelní č. 136/55, pozemku parcelní č. 136/56, pozemku parcelní č. 136/57, pozemku parcelní č. 136/58, pozemku parcelní č. 136/59, pozemku parcelní č. 136/60, pozemku parcelní č. 136/61, pozemku parcelní č. 136/62, pozemku parcelní č. 136/63, pozemku parcelní č. 136/64, pozemku parcelní č. 136/70, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb. Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Strana povinná vrátí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti straně oprávněné ze služebnosti přeplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH). Strana oprávněná uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 433/16/2016 ze dne , bod č. 2., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 18

19 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu č /2016, spočívající v právu umístění ochranného pásma vodovodu o celkovém záboru 5,6 m2 na části služebného pozemku parcelní č. 139/30 a pozemku parcelní č. 248/1, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovitých věcí - pozemku parcelní č. 174/1, pozemku parcelní č. st. 425, pozemku parcelní č. st. 434, pozemku parcelní č. st. 435, pozemku parcelní č. 174/41, pozemku parcelní č. st. 426, pozemku parcelní č. 174/47, pozemku parcelní č. 174/48, pozemku parcelní č. 174/49, pozemku parcelní č. 174/50, pozemku parcelní č. 174/51, pozemku parcelní č. 174/52, pozemku parcelní č. 174/53, pozemku parcelní č. 174/54, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb. Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH (4.340 Kč bez DPH). Strana povinná vrátí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti straně oprávněné ze služebnosti přeplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.340 Kč bez DPH). Strana oprávněná uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 433/16/2016 ze dne , bod č. 3., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění, provozování a údržby stavby dopravního napojení areálu o celkové výměře 313 m2 na služebném pozemku parcelní č. 174/45 a pozemku parcelní č. 174/46, v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovitých věcí - pozemku parcelní č. 174/1, pozemku parcelní č. st. 425, pozemku parcelní č. st. 434, pozemku parcelní č. st. 435, pozemku parcelní č. 174/41, pozemku parcelní č. st. 426, pozemku parcelní č. 174/47, pozemku parcelní č. 174/48, pozemku parcelní č. 174/49, pozemku parcelní č. 174/50, pozemku parcelní č. 174/51, pozemku parcelní č. 174/52, pozemku parcelní č. 174/53, pozemku parcelní č. 174/54, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb. Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Strana oprávněná uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zajistit vypracování a podpis smluv výše uvedených do Usnesení RM č. 491/18/2016 mat. č. 505/2016 Další právní jednání a záležitosti schválení dodatku smlouvy o sdružení d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t text Dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružení uzavřené dne mezi městem Cheb a Bytovým družstvem města Chebu, v souvislosti s budoucím převodem spoluvlastnického podílu města Cheb ke hmotným nemovitým věcem jednotkám, viz příloha důvodové zprávy, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 492/18/2016 mat. č. 506/2016 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na nemovitých věcech v majetku města Chebu 19

20 s c h v a l u j e 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění a provozování vodovodního řadu včetně přípojek v délce cca 20 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 152/10, v katastrálním území Podhoří u Chebu, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti společnost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Cheb I, IČO , se sídlem Cheb, Ke Kaštanům 1978/15, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (4.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v délce cca 29 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 1480/1 a pozemku parcelní č. 99/17, v katastrálním území Starý Hrozňatov, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku parcelní č. st. 279, jehož součástí je stavba s č. e. 4, v katastrálním území Starý Hrozňatov, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (5.800 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení VN v celkové délce 28 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 139/33, pozemku parcelní č. 139/27 a pozemku parcelní č. 174/2, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., IČO , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (5.600 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přesahu fasády domu č. p. 2143, spočívající v umístění a provozování zateplení fasády o celkové výměře přesahu cca 6 m2 na části služebného pozemku parcelní č. 441/16, pozemku parcelní č. 441/17 a pozemku parcelní č. 441/18, vše v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Společenství vlastníků Hrnčířská 8 Cheb, IČO , se sídlem Cheb, Hrnčířská 2143/8, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přesahu fasády domu č. p. 1311, spočívající v umístění a provozování zateplení fasády o celkové výměře přesahu cca 10 m2 na části služebného pozemku parcelní č. 1618/17, vše v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Společenství vlastníků jednotek domu Riegerova 15 v Chebu, IČO , se sídlem Cheb, Riegerova 1311/15, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zajistit vypracování a podpis smluv výše uvedených do

Č. j.: MUCH 90200/2016

Č. j.: MUCH 90200/2016 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 84003/2016 03.10.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 03.10.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 92280/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 19. schůze Rady města

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14160/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 16425/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 59336/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 70336/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 16. schůze Rady města

Více

Č. j.: MUCH 91828/2015

Č. j.: MUCH 91828/2015 Č. j.: MUCH 91828/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 16. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 99403/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 22. schůze

Více

Č. j.: MUCH 79377/2016

Č. j.: MUCH 79377/2016 Č. j.: MUCH 79377/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 33726/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. schůze Rady města

Více

Č. j.: MUCH 96279/2016

Č. j.: MUCH 96279/2016 Č. j.: MUCH 96279/2016 Usnesení z 20. schůze Rady města Chebu konané dne 10.11.2016 Usnesení RM č. 516/20/2016 mat. č. 568/2016 Schválení programu program 20. schůze Rady města Chebu s tím, že se do programu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 15540/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 4. schůze

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 100867/2016 28.11.2016 Zápis a usnesení z 12. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 28.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 28301/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 6. schůze Rady města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 78557/2013 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 30. zasedání

Více

Č. j.: MUCH 82078/2016

Č. j.: MUCH 82078/2016 Č. j.: MUCH 82078/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 17. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 22555/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města

Více

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného Č. j.: MUCH 45042/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74937/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 14. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.09.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14718/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. schůze

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 95132/2016 08.11.2016 Zápis a usnesení z 11. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel ,

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel , Spis : MaP 6/2017 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 190, 354 440 187 Č. j. MUCH/14760/2017-MaP V Chebu dne 20.02.2017 Z

Více

Č. j.: MUCH 40579/2015

Č. j.: MUCH 40579/2015 Č. j.: MUCH 40579/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 8. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 1/2017 a) uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby/zařízení (omezení

Více

Č. j.: MUCH 11123/2016

Č. j.: MUCH 11123/2016 Č. j.: MUCH 11123/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 2. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2554/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 13. zasedání

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 32663/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 9. schůze Rady města Chebu konané

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 35090/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 8. schůze

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 71822/2016 22.08.2016 Zápis a usnesení z 8. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 22.08.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 91785/2015 02.11.2015 Zápis a usnesení z 18. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 02.11.2015 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ze 17. zasedání konaném dne 11. srpna 2016 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání ZO 1.2. Určení zapisovatele

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 460/2014 Č.j.: 464/2014 USNESENÍ z 82. schůze rady města Šumperka ze dne 9. 1. 2014. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 25447/2016 21.03.2016 Zápis a usnesení ze 4. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 21.03.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.9.2016 94/11/ZM/2016 Změna č.9 územního plánu Vrchlabí - schválení upraveného zadání

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.09. 2017 1462/95/RM/2017 Schválení programu 95. schůze rady města program 95. schůze: 1. Schválení programu

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 52834/2016 V Chebu dne 17.06.2016 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec SVOR IČO OO Svor 195. tel.: , mobil 725 O71 177,

Obec SVOR IČO OO Svor 195. tel.: , mobil 725 O71 177, Obec SVOR IČO OO261009 ------------------------------------------------------------------ 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č. 1/2011 k prodeji a oceňování

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více