Č. j.: MUCH 90200/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j.: MUCH 90200/2016"

Transkript

1 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne Usnesení ZM č. 227/23/2016 mat. č. 235/2016 Schválení programu program 23. zasedání Zastupitelstva města Chebu. Usnesení ZM č. 228/23/2016 mat. č. 236/2016 Volba ověřovatelů zápisu v o l í ověřovateli zápisu Ing. Martina Kroupu a Ing. Pavla Hojdu. Usnesení ZM č. 229/23/2016 mat. č. 237/2016 Volba členů návrhové komise v o l í členy návrhové komise paní Evu Hornou, pana Radomíra Honců a Ing. Leoše Horčičku. Usnesení ZM č. 230/23/2016 mat. č. 238/2016 Zpráva starosty a místostarostů b e r e n a v ě d o m í 1

2 zprávu starosty a místostarostů. Usnesení ZM č. 231/23/2016 mat. č. 239/2016 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu Usnesení ZM č. 232/23/2016 mat. č. 243/2016 Návrh na volbu přísedících u Okresního soudu v Chebu v o l í přísedící u Okresního soudu v Chebu. Jaroslavu Krajcovi, vedoucímu odboru organizačního informovat Okresní soud v Chebu o zvolení přísedících v termínu do Usnesení ZM č. 233/23/2016 mat. č. 260/2016 Návrh na schválení ručitelského závazku města Chebu za investiční úvěr, poskytnutý Komerční bankou a.s. společnosti Chetes s.r.o., formou podpisu smlouvy o ručení ručitelský závazek města Chebu za investiční úvěr, poskytnutý Komerční bankou a.s., společnosti Chetes s.r.o. formou podpisu smlouvy o ručení, a to za podmínky, že úvěrová smlouva bude obsahovat tato ujednání: 1. maximální výše úvěru: ,00 Kč; 2. účel: financování nákupu aut na svoz komunálního odpadu a nákupu odpadových nádob 3. čerpání: postupně od data podpisu úvěrové smlouvy do po předložení uzavřených smluv na pořízení majetku (účel úvěru) včetně daňových dokladů; 4. doba splácení: 5 let, počínaje od června 2017; 5. předpokládaný způsob splácení: a) 60 měsíčních splátek od června 2017, splátka ,00Kč; splátka ,00 Kč; 2

3 b) současně splátky ve výši vratky DPH (nadměrného odpočtu) ze státního rozpočtu k pořizovanému majetku, tj. až ,00Kč v termínu do 10 pracovních dnů od data jejich obdržení (tj. od připsání na účet spol. Chetes s.r.o.); 6. datum doplacení úvěru: květen 2022; 7. úroky: úroková sazba platná po celou dobu trvání úvěru ve výši 1,15% Fix p.a.; 8. úroky budou hrazeny měsíčně; 9. cena za realizaci obchodu 5 000,00 Kč; 10. cena za vedení úvěrového účtu: 100,00 Kč/měsíc; 11. cena za rezervaci zdrojů: nesjednává se 12. zajištění úvěru: a) podpis 2 ks krycí blankosměnky společností Chetes s.r.o. b) podpis smlouvy o ručení městem Cheb do plné výše úvěru (ručitelského závazku); Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, podepsat ručitelský závazek města Chebu (ručitelskou smlouvu) za investiční úvěr, poskytnutý Komerční bankou, a.s., společnosti Chetes s.r.o. do maximální výše ,00 Kč za podmínky, že: a) úvěrová smlouva bude obsahovat ustanovení, uvedená ve schvalovací části tohoto usnesení, b) smlouva o poskytnutí úvěru bude podepsaná jako první v pořadí a nebo budou podepisovány obě tyto smlouvy současně. Usnesení ZM č. 234/23/2016 mat. č. 251/2016 Rozpočtové opatření na rok 2016 číslo 12 b e r e n a v ě d o m í 1. převod částky 140 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 2. převod tis. Kč u odboru Inv z kapitálových výdajů na výdaje běžné v rámci jedné akce 3. převod částky 302,3 tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 4. převod částky 340 tis. Kč u odboru SŽP v rámci běžných výdajů; 5. převod částky 100 tis. Kč u odboru MP v rámci běžných výdajů; 6. převod částky 190 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; 7. zapojení neinvestiční účelové dotace od Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů v příjmech i ve výdajích ve výši 719 tis. Kč; a) rozpočtové opatření na rok 2016 číslo 12 - navýšení příjmové části rozpočtu ve výši tis. Kč, snížení výdajové části rozpočtu ve výši tis. Kč a snížení financování ve výši tis. Kč; b) celkové příjmy upraveného rozpočtu 2016 ve výši tis. Kč a výdaje tis. Kč; saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši tis. Kč. Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru Fin 3

4 zapracovat schválené změny rozpočtu do modulu Pořizovač rozpočtových dokladů informačního systému GINIS do Usnesení ZM č. 235/23/2016 mat. č. 261/2016 Rozpočtový výhled města Chebu na roky rozpočtový výhled města Cheb pro období let , ve kterém jsou v roce 2017: a) celkové příjmy ve výši tis. Kč; b) celkové výdaje ve výši tis. Kč; c) schodek ve výši tis. Kč se vyrovnává financováním; v roce 2018: a) celkové příjmy ve výši tis. Kč; b) celkové výdaje ve výši tis. Kč; c) schodek ve výši tis. Kč se vyrovnává financováním; v roce 2019: a) celkové příjmy ve výši tis. Kč; b) celkové výdaje ve výši tis. Kč; c) schodek ve výši tis. Kč se vyrovnává financováním; v roce 2020: a) celkové příjmy ve výši tis. Kč; b) celkové výdaje ve výši tis. Kč; c) schodek ve výši tis. Kč se vyrovnává financováním; 2. splátky úvěru v letech 2017 a 2018 na akci Rekonstrukce kulturního domu Za Mostní branou, Cheb ve výši tis. Kč ročně, a v roce 2019 ve výši 628 tis. Kč; 3. splátky úvěru v letech 2019 a 2020 na akci Propojení město Švédský vrch ve výši tis. Kč ročně; 4. v případě nedostatku finančních prostředků možnost přijetí úvěru v roce 2018 na akci Propojení město Švédský vrch ve výši tis. Kč; 5. jmenný seznam investičních akcí v jednotlivých letech rozpočtového výhledu. Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru Fin zveřejnit rozpočtový výhled města Chebu na webu města do

5 Usnesení ZM č. 236/23/2016 mat. č. 264/2016 Prezentace možného využití pozemku po bývalém Rudolfinu b e r e n a v ě d o m í prezentaci možného využití pozemku po bývalém Rudolfinu. Usnesení ZM č. 237/23/2016 mat. č. 242/2016 Další právní jednání a záležitosti - schválení splátkového kalendáře, prominutí jistiny a příslušenství dluhu, zastavení vymáhání a zrušení účetního předpisu pohledávek, neschválení splátkového kalendáře 1) uzavření splátkového kalendáře s a) na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy nájemného za užívání bytu číslo,, v celkové výši Kč (z toho jistina dluhu Kč a příslušenství dluhu Kč) v 36 měsíčních splátkách v min. výši Kč s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, včetně vyměření plného prodlení b), na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy nájemného za užívání bytu číslo v celkové výši Kč (z toho jistina dluhu Kč a příslušenství dluhu Kč) v 36 měsíčních splátkách v min. výši Kč s tím, že jmenovaný do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, včetně vyměření plného prodlení c) úhradu dluhu za neuhrazené předpisy nájemného za užívání bytu celkové výši Kč (z toho jistina dluhu Kč a příslušenství dluhu Kč) v 36 měsíčních splátkách v min. výši Kč s tím, že jmenovaný do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, včetně vyměření plného prodlení, d) na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy, za byt číslo v celkové výši Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení ke dni je Kč), který uznala co do důvodu a výše, v 35 měsíčních splátkách ve výši 666 Kč a v 36 měsíční splátce ve výši 680 Kč tak, aby dluh byl uhrazen nejpozději do s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; 5

6 - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, e) na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy, za byt číslo 01 v celkové výši Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení ke dni je Kč), který uznala co do důvodu a výše, v 16 měsíčních splátkách ve výši Kč a v 17 měsíční splátce ve výši 437 Kč tak, aby dluh byl uhrazen nejpozději do s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu 2) v souladu s částí II. Čl. 5, odst. 4 písm. 2b) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 20/2016, schválených Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 347/14/2016 zrušení účetního předpisu pohledávek za níže uvedenými dlužníky, bývalými nájemci: - z důvodu jejich nedohledatelnosti (trvalý pobyt na ohlašovně MÚ Cheb nebo na adrese bývalého pronájmu) a) váznoucí na bytě č. 13, v domě Sadová 1138/5, Cheb, ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, b) váznoucí na bytě č. 7, v domě Mánesova 1207/34, Cheb, ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, c) Vlastimilu váznoucí na bytě č. 16, v domě Dvořákova 2245/19, Cheb, ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, d) váznoucí na bytě č. 208, v domě Obětí nacismu 1000/90, Cheb, ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, e), ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, f) váznoucí na prostoru č. 5, v domě ve výši jistiny Kč s příslušenstvím, - z důvodu neúčelnosti dalšího vymáhání, nedobytnosti pohledávek g) K Viaduktu 2331/7, Cheb, ve výši jistiny Kč s příslušenstvím. h) váznoucí na bytě č. 8, v domě Májová 105/29, Cheb, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím, 3) v souladu s částí II. Čl. 5, odst. 4 písm. 2b) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 20/2016, schválených Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 347/14/2016 zrušení účetního předpisu pohledávek za níže uvedenými dlužníky, bývalými nájemci, z důvodu ukončených dědických řízení: a), váznoucí na bytě č. 1, v domě ve výši jistiny Kč s příslušenstvím,.., b) váznoucí na bytě č. 2, v domě Provaznická 442/15, Cheb, ve výši jistiny Kč s příslušenství, 4) prominutí jistiny a příslušenství dluhu a zrušení účetních předpisů za užívání bytu číslo 24, Cheb, Dřevařská 2137/13: 6

7 a) zůstatku neuhrazené pohledávky splácené ve splátkovém kalendáři dle Dohody o splátkách č.j SM/19737/2014-DS, schválené usnesením ZM 158/39/2014 ze dne ve výši Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení Kč), b) pohledávky ve výši ,26 Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení ke dni ve výši 1.093,26 Kč) za období od 11/2014 do 10/2015, kterou jmenovaní uznali co do důvodu a výše, c) pohledávky ve výši 7.706,65 Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení ke dni ve výši 218,65 Kč) za období 12/2015 nedoplatek za služby po vyúčtování 2015 (ve výši Kč) a za období 01, 02/2016 neuhrazené nájemné (ve výši 2x Kč a 1x upomínací výlohy), 5) prominutí příslušenství dluhu a) ve výši prodlení Kč, spojeného s užíváním bytu Cheb po řádném splacení jistiny dluhu ,00 Kč. b) ve výši prodlení Kč, spojeného s užíváním bytu číslo 4, v domě Kosmonautů 1233/12, Cheb po splacení jistiny dluhu ,00 Kč, c) ve výši prodlení ,86 Kč, spojeného s užíváním bytu č. 5, v domě K Viaduktu 2342/11, Cheb po splacení jistiny dluhu Kč, vymáhaného exekučně dle rozsudku č.j. 14 C 319/ za předpokladu, že povinný uhradí všechny dosud neuhrazené náklady exekučního řízení, d) ve výši prodlení ,78 Kč, spojeného s užíváním bytu č. 2, Březinova 466/12 dle platebního rozkazu č.j. 14 C 328/ po splacení jistiny dluhu Kč, nákladů soudního řízení Kč a části poplatku z prodlení Kč, 6) v souladu v souladu s částí II. Čl. 5, odst. 4 písm. 2b) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 20/2016, schválených Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 347/14/2016 a Zásad postupu vymáhání pohledávek města Chebu ze samostatné působnosti č. 17/2011, na doporučení oddělení právního odboru kanceláře starosty s odkazem na principy dobré správy účelnost a hospodárnost ( 38 zákona o obcích), zastavení vymáhání pohledávky a zrušení účetního předpisu pohledávek povinných: a) dle Platebního rozkazu č.j. 41 RO 262/ , váznoucí na bytě číslo 4, Karlova 538/20, Cheb, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 930,00 Kč; b) dle Rozsudku č.j. 15 C 182/ , váznoucích na nebytovém prostoru č. 301, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 472/27, ve výši jistiny 4.000,00 Kč s poplatkem z prodlení ve výši 1.450,00 Kč a dále s náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč; c) dle Rozsudku č.j. 15 C 44/ , váznoucí na prostoru číslo 9, K Nábřeží 1794/14, Cheb, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny 4.200,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč; n e uzavření splátkového kalendáře s a) na úhradu dluhu za užívání bytu č. 102, Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3/18, ke dni předání bytu a uznání dluhu v celkové výši Kč (z toho jistina ve výši Kč, dluh z prodlení ve výši Kč, který je snížen na částku Kč v souladu s Metodikou pro úhradu vyměřeného prodlení po zaplacení jistiny dluhu spojeného s užíváním bytu a NP platnou od ), b) na úhradu dluhu za užívání bytu č. 102, Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3/18 v celkové výši Kč (z toho jistina Kč, dluh z prodlení Kč), 7

8 c) na úhradu dluhu za užívání bytu, v celkové výši Kč (z toho jistina ve výši Kč, dluh z prodlení ve výši , který je snížen na částku Kč v souladu s Metodikou pro úhradu vyměřeného prodlení po zaplacení jistiny dluhu spojeného s užíváním bytu a NP platnou od ), d) 358/14 na úhradu dluhu za užívání bytu, v celkové výši Kč (z toho jistina ve výši Kč, dluh z prodlení ve výši Kč), Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru SM v termínu do zabezpečit realizaci usnesení Usnesení ZM č. 238/23/2016 mat. č. 252/2016 Návrh na pořízení změny č. 8 Územního plánu Cheb návrh na pořízení změny č. 8 Územního plánu Cheb v souladu s ustanovením 46 odst. 3 stavebního zákona, Ing. Jaroslavu Šinkovi, vedoucímu odboru stavebního a životního prostředí, informovat navrhovatele změny územního plánu o výsledku projednání jeho návrhu v orgánech města v termínu do a následně zajistit zpracování zadání této změny územního plánu. Usnesení ZM č. 239/23/2016 mat. č. 253/2016 Návrh na pořízení změny č. 9 Územního plánu Cheb návrh na pořízení změny č. 9 Územního plánu Cheb v souladu s ustanovením 46 odst. 3 stavebního zákona, Ing. Jaroslavu Šinkovi, vedoucímu odboru stavebního a životního prostředí, informovat navrhovatele změny územního plánu o výsledku projednání jeho návrhu v orgánech města v termínu do a následně zajistit zpracování zadání této změny územního plánu. Usnesení ZM č. 240/23/2016 mat. č. 254/2016 Návrh na pořízení změny č. 10 Územního plánu Cheb 8

9 n e návrh na pořízení změny č. 10 Územního plánu Cheb v souladu s ustanovením 46 odst. 3 stavebního zákona, Ing. Jaroslavu Šinkovi, vedoucímu odboru stavebního a životního prostředí, informovat navrhovatele změny územního plánu o výsledku projednání jeho návrhu v orgánech města v termínu do Usnesení ZM č. 241/23/2016 mat. č. 255/2016 Návrh na pořízení změny č. 11 Územního plánu Cheb n e návrh na pořízení změny č. 11 Územního plánu Cheb v souladu s ustanovením 46 odst. 3 stavebního zákona, Ing. Jaroslavu Šinkovi, vedoucímu odboru stavebního a životního prostředí, informovat navrhovatele změny územního plánu o výsledku projednání jeho návrhu v orgánech města v termínu do Usnesení ZM č. 242/23/2016 mat. č. 256/2016 Návrh na pořízení změny č. 12 Územního plánu Cheb návrh na pořízení změny č. 12 Územního plánu Cheb v souladu s ustanovením 46 odst. 3 stavebního zákona, Ing. Jaroslavu Šinkovi, vedoucímu odboru stavebního a životního prostředí, informovat navrhovatele změny územního plánu o výsledku projednání jeho návrhu v orgánech města v termínu do a následně zajistit zpracování zadání této změny územního plánu. Usnesení ZM č. 243/23/2016 mat. č. 257/2016 Návrh na pořízení změny č. 13 Územního plánu Cheb 9

10 návrh na pořízení změny č. 13 Územního plánu Cheb v souladu s ustanovením 46 odst. 3 stavebního zákona, Ing. Jaroslavu Šinkovi, vedoucímu odboru stavebního a životního prostředí, informovat navrhovatele změny územního plánu o výsledku projednání jeho návrhu v orgánech města v termínu do a následně zajistit zpracování zadání této změny územního plánu. Usnesení ZM č. 244/23/2016 mat. č. 258/2016 Návrh na změnu názvu ulice a na úpravu průběhu stávající ulice návrh na změnu názvu části ulice a úpravu průběhu stávající ulice v obci Cheb vedených v registru územní identifikace, adres a nemovitostí takto: 1) změnu názvu části ulice K Hradišti na Logistická, 2) úpravu průběhu stávající ulice K Hradišti, 1)Ing. Jaroslavu Šinkovi, vedoucímu odboru stavebního a životního prostředí, zajistit založení nové ulice do registru územní identifikace adres a nemovitostí, včetně definiční čáry ulice a zajistit provedení všech schválených změn v termínu do , 2)Ing. Pavolu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku, zajistit označení ulic v termínu do Usnesení ZM č. 245/23/2016 mat. č. 244/2016 Nabídka prodeje hmotné nemovité věci pozemku na základě předkupního práva n e úplatné nabytí hmotné nemovité věci pozemku parcelní číslo 163/14 v katastrálním území Háje u Chebu od za nabídnutou cenu Kč, do vlastnictví města Chebu, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, realizovat přijaté usnesení Zastupitelstva města Chebu do

11 Usnesení ZM č. 246/23/2016 mat. č. 245/2016 I. Darování hmotných nemovitých věcí pozemků II. Bezúplatné nabytí hmotných nemovitých věcí pozemků I. darování níže uvedených pozemků Karlovarskému kraji Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Chebská 282, Sokolov, PSČ 35601, IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr, vložka 114, katastrální území Cheb: 1. pozemek parcelní číslo 3596/6 ostatní plocha, silnice o výměře 555 m2, 2. pozemek parcelní číslo 3596/7 ostatní plocha, silnice o výměře 1277 m2 3. pozemek parcelní číslo 3596/8 ostatní plocha, silnice o výměře 1158 m2, 4. pozemek parcelní číslo 3596/9 ostatní plocha, silnice o výměře 331 m2, 5. pozemek parcelní číslo 3596/10 ostatní plocha, silnice o výměře 333 m2, 6. pozemek parcelní číslo 3596/11 ostatní plocha, silnice o výměře 3801 m2, 7. pozemek parcelní číslo 3596/12 ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2, 8. pozemek parcelní číslo 3596/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2162 m2, 9. pozemek parcelní číslo 3596/22 ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2, 10. pozemek parcelní číslo 3596/23 ostatní plocha, silnice o výměře 501 m2, katastrální území Háje u Chebu: 11. pozemek parcelní číslo 281/14 ostatní plocha, silnice o výměře 3520 m2, 12. pozemek parcelní číslo 281/16 ostatní plocha, silnice o výměře 88 m2, 13. pozemek parcelní číslo 281/17 ostatní plocha, silnice o výměře 3472 m2, 14. pozemek parcelní číslo 291/170 ostatní plocha, silnice o výměře 237 m2, 15. pozemek parcelní číslo 960/16 ostatní plocha, silnice o výměře 122 m2, 16. pozemek parcelní číslo 967/6 ostatní plocha, silnice o výměře 112 m2, II. bezúplatné nabytí níže uvedených pozemků z vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Cheb, katastrální území Cheb: 1. pozemek parcelní číslo 2688/24 ostatní plocha, zeleň o výměře 918 m2, 2. pozemek parcelní číslo 2688/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 563 m2, 3. pozemek parcelní číslo 2688/26 ostatní plocha, komunikace o výměře 87 m2, 4. pozemek parcelní číslo 2688/27 ostatní plocha, zeleň o výměře 278 m2, 5. pozemek parcelní číslo 2688/28 ostatní plocha, zeleň o výměře 92 m2, 6. pozemek parcelní číslo 2688/29 ostatní plocha, zeleň o výměře 41 m2, 7. pozemek parcelní číslo 2688/30 ostatní plocha, zeleň o výměře 183 m2, 8. pozemek parcelní číslo 3613/1 ostatní plocha, komunikace o výměře 203 m2, 11

12 9. pozemek parcelní číslo 3614/1 ostatní plocha, komunikace o výměře 628 m2, 10. pozemek parcelní číslo 3614/2 ostatní plocha, komunikace o výměře 113 m2, 11. pozemek parcelní číslo 3615/4 ostatní plocha, komunikace o výměře 67 m2, 12. pozemek parcelní číslo 3615/5 ostatní plocha, komunikace o výměře 17 m2, 13. pozemek parcelní číslo 3615/6 ostatní plocha, komunikace o výměře 51 m2, 14. pozemek parcelní číslo 3615/7 ostatní plocha, komunikace o výměře 9 m2, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zajistit vypracování a předání smluv smluvní straně do Usnesení ZM č. 247/23/2016 mat. č. 246/2016 Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky 1. prodej části pozemku parcelní číslo 2441/5 v katastrálním území Cheb, označené geometrickým plánem č /2015 jako pozemek parcelní číslo 2441/30 o výměře 70 m2, společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Tršnická 4/11, Hradiště, Cheb, IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 367, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za kupní cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 2. prodej části pozemku parcelní číslo 2357/4 v katastrálním území Cheb, oddělené geometrickým plánem č /2016 jako pozemek p.č. 2357/12 o výměře 144 m2,, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za kupní cenu ve výši Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 3. prodej pozemku parcelní číslo st v katastrálním území Cheb za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 4. prodej pozemku parcelní číslo st a pozemku parcelní číslo 2007/8 v katastrálním území Cheb za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 5. prodej dílu a o výměře 118 m2 pozemku parcelní číslo 1576/6 v katastrálním území Cheb podle geometrického plánu číslo /2016 společnosti REGMONT METAL spol. s r.o. se sídlem Cheb, Podhradská 7, PSČ 35002, IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 13348, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za kupní cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 6. prodej pozemku parcelní číslo st. 11/11 v katastrálním území Tršnice, za cenu 400 Kč plus DPH ve výši 84 Kč, celkem tedy za kupní cenu 484 Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 12

13 7. prodej pozemku parcelní číslo st. 261, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., a pozemku parcelní číslo 117/19 v katastrálním území Háje u Chebu Háje, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 8. prodej pozemku parcelní číslo 1046/13 v katastrálním území Dřenice u Chebu za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zajistit vypracování a předání smluv smluvním stranám do Usnesení ZM č. 248/23/2016 mat. č. 247/2016 Nakládání s majetkem - informace b e r e n a v ě d o m í souhrnnou informaci odboru majetkoprávního o záležitostech projednaných, na základě podaných žádostí fyzických a právnických osob, na poradě Vedení města Chebu v měsíci srpnu 2016 a týkajících se níže uvedených nemovitých věcí: I. Nabytí hmotné nemovité věci do majetku města stavba: katastrální území Cheb: 1. stavba č.e. 364 realizovaná na pozemku p.č. st II. Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města pozemky: katastrální území Cheb: 1. pozemek p.č. 916/96 část o výměře cca 1032 m2 katastrální území Podhrad: 2. pozemek p.č. 743/1 - část o výměře cca 350 m2 katastrální území Dřenice u Chebu: 3. pozemek p.č. 602/2 - část o výměře cca 250 m2 katastrální území Starý Hrozňatov: 4. pozemek p.č. 226/1 - část o výměře cca 400 m2 katastrální území Háje u Chebu: 5. pozemek p.č. 158/57 část o výměře cca 500 m2 6. pozemek p.č o výměře m2, popř. část o výměře cca m2 n e 13

14 zveřejnění záměru na prodej níže uvedené hmotné nemovité věci pozemku ve vlastnictví města Cheb: katastrální území Háje u Chebu: pozemek p.č o výměře m2 Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, archivovat předmětné žádosti a realizovat jejich skartaci v souladu se skartačním řádem Městského úřadu Cheb. Usnesení ZM č. 249/23/2016 mat. č. 248/2016 Další právní jednání a záležitosti zařazení bytového domu do prodeje, schválení vložení prohlášení do katastru nemovitostí a zveřejnění záměru prodeje jednotek 1) zařazení bytového domu č. p (Svobody 38a), jenž je součástí pozemku parcelní číslo st. 647/4, v katastrálním území Cheb, do prodeje z majetku města Cheb, 2) návrh na vklad prohlášení k nemovité věci pozemku parcelní číslo st. 647/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, bytového dům č. p (Svobody 38a), vše v katastrálním území a obci Cheb, k příslušnému katastrálnímu úřadu a 3) zveřejnění záměru prodeje jednotlivých jednotek, definovaných v prohlášení viz příloha důvodové zprávy, v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, realizovat přijaté usnesení Zastupitelstva města Chebu - zařazení předmětné nemovité věci do prodeje, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí prohlášení k nemovité věci do a po zavkladování zajistit zveřejnění záměru prodeje vzniklých jednotlivých jednotek, v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Usnesení ZM č. 250/23/2016 mat. č. 249/2016 Další právní jednání a záležitosti schválení dodatku smlouvy o sdružení text Dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružení uzavřené dne mezi městem Cheb a Bytovým družstvem města Chebu, v souvislosti s budoucím převodem spoluvlastnického podílu města Cheb ke hmotným nemovitým věcem jednotkám, viz příloha důvodové zprávy, 14

15 Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zajistit vypracování a předání Dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružení druhé smluvní straně do Usnesení ZM č. 251/23/2016 mat. č. 262/2016 Další právní jednání - souhlas města Cheb (spoluvlastníka) s refinancováním úvěru Bytového družstva města Chebu refinancování nesplacené části úvěru Bytového družstva města Chebu, IČO: , se sídlem K Nemocnici 2491/32, Cheb, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Dr., vložka 1914 (dále jen Bytové družstvo města Chebu), s těmito podmínkami: 1) Bytové družstvo města Chebu bude ručit za refinancovaný úvěr výhradně protihodnotou svého majetku poměrnou částí nemovitých věcí, tedy 58 jednotek vyčleněných prohlášením dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, situovaných v budově č. p. 2491, jež je součástí pozemku parcelní číslo st. 7387, v katastrálním území Cheb, maximálně do výše hodnoty svého spoluvlastnického podílu, který činí /473100, 2) Město Cheb nebude za refinancovaný úvěr ručit žádným svým majetkem ani finanční jistinou, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, vyrozumět orgány Bytového družstva města Chebu ve smyslu přijatého usnesení do Ing. Petr Navrátil, v. r. Mgr. Daniela Seifertová, v. r. starosta města Chebu místostarostka města Chebu 15

Č. j.: MUCH 82175/2016

Č. j.: MUCH 82175/2016 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 16425/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Č. j.: MUCH 79377/2016

Č. j.: MUCH 79377/2016 Č. j.: MUCH 79377/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva

Více

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného Č. j.: MUCH 45042/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 78557/2013 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 30. zasedání

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 22555/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 59336/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 99403/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 22. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2554/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 13. zasedání

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14718/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. schůze

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 15540/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 4. schůze

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Č. j.: MUCH 96279/2016

Č. j.: MUCH 96279/2016 Č. j.: MUCH 96279/2016 Usnesení z 20. schůze Rady města Chebu konané dne 10.11.2016 Usnesení RM č. 516/20/2016 mat. č. 568/2016 Schválení programu program 20. schůze Rady města Chebu s tím, že se do programu

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 70336/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 16. schůze Rady města

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 33. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 18. března 2010

P ř e h l e d u s n e s e n í z 33. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 18. března 2010 Č.j.: MUCH 21481/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 33. zasedání

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 84003/2016 03.10.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 03.10.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

Č. j.: MUCH 40579/2015

Č. j.: MUCH 40579/2015 Č. j.: MUCH 40579/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 8. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 70345/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 9. zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 52834/2016 V Chebu dne 17.06.2016 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 6137/2015 V Chebu dne 26. 01. 2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 33726/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. schůze Rady města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 51500/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 8. zasedání

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Zbiroh (dále jen zastupitelstvo) svým usnesením č. 16 ze dne 27.4.2016 rozhodlo

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Č. j.: MUCH 11123/2016

Č. j.: MUCH 11123/2016 Č. j.: MUCH 11123/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 2. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 91828/2015

Č. j.: MUCH 91828/2015 Č. j.: MUCH 91828/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 16. schůze Rady města Chebu

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 31015/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. zasedání

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 55465/2015 V Chebu dne 29.06.2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 845/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Č. j.: MUCH 82078/2016

Č. j.: MUCH 82078/2016 Č. j.: MUCH 82078/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 17. schůze Rady města Chebu

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 27.2. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 28301/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 6. schůze Rady města

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14160/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice, IČ: 00272647 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel ,

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel , Spis : MaP 6/2017 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 190, 354 440 187 Č. j. MUCH/14760/2017-MaP V Chebu dne 20.02.2017 Z

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Článek 1 Výklad pojmů

Článek 1 Výklad pojmů P r o v á d ě c í p ř e d p i s, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy, funkčně souvisejících pozemků a ostatních pozemků Článek 1 Výklad pojmů 1. Zastavěným

Více

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 92280/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 19. schůze Rady města

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově ZM města KRNOVA SS 03/15/Ko U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 48/3-85/3 Obdrží:

Více

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 Program náhradní členské schůze dne 29.1.2015 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 19:10

Více

N Á V R H U S N E S E N Í

N Á V R H U S N E S E N Í Page 1 of 6 Město Nové Město na Moravě N Á V R H U S N E S E N Í 8. Zastupitelstva města konaného dne 22.2.2016 Využití předkupního práva k budově VZP ČR Město dne 2.2.2016 (č.j.:munmnm/1823/2016) obdrželo

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA AUKČNÍ VYHLÁŠKA 3009201401 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Datum a čas zahájení

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít Pravidla Obce Velká Kraš o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů, poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů I.

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více