TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)"

Transkript

1 Č.j. MUCH 59336/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze Rady města Chebu konané dne 25. srpna 2011 Usnesení RM č. 332/17/2011 Schválení programu Usnesení RM č. 333/17/2011 Volba ověřovatelů zápisu Usnesení RM č. 334/17/2011 Zpráva starosty a místostarostů mat. bez čísla bez materiálu bez materiálu Usnesení RM č. 335/17/2011 mat. č. 278/2011 Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkových organizací města Chebu ke dni Usnesení RM č. 336/17/2011 mat. č. 279/2011 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k Usnesení RM č. 337/17/2011 mat. č. 280/2011 Ţádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Chebu Usnesení RM č. 338/17/2011 mat. č. 281/2011 Rozpočtové opatření na rok 2011 číslo 10 Usnesení RM č. 339/17/2011 mat. č. 282/2011 Zpráva o stavu pohledávek po lhůtě splatnosti města Chebu ke dni Usnesení RM č. 340/17/2011 mat. č. 310/2011 Přijetí finančního daru Usnesení RM č. 341/17/2011 mat. č. 283/2011 Prodlouţení doby nájmu bytu po uplynutí doby nájmu určité Usnesení RM č. 342/17/2011 mat. č. 284/2011 Bytové záleţitosti VII. Usnesení RM č. 343/17/2011 mat. č. 292/2011 Prodej nemovitého majetku města pozemky Usnesení RM č. 344/17/2011 mat. č. 293/2011 Prodej nemovitého majetku - pozemky Usnesení RM č. 345/17/2011 mat. č. 294/2011 Záměr na prodej nemovitého majetku - pozemky Usnesení RM č. 346/17/2011 mat. č. 295/2011 Další právní úkony a záleţitosti pozemky částečná změna usnesení ZM

2 Usnesení RM č. 347/17/2011 mat. č. 296/2011 Směna nemovitého majetku města pozemky Usnesení RM č. 348/17/2011 mat. č. 297/2011 Podání fyzických osob ţádost o slevu z kupní ceny Usnesení RM č. 349/17/2011 mat. č. 298/2011 Podání fyzických osob - ţádost o schválení splátek kupní ceny Usnesení RM č. 350/17/2011 mat. č. 299/2011 Jiné majetkoprávní úkony a záleţitosti zrušení usnesení Zastupitelstva města Chebu Usnesení RM č. 351/17/2011 mat. č. 300/2011 Jiné majetkoprávní úkony a záleţitosti uplatnění smluvní pokuty Usnesení RM č. 352/17/2011 mat. č. 301/2011 Bezúplatné nabytí nemovitého majetku pozemků, včetně na nich realizovaných liniových staveb Usnesení RM č. 353/17/2011 mat. č. 302/2011 Úplatné nabytí nemovitého majetku pozemku Usnesení RM č. 354/17/2011 mat. č. 304/2011 Prodej nemovitého majetku města - pozemky Usnesení RM č. 355/17/2011 mat. č. 306/2011 Uzavření nájemních smluv k bytům na základě vyhodnocení výsledků výběrového řízení Usnesení RM č. 356/17/2011 mat. č. 312/2011 Další právní úkony a záleţitosti I. změna a částečná změna v usnesení ZM II. prodej nemovitého majetku bytových jednotek ve vlastnictví města Cheb Usnesení RM č. 357/17/2011 mat. č. 313/2011 Další právní úkony a záleţitosti prodej nemovitého majetku města (jednotky; objekty) Usnesení RM č. 358/17/2011 mat. č. 314/2011 Majetkoprávní úkony: nebytové prostory ukončení nájemních smluv, změna smluvních podmínek, splátkový kalendář a sníţení dluhu Usnesení RM č. 359/17/2011 mat. č. 316/2011 Změna smluvních podmínek Smlouvy o dílo na provozování veřejných toalet TOA POINT Usnesení RM č. 360/17/2011 mat. č. 321/2011 Pronájem bytů Usnesení RM č. 361/17/2011 mat. č. 325/2011 Zřízení věcného břemena ve prospěch města Chebu Usnesení RM č. 362/17/2011 mat. č. 317/2011 Změna Organizačního řádu Městského úřadu Cheb Usnesení RM č. 363/17/2011 mat. č. 309/2011 Změna Organizačního řádu Městského úřadu Cheb 2

3 Usnesení RM č. 364/17/2011 mat. č. 289/2011 Vyhlášení veřejné zakázky na sluţby v rámci projektu Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch Usnesení RM č. 365/17/2011 mat. č. 303/2011 Přejmenování parku Komenského sady na Schillerovy sady Usnesení RM č. 366/17/2011 mat. č. 315/2011 Zadávací podmínky na veřejnou zakázku Rozšíření ulice Lesní Cheb Skalka Usnesení RM č. 367/17/2011 mat. č. 307/2011 Dodatek č. 1 k dohodě mezi smluvními stranami CHETES s.r.o. a Město Cheb, kterým se stanoví obchodní podmínky pro čištění komunikací a veřejných prostranství Usnesení RM č. 368/17/2011 mat. č. 286/2011 Dohoda, kterou se stanoví podrobné obchodní podmínky pro zimní údrţbu místních komunikací Rozšíření placeného stání ve městě Chebu Usnesení RM č. 369a/17/2011 Usnesení RM č. 369b/17/2011 Usnesení RM č. 369c/17/2011 mat. č. 285/2011 Usnesení RM č. 370/17/2011 mat. č. 290/2011 Ţádost Fotbalového klubu FC CHEB o.s. o dotaci z rozpočtu města Chebu na rok 2012 ve výši tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení v areálu klubu Usnesení RM č. 371/17/2011 mat. č. 291/2011 Ţádost TJ Lokomotivy Cheb o poskytnutí grantu na jednorázovou akci SPA z rozpočtu města Chebu na rok 2011 Letní sportovní výcvikový tábor dětí Usnesení RM č. 372/17/2011 mat. č. 319/2011 Ţádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2011 Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb Usnesení RM č. 373/17/2011 mat. č. 276/2011 Ţádost o zápůjčku vlajky města Chebu Usnesení RM č. 374/17/2011 mat. č. 287/2011 Ţádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy v oblasti projednávání přestupků Usnesení RM č. 375/17/2011 mat. č. 308/2011 Město Cheb proti xxxx o zaplacení Kč návrh ţalovaného na smírné řešení sporu Návrh na vyplacení odměny jednateli společnosti CHETES s.r.o. mat. č. 322/2011 Usnesení RM č. 376/17/2011 mat. bez čísla Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne

4 U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Chebu konané dne 25. srpna 2011 Usnesení RM č. 332/17/2011 Schválení programu mat. bez čísla program schůze Rady města Chebu dle návrhu s tím, že za bod 29 se zařazuje nový materiál č. 325/2011 a projednání bodů 36 a 37 se prohodí. Usnesení RM č. 333/17/2011 Volba ověřovatelů zápisu bez materiálu v o l í MUDr. Jana Svobodu a Mgr. Vladimíra Hartmanna ověřovateli zápisu. Usnesení RM č. 334/17/2011 Zpráva starosty a místostarostů bez materiálu b e r e n a v ě d o m í zprávy starosty a místostarostů. Usnesení RM č. 335/17/2011 mat. č. 278/2011 Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkových organizací města Chebu ke dni b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu. Usnesení RM č. 336/17/2011 mat. č. 279/2011 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k Zastupitelstvu města Cheb v z í t n a v ě d o m í plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k , kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů ,8 tis. Kč a výši výdajů ,5 tis. Kč vznikl přebytek ve výši ,3 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi, předložit dne zprávu Zastupitelstvu města Cheb. Usnesení RM č. 337/17/2011 mat. č. 280/2011 Ţádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Chebu 4

5 s c h v á l i t poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Chebu žadatelům: 1. Společenství Baltazara Neumanna 7 Cheb, se sídlem Cheb, Baltazara Neumanna 1685/7, na obnovu fasády ve výši 434 tis. Kč a dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě ve výši 130 tis. Kč, domu Cheb, Baltazara Neumanna 1385/7, se splatností 7 let, 2. xxxx, na dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě ve výši 95 tis. Kč a výměnu oken ve výši 87 tis. Kč, domu Cheb, Vančurova 760/17, se splatností 3 roky, 3. xxxx, na rekonstrukci sociálního zařízení ve výši 50 tis. Kč a výměnu oken ve výši 50 tis. Kč v bytové jednotce č. 56, domu Cheb, Přátelství 2048/6, se splatností 5 let, RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi, předložit materiál k projednání na zasedání konaném dne Usnesení RM č. 338/17/2011 mat. č. 281/2011 Rozpočtové opatření na rok 2011 číslo 10 zapojení finančních prostředků z transferů v příjmech ve výši tis. Kč a ve výdajích ve výši tis. Kč; vzít na vědomí zapojení finančních prostředků z transferů rozpočtovým opatřením č. 9 a č. 10 v příjmech ve výši tis. Kč a ve výdajích ve výši tis. Kč, schválit rozpočtové opatření na rok 2011 č. 10 zapojení finančních prostředků v příjmové části ve výši tis. Kč, ve výdajové části ve výši tis. Kč, a snížení financování ve výši tis. Kč; celkové příjmy upraveného rozpočtu jsou tis. Kč a výdaje tis. Kč, saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši tis. Kč, RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi, zajistit předložení materiálu dne Usnesení RM č. 339/17/2011 mat. č. 282/2011 Zpráva o stavu pohledávek po lhůtě splatnosti města Chebu ke dni v z í t n a v ě d o m í výši pohledávek města Chebu po lhůtě splatnosti 60 dnů ke dni v celkové hodnotě ,97Kč, z toho: a) pohledávky evidované ve správě odborů MěÚ Cheb ,81Kč, 5

6 b) pohledávky evidované u správce TEREA Cheb s.r.o ,16Kč, RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi, v termínu předložit zprávu Zastupitelstvu města Cheb. Usnesení RM č. 340/17/2011 mat. č. 310/2011 Přijetí finančního daru s o u h l a s í s přijetím finančního daru ve výši ,00Kč od Rotary clubu Cheb/Eger na úhradu nákladů spojených s výrobou a osazením nové vitráže okna kostela Zvěstování Panny Marie na Františkánském náměstí v Chebu, Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, a) v termínu do zajistit vyrozumění o přijetí daru městem Cheb a podpis darovací smlouvy, b) v nejbližším rozpočtovém opatření pro rok 2011, následujícím po podpisu darovací smlouvy, zapojit částku poskytnutého finančního daru do výdajů odboru investičního. Usnesení RM č. 341/17/2011 mat. č. 283/2011 Prodlouţení doby nájmu bytu po uplynutí doby nájmu určité prodloužení nájemních smluv k bytům uzavřených na dobu určitou níže uvedeným žadatelům s tím, že podmínky sjednané nájemní smlouvy vyjma níže uvedeného zůstávají v platnosti: 6

7 1. xxxx, Cheb, xxx na dobu určitou 3 let za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 29,32 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 2. xxxx číslo 13, Cheb, xxx na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 29,33 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 3. xxxx k bytu číslo 20, Cheb, na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 34,02 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 4. xxxx k bytu číslo 04, Cheb, na dobu určitou 3 let za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 37,92 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 5. xxxx k bytu číslo 14, Cheb, na dobu určitou 3 let za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 38,17 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 6. xxx bytu číslo 02, Cheb, na dobu určitou 3 let za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 38,46 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 7. xxxx k bytu číslo 06, Cheb, na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 42,14 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 8. xxxx k bytu číslo 01, Cheb, na dobu určitou 3 let za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 42,14 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 9. xxx k bytu číslo 07, Cheb, na dobu určitou 3 let za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 42,14 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 10. xxxx k bytu číslo 14, Cheb, na dobu určitou 3 let za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 42,14 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 11. xxxx k bytu číslo 14, Cheb, na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 42,14 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 12. xxx k bytu číslo 02, Cheb, na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 42,14 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 13. xxx k bytu číslo 103, Cheb, na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 42,14 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 14. xxxx k bytu číslo 06, Cheb, na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 42,14 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 7

8 15. xxxx k bytu číslo 06, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 16. xxx k bytu číslo 14, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 17. xxx k bytu číslo 11, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 18. xxxx k bytu číslo 02, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 19. xxxx k bytu číslo 10, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 47,84 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 20. xxxx k bytu číslo 07, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 50 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 21. xxxx k bytu číslo 07, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 58 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 22. xxx k bytu číslo 06, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 60 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 23. xxx k bytu číslo 05, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 60,69 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 24. xxx k bytu číslo 09, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 66,24 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 25. xxx k bytu číslo 01, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 69,79 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 26. xxxx k bytu číslo 23, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 70,61 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 27. xxxx k bytu číslo 20, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 71 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 28. xxx k bytu číslo 02, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 75 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 29. xxx k bytu číslo 10, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 76,67 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 30. xxxx k bytu číslo 01, Cheb, na dobu určitou 6 měsíců za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, nájemné ve výši 42,14 Kč/m 2 /měsíc není v současné době pro město Cheb akceptovatelné, 31. xxx k bytu číslo 10, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 32. xxxx k bytu číslo 13, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 8

9 33. xxxx k bytu číslo 06, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 47,84 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 34. xxxx k bytu číslo 21, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 47,84 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 35. xxxx k bytu číslo 12, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 54,79 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 36. xxxx k bytu číslo 07, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 60 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 37. xxxx k bytu číslo 05, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 60 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 38. xxxx k bytu číslo 05, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 64,14 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 39. xxxx k bytu číslo 15, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 86 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 40. xxxxk bytu číslo 13, Cheb, na dobu určitou 1 roku se zachováním smluvního nájemného ve výši 91 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, v termínu do informovat žadatele a správce TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33 o usnesení Rady města Chebu, připravit nájemní smlouvy a vyzvat žadatele k jejich podepsání. Usnesení RM č. 342/17/2011 mat. č. 284/2011 Bytové záleţitosti VII. 1. pořadníky na pronájem sociálních bytů o velikosti 1+2, 1+1 a pořadník na pronájem bytových náhrad dle Zákona 102/1992 Sb. pro období od do dle přílohy 1 důvodové zprávy, 2. stanovení minimální celkové výše nájemného z podlahové plochy bytu o podlahové ploše bytu (vyjma sklepa a sklepní kóje) 100 m 2 a větší pro vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu ve výši Kč/měsíc. Smluvní nájemné z podlahové plochy bytu může být na základě rozhodnutí rady města navyšováno indexem růstu inflace nebo jiným způsobem v souladu s platnou legislativou, r o z h o d l a n a z á k l a d ě p o d a n ý c h ţ á d o s t í t a k t o 3. zařadit xxxx do seznamu žadatelů na pronájem bytu o velikosti 1+1 dle přílohy číslo 2 důvodové zprávy a v návaznosti na pořadí jí pronajmout vhodný byt na dobu neurčitou za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti předat stávající byt číslo 10, Cheb, Mánesova 12077/34 správci TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33, 4. a) nevyhovět žádosti xxxx o přednostní pronájem bytu, b) zařadit vyřazenou žádost xxxx o pronájem sociálního bytu zpět do pořadníku s původním datem podání dle přílohy číslo 1 důvodové zprávy, 9

10 5. uzavřít s xxxx nájemní smlouvu k bytu číslo 1, Cheb, xxxx o velikosti 1+2 s příslušenstvím o podlahové ploše 55,12 m 2 (včetně sklepní kóje o podlahové ploše 2,80 m 2 ), na dobu neurčitou za věcně usměrňované nájemné ve výši 42,14 Kč/m 2 /měsíc, se stanovením povinnosti předat stávající byt číslo 18, Cheb, Sadová 1137/3 správci TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33, 6. uzavřít s xxxx nájemní smlouvu k bytu číslo 05, Cheb, xxxx o velikosti 1+1 s příslušenstvím o podlahové ploše 43,50 m 2 na dobu určitou po dobu trvání rekonstrukce budovy Cheb, K Nábřeží 1794/14 za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti předat místnost číslo 1, Cheb, K Nábřeží 1794/14 správci TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33, 7. nevyhovět žádosti xxxx a trvat na výpovědi z nájmu bytu číslo 02, Cheb, xxxx 8. a) uzavřít s xxxx nájemní smlouvu k bytu číslo 07, Cheb, xxxx o velikosti 1+2 s příslušenstvím o podlahové ploše 60,92 m 2 na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u 8. b) prominout xxxx zbylou část poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného a záloh plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu číslo 07, Cheb, xxxx ve výši Kč, 9. prominout xxxx poplatek z prodlení za pozdní úhradu nájemného a záloh plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu číslo 03, Cheb, xxxx ve výši Kč, 10. prominout xxxx poplatek z prodlení za pozdní úhradu nájemného a záloh plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu číslo 04, Cheb, xxx ve výši Kč, 11. xxxx splátkový kalendář na úhradu dluhu ke dni ve výši Kč (z toho jistina Kč a poplatek z prodlení Kč) za nájemné a zálohy plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu číslo 04, Cheb, xxxx v měsíčních splátkách ve výši Kč (maximálně 63 splátek) s tím, že jmenovaní do 15 dnů ode dne doručení sdělení tohoto usnesení uzavřou se správcem TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33 dohodu o splátkách a budou ji řádně dodržovat a souběžně budou řádně hradit běžné měsíční předpisy; sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek; po úhradě jistiny dluhu mohou žadatelé požádat o prominutí vyměřeného prodlení za pozdní úhradu dluhu ke dni úhrady poslední splátky jistiny v případě, že úhradu jistiny dluhu splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře, 12. schválit xxx splátkový kalendář na úhradu dluhu ke dni ve výši Kč (z toho jistina Kč a poplatek z prodlení Kč) za nájemné a zálohy plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu číslo 03, Cheb, xxxx v měsíčních splátkách ve výši Kč (maximálně 35 splátek) s tím, že jmenovaní do 15 dnů ode dne doručení sdělení tohoto usnesení uzavřou se správcem TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33 dohodu o splátkách a budou ji řádně dodržovat; sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek; po úhradě jistiny dluhu mohou žadatelé požádat o prominutí vyměřeného prodlení za pozdní úhradu dluhu ke dni úhrady poslední splátky jistiny v případě, že úhradu jistiny dluhu splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře, 13. schválit xxxx splátkový kalendář na úhradu dluhu ke dni ve výši Kč (z toho jistina Kč a poplatek z prodlení Kč) za nájemné a zálohy plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu číslo 04, Cheb, xxxx v měsíčních splátkách ve výši Kč (maximálně 133 splátek) s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení sdělení 10

11 tohoto usnesení uzavře se správcem TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33 dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek; po úhradě jistiny dluhu může žadatelka požádat o prominutí vyměřeného prodlení za pozdní úhradu dluhu ke dni úhrady poslední splátky jistiny v případě, že úhradu jistiny dluhu splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře, 14. částečně vyhovět xxx a po úhradě 15 % z poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného se zálohami plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu číslo 20, Cheb, xxx v celkové výši ,55 Kč, zbylou část poplatku z prodlení prominout, tj. po úhradě Kč prominout ,55 Kč, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, v termínu do informovat žadatele a správce TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33 o usnesení Rady města Chebu a zabezpečit jeho realizaci Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit body 8. až 14., které jsou v pravomoci Zastupitelstva města Chebu, k jejich projednání na zasedání Usnesení RM č. 343/17/2011 mat. č. 292/2011 Prodej nemovitého majetku města pozemky s c h v á l i t 1. prodej stavební parcely č zastavěná plocha v katastrálním území Cheb, panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 2. prodej části pozemkové parcely č. 274/97 v katastrálním území Skalka u Chebu, označené geometrickým plánem číslo /2011 jako pozemková parcela č. 274/158 trvalý travní porost o výměře 94 m 2 xxxx, Cheb, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 3. prodej stavební parcely č. 96 zastavěná plocha, stavební parcely č. 97 zastavěná plocha, stavební parcely č. 98 zastavěná plocha, stavební parcely č. 99 zastavěná plocha a stavební parcely č. 100 zastavěná plocha, vše v katastrálním území Dolní Hraničná, společnosti CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Tršnická 4/11, Cheb, IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu B, vložka 367, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 4. prodej pozemkové parcely č. 940 zahrada v katastrálním území Podhrad xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 5. prodej stavební parcely č zastavěná plocha a pozemkové parcely č. 455/3 trvalý travní porost v katastrálním území Háje u Chebu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 6. prodej stavební parcely č. 109 zastavěná plocha a pozemkové parcely č. 179/41 v katastrálním území Hradiště u Chebu paní xxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 11

12 7. prodej pozemkové parcely č. 192/96 ostatní plocha v katastrálním území Dřenice u Chebu paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit zprávu dne Usnesení RM č. 344/17/2011 mat. č. 293/2011 Prodej nemovitého majetku - pozemky s c h v á l i t 1. prodej dílu a o výměře 69 m 2 pozemkové parcely č. 158/57 zahrada v katastrálním území Háje u Chebu, odděleného geometrickým plánem č /2011, manželům xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 2. prodej dílu h o výměře 84 m 2 pozemkové parcely č. 158/57 zahrada v katastrálním území Háje u Chebu, odděleného geometrickým plánem č /2011, manželům xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 3. prodej dílu b o výměře 71 m 2 pozemkové parcely č. 158/57 zahrada v katastrálním území Háje u Chebu, odděleného geometrickým plánem č /2011, paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 4. prodej dílu c o výměře 85 m 2 pozemkové parcely č. 158/57 zahrada v katastrálním území Háje u Chebu, odděleného geometrickým plánem č /2011, manželům xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 5. prodej dílu d o výměře 97 m 2 pozemkové parcely č. 158/57 zahrada v katastrálním území Háje u Chebu, odděleného geometrickým plánem č /2011, panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 6. prodej dílu e o výměře 117 m 2 pozemkové parcely č. 158/57 zahrada v katastrálním území Háje u Chebu, odděleného geometrickým plánem č /2011, manželům xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 7. prodej dílu f o výměře 128 m 2 pozemkové parcely č. 158/57 zahrada v katastrálním území Háje u Chebu, odděleného geometrickým plánem č /2011, manželům xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 8. prodej dílu g o výměře 146 m 2 pozemkové parcely č. 158/57 zahrada v katastrálním území Háje u Chebu, odděleného geometrickým plánem č /2011, panu xxxx, podíly dle listu vlastnictví č. 490, tj. jednu nedělenou polovinu do společného jmění manželů a jednu nedělenou polovinu paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit zprávu dne Usnesení RM č. 345/17/2011 mat. č. 294/2011 Záměr na prodej nemovitého majetku - pozemky n e 12

13 zveřejnění záměru na prodej níže uvedeného nemovitého majetku pozemku ve vlastnictví města Cheb: 1. pozemková parcela č. 571/1 ovocný sad o výměře m 2 v katastrálním území Cheb, zveřejnění záměru na prodej níže uvedeného nemovitého majetku pozemků ve vlastnictví města Cheb: 2. díl a o výměře 36 m 2 pozemkové parcely č. 442/1 ost. plocha a díl b o výměře 3705 m 2 pozemkové parcely č. 183/1 trvalý travní porost v katastrálním území Ostroh, obec Poustka, vše podle geom. plánu č /2011, n e s o u h l a s í se zpracováním záměru prodeje níže uvedeného nemovitého majetku pozemků ve vlastnictví města Cheb: 3. pozemková parcela č. 577 trvalý travní porost část o výměře cca 4045 m 2, pozemková parcela č. 584/2 ostatní plocha o výměře 293 m 2, vše v katastrálním území Háje u Chebu, s o u h l a s í se zveřejněním záměru prodeje níže uvedeného nemovitého majetku pozemků ve vlastnictví města Cheb: pozemková parcela č. 577 trvalý travní porost celá parcela, pozemková parcela č. 584/2 ostatní plocha celá parcela, vše v katastrálním území Háje u Chebu, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního - zajistit zveřejnění záměru prodeje podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, - zajistit vyhotovení podkladů pro další jednání o prodeji, - zajistit další projednání v orgánech města, - informovat žadatele o neschválených záměrech. Usnesení RM č. 346/17/2011 mat. č. 295/2011 Další právní úkony a záleţitosti pozemky částečná změna usnesení ZM 1. z r u š i t usnesení ZM č. 128/8/2011 v bodě č. 7 ze dne a s c h v á l i t prodej dílu a pozemkové parcely č. 192/155 ostatní plocha o výměře 267 m 2 dle geometrického plánu č /2010 v k.ú. Dřenice u Chebu manželům xxxx, do společného jmění manželů, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 2. z r u š i t usnesení ZM č. 101/7/2011 v bodě č. 4 ze dne a s c h v á l i t prodej pozemkové parcely č. 123/2, ostatní plocha označená jako pozemková parcela č. 123/4 o výměře 32 m 2 dle geometrického plánu č /2010 v k.ú. Háje u Chebu manželům xxxx, do společného jmění manželů, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 13

14 Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit zprávu dne Usnesení RM č. 347/17/2011 mat. č. 296/2011 Směna nemovitého majetku města pozemky s c h v á l i t směnu nemovitého majetku pozemky: 1. pozemková parcela č. 2989/1 označená jako pozemková parcela č. 2989/6 ostatní plocha o výměře 445 m 2 dle GP č /2011 ve vlastnictví města Cheb za pozemkovou parcelu č. 2989/7 ostatní plocha o výměře 445 m 2 vzniklá oddělením dílu a o výměře 356 m 2 z pozemkové parcely č. 2989/2 a dílu b o výměře 89 m 2 z pozemkové parcely č. 2989/3 dle GP č /2011 vše v katastrálním území Cheb, ve vlastnictví společnosti FALCO systém, spol. s r.o., se sídlem Vrázova 9, Cheb, IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 6587, 2. pozemková parcela č. 69/1 díl b ostatní plocha o výměře 66 m 2 dle GP č /2010 ve vlastnictví města Cheb za pozemkovou parcelu č. 69/38 díl a ostatní plocha o výměře 66 m 2 obě v k.ú. Podhoří u Chebu dle GP č /2010 ve vlastnictví paní xxxx, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit zprávu dne Usnesení RM č. 348/17/2011 mat. č. 297/2011 Podání fyzických osob ţádost o slevu z kupní ceny 1. z r u š i t usnesení ZM č. 81/34/2010 v bodě č. 20 ze dne a usnesení ZM č. 178/37/2010 ze dne a s c h v á l i t prodej dílu a pozemkové parcely č. 59/19, trvalý travní porost o výměře 55 m 2 a dílu b pozemkové parcely č. 59/20, trvalý travní porost o výměře 283 m 2 dle geometrického plánu č /2010 obě v k.ú. Podhrad manželům xxxx, za cenu 150 Kč/m 2, celkem Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem částkou Kč, 2. z r u š i t usnesení ZM č. 101/7/2011 v bodě č. 3 ze dne a s c h v á l i t prodej stavební parcely č. 795, zastavěná plocha o výměře v k.ú. Háje u Chebu manželům xxxx, za cenu 500 Kč/m 2, celkem Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem částkou Kč, 3. t r v a t na znění usnesení ZM č. 130/35/2010 ze dne , tj. realizovat prodej stavební parcely č. 370/7 zastavěná plocha o výměře 31 m 2 v k.ú. Cheb panu xxxx za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 14

15 ukládá Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit zprávu dne Usnesení RM č. 349/17/2011 mat. č. 298/2011 Podání fyzických osob - ţádost o schválení splátek kupní ceny s c h v á l i t splátkový kalendář k zaplacení ceny Kč za pozemkovou parcelu č. 280/1 díl a - ostatní plocha o výměře 42 m 2 a za pozemkovou parcelu č. 280/70 díl b ostatní plocha o výměře 62 m 2 v k.ú. Skalka u Chebu oddělené geometrickým plánem č /2009, schválené usnesením ZM č. 9/32/2010 ze dne k prodeji do podílového spoluvlastnictví panu xxxx a paní xxxx, celkem 12 měsíčních splátek, z toho 11 splátek po Kč a poslední splátka Kč, s 10% smluvním úrokem s tím, že se splácením bude započato v kalendářním měsíci následujícím po podpisu kupní smlouvy a po uhrazení akontace ve výši Kč, ukončeno bude nejpozději ve 12. měsíci od jeho započetí, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit zprávu dne Usnesení RM č. 350/17/2011 mat. č. 299/2011 Jiné majetkoprávní úkony a záleţitosti zrušení usnesení Zastupitelstva města Chebu s c h v á l i t zrušení usnesení Zastupitelstva města Chebu ZM č. 43/18/2008 ze dne 6. března 2008 v plném rozsahu, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit zprávu dne Usnesení RM č. 351/17/2011 mat. č. 300/2011 Jiné majetkoprávní úkony a záleţitosti uplatnění smluvní pokuty s c h v á l i t odstoupení od vymáhání smluvní pokuty, uplatněné dne dopisem starosty města Chebu Č. j. MUCH 17278/2010-MaP po xxxx, a to vzhledem ke skutečnostem uvedeným v důvodové zprávě a v příloze této důvodové zprávy, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit zprávu dne

16 Usnesení RM č. 352/17/2011 mat. č. 301/2011 Bezúplatné nabytí nemovitého majetku pozemků, včetně na nich realizovaných liniových staveb s c h v á l i t bezúplatné nabytí pozemkových parcel včetně na těchto pozemkových parcelách realizovaných liniových staveb do vlastnictví města Cheb, od České republiky Pozemkového fondu České republiky v rámci privatizačních projektů takto: Pozemkové parcely č. 106/6, 403/3, 387/1, 436 a 427 v katastrálním území Bříza nad Ohří, pozemkové parcely č. 723 a 724/3 v katastrálním území Dolní Pelhřimov, pozemkové parcely č. 824/1, 818/24 a 821/16 v katastrálním území Cheb, pozemkové parcely č. 51/20 a 279/2 v katastrálním území Chvoječná, pozemkové parcely č. 61/26, 263/8, 605, 885/22, 885/31,891/1 a 891/2 v katastrálním území Podhrad, pozemkové parcely č. 5/22 a 18/5 v katastrálním území Cetnov, pozemkové parcely č. 857/10, 893/9, 1018/1, 1032/2 a 1033 v katastrálním území Háje u Chebu, pozemkové parcely č. 353/1a 356/3 v katastrálním území Skalka u Chebu, pozemkové parcely č. 6/1, 16/6 a 16/8 v katastrálním území Střížov u Chebu a pozemkové parcely č. 22/3 a 14 v katastrálním území Podhoří u Chebu, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit zprávu dne Usnesení RM č. 353/17/2011 mat. č. 302/2011 Úplatné nabytí nemovitého majetku pozemku s c h v á l i t úplatné nabytí pozemkové parcely č. 863/8 ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře 279 m 2 a dílu a o výměře 38 m 2 odděleného GP č /2010 z pozemkové parcely č. 863/1 ostatní plochy, neplodné půdy o celkové výměře 810 m 2, do vlastnictví města Cheb, za nabídkovou kupní cenu ,-Kč, od společnosti Šlapanská elektrárenská s. r. o., IČ: , se sídlem Cheb, Háje č. p. 312, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 17283, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit zprávu dne Usnesení RM č. 354/17/2011 mat. č. 304/2011 Prodej nemovitého majetku města - pozemky 16

17 s c h v á l i t 1. prodej dílu a o výměře 328 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 zahrada a prodej dílu b o výměře 151 m 2 pozemkové parcely č zahrada obě v katastrálním území Podhrad podle geometrického plánu č /2010 paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 2. prodej dílu a o výměře 162 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 3. prodej dílu a o výměře 154 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 4. prodej dílu a o výměře 131 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 5. prodej dílu a o výměře 119 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 6. prodej dílu a o výměře 93 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 7. prodej dílu a o výměře 68 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 8. prodej dílu a o výměře 45 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 9. prodej dílu a o výměře 52 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 10. prodej dílu a o výměře 49 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 11. prodej dílu a o výměře 44 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 12. prodej dílu a o výměře 44 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 13. prodej dílu a o výměře 44 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 17

18 14. prodej dílu a o výměře 38 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 15. prodej dílu a o výměře 45 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 16. prodej dílu a o výměře 54 m 2 pozemkové parcely č zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 17. prodej dílu a o výměře 14 m 2 pozemkové parcely č zahrada a dílu b o výměře 33 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 obě v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 18. prodej dílu a o výměře 32 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 19. prodej dílu a o výměře 15 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 20. prodej dílu a o výměře 4 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 21. prodej dílu a o výměře 99 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 22. prodej dílů a+b o celkové výměře 82 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 23. prodej dílu a o výměře 53 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 24. prodej dílu a o výměře 50 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 25. prodej dílu a o výměře 41 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 26. prodej dílu a o výměře 51 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2010 paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 27. prodej dílu a o výměře 52 m 2 pozemkové parcely č. 159/80 zahrada a dílu b o výměře 249 m 2 pozemkové parcely č. 166/1 trvalý travní porost obě v k.ú. Podhrad podle 18

19 geometrického plánu č /2011 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 28. prodej dílu a o výměře 25 m 2 pozemkové parcely č. 159/80 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 do podílového spoluvlastnictví panu xxxx a xxxx, každému jednu nedělenou polovinu, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 29. prodej dílu a o výměře 24 m 2 pozemkové parcely č. 159/80 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 panu xxxx, Cheb, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 30. prodej dílu a o výměře 26 m 2 pozemkové parcely č. 159/80 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 31. prodej dílu a o výměře 24 m 2 pozemkové parcely č. 159/80 zahrada a dílu b o výměře 2 m 2 pozemkové parcely č. 1020/1 zahrada obě v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 32. prodej dílu a o výměře 33 m 2 pozemkové parcely č. 1020/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 33. prodej dílu a o výměře 3 m 2 pozemkové parcely č. 1020/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 panu xxxx, za cenu 750 Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 34. prodej dílu a o výměře 280 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 35. prodej dílu a o výměře 274 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 manželům xxxx, oba bytem Boženy Němcové 2118/75, Cheb, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 36. prodej dílu a o výměře 329 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 manželům xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 37. prodej dílu a o výměře 90 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 38. prodej dílu a o výměře 70 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 39. prodej dílu a o výměře 37 m 2 pozemkové parcely č. 1020/7 zahrada v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 paní xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 40. prodej dílu b o výměře 349 m 2 pozemkové parcely č. 1020/7 zahrada a dílu c o výměře 10 m 2 pozemkové parcely č. 989/1 obě v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č

20 17/2011 panu xxxx, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, 41. prodej dílu a o výměře 9 m 2 pozemkové parcely č. 159/3 zahrada, dílů b+c o výměře 30 m 2 pozemkové parcely č. 989/1, dílu d o výměře 8 m 2 pozemkové parcely č a dílu e o výměře 13 m 2 pozemkové parcely č. 1020/1 vše v k.ú. Podhrad podle geometrického plánu č /2011 do podílového spoluvlastnictví jednotlivým členům Českého zahrádkářského svazu ZO Cheb Podhrad dle aktuálního listu vlastnictví číslo 1027, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předložit zprávu dne Usnesení RM č. 355/17/2011 mat. č. 306/2011 Uzavření nájemních smluv k bytům na základě vyhodnocení výsledků výběrového řízení na základě vyhodnocení splnění podmínek výběrového řízení uzavření nájemní smlouvy: 1. k bytu číslo 19, Cheb, Sadová 1137/3, o velikosti 1+2 s příslušenstvím o podlahové ploše bytu 65,13 m 2, za smluvní nájemné, které bude navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit kauci ve výši trojnásobku nabídnutého měsíčního nájemného: a) s xxxx, na dobu neurčitou, za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc a se stanovením povinnosti předat vyklizený byt číslo 18, Cheb, Dřevařská 2126/9 správci TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33, b) v případě, že výše jmenovaní neuzavřou nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s xxxx, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné ve výši 61 Kč/m 2 /měsíc, c) v případě, že výše jmenovaná neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s xxxx, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m 2 /měsíc, d) v případě, že výše jmenovaná neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu se společnými nájemci xxxx a xxxx na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné ve výši 56 Kč/m 2 /měsíc, e) v případě, že výše jmenovaní neuzavřou nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s xxxx, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné ve výši 51 Kč/m 2 /měsíc se stanovením povinnosti předat vyklizený byt číslo 02, Cheb, xxxx správci TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33, f) v případě, že výše jmenovaná neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, vyhlásit nové výběrové řízení, 2. k bytu číslo 22, Cheb, Matěje Kopeckého 1203/5, o velikosti 1+2 s příslušenstvím o podlahové ploše bytu 61,27 m 2 (včetně sklepní kóje o podlahové ploše 1,20 m 2), na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné, které bude navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit kauci ve výši trojnásobku nabídnutého měsíčního nájemného: a) s xxxx za smluvní nájemné ve výši 49 Kč/m 2 /měsíc se stanovením povinnosti předat vyklizený byt číslo 03, Cheb, xxxx správci TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33, b) v případě, že výše jmenovaná neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s xxxx, za smluvní nájemné ve výši 50 Kč/m 2 /měsíc, na dobu neurčitou, se stanovením povinnosti předat vyklizený byt číslo 07, Cheb, xxxx správci TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33, 20

21 c) v případě, že výše jmenovaní neuzavřou nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu se společnými nájemci xxxx a xxxx, za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m 2 /měsíc, d) v případě, že výše jmenovaní neuzavřou nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s xxxxx, za smluvní nájemné ve výši 57 Kč/m 2 /měsíc a se stanovením povinnosti předat vyklizený byt číslo 23, Cheb, xxxx správci TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33, e) v případě, že výše jmenovaný neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s xxxx a xxxx za smluvní nájemné ve výši 57 Kč/m 2 /měsíc, f) v případě, že výše jmenovaní neuzavřou nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s xxxx za smluvní nájemné ve výši 55 Kč/m 2 /měsíc, g) v případě, že výše jmenovaná neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s xxxx za smluvní nájemné ve výši 52 Kč/m 2 /měsíc, h) v případě, že výše jmenovaní neuzavřou nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, vyhlásit nové výběrové řízení, 3. k bytu číslo 08, Cheb, Májová 104/31, o velikosti 1+2 s příslušenstvím o podlahové ploše bytu 64,14 m 2, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné, které bude navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit kauci ve výši trojnásobku nabídnutého měsíčního nájemného: a) s xxxx, za smluvní nájemné ve výši 50 Kč/m 2 /měsíc, s tím, že doba nájmu bude prodlužována pouze po doložení trvání pracovního poměru s Karlovarskou krajskou nemocnicí a. s., Bezručova 19, Karlovy Vary, b) v případě, že výše jmenovaná neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s xxxx za smluvní nájemné ve výši 46 Kč/m 2 /měsíc se stanovením povinnosti předat vyklizený byt číslo 05, Cheb, xxxx správci TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33, c) v případě, že výše jmenovaný neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s xxxx, za smluvní nájemné ve výši 75 Kč/m 2 /měsíc, d) v případě, že výše jmenovaná neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s xxxx, za smluvní nájemné ve výši 70 Kč/m 2 /, e) v případě, že výše jmenovaná neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu se společnými nájemci xxxx a xxxx, za smluvní nájemné ve výši 57 Kč/m 2 /měsíc, f) v případě, že výše jmenovaní neuzavřou nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s xxxx za smluvní nájemné ve výši 55,12 Kč/m 2 /měsíc se stanovením povinnosti předat vyklizený byt číslo 03, Cheb, xxxx správci TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33, g) v případě, že výše jmenovaná neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, vyhlásit nové výběrové řízení, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, v termínu do informovat zájemce, vyhotovit nájemní smlouvy a vydat pokyn správci TEREA Cheb s. r. o., Májová 588/33 k zabezpečení realizace usnesení Rady města Chebu. Usnesení RM č. 356/17/2011 mat. č. 312/2011 Další právní úkony a záleţitosti I. změna a částečná změna v usnesení ZM II. prodej nemovitého majetku bytových jednotek ve vlastnictví města Cheb s c h v á l i t 21

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky Číslo: PP/166/P/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: PORTÁL ÚŘEDNÍKA Platnost

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013 Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013 Věc: Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 8/13 - Kontrola formálního postupu při pronájmu nebytových

Více