C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel"

Transkript

1 C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k Vyhlášeno ve Věstníku CS č. 57/2004 Skupina : III. Referent : Ing. Houška, Ing. Ille Rozdělovník : B Datum schválení : Č.j.: 2004/9294/2 Účinnost : Čl. 1 Účel Účelem tohoto vnitřního pokynu je stanovit postup celních úřadů při aplikaci vybraných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k (dále jen zákon o DPH ), z nichž vyplývá změna správce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ) v případech, kdy vzniká při dovozu zboží daňová povinnost plátci daně z přidané hodnoty (dále jen plátce DPH ) propuštěním zboží do celního režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení a při ukončení celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla. Čl. 2 Právní úprava (1) V souladu s ustanovením 23 odst. 3 zákona o DPH vzniká daňová povinnost v případech, kdy je dovezené zboží propuštěno plátci DPH do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení a rozhodnutí o propuštění zboží je učiněno na tiskopise Jednotného správního dokladu (dále jen JSD ), dnem propuštění zboží do příslušného režimu. Plátce DPH je DPH povinen uvést do svého daňového přiznání za období, ve kterém bylo zboží do některého z výše uvedených celních režimů propuštěno. (2) V souladu s ustanovením 23 odst. 4 zákona o DPH vzniká daňová povinnost v případech, kdy bylo dovezené zboží propuštěno plátci DPH do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, dnem ukončení tohoto celního režimu. Plátce DPH je povinen uvést DPH do svého daňového přiznání za období, v němž byl celní režim dočasného použití ukončen, nejpozději však dnem uplynutí lhůty 34 měsíců od okamžiku propuštění zboží do tohoto režimu. (3) Plátcem DPH je pro účely tohoto vnitřního pokynu osoba povinná k DPH ve smyslu 5 zákona o DPH, která byla registrována k DPH v tuzemsku podle 95 zákona o DPH. (4) S ohledem na skutečnost, že daňovou povinnost podle ustanovení 23 odst. 3 a 4 zákona o DPH uvádí plátce DPH v souladu s ustanovením 101 zákona o DPH do daňového přiznání podávaného příslušnému finančnímu úřadu, a s přihlédnutím k 1

2 ustanovení 4 odst. 1 písm. r) zákona o DPH je v těchto případech správcem daně příslušný finanční úřad. (5) Celní úřad je správcem DPH u dovozu zboží při vzniku daňové povinnosti podle 23 odst. 1, 2 a 5 zákona o DPH a DPH vyměří a vybere v případech: a) propuštění dováženého zboží do celního režimu volný oběh, aktivní zušlechťovací styk v systému navracení a dočasné použití s částečným osvobozením od cla jiné osobě než je plátce DPH, b) propuštění dováženého zboží plátci DPH do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení, pokud zboží bylo do těchto režimů propuštěno na základě rozhodnutí celního úřadu, které nebylo učiněno na tiskopise JSD, c) nezákonného dovozu zboží (vznik celního dluhu podle čl. 202 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen celní kodex )), d) porušení podmínek dočasného uskladnění zboží (porušení podmínek stanovených čl. 50 až 53 celního kodexu, tj. při vzniku celního dluhu podle čl. 204 celního kodexu) nebo e) porušení podmínek stanovených pro celní režim do něhož bylo zboží propuštěno (např. porušením podmínek stanovených při propuštění zboží do režimů s hospodářským účinkem, tj. při vzniku celního dluhu podle čl. 204 celního kodexu). (6) Za porušení podmínek dočasného uskladnění nebo porušení podmínek celního režimu do něhož bylo zboží propuštěno se považuje pro účely vzniku daňové povinnosti i odnětí zboží celnímu dohledu, tj. případy,kdy vzniká celní dluh na základě ustanovení čl. 203 celního kodexu. Čl. 3 Osoba povinná DPH přiznat a zaplatit (1) Plátcem DPH, který je povinen DPH uvést ve svém daňovém přiznání na základě ustanovení 23 odst. 3 a 4 zákona o DPH, je smyslu 108 odst. 1 písm. j) zákona o DPH osoba, které je při dovozu zboží propuštěno do celního režimu, u kterého vznikla daňová povinnost. (2) Pro účely uplatnění zákona o DPH se za tuto osobu považuje osoba oprávněná učinit celní prohlášení podle článku 64 odst. 1 celního kodexu (kód VJ/VP v kolonce 54 JSD v případech, kdy si tato osoba nezvolí zástupce). Toto ustanovení je platné i v případech, kdy se tato osoba nechá zastupovat ve smyslu článku 5 celního kodexu (kódy JO/JP a VJ/JP v kolonce 54 JSD). Plátcem DPH podle odstavce 1 tohoto článku není jak přímý, tak i nepřímý zástupce. (3) V případech, kdy je zboží propouštěno do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení neplátci DPH, vzniká neplátci DPH jako osobě, které je při dovozu zboží toto zboží propuštěno do celního režimu, povinnost uhradit DPH vyměřenou celním úřadem. V těchto případech se jedná o zvláštní povinnost podle článku 64 odst. 2 písm. a) celního kodexu a celní prohlášení může být učiněno pouze neplátcem DPH (kód VJ/VP v kolonce 54 JSD) nebo jeho jménem v případě přímého zastoupení (kód JO/JP v kolonce 54 JSD). (4) Pokud je celní prohlášení na propuštění zboží do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení podáno v zastoupení nepřímém, kdy jedná nepřímý zástupce vlastním jménem a na účet jiné osoby neplátce DPH, celní úřad toto celní prohlášení s odkazem na ustanovení článku 64 odst. 2 písm. 2

3 a) celního kodexu nepřijme a postupuje podle zvláštního vnitřního předpisu, který upravuje postup při nesplnění podmínek pro přijetí celního prohlášení. Obdobně se postupuje i v případě, kdy se při propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nechává neplátce DPH zastupovat zástupcem v zastoupení nepřímém. (5) V příloze 1 tohoto vnitřního pokynu je uveden přehled případů, kdy je při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení plátci DPH nebo při ukončení dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla plátci DPH správcem DPH celní úřad a kdy finanční úřad. Čl. 4 Postup celního úřadu při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu a aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení (1) Po podání celního prohlášení na tiskopise JSD je pověřený zaměstnanec celního úřadu (dále jen pověřený zaměstnanec ) povinen ověřit, zda je osoba povinná DPH přiznat a zaplatit (viz článek 3 odst. 1 tohoto vnitřního pokynu) v postavení plátce DPH registrovaného v České republice. Tímto ustanovením není dotčen postup daný ustanovením Hlavy II dílu 1 SPČ 24/2004, týkající se ověřování identifikačních čísel (DIČ, IČ, r.č.) uváděných v kolonkách 2, 8 a 14 JSD předložením příslušných dokladů (např. originál nebo ověřená kopie dokladu o přidělení DIČ, výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění). (2) Pověřený zaměstnanec ověří registraci k DPH v ČR způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto vnitřního pokynu. (3) Ve výjimečných případech, např. pokud není možno z technických důvodů ověřit registraci k DPH způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto vnitřního pokynu, pověřený zaměstnanec učiní prokazatelným způsobem přímý dotaz na finanční úřad, u kterého je registrován deklarant, příp. zastoupená osoba. (4) Pokud je zjištěno, že v případě nepřímého zastoupení je zastoupenou osobou neplátce DPH, pověřený zaměstnanec celní prohlášení nepřijme a postupuje podle článku 3 odst. 3 a 4 tohoto vnitřního pokynu. V ostatních případech, po splnění dalších podmínek stanovených celními předpisy pro přijetí celního prohlášení, pověřený zaměstnanec celní prohlášení přijme a skutečnost, zda je osoba uvedená v článku 3 odst. 1 tohoto vnitřního pokynu plátcem DPH či nikoliv, uvede při zápisu údajů z JSD do modulu Dovoz aplikace WDIS. Uvedením této skutečnosti v modulu Dovoz pověřený pracovník stvrzuje, že provedl ověření podle odstavců 1 až 3 tohoto článku. (5) V rámci propuštění zboží do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení uvádí pověřený zaměstnanec v kolonce 47 JSD, případně Jednotného správního dokladu doplňkového (dále jen JSDd ), údaje o základu DPH, sazbě a výši DPH do sloupců Základ pro vyměř. popl., Sazba, Částka, pouze v případě, kdy je dovezené zboží u příslušných režimů propouštěno neplátci DPH. (6) Je-li zboží propuštěno do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení plátci DPH, údaje o základu DPH, sazbě a výši DPH se do příslušných sloupců kolonky 47 JSD, případně JSDd, neuvádějí. (7) Ustanovení tohoto článku se použijí rovněž v případech, kdy je celní režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla ukončen propuštěním zboží do celního režimu volný oběh. 3

4 (8) V případech, kdy bylo zboží do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení propuštěno na základě zjednodušeného celního prohlášení přijatého před včetně a dodatečné celní prohlášení je přijato po , postupuje celní úřad podle předpisů platných v den přijetí prvního zjednodušeného celního prohlášení. Celní úřad je správcem DPH i u dodatečných JSD podaných plátcem po a je tedy povinen v kolonce 47 JSD uvést údaje o základu, sazbě a výši DPH. (9) S přihlédnutím k ustanovení 71 odst. 8 zákona o DPH, není možné poskytnout daňovou úlevu v případech, kdy je osobou deklarantem, v jehož prospěch je celní prohlášení učiněno neplátce DPH. Důvodem nepřiznání této úlevy je skutečnost, že neplátce DPH nemůže zajistit splnění podmínky, že při dodání tohoto zboží do jiného členského státu bude osvobozeno od DPH podle 64 zákona o DPH (osvobození při dodání zboží do jiného členského státu plátcem DPH). Je-li požadováno poskytnutí daňové úlevy podle 71 odst. 8 zákona o DPH a zastoupenou osobou je v zastoupení nepřímém neplátce DPH, postupuje celní úřad po nepřiznání požadované daňové úlevy podle ustanovení článku 3 odst. 4 tohoto pokynu. (10) Jsou-li v případech, kdy celní úřad není správcem DPH, požadovány úlevy týkající se DPH, celní úřad upozorní na nepříslušnost a bude-li žadatel na přijetí žádosti trvat, postoupí ji podle 22 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnému správci daně a o této skutečnosti uvědomí žadatele. Čl. 5 Postup celního úřadu při ukončení režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla jiným způsobem než propuštěním zboží do režimu volný oběh (1) V souladu s ustanovením 111 odst. 1 zákona o DPH a ustanovením čl. XI bod 1. části desáté zákona č. 635/2004Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích, se pro uplatnění DPH u zdanitelných plnění vzniklých před nabytím účinnosti těchto zákonů postupuje podle dosavadních právních předpisů. V souladu s výše uvedenými ustanoveními je pro postup celního úřadu při ukončení celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla rozhodující skutečnost, kdy vznikne dle daňových předpisů daňová povinnost pro zboží propuštěné do tohoto režimu. (2) V případě, kdy bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla do včetně, postupuje celní úřad při vyměření DPH způsobem daným ustanovením 44 zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni propuštění zboží do tohoto režimu, tj. vyměří DPH ve výši 3% za každý započatý kalendářní měsíc, během kterého bylo zboží do režimu dočasného použití propuštěno, z DPH, která by měla být vyměřena za uvedené zboží, kdyby v okamžiku propuštění do dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu. Takto stanovená DPH nesmí být vyšší než ta, která by byla vyměřena v případě propuštění zboží do volného oběhu v okamžiku propuštění zboží do režimu dočasného použití. Správcem daně je v těchto případech v souladu s 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni propuštění zboží do tohoto režimu, celní úřad, který vyměří DPH platebním výměrem bez ohledu na skutečnost, zda bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla plátci DPH nebo neplátci DPH. (3) V případě, kdy bylo zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla propuštěno v období od do včetně, postupuje celní úřad při vyměření DPH způsobem daným ustanovením 38 zákona o DPH, ve znění platném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. vyměří DPH ve výši 3% 4

5 za každý započatý kalendářní měsíc, během kterého bylo zboží do režimu dočasného použití propuštěno, z DPH, která by měla být vyměřena za uvedené zboží, kdyby v okamžiku propuštění do dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu. Takto stanovená DPH nesmí být vyšší než ta, která by byla vyměřena v případě propuštění zboží do volného oběhu v okamžiku propuštění zboží do režimu dočasného použití. Správcem daně je v těchto případech v souladu s 4 odst. 1 písm. r) zákona o DPH, ve znění platném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, celní úřad, který vyměří DPH platebním výměrem bez ohledu na skutečnost, zda bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla plátci DPH nebo neplátci DPH. (4) Je-li ukončován režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, do kterého bylo zboží propuštěno po včetně, je pověřený zaměstnanec povinen způsobem stanoveným v článku 4 odst. 2 a 3 tohoto vnitřního pokynu ověřit skutečnost, zda zboží bylo do tohoto režimu propuštěno plátci DPH nebo neplátci DPH. (5) Je-li v rámci ověřování podle odstavce 4 tohoto článku zjištěno, že zboží bylo do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla propuštěno neplátci DPH, vyměří celní úřad v souvislosti s ukončením tohoto režimu, nejpozději dnem uplynutí lhůty 34 měsíců od okamžiku propuštění zboží do tohoto režimu, DPH ve výši stanovené 23 odst. 5 zákona o DPH, tj. DPH ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do volného oběhu (100% DPH). DPH se vyměří platebním výměrem, který musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. (6) Je-li v rámci ověřování podle odstavce 4 tohoto článku zjištěno, že zboží bylo do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla propuštěno plátci DPH, vyměří celní úřad v souvislosti s ukončením tohoto režimu platebním výměrem pouze poplatky stanovené celními předpisy (dovozní clo podle článku 4 odst. 9 celního kodexu). Celní úřad v tomto případě DPH nevyměřuje a plátce je povinen DPH uvést ve svém daňovém přiznání a to za zdaňovací období, ve kterém byl režim ukončen nejpozději však uplynutím lhůty 34 měsíců. Čl. 6 Postup celního úřadu v rámci následných kontrol a v případě oprav, změn a rušení rozhodnutí celního úřadu (1) Pokud bude celním úřadem propuštěno zboží plátci DPH po do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení a bude zjištěno, že plátce DPH uvedl ve svém daňovém přiznání jinou částku DPH než odpovídá platným předpisům (např. v rámci následné kontroly), není celní úřad oprávněn doměřit DPH, resp. vrátit, a je o této skutečnosti povinen informovat příslušný finanční úřad, který je v těchto případech správcem DPH. (2) Způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku postupuje celní úřad i v případech, kdy je zjištěno chybné uvedení údajů o DPH plátcem DPH v daňovém přiznání při ukončení dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, do kterého bylo zboží plátci DPH propuštěno po (3) Způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku postupuje celní úřad i v případě oprav, změn a zrušení rozhodnutí v celním řízení učiněných na tiskopise JSD, resp. JSDd, kdy bylo zboží propuštěno po do režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení plátci DPH, případně v případech, kdy se oprava, změna nebo zrušení týká rozhodnutí učiněných celním úřadem v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, do kterého bylo zboží propuštěno plátci DPH po

6 (4) Způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku postupuje celní úřad rovněž v případech, kdy jsou po propuštění zboží do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení po plátci DPH dodatečně přiznávány preferenční sazební opatření včetně celních kvót nebo stropů, případně, kdy tato opatření nejsou dodatečně po propuštění zboží do celního režimu celním úřadem přiznána (např. oznámení o uzavření příslušné celní kvóty). (5) Ustanoveními odstavců 1 až 4 tohoto článku není dotčena povinnost celního úřadu doměřit, resp. vrátit, celní dluh (dovozní clo), který byl celním úřadem vyměřen v rozporu s celními předpisy. Čl. 7 Zajištění celního dluhu (1) Uplatnění 23 odst. 3 zákona o DPH se rovněž vztahuje na oblast zajištění celního dluhu, z čehož vyplývá, že DPH se nezahrnuje do výše požadovaného zajištění celního dluhu v případech, kdy má být zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení plátci DPH na základě rozhodnutí učiněného formou písemného celního prohlášení na tiskopisu JSD. (2) Je-li zajištění celního dluhu požadováno od osoby, která není plátcem DPH, je DPH vždy zahrnuta do výše požadovaného zajištění. (3) V souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. c) zákona o DPH a v návaznosti na článek 204 celního kodexu a 254 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen celní zákon ), je DPH součástí zajištění celního dluhu v případech, kdy se zboží dostane do postavení dočasného uskladnění. Pokud celní úřad v těchto případech požaduje zajištění celního dluhu musí být DPH zahrnuta do výše požadovaného zajištění. (4) Uplatnění 23 odst. 1 písm. d) zákona o DPH v návaznosti na článek 204 celního kodexu a články 341, 345 a 379 nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje na oblast zajištění celního dluhu v režimu tranzitu z čehož vyplývá, že DPH je součástí zajištění celního dluhu a tudíž se zahrnuje do výše požadovaného zajištění. Tato skutečnost se rovněž promítá do výpočtu referenční částky u zajištění celního dluhu v režimu tranzitu formou souborné jistoty nebo povolením osvobození od záruky. (5) V souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. d) zákona o DPH a v návaznosti na článek 204 celního kodexu a 254 celního zákona je DPH součástí zajištění celního dluhu při propouštění zboží do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, dočasného použití s částečným osvobozením od cla, přepracování pod celním dohledem a uskladňování v celním skladu, s výjimkou celního skladu typu F, pokud celní úřad toto zajištění v souladu s celními předpisy požaduje. Čl. 8 Účinnost (1) Tento vnitřní pokyn nabývá na účinnosti dnem JUDr. Jan Kaňák, v.r. ředitel odboru Celního dohledu GŘC 6

7 Seznam případů, kdy je správcem DPH celní úřad a kdy finanční úřad Příloha č. 1 REŽIM CELNÍ DOKLAD SPRÁVCE DPH DAŇOVÁ POVINNOST PODLE ZÁKONA O DPH JSD bez uvedení základu, sazby a výše DPH, pouze clo a případně SPD. FÚ 23 odst. 3 AZS systém navracení JSD bez uvedení základu, sazby a výše DPH, pouze clo a SPD. FÚ 23 odst. 3 DP ukončeno JSD bez uvedení základu, sazby a výše DPH, pouze clo. FÚ 23 odst. 3 (zboží je propouštěno do volného oběhu). DP ukončeno jinak než do (Zboží do DP propuštěno před ) JSD na ukončení DP bez uvedení základu, sazby a výše DPH + PV obsahuje údaje o vyměřeném clu a základu, sazbě a výši vyměřené DPH CÚ Clo a DPH se vyměřuje podle stavu předpisů před novelou zákona o DPH, proto se clem vyměří CÚ také DPH. DP ukončeno jinak než do (Zboží do DP propuštěno po ) JSD na ukončení DP bez uvedení základu, sazby a výše DPH + PV obsahuje pouze clo bez uvedení základu pro DPH, sazby a částky DPH FÚ 23 odst. 4 plátce DPH uvádí daň do daňového přiznání a režim není ukončován propuštěním do. Použité zkratky: AZS DP JSD JCD PV CÚ FÚ volný oběh aktivní zušlechťovací styk dočasné použití s částečným osvobozením jednotný správní doklad jednotná celní deklarace platební výměr celní úřad finanční úřad 7

8 Způsob ověřování registrace k DPH Příloha č. 2 (1) Informatici celních úřadů nastaví prohlížeč Internet Explorer podle pokynů 6. odboru GŘC tak, aby umožňoval ověření registrace k DPH. (2) Pověřený zaměstnanec bude postupovat při ověřování registrace osoby povinné k DPH v ČR podle následujícího postupu: a) na intranetu GŘC ve skupině Externí odkazy zvolí odkaz na Ministerstvo financí ; po zobrazení obrazovky Resortní Intranet zvolí ve skupině Daňová správa odkaz na Plátce DPH (lze zadat i rodné číslo), nebo b) na intranetu GŘC ve skupině Interní odkazy zvolí odkaz na ARES ; na obrazovce ARESu zvolí Veřejná část a Ekonom. Subjekty (nelze zadat rodné číslo), c) do formuláře zobrazeného podle výše uvedeného písmene a) nebo b) uvede pověřený zaměstnanec kmenovou část DIČ, tj. DIČ bez CZ nebo rodné číslo, a potvrdí žádost o vyhledání, d) po zobrazení výsledku vyhledávání podle písmene b) si pověřený zaměstnanec kliknutím na odkaz DPH zobrazí údaje z registru plátců DPH. Není-li osoba povinná k DPH v ČR plátcem DPH, nezobrazí se odkaz DPH. Je-li prováděno ověřování podle písmene a), tyto údaje se zobrazí automaticky, e) je-li zobrazena odpověď o ukončení registrace nebo o nenalezení osoby v rejstříku, postupuje pověřený zaměstnanec podle ustanovení článku 4 odst. 3 tohoto vnitřního pokynu, f) pokud je zobrazena potvrzena platná registrace k DPH, pověřený zaměstnanec tuto odpověď vytiskne. (3) Vytištěná potvrzení o platnosti registrace budou k dispozici pracovníkům provádějícím celní řízení, aby se v jeden kalendářní den neověřovala registrace vícekrát u jednoho celního úřadu. (4) V případě technických problémů při ověřování registrace k DPH, která neumožní použít postup uvedený v odstavci 2, použije pověřený zaměstnanec následující náhradní postup prostřednictvím SMS zprávy, zaslané na mobilního operátora (pouze T-Mobile): a) forma dotazu musí být DPH xxxxxxxx, kde xxxxxxxx je IČO firmy nebo rodné číslo, b) text dotazu se zašle na číslo 4616, c) během několika vteřin obdrží pověřený zaměstnanec odpověď ve tvaru nnnnnnnnnnnnnn CZxxxxxxxx registrace od dddddddd, kde nnnnnnnnnnnnn je jméno firmy a její právní forma (např. akciová společnost), CZxxxxxxxx je kompletní DIČ firmy, dddddddd je datum, od kdy je firma registrována k DPH u finančního úřadu, d) za údajem o počátku registrace k DPH se může zobrazit také text zrušení registrace a datum, ke kterému byla registrace zrušena, e) nebyla-li osoba v rejstříku nalezena, obdrží pověřený zaměstnanec odpověď ve tvaru Nebyl nalezen žádný záznam odpovídající Vaší podmínce, f) je-li zobrazena odpověď o ukončení registrace nebo o nenalezení osoby v rejstříku, postupuje pověřený zaměstnanec podle ustanovení článku 4 odst. 3 tohoto vnitřního pokynu, g) v případě ověřování registrace k DPH prostřednictvím SMS zprávy pověřený zaměstnanec opíše údaje z odpovědi do evidence, kterou si pro tyto výjimečné případy povedou jednotlivé útvary, přičemž tento záznam ověří vedoucí pracovník, h) s ostatními mobilními operátory bude vedeno jednání ze strany ÚFDŘ, neboť jejich odpověď na SMS dotaz neobsahuje korektní data. 8

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 216 k provedení některých ustanovení celního zákona Ministerstvo financí stanoví podle 7 zákona č. /216 Sb., celní zákona: 1 Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní,

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz http://www.szif.cz Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Při dovozu čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích

Více

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1 POKYNY k vyplnění formuláře daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění platné od 1. 1. 2011 - k tiskopisu 25 552

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad

Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad V návaznosti na množící se dotazy daňových subjektů týkající se výroby bylinných extraktů mimo daňový sklad uvádí GŘC k této problematice následující

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

P Ř Í R U Č K A D Í L A

P Ř Í R U Č K A D Í L A P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového (s úpravami vyplývajícími z předpisů ke dni 1.1.2013) D Í L A Společná ustanovení strana 1 I.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce )

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce ) SMLOUVA O PŘÍMÉM ZASTOUPENÍ v celním řízení uzavřená ve smyslu ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami firma: sídlem:

Více

Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 385 07/07 Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2007 pod č. 07/07.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí

Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 43 11/07 Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 5412_13.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Vymezení pojmů FILMFEST, s.r.o. Společnost FILMFEST, s.r.o., IČ: 262 73 365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 76179,

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM ZÁŘÍ 2014 1/5 RUČENÍ ZA DAŇ NEODVEDENOU POSKYTOVATELEM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, KTERÝ JE NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM Generální finanční ředitelství publikovalo dne 21. srpna

Více

Celní správa České republiky

Celní správa České republiky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 Zboží podezřelé z porušení

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/07 Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí

Informace z kontrolní akce č. 11/07 Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí Informace z kontrolní akce č. 11/07 Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ )

Více

Jak požádat o vrácení uhrazené DPH v projektech

Jak požádat o vrácení uhrazené DPH v projektech Jak požádat o vrácení uhrazené DPH v projektech Vladimír Svatek Vladimir.svatek@msmt.cz 12. prosince 2012 Technologické centrum AV ČR ZÁKON Č.235/2004 SB. O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY 81 Vracení daně v rámci

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Informace k UCC IA a DA

Informace k UCC IA a DA Celní správa České republiky Informace k UCC IA a DA Ing. Michal Šedivý, Oddělení 211 GŘC m.sedivy@cs.mfcr.cz 14. 5. 2015 Obsah Celní kodex Unie (UCC) Obecné informace k UCC IA a DA Plánované změny v UCC

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

clo a celní politika od A do Z

clo a celní politika od A do Z clo a celní politika od A do Z 1. vydání 1. aktualizace k 1. 2. 2014 Od vydání publikace Clo a celní politika od A do Z v listopadu 2012 došlo v celní legislativě k řadě změn, z nichž se publikace týkají

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Téma: Selektivní daně ze spotřeby. Spotřební daně Příklad 1 Jak se nazývá obecně předmět spotřebních daní? Doplňte termín do rámečku.

Téma: Selektivní daně ze spotřeby. Spotřební daně Příklad 1 Jak se nazývá obecně předmět spotřebních daní? Doplňte termín do rámečku. Téma: Selektivní daně ze spotřeby. Spotřební daně Příklad 1 Jak se nazývá obecně předmět spotřebních daní? Doplňte termín do rámečku. Příklad 2 Uveďte u jednotlivých vybraných výrobků nástroje, které stát

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od: 1.2.2010

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5298 Sbírka zákonů č. 382 / 2015 Částka 161 382 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více