C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel"

Transkript

1 C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k Vyhlášeno ve Věstníku CS č. 57/2004 Skupina : III. Referent : Ing. Houška, Ing. Ille Rozdělovník : B Datum schválení : Č.j.: 2004/9294/2 Účinnost : Čl. 1 Účel Účelem tohoto vnitřního pokynu je stanovit postup celních úřadů při aplikaci vybraných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k (dále jen zákon o DPH ), z nichž vyplývá změna správce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ) v případech, kdy vzniká při dovozu zboží daňová povinnost plátci daně z přidané hodnoty (dále jen plátce DPH ) propuštěním zboží do celního režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení a při ukončení celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla. Čl. 2 Právní úprava (1) V souladu s ustanovením 23 odst. 3 zákona o DPH vzniká daňová povinnost v případech, kdy je dovezené zboží propuštěno plátci DPH do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení a rozhodnutí o propuštění zboží je učiněno na tiskopise Jednotného správního dokladu (dále jen JSD ), dnem propuštění zboží do příslušného režimu. Plátce DPH je DPH povinen uvést do svého daňového přiznání za období, ve kterém bylo zboží do některého z výše uvedených celních režimů propuštěno. (2) V souladu s ustanovením 23 odst. 4 zákona o DPH vzniká daňová povinnost v případech, kdy bylo dovezené zboží propuštěno plátci DPH do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, dnem ukončení tohoto celního režimu. Plátce DPH je povinen uvést DPH do svého daňového přiznání za období, v němž byl celní režim dočasného použití ukončen, nejpozději však dnem uplynutí lhůty 34 měsíců od okamžiku propuštění zboží do tohoto režimu. (3) Plátcem DPH je pro účely tohoto vnitřního pokynu osoba povinná k DPH ve smyslu 5 zákona o DPH, která byla registrována k DPH v tuzemsku podle 95 zákona o DPH. (4) S ohledem na skutečnost, že daňovou povinnost podle ustanovení 23 odst. 3 a 4 zákona o DPH uvádí plátce DPH v souladu s ustanovením 101 zákona o DPH do daňového přiznání podávaného příslušnému finančnímu úřadu, a s přihlédnutím k 1

2 ustanovení 4 odst. 1 písm. r) zákona o DPH je v těchto případech správcem daně příslušný finanční úřad. (5) Celní úřad je správcem DPH u dovozu zboží při vzniku daňové povinnosti podle 23 odst. 1, 2 a 5 zákona o DPH a DPH vyměří a vybere v případech: a) propuštění dováženého zboží do celního režimu volný oběh, aktivní zušlechťovací styk v systému navracení a dočasné použití s částečným osvobozením od cla jiné osobě než je plátce DPH, b) propuštění dováženého zboží plátci DPH do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení, pokud zboží bylo do těchto režimů propuštěno na základě rozhodnutí celního úřadu, které nebylo učiněno na tiskopise JSD, c) nezákonného dovozu zboží (vznik celního dluhu podle čl. 202 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen celní kodex )), d) porušení podmínek dočasného uskladnění zboží (porušení podmínek stanovených čl. 50 až 53 celního kodexu, tj. při vzniku celního dluhu podle čl. 204 celního kodexu) nebo e) porušení podmínek stanovených pro celní režim do něhož bylo zboží propuštěno (např. porušením podmínek stanovených při propuštění zboží do režimů s hospodářským účinkem, tj. při vzniku celního dluhu podle čl. 204 celního kodexu). (6) Za porušení podmínek dočasného uskladnění nebo porušení podmínek celního režimu do něhož bylo zboží propuštěno se považuje pro účely vzniku daňové povinnosti i odnětí zboží celnímu dohledu, tj. případy,kdy vzniká celní dluh na základě ustanovení čl. 203 celního kodexu. Čl. 3 Osoba povinná DPH přiznat a zaplatit (1) Plátcem DPH, který je povinen DPH uvést ve svém daňovém přiznání na základě ustanovení 23 odst. 3 a 4 zákona o DPH, je smyslu 108 odst. 1 písm. j) zákona o DPH osoba, které je při dovozu zboží propuštěno do celního režimu, u kterého vznikla daňová povinnost. (2) Pro účely uplatnění zákona o DPH se za tuto osobu považuje osoba oprávněná učinit celní prohlášení podle článku 64 odst. 1 celního kodexu (kód VJ/VP v kolonce 54 JSD v případech, kdy si tato osoba nezvolí zástupce). Toto ustanovení je platné i v případech, kdy se tato osoba nechá zastupovat ve smyslu článku 5 celního kodexu (kódy JO/JP a VJ/JP v kolonce 54 JSD). Plátcem DPH podle odstavce 1 tohoto článku není jak přímý, tak i nepřímý zástupce. (3) V případech, kdy je zboží propouštěno do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení neplátci DPH, vzniká neplátci DPH jako osobě, které je při dovozu zboží toto zboží propuštěno do celního režimu, povinnost uhradit DPH vyměřenou celním úřadem. V těchto případech se jedná o zvláštní povinnost podle článku 64 odst. 2 písm. a) celního kodexu a celní prohlášení může být učiněno pouze neplátcem DPH (kód VJ/VP v kolonce 54 JSD) nebo jeho jménem v případě přímého zastoupení (kód JO/JP v kolonce 54 JSD). (4) Pokud je celní prohlášení na propuštění zboží do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení podáno v zastoupení nepřímém, kdy jedná nepřímý zástupce vlastním jménem a na účet jiné osoby neplátce DPH, celní úřad toto celní prohlášení s odkazem na ustanovení článku 64 odst. 2 písm. 2

3 a) celního kodexu nepřijme a postupuje podle zvláštního vnitřního předpisu, který upravuje postup při nesplnění podmínek pro přijetí celního prohlášení. Obdobně se postupuje i v případě, kdy se při propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nechává neplátce DPH zastupovat zástupcem v zastoupení nepřímém. (5) V příloze 1 tohoto vnitřního pokynu je uveden přehled případů, kdy je při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení plátci DPH nebo při ukončení dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla plátci DPH správcem DPH celní úřad a kdy finanční úřad. Čl. 4 Postup celního úřadu při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu a aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení (1) Po podání celního prohlášení na tiskopise JSD je pověřený zaměstnanec celního úřadu (dále jen pověřený zaměstnanec ) povinen ověřit, zda je osoba povinná DPH přiznat a zaplatit (viz článek 3 odst. 1 tohoto vnitřního pokynu) v postavení plátce DPH registrovaného v České republice. Tímto ustanovením není dotčen postup daný ustanovením Hlavy II dílu 1 SPČ 24/2004, týkající se ověřování identifikačních čísel (DIČ, IČ, r.č.) uváděných v kolonkách 2, 8 a 14 JSD předložením příslušných dokladů (např. originál nebo ověřená kopie dokladu o přidělení DIČ, výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění). (2) Pověřený zaměstnanec ověří registraci k DPH v ČR způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto vnitřního pokynu. (3) Ve výjimečných případech, např. pokud není možno z technických důvodů ověřit registraci k DPH způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto vnitřního pokynu, pověřený zaměstnanec učiní prokazatelným způsobem přímý dotaz na finanční úřad, u kterého je registrován deklarant, příp. zastoupená osoba. (4) Pokud je zjištěno, že v případě nepřímého zastoupení je zastoupenou osobou neplátce DPH, pověřený zaměstnanec celní prohlášení nepřijme a postupuje podle článku 3 odst. 3 a 4 tohoto vnitřního pokynu. V ostatních případech, po splnění dalších podmínek stanovených celními předpisy pro přijetí celního prohlášení, pověřený zaměstnanec celní prohlášení přijme a skutečnost, zda je osoba uvedená v článku 3 odst. 1 tohoto vnitřního pokynu plátcem DPH či nikoliv, uvede při zápisu údajů z JSD do modulu Dovoz aplikace WDIS. Uvedením této skutečnosti v modulu Dovoz pověřený pracovník stvrzuje, že provedl ověření podle odstavců 1 až 3 tohoto článku. (5) V rámci propuštění zboží do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení uvádí pověřený zaměstnanec v kolonce 47 JSD, případně Jednotného správního dokladu doplňkového (dále jen JSDd ), údaje o základu DPH, sazbě a výši DPH do sloupců Základ pro vyměř. popl., Sazba, Částka, pouze v případě, kdy je dovezené zboží u příslušných režimů propouštěno neplátci DPH. (6) Je-li zboží propuštěno do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení plátci DPH, údaje o základu DPH, sazbě a výši DPH se do příslušných sloupců kolonky 47 JSD, případně JSDd, neuvádějí. (7) Ustanovení tohoto článku se použijí rovněž v případech, kdy je celní režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla ukončen propuštěním zboží do celního režimu volný oběh. 3

4 (8) V případech, kdy bylo zboží do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení propuštěno na základě zjednodušeného celního prohlášení přijatého před včetně a dodatečné celní prohlášení je přijato po , postupuje celní úřad podle předpisů platných v den přijetí prvního zjednodušeného celního prohlášení. Celní úřad je správcem DPH i u dodatečných JSD podaných plátcem po a je tedy povinen v kolonce 47 JSD uvést údaje o základu, sazbě a výši DPH. (9) S přihlédnutím k ustanovení 71 odst. 8 zákona o DPH, není možné poskytnout daňovou úlevu v případech, kdy je osobou deklarantem, v jehož prospěch je celní prohlášení učiněno neplátce DPH. Důvodem nepřiznání této úlevy je skutečnost, že neplátce DPH nemůže zajistit splnění podmínky, že při dodání tohoto zboží do jiného členského státu bude osvobozeno od DPH podle 64 zákona o DPH (osvobození při dodání zboží do jiného členského státu plátcem DPH). Je-li požadováno poskytnutí daňové úlevy podle 71 odst. 8 zákona o DPH a zastoupenou osobou je v zastoupení nepřímém neplátce DPH, postupuje celní úřad po nepřiznání požadované daňové úlevy podle ustanovení článku 3 odst. 4 tohoto pokynu. (10) Jsou-li v případech, kdy celní úřad není správcem DPH, požadovány úlevy týkající se DPH, celní úřad upozorní na nepříslušnost a bude-li žadatel na přijetí žádosti trvat, postoupí ji podle 22 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnému správci daně a o této skutečnosti uvědomí žadatele. Čl. 5 Postup celního úřadu při ukončení režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla jiným způsobem než propuštěním zboží do režimu volný oběh (1) V souladu s ustanovením 111 odst. 1 zákona o DPH a ustanovením čl. XI bod 1. části desáté zákona č. 635/2004Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích, se pro uplatnění DPH u zdanitelných plnění vzniklých před nabytím účinnosti těchto zákonů postupuje podle dosavadních právních předpisů. V souladu s výše uvedenými ustanoveními je pro postup celního úřadu při ukončení celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla rozhodující skutečnost, kdy vznikne dle daňových předpisů daňová povinnost pro zboží propuštěné do tohoto režimu. (2) V případě, kdy bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla do včetně, postupuje celní úřad při vyměření DPH způsobem daným ustanovením 44 zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni propuštění zboží do tohoto režimu, tj. vyměří DPH ve výši 3% za každý započatý kalendářní měsíc, během kterého bylo zboží do režimu dočasného použití propuštěno, z DPH, která by měla být vyměřena za uvedené zboží, kdyby v okamžiku propuštění do dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu. Takto stanovená DPH nesmí být vyšší než ta, která by byla vyměřena v případě propuštění zboží do volného oběhu v okamžiku propuštění zboží do režimu dočasného použití. Správcem daně je v těchto případech v souladu s 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni propuštění zboží do tohoto režimu, celní úřad, který vyměří DPH platebním výměrem bez ohledu na skutečnost, zda bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla plátci DPH nebo neplátci DPH. (3) V případě, kdy bylo zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla propuštěno v období od do včetně, postupuje celní úřad při vyměření DPH způsobem daným ustanovením 38 zákona o DPH, ve znění platném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. vyměří DPH ve výši 3% 4

5 za každý započatý kalendářní měsíc, během kterého bylo zboží do režimu dočasného použití propuštěno, z DPH, která by měla být vyměřena za uvedené zboží, kdyby v okamžiku propuštění do dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu. Takto stanovená DPH nesmí být vyšší než ta, která by byla vyměřena v případě propuštění zboží do volného oběhu v okamžiku propuštění zboží do režimu dočasného použití. Správcem daně je v těchto případech v souladu s 4 odst. 1 písm. r) zákona o DPH, ve znění platném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, celní úřad, který vyměří DPH platebním výměrem bez ohledu na skutečnost, zda bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla plátci DPH nebo neplátci DPH. (4) Je-li ukončován režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, do kterého bylo zboží propuštěno po včetně, je pověřený zaměstnanec povinen způsobem stanoveným v článku 4 odst. 2 a 3 tohoto vnitřního pokynu ověřit skutečnost, zda zboží bylo do tohoto režimu propuštěno plátci DPH nebo neplátci DPH. (5) Je-li v rámci ověřování podle odstavce 4 tohoto článku zjištěno, že zboží bylo do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla propuštěno neplátci DPH, vyměří celní úřad v souvislosti s ukončením tohoto režimu, nejpozději dnem uplynutí lhůty 34 měsíců od okamžiku propuštění zboží do tohoto režimu, DPH ve výši stanovené 23 odst. 5 zákona o DPH, tj. DPH ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do volného oběhu (100% DPH). DPH se vyměří platebním výměrem, který musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. (6) Je-li v rámci ověřování podle odstavce 4 tohoto článku zjištěno, že zboží bylo do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla propuštěno plátci DPH, vyměří celní úřad v souvislosti s ukončením tohoto režimu platebním výměrem pouze poplatky stanovené celními předpisy (dovozní clo podle článku 4 odst. 9 celního kodexu). Celní úřad v tomto případě DPH nevyměřuje a plátce je povinen DPH uvést ve svém daňovém přiznání a to za zdaňovací období, ve kterém byl režim ukončen nejpozději však uplynutím lhůty 34 měsíců. Čl. 6 Postup celního úřadu v rámci následných kontrol a v případě oprav, změn a rušení rozhodnutí celního úřadu (1) Pokud bude celním úřadem propuštěno zboží plátci DPH po do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení a bude zjištěno, že plátce DPH uvedl ve svém daňovém přiznání jinou částku DPH než odpovídá platným předpisům (např. v rámci následné kontroly), není celní úřad oprávněn doměřit DPH, resp. vrátit, a je o této skutečnosti povinen informovat příslušný finanční úřad, který je v těchto případech správcem DPH. (2) Způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku postupuje celní úřad i v případech, kdy je zjištěno chybné uvedení údajů o DPH plátcem DPH v daňovém přiznání při ukončení dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, do kterého bylo zboží plátci DPH propuštěno po (3) Způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku postupuje celní úřad i v případě oprav, změn a zrušení rozhodnutí v celním řízení učiněných na tiskopise JSD, resp. JSDd, kdy bylo zboží propuštěno po do režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení plátci DPH, případně v případech, kdy se oprava, změna nebo zrušení týká rozhodnutí učiněných celním úřadem v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, do kterého bylo zboží propuštěno plátci DPH po

6 (4) Způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku postupuje celní úřad rovněž v případech, kdy jsou po propuštění zboží do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení po plátci DPH dodatečně přiznávány preferenční sazební opatření včetně celních kvót nebo stropů, případně, kdy tato opatření nejsou dodatečně po propuštění zboží do celního režimu celním úřadem přiznána (např. oznámení o uzavření příslušné celní kvóty). (5) Ustanoveními odstavců 1 až 4 tohoto článku není dotčena povinnost celního úřadu doměřit, resp. vrátit, celní dluh (dovozní clo), který byl celním úřadem vyměřen v rozporu s celními předpisy. Čl. 7 Zajištění celního dluhu (1) Uplatnění 23 odst. 3 zákona o DPH se rovněž vztahuje na oblast zajištění celního dluhu, z čehož vyplývá, že DPH se nezahrnuje do výše požadovaného zajištění celního dluhu v případech, kdy má být zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení plátci DPH na základě rozhodnutí učiněného formou písemného celního prohlášení na tiskopisu JSD. (2) Je-li zajištění celního dluhu požadováno od osoby, která není plátcem DPH, je DPH vždy zahrnuta do výše požadovaného zajištění. (3) V souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. c) zákona o DPH a v návaznosti na článek 204 celního kodexu a 254 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen celní zákon ), je DPH součástí zajištění celního dluhu v případech, kdy se zboží dostane do postavení dočasného uskladnění. Pokud celní úřad v těchto případech požaduje zajištění celního dluhu musí být DPH zahrnuta do výše požadovaného zajištění. (4) Uplatnění 23 odst. 1 písm. d) zákona o DPH v návaznosti na článek 204 celního kodexu a články 341, 345 a 379 nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje na oblast zajištění celního dluhu v režimu tranzitu z čehož vyplývá, že DPH je součástí zajištění celního dluhu a tudíž se zahrnuje do výše požadovaného zajištění. Tato skutečnost se rovněž promítá do výpočtu referenční částky u zajištění celního dluhu v režimu tranzitu formou souborné jistoty nebo povolením osvobození od záruky. (5) V souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. d) zákona o DPH a v návaznosti na článek 204 celního kodexu a 254 celního zákona je DPH součástí zajištění celního dluhu při propouštění zboží do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, dočasného použití s částečným osvobozením od cla, přepracování pod celním dohledem a uskladňování v celním skladu, s výjimkou celního skladu typu F, pokud celní úřad toto zajištění v souladu s celními předpisy požaduje. Čl. 8 Účinnost (1) Tento vnitřní pokyn nabývá na účinnosti dnem JUDr. Jan Kaňák, v.r. ředitel odboru Celního dohledu GŘC 6

7 Seznam případů, kdy je správcem DPH celní úřad a kdy finanční úřad Příloha č. 1 REŽIM CELNÍ DOKLAD SPRÁVCE DPH DAŇOVÁ POVINNOST PODLE ZÁKONA O DPH JSD bez uvedení základu, sazby a výše DPH, pouze clo a případně SPD. FÚ 23 odst. 3 AZS systém navracení JSD bez uvedení základu, sazby a výše DPH, pouze clo a SPD. FÚ 23 odst. 3 DP ukončeno JSD bez uvedení základu, sazby a výše DPH, pouze clo. FÚ 23 odst. 3 (zboží je propouštěno do volného oběhu). DP ukončeno jinak než do (Zboží do DP propuštěno před ) JSD na ukončení DP bez uvedení základu, sazby a výše DPH + PV obsahuje údaje o vyměřeném clu a základu, sazbě a výši vyměřené DPH CÚ Clo a DPH se vyměřuje podle stavu předpisů před novelou zákona o DPH, proto se clem vyměří CÚ také DPH. DP ukončeno jinak než do (Zboží do DP propuštěno po ) JSD na ukončení DP bez uvedení základu, sazby a výše DPH + PV obsahuje pouze clo bez uvedení základu pro DPH, sazby a částky DPH FÚ 23 odst. 4 plátce DPH uvádí daň do daňového přiznání a režim není ukončován propuštěním do. Použité zkratky: AZS DP JSD JCD PV CÚ FÚ volný oběh aktivní zušlechťovací styk dočasné použití s částečným osvobozením jednotný správní doklad jednotná celní deklarace platební výměr celní úřad finanční úřad 7

8 Způsob ověřování registrace k DPH Příloha č. 2 (1) Informatici celních úřadů nastaví prohlížeč Internet Explorer podle pokynů 6. odboru GŘC tak, aby umožňoval ověření registrace k DPH. (2) Pověřený zaměstnanec bude postupovat při ověřování registrace osoby povinné k DPH v ČR podle následujícího postupu: a) na intranetu GŘC ve skupině Externí odkazy zvolí odkaz na Ministerstvo financí ; po zobrazení obrazovky Resortní Intranet zvolí ve skupině Daňová správa odkaz na Plátce DPH (lze zadat i rodné číslo), nebo b) na intranetu GŘC ve skupině Interní odkazy zvolí odkaz na ARES ; na obrazovce ARESu zvolí Veřejná část a Ekonom. Subjekty (nelze zadat rodné číslo), c) do formuláře zobrazeného podle výše uvedeného písmene a) nebo b) uvede pověřený zaměstnanec kmenovou část DIČ, tj. DIČ bez CZ nebo rodné číslo, a potvrdí žádost o vyhledání, d) po zobrazení výsledku vyhledávání podle písmene b) si pověřený zaměstnanec kliknutím na odkaz DPH zobrazí údaje z registru plátců DPH. Není-li osoba povinná k DPH v ČR plátcem DPH, nezobrazí se odkaz DPH. Je-li prováděno ověřování podle písmene a), tyto údaje se zobrazí automaticky, e) je-li zobrazena odpověď o ukončení registrace nebo o nenalezení osoby v rejstříku, postupuje pověřený zaměstnanec podle ustanovení článku 4 odst. 3 tohoto vnitřního pokynu, f) pokud je zobrazena potvrzena platná registrace k DPH, pověřený zaměstnanec tuto odpověď vytiskne. (3) Vytištěná potvrzení o platnosti registrace budou k dispozici pracovníkům provádějícím celní řízení, aby se v jeden kalendářní den neověřovala registrace vícekrát u jednoho celního úřadu. (4) V případě technických problémů při ověřování registrace k DPH, která neumožní použít postup uvedený v odstavci 2, použije pověřený zaměstnanec následující náhradní postup prostřednictvím SMS zprávy, zaslané na mobilního operátora (pouze T-Mobile): a) forma dotazu musí být DPH xxxxxxxx, kde xxxxxxxx je IČO firmy nebo rodné číslo, b) text dotazu se zašle na číslo 4616, c) během několika vteřin obdrží pověřený zaměstnanec odpověď ve tvaru nnnnnnnnnnnnnn CZxxxxxxxx registrace od dddddddd, kde nnnnnnnnnnnnn je jméno firmy a její právní forma (např. akciová společnost), CZxxxxxxxx je kompletní DIČ firmy, dddddddd je datum, od kdy je firma registrována k DPH u finančního úřadu, d) za údajem o počátku registrace k DPH se může zobrazit také text zrušení registrace a datum, ke kterému byla registrace zrušena, e) nebyla-li osoba v rejstříku nalezena, obdrží pověřený zaměstnanec odpověď ve tvaru Nebyl nalezen žádný záznam odpovídající Vaší podmínce, f) je-li zobrazena odpověď o ukončení registrace nebo o nenalezení osoby v rejstříku, postupuje pověřený zaměstnanec podle ustanovení článku 4 odst. 3 tohoto vnitřního pokynu, g) v případě ověřování registrace k DPH prostřednictvím SMS zprávy pověřený zaměstnanec opíše údaje z odpovědi do evidence, kterou si pro tyto výjimečné případy povedou jednotlivé útvary, přičemž tento záznam ověří vedoucí pracovník, h) s ostatními mobilními operátory bude vedeno jednání ze strany ÚFDŘ, neboť jejich odpověď na SMS dotaz neobsahuje korektní data. 8

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 353/2003 Sb. - zákon o spotřebních daních - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 100c Plátce daně z tabákových výrobků Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

Více

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5.

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. Daně 2011 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. 2011 Změny k 1. 5. 2011 provedené zákonem č. 95/2011 Sb. jsou v textu naznačeny

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje VYBRANÁ USTANOVENÍ 107 (6) Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 587 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních; ve znění zákona č. 199/1993

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 2. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

Více

04/07 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně

04/07 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 387 04/07 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Ivo Šulc Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Znění odpovídá stavu k 1. 4. 2011 Novely zákona o DPH (s platností od 1. 4. 2011) a zákona o spotřebních daní (s platností od následujícího

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 25. února 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 25. února 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 25. února 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 43. Zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

infolist 4 / 2010 informační list č. 4 / říjen 2010 ÚOHS a veřejnost Jak podat žádost o informace, podnět, návrh Zápis do registru podpor de minimis

infolist 4 / 2010 informační list č. 4 / říjen 2010 ÚOHS a veřejnost Jak podat žádost o informace, podnět, návrh Zápis do registru podpor de minimis infolist 4 / 2010 4 informační list č. 4 / říjen 2010 ÚOHS a veřejnost Jak podat žádost o informace, podnět, návrh Zápis do registru podpor de minimis ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ÚOHS a veřejnost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 488. Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie VLIV ZMĚNY VÝBĚRU SPOTŘEBNÍCH DANÍ NA PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Petra Bálková VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. Antonín

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ VYHLÁŠKA

SBÍRKA ZÁKONŮ VYHLÁŠKA SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

METODICKÝ POKYN PRO REGISTRACI VOZIDEL

METODICKÝ POKYN PRO REGISTRACI VOZIDEL Drážní úřad *crdux005wu40* Wilsonova 300/8 CRDUX005WU40 121 06 Praha 2 Vinohrady č.j.: DUCR-34987/13/Kj METODICKÝ POKYN PRO REGISTRACI VOZIDEL Přílohy : Příloha č. 1a: Standardní registrační formulář podle

Více