Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně"

Transkript

1 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který byl vystaven plátcem. (2) Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, pokud z této úplaty plátci vznikla povinnost přiznat daň. (3) Nárok na odpočet daně má plátce u přijatých zdanitelných plnění, u kterých při dovozu zboží vznikla daňová povinnost nebo povinnost přiznat daň podle 23. Nárok na odpočet daně při dovozu zboží lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byla daň vyměřena nebo přiznána. Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem. (4) Pokud není dovezené zboží propuštěno do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost vyměřit daň při dovozu zboží, nárok na odpočet

2 str. 2 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM daně lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém bylo doručeno rozhodnutí celního orgánu o vyměření daně. Nárok na odpočet daně lze uplatnit, pokud je daň při dovozu zboží zaplacena. (5) Pro uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých byla vyměřena daň při dovozu, musí mít plátce daňový doklad s vyznačeným datem propuštění zboží, s výjimkou, kdy daňovým dokladem je jiné rozhodnutí celního orgánu. Pokud je daň dodatečně vyměřena podle 44 odst. 1, lze odpočet daně uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byla daň dodatečně vyměřena. (6) Plátce má nárok na odpočet daně u dovezených osobních automobilů propuštěných do režimu dočasného použití, za podmínek stanovených v odstavci 3, pokud je tento režim ukončen jejich zpětným vývozem do třetí země. (7) Nárok na odpočet daně má plátce při pořízení zboží z jiného členského státu, pokud mu při tomto pořízení vznikla povinnost přiznat daň. Plátce při pořízení zboží z jiného členského státu prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem podle 35. Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém plátci vznikla povinnost přiznat daň podle 25. (8) Nárok na odpočet daně má plátce při poskytnutí služby podle 15, pokud mu při tomto poskytnutí vznikla povinnost přiznat daň. Plátce při poskytnutí služby podle 15 prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem podle 31 nebo 32. Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém plátci vznikla povinnost přiznat daň podle 24. (9) Pokud u plnění vznikla povinnost přiznat daň na výstupu ke dni přijetí úplaty plátcem, který uskutečňuje zdanitelné plnění, dojde k vrácení úplaty a zdanitelné plnění se přitom neuskuteční, nemá plátce nárok na odpočet daně. Jestliže již plátce uplatnil nárok na odpočet daně, je povinen podat dodatečné daňové přiznání na zvýšení daňové povinnosti, pokud již neprovedl opravu odpočtu daně na základě daňového dobropisu.

3 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 3 (10) U plátců, kteří uskutečňují zdanitelná plnění společně na základě smlouvy o sdružení 10) nebo jiné obdobné smlouvy, uplatňuje nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti sdružení určený účastník, který vede evidenci za sdružení podle 100 odst. 3. Plátci podnikající společně na základě smlouvy o sdružení mohou uplatňovat nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro činnost sdružení jednotlivě, pokud uskutečňují zdanitelná plnění, ke kterým použijí tato přijatá zdanitelná plnění. Uskutečněná zdanitelná plnění plátci uvádějí ve svých daňových přiznáních. Jestliže je uplatňován nárok na odpočet daně jednotlivými účastníky sdružení, musí být těmito účastníky uplatněna daň na výstupu ve vztahu k určenému účastníkovi sdružení, který přiznává daň na výstupu za činnost celého sdružení. (11) Plátce, který je povinen krátit odpočet daně podle 72 odst. 4, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u krácených plnění nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve. (12) Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Po uplynutí této lhůty je však plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých mu vznikla povinnost přiznat daň na výstupu, pokud daň na výstupu z těchto plnění přiznal. (13) Daňový doklad pro prokázání nároku na odpočet daně musí obsahovat všechny náležitosti stanovené tímto zákonem. Pokud doklad neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu, prokazuje se nárok podle zvláštního právního předpisu. 51) 10) 829 a násl. občanského zákoníku. 51) 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4 str. 4 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM Ustanovení související Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 72 nárok na odpočet daně 76 způsob krácení odpočtu daně 79 vyrovnání odpočtu daně 103 dodatečné daňové přiznání 100 evidence pro daňové účely Vztah k dalším předpisům Směrnice Rady 2006/112 ES Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků odst. 1 odst. 2 odst. 3 Komentář V ZDPH jsou ve vazbě na předcházející 72 ZDPH stanoveny další podmínky pro uplatnění odpočtu daně a způsob prokazování nároku na odpočet daně. Tento odstavec definuje podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, které jsou tyto: nárok na odpočet daně se prokazuje daňovým dokladem, tento daňový doklad byl vystaven plátcem. Z odstavce 2 vyplývá, že nárok na odpočet daně lze z časového hlediska uplatnit nejdříve za zdaňovací období: v němž se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, jestliže tato skutečnost nastala před uskutečněním zdanitelného plnění aztéto úplaty byla přiznána daň. Odstavec 3 řeší nárok na odpočet daně při dovozu zboží ze třetích zemí.

5 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 5 Plátce může uplatnit nárok na odpočet daně při dovozu zboží v případech, kdy mu vznikla povinnost přiznat daň. Nárok na odpočet daně vzniká plátci při dovozu zboží nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byla daň vyměřena (celním orgánem) nebo přiznána (režim samovyměření). Plátce opět prokazuje nárok na odpočet daňovým dokladem. Odstavec 4 řeší případ, kdy dovezené zboží není propuštěno do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost vyměřit daň. Jedná se o některé speciální případy např. vrácení zboží ze svobodného skladu nebo pásma do tuzemska. Podle odstavce 4 lze nárok na odpočet daně uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém bylo doručeno rozhodnutí celního orgánu o vyměření daně. Nárok na odpočet daně lze uplatnit tehdy, je-li daň zaplacena. Na základě odstavce 5 je pro uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých byla vyměřena daň při dovozu, nutné, aby měl plátce daňový doklad s vyznačeným datem propuštění zboží. V případě, kdy je daňovým dokladem jiné rozhodnutí celního orgánu, nemusí být toto datum vyznačeno. Jiným rozhodnutím je např. rozhodnutí o dodatečném vyměření daně na základě kontrolních postupů celních orgánů. Je-li daň dodatečně vyměřena, lze odpočet daně uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byla daň dodatečně vyměřena. Plátce má nárok i na odpočet daně u dovezených osobních automobilů propuštěných do režimu dočasného použití, ovšem jen pokud tyto automobily nezůstanou trvale v tuzemsku a tento režim je ukončen jejich vývozem zpět do třetí země. I v těchto přípa- odst. 4 odst. 5 odst. 6

6 str. 6 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM dech musí plátce splnit obecné podmínky uvedené v odstavci 3. V podstatě se v takovém případě jedná o situaci obdobnou nájmu osobního auta v tuzemsku, u kterého je také možno uplatnit odpočet DPH. odst. 7 odst. 8 V odstavci 7 jsou stanoveny podmínky pro odpočet daně a prokázání nároku na odpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu. Hlavní podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet v uvedeném případě je, že při tomto pořízení zboží z jiného členského státu vznikla plátci povinnost přiznat daň. Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem podle 35 ZDPH. Prokázání odpočtu daně je podmínkou věcnou nikoliv časovou. Z časového hlediska lze nárok na odpočet daně uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém plátci vznikla povinnost přiznat daň podle 25 ZDPH. V odstavci 8 jsou stanoveny podmínky pro uplatnění odpočetu daně při poskytnutí služby podle 15 ZDPH. Ze znění 15 ZDPH je zřejmé, že se tím myslí případy, kdy je tuzemskému plátci poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku. Pro uplatnění nároku na odpočet daně je při poskytnutí služby podle 15 ZDPH zásadní podmínkou pro plátce vznik povinnosti přiznat daň. Plátce následně prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem podle 31 nebo 32 ZDPH. Prokázání odpočtu daně je podmínkou věcnou nikoliv časovou. Z časového hlediska lze nárok na odpočet daně uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém plátci vznikla povinnost přiznat daň podle 24 ZDPH.

7 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 7 Toto poměrně tvrdé ustanovení řeší poněkud nestandardní případ, kdy v rámci budoucího zdanitelného plnění dojde k zaplacení zálohy, je vystaven daňový doklad, odběratel si uplatní nárok na odpočet daně, ale celkové zdanitelné plnění se neuskuteční. V takovém případě odběratel ztrácí nárok na odpočet daně a musí provést příslušnou opravu. odst. 9 Tuto opravu provede v příslušném zdaňovacím období, kdy obdrží od dodavatele dobropis k daňovému dokladu k přijaté platbě. Pokud tento dobropis neobdrží, je povinen podat dodatečné daňové přiznání podle 103 ZDPH na zvýšení daňové povinnosti k období, kdy si uplatnil odpočet na základě daňového dokladu dodavatele vystaveného v souvislosti s přijetím platby. Odstavec 10 řeší problematiku sdružení bez právní subjektivity. odst. 10 Nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti sdružení uplatňuje účastník, který vede evidenci za sdružení (viz 100 odst. 3 ZDPH). Ostatní plátci ve sdružení mohou i samostatně uplatňovat nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro činnost sdružení, pokud ovšem také samostatně uskutečňují zdanitelná plnění za sdružení, ke kterým použijí tato přijatá zdanitelná plnění. Tato plnění také plátci uvedou ve svých daňových přiznáních. Jde tedy o plnění, která sice vstupují do činnosti sdružení, ale na vstupu si je uplatňuje jiný účastník sdružení než účastník určený pro vedení evidence za sdružení. Tentýž účastník pak musí uplatnit daň na výstupu a uvede ji do svého daňového přiznání avdaňovém přiznání účastníka určeného k evidenci

8 str. 8 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM za celé sdružení se tato plnění neobjeví na vstupu ani na výstupu. Jestliže je ovšem uplatňován nárok na odpočet daně jednotlivými účastníky sdružení u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti celého sdružení, musí být těmito účastníky uplatněna daň na výstupu ve vztahu k určenému účastníkovi sdružení, který přiznává daň na výstupu za činnost celého sdružení. Pro ostatní účastníky sdružení se tato daň chová v podstatě jako průběžná položka, kterou si na jedné straně nárokují, na druhé straně ji uplatňují na výstupu vůči určenému účastníkovi sdružení (v podstatě mu ji přeúčtují) a tento účastník sdružení si tedy uplatní nárok na odpočet od ostatních účastníků sdružení. odst. 11 odst. 12 Odstavec 11 stanovuje pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně pro plátce, který je povinen krátit odpočet daně podle 72 odst. 4 ZDPH po uplynutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání za zdaňovací období, kdy mohl být nárok uplatněn nejdříve. Plátce, který je povinen krátit odpočet daně podle 72 odst. 4 ZDPH, může uplatnit nárok na odpočet u krácených plnění nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve. Tj. v daňovém přiznání za prosinec nebo za poslední kalendářní čtvrtletí roku. Později je možné uplatnit nárok pouze v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období roku, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Tento odstavec definuje lhůtu pro uplatnění nároku na odpočet daně.

9 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 9 Podle odstavce 12 nemůže plátce daně uplatnit nárok na odpočet po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok na odpočet uplatněn nejdříve. Lhůta 3 let se nevztahuje na plátce, kterým vznikla u přijatých zdanitelných plnění povinnost přiznat daň na výstupu a pokud plátce daň na výstupu z těchto plnění přiznal. Jedná se například o pořízení zboží z jiného členského státu nebo o poskytnutí služby od zahraniční osoby nebo osoby z jiného členského státu. Odstavec 13 definuje podmínku, že daňový doklad musí mít všechny zákonem stanovené náležitosti auvádí, jak postupovat, pokud daňový doklad tyto náležitosti nemá. odst. 13 V případě, že doklad všechny požadované údaje neobsahuje nebo jsou uvedeny chybně, prokazuje plátce oprávněnost odpočtu podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o správě daní a poplatků. S odvoláním na ustanovení 31 odst. 9 zákona o správě daní a poplatků může plátce v průběhu daňového řízení prokazovat chybějící údaje i jiným způsobem, například doložením obchodních smluv, na kterých jsou chybějící nebo neúplné údaje uvedeny. Význam tohoto ustanovení je především při uplatňování nároku na odpočet daně u neúplných dokladů, protože při jeho absenci by se opět mohly objevit názory, že daňový doklad, který neobsahuje všechny náležitosti, není řádným daňovým dokladem a plátce bez ohledu na vlastní plnění nemá nárok na odpočet. Rozdíl ve srovnání s úpravou před novelou Novelou č. 302/2008 Sb. zákona o DPH se od ruší povinná vazba na zaúčtování příslušného Podmínka zaúčtování zrušena

10 str. 10 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM daňového dokladu podle platného zákona o účetnictví. Tato podmínka, která byla převzata z předchozí právní úpravy platné před vstupem ČR do EU, je omezující a je nad rámec povinných podmínek stanovených pro možnost uplatnění odpočetu platnou směrnicí k DPH. Obecná povinnost uvádět daňový doklad vevidenci pro daňové účely podle 100 ZDPH zůstává i nadále nedotčena. Uplatnění nároku v DP Úplata Dovoz zboží Časový test Dále se ve všech ustanoveních ZDPH ruší vazba na způsob uplatnění nároku v daňovém přiznání, protože je v těchto ustanoveních, která řeší okamžik vzniku nároku na odpočet daně, nadbytečná. V odstavcích 2 a 9 se promítá změna ve vymezení pojmu úplata (namísto pojmu platba ). V odstavci 4 se ruší vazba na povinné uvedení údaje o zaplacení daně při dovozu zboží přímo na rozhodnutí celního orgánu, protože jde v praxi o obtížně splnitelnou podmínku. Novelou zákona o DPH s účinností od se omezuje okruh plátců, kteří jsou povinni vykazovat nárok na odpočet daně v dodatečných daňových přiznáních. Změna ve vykazování nároku na odpočet daně v daňovém přiznání spočívá v tom, že plátcům, kteří uplatňují nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých nemají povinnost krátit nárok na odpočet daně koeficientem (podle 72 odst. 4 ZDPH), umožní pro uplatnění odpočtu použít řádné daňové přiznání po celou dobu lhůty pro uplatnění odpočtu. To znamená, že plátce má možnost s účinností od ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok na odpočet nejdříve uplatněn, uplatnit nárok na odpočet za přijatá plnění,

11 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 11 u kterých nemá povinnost krátit nárok na odpočet, kdykoliv v řádném daňovém přiznání. Nemá tedy povinnost uplatnit opožděně zjištěný nárok na odpočet v dodatečném daňovém přiznání. Ovšem použití dodatečného daňového přiznání se také nevylučuje. Omezení týkající se formy uplatnění odpočtu daně se podle novely zákona o DPH ponechává pouze pro plátce, kteří uplatní nárok na odpočet daně v případech, kdy jsou u konkrétního přijatého plnění povinni krátit nárok na odpočet daně koeficientem podle 76 ZDPH. Tito plátci budou muset i nadále po uplynutí kalendářního roku, ve kterém mohli podle zákona o DPH nárok uplatnit nejdříve, pro uplatnění nároku na odpočet daně použít dodatečné daňové přiznání ani- koliv řádné, aby nedocházelo k ovlivnění výše nároku na odpočet. Ustanovení odstavce 12 umožňuje uplatnění nároku na odpočet pouze ve lhůtě do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Po uplynutí této lhůty není možno nárok na odpočet uplatnit. Výjimkou jsou ovšem přijatá zdanitelná plnění, u kterých pláci vznikla povinnost přiznat daň na výstupu, pokud daň na výstupu z těchto plnění přiznal. Výjimka z obecné lhůty V zájmu zachování principu neutrality DPH se zrušuje tříletá lhůta stanovená pro možnost uplatnění odpočtu daně v případech, kdy plátce je u plnění, u kterých si uplatňuje nárok na odpočet daně, současně osobou, která je z těchto plnění povinna přiznat a zaplatit daň na výstupu.

12 str. 12 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM Jedná se o případy přiznání daně při pořízení zboží z jiného členského státu, daň při poskytnutí služby osobou z jiného členského státu nebo zahraniční osobou povinnou k dani, daň podle 92a ZDPH zvláštní režim pro dodávání zlata, jestliže došlo k přesunu povinnosti přiznat daň na příjemce výše uvedeného zdanitelného plnění. Pokud u těchto plnění příjemce daň přizná na výstupu, je současně oprávněn uplatnit si nárok na odpočet daně, i když již uplynula tříletá lhůta obecně stanovená pro možnost uplatnění nároku.! Upozornění na možné chyby 1. V praxi se plátci, kteří přijímají různé druhy a typy daňových dokladů, často odvolávají na úpravu zákona obsaženou v 26 odst. 5 ZDPH, která určuje, že odpovědnost za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu nese plátce, který plnění uskutečnil a daňový doklad vystavil. Pokud však příjemce daňového dokladu hodlá tímto dokladem prokazovat a uplatnit si nárok na odpočet daně, nezbavuje se příjemce tohoto dokladu povinnosti zkontrolovat správnost údajů uvedených na přijatém daňovém dokladu. Předně si musí příjemce daňového dokladu prověřit, zda poskytovatel zdanitelného plnění je skutečně plátcem daně. 2. Plátce může nárok na odpočet uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, pokud z ní plátci vznikla povinnost přiznat daň.

13 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 13 Plátci si často nezkontrolují, zda datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedl vystavovatel daňového dokladu správně. Pokud uvede datum uskutečnění zdanitelného plnění do dřívějšího období, než ve kterém k němu skutečně došlo, a plátce si uplatní nárok na odpočet nesprávně dříve, správce daně mu vyměří úrok z prodlení podle 104 odst. 2 ZDPH za nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období. 3. Plátci daně v případech při dovozu zboží někdy přiznají daň při dovozu do daňového přiznání za období podle daňového dokladu, kterým je faktura dodavatele zboží, a neuvedou do období, kdy mají k dispozici potvrzené rozhodnutí celního orgánu a kdy jim vzniká povinnost uhradit clo podle 23 odst. 1 ZDPH. 4. Plátci daně se někdy domnívají, že při pořízení zboží z jiného členského státu nebo při poskytnutí služby od zahraniční osoby povinné k dani či od osoby registrované k dani v jiném členském státě není potřeba tato plnění uvádět do daňového přiznání, protože se jim jeví výsledná daňová povinnost nulová v případě, kdy jsou povinni přiznat daň, ale současně mají i právo na uplatnění odpočtu daně, pokud přijatá plnění použijí pro svoji ekonomickou činnost. 5. Plátci daně se někdy dopouští pochybení při uplatnění nároku na odpočet v případě, kdy chybně na uskutečněné osvobozené plnění uplatnili sazbu daně a daň, a následně se domnívají, že i k osvobozenému plnění, na které uplatnili daň na výstupu, mohou ze souvisejících přijatých zdanitelných plnění uplatnit nárok na odpočet daně. Například plátce daně prodá nemovitost, na kterou se vztahuje osvobození od daně podle 56 odst. 1 ZDPH. Omylem na daňový doklad uvede sazbu

14 str. 14 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM daně a daň, kterou odvede. U přijatých zdanitelných plnění například za sepsání kupní smlouvy, poradenskou činnost, na která obdrží daňový doklad s uvedením daně, se následně domnívá, že si může uplatnit nárok na odpočet. Ovšem pouhým uvedením daně na plnění, které je osvobozeným plněním bez nároku na odpočet, nelze z takového plnění vygenerovat plnění zdanitelné. P Příklady Časový test pro uplatnění nároku na odpočet daně v řádném daňovém přiznání Společnost Alfa obdržela v březnu 2009 daňové doklady dokládající nárok na odpočet daně u přijatých plnění uskutečněných v roce 2008: právní služby související s osvobozeným a zdaňovaným pronájmem nemovitostí, zprostředkovatelské služby k osvobozenému vývozu zboží. Podle novely zákona o DPH od musí na první titul být podáno dodatečné daňové přiznání, na druhý již nikoliv. K tomuto bodu novely nemáme zvláštní přechodné ustanovení, proto předpokládáme standardní právní kontinuitu, která je základem pro řešení tohoto příkladu. Dodatečné daňové přiznání za rok 2008 v důsledku opravy krácených přijatých zdanitelných plnění Plátce v září 2009 zjistil, že opomenul uplatnit nárok na odpočet daně na základě přijatého daňového dokladu, a to nárok na odpočet na vstupu krácený koeficientem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění na přijatém daňovém dokladu je , základ daně Kč, sazba daně 19 %, Kč daň.

15 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 15 Plátce podle odst. 12 ZDPH může uplatnit nárok na odpočet do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Podle odst. 11 ZDPH v platném znění k však v případě plátce, který je povinen krátit odpočet daně podle 72 odst. 4 ZDPH, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u krácených plnění nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve. To znamená, že plátce může ještě vystavit dodatečné daňové přiznání za měsíc, případně za měsíc prosinec V případě krácených odpočtů daně nemůže nárok uplatnit v běžném zdaňovacím období v rámci celého průběhu lhůty 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Plátce uplatní v dodatečném daňovém přiznání za měsíc prosinec 2008 nárok na odpočet následujícím způsobem: ř. 310 Základ daně Kč Daň na vstupu (krácený nárok) Kč ř. 380 Daň na vstupu (krácený nárok) Kč ř. 550 Koeficient 0,89 Změna odpočtu daně Kč ř Kč ř. 780 Změna daňové povinnosti Kč Plátce uplatní nárok na vrácení daně v částce Kč a v případě, že nemá nedoplatek na jiné dani, požádá písemně o vrácení odpočtu.

16 str. 16 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM Nárok na odpočet po uplynutí lhůty Plátce daně pořídil v roce 2008 zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě a daňový doklad obdržel s datem vystavení Tento daňový doklad nebyl uplatněn v záznamní povinnosti pro daňové účely. Doklad byl sice zaúčtován, ale v daňovém přiznání uplatněn nebyl. V roce 2012 po kontrole účetnictví daňovým poradcem bylo toto pochybení zjištěno. Plátce podle odst. 12 ZDPH má možnost přiznat toto přijaté plnění v řádném daňovém přiznání v roce zjištění této skutečnosti a zároveň si i uplatnit nárok na odpočet, pokud přijeté plnění použil pro svoji ekonomickou činnost. Z dodatečně přiznaného pořízení zboží nevzniká žádná daňová povinnost ani nevzniká možnost udělení sankce ze strany správce daně. Judikatura Lze se opřít o tuto judikaturu: C-95/07, C 96/07 Ecotrade SpA (spojené případy). Související rozhodnutí: C-90/02 Bockemuhl, C-146/05 Collée. Ing. Jana Ledvinková

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 25. listopadu 2015 Ing. Blanka Mattauschová GFŘ Kontrolní hlášení Povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty podávat kontrolní hlášení byla stanovena

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Uplatňování DPH po 1.5.2004

Uplatňování DPH po 1.5.2004 Zpracováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Uplatňování DPH po 1.5.2004 Tato metodická informace obsahuje pouze některé základní změny. Jejich komplexní výčet a praktické uplatnění

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

DPH u obcí v příkladech

DPH u obcí v příkladech DPH u obcí v příkladech 1. vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2012 Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Některé změny se promítly

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku str. 1 Nejčastější chyby v oceňování majetku Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Bc. Lenka Rigo / daňový poradce 19. srpna 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní údaje musíme mít k dispozici

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Základní legislativa o DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Metodické výklady MF na www.mfcr.cz Směrnice 2006/112/ES současná základní

Více

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Poskytování služeb Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, 67-70 ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Kontrolní hlášení vybrané střípky

Kontrolní hlášení vybrané střípky Kontrolní hlášení vybrané střípky 13. října 2015 Blanka Mattauschová Odbor nepřímých daní GFŘ Povinnost podat KH 101c ZDPH - plátce, který: uskutečnil zdanitelné plnění (ZP) s místem plnění v tuzemsku,

Více

Kontrolní hlášení. hlášení.

Kontrolní hlášení. hlášení. Kontrolní hlášení Súčinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH nová zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádnéé daňovéň přiznání

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Český daňový systém

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Ing. Ondřej Havle/ partner, daňový poradce 7. října 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013 Praktické příklady k DPH Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. OSTATNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. Pod číslem 502/2012 Sb. byla publikována

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6610 Sbírka zákonů č. 502 / 2012 502 ZÁKON ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Novela DPH 2011 a PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2011/1 spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz

Více

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 5412_13.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

DPH a její vykazování. Organizační opatření

DPH a její vykazování. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Revize č. 3 směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Rychlá odpověď na výzvu V Z O R. podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH)

Rychlá odpověď na výzvu V Z O R. podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z řádné následné opravné Důvody pro podání následného kontrolního hlášení zjištěny dne

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení

Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Praktické informace ke kontrolnímu hlášení Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení naleznete v sekci Soubory ke stažení. I. Úvodní informace Dotaz 1 První podání kontrolního hlášení Kontrolní hlášení se

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 8. března 2011 Cena Kč 55, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 8. března 2011 Cena Kč 55, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 17 Rozeslána dne 8. března 2011 Cena Kč 55, O B S A H : 47. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více