Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně"

Transkript

1 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který byl vystaven plátcem. (2) Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, pokud z této úplaty plátci vznikla povinnost přiznat daň. (3) Nárok na odpočet daně má plátce u přijatých zdanitelných plnění, u kterých při dovozu zboží vznikla daňová povinnost nebo povinnost přiznat daň podle 23. Nárok na odpočet daně při dovozu zboží lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byla daň vyměřena nebo přiznána. Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem. (4) Pokud není dovezené zboží propuštěno do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost vyměřit daň při dovozu zboží, nárok na odpočet

2 str. 2 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM daně lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém bylo doručeno rozhodnutí celního orgánu o vyměření daně. Nárok na odpočet daně lze uplatnit, pokud je daň při dovozu zboží zaplacena. (5) Pro uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých byla vyměřena daň při dovozu, musí mít plátce daňový doklad s vyznačeným datem propuštění zboží, s výjimkou, kdy daňovým dokladem je jiné rozhodnutí celního orgánu. Pokud je daň dodatečně vyměřena podle 44 odst. 1, lze odpočet daně uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byla daň dodatečně vyměřena. (6) Plátce má nárok na odpočet daně u dovezených osobních automobilů propuštěných do režimu dočasného použití, za podmínek stanovených v odstavci 3, pokud je tento režim ukončen jejich zpětným vývozem do třetí země. (7) Nárok na odpočet daně má plátce při pořízení zboží z jiného členského státu, pokud mu při tomto pořízení vznikla povinnost přiznat daň. Plátce při pořízení zboží z jiného členského státu prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem podle 35. Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém plátci vznikla povinnost přiznat daň podle 25. (8) Nárok na odpočet daně má plátce při poskytnutí služby podle 15, pokud mu při tomto poskytnutí vznikla povinnost přiznat daň. Plátce při poskytnutí služby podle 15 prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem podle 31 nebo 32. Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém plátci vznikla povinnost přiznat daň podle 24. (9) Pokud u plnění vznikla povinnost přiznat daň na výstupu ke dni přijetí úplaty plátcem, který uskutečňuje zdanitelné plnění, dojde k vrácení úplaty a zdanitelné plnění se přitom neuskuteční, nemá plátce nárok na odpočet daně. Jestliže již plátce uplatnil nárok na odpočet daně, je povinen podat dodatečné daňové přiznání na zvýšení daňové povinnosti, pokud již neprovedl opravu odpočtu daně na základě daňového dobropisu.

3 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 3 (10) U plátců, kteří uskutečňují zdanitelná plnění společně na základě smlouvy o sdružení 10) nebo jiné obdobné smlouvy, uplatňuje nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti sdružení určený účastník, který vede evidenci za sdružení podle 100 odst. 3. Plátci podnikající společně na základě smlouvy o sdružení mohou uplatňovat nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro činnost sdružení jednotlivě, pokud uskutečňují zdanitelná plnění, ke kterým použijí tato přijatá zdanitelná plnění. Uskutečněná zdanitelná plnění plátci uvádějí ve svých daňových přiznáních. Jestliže je uplatňován nárok na odpočet daně jednotlivými účastníky sdružení, musí být těmito účastníky uplatněna daň na výstupu ve vztahu k určenému účastníkovi sdružení, který přiznává daň na výstupu za činnost celého sdružení. (11) Plátce, který je povinen krátit odpočet daně podle 72 odst. 4, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u krácených plnění nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve. (12) Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Po uplynutí této lhůty je však plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých mu vznikla povinnost přiznat daň na výstupu, pokud daň na výstupu z těchto plnění přiznal. (13) Daňový doklad pro prokázání nároku na odpočet daně musí obsahovat všechny náležitosti stanovené tímto zákonem. Pokud doklad neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu, prokazuje se nárok podle zvláštního právního předpisu. 51) 10) 829 a násl. občanského zákoníku. 51) 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4 str. 4 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM Ustanovení související Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 72 nárok na odpočet daně 76 způsob krácení odpočtu daně 79 vyrovnání odpočtu daně 103 dodatečné daňové přiznání 100 evidence pro daňové účely Vztah k dalším předpisům Směrnice Rady 2006/112 ES Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků odst. 1 odst. 2 odst. 3 Komentář V ZDPH jsou ve vazbě na předcházející 72 ZDPH stanoveny další podmínky pro uplatnění odpočtu daně a způsob prokazování nároku na odpočet daně. Tento odstavec definuje podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, které jsou tyto: nárok na odpočet daně se prokazuje daňovým dokladem, tento daňový doklad byl vystaven plátcem. Z odstavce 2 vyplývá, že nárok na odpočet daně lze z časového hlediska uplatnit nejdříve za zdaňovací období: v němž se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, jestliže tato skutečnost nastala před uskutečněním zdanitelného plnění aztéto úplaty byla přiznána daň. Odstavec 3 řeší nárok na odpočet daně při dovozu zboží ze třetích zemí.

5 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 5 Plátce může uplatnit nárok na odpočet daně při dovozu zboží v případech, kdy mu vznikla povinnost přiznat daň. Nárok na odpočet daně vzniká plátci při dovozu zboží nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byla daň vyměřena (celním orgánem) nebo přiznána (režim samovyměření). Plátce opět prokazuje nárok na odpočet daňovým dokladem. Odstavec 4 řeší případ, kdy dovezené zboží není propuštěno do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost vyměřit daň. Jedná se o některé speciální případy např. vrácení zboží ze svobodného skladu nebo pásma do tuzemska. Podle odstavce 4 lze nárok na odpočet daně uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém bylo doručeno rozhodnutí celního orgánu o vyměření daně. Nárok na odpočet daně lze uplatnit tehdy, je-li daň zaplacena. Na základě odstavce 5 je pro uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých byla vyměřena daň při dovozu, nutné, aby měl plátce daňový doklad s vyznačeným datem propuštění zboží. V případě, kdy je daňovým dokladem jiné rozhodnutí celního orgánu, nemusí být toto datum vyznačeno. Jiným rozhodnutím je např. rozhodnutí o dodatečném vyměření daně na základě kontrolních postupů celních orgánů. Je-li daň dodatečně vyměřena, lze odpočet daně uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byla daň dodatečně vyměřena. Plátce má nárok i na odpočet daně u dovezených osobních automobilů propuštěných do režimu dočasného použití, ovšem jen pokud tyto automobily nezůstanou trvale v tuzemsku a tento režim je ukončen jejich vývozem zpět do třetí země. I v těchto přípa- odst. 4 odst. 5 odst. 6

6 str. 6 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM dech musí plátce splnit obecné podmínky uvedené v odstavci 3. V podstatě se v takovém případě jedná o situaci obdobnou nájmu osobního auta v tuzemsku, u kterého je také možno uplatnit odpočet DPH. odst. 7 odst. 8 V odstavci 7 jsou stanoveny podmínky pro odpočet daně a prokázání nároku na odpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu. Hlavní podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet v uvedeném případě je, že při tomto pořízení zboží z jiného členského státu vznikla plátci povinnost přiznat daň. Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem podle 35 ZDPH. Prokázání odpočtu daně je podmínkou věcnou nikoliv časovou. Z časového hlediska lze nárok na odpočet daně uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém plátci vznikla povinnost přiznat daň podle 25 ZDPH. V odstavci 8 jsou stanoveny podmínky pro uplatnění odpočetu daně při poskytnutí služby podle 15 ZDPH. Ze znění 15 ZDPH je zřejmé, že se tím myslí případy, kdy je tuzemskému plátci poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku. Pro uplatnění nároku na odpočet daně je při poskytnutí služby podle 15 ZDPH zásadní podmínkou pro plátce vznik povinnosti přiznat daň. Plátce následně prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem podle 31 nebo 32 ZDPH. Prokázání odpočtu daně je podmínkou věcnou nikoliv časovou. Z časového hlediska lze nárok na odpočet daně uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém plátci vznikla povinnost přiznat daň podle 24 ZDPH.

7 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 7 Toto poměrně tvrdé ustanovení řeší poněkud nestandardní případ, kdy v rámci budoucího zdanitelného plnění dojde k zaplacení zálohy, je vystaven daňový doklad, odběratel si uplatní nárok na odpočet daně, ale celkové zdanitelné plnění se neuskuteční. V takovém případě odběratel ztrácí nárok na odpočet daně a musí provést příslušnou opravu. odst. 9 Tuto opravu provede v příslušném zdaňovacím období, kdy obdrží od dodavatele dobropis k daňovému dokladu k přijaté platbě. Pokud tento dobropis neobdrží, je povinen podat dodatečné daňové přiznání podle 103 ZDPH na zvýšení daňové povinnosti k období, kdy si uplatnil odpočet na základě daňového dokladu dodavatele vystaveného v souvislosti s přijetím platby. Odstavec 10 řeší problematiku sdružení bez právní subjektivity. odst. 10 Nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti sdružení uplatňuje účastník, který vede evidenci za sdružení (viz 100 odst. 3 ZDPH). Ostatní plátci ve sdružení mohou i samostatně uplatňovat nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro činnost sdružení, pokud ovšem také samostatně uskutečňují zdanitelná plnění za sdružení, ke kterým použijí tato přijatá zdanitelná plnění. Tato plnění také plátci uvedou ve svých daňových přiznáních. Jde tedy o plnění, která sice vstupují do činnosti sdružení, ale na vstupu si je uplatňuje jiný účastník sdružení než účastník určený pro vedení evidence za sdružení. Tentýž účastník pak musí uplatnit daň na výstupu a uvede ji do svého daňového přiznání avdaňovém přiznání účastníka určeného k evidenci

8 str. 8 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM za celé sdružení se tato plnění neobjeví na vstupu ani na výstupu. Jestliže je ovšem uplatňován nárok na odpočet daně jednotlivými účastníky sdružení u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti celého sdružení, musí být těmito účastníky uplatněna daň na výstupu ve vztahu k určenému účastníkovi sdružení, který přiznává daň na výstupu za činnost celého sdružení. Pro ostatní účastníky sdružení se tato daň chová v podstatě jako průběžná položka, kterou si na jedné straně nárokují, na druhé straně ji uplatňují na výstupu vůči určenému účastníkovi sdružení (v podstatě mu ji přeúčtují) a tento účastník sdružení si tedy uplatní nárok na odpočet od ostatních účastníků sdružení. odst. 11 odst. 12 Odstavec 11 stanovuje pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně pro plátce, který je povinen krátit odpočet daně podle 72 odst. 4 ZDPH po uplynutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání za zdaňovací období, kdy mohl být nárok uplatněn nejdříve. Plátce, který je povinen krátit odpočet daně podle 72 odst. 4 ZDPH, může uplatnit nárok na odpočet u krácených plnění nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve. Tj. v daňovém přiznání za prosinec nebo za poslední kalendářní čtvrtletí roku. Později je možné uplatnit nárok pouze v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období roku, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Tento odstavec definuje lhůtu pro uplatnění nároku na odpočet daně.

9 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 9 Podle odstavce 12 nemůže plátce daně uplatnit nárok na odpočet po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok na odpočet uplatněn nejdříve. Lhůta 3 let se nevztahuje na plátce, kterým vznikla u přijatých zdanitelných plnění povinnost přiznat daň na výstupu a pokud plátce daň na výstupu z těchto plnění přiznal. Jedná se například o pořízení zboží z jiného členského státu nebo o poskytnutí služby od zahraniční osoby nebo osoby z jiného členského státu. Odstavec 13 definuje podmínku, že daňový doklad musí mít všechny zákonem stanovené náležitosti auvádí, jak postupovat, pokud daňový doklad tyto náležitosti nemá. odst. 13 V případě, že doklad všechny požadované údaje neobsahuje nebo jsou uvedeny chybně, prokazuje plátce oprávněnost odpočtu podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o správě daní a poplatků. S odvoláním na ustanovení 31 odst. 9 zákona o správě daní a poplatků může plátce v průběhu daňového řízení prokazovat chybějící údaje i jiným způsobem, například doložením obchodních smluv, na kterých jsou chybějící nebo neúplné údaje uvedeny. Význam tohoto ustanovení je především při uplatňování nároku na odpočet daně u neúplných dokladů, protože při jeho absenci by se opět mohly objevit názory, že daňový doklad, který neobsahuje všechny náležitosti, není řádným daňovým dokladem a plátce bez ohledu na vlastní plnění nemá nárok na odpočet. Rozdíl ve srovnání s úpravou před novelou Novelou č. 302/2008 Sb. zákona o DPH se od ruší povinná vazba na zaúčtování příslušného Podmínka zaúčtování zrušena

10 str. 10 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM daňového dokladu podle platného zákona o účetnictví. Tato podmínka, která byla převzata z předchozí právní úpravy platné před vstupem ČR do EU, je omezující a je nad rámec povinných podmínek stanovených pro možnost uplatnění odpočetu platnou směrnicí k DPH. Obecná povinnost uvádět daňový doklad vevidenci pro daňové účely podle 100 ZDPH zůstává i nadále nedotčena. Uplatnění nároku v DP Úplata Dovoz zboží Časový test Dále se ve všech ustanoveních ZDPH ruší vazba na způsob uplatnění nároku v daňovém přiznání, protože je v těchto ustanoveních, která řeší okamžik vzniku nároku na odpočet daně, nadbytečná. V odstavcích 2 a 9 se promítá změna ve vymezení pojmu úplata (namísto pojmu platba ). V odstavci 4 se ruší vazba na povinné uvedení údaje o zaplacení daně při dovozu zboží přímo na rozhodnutí celního orgánu, protože jde v praxi o obtížně splnitelnou podmínku. Novelou zákona o DPH s účinností od se omezuje okruh plátců, kteří jsou povinni vykazovat nárok na odpočet daně v dodatečných daňových přiznáních. Změna ve vykazování nároku na odpočet daně v daňovém přiznání spočívá v tom, že plátcům, kteří uplatňují nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých nemají povinnost krátit nárok na odpočet daně koeficientem (podle 72 odst. 4 ZDPH), umožní pro uplatnění odpočtu použít řádné daňové přiznání po celou dobu lhůty pro uplatnění odpočtu. To znamená, že plátce má možnost s účinností od ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok na odpočet nejdříve uplatněn, uplatnit nárok na odpočet za přijatá plnění,

11 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 11 u kterých nemá povinnost krátit nárok na odpočet, kdykoliv v řádném daňovém přiznání. Nemá tedy povinnost uplatnit opožděně zjištěný nárok na odpočet v dodatečném daňovém přiznání. Ovšem použití dodatečného daňového přiznání se také nevylučuje. Omezení týkající se formy uplatnění odpočtu daně se podle novely zákona o DPH ponechává pouze pro plátce, kteří uplatní nárok na odpočet daně v případech, kdy jsou u konkrétního přijatého plnění povinni krátit nárok na odpočet daně koeficientem podle 76 ZDPH. Tito plátci budou muset i nadále po uplynutí kalendářního roku, ve kterém mohli podle zákona o DPH nárok uplatnit nejdříve, pro uplatnění nároku na odpočet daně použít dodatečné daňové přiznání ani- koliv řádné, aby nedocházelo k ovlivnění výše nároku na odpočet. Ustanovení odstavce 12 umožňuje uplatnění nároku na odpočet pouze ve lhůtě do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Po uplynutí této lhůty není možno nárok na odpočet uplatnit. Výjimkou jsou ovšem přijatá zdanitelná plnění, u kterých pláci vznikla povinnost přiznat daň na výstupu, pokud daň na výstupu z těchto plnění přiznal. Výjimka z obecné lhůty V zájmu zachování principu neutrality DPH se zrušuje tříletá lhůta stanovená pro možnost uplatnění odpočtu daně v případech, kdy plátce je u plnění, u kterých si uplatňuje nárok na odpočet daně, současně osobou, která je z těchto plnění povinna přiznat a zaplatit daň na výstupu.

12 str. 12 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM Jedná se o případy přiznání daně při pořízení zboží z jiného členského státu, daň při poskytnutí služby osobou z jiného členského státu nebo zahraniční osobou povinnou k dani, daň podle 92a ZDPH zvláštní režim pro dodávání zlata, jestliže došlo k přesunu povinnosti přiznat daň na příjemce výše uvedeného zdanitelného plnění. Pokud u těchto plnění příjemce daň přizná na výstupu, je současně oprávněn uplatnit si nárok na odpočet daně, i když již uplynula tříletá lhůta obecně stanovená pro možnost uplatnění nároku.! Upozornění na možné chyby 1. V praxi se plátci, kteří přijímají různé druhy a typy daňových dokladů, často odvolávají na úpravu zákona obsaženou v 26 odst. 5 ZDPH, která určuje, že odpovědnost za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu nese plátce, který plnění uskutečnil a daňový doklad vystavil. Pokud však příjemce daňového dokladu hodlá tímto dokladem prokazovat a uplatnit si nárok na odpočet daně, nezbavuje se příjemce tohoto dokladu povinnosti zkontrolovat správnost údajů uvedených na přijatém daňovém dokladu. Předně si musí příjemce daňového dokladu prověřit, zda poskytovatel zdanitelného plnění je skutečně plátcem daně. 2. Plátce může nárok na odpočet uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, pokud z ní plátci vznikla povinnost přiznat daň.

13 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 13 Plátci si často nezkontrolují, zda datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedl vystavovatel daňového dokladu správně. Pokud uvede datum uskutečnění zdanitelného plnění do dřívějšího období, než ve kterém k němu skutečně došlo, a plátce si uplatní nárok na odpočet nesprávně dříve, správce daně mu vyměří úrok z prodlení podle 104 odst. 2 ZDPH za nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období. 3. Plátci daně v případech při dovozu zboží někdy přiznají daň při dovozu do daňového přiznání za období podle daňového dokladu, kterým je faktura dodavatele zboží, a neuvedou do období, kdy mají k dispozici potvrzené rozhodnutí celního orgánu a kdy jim vzniká povinnost uhradit clo podle 23 odst. 1 ZDPH. 4. Plátci daně se někdy domnívají, že při pořízení zboží z jiného členského státu nebo při poskytnutí služby od zahraniční osoby povinné k dani či od osoby registrované k dani v jiném členském státě není potřeba tato plnění uvádět do daňového přiznání, protože se jim jeví výsledná daňová povinnost nulová v případě, kdy jsou povinni přiznat daň, ale současně mají i právo na uplatnění odpočtu daně, pokud přijatá plnění použijí pro svoji ekonomickou činnost. 5. Plátci daně se někdy dopouští pochybení při uplatnění nároku na odpočet v případě, kdy chybně na uskutečněné osvobozené plnění uplatnili sazbu daně a daň, a následně se domnívají, že i k osvobozenému plnění, na které uplatnili daň na výstupu, mohou ze souvisejících přijatých zdanitelných plnění uplatnit nárok na odpočet daně. Například plátce daně prodá nemovitost, na kterou se vztahuje osvobození od daně podle 56 odst. 1 ZDPH. Omylem na daňový doklad uvede sazbu

14 str. 14 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM daně a daň, kterou odvede. U přijatých zdanitelných plnění například za sepsání kupní smlouvy, poradenskou činnost, na která obdrží daňový doklad s uvedením daně, se následně domnívá, že si může uplatnit nárok na odpočet. Ovšem pouhým uvedením daně na plnění, které je osvobozeným plněním bez nároku na odpočet, nelze z takového plnění vygenerovat plnění zdanitelné. P Příklady Časový test pro uplatnění nároku na odpočet daně v řádném daňovém přiznání Společnost Alfa obdržela v březnu 2009 daňové doklady dokládající nárok na odpočet daně u přijatých plnění uskutečněných v roce 2008: právní služby související s osvobozeným a zdaňovaným pronájmem nemovitostí, zprostředkovatelské služby k osvobozenému vývozu zboží. Podle novely zákona o DPH od musí na první titul být podáno dodatečné daňové přiznání, na druhý již nikoliv. K tomuto bodu novely nemáme zvláštní přechodné ustanovení, proto předpokládáme standardní právní kontinuitu, která je základem pro řešení tohoto příkladu. Dodatečné daňové přiznání za rok 2008 v důsledku opravy krácených přijatých zdanitelných plnění Plátce v září 2009 zjistil, že opomenul uplatnit nárok na odpočet daně na základě přijatého daňového dokladu, a to nárok na odpočet na vstupu krácený koeficientem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění na přijatém daňovém dokladu je , základ daně Kč, sazba daně 19 %, Kč daň.

15 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 15 Plátce podle odst. 12 ZDPH může uplatnit nárok na odpočet do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Podle odst. 11 ZDPH v platném znění k však v případě plátce, který je povinen krátit odpočet daně podle 72 odst. 4 ZDPH, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u krácených plnění nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve. To znamená, že plátce může ještě vystavit dodatečné daňové přiznání za měsíc, případně za měsíc prosinec V případě krácených odpočtů daně nemůže nárok uplatnit v běžném zdaňovacím období v rámci celého průběhu lhůty 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn. Plátce uplatní v dodatečném daňovém přiznání za měsíc prosinec 2008 nárok na odpočet následujícím způsobem: ř. 310 Základ daně Kč Daň na vstupu (krácený nárok) Kč ř. 380 Daň na vstupu (krácený nárok) Kč ř. 550 Koeficient 0,89 Změna odpočtu daně Kč ř Kč ř. 780 Změna daňové povinnosti Kč Plátce uplatní nárok na vrácení daně v částce Kč a v případě, že nemá nedoplatek na jiné dani, požádá písemně o vrácení odpočtu.

16 str. 16 ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM Nárok na odpočet po uplynutí lhůty Plátce daně pořídil v roce 2008 zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě a daňový doklad obdržel s datem vystavení Tento daňový doklad nebyl uplatněn v záznamní povinnosti pro daňové účely. Doklad byl sice zaúčtován, ale v daňovém přiznání uplatněn nebyl. V roce 2012 po kontrole účetnictví daňovým poradcem bylo toto pochybení zjištěno. Plátce podle odst. 12 ZDPH má možnost přiznat toto přijaté plnění v řádném daňovém přiznání v roce zjištění této skutečnosti a zároveň si i uplatnit nárok na odpočet, pokud přijeté plnění použil pro svoji ekonomickou činnost. Z dodatečně přiznaného pořízení zboží nevzniká žádná daňová povinnost ani nevzniká možnost udělení sankce ze strany správce daně. Judikatura Lze se opřít o tuto judikaturu: C-95/07, C 96/07 Ecotrade SpA (spojené případy). Související rozhodnutí: C-90/02 Bockemuhl, C-146/05 Collée. Ing. Jana Ledvinková

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění Odpočet DPH Problematiku odpočtu DPH řeší ZDPH v 72 79, Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU ke dni 2.5.2018 DPH 521/02.05.18 Aplikace ustanovení 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH Předkládají: Ing. Ivana Krylová, daňový poradce, č. osv. 3951 Ing. Růžena

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( )

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( ) Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů(14.4.2009) Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( zákon

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1 C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 2 40 41 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Otázka: Financování podniku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Terka Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně... 42

Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně... 42 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně... 42 Komentář k 42 42 ZDPH je implementací článků 184 a 185 Směrnice. Odst. 1 V 42 odst. 1 jsou uvedeny případy, kdy se jedná o opravy

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 25. listopadu 2015 Ing. Blanka Mattauschová GFŘ Kontrolní hlášení Povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty podávat kontrolní hlášení byla stanovena

Více

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 DP povinnost přiznat daň 108/1 písm. b) a c), kterou naleznete na

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚVOD 9 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b Volba předmětu daně 12 3 Územní působnost 15 4 Vymezení

Více

24a. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. 24a

24a. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. 24a 24a 312 24a U. (1) Při poskytnutí služby nebo dodání zboží s místem plnění mimo tuzemsko vzniká povinnost přiznat plnění ke dni uskutečnění tohoto plnění, pokud se jedná o a) poskytnutí služby, b) dodání

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Uplatňování DPH po 1.5.2004

Uplatňování DPH po 1.5.2004 Zpracováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Uplatňování DPH po 1.5.2004 Tato metodická informace obsahuje pouze některé základní změny. Jejich komplexní výčet a praktické uplatnění

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017 , DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela Ing. O. Hochmannová, březen 2017 1. Aktuální informace z oblasti DPH Návrh novely (873) daňových zákonů vrácen zpět Senátem s pozměňovacími návrhy, navrženo i posunutí

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH 2 A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 40

Více

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH Změny DPH od roku 2016 1. část Kontrolní hlášení k DPH Ing. Jana Kolářová 2. Právní úprava Novela zákonem č. 360/2014 Sb. (vyhlášen ve Sbírce zákonů 31. 12. 2014) tzv. technická novela od 1. 1. 2015 s

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku str. 1 Nejčastější chyby v oceňování majetku Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) Účetní jednotka: Obec Rohatec Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec IČ: 488526 DIČ: CZ00488526 Směrnici vypracovala: Ing. Jarmila Gurská Účinnost směrnice:

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Novela zákona o DPH 2011

Novela zákona o DPH 2011 www.pwc.com Novela zákona o DPH 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Martin Diviš 19. ledna 2011 Agenda Legislativní proces Vracení DPH u nedobytných pohledávek Institut

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH Stejně jako daň z příjmu je univerzální daní závaznou pro všechny podnikatelské subjekty bez výjimky. Představuje ve své podstatě přirážku v ceně

Více

V Praze 5. května 2005 sekr. 5121/2005

V Praze 5. května 2005 sekr. 5121/2005 V Praze 5. května 2005 sekr. 5121/2005 Směrnice kvestorky č. 3/05 Evidence a účtování daně z přidané hodnoty S platností od 15.5.2005 vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU 1 Účelem této

Více

Co je ekonomická činnost 5, odst. 2

Co je ekonomická činnost 5, odst. 2 Předmět daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, koeficienty Bohuňovice 12. 09. 2016 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Ekonomická a neekonomická činnost

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH I.

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH I. Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH I. Ing. O. Hochmannová, červenec 2017 1 Novela ZDPH zák. č. 170/2017 Sb. Soubor metodických informací GFŘ k novele 2017: I. Informace k

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 4 Vymezení základních pojmů a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících

Více

DPH u obcí v příkladech

DPH u obcí v příkladech DPH u obcí v příkladech 1. vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2012 Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Některé změny se promítly

Více

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016 DUNA Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 únor 2016 Co si řekneme? Legislativa ke KH O co jde Jak to umí DUNA Příklady zápisu dokladů, běžné x méně obvyklé Na co si dát pozor 2 Legislativa ke Kontrolnímu

Více

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH.

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH. Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ pro výpočet DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH,

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Bc. Lenka Rigo / daňový poradce 19. srpna 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní údaje musíme mít k dispozici

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Směrnice Rady 2006/112/EC o společném systému DPH z 28.11.2006 účinnost od 1. ledna 2007 cílem je harmonizace právních předpisů členských

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Kontrolní hlášení vybrané střípky

Kontrolní hlášení vybrané střípky Kontrolní hlášení vybrané střípky 13. října 2015 Blanka Mattauschová Odbor nepřímých daní GFŘ Povinnost podat KH 101c ZDPH - plátce, který: uskutečnil zdanitelné plnění (ZP) s místem plnění v tuzemsku,

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Evidence a účtování o DPH od verze

Evidence a účtování o DPH od verze Evidence a účtování o DPH od 1. 1. 2011 verze 20. 1. 2011 S chystanou novelou zákona o DPH, která podle informací MF ČR vstoupí v platnost od 1. 4. 2011, rozhodlo MF ČR změnit s účinností od 1. 1. 2011

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 2

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 2 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 2 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Příklady na seminář pro příspěvkové organizace

Příklady na seminář pro příspěvkové organizace Příklady na seminář pro příspěvkové organizace 3.12 2018 1. Příklad - Nezdaňované přijaté zálohy P.O. přijala do pokladny od zaměstnance (studenta) finanční prostředky určené k nabití čipové karty (elektronické

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Český daňový systém

Více